ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 29-i rendkívüli ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Képviselő- testület! A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hazai jogalkotásba történő átültetése a helyi önkormányzati rendeletalkotásnál is jelentkező feladat. Az önkormányzati rendeleteknek az irányelv rendelkezéseiből adódó átvilágításának tárgyában került megalkotásra a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása. A fent említett szolgáltatási irányelv átültetését célzóan az Országgyűlés megalkotta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LVI. törvényt, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvényt. Ezen jogszabályok rendelkezéseit szintén fokozottan figyelembe kell venni a jogharmonizációs rendeletfelülvizsgálatok alkalmával. Az Irányelvvel érintett rendeletek további vizsgálatot igényelnek. A rendeletek szükséges módosítását úgy kell ütemezni, hogy az szeptember 30-ig lezáruljon, tekintettel arra, hogy a jogharmonizációs zárójelentést a Regionális Államigazgatási Hivatal az Önkormányzati Minisztérium részére a 2007-ben kiadott ütemterv szerint október 31-ig köteles megküldeni. Valamennyi rendeletet, amelynek hatálya kiterjed az Irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatókra akkor is ki kell egészíteni, ha az nem tartalmaz az Irányelvvel ellentétes rendelkezést. A jogalkotó feladata ezen rendeletek esetében az Irányelv 44. cikk (1) bekezdése alapján az, hogy hivatkozni kell az Irányelvre, másképpen fogalmazva, ezekben a rendeletekben is jogharmonizációs záradéknak kell szerepelni. Az Államigazgatási Hivatal az alábbi szöveg záradékolását javasolja: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. A konkrét felülvizsgálatok során ezzel a szövegezéssel javasoltam a már felülvizsgált rendeleteink záradékolását. Hatályos Rendeletünknek az Irányelvvel való lehetséges ütközési helyeit - különös tekintettel a személyi hatály és a 14. cikk vonatkozásában - megvizsgáltuk. Ennek kapcsán a szabályozás jelenlegi rendszere álláspontom szerint nem ellentétes az Irányelvvel. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Rendelet átfogó módosításának tervezetét (több más mellett a hirdetmények, hirdető-berendezések, illetve a járművek közterületen történő tárolása vonatkozásában) a októberi rendes ülésre tervezzük beterjeszteni. Kérem az előterjesztés megvitatását. Mellékelem a hatályos Rendeletet. Zirc, szeptember 22. dr. Árpásy Tamás jegyző

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.(..) rendelete a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A Rendelet kiegészül az alábbi al: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 2. (1) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

4 Melléklet az előterjesztéshez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008.(XI.11.) rendelettel módosított 12/2008.(VI.2.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

5 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. Tv. 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja a közterületek célszerű, gazdaságos, a környezeti, természeti és településképi értékeket oltalmazó használatának elősegítése érdekében. 1 Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja Zirc város közterületeinek, és zöldterületeinek védelme városképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását. (2) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítósa (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése; b) mozgóbolt: önjáró vagy, gépjárművel vontatott árusítóhely; c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak; d) vásár: országos vagy, helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi tehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; e) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés; f) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). Területfelhasználási egység, amelyet a település belterületén közparkok, közkertek elhelyezése céljából alakítanak ki, vagy a rendezési tervekben ilyen rendeltetésre kijelölnek. g) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra, h) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiségegyüttes nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla, i) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla), j) hirdetőoszlop: plakátok, hirdetések céljára szolgáló építmény, k) hirdetőtábla: hirdetések, reklámok, közlemények kifüggesztésére használt tábla, 1 A preambulumot módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 1. -a, hatályos 208. december 1-től.

6 l) 2 megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek, intézmények elé a közterületre kihelyezett mobil, információs tartalmú tábla, amely a talajhoz (járófelülethez) nincs rögzítve m) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával (színezett habarccsal) készített reklámcélú építmény, grafikai mű, n) reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló, nyilvános helyen elhelyezett (nagyobb) tábla, o) hirdetmény: a falragasz, felirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton vagy házilag, illetve felfestéssel (sprayvel) készül. p) lakott terület: a közigazgatási területnek a közlekedési hatóság által "lakott terület" közúti jelzőtáblával kijelölt része, q) középület: állami, önkormányzati, társadalmi szervezetek, egyesületek, egyházak, alapítványok, társaságok, egyéni vállalkozók székházai, irodaházai. r) 3 vállalkozási, értékesítési tevékenység termék közterületen történő bemutatásával: az üzlet, vállalkozás a forgalmazott terméket nyitvatartási idő alatt az üzlet, vállalkozás székhelye, vagy telephelye közelében, közterületen állítja ki. A rendelet hatálya 2. (1) A jelen rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közterületeire. Nem tartoznak a jelen rendelet hatálya alá azok a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő területek, melyeken építmény létesítésére, vagy használatára építésügyi hatósági eljárást kell lefolytatni. (2) E rendelet Zirc Város közterületeit, városképi, közlekedési, infrastrukturális adottságai, valamint használatának intenzitásával összefüggő piaci értéke szerint két kategóriába sorolja: I. kategória (városkép szempontjából fontos) II. kategória (egyéb) közterületek, melyek felsorolását az I. számú melléklet tartalmazza. (3) A rendelet minden jogi személyre és magánszemélyre ide értve a jogi személyek társulásait és magányszemélyek társaságait is vonatkoznak, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, tevékenykednek. A közterület használata és a közterület-használati engedély 3. 2 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos december 1-től. 3 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos december 1-től.

7 (1) A közterületet azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésének megfelelően állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges. (3) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáért építési és a felvonulási tevékenységet is beleértve használati díjat kell fizetni, melynek mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Zirc Város közterületein a közterület használata meghatározott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig legfeljebb 1 évre engedélyezhető. (5) Az engedélyes a közterület használat lejáratának időpontját megelőző 30 nappal előbb kérheti engedélyének meghosszabbítását. (6) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak nem érintik: a) a piaci használat engedélyezésére és ezzel kapcsolatos díj fizetésére, valamint b) a jármű várakozó és megőrző helyek területén tartózkodó gépjárművek után fennálló fizetési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket. (7) A közterület foglalás tényét függetlenül attól, hogy engedély köteles, vagy nem be kell jelenteni az engedélyező hatóságnak. Közterület használati engedélyt kell beszerezni: a) a közterületen 10 centiméteren túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, b) árusító és egyéb fülke (pl. cukorka, zöldség, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusítására szolgáló bódé, pavilon, asztal) elhelyezésére, c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség elhelyezéséhez, d) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, e) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút; alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak (pl. pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére, f) távbeszélőfülke, postai levélszekrény elhelyezésére, g) 4 építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, konténerben tárolt építési törmelék elhelyezéséhez az 5. b) pontjában leírt korlátozással, h) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, i) film- és televízió-felvételre, j) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakódás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, 4. 4 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos december 1-től.

8 l) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, m) kerékpármegőrző elhelyezésére, n) tüzelőanyag lerakására három hetet meghaladó időtartamra a II. kategóriába tartozó területekre, o) közúti közlekedési vállalatoknak a pályafenntartáshoz vagy a forgalom biztosításához szükséges anyagok, eszközök tárolására, p) ideiglenes jellegű építmények elhelyezésére, illetve tárolóhely kialakítására, q) hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséhez, r) cirkusz részére, s) a helyközi autóbuszok várakozására a személyszállítási logisztikai központ területén, a helyi járati autóbusz parkolására az üzemeltetővel egyeztetett helyen. t) 5 megállító tábla elhelyezéséhez. 5. Bejelentés-köteles közterület-használati tevékenység - a közterület használat kezdetétől számított 5 napon belül, ha a közterület- használat ezt az időszakot meghaladja - (a bejelentést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán, vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell megtenni): a) szállított tüzelőanyag három hétig történő tárolása a II. kategória területén b) 6 magánszemélyek esetén építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, konténerben tárolt építési törmelék kettő hétnél rövidebb időtartamra közterületen történő elhelyezése, illetve lerakása c) nyomvonal jellegű létesítmények kialakítása d) közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállítása céljára üzemzavar esetén. 6. (1) Közterületi használati engedély nem adható: a) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza, b) 7 üzemképtelen (érvényes forgalmi engedély, illetőleg rendszám nélküli) jármű tárolására c) lakó-vagy középület homlokzatától 3 méteren belül pavilon és a hozzá tartozó szerkezeti elemek /előtető, reklám, stb./ elhelyezésére, d) a tömegközlekedési járművek megállóiban, e) a 7. - ban leírt járművekre f) törmelék lerakására, konténeres lerakás kivételével, g) járművek közterületen iparszerű javítására, mosására, h) árusító lakókocsikra /büfé kocsikra/, i) I. kategóriába tartozó területeken 3 napot meghaladó tüzelőanyag lerakására. (2) Közterület használati engedély nem adható olyan tevékenység gyakorlásához, mely 5 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 3. (2) bekezdése, hatályos december 1-től. 6 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 4. -a, hatályos december 1-től. 7 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 5. -a, hatályos december 1-től.

9 környezetére káros hatással lenne, a közrendet, közbiztonságot, közerkölcsöt, vagy az egészséget veszélyeztetné, illetve az ott lakok nyugalmát zavarná. A jegyző az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. alapján a városkép védelme, vagy alakítása érdekében megtilthatja közterületi létesítmények /az épület közterületről látható homlokzatán, tetőzetén, a kerítésen, vagy támfalom, üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, védőtető, előtető, üzleti ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám 1 m2-nél nagyobb cég, vagy címtábla, falikarok, kandelábereken elhelyezett hirdető berendezések / elhelyezését, illetőleg megszabhatja azok méreteit és elhelyezési módjait és külső megjelenési formáját. Járművek tárolása közterületen 7. (1) A 3,5 tonnánál nehezebb legnagyobb megengedett össztömegű jármű az erre kijelölt helyek kivételével közterületen nem várakozhat, ilyen célra engedély nem adható. (2) E rendelet alkalmazásában várakozásnak minősül a járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges időn, illetőleg ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percen túl történő egy helyben tartózkodás. (3) A helyközi tömegközlekedést szolgáló járművek (autóbuszok) várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén engedélyezett a 2. számú mellékletben foglalt díjtételekkel. A helyközi tömegközlekedésre szolgáló autóbuszok várakozása: a./ menetrendszerinti helyközi autóbuszok napközbeni ( óra közötti időszak) a kiállási idő tartamáig történő várakozása, b./ nem menetrendszerinti autóbuszok napközbeni ( óra közötti időszak) várakozása (parkolás), c./ autóbuszok éjszakai ( óra közötti időszakban bármikor) várakozása. (4) A helyi tömegközlekedést szolgáló jármű (autóbusz) (3) bekezdés szerinti várakozása (az üzemeltetővel egyeztetett helyszínen) közterület-használati engedélyhez kötött. (5) A személyszállítási logisztikai központot külön megállapodás alapján üzemeltető társaság saját járművei (autóbuszai) vonatkozásában a hivatkozott megállapodásban foglaltak az irányadóak. (6) A járművek (autóbuszok) által igénybe vett parkolóhelyeken a járművekben esetlegesen bekövetkező károsodások kapcsán az Önkormányzat felé igény nem érvényesíthető. Gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakítása 8.

10 (1) Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos rendeletekben meghatározott mennyiségű és fajtájú gépjárművek részére, a létesítményhez építési telken gépjármű- várakozóhelyeket kell létesíteni. (2) Az építtető (engedélyes) a gépjármű-várakozóhelyeket a létesítmény megvalósulásával egy időben, - de legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig - köteles megépíteni. (3) Vásárló- és vendégforgalom, illetve ügyfelek számára szolgáló intézmény(ek) használatához kötött, telken belül létesített parkolónak legalább 50 %-át, a létesítményt használatba vevő személy vagy szervezet köteles az intézmény nyitvatartási ideje alatt a közhasználat számára hozzáférhetővé tenni. (4) E rendeletben foglaltakat alkalmazni kell épületek létesítésének, meglévő épületek átalakításának, bővítésének, valamint a rendeltetés módosításának engedélyezési eljárása során. (5) Ha a szabályozási terv és helyi építési szabályzat valamint a parkolási rendelet arra lehetőséget ad, akkor közterületen is engedélyezhető gépjármű- várakozóhelyek kialakítása. (6) A gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakításához az illetékes hatóság engedélyét az építtetőnek az építési engedélyezési dokumentációhoz csatolni kell. (7) Közterületen a gépjármű-várakozóhelyek kialakítási költségét az építtető (engedélyes) viseli. (8) A közterületen megvalósított gépjármű-várakozóhelyek a használatbavételi eljárást követően az önkormányzat tulajdonába mennek át. (9) A jegyző több egymás melletti, vagy egymáshoz közeli létesítmény részére közös gépjármű- várakozóhely kialakítását is előírhatja. (10) A közterületen kialakított gépjármű-várakozóhelyek után a 2. számú mellékletben megállapított díjat kell fizetni a kialakítást követő év január 1-jétől. A kialakítás költségeit a közterület-használati díjba be kell számítani. A közhasznú zöldterületek használata 9. (1) A Rákóczi téri zöldterület helyi védettség alatt áll. A rendeltetésszerű használattól eltérő használatához külön engedélyt kell kérni. (2) A közterületen lévő zöldterületek és az ott lévő felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használata mindenki számára díjmentes, és időbeni korlátozás nélkül biztosított. (3) A zöldterületet kiállítások, előadások és más hasonló célra használni csak a közterületi használati engedély birtokában lehet. A hozzájárulás indokolt esetben azzal a feltétellel adható meg közterület-használati díj fizetése ellenében hogy a használó a zöldterület

11 megóvását biztosítja és az ott okozott kár helyreállításáért felelősséget vállal. (4) Tilos zöldterületen: a) olyan magatartást tanúsítani, amely mások nyugalmát, pihenését zavarja, b) a berendezési tárgyakat (székek, padok) helyükről elmozdítani, a közlekedő utakon a forgalmat akadályozni, a berendezéseket és a növényzetet rongálni és a zöldterületet, berendezési tárgyakat hulladékkal vagy egyéb módon beszennyezni, c) a virágok vagy más növények szedése, csonkítása, kivágása, d) a zöldterületen elhelyezett tárgyak, fák hirdetésre való felhasználása, e) a madárfészkek rongálása, tojások kiszedése, madarak bármely eszközzel történő irtása, légpuska, flóbert fegyver vagy lőfegyver használata, f) hobbi és háziállatok legeltetése, sétáltatása vagy azok áthajtása. (5) Aki a tilalmat megszegi, az okozott kárt köteles megtéríteni. A 14. éven aluli gyermek által okozott károkért a törvényes képviselő felel. (6) A közterületen lévő növényzet, fák az önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, hogy azokat ki ültette. Közterületi fakivágás 10. (1) Közterületen fakivágás csak a jegyző engedélyével történhet. (2) Fakitermelést végezhet a./ a hivatal megbízottja, b./ a jegyző kérelemre kiadott engedélye alapján és az abban megadott feltételek mellett a közterülethez kapcsolódó ingatlan tulajdonosa, illetve annak megbízottja, c./ a jegyző kérelemre kiadott engedélye alapján a közterületen munkát végző (közműfektetés, árokásás, stb.) vállalkozó. (3) A lakosság, gazdasági vagy társadalmi szervek által kezdeményezett fakitermelésnél a jegyzőnek döntés előtt közigazgatási bejárást kell összehívni az érintettek és a szakhatóságok részvételével. (4) Élő fát - amennyiben emberi életet vagy a fa értékénél nagyobb vagyont nem veszélyeztet - csak október 15-től március 31-ig terjedő időszakban lehet kivágni. (5) A közterületen kivágott növényzet pótlása kötelező. A pótlás helyét és módját a jegyző határozza meg. (6) A Polgármesteri Hivatal megbízásából kitermelt fák pótlásáról a kivágást követő egy éven belül a megbízónak gondoskodnia kell (7) Közterületen vagy az önkormányzat intézményei területén lévő engedély nélkül történő fakivágás vagy az élőfában történt károkozás esetén a szabálysértési vagy büntetőjogi feljelentés, valamint a kárigény érvényesítése a polgármester kötelezettsége.

12 A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 11. (1) Hirdetmény csak hirdető-berendezésen helyezhető el. (2) Hirdetmény a) csak vízoldékony ragasztóval rögzíthető, b) a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető (különösen a szórólapos hirdetmény). (3) Hirdető-berendezésen és hirdetményen nem alkalmazható a külön rendeletben (KRESZ) szereplő táblák forma és színösszeállítása, továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer, (4) 8 Önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású helyi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező intézmény által kihelyezett, az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó tartalmú megállító tábla, vagy hirdető- berendezés kihelyezése díjmentes. (5) Az érintett közút kezelőjének vagy a rögzítésre igénybevett építmény tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával építési engedély nélkül végezhető tevékenység az önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló ideiglenes jellegű hirdetések elhelyezése. (6) A hirdető-berendezések kialakításának az építmény karakteréhez, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lenni. Szerkezetileg több elemből álló hirdetőberendezés egy építménynek számít. (7) Közterületről két vagy több oldalról látható hirdetőberendezés csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra. (8) Hirdető-berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit. (9) A hirdető-berendezések közutak melletti elhelyezésének szabályait külön törvény szabályozza. Nem helyezhető el hirdetőberendezés 12. a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben; b) közparkban; c) középületek falain; d) közterületen álló fákon, padokon; e) emlékműveken; f) szobrokon; 8 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 6. -a, hatályos december 1-től.

13 g) áramszolgáltatói és távközlési szerelvényeken, berendezéseken. 13. A hirdető-berendezések kihelyezéséhez közterület használati engedélyt kell kérni. 14. (1) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető berendezéseket a hirdetőberendezés tulajdonosa a felszólítást követő - ha jogszabály kivételt nem tesz - 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani. (2) Amennyiben a hirdetőberendezés eltávolítását a hirdetőberendezés tulajdonosa a felszólítás ellenére nem hajtja végre, a jegyző külön törvény alapján intézkedik a végrehajtásáról. (3) Az e -ban meghatározott eljárások befejezéséig a hirdetőberendezés tulajdonosának újabb hirdetőberendezés elhelyezésére nem adható engedély. (4) Magántulajdonú ingatlanon felállított hirdetőberendezés elhelyezéséért és eltávolításáért az ingatlan tulajdonosa a hirdetőberendezés tulajdonosával egyetemlegesen felelős. 15. A választással kapcsolatos hirdetőberendezésekre és hirdetmények elhelyezésére e rendelet ban foglalt szabályok, valamint külön törvény szabályozásai irányadók. (1) Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos. Közterületi szeszesital-fogyasztás 9 15/A. 10 (2) Az (1) bekezdésben leírt tilalom nem vonatkozik: a) a jelen rendelet szabályai szerint engedélyezett, továbbá a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 36. (1) bekezdése szerinti közútkezelői hozzájárulással engedélyezett vendéglátóipari, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kitelepülésre, ideiglenes elárusítóhely közvetlen környezetében lévő, fogyasztásra kijelölt területre, b) a Zirc Városi Önkormányzat, vagy az általa fenntartott intézmény által szervezett rendezvényekre c) humanitárius, karitatív, kulturális, illetőleg sporttevékenység céljára szervezett rendezvényekre d) minden év december 31- én órától a következő év január 01- jén óráig terjedő időszakra 9 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 7. -a, hatályos december 1-től. 10 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 7. -a, hatályos december 1-től.

14 (3) A közterületi szeszesital-fogyasztásra vonatkozó magasabbrendű jogszabályokban lefektettet rendelkezéseket jelen rendelet függeléke tartalmazza. Az engedélyező hatóság 16. (1) A közterület használat engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) A közterület használati engedély megadásához hozzájárulást kell beszerezni. a) műemléki védettség alatt álló területen az Országos Műemléki Hivataltól /OMH/ b) a főútvonal-hálózatot érintő közterület használatának engedélyezéséhez az út kezelőjétől valamint a rendőrhatóságtól c) szükség szerint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat /ÁNTSZ/ illetékes hivataltól d) jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes szakhatóságoktól. Az engedély iránti kérelem 17. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja (2) A közterület használati engedélyt, ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges a tulajdonosnak, az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kérnie. (3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó /telep-/ helyének címét, b) a közterület használat célját és időtartamát figyelemmel a 3. /4/ bekezdésére is, c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat /pl. vállalkozói igazolvány, gazdasági szervezet alapító okirat/ másolatai, e) a közterület használathoz szükséges, 16.. (2) bekezdésben meghatározott szakhatóságok hozzájárulását, f) A hirdetőberendezés kihelyezésével kapcsolatos kérelemhez mellékelni kell: fa) a pontos helyszínrajzot és műszaki tervet (színes nézeti rajzot, M=1:1000, M=1:20 méretarányban); fb) az egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat; fc) a főépítész ennek hiányában az építési hatóság véleményét. g) kötelezettség vállalást arra vonatkozóan, hogy a használatbavétel megszűnte után az eredeti környezeti állapotot az engedményezett a saját költségén minden kártérítési igény nélkül helyreállítja.

15 Az engedély megadása 18. (1) Közterület használati engedély ez e rendeletben foglaltak alapján annak a kérelmezőnek adható /újítható meg/ aki a megadáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik. (2) Közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek értékesíthetők. Az árusítás a szükséges hatósági engedélyek birtokában történhet. (3) A jegyző Zirc Város közigazgatási területére mozgóárusítást engedélyezhet a szükséges szakhatósági hozzájárulással rendelkező kérelmező számára. (4) Az üzlettel nem rendelkező kereskedő és mozgóárus a vállalkozói jogosultságát ellenőrzéskor eredeti okirattal, vagy hiteles másolattal köteles igazolni. A kereskedőnek az árusítás helyén rendeznie kell az árusított termék eredetét hitelt érdemlően igazoló okirattal. (5) A mutatványos tevékenység engedélyezésekor a 14/1994. /V.27./ IKM. rendelet alapján tanúsítani kell a berendezés műszaki alkalmasságát. Ennek hiányában közterület használati engedély nem adható ki. (6) A közterület használati engedélyben elő kell írni: a) hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a göngyöleg és a szemét elszállításáról, valamint közterületi létesítmény esetén annak karbantartásáról gondoskodni; b) minden esetben az eredeti állapot helyreállítását, a használatbétel megszűnte után; c) építmény esetén annak funkcióját valamint az ott végzendő profilt. 19. Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt a helyszínen magánál tartani. Az engedély visszavonása 20. Az engedélyt a határozott időn belül vissza kell vonni, ha: a) az engedélyes a területet nem az engedélyezett tevékenységre használja b) az engedélyes a közterület használati díjat írásbeli elhívás ellenére a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem fizeti meg.

16 A közterület használati díj 21. (1) A közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetni. (2) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületből elfoglalt a talajszintre vetített alapterületet /pl. előtető, napvédő, ponyva stb./ kell figyelembe venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek kell számítani. (3) A reklámberendezések esetén a terület kategóriájának megfelelően a teljes reklámfelület /lábakon álló felület esetén a talaj síkjáig meghosszabbított méretét /területét/ kell a díjfizetés mértékének tekinteni. (4) A közterület használati díj évi, havi, napi, négyzetméterre, illetve darabszámra vetített, továbbá alkalmi árusítási díj. (5) A közterület használati díj mértékét, valamint a területi díjtételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. (6) A közút és járda nem közlekedés célú igénybevételéért fizetendő díj összegét a 19/1994. /V.31./ KHVM. rendelet 6.. /4/ bek. mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával a közút kezelője állapítja meg. (7) Különböző kategóriák határterületén a magasabb kategóriának megfelelő díjtételt kell alkalmazni. A közterület engedély nélküli használatának következményei 22. (1) Aki e rendelet a) 4. -ában; b) 6. - ában; c) 7. -ában; d) 9. (4) bekezdésében; e) 10. (7) bekezdésében; f) ában; g) ában; h) ának (1) és (2) bekezdésében; i) 11 15/A. - ában foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő engedély nélküli használata esetén a használó köteles 11 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 8. -a, hatályos december 1-től.

17 használatot felhívásra megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. (3) Azt, aki a közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein /bírság, ismételt bírság/ túlmenően az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére kell kötelezni. (4) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére a polgármester a közterület használatot engedélyezheti. A használó ezzel nem mentesül az (1) és (3) bekezdésben felsorolt következmények alól. (5) Az aki közterületet építmény elhelyezésével engedély nélkül használ és az építmény elhelyezéséhez egyébként építési engedély szükséges, az építmény lebontására kötelezhető. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 23. (1) Jelen rendeletet a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni, hatályba lépése nem érinti az ezt megelőzően kiadott közterület-használati szerződések érvényességét. 24. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(III.27.) ÖK rendelete és az azt módosító 13/2001.(V.29.)ÖK rendelet, 18/2004.(IV.26.) rendelet, 36/2004.(X.25.) rendelet, 25/2005.(X.11.) rendelet, 35/2005.(XII.13.) rendelet, 1/2007.(II.27.) rendelet, és 4/2008.(III.3.) rendelet. (2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

18 1.számú melléklet 12 a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendeletéhez I. kategória: városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos az alábbi utcák által meghatározott terület: Rákóczi tér Alkotmány utca Ságvári utcáig Deák F. utca a Kenyérgyári patakig Köztársaság utca a Fáy A. utcáig Széchenyi utca Március 15. tér Kertész utca Kossuth utca az Orvosi rendelőig Damjanich utca Gyóni G. utca Arborétum hosszáig Petőfi S. utca Reguly A. utca Petőfi utcáig József A. utca a Bajcsy Zs. utcáig II. kategória: egyéb belterületek, melyek a fenti utcák által határolt részeken kívül esnek 12 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 9. (1) bekezdése, hatályos december 1-től.

19 2. számú melléklet 13 a közterületek használatáról szóló 12/2008. (VI.2.) számú rendelethez A közterület használat tárgya 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, üzleti védőtető /előtető/, ernyőszerkezet, hirdető berendezés /fényreklám/, cég- és cím tábla 2. Árusító és egyéb fülke /élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány, stb. árusítását szolgáló pavilon) Bérleti díjtételek I. kategória területén II. kategória területén 500,- Ft/m 2 /hó 250,- Ft/ m 2 /hó 1000,- Ft/ m 2 /hó 500,- Ft/ m 2 /hó 3. Géperejű bérkocsi, taxik állomás helye 1.000,- Ft/ m 2 /hó 500,- Ft/ m 2 /hó 4. Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely ,-Ft/parkolóhely/év ,- Ft/parkolóhely/év közterületen 5. Önálló hirdető-berendezés elhelyezése a 11. (4) bek.- ben 2.400,- Ft/ m 2 /hó 1.200,- Ft/ m 2 /hó leírt korlátozással 6. Megállító tábla elhelyezése a 11. (4) bek.- ben leírt 1.200,-Ft/m2/hó 600,-Ft/m2/hó korlátozással 7. Építési munkával kapcsolatos állvány, törmelék, föld, 50,- Ft/ m 2 /nap 20,- Ft/ m 2 /nap egyéb anyagok elhelyezése, valamint építési tevékenység esetén az 5.. b./ pontjában leírtak figyelembevételével 8. Idényjellegű árusítás ( 60 nap, vagy az annál 250,- Ft/ m 2 /nap 100,- Ft/ m 2 /nap hosszabb idejű árusítás ), valamint vállalkozási, értékesítési tevékenység termék közterületen történő bemutatásával 9. Alkalmi árusítás 600,- Ft/ m 2 /nap 300,- Ft/ m 2 /nap 10. Javító-szolgáltató tevékenység 300,- Ft/ m 2 /hó 150,- Ft/ m 2 /hó 11. Vendéglátóipari előkert 30,- Ft/ m 2 /nap 15,- Ft/ m 2 /nap 12. Üzleti szállítás vagy rakodás, láda, göngyöleg elhelyezése, 200,- Ft/ m 2 nap 100,- Ft/ m 2 /nap áru kirakodás 13. Mutatványos tevékenység 300,- Ft/ m 2 /nap 150,- Ft/ m 2 /nap 14. Sport és kulturális tevékenység díjmentes díjmentes napon túli tüzelőanyag tárolás - 150,- Ft/ m 2 /nap 16. Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes 400,- Ft/ m 2 /év 200,- Ft/ m 2 /év hasznosítása 17. Egyéb A díj mértékét a fentiek figyelembe vételével esetenként kell megállapítani, napi díjtétellel is. 18. Cirkusz ,- Ft/alkalom (maximum 3 nap) 19. Menetrendszerinti helyközi autóbuszok napközbeni 1.000,- Ft/hónap/jármű várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén 20. Nem menetrendszerinti autóbuszok napközbeni várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén (parkolás) 400.,-Ft./óra, Ötödik órától 100,-Ft./óra 21. Autóbuszok éjszakai várakozása a személyszállítási 5.000,- Ft./hónap/jármű logisztikai központ területén 22. Helyijárati autóbusz tárolása az üzemeltetővel egyeztetett díjmentes helyen 23. A személyszállítási logisztikai központot üzemeltető Üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint autóbuszainak tárolása a személyszállítási logisztikai központ területén 24. Mozgó árusítás 500,- Ft/m 2 /nap A fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 13 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 9. (2) bekezdése, hatályos december 1-től.

20 Függelék 14 a közterületek használatáról szóló 12/2008. (VI.2.) számú rendelethez évi LXIX. törvény a szabálysértésekről A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 1. (1) Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A pénzbírság 16. (1) A pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. (2) Az önkormányzati rendelet harmincezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét. 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése 12. (1) Aki a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi, b) vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki, c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, a közterület-felügyelő, illetőleg az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki. 14 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 9. (3) bekezdése, hatályos december 1-től.

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

26/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet 1. a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről

26/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet 1. a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 26/2003. (06.23.) Kgy. sz. rendelet 1 a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009. (XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó:

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 2007. február 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 2007. február 12-i ülésére ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 2007. február 12-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló többször módosított 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Dr.

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. május 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a közterületek használatáról szóló 8/2001. ÖK.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2005.

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

A közterület-használati hozzájárulás

A közterület-használati hozzájárulás ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK közterület használati hozzájárulásról szóló módosított 5/1996.(06.02.) rendelete egységes szerkezetben 1 A közterületek célszerű, gazdaságos, környezeti,

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2002. (XII. 31.) Ör. számú rendelete a közterületek használatáról

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2002. (XII. 31.) Ör. számú rendelete a közterületek használatáról Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2002. (XII. 31.) Ör. számú rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel) A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Tisztelt Képviselőtestület! I. 1.) Előzmények: ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000. (XI. 28.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól a 9/2007.(VI.22.), 8/2008.(VI.20.)

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

1. A rendelet célja. Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete A közterületek használatról

1. A rendelet célja. Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete A közterületek használatról Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 7./2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete A közterületek használatról Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hangony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 8/2004. (IV. 20.) rendelete. a közterület-használatról I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1..

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 8/2004. (IV. 20.) rendelete. a közterület-használatról I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1.. Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2004. (IV. 20.) rendelete a közterület-használatról Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez,

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez, Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008.(VI. 27.) rendelete a közterület használatáról szóló, többször módosított 19/2000. (IX.11.) rendelet módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon: (53) 360-049 Fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködik: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - 2 - A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a közterületek használatáról szóló 8/2001.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterülethasználati díjakról szóló

Részletesebben