ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 29-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Képviselő- testület! A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hazai jogalkotásba történő átültetése a helyi önkormányzati rendeletalkotásnál is jelentkező feladat. Az önkormányzati rendeleteknek az irányelv rendelkezéseiből adódó átvilágításának tárgyában került megalkotásra a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása. A fent említett szolgáltatási irányelv átültetését célzóan az Országgyűlés megalkotta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LVI. törvényt, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvényt. Ezen jogszabályok rendelkezéseit szintén fokozottan figyelembe kell venni a jogharmonizációs rendeletfelülvizsgálatok alkalmával. Az Irányelvvel érintett rendeletek további vizsgálatot igényelnek. A rendeletek szükséges módosítását úgy kell ütemezni, hogy az szeptember 30-ig lezáruljon, tekintettel arra, hogy a jogharmonizációs zárójelentést a Regionális Államigazgatási Hivatal az Önkormányzati Minisztérium részére a 2007-ben kiadott ütemterv szerint október 31-ig köteles megküldeni. Valamennyi rendeletet, amelynek hatálya kiterjed az Irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatókra akkor is ki kell egészíteni, ha az nem tartalmaz az Irányelvvel ellentétes rendelkezést. A jogalkotó feladata ezen rendeletek esetében az Irányelv 44. cikk (1) bekezdése alapján az, hogy hivatkozni kell az Irányelvre, másképpen fogalmazva, ezekben a rendeletekben is jogharmonizációs záradéknak kell szerepelni. Az Államigazgatási Hivatal az alábbi szöveg záradékolását javasolja: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. A konkrét felülvizsgálatok során ezzel a szövegezéssel javasoltam a már felülvizsgált rendeleteink záradékolását. Hatályos Rendeletünknek az Irányelvvel való lehetséges ütközési helyeit - különös tekintettel a személyi hatály és a 14. cikk vonatkozásában - megvizsgáltuk. Ennek kapcsán a szabályozás jelenlegi rendszere álláspontom szerint nem ellentétes az Irányelvvel. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Rendelet átfogó módosításának tervezetét (több más mellett a hirdetmények, hirdető-berendezések, illetve a járművek közterületen történő tárolása vonatkozásában) a októberi rendes ülésre tervezzük beterjeszteni. Kérem az előterjesztés megvitatását. Mellékelem a hatályos Rendeletet. Zirc, szeptember 22. dr. Árpásy Tamás jegyző

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.(..) rendelete a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A Rendelet kiegészül az alábbi al: E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 2. (1) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

4 Melléklet az előterjesztéshez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008.(XI.11.) rendelettel módosított 12/2008.(VI.2.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

5 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. Tv. 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja a közterületek célszerű, gazdaságos, a környezeti, természeti és településképi értékeket oltalmazó használatának elősegítése érdekében. 1 Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja Zirc város közterületeinek, és zöldterületeinek védelme városképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását. (2) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítósa (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése; b) mozgóbolt: önjáró vagy, gépjárművel vontatott árusítóhely; c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak; d) vásár: országos vagy, helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi tehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; e) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés; f) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). Területfelhasználási egység, amelyet a település belterületén közparkok, közkertek elhelyezése céljából alakítanak ki, vagy a rendezési tervekben ilyen rendeltetésre kijelölnek. g) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra, h) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiségegyüttes nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla, i) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla), j) hirdetőoszlop: plakátok, hirdetések céljára szolgáló építmény, k) hirdetőtábla: hirdetések, reklámok, közlemények kifüggesztésére használt tábla, 1 A preambulumot módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 1. -a, hatályos 208. december 1-től.

6 l) 2 megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek, intézmények elé a közterületre kihelyezett mobil, információs tartalmú tábla, amely a talajhoz (járófelülethez) nincs rögzítve m) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával (színezett habarccsal) készített reklámcélú építmény, grafikai mű, n) reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló, nyilvános helyen elhelyezett (nagyobb) tábla, o) hirdetmény: a falragasz, felirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton vagy házilag, illetve felfestéssel (sprayvel) készül. p) lakott terület: a közigazgatási területnek a közlekedési hatóság által "lakott terület" közúti jelzőtáblával kijelölt része, q) középület: állami, önkormányzati, társadalmi szervezetek, egyesületek, egyházak, alapítványok, társaságok, egyéni vállalkozók székházai, irodaházai. r) 3 vállalkozási, értékesítési tevékenység termék közterületen történő bemutatásával: az üzlet, vállalkozás a forgalmazott terméket nyitvatartási idő alatt az üzlet, vállalkozás székhelye, vagy telephelye közelében, közterületen állítja ki. A rendelet hatálya 2. (1) A jelen rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közterületeire. Nem tartoznak a jelen rendelet hatálya alá azok a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő területek, melyeken építmény létesítésére, vagy használatára építésügyi hatósági eljárást kell lefolytatni. (2) E rendelet Zirc Város közterületeit, városképi, közlekedési, infrastrukturális adottságai, valamint használatának intenzitásával összefüggő piaci értéke szerint két kategóriába sorolja: I. kategória (városkép szempontjából fontos) II. kategória (egyéb) közterületek, melyek felsorolását az I. számú melléklet tartalmazza. (3) A rendelet minden jogi személyre és magánszemélyre ide értve a jogi személyek társulásait és magányszemélyek társaságait is vonatkoznak, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, tevékenykednek. A közterület használata és a közterület-használati engedély 3. 2 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos december 1-től. 3 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos december 1-től.

7 (1) A közterületet azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésének megfelelően állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges. (3) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáért építési és a felvonulási tevékenységet is beleértve használati díjat kell fizetni, melynek mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Zirc Város közterületein a közterület használata meghatározott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig legfeljebb 1 évre engedélyezhető. (5) Az engedélyes a közterület használat lejáratának időpontját megelőző 30 nappal előbb kérheti engedélyének meghosszabbítását. (6) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak nem érintik: a) a piaci használat engedélyezésére és ezzel kapcsolatos díj fizetésére, valamint b) a jármű várakozó és megőrző helyek területén tartózkodó gépjárművek után fennálló fizetési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket. (7) A közterület foglalás tényét függetlenül attól, hogy engedély köteles, vagy nem be kell jelenteni az engedélyező hatóságnak. Közterület használati engedélyt kell beszerezni: a) a közterületen 10 centiméteren túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, b) árusító és egyéb fülke (pl. cukorka, zöldség, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusítására szolgáló bódé, pavilon, asztal) elhelyezésére, c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség elhelyezéséhez, d) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, e) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút; alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak (pl. pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére, f) távbeszélőfülke, postai levélszekrény elhelyezésére, g) 4 építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, konténerben tárolt építési törmelék elhelyezéséhez az 5. b) pontjában leírt korlátozással, h) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, i) film- és televízió-felvételre, j) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakódás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, 4. 4 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos december 1-től.

8 l) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, m) kerékpármegőrző elhelyezésére, n) tüzelőanyag lerakására három hetet meghaladó időtartamra a II. kategóriába tartozó területekre, o) közúti közlekedési vállalatoknak a pályafenntartáshoz vagy a forgalom biztosításához szükséges anyagok, eszközök tárolására, p) ideiglenes jellegű építmények elhelyezésére, illetve tárolóhely kialakítására, q) hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséhez, r) cirkusz részére, s) a helyközi autóbuszok várakozására a személyszállítási logisztikai központ területén, a helyi járati autóbusz parkolására az üzemeltetővel egyeztetett helyen. t) 5 megállító tábla elhelyezéséhez. 5. Bejelentés-köteles közterület-használati tevékenység - a közterület használat kezdetétől számított 5 napon belül, ha a közterület- használat ezt az időszakot meghaladja - (a bejelentést a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán, vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell megtenni): a) szállított tüzelőanyag három hétig történő tárolása a II. kategória területén b) 6 magánszemélyek esetén építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, konténerben tárolt építési törmelék kettő hétnél rövidebb időtartamra közterületen történő elhelyezése, illetve lerakása c) nyomvonal jellegű létesítmények kialakítása d) közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállítása céljára üzemzavar esetén. 6. (1) Közterületi használati engedély nem adható: a) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza, b) 7 üzemképtelen (érvényes forgalmi engedély, illetőleg rendszám nélküli) jármű tárolására c) lakó-vagy középület homlokzatától 3 méteren belül pavilon és a hozzá tartozó szerkezeti elemek /előtető, reklám, stb./ elhelyezésére, d) a tömegközlekedési járművek megállóiban, e) a 7. - ban leírt járművekre f) törmelék lerakására, konténeres lerakás kivételével, g) járművek közterületen iparszerű javítására, mosására, h) árusító lakókocsikra /büfé kocsikra/, i) I. kategóriába tartozó területeken 3 napot meghaladó tüzelőanyag lerakására. (2) Közterület használati engedély nem adható olyan tevékenység gyakorlásához, mely 5 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 3. (2) bekezdése, hatályos december 1-től. 6 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 4. -a, hatályos december 1-től. 7 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 5. -a, hatályos december 1-től.

9 környezetére káros hatással lenne, a közrendet, közbiztonságot, közerkölcsöt, vagy az egészséget veszélyeztetné, illetve az ott lakok nyugalmát zavarná. A jegyző az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. alapján a városkép védelme, vagy alakítása érdekében megtilthatja közterületi létesítmények /az épület közterületről látható homlokzatán, tetőzetén, a kerítésen, vagy támfalom, üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, védőtető, előtető, üzleti ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám 1 m2-nél nagyobb cég, vagy címtábla, falikarok, kandelábereken elhelyezett hirdető berendezések / elhelyezését, illetőleg megszabhatja azok méreteit és elhelyezési módjait és külső megjelenési formáját. Járművek tárolása közterületen 7. (1) A 3,5 tonnánál nehezebb legnagyobb megengedett össztömegű jármű az erre kijelölt helyek kivételével közterületen nem várakozhat, ilyen célra engedély nem adható. (2) E rendelet alkalmazásában várakozásnak minősül a járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges időn, illetőleg ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percen túl történő egy helyben tartózkodás. (3) A helyközi tömegközlekedést szolgáló járművek (autóbuszok) várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén engedélyezett a 2. számú mellékletben foglalt díjtételekkel. A helyközi tömegközlekedésre szolgáló autóbuszok várakozása: a./ menetrendszerinti helyközi autóbuszok napközbeni ( óra közötti időszak) a kiállási idő tartamáig történő várakozása, b./ nem menetrendszerinti autóbuszok napközbeni ( óra közötti időszak) várakozása (parkolás), c./ autóbuszok éjszakai ( óra közötti időszakban bármikor) várakozása. (4) A helyi tömegközlekedést szolgáló jármű (autóbusz) (3) bekezdés szerinti várakozása (az üzemeltetővel egyeztetett helyszínen) közterület-használati engedélyhez kötött. (5) A személyszállítási logisztikai központot külön megállapodás alapján üzemeltető társaság saját járművei (autóbuszai) vonatkozásában a hivatkozott megállapodásban foglaltak az irányadóak. (6) A járművek (autóbuszok) által igénybe vett parkolóhelyeken a járművekben esetlegesen bekövetkező károsodások kapcsán az Önkormányzat felé igény nem érvényesíthető. Gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakítása 8.

10 (1) Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos rendeletekben meghatározott mennyiségű és fajtájú gépjárművek részére, a létesítményhez építési telken gépjármű- várakozóhelyeket kell létesíteni. (2) Az építtető (engedélyes) a gépjármű-várakozóhelyeket a létesítmény megvalósulásával egy időben, - de legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig - köteles megépíteni. (3) Vásárló- és vendégforgalom, illetve ügyfelek számára szolgáló intézmény(ek) használatához kötött, telken belül létesített parkolónak legalább 50 %-át, a létesítményt használatba vevő személy vagy szervezet köteles az intézmény nyitvatartási ideje alatt a közhasználat számára hozzáférhetővé tenni. (4) E rendeletben foglaltakat alkalmazni kell épületek létesítésének, meglévő épületek átalakításának, bővítésének, valamint a rendeltetés módosításának engedélyezési eljárása során. (5) Ha a szabályozási terv és helyi építési szabályzat valamint a parkolási rendelet arra lehetőséget ad, akkor közterületen is engedélyezhető gépjármű- várakozóhelyek kialakítása. (6) A gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakításához az illetékes hatóság engedélyét az építtetőnek az építési engedélyezési dokumentációhoz csatolni kell. (7) Közterületen a gépjármű-várakozóhelyek kialakítási költségét az építtető (engedélyes) viseli. (8) A közterületen megvalósított gépjármű-várakozóhelyek a használatbavételi eljárást követően az önkormányzat tulajdonába mennek át. (9) A jegyző több egymás melletti, vagy egymáshoz közeli létesítmény részére közös gépjármű- várakozóhely kialakítását is előírhatja. (10) A közterületen kialakított gépjármű-várakozóhelyek után a 2. számú mellékletben megállapított díjat kell fizetni a kialakítást követő év január 1-jétől. A kialakítás költségeit a közterület-használati díjba be kell számítani. A közhasznú zöldterületek használata 9. (1) A Rákóczi téri zöldterület helyi védettség alatt áll. A rendeltetésszerű használattól eltérő használatához külön engedélyt kell kérni. (2) A közterületen lévő zöldterületek és az ott lévő felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használata mindenki számára díjmentes, és időbeni korlátozás nélkül biztosított. (3) A zöldterületet kiállítások, előadások és más hasonló célra használni csak a közterületi használati engedély birtokában lehet. A hozzájárulás indokolt esetben azzal a feltétellel adható meg közterület-használati díj fizetése ellenében hogy a használó a zöldterület

11 megóvását biztosítja és az ott okozott kár helyreállításáért felelősséget vállal. (4) Tilos zöldterületen: a) olyan magatartást tanúsítani, amely mások nyugalmát, pihenését zavarja, b) a berendezési tárgyakat (székek, padok) helyükről elmozdítani, a közlekedő utakon a forgalmat akadályozni, a berendezéseket és a növényzetet rongálni és a zöldterületet, berendezési tárgyakat hulladékkal vagy egyéb módon beszennyezni, c) a virágok vagy más növények szedése, csonkítása, kivágása, d) a zöldterületen elhelyezett tárgyak, fák hirdetésre való felhasználása, e) a madárfészkek rongálása, tojások kiszedése, madarak bármely eszközzel történő irtása, légpuska, flóbert fegyver vagy lőfegyver használata, f) hobbi és háziállatok legeltetése, sétáltatása vagy azok áthajtása. (5) Aki a tilalmat megszegi, az okozott kárt köteles megtéríteni. A 14. éven aluli gyermek által okozott károkért a törvényes képviselő felel. (6) A közterületen lévő növényzet, fák az önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, hogy azokat ki ültette. Közterületi fakivágás 10. (1) Közterületen fakivágás csak a jegyző engedélyével történhet. (2) Fakitermelést végezhet a./ a hivatal megbízottja, b./ a jegyző kérelemre kiadott engedélye alapján és az abban megadott feltételek mellett a közterülethez kapcsolódó ingatlan tulajdonosa, illetve annak megbízottja, c./ a jegyző kérelemre kiadott engedélye alapján a közterületen munkát végző (közműfektetés, árokásás, stb.) vállalkozó. (3) A lakosság, gazdasági vagy társadalmi szervek által kezdeményezett fakitermelésnél a jegyzőnek döntés előtt közigazgatási bejárást kell összehívni az érintettek és a szakhatóságok részvételével. (4) Élő fát - amennyiben emberi életet vagy a fa értékénél nagyobb vagyont nem veszélyeztet - csak október 15-től március 31-ig terjedő időszakban lehet kivágni. (5) A közterületen kivágott növényzet pótlása kötelező. A pótlás helyét és módját a jegyző határozza meg. (6) A Polgármesteri Hivatal megbízásából kitermelt fák pótlásáról a kivágást követő egy éven belül a megbízónak gondoskodnia kell (7) Közterületen vagy az önkormányzat intézményei területén lévő engedély nélkül történő fakivágás vagy az élőfában történt károkozás esetén a szabálysértési vagy büntetőjogi feljelentés, valamint a kárigény érvényesítése a polgármester kötelezettsége.

12 A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 11. (1) Hirdetmény csak hirdető-berendezésen helyezhető el. (2) Hirdetmény a) csak vízoldékony ragasztóval rögzíthető, b) a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető (különösen a szórólapos hirdetmény). (3) Hirdető-berendezésen és hirdetményen nem alkalmazható a külön rendeletben (KRESZ) szereplő táblák forma és színösszeállítása, továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer, (4) 8 Önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású helyi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező intézmény által kihelyezett, az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó tartalmú megállító tábla, vagy hirdető- berendezés kihelyezése díjmentes. (5) Az érintett közút kezelőjének vagy a rögzítésre igénybevett építmény tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával építési engedély nélkül végezhető tevékenység az önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló ideiglenes jellegű hirdetések elhelyezése. (6) A hirdető-berendezések kialakításának az építmény karakteréhez, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lenni. Szerkezetileg több elemből álló hirdetőberendezés egy építménynek számít. (7) Közterületről két vagy több oldalról látható hirdetőberendezés csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra. (8) Hirdető-berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit. (9) A hirdető-berendezések közutak melletti elhelyezésének szabályait külön törvény szabályozza. Nem helyezhető el hirdetőberendezés 12. a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben; b) közparkban; c) középületek falain; d) közterületen álló fákon, padokon; e) emlékműveken; f) szobrokon; 8 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 6. -a, hatályos december 1-től.

13 g) áramszolgáltatói és távközlési szerelvényeken, berendezéseken. 13. A hirdető-berendezések kihelyezéséhez közterület használati engedélyt kell kérni. 14. (1) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető berendezéseket a hirdetőberendezés tulajdonosa a felszólítást követő - ha jogszabály kivételt nem tesz - 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani. (2) Amennyiben a hirdetőberendezés eltávolítását a hirdetőberendezés tulajdonosa a felszólítás ellenére nem hajtja végre, a jegyző külön törvény alapján intézkedik a végrehajtásáról. (3) Az e -ban meghatározott eljárások befejezéséig a hirdetőberendezés tulajdonosának újabb hirdetőberendezés elhelyezésére nem adható engedély. (4) Magántulajdonú ingatlanon felállított hirdetőberendezés elhelyezéséért és eltávolításáért az ingatlan tulajdonosa a hirdetőberendezés tulajdonosával egyetemlegesen felelős. 15. A választással kapcsolatos hirdetőberendezésekre és hirdetmények elhelyezésére e rendelet ban foglalt szabályok, valamint külön törvény szabályozásai irányadók. (1) Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos. Közterületi szeszesital-fogyasztás 9 15/A. 10 (2) Az (1) bekezdésben leírt tilalom nem vonatkozik: a) a jelen rendelet szabályai szerint engedélyezett, továbbá a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 36. (1) bekezdése szerinti közútkezelői hozzájárulással engedélyezett vendéglátóipari, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kitelepülésre, ideiglenes elárusítóhely közvetlen környezetében lévő, fogyasztásra kijelölt területre, b) a Zirc Városi Önkormányzat, vagy az általa fenntartott intézmény által szervezett rendezvényekre c) humanitárius, karitatív, kulturális, illetőleg sporttevékenység céljára szervezett rendezvényekre d) minden év december 31- én órától a következő év január 01- jén óráig terjedő időszakra 9 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 7. -a, hatályos december 1-től. 10 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 7. -a, hatályos december 1-től.

14 (3) A közterületi szeszesital-fogyasztásra vonatkozó magasabbrendű jogszabályokban lefektettet rendelkezéseket jelen rendelet függeléke tartalmazza. Az engedélyező hatóság 16. (1) A közterület használat engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) A közterület használati engedély megadásához hozzájárulást kell beszerezni. a) műemléki védettség alatt álló területen az Országos Műemléki Hivataltól /OMH/ b) a főútvonal-hálózatot érintő közterület használatának engedélyezéséhez az út kezelőjétől valamint a rendőrhatóságtól c) szükség szerint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat /ÁNTSZ/ illetékes hivataltól d) jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes szakhatóságoktól. Az engedély iránti kérelem 17. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja (2) A közterület használati engedélyt, ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges a tulajdonosnak, az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kérnie. (3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó /telep-/ helyének címét, b) a közterület használat célját és időtartamát figyelemmel a 3. /4/ bekezdésére is, c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat /pl. vállalkozói igazolvány, gazdasági szervezet alapító okirat/ másolatai, e) a közterület használathoz szükséges, 16.. (2) bekezdésben meghatározott szakhatóságok hozzájárulását, f) A hirdetőberendezés kihelyezésével kapcsolatos kérelemhez mellékelni kell: fa) a pontos helyszínrajzot és műszaki tervet (színes nézeti rajzot, M=1:1000, M=1:20 méretarányban); fb) az egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat; fc) a főépítész ennek hiányában az építési hatóság véleményét. g) kötelezettség vállalást arra vonatkozóan, hogy a használatbavétel megszűnte után az eredeti környezeti állapotot az engedményezett a saját költségén minden kártérítési igény nélkül helyreállítja.

15 Az engedély megadása 18. (1) Közterület használati engedély ez e rendeletben foglaltak alapján annak a kérelmezőnek adható /újítható meg/ aki a megadáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik. (2) Közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek értékesíthetők. Az árusítás a szükséges hatósági engedélyek birtokában történhet. (3) A jegyző Zirc Város közigazgatási területére mozgóárusítást engedélyezhet a szükséges szakhatósági hozzájárulással rendelkező kérelmező számára. (4) Az üzlettel nem rendelkező kereskedő és mozgóárus a vállalkozói jogosultságát ellenőrzéskor eredeti okirattal, vagy hiteles másolattal köteles igazolni. A kereskedőnek az árusítás helyén rendeznie kell az árusított termék eredetét hitelt érdemlően igazoló okirattal. (5) A mutatványos tevékenység engedélyezésekor a 14/1994. /V.27./ IKM. rendelet alapján tanúsítani kell a berendezés műszaki alkalmasságát. Ennek hiányában közterület használati engedély nem adható ki. (6) A közterület használati engedélyben elő kell írni: a) hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a göngyöleg és a szemét elszállításáról, valamint közterületi létesítmény esetén annak karbantartásáról gondoskodni; b) minden esetben az eredeti állapot helyreállítását, a használatbétel megszűnte után; c) építmény esetén annak funkcióját valamint az ott végzendő profilt. 19. Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt a helyszínen magánál tartani. Az engedély visszavonása 20. Az engedélyt a határozott időn belül vissza kell vonni, ha: a) az engedélyes a területet nem az engedélyezett tevékenységre használja b) az engedélyes a közterület használati díjat írásbeli elhívás ellenére a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem fizeti meg.

16 A közterület használati díj 21. (1) A közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetni. (2) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületből elfoglalt a talajszintre vetített alapterületet /pl. előtető, napvédő, ponyva stb./ kell figyelembe venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek kell számítani. (3) A reklámberendezések esetén a terület kategóriájának megfelelően a teljes reklámfelület /lábakon álló felület esetén a talaj síkjáig meghosszabbított méretét /területét/ kell a díjfizetés mértékének tekinteni. (4) A közterület használati díj évi, havi, napi, négyzetméterre, illetve darabszámra vetített, továbbá alkalmi árusítási díj. (5) A közterület használati díj mértékét, valamint a területi díjtételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. (6) A közút és járda nem közlekedés célú igénybevételéért fizetendő díj összegét a 19/1994. /V.31./ KHVM. rendelet 6.. /4/ bek. mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával a közút kezelője állapítja meg. (7) Különböző kategóriák határterületén a magasabb kategóriának megfelelő díjtételt kell alkalmazni. A közterület engedély nélküli használatának következményei 22. (1) Aki e rendelet a) 4. -ában; b) 6. - ában; c) 7. -ában; d) 9. (4) bekezdésében; e) 10. (7) bekezdésében; f) ában; g) ában; h) ának (1) és (2) bekezdésében; i) 11 15/A. - ában foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő engedély nélküli használata esetén a használó köteles 11 Beiktatta a 18/2008.(XI.11.) rendelet 8. -a, hatályos december 1-től.

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete. A közterületek használatáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.) rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete a közterület használat általános rendjéről Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2013. augusztus 5. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (VI.25.) számú rendelete

Részletesebben