MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE"

Átírás

1 A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE SZERKESZTI SZILÁGYI SÁNDOR KIADJA A KASSÁK KIADÓ BUDAPEST

2 Az ország három részre oszlása /. fejezet. A küzdelem Buda birtokáért. János király halálának következményei. A helyzet kulcsa a barát kezében. Tervei. Verbőczy Konstantinápolyban. Intézkedések a belső béke helyreállítására. Izabella Királyné. Árulók a budai udvarban. Frangepán és társai levele V. Károlyhoz. Balassa Menyhért. A polgárháború veszedelme. János király temetése. János Zsigmond királylyá választása. Szulejmán és az új helyzet. Ferdinánd hadi készülődései. Kettős politikája. Salm küldetése Izabellához. Ferdinánd ajánlatai. Zsigmond lengyel király közbelépése. Egyezség Izabella és Ferdinánd követei között. Ferdinánd és hívei ellenszenve Izabella és a barát irányában. Thurzó titkos terve Buda bevételére. Fels Lénárd hadi vállalata. A szultán beavatkozása. Laszky konstantinápolyi követségének kudarcza. Magyarország védelmének kérdése a regensburgi birodalmi gyűlésen. A törők had az országban. Pest ostroma. Rogendorf Budát vívja. Kudacza. Szulejmán Buda alatt. Hóditási tervei. A csecsemő és gyámjai a szultán sátorában. Buda várának elfoglalása. Szulejmán Nagy- Boldogasszony templomában. Franczia-török szövetség. Ferdinánd követei a szultánnál. Szulejmán hazatérése 5 //. fejezet. A török hódítás terjeszkedése. Buda elvesztenek hatása a nemzetre. Izabella bujdosása. Szulejmán intézkedéssei a magyar terület felosztása felől. A debreczeni országgyűlés. Izabella kapkodása. A barát lépései a rend helyreállítására. Ragaszkodás a váradi békéhez. Általános nyugtalanság. A felvidéki nemesség gyűlései. Egyesülési törekvések. A gyalai szerződés. Maylád lázadásának vége. A tordai országgyűlés. György barát királyi helytartó. A kormányzat újjászervezése. A német birodalom hadi vállalata Buda visszafoglalására. V. Károly mulasztásai. Az osztrák és cseh tartományok áldozatkészsége. A beszterczei országgyűlés. A speieri birodalmi gyűlés. Joachim brandenburgi őrgróf, a birodalmi sereg vezére. Az esztergomi tábor. A vezérek viszálya. Buda ostroma. Szulejmán jövetelének hire. A német vállalat kudarcza. Perényi Péter elfogatása. A bizalmatlanság politikája. Móricz szász herceg tanácsa. Országgyűlés Pozsonyban. Erdély és a hadjárat. Ferdinánd lépései a gyalai szerződés végrehajtására. Serédy Gáspár küldetése György baráthoz. A szerződés végrehajtásának akadályai. Erdély és a kapcsolt részek különválása és az önnálló fejedelemség megalapítása. Szulejmán megtorló intézkedései iki török hadjárat. Erdély helyzete Ferdinánd és Szulejmán között. A szultán gyanúja György barát ellen. Szulejmán új hódításai. A barát törekvései az Erdélyt fenyegető veszély elhárítására. Ferdinánd nem ismeri fel a barát politikájának czélzatát. A délvidék török uralom alá jut. Esztergom, Székes-Fejérvár eleste. Ferdinánd elkésett hadmenete 20 III. fejezet. Az ország első felosztása. Országgyűlés Beszterczebányán. Új tervek az ország visszafoglalására. Károly császár készülődései. Szövetség Ferencz franczia királylyal. Váratlan fordulat a császári politikában. Fegyverszünet Ferdinánd és a szultán között. Országgyűlés Nagyszombatban. Weltwick császári követ Magyarországon. A fegyverszünet hire. Csalódás a Németországba vetett reményekben. A magyar nemzet magára hagyatva folytatja a védelmi harczot. A török lassú terjeszkedése. A schmalkaldeni háború és a huszárság. György barát helyzete a Habsburgok politikájának gyakori változásával szemközt. Izabella kielégítését sürgeti. Kettős politikája. Férfias nyíltsága Ferdinánd irányában. Ferdinánd érzéktelensége a barát politikája iránt. A barát törekvése Erdély megszilárdítására. Az 1544-iki tordai országgyűlés. A barát küzdelmei Izabella környezetével. Petrovics Péter. Béketárgyalások a törökkel. Weltwick Konstantinápolyban. Békés hangulat a portán. A francziák fondorlatai a béke meghiúsítására. Szulejmán megköti a békét Károly császárral és Ferdinánddal. Országgyűlés Nagyszombatban. A békeszerződés mint a három részre oszlás szentesítése. Az adófizetés kapcsa a szultán személyében összpontosítja az államegységet. A királyi terület állaga. Az anyaország 35 vármegyéje. Szlavónia. A horvát részek. Az idegen uralom alatt levő területek. János Zsigmond birodalma. Erdély. A magyarországi részek. A török uralom alatt álló terület. Az új alakulással járó rázkódtatások. A török befészkelésének dermesztő hatása a közéletre. Menekülés a hódítók elől. A hontalanok sorsa. A jobbágyság és a török. A behódolás kezdete. A hódoltság adóviszonyainak szabályozása. A hódoltság területe. Védelmi intézkedések. A végvárrendszer kifejlődése. A honvédelem költségei. A közmunka, a jobbágyság új terhe. Az örökös tartományok részesedése a védelmi terhekben. Ennek

3 végzetes befolyása a magyar honvédelem fejlődésére. A török véghelyek. Az erédélyi határ védelme. A tiszai vármegyék és a délvidék jelentősége a honvédelemben. A barát békepolitikájának áldásai. Pénzügyi és honvédelmi inzézkedései 42 IV. fejezet. A Habsburgok uralmának megszilárdulása. Ferdinánd királysága és a közfelfogás. A Habsburgok uralmának meggyökerezése. Ferdinánd érdeme az eredmény elérésében. Tevékenysége. Udvartartása. Magyarok a király környezetében. Ferdinánd és az oligarchia. A főúri rablók megfékezése. A királyi hatalom tekintélyének emelkedése. A nemesség és az urak. A birtokfoglalások ügye az országgyűléseken. A földbirtok megoszlási aránya. Munkáshiány. A főúri osztály kiválása. A felső és alsó tábla. Az adómentesség kiváltsága., Az armalista nemesek. A nemesi és polgári elem közeledése egymáshoz. A városok féltékenysége. A németség a királyi városokban. A németek és magyarok egyenjogúságának ügye. A városok megnyitása a nemesség előtt. A jobbágyság és a honvédelem. A török üzelmei a nép körében. Ferdinánd törekvései a nép sorsának enyhítésére. A jobbágyok szabad költözési joga. A robot szabályozása. A szabad költözés kimondása. A rendiség bűnei. A királyi hatalom tehetetlensége a jobbágy kérdésben. Az 1548-iki pozsonyi reform-országgyűlés. Az államkormányzat átalakulása. A kormányzat régi és új szervei. A bécsi hatóságok beavatkozása az ország kormányába. A hadügy. Ferdinánd központi kormányszervei. A titkos tanács. Az udvari kamara. A hadi tanács. Az önálló magyar királyság lassú átalakulása egyszerű tartománynyá 58 V. fejezet. A török uralom és szervezete. A török uralom alatt álló országrész katonai és közigazgatási szervezete. A budai vilajet. A szandsákok. A nem-mohamedánok helyzete az új szervezetben. A földbirtok felosztása. A defterek. A török hűbérrendszer. A Timár és ziamet. A hűbérbirtokosok katonai kötelezettségei. A katonai szervezet. A török hűbéres had előnyös helyzete a király zsoldosai felett. Török martalóczok. Egyéb katonaság. A janicsárok. Állandó hadakozás. Párbajok. A török iskolázási ügy. Törökök a városokban. A török uralom vezéreszméje. Mohamedán és rajah. A nem-mohamedánok örökös szolgasága. A törökök vallási türelmessége. Fanatismusuk a politikában. A szláv elem az új uralom alatt. Szláv renegátok. Törökök és magyarok. Az együttélés kölcsönös hatása. Törökös szokások a magyar urak között. A magyar nyelv szerepe a török-magyar érintkezésnél. Török pénz Erdélyben. A törökök befolyása a vallási kérdésekbe. A hitújítás. Keresztény hitviták török felügyelet alatt. A protestantismus terjedése. A katholikus templomok pusztulása. Adóügy. Kereskedelem. Ipar. Mezőgazdaság. Marhatenyésztés. A jobbágyok megterhelése. A rabszolgaság. Török és magyar rabok sorsa. Magyar rabszolgák az ozmán birodalomban. A héttorony. II. Szulejmán hadi ereje. Pénzügyei. A szultán kormányának alapjellege. Roxelana szultána. Szulejmán a keleti kényur typusa 73 Az ország végleges felosztása /. fejezet. Erdély megszerzése. A békekötés és Erdély megszerzésének ügye. Ferdinánd magatartása György barát irányában. Malvezzi a portán. Hamis jelentései a barát árulásáról. Joachim brandenburgi őrgróf igénye Erdélyre. György barát hűsége. Igyekezete a váradi szerződés végrehajtása érdekében. A pápa közbenjárása. Az erdélyi kérdés stagnálása. Viszálykodás Izabella és a barát közt. Szulejmán követelése a dél-magyarországi terület átadása iránt. A válságos helyzet. Károly és Ferndinánd rideg magatartása. Izabella távozni készül az országból. Az erdélyi rendek követsége Ferdinándhoz. A bátori egyesség. Izabella váratlan ellenkezése. A polgárháború. Ferdinánd habozása. A gyanakvó szultán. Ferdinánd a barátra hárítja a felelősséget. A barát halálos ítélete. Lángelméjének megnyilatkozása. A török támadás veszélye elvonul. Ferdinánd római király. A császári trónutódlás kérdése. Ferdinánd viszálya Károly császárral. Ferdinánd felszabadul a császár befolyása alól. Önálló politikája az erdélyi kérdésben. Az új háború veszélye. Az erdélyi tárgyalások megújítása. Ferdinánd biztosai Erdélyben. A barát zsoldosokat kér Ferdinándtól. Castaldo és Teufel. A török követelései. Castaldo Erdélyben. János Zsigmond házasságának terve. Petrovics Péter. Izabella lemond Erdély birtokáról. Távozása az országból. A barát búcsúja a királynétól. A szent korona átadása. A rendek jóváhagyják az egyességet. János Zsigmond eljegyzése Johanna föherczegnővel. Izabella búcsúja. Sic fata volunt. Erdély egyesítése a magyar királysággal. György barát intelmei Ferdinándhoz 95

4 III. fejezet. A barát halála. Erdély visszaszerzése hírének hatása. György barát kitüntetése. Kinevezése Erdély vajdájává. Castaldo és a barát. A titkos halál-ítélet. Nádasdy Tamás vélménye György barátról. A barát felhatalmazást kér Ferdinándtól a szinleges török-barát politika folytatására. Ferdinánd nem érti meg a barát politikáját. Az erdélyi kérdés a portán. Malvezzi fogsága. A török hadak Erdély ellen indulnak. A barát sakkhuzásai a török vezérekkel szemben. Castaldo bizalmatlansága. Általános félelem. Szokoli Mehemed hadjárata. A déli részek elfoglalása. Temesvár ostroma. Az erdélyi közfelkelés. A barát hadi terve. Lippa visszafoglalása. György barát bibornoki kinevezése. Az erdélyi országgyűlés egybehivása. A zsoldos hadak téli szállásának kérdése. Az alvinczi gyilkosság. A barát halálát általános felfordulás követi. A német zsoldosok féktelensége. Castaldo távozása Erdélyből 115 ///. fejezet. Az 1552-iki hadjárat. A császári korona kérdésének kihatása a magyar ügyekre. A török szakadatlan terjeszkedése. Ferdinánd tehetetlensége. A török hadjárat 1552 elején. Küzdelem Szeged birtokáért. Radul oláh vajda betörése Erdélybe. Verőcze elfoglalása. Háború a szlavón végvidékeken. Ali budai pasa hadjárata. Ahmed pasa a temesközi harcztéren. Temesvár a török kezére jut. Losonczy Antal halála. Lippa elfoglalása. Drégely ostroma. Szondy György. A palásti ütközet és Fülek eleste.a két török sereg egyesülése. Szolnok elfoglalása. Eger ostroma. Dobó István. Az egri nők. A német birodalmi sereg hadi vállalata. Móricz szász herczeg. A háború és a pestis következménye. Ferdinánd diadala Németországban 126 IV. fejezet. Erdély végleges különválása. Ferdinánd római császár. Nádor-választás. Nádasdy Tamás. Magyarország és a császári politika. Béke-tárgyalások a törökkel. Verancsics Antal és Zay Ferencz Konstantinápolyban. Erdély birtokának kérdése. Ferdinánd végnapjai. Dobó és Kendy vajdasága. Izabella Lengyelországban. Ferdinánd egy évi fegyver-szünetre lép a törökkel. Sziget 1566-iki ostroma. Ferdinánd föherczeg Magyarországon. Bebek Ferencz és György lázadása. Ferdinánd lemond Erdélyről. A szultán Sziget és Tata lebontását követeli. Az 1559-iki békeszerződés. A béke megújítása 1560-ban és 1562-ben. Nádasdy a török békéről. Az erdélyi ügy nyílt kérdés marad. Izabella és a franczia udvar. Izabella új kormánya Erdélyben. Viszály a királyné és a főurak között. Bebek Ferencz és a két Kendy meggyilkoltatása. Izabella halála. János Zsigmond. A bécsi udvar terve az új fejedelem megbuktatására. Balassa Menyhért és Heraklides Jakab. Balassa lázadása. Béketárgyalások a bécsi udvarral. Báthory István Bécsben. Két évi fegyverszünet 140 V. fejezet. A vallásügy. Ferdinánd törekvése a régi vallás helyreállítására. A protestantismus síkerei. A vallási kérdés és a török. Az új hit terjedése a török által elfoglalt területen. Összeütközések a régi és az új hit hívei között. Katholikus templomok pusztulása. A városok és a porestantismus. Cuius regio, illius religio. A katholikus papság. A papi nőtlenség kérdése. A trenti zsinat. A curia ridegsége. Oláh Miklós iki tartományi zsinat. Az asszony szerepe a vallási kérdésekben. Az új felekezetek. Lutheránusok és sacramentáriusok. Unitáriusok és anabaptisták. A kátvinizmus terjedése. Harcz a kálvinisták és lutheránusok között. A vallásügy az országgyűlésen. Az 1548-iki törvények. A következő évek törvényhozása. Erdély vallási viszonyai. György barát toleráns politikája. A felekezet egyenjogúsítása az 1552-iki törvényekben. Az 1557-iki tordai országgyűlés kimondja a vallásszabadságot. A katholikus egyházi vagyon elkobzása. A lutheránizmus túlsúlya. A kálvinisták egyenjogúsítása 1564-ben 159 VI. fejezet. Ferdinánd halála. Miksa király. A zsoldos hadak gazdálkodása az országban. A katonaság kérdése az 1557-iki országgyűlésen. Az 1558-iki adókivetés. Az 1559-iki országgyűlés. Az új törvények szövegének meghamisítása. A trónutódlás ügye. A választás kérdése. Miksa és a koronázás egyházi szertartásai. A koronázó országgyűlés összehívása. Az ország részvétele az országgyűlésen, mint a Habsburg-uralom megszilárdításának jele. Miksa és neje megkoronázása. Az utolsó országgyűlés vége. Ferdinánd halála. Uralkodásának eredményei. Családi élete. Végrendelete. Az új király. Miksa és a vallási kérdés. A protestantismushoz mutatott hajlamainak titkos rugói. Egyénisége. Német érzelmei. Külömbség közte és atyja közt. Az idegenek döntő befolyása a magyar ügyekre 172 VII. fejezet. A szigeti hadjárat. Az első országgyűlés Miksa kormánya alatt. Miksa és János Zsigmond. Az 1564-iki hadjárat. Balassa Menyhért bünhödése. Schwendi Lázár. A török béke felbontása. Szulejmán utolsó hadjárata. Miksa védelmi készületei. A keresztény haderő

5 nagysága. A palota védelme. Veszprém és Pápa elfoglalás a törköktől. Miksa a győri táborban. Gyula megvívása. A szultán tábora átkel az eszéki hídon. A török haderő. Sziget. Zrínyi Miklós. Végrendelete. Szulejmán Sziget alatt. Az ostrom. Zrínyi Miklós kirohanása és hősi halála. II. Szulejmán halála. A hadjárat befejezése. Miksa király és Károly főherczeg tétlensége. A győri tábor fölbomlása. A német védelem jelentősége, valódi értékére leszállítva. A hadjárat következményei 182 VIII. fejezet. Az ország végleges felosztása. Háború János Zsigmond ellen. Schwendi elfoglalja Szádvárt és Munkácsot. János Zsigmond védekezése. Béke-tárgyalások Miksa és Szelim szultán között. Verancsics második portai követsége. A drinápolyi béke. A király és a szultán jogviszonya. A hosszú béke új korszaka. A lefegyverzett magyar nemzet szomorú sorsa. Az ország három részre oszlásának szerződéses szentesítése. A határok bizonytalansága. Feszült viszony Miksa és János Zsigmond között. Az iki erdélyi szerződés. A királyi Magyaroszág területe a drinápolyi béke szerint. A hódoltság terjedése. A királyi terület 1570-ben és 1576-ban. János Zsigmond birodalma. Erdély viszonya a szultánhoz. A török terület feloszlása. A budai és temesvári vilajet. A központi kormányzat. A renegát Szulejmán divánjában. Szulejmán öregségének gyengéi. Magyarországi tartókodásának emlékei. Szelim szultán. Kedvenc nagyvezére Chiaba pasa. Az idők változása. A bécsi udvar hibás politikájának egyik fő oka a török uralom fenmaradása 205 A hosszú béke kora I. fejezet. Az új Magyarország. Új nemzedék a régi vezérek helyén. A király távollétének következményei. Magyar urak a király többi országaiban. Az osztrák tartományok féltékenysége. Bécsben lakó magyarok. Az idegenek beözönlése hazánkba. A honfiusitások. Az új állampolgárok helyzete az országban. Védekezés az indigenák ellen. A népcsere következményei. A főúri társadalom átalakulása. A practicusok és tudósok Erdélyben. Az oligarchák megszelidülése. A dynastikus érzés terjedése. Az utolsó rabló lovagok. Politikai üldözések. Dobó István fogsága és halála. A német birodalom és Magyarország. Miksa beolvasztási terve. A horvát-szlavón végek Károly főherczeg uralma alatt. Kísérlet a német lovag-rend betelepítésére. A nemzeti ellentétek a király és a magyarság között. A rendi politika vezéreszméje. A sérelmek. A régi magyar hatóságok mellőzése az ország kormányában. A király távolléte. Az idegen tanácsosok. Miksa ragaszkodása a fenálló szokásokhoz. ígéret a magyar tanácsosok alkalmazása tárgyában. Törvényczikk az ország had- és pénzügyeinek a bécsi kormány-közegek által leendő vezetéséről. Az 1572-iki országgyűlés sérelmei. A rendek panasza az idegen tisztviselők és katonák ellen. Rudolf koronázása. A székhely kérdése. Miksa terve a katonai élelmezés ügyében az 1576-iki országgyűlésen. A rendek kitörése az idegen uralom ellen. A kiály haragja a rendek ellen. A pénz- és hadügy közösségének kimondása. Általános lehangoltság. A közös ügyek kérdésének rendezetlen volta megmérgezi a viszonyt a király és a nemzet között 223 II. fejezet. János Zsigmond és Báthory István. János Zsigmond betegsége 1567-ben. Az erdélyi trónutódlás. János Zsigmond jelöltjei. Békés Gáspár. Befolyása János Zsigmondra. Házassági terv. Békés bécsi küldetése. A speieri egyesség. János Zsigmond lemond a királyi czimről. Az újabb házassági terv meghiúsulása. János Zsigmond halála. Jellemzése. Vallásos elvei. Az unitáriusok Erdélyben. Blandrata György. Dávid Ferencz. Küzdelem a kálvinisták és unitáriusok között. A váradi hitvita. A vallási türelmetlenség. A fejedelem halála válságba viszi az országot. A testamentumos urak. Báthory István fejedelemmé választása. Az új fejedelem hűséget esküszik Miksának. Báthory politikai iskolája. A bécsi udvar féltékenysége. Békés Gáspár titkos üzelmei. Menekülése Erdélyből. A kerellő-szentpáli ütközet. Báthory felszabadul Miksa fenhatósága alól. Poltikája a török irányában. A lengyel trónjelöltség. Báthory lengyel királylyá választása. Rövid uralkodásának nyomai Erdélyben. Toleráns vallási elvei. Műveltsége, tudományszeretete. Tudósok Báthory udvarában. Brutus János Mihály. Forgách Ferencz. Báthory lengyel királyi politikája és Erdély 235 III. fejezet. A török viszonyok. Rudolf király. Velencze háborúja a törökkel. Európai liga terve. Miksa békeszeretete. A drinápolyi béke meghosszabitása 1574-ben és 1575-ben. A török

6 betörései. III. Murád. Jellemzése. A török birodalom hanyatlásának jelei. Az állandó háború. Az év hadi krónikája. A király könnyei. Pénztelensége. Ennek következményei. A nép sorsa. Karácson György lázadása. A szlavóniai pórlázadás. A jobbágyság ügye az országgyűlésen. Miksa reformkísérletei. A szepesi kamara. A katonai reformok kudarcza. A vallási ügy. A katholikus ügy hanyatlása. A censura és az eretnekek üldözése. Verancsics Antal. Telegdy Miklós. A vallásviszály elmérgesedése. Katholikus főiskola terve. Miksa müérzéke. Halála. Rudolf trónralépte. Egyéniségének lappangó hibái. Betegségének csirái. A király testvérei. Miksa főherczeg szerencsétlen vállalkozásai. Ernő és Mátyás főherczegek. Rudolf házassági tervei. A spanyol etikett, mint az országra nehezedő uralom jelképe 250 IV. fejezet. Rudolf és a szultán. Végbeli élet. Ernő főherczeg magyar királyi helytartó. Rudolf Prágában. Betegségének növekvése. Miksa király nehéz öröksége. A pénzügyi helyzet. A deficit növekedése. A helyzet okai. Kényszerű békepolitika. A török beütések. A végvárak védelme. A magyar nemzet hősei. A véghelyek lassú pusztulása. Károly főherczeg háborús tervei. A béke megújítása. Ujabb kísérlet az európai liga létrehozására. Báthory István és a liga terve. A végbeliek turai kalandja. Rudolf követei a portán. A magyar csatatér 1587-ben. Pálffy Miklós és Nádasdy Ferencz. Az 1588-iki harczok. A béke ismételt megújítása. A háborús párt Konstantinápolyban. III. Murád divánja. Szinán pasa. A janicsárok lázadásai. A magyarországi török haderő fegyelemhiánya. A boszniai pasa iki hadjárata. Bihács török kézre jut. A magyar harcztér. Rudolf készületei a hadjáratra. Utolsó kísérlet a béke fentartására 263 V. fejezet. A király és a nemzet elidegenedése. Az ország pusztulása a fegyveres béke alatt. A politikai sérelmek. A magyarok kizárása az ország kormányából. A szent korona Prágában. Rudolf bizalmatlansága a magyarok irányában. Féltékenysége Báthory Istvánnal szemben. Rueber János. Főurak üldözése. A gyanúsított urak védekezése. Báthory és a magyar korona. Az 1578-iki és 1580-iki országgyűlések. Az országos rendek sérelmei. Ernő főherczeg az 1580-iki országgyűlésen. Forradalmi hangulat. Az országgyűlés eredmény nélkül oszlik fel. Rádeczy István besugásai. Az 1582-iki országgyűlés. Rudolf személyes részvétele. Engesztelékeny fellépése. Új országgyűlés 1583-ban. A király engedményei. Kísérlete a közös ügyek kérdésének rendezésére. A rendek nem ismerik fel az ajánlat értékét. Javaslatuk az ország önállóságának visszaállítása tárgyában. Rudolf örökre távozik Magyarországból. Az ideiglenes országgyűlés terve. Az 1587-iki országgyűlés. Új javaslat a kormány újjászervezésére. A tárgyalások eredménytelensége. Ernő főherczeg neheztelése. Az új törvények közjogi vívmányai. A magyar királyi tanács visszaállítása. Országos vizsgálat a pénz és hadügy állapotának kiderítésére. E törvény holt betű marad. A régi gazdálkodás tovább folyik. Az elégületlenség terjedése. Az 1593-iki országgyűlés. Mátyás főherczeg. A török háború kérdése. Mezei hadak kiállításának terve. Az udvar idegenkedése a külön magyar hadseregtől. A hadi adó megszavazása. A horvát-szlavón rendek panasza az országgyűlésen. Az elkeseredés kitörését csak a háború közelsége tartóztatja fel 278 VI. fejezet. Erdély és a Báthoryak. A vallásügy. Erdély és Magyarország végleges különválása. A Báthoryak Erdély trónján. Báthory István a trónalapitó. Báthory Kristóf és Zsigmond. A porta és a Báthoryak. A török politika álnoksága. Markházy Pál. A magyarországi pasák betörései az erdélyi területekre. A moldva és oláh vajdák viszonya a fejedelemséghez. Péter oláh vajda betörése. A Habsburgok és a Báthoryak. Báthory István lengyel nemzeti politikája. Orosz háborúi. Állandó feszültség Báthory és Rudolf között. Erdély belső bajai. A székely kérdés. A felekezeti súrlódások. Küzdelem az unitáriusok ellen. Dávid Ferencz. Báthory István és a curia. A jezsuiták betelepítése Erdélybe. Hatásuk Báthory Zsigmondra. Kiűzetésük, mint Zsigmond nagykorusitásának feltétele. Titkos visszatérésük. A vallási viszonyok a királyi Magyarország területén. A főpapság ereje. Az erőszakos visszatérítések kezdete. Az új naptár. VIII. Kelemen kísérletei a katholicizmus megerősítésére. A vallásos béke hiányának bomlasztó hatása a nemzet összetartási érzetére. Kísérlet a két protestáns felekezet kibékitésére. A csepregi hitvita. A türelmetlenség a halálban sem szűnik meg. A külön temetők. Bizonytalan jövő 291 VII. fejezet. Anyagi és szellemi élet. Bizalom az Istenben, mint a nemzet öntudatának egyedüli forrása. Törekvés Isten haragjának eltávolitására. A benső vallásosság felbuzdulása. Az

7 életviszonyok a fegyveres béke idején. Elemi csapások. A régi dicsőség emlékeinek teljes pusztulása. Mátyás könyvtárának sorsa. A székesfejérvári királysírok. A magyar műkincsek széthordása. Ferdinánd főherczeg ambrasi gyűjteménye. Tury György kardja. Mátyás és Beatrix domborművű képei. A váradi szobrok. A Hunyadiak kincstárának maradványai. Az építészet hanyatlása a reformáczió idején. Az ötvös müipar. Más iparágak. A kereskedelem a városokban. A városok és a honvédelem. A vidéki élet. A védtelen lakosság sorsa. A hódoltság terjedése. A földművelés hanyatlása. Az állattenyésztés mint egyedüli kereseti ág. A szegénység növekedése. A hajdúk. A bujdosók. Az utonállás, mint egyetlen eszközük az élet fentartására. A nemzeti irodalom fellendülése. A magyar nyelvért folytatott küzdelem gyümölcsei. A hivatalos nyelv. Az iskolázás itthon és a külföldön. A nagyszombati iskola. A lőcsei protestáns akadémia terve. Az írók számának gyarapodása. A históriás énekek. Tinódi Sebestyén. Krónikájának történelmi kútfői értéke. A népies költészet művelői. Sylvester János bibliai fordítása. Heltai Gáspár krónikája. Károlyi Gáspár bibliája. Balassa Bálint a század nagy lantosa. A magyar sajtó termékeinek növekedése. A század olvasóközönsége 302

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( )

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 A török kiűzése Magyarországról (1683-1699) FELADATLAP 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Az egész látóhatár elsötétedett.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ...,'" TOROK. uonrr AS KORÁBAN. IRTA~~-.. ~.. I~ENCZ. SALAJVION PEST. KIADJA HECKENAST GUSZTAv.

MAGYARORSZÁG ...,' TOROK. uonrr AS KORÁBAN. IRTA~~-.. ~.. I~ENCZ. SALAJVION PEST. KIADJA HECKENAST GUSZTAv. MAGYARORSZÁG A...,'" TOROK. uonrr AS KORÁBAN. SALAJVION IRTA~~-.. ~.. I~ENCZ. PEST. KIADJA HECKENAST GUSZTAv. l\1dccclxiv. TA I{ TA 1,0 1\1. E-LÖSZÓ VII 1. AZ OZ'rl:,.(NOK,;ELSÖ HÓDlTÁSAI. A törökök megtelepedése

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521

I. Ferdinánd 1526-64 Alvinc Székely székek ÉVSZÁMOK. V. Károly 1519-56 Buda Szász székek 1490. Losonczy István Szigetvár, Kanizsa Díván 1521 SZEMÉLYEK HELYNEVEK FOGALOM Jagelló Ulászló Nándorfehérvár 3 részre szakadás Habsburg Miksa Cognac Központi hivatalok Corvin János Mohács Kormányszékek Beatrix Buda Helytartóság Bakócz Tamás Bécs Magyar

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ORSZÁGOS DÖNTŐ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNLM TANTÁRGYI VRSNY 2011/2012 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük. Az itemek

Részletesebben

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ Címer fotója SZAKÁLY Ferenc. Lantos és krónikás. Tinódi.[on-line].[idézve 2012-02-14], Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02-lantos Lant képe

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

V. FEJEZET VI. FEJEZET

V. FEJEZET VI. FEJEZET T A R T A L O M Oldal Bérezett) rész 3 1. Rövidítések jegyzéke 3 a) Főbb forrásgyűjtemények 3 b) Folyóiratok és időszaki kiadványok 6 c) Emlékkönyvek 8 2. Bibliográfiák 8 a) Hazai általános könyvészet

Részletesebben

IV. Habsburg-királyok a széttagolt Magyarországon (1526-1711)

IV. Habsburg-királyok a széttagolt Magyarországon (1526-1711) 42 IV. Habsburg-királyok a széttagolt Magyarországon (1526-1711) I. (Habsburg) Ferdinánd (1526-1564) II. I. (Szapolyai) János (1526-1540) 1526. október 23-án Ferdinánd főherceget a cseh rendek királyukká

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

KÓDEX. Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ

KÓDEX. Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ M A G Y A R KÓDEX Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET/TÖRTENELEM 7 POLITIKA ÉS HADÜGY A TÖRÖK KORBAN (1526-1699) / Fodor Pál Oborni

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

Elért pontszámod:... / 96 pont

Elért pontszámod:... / 96 pont Kódszámod: Elért pontszámod:... / 96 pont 1.1. Fejtsd meg a személynevekbıl álló keresztrejtvényt! Megfejtésül egy ismert mő címét kapod. (Több szóból álló megfejtés esetén a szóközt jelöltük.) a) b) c)

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat A mohácsi csata és az ország három részre szakadása Készítette, Lótos János Scholler III. dolgozat Előzmények A fiatal I. Szulejmán szultán 1520 szeptemberében került trónra, és ezzel fordulat állt be

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset

I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset NEKÜNK MOHÁCS KELL? I. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Szóbeli döntő eset Copyright 2014 Hungarian Business Case Society Az esetet Ábrahám Zsolt és Nemes Bence készítette elemzés céljára,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I]

NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR TÖRVÉNYHOZÁS EZER ÉVE [I] muzeum_brosura_168x238.indd 1 2016. 04. 29. 11:28 [ II ] BEVEZETŐ Az Országgyűlési Múzeum első alkalommal 1929 és 1949 között működött az Országházban.

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 1848-12 pont A Pilvax kör 1848. Március 15.-e reggelén Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták.

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Cultura Nostra PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2015. FEBRUÁR 3.

Cultura Nostra PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2015. FEBRUÁR 3. Cultura Nostra PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI SZÖVETSÉG XIV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ Megújulási törekvések a megosztott Magyarországon Magyarország művelődéstörténete 1526-1635

Részletesebben

Nagybánya történetéből.

Nagybánya történetéből. r Nagybánya történetéből. Megfakult száz esztendős írás akadt a kezembe. Czifra, német betűkkel van elejétöl-végig írva, durva vastag papíron, lúdtollal. írója a nagy kezdőbetűket úgy kiczifrázta, mint

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd

2014. november 5. Plenáris előadás: Orosz István: Európa a konstanzi zsinat korában. 12:30 13:30 Ebéd 2014. november 5. 11:00 - A konferencia megnyitása: Szilvássy Zoltán rektor, Debreceni Egyetem Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma Papp László polgármester, Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs Javítókulcs 1. a) Hamis b) Igaz c) Hamis 1 d) Hamis e) Hamis f) Igaz g)igaz h)hamis i)igaz j)igaz 10 pont 2. a) a horvátok aláhúzása, ők déli szlávok /a másik kettő nyugati szláv b) a consul aláhúzása,

Részletesebben

Cultura Nostra PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI SZÖVETSÉG FEBRUÁR 3.

Cultura Nostra PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI SZÖVETSÉG FEBRUÁR 3. Cultura Nostra PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG RÁKÓCZI SZÖVETSÉG XIV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁS TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ Megújulási törekvések a megosztott Magyarországon Magyarország művelődéstörténete 1526-1635

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS. 29. Hunyadi János és Mátyás harcai a török ellen

VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS. 29. Hunyadi János és Mátyás harcai a török ellen VI. NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 29. Hunyadi János és Mátyás harcai a török ellen A források és saját ismeretei alapján mutassa be Hunyadi Mátyás török politikáját! Válaszában az alábbi szempontokra

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

III. ea. 2015. február 26.

III. ea. 2015. február 26. III. ea. 2015. február 26. NÁDOR (palatinus) Szent István óta van nádor eleinte gazdasági feladatkörök, majd inkább már bírói hatalma a jelentősebb. Rendi országgyűlésen először Hunyadi János kormányzósága

Részletesebben

IRODALMI SZEMLE. Horvát történelmi repertórium.

IRODALMI SZEMLE. Horvát történelmi repertórium. IRODALMI SZEMLE. Horvát történelmi repertórium. Irta: Margalits Ede dr. I. kötet Budapest, 1900. A történeti kutatás induktió részének, a nyers anyag összegyűjtésének legbecsesebb segítője a repertórium.

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) 1. Egészítse ki az alábbi szöveget a megfelelő szavakkal! A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

KERESZTÉNY MAOVETl> FÜZETEI. 34. ERDÉLYI FEJEDELEM. lrta:. P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. 1940.

KERESZTÉNY MAOVETl> FÜZETEI. 34. ERDÉLYI FEJEDELEM. lrta:. P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. 1940. KERESZTÉNY MAOVETl> FÜZETEI. 34. ERDÉLYI FEJEDELEM. lrta:. P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. 1940. "PALLAS" SOKSZOROSITÓ IPARI SZÖVETKEZET KOLOZSVÁR, BOLYAI UTCA 3ISZ. , július 1 én volt 400-ik évfordul6ja annak,

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740

MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) III. KÁROLY (1711-1740 MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN (1711-1795) I. A szatmári béke (1711): III. KÁROLY (1711-1740 a) a Rákóczi-szabadságharcot zárta le Ausztria és Magyarország között b) Károlyi Sándor és III. (Habsburg)

Részletesebben