Számviteli beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számviteli beszámoló"

Átírás

1 Számviteli beszámoló

2

3

4 MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány évi beszámolójához

5 1. A Közalapítvány bemutatása: 1.1. Neve: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 1.2. Székhelye: 6500 Baja, Duna u Alapítói: Baja Város Önkormányzata 6500 Baja, Szentháromság tér 1. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. jogutódjaként a Magyar Állam nevében az alapítói jogokat gyakorolja a évi CLIV. törvény 2. (8) bekezdése, valamint a 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján: a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1026 Budapest, Júlia u. 9. Bajai Német Önkormányzat 6500 Baja, Szentháromság tér Alapító okirat kelte: május Bírósági bejegyzés kelte: május Bírósági végzés száma: Pk/61023/ Nyilvántartási szám: Adószáma: Az alapítvány vagyona E Ft apport, E Ft pénzbeni betét Képviseletre jogosult személy: Csontos Attila, a kuratórium elnöke A közalapítvány által végzett közhasznú tevékenyég TEÁOR szerint Oktatást kiegészítő tevékenység (főtevékenység) ( Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása és fenntartása) A Közalapítvány által végzett további közhasznú tevékenység: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A közalapítvány vagyonának kezelője és a legfőbb döntést hozó és képviselő szerve a 15 fős kuratórium, mely 1 fő elnökből, 1 fő elnökhelyettesből és 13 fő tagból áll.

6 2. Számviteli politika A közalapítvány a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, a mérlegadatok zárásának időpontját a tárgyévet követő év január 31. napjában határozza meg. A mérleg fordulónapja: tárgyév december 31. A közalapítvány az Egyéb szervezetre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót készíti. A választott eredmény kimutatás típusa: kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetekre vonatkozó kimutatás. Az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél alkalmazott értékkövetési leírás módja: lineáris, az üzembe helyezés napjától időarányosan kell elszámolni. A kollégium B épület esetében csak a tűzjelző-rendszer után számolunk el amortizációt, a nyolclakásos szolgálati lakás esetén től nem számolunk el értékcsökkenést, maradványértékként a bruttó érték 77%-a lett meghatározva. A 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket, vagyonértékű jogokat, szellemi termékeket használatbavételkor egy összegben kell költségként elszámolni. A közalapítványnál lefolytatott ellenőrzés, vagy önellenőrzés végzése során megállapított hiba jelentős összegűnek minősül: a.) Ha az előző év(ek) éves beszámolójában meghaladja a hiba éve szerinti mérleg főösszegének 1%-át. b.) Összeghatártól függetlenül az induló tőke vonatkozásában elkövetett hiba. A mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, jogerőssé vált megállapítások miatti módosításokat a mérleg és az eredmény-kimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredmény-kimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredmény-kimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. Az előző kategóriákba nem tartózó eltérések, mivel azok nem jelentős összegűek, a tárgyévi eredményt módosítják. A valutakészlet és devizaszámla forint értékének meghatározása, évközi és év végi értékelése a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos középárfolyamon történik. Az év végi értékelésből adódóan árfolyam-különbözeteket az alapítvány év végén elszámolja. A főkönyvi számokon belül elkülönítetten kerülnek rögzítésre az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások. A közvetett ráfordítások, költségek az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételének arányában kerülnek megosztásra a tevékenységek között. 3. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk Az összes bevétel E Ft, ennek részletezése a közhasznúsági, ill. vállalkozási tevékenység bontásában: E Ft E Ft A közalapítvány tárgyévi eredményei E Ft. A tárgyévi közhasznú eredmény E Ft, míg a tárgyévi vállalkozási eredmény E Ft.

7 3.1. Alaptevékenység eredményének alakulása Bevételek részletezése Közhasznú célú működésre kapott támogatás: E Ft. A Közalapítvány a évben ,- Ft normatív-, kötött felhasználású állami támogatást kapott a Magyar Államkincstártól, melyet tovább adott intézményfinanszírozásra. A 2011.évi normatíva elszámolás alapján a közalapítványt - mint intézményfenntartót ,- Ft többlettámogatás illette meg, míg a közoktatási feladatokra tekintettel igénybevett támogatások ellenőrzése során összességében ,- Ft visszafizetési kötelezettség megállapítására került sor, mely összegekkel az intézmények elszámoltak. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól a 2006-ban megkötött Közoktatási megállapodás alapján ,- Ft-ot kaptunk. Az alapítók az intézmény működtetése céljából az alábbi összegeket biztosították: Baja Város Önkormányzata: ,- Ft, azaz Harmincötmillió forint Baja Város ezen felül még átvállalta az intézmény távhő ellátásának költségét, mely a évben E Ft volt. Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ: ,- Ft, azaz Huszonhárommillió-négyszázezer forint. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: ,- Ft, azaz Tizenhatmillió forint. Bajai Német Önkormányzat: ,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft ,- Ft támogatást juttatott, míg az AUDI HUNGARIA Motor Kft ,- Ft-ot és EUR-t ( ,- Ft) utalt a Közalapítvány számlájára, továbbutalási céllal, iskoláik támogatására. A BOSCH Csoport a miskolci tagintézmény működtetéséhez a 2012/2013-as tanévre EUR ( E Ft) támogatást biztosított. Személyi jövedelemadó 1%-ának befizetéséből ,- Ft folyt be. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri tagintézmény működési költségeinek fedezésére összesen ,- Ft-ot biztosított.

8 Tárgyévi pályázati úton elnyert támogatások: - bérkompenzáció támogatása ,- Ft - nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához kiegészítő támogatás ,- Ft - a nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése _ ,- Ft Összesen: ,- Ft Pénzbeni adományok magánszemélyektől ,- Ft vállalkozásoktól ,- Ft Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. a győri intézménynek 1 db számítógépet adományozott (35 E Ft), valamint támogatta az iskola diákjainak és kísérőinek ingolstadti tanulmányúton való részvételét az utazási költségek átvállalásával, melynek összege 3.801,04 EUR ( Ft) volt. A Graph-Art Kft. a bajai intézménynek Ft értékben adományozott eszközöket. A közalapítvány pénzügyi műveletekből elért bevétele E Ft. Költségek,ráfordítások részletezése A szervezetnek alaptevékenységéhez kapcsolódóan E Ft költsége, ráfordítása keletkezett. Anyagjellegű ráfordítások - anyagköltség 9 E Ft - igénybevett szolgáltatások E Ft Könyvvizsgálat E Ft Ügyvédi díj E Ft Egyéb E Ft - egyéb szolgáltatások 582 E Ft Illetékktg 2 E Ft Biztosítási ktg 237 E Ft Bankktg 343 E Ft E Ft Személyi jellegű ráfordítás Munkabér és jár. Ösztöndíj Szem.j. e. ráf. 291 E Ft 100 E Ft 99 E Ft 490 E Ft A tárgyévben értékcsökkenési leírásként 78 E Ft került elszámolásra, míg a pénzügyi műveletek ráfordítása: E Ft A közalapítvány által fenntartott, működtetett intézmények részére átadott támogatás: E Ft. Kerekítési különbözetként elszámolt összeg: 1 E Ft.

9 3.2. Vállalkozási tevékenység eredményének alakulása A vállalkozási tevékenységből elért E Ft bevétel a következő tételekből tevődik össze: - szolgálati lakások bérbeadása E Ft - garázs-bérbeadás 324 E Ft - közüzemi díj térítés E Ft A szolgálati lakásban bekövetkezett káresemény miatt a biztosító által átutalt összeg: 42 E Ft A szervezet évben a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan E Ft költséget, ráfordítást számolt el, melyből az anyagköltség E Ft-ot tett ki /8 lakásos szolgálati lakás közüzemi költségei/. A szolgálati lakásokban keletkezett karbantartási munkákra, javításokra 48 E Ft lett ráfordítva, míg az ingatlan biztosítására 106 E Ft-ot fordított a közalapítvány. A közvetett költségek felosztásának következtében az igénybevett szolgáltatásokra 185 E Ft, az egyéb szolgáltatásokra 12 E Ft lett ráterhelve. A személyi jellegű ráfordításként kimutatott 14 E Ft a közvetett költségek felosztásának az eredménye. 4. Mérleghez kapcsolódó információk A saját tőke összetétele: - Induló tőke: E Ft - Tőkeváltozás: E Ft - Tárgyévi közhasznú eredmény: E Ft - Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: E Ft Saját tőke: E Ft A mérlegben E Ft nettó értékű tárgyi eszköz szerepel, melyből az ingatlanok (épületek) értéke E Ft. Az érmenyomó sablon értéke: 176 E Ft. Részesedésünk az Európai Képzés Zrt-ben: E Ft Készletek: A Közalapítvány készletekkel nem rendelkezik. Követelések: Követelésként 572 E Ft-ot tartunk nyilván, mely 124 E Ft vevőkkel szembeni követelésből, valamint 448 E Ft Áfa követelésből tevődik össze. Értékpapírok: A mérlegben szereplő érték 0 Ft Pénzeszközök: E Ft, melyből 662 E Ft az elszámolási betétszámlák, E Ft a deviza betétszámla év végi záró egyenlege, míg a lekötött betét: E Ft.

10 Aktív időbeli elhatárolások: E Ft-ot tartalmaz a mérleg, mely a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ IV. névi támogatása E Ft, valamint a lekötött betét kamatának tárgyévi része: 68 E Ft Kötelezettségek: A Közalapítvány mérlege 279 E Ft rövid lejáratú kötelezettséget tartalmaz, mely januárban esedékes 25 E Ft adó-, bér és járulékfizetési kötelezettség, valamint 254 E Ft szállítói kötelezettség. Passzív időbeli elhatárolás: A mérlegben e jogcímen E Ft szerepel, melyből 13 E Ft a évben befolyt, de az intézménynek át nem adott adomány; E Ft az intézmény részére még át nem utalt támogatás összege; E Ft pedig a miskolci tagintézmény évet érintő támogatása. A Magyar Államkincstárnál vezetett számla december havi számlavezetési díja 2 E Ft. A szolgálati lakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak évet érintő összege 11 E Ft. 5. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról: A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény részére finanszírozásként közvetlenül intézményi bankszámlára E Ft-ot utalt át az alábbiak szerint: - Magyarországi Németek ÁMK, Baja: E Ft - AUDI HUNGARIA Óvoda, Ált. Iskola és Gimnázium, Győr: E Ft. Ebből SZJA 1% ,- Ft. Adományként térítésmentesen kapott eszközök, szolgáltatások átadása az intézmény részére: E Ft. Ösztöndíj címen kifizetett összeg: 100 E Ft 6. Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása (mutatókkal) Tőkeerősség (saját tőke/összes forrás x 100) 94,64% 80,68% Kötelezettségek aránya (kötelezettség/összes forrás x 100) 0,12% 0,08% Befektetett eszk. fedezete (saját tőke/befektetett eszk. x 100) 100,79% 101,96% Likviditási mutató (forgóeszk./rövid lejáratú köt. x 100) 768,60% ,10% Befektetett eszközök állományának alakulása /E Ft/ Bruttó érték változás Értékcsökkenés változás Nettó eszközök megnev. Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Növ. Csökk. Záró záró Ingatlan Egyéb berend. felhasz Összesen A közalapítvány befektetett pénzügyi eszközeinek állománya a tárgyévben nem változott (5.400 E Ft).

11 7. Tájékoztató adatok: A közalapítványnak évben egy fő mellékfoglalkozású alkalmazottja volt. A részére kifizetett munkabér: Ft A Közalapítvány vezető tisztségviselői (kuratóriumi és felügyelő bizottsági elnökök és tagok) e tevékenységükért díjazást és egyéb juttatást nem kaptak. A könyvvizsgáló vállalkozás részére a tárgyévben Ft került kifizetésre. A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálatot a Veronica Kft képviseletében Bartháné Kormos Gizella 6345 Nemesnádudvar, Rákóczi u. 29. készítette. MKVK tagszám: Az éves beszámolót készítő könyvviteli szolgáltatást végző adatai: Janity József, 6500 Baja, Zsák u. 1/a., nyilvántartási száma: Baja, január 31. Csontos Attila elnök

12 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Közhasznúsági melléklet Adatok E Ft-ban Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány székhely: 6500 Baja Duna u. 33. bejegyző határozat száma: Pk /1998/49 nyilvántartási szám: 1035 képviselő neve: Csontos Attila 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A közalapítvány cél szerinti tevékenysége: A Magyarországon élő német kisebbség oktatásával, kulturális életével kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása. A Közalapítvány által létrehozott általános művelődési központ az alábbi közoktatási feladatokat látja el: - Biztosítja a közoktatásban - elsősorban a magyarországi német kisebbség éves korosztálya számára - a nemzetiségi nevelést, oktatást (óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégiumi ellátás), továbbá érettségire épülő szakközépiskolai képzést - Közművelődési tevékenység ellátása. - Továbbképzéseket, átképzéseket, nyelvvizsgáztatásokat végez - A szakközépiskolai képzés gyakorlati oktatási feltételeit biztosítja, az idegenfogalmi- turisztikai szakképzés terén. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: évi LXXIX. törvény a közoktatásról ( napjától a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről), évi CLXXXVII törvény a szakképzésről, évi CXL törvény a közművelődésről, évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól Magyarországi német kisebbségelsősorban a 3-19 éves korosztály kb 3000 fő a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány Alapító Okiratának 4. pontjában foglaltak alapján létrehozta és működteti a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját, amely bajai székhelyén, valamint kecskeméti és győri telephelyein összesen 1135 gyermek és tanuló nemzetiségi, illetve német tanterv szerinti óvodai, általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai nevelését-oktatását látja el. A 2012/2013-es tanévtől kezdődően a fenntartó két intézményt működtet: 1.) Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja intézmény bajai székhelyén, valamint kecskeméti és miskolci telephelyein összesen 1022 gyermek és tanuló nemzetiségi, illetve német tanterv szerinti óvodai, általános iskolai, gimnáziumi és szakközépiskolai nevelését-oktatását látja el. 2.) AUDI HUNGARIA Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézmény 41 gyermek óvodai, valamint 277 tanuló nemzetiségi, illetve német tanterv szerinti általános iskolai nevelését-oktatását látja el.

13 A Közalapítvány által fenntartott intézmény közművelődési tevékenységének (nemzetiségi kultúra, hagyományápolás) évi jelentősebb rendezvényei a következők voltak: Kiállítások: - Nemes István kiállítása - Gebauer Hanga fotókiállítása - Judit Uesseler kiállítása - Bahget Iszkander fotókiállítása - Fejes István emlékkiállítás - Kiállítás A Duna-menti németek kultúrája és története - Kiállítás iskolánk tanulóinak munkáiból Rendezvénye - Svábbál Farsangi táncház (görög és sváb táncok) Színház előadások német nyelven ált. iskolásoknak Németnyelvű szavalóverseny Megemlékezés a holokauszt áldozatairól Német-magyar táncház Udo Pörschke zenés-irodalmi estje A német egység napja megemlékezés 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése A tárgyévben a saját tőke nem csökkent, így a 350/2011. Korm. r. 1. (5) bek. g. pontja szerinti vagyonfelhasználás nem történt Vagyonelem értéke Felhasználás célja 0 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Közoktatási, közművelődési feladatok ellátása Tanulmányi ösztöndíj Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 0 0 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás

14 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói 0 0 Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Nem Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Nem

15 JELENTÉS A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány, Baja, Duna u. 33. Alapítóinak a: 2012 évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról. A közalapítvány választott könyvvizsgálójaként a vagyoni állapotot tükröző mérlegről, a vállalkozási és működési bevételeket, ráfordításokat összegző eredmény-kimutatásról, jogszabály által szabályozott közhasznúsági jelentésről, valamint az ezekhez forrást biztosító számviteli rendről a következő jelentést teszem: A könyvvizsgálatot a számvitelről szóló évi C. törvényben, a számviteli tv. szerinti egyéb szervezetek éves beszámolási kötelezettségére, és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságaira vonatkozó 224/2000./XII.19./ Korm. rendelet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI törvényben, a Magyar Könyvvizsgálati Standardokban, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végeztem el. I. Általános adatok: A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ alapítója Baja Város Önkormányzata, szeptember 1-én. Fenntartója a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány. A közalapítványt alapították: augusztus 1-én, négy /4/ alapító szervezet részéről, úgymint: - Baja Város Önkormányzata - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Bajai Német Kisebbségi Önkormányzat Alapítói vagyon: 70 millió Ft apportból és 17 millió e Ft pénzbeli betétből áll. A Közalapítvány célja: A Magyarországon élő német kisebbség oktatása, kulturális életükkel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségként meghatározott fenntartói feladatok átvállalása. Az általános művelődési központ létrehozásával /1998/99-es tanév kezdeti időpontja/ biztosítja a közoktatás terén elsősorban a magyarországi német kisebbség részére a három éves kortól tizenkilenc éves korig a nemzetiségi nevelést, oktatást, óvoda, általános iskola, gimnáziumi oktatás, kollégiumi ellátás mellett. További feladata: az érettségire épülő szakközépiskolai képzés, a német nevelésben és oktatásban résztvevő magyarországi pedagógusok képzési, továbbképzési feladatainak ellátása, továbbképzések, átképzések, valamint a nyelvvizsgáztatás végzése. A közalapítvány jogi személy, adószáma:

16 II. Részletezések: Az egyszerűsített éves beszámoló készítése az ügyvezetés feladata. A könyvvizsgáló feladata a beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálati kötelezettségnek megfelelően, megvizsgáltam a közalapítvány számviteli rendjének kialakítását. Vizsgálat tárgya volt a hatályos szabályozással történő harmonizáció, a szabályzatok megléte, teljes körűsége, a benne foglaltak betartása. A szabályzatok betartásának ellenőrzése az év végi záráshoz használt főkönyvi kivonaton és az összeállított beszámolón keresztül történt. A leltározás, s annak elszámolása megtörtént. Vizsgálat tárgya volt a könyvvitel szabályozottsága, rendszere, zártsága, megbízhatósága. A könyveléshez használt szoftver zárt rendszerű, megbízható, a törvényi előírásoknak megfelel. A vizsgálat során a beszámoló részeit, egymással való összefüggéseit is vizsgáltam, s megállapítottam, hogy a közhasznúsági jelentés, eredmény-kimutatás, a mérleg egymásra épülő, teljes körű információt szolgáltat. A vizsgálat részét adóellenőrzés nem képezte, de az egyes adó és járulék jellegű elszámolások és pénzügyi teljesítések adófolyószámlával történő egyeztetését elvégeztem. Eltérést nem tapasztaltam. Az ellenőrzés eredményét a következőkben kívánom részletezni: A/ Számviteli rendszer, belső szabályzatok minősítése - A közalapítvány működéséről a kettős könyvvitel rendszerében számítógépes könyvelést folytat, s mint már írtam, országosan elismert könyvviteli program felhasználásával. - Gazdasági műveletek és események bizonylati rendje: teljes körű, megbízható. Az áttekinthetőséget biztosítja, hogy a vállalkozási és közhasznú feladatok bizonylatolása kettéválik, s így teljes képet biztosít a számvitel a tevékenység végzéséről. - Szakmai apparátus:változatlan személyi összetétel, kellő szakmai felkészültség, felelősség, pontos munka jellemzi. A feladatok folyamatos elvégzése ad a közalapítvány munkájáról pontos, naprakész betekintést. Főkönyvi kivonatok, zárlatok, stb. szolgálnak a kellő információ megszerzéséhez. 1/ Számviteli politika, számviteli szabályzat. A közalapítvány számviteli rendszere jól működő, tudatosan kialakított. Számviteli szabályzata amennyiben a számviteli törvény változása indokolja, követi az aktuális törvényi helyzetet. A költségelszámolás, a bevételek elszámolása, elemzések végzéséhez megfelelő, jól áttekinthető a rendszer. Biztosítja a vagyon változásában bekövetkező gazdasági események kimutatását, értékelés végzéséhez ad biztos támpontot. Számlarend: megfelelő, biztosítja a számviteli törvény szerinti tagolását, az átláthatóságot, a számon kérhetőséget. Biztosítja a közhasznú szervezetek részére a beszámoló elkészítésének törvényes voltát. 2/ A leltározás szabályozása és rendje

17 A közalapítvány rendelkezik leltározási szabályzattal, s ennek megfelelően történik a leltározás. A évi leltározás ennek megfelelően zajlott. 3/ Pénzkezelés Utalványozás: érvényesítést, kötelezettség vállalását jelent. Kifizetés, elszámolás, a pénz megőrzése, a szállítás rendje, minden a szabályzat előírásának megfelelően történt. Pénztárjelentés: szabályos, ennek megfelelő nyomtatványon készül. A pénzkezelés rendje megfelel a szabályzatban leírtaknak. 4/ Értékelési szabályzat Az értékelési szabályzat rögzíti az eszköz és források értékelési rendjét. A tárgyévi beszámoló a szabályzatban rögzített értékelési előírásoknak megfelel. 5/ Analitikus nyilvántartások vezetése A tagolt és részletezett főkönyvi könyveléshez tartozik egy analitikus nyilvántartási rendszer, amely megfelelő, áttekinthető, világos képet ad: - a befektetett eszközökről - a vevőkről - a szállítókról - a adókról, járulékokról A nyilvántartások a célnak megfelelnek, áttekinthetőek, s a zárlati munkához biztos alapot adnak. Az analitikus nyilvántartásokat a főkönyvi nyilvántartásokkal zárlatok során egyeztetik. Egyezőek. B/ Az ellenőrzés rendszere és rendje 1/ Vezetői ellenőrzés Megnyilvánulása: kötelezettségvállalás, és az alapbizonylatok kifizetés előtti utalványozása során valósul meg. Vevő-szállítók egyeztetése, adó, járulék megfizetése,a közalapítvány részére történt pénz átadások egyeztetésében valósul meg. 2/ Folyamatba épített ellenőrzés Az analitikák adatainak főkönyvi könyvelésben történő rögzítése, a bizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzésében, készletek felhasználása során tett tényleges elszámolásokkal, a bérek számfejtésének ellenőrzése során valósul meg. C/ Év végi zárlatokhoz kapcsolódó vizsgálatok 1/ A leltározás és a leltár elszámolás ellenőrzése 2012 évben is elkészültek az eszközökről a leltárak. Elvégezték az eszközök és források analitikus és főkönyvi egyeztetését, tehát a beszámoló leltározással alátámasztott, adataiban egyező sorokat tartalmaz. 2/ A főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyezőségének vizsgálata

18 Az év végi zárlat során történik az egyeztetés az analitikus nyilvántartással. Eltérést nem tapasztaltam. 3/ Adók, illetékek kötelezettségének teljesítése Adóvizsgálat nem képezi a könyvvizsgálat tárgyát, de a kötelezettségek ellenőrzése során megállapítottam, hogy a pénzügyi teljesítés teljes körű. 4/ A bevételek szabályszerűségének vizsgálata A számlarend képezte az ellenőrzés alapját. Biztosítja a bevételek és az árbevétel teljességének részletes vizsgálatát. Közhasznú tevékenység bevétele: központi és alapítói forrásból, pályázati pénz- eszközből származó bevételek, valamint az szja 1%-a kerül ilyen címen kimutatásra. Összege: eft. Vállalkozási célú bevétel a szolgálati lakások, garázsok után fizetett díjak, és egyéb bevételek képezik/ energia ktg. megtérítése/. Összege: eft A közalapítvány mérlegében el nem ismert követelés nincs. A közhasznú eredmény-kimutatás szabályos. 5/ Költségek, ráfordítások vizsgálata A közalapítvány a költségeket helyesen, a jellegüknek megfelelően számolta el, mutatta ki. Elkülönülnek a közhasznú és a vállalkozási tevékenység költségei. Tárgyévben elszámolt költségek és ráfordítások: eft - anyagjellegű ráfordítás eft - személyi jellegű ráfordítások eft - értékcsökkenési leírás 78.- eft - egyéb ráfordítások eft - pénzügyi műveletek ráfordítása eft Az anyagjellegű ráfordításokban bemutatott számok a közhasznú és a vállalkozási ráfordításokat együttesen tartalmazzák, úgymint közüzemi díjak, nyomtatványok, karbantartás, különböző díjak,bankköltségek. A személyi jellegű ráfordítások a béreket, a járulékaikat tartalmazzák. Az értékcsökkenés elszámolása a számviteli szabályzatban foglaltak szerint történt. Az egyéb ráfordítások legjelentősebb tételei az intézmény finanszírozására átadott, a központi alapokból, az alapítóktól kapott összegeket, az 1% -os támogatást, valamint a céltámogatás összegét tartalmazza. A vállalkozási tevékenységben a bérleti díjak összegei,valamint költségek megtérítése kerültek könyvelésre. 6/ Az eszközök mérlegtételeinek bemutatása - Befektetett eszközök értéke eft, amelyből az ingatlan vagyon nettó értéke: eft, egyéb berendezés értéke eft, tartós részesedésként eft került kimutatásra. Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy az eszközök számbavétele teljeskörű. - Követelések ellenőrzése:vevő értéke eft, valamint ÁFA követelés /következő időszakra átvitt érték/ eft., s így a mérlegtétel eft, helyesen került kimutatásra. - Pénzeszközök kimutatása egyező a pénztárjelentés és a banki kivonatok zárlati összegével. / eft/

19 - Aktív időbeli elhatárolások soron szerepeltetett eft, amely a Bács KK Megyei Int. Fennt. IV.negyedévi támogatási összegének az elhatárolása, valamint 68.- eft lekötött betét kamat előírásából áll. - Eszközök összesen: eft, mérlegben és főkönyvvi kivonatban egyező összegű. 7/ Források ellenőrzése - Saját tőke értéke: eft, amely a következő sorokat tartalmazza: - jegyzett tőke eft, - eredménytartalék eft 2012 évi mérleg szerinti nyereséget: - vállalkozásból eft, - közhasznú tevékenységből eft. Az induló vagyon, tehát a jegyzett tőke értéke egyező az Alapító Okirat vonatkozó részével. - Rövidlejáratú kötelezettségek: szállítók eft, szja, járulékok,25.- eft értékben, az előírásoknak megfelelően kerültek számbavételre, eft összesen összegben. - Passzív időbeli elhatárolás eft támogatás, a BOSCH Iskola, valamint a Bács KK Megyei Önkormányzat áthúzódó támogatása, eft összegben, a különbözet 26.- eft egyéb, áthúzódó elszámolásokhoz kapcsolódik. Források összesen: eft, egyező eszköz és forrás oldal szerepel a mérlegben. ÖSSZEGZÉS A MÉRLEGBESZÁMOLÓ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL - a mérleg felülvizsgálata A közalapítvány a mérleg adatait a leltárral és az analitikus nyilvántartással egyező módon mutatta ki, az egyeztetett főkönyvi számlák záró értékei kerültek a mérlegben bemutatásra. A főkönyvi számlák megfelelnek a számviteli törvény előírásainak, a teljes körű gazdasági események rögzítésére alkalmasak. Az eszközök és források teljes körű bemutatása érvényesül, áttekinthető és szabályos. Az eszközök és források értékelése a számviteli törvény, valamint a közalapítvány értékelési szabályzatában leírtakat tükrözi. A követelések, kötelezettségek egyeztetett módon, szigorú számbavétel során kerültek a mérlegbe. A mérleg zárása a hatályos számviteli szabályzat szerint január 31-én megtörtént. Eszközök és források egyező összeggel: eft értékben szerepelnek a 2012 évi mérlegben. - a közhasznú eredmény-kimutatás felülvizsgálata Az eredmény-kimutatása a közhasznú szervezetekre vonatkozó eredmény-kimutatás szerint, és formában készült el. A közalapítvány számviteli szabályzata alapján valamint a jogszabályi előírásokat követve: bemutatja a közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményét. A bevételek és a ráfordítások az előírt formában és soron szerepelnek az eredmény kimunkálásában, jellegüknek megfelelően.

20 A közalapítvány 2012 évben összesen eft bevétellel gazdálkodott, ebből vállalkozási jellegű bevétel: eft, közhasznú tevékenységből eft bevételt számolt el, és mutatott ki. Költségei a következő módon oszlanak meg: vállalkozási jellegű ráfordítás eft, a közhasznú tevékenység ráfordítása eft., összesen : eft értékben kimutatott ráfordítások szerepelnek az eredmény-kimutatásban. Eredményesség: tárgyévi vállalkozási eredmény: eft, tárgyévi közhasznú eredmény : eft. - A közhasznúsági jelentés vizsgálata A jelentés tartalmazza mindazon gazdasági esemény bemutatását, amely a tárgyévi gazdálkodás során előfordult, és a jogszabályi előírások elrendelik azok bemutatását. A közalapítvány gazdálkodása és annak a számviteli előírások szerinti számbavétele megfelel a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény, valamint a működést részletesen szabályozó számviteli előírásoknak. A független könyvvizsgálói jelentést és a beszámoló vizsgálatáról szóló jelentést három /3/ példányban adtam ki. Baja, január 31. A Veronica Kft képviseletében: Bartháné Kormos Gizella kamarai tag könyvvizsgáló MKVK tagszám:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 1 8 1 8 7 1 9 7 9 4 9 9 5 6 9 0 1 A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY 1083 BUDAPEST, ILLÉS U. 25. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest,

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 18083385-9499-522-01 Statisztikai számjel 12.PK.60240/1996/3 Bírósági végzés száma Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Vállalkozás megnevezése 1014 Budapest, Fortuna utca 10. Vállalkozás címe 2013.12.31 Üzleti

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE , GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Szt. István u. 29/1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2014. ÉVRŐL A vonatkozó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 5 2 1 1 7 1 9 4 9 9 5 6 9 0 1 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Ungvár u. 43. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2015.03.03

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben