KÓDEX. Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE KOSSUTH KIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓDEX. Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1526-1790 KOSSUTH KIADÓ"

Átírás

1 M A G Y A R KÓDEX Szultán és császár birodalmában MAGYARORSZÁG -? MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE KOSSUTH KIADÓ

2 Tartalom 1. FEJEZET/TÖRTENELEM 7 POLITIKA ÉS HADÜGY A TÖRÖK KORBAN ( ) / Fodor Pál Oborni Teréz Pálffy Géza 7 Két világbirodalom határán 9 A három részre szakadt ország ( ) 15 Háborús békeévek" ( ) 23 Magyarország első modern háborúja ( ) 30 A lassú romlás fél évszázada ( ) 37 A kiútkeresés és felszabadulás ( ) 45 Az újjászülető Magyarország 48 POLITIKA ÉS HADÜGY A HABSBURG-URALOM IDEJÉN ( ) / Kalmár János ifj. Barta János 48 Az általános elégedetlenség okai 49 A Rákóczi-szabadságharc 53 A szatmári megállapodás értékelése 54 Az ország politikai beillesztése a Habsburg Birodalomba 57 Mária Terézia a politika színterén 59 A háborús politika negyedszázada ( ) 64 Társuralkodás II. Józseffel ( ) 66 II. József egyeduralma ( ) 72 AZ ORSZÁG KORMÁNYZÁSA ( ) / Fodor Pál-Oborni Teréz 72 A királyi Magyarország berendezkedése 78 Az Erdélyi Fejedelemség kormányzása 79 A török tartomány igazgatása 82 AZ ORSZÁG KORMÁNYZÁSA ( ) / Szántay Antal 82 A központi és a rendi kormányzat 83 Magyarország a Habsburg Monarchiában 84 Bécsi kormányhivatalok 84 Országos kormányhivatalok 85 Kamarai és hadügyi igazgatás 86 TÁRSADALOMTÖRTÉNET ( ) / Fodor Pál-Oborni Teréz-Pálffy Géza 86 A királyi Magyarország társadalma 90 Társadalmi rétegződés az Erdélyi Fejedelemségben 92 A Hódoltság társadalmi viszonyai 95 TÁRSADALOMTÖRTÉNET ( ) / ifj. Barta János 95 A társadalom szerkezete 95 Birtokosok, nemesek 99 Jobbágyok, parasztok 102 Városlakók, polgárok

3 2. FEJEZET / NYELVTÖRTÉNET 111 A KÖZÉPMAGYAR KOR ELSŐ FELE / Uhl Gabriella 111 A kor nyelvi jellemzése J.17 A kor nyelvi rendszere 120 TÖRÖK JÖVEVÉNYSZAVAK / Kakuk Zsuzsa 120 Nyelvtörténeti áttekintés 122 Török eredetű szókincsünk 129 A KÖZÉPMAGYAR KOR MÁSODIK FELE / Uhl Gabriella 129 A kor nyelvi jellemzése 129 II. József nyelvrendelete 130 A NYELVÚJÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE / Uhl Gabriella 130 Szótárak, helyesírási útmutatók 131 A 18. századi nyelvállapot jellemzése 132 Művelődési és nyelvművelési programok 133 A tudományos nyelv megújítása 133 Elképzelések a magyar nyelv eredetéről 3. FEJEZET / IRODALOMTÖRTÉNET 137 MAGYAR NYELVŰ IRODALOM ( ) / Acs Pál Székely Júlia 137 Az irodalmi élet kereteinek átalakulása 1526 után 138 A könyvnyomtatás 141 A magyar erazmisták 142 A magyar irodalom a reformáció szolgálatában 146 Közköltészet, népi kultúra 149 Elitköltészet, udvari kultúra 160 A HÓDOLTSÁG TÖRÖK IRODALMA / Sudár Balázs 160 A török irodalomtörténet rétegei 160 A népköltészet 160 Az ásik-költészet 162 Díván-irodalom 165 A KÉSŐ BAROKK KOR MAGYAR IRODALMA ( ) / Ács Pál- Székely Júlia 165 Az irodalmi élet szintjei és színterei 169 Világi próza 173 Egyházi és kegyességi irodalom 176 A magyar irodalomtudomány kezdetei 178 Színház az iskolákban 178 Közösségi költészet és nemzeti propaganda 180 A rokokó irodalom

4 182 A MAGYAR IRODALOM A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN ( ) / Mezei Márta 182 Az irodalom fejlődésének jellegzetességei 182 A felvilágosodás főbb eszméi 183 Az irodalom fogalma, klasszicizmus 183 Műnemek: dráma, epika, líra 184 Bessenyei György 185 A felvilágosodott líra Orczy Lőrinc és Barcsay Ábrahám műveiben 186 Az 1780-as évek 188 A klasszikus triász 4. FEJEZET/ MŰVÉSZETEK 221 MŰVÉSZETTÖRTÉNET ( ) / Mikó Árpád 221 Bevezetés 222 A művészeti élet keretei udvarok, mecénások 226 Könyvművészet 227 Festészet 233 Szobrászat 234 Építészet 242 Iparművészet 243 MŰVÉSZETTÖRTÉNET ( ) / Jernyei Kiss János 243 Bevezetés 243 Templomok és kolostorok 246 Képzőművészet az egyház szolgálatában 250 Kastélyok, rezidenciák, barokk városkép 253 A világi képzőművészet műfajai 255 Rokokó tendenciák 257 A felvilágosodás és a késő barokk 260 ZENETÖRTÉNET ( ) 260 Magyarország és Erdély zenetörténete / Király Péter-Papp Ágnes 272 A Hódoltság török zenéje / Sudár Balázs 276 ZENETÖRTÉNET ( ) 276 Műzenei kultúra / Sas Ágnes 286 Népzene / Tari Lujza 289 TÁNCTÖRTÉNET/Felföldi László 289 Táncmesterek, tánckönyvek, táncok 290 A tánc és az egyházak 290 Hajdútánc 290 Nyugat-európai táncok a magyar társaséletben 291 Keleti táncok Magyarországon 292 Tánckultúra a 18. századi Magyarországon 293 Tánc az arisztokrácia körében

5 293 A városi tánckultúra 293 A parasztság táncai 294 Katonatáncok 294 A magyar tánc" a 18. században 5. FEJEZET/ EGYHÁZTÖRTÉNET 297 KERESZTÉNY EGYHÁZAK ( ) / Molnár Antal 297 A reformáció Európában 300 A reformáció elterjedése Magyarországon (16. század) 306 Katolikus megújulás és ellenreformáció (17. század) 310 Katolikus reform, reformáció, ellenreformáció 311 NÉPI HIEDELEMVILÁG / Tomisa Ilona 311 Búcsújáró helyek 311 Zarándoklatok 313 MUSZLIM HITELET / Ágoston Gábor 313 Dzsámik, mecsetek, dervisrendek 314 Muszlim iskolák, muszlim művelődés 315 VALLÁSOK, EGYHÁZAK ( ) / Katus László 315 Felekezeti arányok a 18. században 315 Római katolikusok 324 Ortodoxok (görögkeletiek) 326 Protestánsok 329 Zsidók 330 NÉPI HITVILÁG / Tomisa Ilona 330 A katolikus hitélet fellendülése 332 A protestáns vallásosság jellemzői 6. FEJEZET/TAJESNEP 337 TERMÉSZETI FÖLDRAJZ / Oborni Teréz-Szántay Antal 337 Szélsőséges jelenségek az időjárásban 338 Erdők, vizek és szántók 338 A háborúk okozta pusztulás 339 A kultúrtáj térnyerése 341 NÉPESSÉG, ETNIKUMOK ( ) / Fodor Pál-Oborni Teréz-Pálffy Géza 341 A népességszám változásai 342 Menekülés a falvakból 342 Etnikai átrendeződés 343 Románok Erdélyben 343 Szerbek, horvátok betelepedése 344 Szlovákok, németek, vlachok a Felvidéken 344 Törökök délszlávok

6 345 NÉPESSÉG, ETNIKUMOK ( ) / Katus László 345 AII. József-féle népszámlálás 345 Az etnikai viszonyok átalakulása 346 Bevándorlás 348 Belső vándormozgalom 348 A horvát és erdélyi szász rendi nemzet 349 A szerbek kiváltságai 350 A nem magyar népek társadalma 350 Nemzeti ébredési mozgalmak 352 TELEPÜLÉS ÉS LAKÓHELY ( ) / Fodor Pál Gerelyes Ibolya Oborni Teréz Pálffy Géza Tomisa Ilona 352 Városok a királyi Magyarországon 354 Erdélyi városok 355 Városok a török Hódoltság területén 356 Szálláskertes települések 358 Oszmán-török építészet 361 TELEPÜLÉS ÉS LAKÓHELY ( ) / Szántay Antal 361 Táj és település 361 Irtásfalvak, telepesfalvak, városok 363 Települések tipológiája 363 Gazdálkodás és telekforma 365 Udvar és ház 365 A népi építészet emlékei / Kocsis Gyula 7. FEJEZET/ÉLETMÓD 369 GAZDASÁG ( ) / Fodor Pál-Oborni Teréz-Pálffy Géza 369 A királyi Magyarország gazdasága 370 Erdély gazdasága 372 A Hódoltság gazdasága 375 KÉZMŰVESSÉG ( ) 375 Magyar kézművesség / Tomisa Ilona 381 Török kézművesség / Gerelyes Ibolya 384 GAZDASÁG-GAZDÁLKODÁS ( ) / Kalmár János Kocsis Gyula 384 Ipar, bányászat 385 Mezőgazdaság 385 Kereskedelem 385 Adóreform 386 Paraszti gazdálkodás 389 ISKOLÁZÁS / Ács Pál-Székely Júlia 389 Oktatás a hódoltság kori Magyarországon 392 Iskolázás a 18. században

7 398 MINDENNAPI ELET ( ) / Fodor Pál-Oborni Teréz-Pálffy Géza 398 Családi élet 398 Életszínvonal a korabeli Magyarországon 399 Étkezési szokások 400. Öltözködés 401 Török magyar párviadalok 401 Rabkereskedelem a török-magyar határ mentén 402 Török házak, otthonok 403 Török ételek és italok 404 MINDENNAPI ÉLET ( ) / Kalmár János-Kocsis Gyula 404 Háztartás és lakberendezés 406 Öltözködés 408 Étkezés 416 KITEKINTÉS / ifj. Barta János 419 Időrend 428 Irodalom 443 A képek jegyzéke 455 Névmutató

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK

TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMÁK KÖZÉPSZINT - 2011/2012 TÉMAKÖRÖK ÉS TÉMÁK I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A virágzó középkor (XII XIV. század) Európájának gazdasági folyamatai 2. Magyarország

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba A Rákóczi szabadságharc veresége után az uralkodó III. Károly (1711-1740) osztrák császár és magyar király megtartja a szatmári békében rögzített pontokat.

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig (1849-1867) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer;

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben