SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól"

Átírás

1 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Tv. 7. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Általános előírások (1) E rendelet és szabályozási terv (VÉ-4) hatálya Szeghalom város műemléki környezetére terjed ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket, építési területet kialakítani, építményt és műtárgyat tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint ezekre hatósági engedélyt adni az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett jelen rendeletben megfogalmazott előírások és annak mellékletét képező szabályozási tervben foglaltak szerint szabad. A nem szabályozott kérdésekben az OTÉK. és az ágazati szabványok vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. 2.. Területhasználat A tervezési terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket foglal magába. a./ A beépítésre szánt területeken a jellemző rendeltetés szerint 1. központi vegyes,

2 2. lakó, -alacsony laksűrűségű kisvárosi, -magas laksűrűségű kisvárosi, 3. egyéb különleges -sportolási célú, -kereskedelmi célú, -szolgáltató célú területeket kell megkülönböztetni. b./ A beépítésre nem szánt területeken a jellemző rendeltetés szerint 1. zöldterületet, -közparkot, -közkertet 2. közlekedési területet kell elkülöníteni. 3.. Építési feltételek (1) Az építési munkák megkezdésekor, a földmunkák során, ha régészeti értékek kerülnek elő a munka felfüggesztése és a Megyei Múzeum Igazgatóságának értesítése szükséges. Az építési munka csak a leletmentést követően folytatódhat. (2) Telekalakítások csak a szabályozási terven feltüntetett módon végezhetők. (3) A tervezési területen az építési engedély tervdokumentációhoz annak részeként telek berendezési vázlat csatolása szükséges a későbbi komplex telekhasználat igazolása érdekében.

3 (4) A tervezési területen a meglévő lapostetős épületekre magastető építhető, térdfal emelés nélkül. (5) A meglévő épületek tetőtere térdfal emelés nélkül hasznosítható. (6) Új épület csak magastetős kialakítással valósítható meg. Kivételek ez alól a töltéslábnál kialakított egyéb, különleges rendeltetésű, szolgáltató célú terület építményei. (7) A területen tetőfedő anyagként csak pikkelyes fedés alkalmazható. 4.. Egyedi előírások a központi vegyes rendeltetésű területekre (1) Református egyházi ingatlanok (511, 514, 516 hrsz-ú telkek) a) A településszerkezet és városkép védelme céljából utcafronton új épület nem kerülhet kialakításra. b) Új beépítés a szabályozási terven jelölt építési helyen belül valósulhat meg, max. 30 %-os beépítettséggel az utcai terepszinthez viszonyítva 4, 50 m maximális építménymagassággal. A telkeken több épület is elhelyezhető. c) A gépkocsik parkolási igényét telken belül kell biztosítani. (2) Rendőrkapitányság (518 hrsz-ú telek) a) Az 518 hrsz-ú telken meglévő épület magastetővel fedhető. A tetőtér hasznosítása csak abban az esetben engedélyezhető, ha az ingatlan területe valamely szomszédos telekkel ( 517, vagy 519 hrsz) bővítésre kerül. b) Az ingatlan bővítése érdekében a telek mindenkori tulajdonosa elővásárlási joggal rendelkezik az 517, 519 hrsz-ú telkekre, mely elővásárlási jogokat a földhivatali nyilvántartásba be kell vezettetni. c) Telekbővítéssel megvalósuló épületbővítés csak abban az esetben engedélyezhető ha egyidejűleg a meglévő épület magastetős kialakítása is megtörténik. Használatba vételi engedély egy esetleges új épületszárnyra csak a magastető műszaki átadása után adható. d) Beépítések I. Alternatíva, bővülés az 517 hrsz-ú telek felé: Az 517 hrsz-ú telek megvásárlása esetén a tervezett bővítés utcafonton valósítható meg. II. Alternatíva, bővülés az 519 hrsz-ú telek felé: Az 519 hrsz-ú telek megvásárlása esetén a tervezett bővítés a meglévő beépítéshez csatlakozva minimum 5,00 m-es előkerttel valósítható meg. A bővítések építménymagassága maximum 5,00 m.

4 Mindkét esetben az oldal és hátsókert mértékét az OTÉK. és a vonatkozó szabványok határozzák meg. e) A létesítmény jelenlegi parkolói a Kossuth tér rekonstrukciója esetén áttelepítendők, a leendő térstruktúrába illesztendők. A Péter András soron további parkolóhelyek alakíthatók ki közterületen a létesítmény számára. Telekbővítés esetén a parkoló igényt teljes mértékben telken belül szükséges biztosítani. (3) Péter András Gimnázium (539/5 hrsz-ú telek) a) A létesítmény a kötelező beépítési vonalon elhelyezve bővíthető a lehatárolt építési helyen belül maximum 30 %-os telekbeépítettséggel. A telken több épület is elhelyezhető. A tervezett épületek homlokzatmagasságának maximuma a meglévő - Dózsa György úti - beépítéssel azonos mértékű. b) A meglévő két főépület összeépíthető a déli épületegység szélességének maximum felével. Az összeépítés alatt a 4, 50 m-es űrszelvényt tűzvédelmi szempontból biztosítani szükséges. c) A meglévő és tervezett épületek által körülhatárolt területen rendezvénytér alakítandó ki. d) Az épületek számára meghatározott építési területen túl a telek fennmaradó részében az intézmény céljait szolgáló sportterület létesítendő. e) A létesítmény parkoló igénye telken belül elégítendők ki. (4) Szigeti Endre Szakiskola (499 hrsz-ú telek) a) A létesítmény igény szerint ütemezetten bővíthető a kötelező építési vonalon, a meghatározott építési helyen belül, maximum 35 %-os telekbeépítettséggel. Az épületbővítés homlokzatmagasságának maximuma a meglévő - sarki - beépítéssel azonos mértékű. Minimális építménymagasság 6,50 m. b) A telekbelsőben meglévő ill. tervezett (beépítéstől függő) sportterületen kívül rendezvénytérdísztér is kialakítandó. c) A létesítmény parkoló igénye telken belül helyezendő el, melyből maximum 7 db az északi telekhatáron telepíthető. Ebben az esetben a kerítés vonala hátrahelyezendő a beépítés vonaláig. (5) Városi Kollégium (510 hrsz-ú telek) a) Az ingatlan a szabályozási terv szerint építhető be, maximum 25 %-os telekbeépítettséggel, a kialakult homlokzatmagasságokhoz igazodva. A telken több épület is elhelyezhető. b) A főépületen a bővítés a két - egymástól karakterében különböző - épület építészeti összhangjának megteremtése érdekében valósítandó meg. Homlokzatmagassága építészeti megoldástól függően szabadon kezelendő. A meglévő két épülettömeg összeépíthető, a gyalogos átjárás biztosítása mellett. c) A telken díszburkolatú tér/terek, zöldfelület, szabadtéri színpad, kertépítészeti elemek (pergola, vízfelület, szabadtéri játékok stb.) valamint sportpályák alakíthatók ki. d) A parkolási igényt telken belül kell kielégíteni.

5 (6) Kárász kastély (498 hrsz-ú telek) a) Az ingatlanon parkolóhelyeket az Ady E. utcai városkép védelme érdekében a telek északi részében a Dózsa Gy. útról megközelítve lehet kialakítani. Az épület szállásjellegű hasznosítása esetén buszparkoló - maximum 1 db - a Dózsa Gy. úton a szabályozási terven jelölt helyen biztosítandó. b) A régi Kárász kastély volt sarokbástyája a szabályozási terven az építészeti hangsúly által jelölve visszaépíthető, korábbi tervek, fotók, felmérések alapján. (7) 508, 509, hrsz-ú telkek a) A telkeken a szabályozási terv szerinti telekhatár módosítások hajtandók végre. b) A parkolási igény telken belül alakítandó ki. (8) 494, 495, 973, 974, 975/5 hrsz-ú telkek a) Az ingatlanokon a szabályozási terv szerinti telekalakítások végzendők el. b) A közbenső telkek az ingatlan területének maximum 30 %-áig, saroktelkek maximum 75%-ig építhetők be. c) Az épületbővítésből eredő parkolási igényt telken belül kell biztosítani. Teljes átépítés esetén az előírások szerinti parkolószám telken belül biztosítandó. (9) 981 hrsz-ú telek a) A telekingatlanon a szabályozási terven jelölt módosítások végezhetők el. A telekosztásból leszakadó telekrész csak a szomszédos magas laksűrűségű lakóterület parkolási igényeinek kielégítésére szolgálhat. b) A telek a szabályozási terv szerinti módon a meglévő beépítés takarásában építhető be 30 %-ban. c) A parkolási igény telken belül biztosítandó. (10) Egészségügyi létesítmények (493, 497 hrsz-ú telkek) a) Az épületen bővítés csak vertikális irányban, térdfal nélküli tetőszerkezet kialakítással és annak beépítésével történhet. b) Az ingatlan keleti határán az intézmény szükségleteit szolgáló parkolófelület alakítandó ki. A parkoló igény biztosítása a sportpályák megtartása érdekében 50 %-os lehet. 5.. Egyedi előírások a lakóterületekre (1) Kisvárosi, alacsony laksűrűségű lakóterület

6 a) A területen kialakult beépítési módban (jellemzően oldalhatáron álló beépítéssel), a kialakult homlokzatmagasságot követve lehet épületet elhelyezni. b) A területen a szabályozási terven jelölt telekhatár módosítások végezhetők el. c) Meglévő beépítésnél elő-, oldal-, és hátsó kert a kialakult állapot szerint, tervezett beépítésnél a szabályozási terv paraméterei alapján. (2) Kisvárosi, magas laksűrűségű lakóterület a) A lakóterület kialakult állapotnak tekintendő. b) A 975/3 hrsz-ú telek épületére magastető építhető térdfalemelés nélkül. A lakótér bővítése abban az esetben jöhet létre, ha a szükséges parkolószám bővítés a 981 hrsz-ú ingatlan rovására megtörténik. c) További parkolóhelyek a közkert rovására még abban az esetben sem alakíthatók ki, ha a lakóterületre vetített parkolási mérleg nem biztosított. 6.. Egyedi előírások az egyéb különleges rendeltetésű területekre (1) Sportolási célú különleges rendeltetésű terület 521 hrsz-ú telek (Sporttelep) a) Az ingatlanon az építési hely és a kötelező építési vonal által meghatározott területen belül ill. mentén sportcsarnok, és ahhoz kapcsolódó külső lelátó kerülhet elhelyezésre. Tömege a meglévő épületállománnyal a 4,50 m-es űrkeresztszelvény biztosításával egybeépíthető. b) Az épület magastetővel, maximálisan 9,5 m -es építménymagassággal - a jelenlegi sportpálya szintjétől számítva - építészeti megjelenésével a határos műemléki környezettel összhangban alakítandó ki. Ennek érdekében az építési engedély terveket az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal egyeztetni szükséges. c) Az épület megvalósítása ütemezhető, de építési engedélye együtemben készítendő, melyen belül a szerkezeti kialakítást úgy kell meghatározni, hogy az ütemezhetőség biztosított legyen. d) A létesítmény parkolási igénye telken belül 60 %-ban biztosítandó. e) A létesítmény elhelyezése esetén a terepszint adottságait kihasználva a parkolók egy részét az épület és a Szabolcs vezér utca között kialakítandó fedett tér alá kell elhelyezni. A parkolószint födémén az utca szélesítésében dísztér alakítandó ki, mely kerítéssel a közterület felől nem zárható le. f) A határoló utcán maximum 14 gk. állás helyezhető el. g) Az 524 hrsz-ú tervezett közterületen maximum 4 autóbusz részére parkoló létesíthető, a lakóterület telekhatárától minimum 5,00 m-re, biztosítva annak gépkocsival való megközelítését. (2) Kereskedelmi célú terület

7 a) A terület a szabályozási terv szerint oldalhatáron álló beépítési módban, a telket maximum 2000 m2-es beépítettséggel fedve, utcai fronton kialakult, hátsó épületnél maximálisan 4,50 m építménymagassággal, két építménnyel építendő be. b) Az építési és a használatba vételi engedély a telken építendő létesítményekre csak egyidőben adható meg. c) Az utcafronti épület a szomszédos 508 hrsz-ú telken meglévő épület architektúrájához igazodva alakítandó ki, az utca felől zárt, homlokzatosított jelleggel. Az épület funkciója kerékpártároló, parkoló. A tervezési területen várhatóan fellépő villamosenergia kapacitás bővítése érdekében az épületben a tervezett transzformátor állomás számára helyet kell fenntartani. d) A szabályozási terven jelölt helyeken egyedi építészeti elemek helyezendők el, a 10.. (6) pontja szerinti ingatlanon meg lévő védett tornácsor stílusát tükrözve. A hátsó épület északi frontja homlokzatosítandó! e) Az 508 hrsz-ú telek határán tömör, falazott, 2,00 magas kerítésfal építendő. f) Közterületen a kereskedelmi egységet reklámozó felület a szűk keresztmetszet miatt nem telepíthető. A létesítmény logója telken belül helyezendő el. g) A gépkocsi parkolási igény telken belül biztosítandó. A gyalogos-kerékpáros megközelítés számára a szabályozási terven jelölt balesetmentes közlekedést biztosítani szükséges: külön járda kiépítésével, útkereszteződésben fekvő rendőrrel, útburkolati jelzéssel. A hátsó épülettől gyalogos közlekedés részére kell helyet biztosítani a tervezett közpark irányába. (3) Szolgáltató célú terület a) A terület a szabályozási terv szerint szabadonálló beépítési módban, a telket maximum 400 m2-es beépítettséggel fedve, maximálisan 5,50 m építménymagassággal, több építmény elhelyezésével építhető be a vonatkozó szabványok alapján, üzemanyagtöltő állomás céljára. Az új üzemanyagtöltő állomás csak környezetszennyezés mentes területre telepíthető. A csapadékvizeket, valamint az esetleges kocsimosó technológiai szennyvizét felszíni vízbe (pl. csapadékvíz rendszerbe) a 3/1984 (II. 07.) OVH. rendelkezés és annak a VI. területi kategóriára vonatkozó előírása szerint kell elvezetni. A talaj- és talajvíz, valamint a levegő szennyezések elkerülése érdekében a töltőállomás és tartályainak telepítésénél a módosított 11/1994. (III.25.) IKM. rendelet szerint kell eljárni. A tarály(ok) telepítésénél az MSZ és MSZ /1992. szabványok előírásait kell betartani. E tekintetben a terület a II. Vízminőségű kategóriába tartozik. b) A létesítmény használatba vételi engedélyének megadásával egyidőben az Ady Endre út 496/2 hrsz-ú ingatlan előtt működő üzemanyagtöltő állomást meg kell szüntetni. A töltőállomás bontásakor az esetleg okozott környezetszennyezést fel kell tárni. Szennyezés esetén kármentesítési és ártalmatlanítási tervet kell készíteni és azt a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséggel jóvá, kell hagyatni. Kármentesítést a jóváhagyott tervek alapján kell végrehajtani. A terület szabályozási terv szerinti felhasználása csak a kármentesítést követően engedélyezhető.. A kármentesítést, ártalmasítást és a buszmegállóvá alakítást (buszöböl kiépítése, járdasziget helyreállítása/kiépítése, útburkolati jelek) a volt üzemeltető köteles elvégezni. (az átalakítás a tervezett állapot létrejöttét célozza, a helyreállítást helyettesíti) c) A gyalogosok közlekedését a (2) bekezdés h) pontjában rögzített módon biztosítani szükséges.

8 d) A létesítmény logója a (2) bekezdés 9) pontja szerint. e) Az ingatlanra kertészeti kiviteli terv készítése szükséges. f) A parkolási igény telken belül biztosítandó. 7.. Zöldterület (1) Közpark és közkert céljára kijelölt állandóan növényzettel fedett közterület. (2) Közkertben elhelyezhető kertészeti kiviteli tervek, illetve (2) c) esetében közterület foglalási engedély alapján: a) Új pihenést szolgáló létesítmények (sétaút, díszburkolat, köztéri berendezési tárgy - telefonfülkét kivéve stb.) b) Köztéri szobor, ivókút, díszmedence, stb. c) Szórakozást, vendéglátást, egyéb rendezvényeket kiszolgáló létesítmény ideiglenes jelleggel maximum 5 napig, burkolt felületen, a zöldfelület károsodása nélkül, annak helyreállítási, illetve eltisztítási kötelezettségével. (3) Közkertben elhelyezhető (a lakóépületek zavarása nélkül) pihenést, testedzést, szolgáló létesítmények köztéri szobrok, ivókutak díszmedencék. (4) Közkertben, közparkban a) elhelyezhető a 11. (3). pontban meghatározott védőtávolságok betartásával zöldfelületet kiszolgáló közműhálózat (öntözővíz hálózat, tér- és díszvilágítás) a közmű szabványban és ágazati szabványban előírt védőtávolságok betartásával. b) nem helyezhető el - a parkot kiszolgáló vezetékeken kívül - új közmű vezeték és annak műtárgya, önálló hirdető berendezés. Hirdető felületként nem használható utcabútor, köztéri szobor és növényzet. (5) Zöldterületen meglévő közművezeték felújítása a meglévő fák feltüntetésével a (4) a.) pontban meghatározott védőtávolságok betartásával kert- és tájépítészeti szakági munkarésszel együtt engedélyezhetők. (6) Közlekedési területen belül lévő útmenti zöldsávok a meglévő és telepítendő fasorok védelme érdekében e rendelet értelmében a fák telepítésére szánt területek. Mindennemű mélyépítési tevékenység csak kertészeti szakági munkarésszel együtt engedélyezhető. (7) Új légkábel nyomvonal nem jelölhető ki, a meglévő nyomvonalakat (tartóoszlopokat) kell felhasználni a vezetékek építése során. Ellenkező esetben a fasor csonkolási munkáit a vezeték üzemeltetője köteles elvégezni. (8) Meglévő légkábel alá csak kis lombkoronájú fa telepíthető.

9 (9) Útmenti zöldsávban a balesetveszély megelőzése érdekében tilos 1, 0 m-nél magasabbra növő tövétől ágas örökzöld növényt utcai sorfaként, illetve nyírás nélküli sövényként telepíteni. (10) Közkerteket és az út menti zöldsávokat 5 éven belül fásítani kell. (11) Közparkok rehabilitációs terveit 2 éven belül el kell készíteni. (12) A szabályozási terven jelölt tervezett parkolóhelyeken - telken belül és telken kívül - valamint a meglévő parkolóknál is minden megkezdett 4 várakozó hely után 1 db előnevelt, többször iskolázott, 15 cm törzskörméretű, túlkoros fákat kell telepíteni, melyek utógondozását a mindenkori tulajdonosnak kell ellátni. 8.. Közlekedés (1) A szabályozási terven jelölt kerékpárút nyomvonalát a balesetmentes közlekedés érdekében ki kell építeni. (2) A 47-es főközlekedési út Berettyón átívelő szakaszának - a híd tengelyétől mindkét irányba mérve - 20,00-20,00 m védőtávolság biztosítandó. (3) A Kárász kastély előtt meglévő buszmegálló megszüntetendő, a fedett várakozó helye elbontandó. Helyette buszmegálló alakítandó ki a megszüntetendő üzemanyagtöltő állomás helyén. A buszmegállóban fedett várakozóhely telepíthető a szemközti váróval azonos kivitelben. (4) A 47-es sz. út rehabilitációjáig a gyalogosokat szigetekkel védett kijelölt gyalogátkelőhelyeken kell átvezetni a főúton. 9.. Közművek (1) A Berettyó folyó árvízvédelmi töltésének lábától 10,00 m széles beépítetlen szabad sáv biztosítandó a töltés karbantartása és az árvízvédelmi munkák biztosítása érdekében. (2) Az 522/1 hrsz-ú területen meglévő - jelenleg üzemen kívüli - szennyvíztisztító az új telep üzembe helyezése miatt elbontandó (3) A villamos művek biztonsági övezetét a 11/1984. (VIII. 22.) IpM sz. rendelet szerint kell biztosítani. A védőtávolságot a föld feletti vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőtől vizszintesen kell mérni. A nagyfeszültségű föld feletti vezetékek védőtávolsága 20 kv-on belterületen 2,5-2,5 m. A villamos művek biztonsági övezetén belül a 11/1984. (VIII. 22.) IpM sz. rendelet szerinti tilalmak ill. korlátozások érvényesek. Bármilyen létesítmény elhelyezéséhez a villamos mű tulajdonosának hozzájárulása szükséges. A kereskedelmi / szolgáltató létesítmény építésével egyidejűleg meg kell építeni az Ady u. 10. sz épület helyére kerülő építményt: amennyiben transzformátorállomás elhelyezése válik szükségessé, azt ebben az

10 épületben kell kialakítani. (4) A Szabályzat szempontjából hírközlési területek a postai, távközlési, műsorszórási és frekvencia-gazdálkodási hatáskörbe tartozó tevékenységhez szükséges földrészletek, nyomvonalas létesítmények, védősávok. A hírközlési létesítmények magasépítményei és üzemi épületei a kezelő által elkerített földrészleten kívül földterületet nem igényelnek Műemlékvédelem (1) A műemléki környezetet az Országos Műemléki Felügyelőség 1979 március 30.-án kelt 4455/a/ 79 határozata alapján a szabályozási terv határolja le. (2) A műemléki környezet határán belül az 1.. (2) pontjában felsorolt tevékenységek esetén az illetékes szakhatóság - az Országos Műemlékvédelmi Hivatal engedélye szükséges. A hivatal véleményét kell kérni a 6.. (1) pontjában szabályozott sportlétesítmény megvalósítása esetén is. (3) Az épületek védettségéből adódóan bennük csak olyan funkciók alakíthatók ki, melyek az épületet állagukban nem veszélyeztetik, építészeti értéküket hátrányosan nem befolyásolják. (4) Műemléki védettséget élveznek a tervezési területen belül a következő ingatlanok: 1. Református templom- mint műemlék (Kossuth tér) 2. volt kántor tanítói lakóház- mint műemlék (Kossuth tér 3.) 3. volt magtár (múzeum)- mint műemlék (Kossuth tér 4.) 4. Református lelkészlak- mint műemlék (Kossuth tér 5.) 5. Kárász kastély- mint műemlék (Ady E. u.) 6. volt csendőrlaktanya 7. (Tüdőgondozó)- mint műemlék (Ady E. u. 8.) 8. Volt református iskola - mint műemlék (Széchenyi u. 7.) 9. (Alma Máter étterem)

11 (5) Helyi védelem alá sorolandók 1. volt cserkészinternátus (városi kollégium) (Ady E. u. 2.) 2. Péter András Gimnázium 1927-ben épült épületrésze (Dózsa Gy. út) 3. Szülőotthon (Tildy Z. u. 2.) 4. Tildy Z. u. 3-5 (6) Egyedi elemként védett az Ady E. u. 8. sz. épületének tornáca, oszlopaival, valamint a Tildy Z. utca 3. sz. előtt található pavilon Természetvédelem (1) Továbbra is helyi védettségűek a Békés Megye Tanácsának 2/1989. sz. rendelettel védetté nyílvánított tölgyfák az 521 hrsz-ú sportterületen és a tervezési területen kívüli 529/1 hrsz-ú ingatlanon. A sportpályák a tölgyfák felé nem bővíthetők. A sportpálya és a tölgysor között építkezni tilos. (2) Városképi szempontból helyi jelentőségű természeti értékként védelemre javasolt fák 1. Kossuth téren (hrsz: 512) japánakácok (Sophora j.) 12 db 2. vadgesztenyék (Aesculus h.) 3 db 3. Alma Mater Étterem telkén (hrsz: 975/5) japánakác 4 db 4. Bocskai utcai lakóterületen (hrsz: 975/26) japán akác 4 db 5. Tildy Z. u. 5.sz. ingatlanon (hrsz: 981) japánakác 3 db hrsz-ú ingatlanon japánakác 1 db 7. Orvosi rendelő kertjében (hrsz: 497/ kőrisfa (Fraxinus sp.) 2 db

12 8. Dózsa György utcában kőrisfa 2 db 9. Leánykollégium (hrsz: 498) kőrisfa 2 db 10. Péter András Gimnázium kertjében (hrsz: 239/5) -szomorú japánakác 1 db -kőrisfa (50-60 cm ř) 6 db -szilfa (40-60 cm ř) 6 db -juhar (Acer pl.)1 db -gömbjuhar (Acer pl.gl.)1 db -japánakác 1 db 11. Szabolcs vezér u. 2. (hrsz: 726) -tölgyfa (Qvercus) 1 db (3) Az (1) és (2) pontban védett és védelemre javasolt fák környezetében mindennemű magas és mélyépítési tevékenység a kis lombkoronájú fák esetében (szomorú japánakác, gömbjuhar) a törzstől mért 2,0 m-es, a nagy lombkoronájú fák esetében (japánakác, tölgy, kőris, vadgesztenye) 4,0 m-es sugarú körben tilos. Kivételt képeznek a meglévő épületek felújítási munkálatai. (4) A következő intézmények kertjeiben a növényállomány védelme érdekében - a szabályozási terven jelölt fák kivételével növényállomány ritkítása, rekonstrukciója, illetve építési tevékenység végzése csak kert- és tájépítészeti tervvel együtt engedélyezhető: Péter András Gimnázium Szülőotthon Orvosi rendelő Fiú- és Lánykollégium

13 Sportterület Környezetvédelem (1) Zajvédelem a) Üzemi és szolgáltatási eredetű zajok elleni védelem: A tervezési területen létesülő épületek és szabadtéri létesítmények gépészeti berendezéseitől származó zajok a szomszédos területeken lévő lakóházak és intézmények környezetében nem léphetik túl az érvényes 4/1984.(I. 23.) EüM. sz. a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendeletben megadott határértékeket: A szolgáltató üzemi létesítmények létesítése esetén a létesítőnek a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. Az építési engedélyezési és kiviteli tervet, az építkezést úgy kell kialakítani ill. lebonyolítani, hogy a működés során a kiadott határértékek betarthatók legyenek, továbbá a létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy a határérték túllépés ne következzen be. Az építési engedélyezési és kivitelezési tervekben külön zajvédelmi fejezetben kell meghatározni a zajvédelmi műszaki megoldásokat. b) Közlekedési eredetű zajok elleni védelem: Az új sport-, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények területén belül, valamint a parkolókhoz bevezető utakon 30 km/h - ás sebesség korlátozást, kell előírni. A területen motorsport pályát létesíteni nem lehet. c) Építési zaj elleni védelem: Jelentős építési munka esetén a módosított 12/1983.(V.12) MT rendelet 6..(1)b) pontja szerint, a munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és annak megtartásáról gondoskodni. d) Egyéb zajforrások elleni védelem: Új szolgáltató zajforrás létesítése esetén a módosított 12/1983.(V.12)MT rendelet 6. (1)b) bekezdése szerint zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni, és annak megtartásáról gondoskodni szükséges. (2) Levegőtisztság védelem a) A tervezett üzemanyagtöltő állomásnál a benzingőzök távozásának elkerülése érdekében csak visszafejtő rendszerű tartályok üzemeltethetők.

14 b) A tervezési területen nem zavaró hatású gazdasági létesítmények a kötelező környezetvédelmi előírások betartásával elhelyezhetők a következő korlátozással: - a fűtésből származókon kívül, a technológiából más légszennyező anyag (pl, szerves oldószer, por stb.) kibocsátása nem megengedett. (3) Hulladék elhelyezés a) Kommunális hulladék szervezett gyűjtéséről gondoskodni kell. Elszállításáig a hulladék rendezett módon, zárt rendszerben tárolandó. b) Az üzemanyagtöltő állomás területén keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szelektíven kell gyűjteni, és azok rendszeres elszállításáról gondoskodni kell. c) A tervezési területen veszélyes hulladék kezelése nem végezhető. (4) Vízvédelem a) A tervezési területen kommunális szennyvizet elsődlegesen zárt közműcsatornába kell elhelyezni. b) A meglévő zárt gyűjtőkből a szennyvizeket szippantás után a tisztító telepre kell kihordani. c) A tervezési területen új házi közműpótló berendezés ( derítő, szikkasztó) nem létesíthető. d) A tervezési terület csapadékvíz befogadója a Berettyó. A Berettyó I. számú szivattyútelepnél átemelt vizek minőségének meg kell felelnie a 3/1984. (II. 07.) OVH. rendelkezés VI. területi kategóriára vonatkozó előírásoknak e) A felszíni vizek szennyezésének megakadályozása érdekében a csapadékvíz hálózat pontszerű (illegális szennyvízbevezetéseit )és a területről történő szennyező anyagok, bemosódásait fel kell tárni és a szükséges hatósági intézkedéseket meg kell tenni. f) Az üzemanyagtöltő állomás területén az üzemanyag csöpögés várható helyén vízzáró burkolat építendő. g) A benzinnel, olajjal szennyezett csapadékvizet csak a szükséges határértékre tisztítás után lehet a befogadóba engedni. h) A talaj szennyezésének elkerülése érdekében a föld alatti tartályok duplafalúak, kell legyenek Zárórendelkezések Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni szükséges. Kosaras Béla polgármester Dr.Oláh Ernő jegyző

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2004. (XII.16.) rendelete a helyi építési szabályzatról Földeák község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére.

A rendelet hatálya. 1.) A rendelet területi hatálya kiterjed HEJŐKÜRT teljes közigazgatási területére. Hejőkürt Község Önkormányzatának 4/2003. (IV. 28.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. (A módosításokkal egységes szerkezetben) HEJŐKÜRT község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete

36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete 36/2000. (VII. 14.) sz. önk. rendelete a Budapest, VIII. kerület Százados út - Tisztes utca - Önkéntes utca - Ciprus utca által határolt 38 839/22 helyrajzi számú területre vonatkozó helyi építési szabályzatról

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca Tavas utca Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca - Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 04.) sz. rendelete a Sanofi-Synthélabo vállalatcsoporthoz tartozó Chinoin Rt. Újpesti központi telepe szabályozási

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008. (II.15.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási tervéről A Ferencvárosi

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002.(V. 22.) számú rendelete a Pécel - Csatári dűlő Helyi Építési Szabályzatáról Pécel város Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3)

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. 21/2001. (07.16.) Kgy. sz. rendelet Hódmezővásárhely, Ipoly utca és környéke helyi építési szabályzatáról. Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése, az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KOZSEG ff, TELEPÜLÉS RENDEZÉS 1TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖTESTÜLETÉNEK..../2003 RENDELETE A HEL YI ÉPÍTÉSI SZABÁL YZA TRÓL Farkasgyepu község Önkormányzatának

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2006./IV.13./ sz. r e n d e l e t e Szigetszentmiklós II. RÁKÓCZI FERENC ÚT MELLETTI 0252/1-46 és 0252/58-59 hrsz.-ú terület SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek TÉNYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI. 30.) RENDELETE TÉNYŐ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tényő község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2014. (. ) önkormányzati rendelete a Városligeti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. 20/1998. (X. 13.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. 20/1998. (X. 13.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 20/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. ker Margit utca-arany János utca- Budapesti út 107269/1 hrsz-ú területek által határolt terület (Ikarus Rt 107259

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

I.fejezet. Általános előírások

I.fejezet. Általános előírások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1994. /IX.22./ sz. r e n d e l e t e LESHEGY ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSAIRÓL az 5/1997./II.14./ sz., 6/1998./II.20./

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ)

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2002.(IX.30.)Kt. rendelete a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) ZÁRADÉK Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Maglód,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III.1.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III.1.) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III.1.) számú R E N D E L E T E a Budapest, IV. kerület Palotai-sziget, Észak-pesti Szennyvíztisztító és környéke (a Duna

Részletesebben

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 - 1 - Hercegkút Német Nemzetiségi Községi Önkormányzat 9/2004.(VIII.26.) számú rendelete Hercegkút község kül- és belterületének

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D O K U M E N T Á C I

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Verpeléti Önkormányzat 1/2005. (II. 14.) rendelete Verpelét helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Verpelét Nagyközség Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete MERENGŐ UTCA KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. SZABÁLYOZÁSI SZAKASZ SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT a 31/2001. (IX.07.) ÖKT. sz., 47/2003.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. HÉSZ Nagydobos A r t V i t a l Tervező,

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben