Tehi náfsó/náfsáh (nismáto/nismátáh) cerúrá bicror-háhájim 1 - Egy sírfelirat történelmi értelmezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tehi náfsó/náfsáh (nismáto/nismátáh) cerúrá bicror-háhájim 1 - Egy sírfelirat történelmi értelmezése"

Átírás

1 1 Tehi náfsó/náfsáh (nismáto/nismátáh) cerúrá bicror-háhájim 1 - Egy sírfelirat történelmi értelmezése Mose Golan Megemlékezésként prof. dr. Scheiber Sándor főrabbi, a judaisztika, hebraisztika, a zsidó kultúra- és tárgytörténet eszményképpé vált kutató fejedelme, a vészkorszak hamujából újraépítő Rabbiképző legendás igazgató-tanára száz éves születésének évfordulójára. Manapság a hagyományőrzés sokszor nem vonja magával a szokások, ikonok vagy feliratok értelmének és eredetének még felületes tudatát sem. Mások és saját tapasztalataim alapján biztosra vehető, hogy a héber sírkőfeliratokra ez még jobban jellemző, különösen a feliratok héber nyelvét nem beszélők országaiban, a diaszpórában. Ugyan az epigráfia nélkülözhetetlen szerepe kétségtelen, mint a kulturális fejlődés kutatásának legátfogóbb értelmében vett régészeti főkelléke és a történettudomány segédeszköze, de szellemiséget formáló hatékonysága megkérdőjelezett, ha nem itatódik át az oktatás azon rétegeibe, amelyek a nemzeti kulturális értékek megőrzésére irányulnak. Az itt található, korántsem kimerítőnek célzott értekezés, csupán ízelítő a bevett szokások szinte automatikus, elterjedt, tudatosságot nélkülöző és ezért eleve kulturálisan vesztes jelenségének. Sajnos, sok esetben egy nagyon mély szakadék választja el a hagyománytisztelet és a hagyományőrzés nemzetkovácsoló céljait a begyökerezett tévhitek és eltorzított értelmezések gyakran frusztráló pontosító kísérleteitől és e szerény alábbiaknak ez nem is lehet a célja, mélységi és terjedelemi határok miatt sem. Ennek ellenére megpróbálom módszeresen bemutatni a címben szereplő, a Tanachból idézett versmondat eredetét, az általam helyesnek tartott értelmezést, és a későbbi értelmezés alapján dívott használatot, amely hagyománnyá vált. Mindennek része a címben álló, mondat magyar fordításának nehézsége, amelyben fontos szerepet játszik a közhasznált kifejezések régi és elavult szóhasználata, amely mára már értelmezhetetlenségbe torkolt. Figyelembe kell venni, hogy a mai felvilágosult, de a hagyományoktól elrugaszkodott társadalomban a vak hagyományőrzésnek nagyobb kára lehet, mint előnye. E dolgozat irány- és módszermutató alapja, Zunz Lipót átfogó könyve a zsidó történelemről és kultúráról a Zur Geschichte und Literatur, amelyben a sírfeliratok széles kulturális összefüggésükben, korszakalkotóan kerülnek 1 E héber szöveg magyar fordításai az alábbiakban vannak részletezve.

2 2 elemzésre. 2 A mai általános szokás, amely egyik legelterjedtebb epigráfiai koiné 3 a világ zsidóságának közösségeiben, a תנצב "ה héber mozaikszó (a mai héber szóbeszédben tánceváként ejtik ki), amely egy záró felirat a sírkövekre. Ez a mozaikszó e dolgozat címében leirt szöveg rövidítéséből keletkezett, a szavak első betűit használva. A rövidítés is különféle változatokban lett használva, mint például: ת נ צ ב ה,ת 'נ'צ'ב'ה ',ת.נ.צ.ב.ה.,תנצבה és további több tíz egyéb szó- és betűzési változat 4, eltérő rövidítési jelekkel. Eredetileg a rövidítés Sámuel próféta első könyve, 25-ik fejezete 29-ik versének héber szövegéből lett kiragadva. Az elbeszélés szerint Nábál, többezer fős nyáj gazdája, visszautasította Dávid kérelmét megjutalmazására nyájai őrzése fejében. Ábigájil, Nábál köztudottan szép és okos felesége, a megsértett és bosszút tervező Dávid kiengesztelésére sietett és egy poétikus, képletes áldással próbálta csitítani a leendő király dühét. Az idevágó idézetnek több magyar fordítása van és ezeknek a legalább részleges összehasonlítása is fontos a további elemzéshez: 1. Károli Gáspár 1590-ben befejezett fordításának (az ún. Vizsolyi-biblia) 1852-es kőszegi kiadásából 5 : És ha szinte valaki te ellened támad is, hogy üldözzön, és a te lelkedet kergesse; de az életnek tsomójába lészen béköttetve [sic!] az én uramnak lelke, a te Uradnál Istenednél; de a te ellenségeidnek lelkeket parittyából hajítja el, a parittyának fenekéből. 2. Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (protestáns, 1990) 6 : És ha akad, aki üldöz, és az életedre tör, az életed, uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istenednél, az ÚRnál. Ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el! 3. Káldi György 1626-ban befejezett fordításának újabb változata (a Neovulgáta, 1997) 7 : Hiszen ha fel is kel valaha valaki ellened, hogy üldözzön és életedre törjön: uram élete megmarad az élők tarsolyában az Úrnál, a te Istenednél, 2 Zunz, Lipót: Zur Geschichte und Literatur, Berlin, von Veit und Comp., 1845, lásd: Das Gedächtniss der Gerechten című fejezet, Vagyis lingua franca, egy közvetítőnyelv értelmében, amely eltérő anyanyelvű csoportok, közösségek, vagy országok egymás közti kommunikációjának elősegítésére szolgál. Itt a sírfeliratok összefüggésében van alkalmazva. 4 Pédául lásd: Hüttenmeister, Frowald Gil: Abkürzungsverzeichnis hebräischer Grabinschriften, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, Itt közel 100 féle variáció van dokumentálva

3 3 ellenségeid élete azonban úgy elhajítódik, mintha sebesen forgó parittya hajítaná el. 4. Szent István Társulati Biblia (katolikus, 2003) 8 : Ha valaki mégis fölkel, üldözőbe vesz és az életedre tör, uram lelkét kössék bele az élet tarsolyába az Úrnál, a te Istenednél, ellenségeid lelkét meg forgassa meg (az Úr) a parittyában. 5. Az ún. IMIT-Biblia (zsidó, a 20. század fordulóján) 9 : Fölkelt egy ember, hogy üldözzön téged és hogy lelkedre törjön; de be lesz kötve uram lelke az élők kötésében az Örökkévalónál, Istenednél; ellenségeid lelkét pedig parittyázza a parittya fenekében! 6. Az eredeti héber szöveg és az általam ajánlott fordítás 10 : ו י קם אדם ל ר דפ ך, ול ב ק ש א ת-נ פ ש ך; ו הי תה נ פ ש א ד נ י צ ר ורה ב צ ר ור ה ח י ים, א ת י הוה א לה י ך, ו א ת נ פ ש א י ב י ך י ק ל ע נה, ב ת ו ך כ ף ה קל ע. És ha valaki üldözésedre kel és életedre tör [lelkedet akarja]; akkor uram lelke legyen Istened által [Istenednél] bekötve az élők csomójába [az élő állatokat képviselő kövek zacskójába, tarsolyába], és ellenségeid lelkét elhajítja, mint parittyából a követ [kihajítja a parittya kőtartójából]. A fordítás egyik nehézsége a magyar nyelvben nem létező megfelelő, irodalmias szó, amely általánosan különböző tárgyak kis halmazát és ezeknek bekötött kisebb csomagját fejezi ki, amint a latin fasciculus 11, a német beutel vagy bündel, az angol bond vagy bundle és a héber ceror. A csomó meghatározása: Szentirás, II. Az első próféták, Fischer Gyula prágai rabbi (ford.), Schill Salamon, rabbiképzői tanár (lektor), Budapest, Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT), 1900, 156. A szöveg internetes elérhetősége az EMIH honlapján: konyve, amely megtévesztően dr. Bernstein Béla főrabbinak van tulajdonítva. Lásd: (Magyar Zsidó Lexikon). 10 A szögletes zárójelekben hozom egyes szavak szóbeli fordítását, mivel ez a szövegkörnyezettől és a képletes kifejezésektől függően az értelmezést elősegíti. 11 A. m. köteg, nyaláb, csomagocska, füzet, vagy vastag boríték. 12 Magyar értelmező szótár, Budapest, Akadémiai, 2008, 146.

4 4 Itt, a fenti definíció 3. lehetőségét használjuk, vagyis a kavicsok halmazának kisebb, összekötött csomagját. Ebben az értelemben, ajánlhatjuk bizonyítékul a következő említéseket a Tanachban, amelyekben előfordul a ceror szó: Mózes 1. (Genezis), 42:35: És volt, ahogy ők kiürítették zsákjaikat, íme, mindegyiknek a pénzcsomagja a zsákjában; midőn meglátták pénzcsomagjaikat, ők és atyjuk, megfélemlettek. A Példabeszédek könyvében, 7:20: a pénzes zacskót kezébe vette. A fent idézett bibliai héber szöveg alapján formálódott ki a tehi náfsó (nő esetében náfsáh) cerúrá bicror-háhájim, vagyis legyen lelke bekötve az élők csomójában, és a rövidítést kiejtve mozaikszó formájában táncevá, mivel az utolsó h-t nem ejtik ki. A fenti, transzliterált héber szövegben kiemelten mutatkozik a mozaikszó első négy betűje. Az első betű a táv, vagyis a t, az eredeti bibliai szöveghez hozzácsatolt tehi=legyen (nőnemben, mert a nefes[=lélek] szó nőnemű) szó kezdőbetűje.

5 5 A fent idézett fordítási variánsok további elemzése feleslegesnek tűnik az eddigi és a további magyarázatokból kifolyólag, főleg azért is, mert kritikus elemzésük ellenére nem a kritika a cél, hanem a helyesbítés és a tudatosítás. Mielőtt elmélyednénk a további elemzésben, egyéb történelmi és régészeti kellékek szükségesek. Elsősorban az említett életek, élők csomója vagy zacskója, tarsolya, a parittya és használata szorulnak ábrázolásra és magyarázatra, hogy megvilágosítsuk képletességüket. Otto Eissfeldt (Northeim, Halle (Saale), ), német protestáns teológus, az ben, a mai Irákban levő Kirkuk és az ókori, 15. századbeli hurri etnikumú Arrapha állambeli Nuzi város környékén végzett ásatásokban 13 feltárt régészeti leletek alapján, egyéb döntővéleményű régészekkel közösen megállapították, 14 hogy összehasonlítva egyéb és számos Ótestamentumbeli eseményekkel és szokásokkal, 15 a Nuziból származó régészeti leletek relevánsak és megvilágítóak a Kánaán-földi és júdeai bibliakorabeli történtekkel kapcsolatban. Eissfeldt, főleg Leo Oppenheim régész szakvéleményére támaszkodva, egy kacsatojás formájú és nagyságú üreges agyagedényben talált kis kavicsok és az edény felirata nyomán, amelyek i. e. 15. és 14. századokra datálható, a pásztorok nyájszámontartási módszerét hozta összefüggésben Ábigájil áldásával. Esetenként, amikor egy állat elhullott vagy eladták, egy kavicsot kivettek a zacskóból és elparittyázták. Eissfeldt magyarázatát többen elfogadták, közöttük Scheiber Sándor főrabbi is, aki tudósításában Eissfeldt 13 Lásd részletesebben: Gaál Ernő: Egy korrupt polgármester Nuziban in: Kemelen Farkas Digitális Tankönyvtár, Figyelő ( Zamfir, Korinna: Ószövetségi Exegézis (egyetemi jegyzet), Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus teológiai kar, 2005, 43-4, 49 ( 14 Eissfeldt, Otto: Der Beutel der Lebendigen: alttestamentliche Erzählungs- und Dichtungsmotive im Lichte neuer Nuzi-Texte, in: Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaft zu Leipzig, Phlilogisch-historische Klasse, Band 105 Heft 6, Berlin, Akademie, 1960; Lacheman, Ernest R.: Economic and Social Documents (Excavations at Nuzi, Vol. VII.) in: Harvard Semitic Series, Vol. XVI, Cambridge, Harvard University Press, 1958; Oppenheim, Leo A.: On an Operational Device in Mesopotamian Bureaucracy in: Journal of Near Eastern Studies, Vol. 18, No. 2., The University of Chicago Press, 1959/IV, Eissfeldt, i. m.,

6 6 tanulmányáról a zacskó és bőrzsák szavakat választotta, 16 mint a kavicsokat tartalmazó eszközt. Voltak, akik fenntartással éltek Eissfeldt elmélete iránt, Ábigájil képletes kifejezéseinek mágikus, misztikus értelmet adva. 17 A további gondolatfuttatás előtt, felidézve a 3500 év előtti pásztoréletet, érdemes vizuálisan érzékeltetni a témához tartozó kellékeket: A tojásformájú, kavicsokat tartalmazó agyagedény Prof. dr. Scheiber Sándor főrabbi: A zsidó temetés és a zsidó temető in: Itt van elrejtve, Budapest, Európa, 1985, Habár Eissfeldt elméletét egyéb tudósok is osztották, a cáfolókat és érveiket itt nem részletezhetjük, de összegezésül megemlíthető, hogy ezek egyéb forrásokat felhasználva az itt említett élők csomóját vagyis a ceror-háhájimot, képletes értelmében bővítették, mint például prof. N. H. Tur-Sinai Jób könyvének kommentárjában (The Book of Job: A New Commentary, Jerusalem, 1957, ), az Igazak Könyvével, a világ igazainak Isten által vezetett listájával vont párhuzamot; A. Marmorstein szerint az ókori hívők a köveknek a rossztól és szerencsétlenségtől óvó, védelmet szolgáló tulajdonságában hittek (I Sam 25:29 in: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 43 (1925), ). 18 Eissfeldt, i. m. 10; Woods, Christopher (ed.): The Earliest Mesopotamian Writing in: Visible Language Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond, The University of Chicago, 2010, 47.

7 7 Az edényre felvésett állatállomány listája, amely mennyiségileg egyezett az edényben talált kaviccsal: A kövek [viszonyulnak] juhokhoz és kecskékhez: 21 anyajuh, 6 nőstény bárány, 8 felnőtt kos, 4 hímbárány, 6 anyakecske, 1 bakkecske, 3 hímgida, átadva Šalliya fiának Ziqarrunak, Puḫišenni pecsétje, a juhok közül 8 megnyírt A fenti régészeti leletnek a funkcióját nem ismerték és nem értették míg a feliratot nem fejtették meg és nem vetették alá hasonló, de más helyről és korból származó leletek környezeti, textuális-filológiai elemzésének. Ezekből kitűnik, hogy előttünk egy szállítólevél féle okmány van, de az állatállomány számontartásának hasonló módszere elterjedt volt, és a kavicsokat valamilyenfajta zacskó tartalmazta. 19 Témánkban a legfrissebb tanulmány, amely pontosította az agyagedény feliratait és a kavicsok számát: Abusch, Tzvi: Notes on a Pair of Matching Texts: A Shepherd s Bulla and an Owner s Receipt in: Studies on the Civilization and Culture of Nuzi and the Hurrians, Morrison Owen (szerk.), Indiana, Winona Lake, Eisenbrauns, 1981.

8 8 Két végén erős zsinegre kötött hosszúkás alakú erős vastag bőr vagy más anyagú darab, mely biztosítja a beleteendő kődarab stabil helyzetét. Használata következő: a parittya két zsinegének egyik végére hurok segélyével a mutatóujjra akasztható, a másik zsineg pedig ezzel egyenlő hosszússágban a mutató és középujj közt tarttatik erősen, s a tartóra egy kavics helyeztetik, akkor a levegőben az eszköz néhányszor megforgatva a zsineg szabad vége kieresztetik s a parittyában levő kő suhogva messze röpül 20. A fenti képeken pontosan láthatjuk, hova helyezik az elhajítandó követ a parittyában, amely erre a célra megfelelő tartóban van, nem a parittya közepén, se nem a fenekén, mint az egyes fent idézett fordításokban. A káfhákelá héber kifejezés szóbeli fordítása: a parittya kanala, formája után. A fenti, jobboldali kép egy korabeli pásztort mutat fegyverével, a parittyával, és az oldalán viseli a kövek tarsolyát. Érdemes megjegyezni, hogy az effajta parittya angol elnevezése ma is shepherd s sling, tehát pásztorparittya. Megemlítendő, hogy a parittya időtlen idők fegyvere volt, nem csak az, amellyel Dávid legyőzte Góliátot, hanem a régebbi korok csapatai parittyával felfegyverzett egységekkel is harcoltak. Tehát, teljesen logikusnak tűnik, hogy Ábigájil a saját, szerves környezetéből való képleteket használt Dávid kiengesztelésére, és kizárt, hogy Ábigájil nem az akkor élőkre célzott volna, hanem valamilyen túlvilági lélekvilággal kecsegtette volna Dávidot. Ugyanakkor ezt poétikusan tette, olyan formán, amely a későbbi képzeletet is fellángolta. Hiszen az élet, lélek, az igaz Isten-követők és ezek ellenségei lettek a görög, a középkori, muzulmán, zsidó és keresztény filozófusok, teológusok és hittérítők a túlvilággal, a lélekkel és feltámadással foglalkozó tanaiknak az oszlopai. Nem csoda, hogy sok évvel későbbi korokban, miután a zsidó nép elszakadt a 20 A Pallas nagy lexikona, kissé módosítva.

9 9 földműveléstől és állattenyészettől, egyes bibliamagyarázók csak fantáziadús képletekkel tudták kiegészíteni az emlékezetükben már nem eleven bibliakorabeli életmódot. Mint különlegesen idevágót érdemes megemlíteni Dávid Kimhi rabbi ( ) magyarázatát, amelyben úgy értelmezi Ábigájil áldását Dávidra, mint olyanra, aki az Örökkévaló védelmére érdemes, mert parancsolatait betartja. Evvel egyben Kimhi megcáfolja Jonátán arámi nyelvű fordításának túlvilági vonatkozását. 21 Fontos kihangsúlyozni, hogy a bibliai szóhasználat, a maihoz is hasonlóan, a lélek (nefes vagy nesámá) fogalmát nem a testtől 22 független különálló szubsztanciára vonatkoztatta, hanem, mint az élet, vagy az élő emberek, az emberi testet mozgató, éltető szellemet használta. 23 Tehát, lelket említve, Ábigájil Dávid létére, életére vonatkoztatja áldását és hasonlóképpen életben lévő ellenségei létezésének megsemmisítésére. A fentiek ellenére a tehi náfsó cerúrá bicror-háhájim, vagyis rövidítése, a táncevá, mint mozaikszó felkerült a sírokra, evvel nemcsak kifejezve a halott rokonainak és a közelállóinak vágyódását utána, hanem hitüket a halál utáni létezésben, a lélek további, a földi életen túli szerepében. Ez semmiképpen nem jelenti a zsidó hívők lázadását Isten határozata ellen, vagy kétkedésüket a halál véglegességében, mint a földi élet befejezésében, hanem inkább a mindenkori hívőnek szánt gyászt enyhítő vigaszt, az Isten közelségében levő lelkek megőrzését, míg eljön a kollektív - és nem az individuális - feltámadás. A táncevá-felirat hagyományának követése több szempontból fontos: elterjedtsége, maradandósága és egyéb rituális összefüggései miatt. Ennek bemutatására említünk egy pár régészeti leletet, amelyeknek főleg időbeli vagy antropológiai fontossága van. Időbeli pontosítás hiányában, de megközelítőleg a középkor kezdetén, az i. sz századnak tulajdonított sírköveken kivehető a bicror-háhájim héber kifejezés. E kifejezés több szókörnyezeti változatban fordul elő. A fent már említett szóbeli magyar fordítás: az élet, vagy helyesebben az élők csomójában, illetve a mára legszélesebben elterjedt magyar nyomtatásos használatban: kötelékében. 21 Mikráot Gedolot, Lublin, Schneidmesser & Hornstein, 1918, A héber bászár=hús, de átvitt értelemben a Tanach, mint testet használta. A későbbi rabbinikus, arámi behatású szóhasználat már a guf szót használja, mint test. 23 Vö: Gábor, György: Legtávolabb az Örökkévalótól, Az ókori zsidóság halál- és túlvilágképe és a héber Biblia in: A szentély és a vadak. Az emlékezés technikái, Budapest, Új Mandátum, 2000, (a tanulmány internetes változatát használva [ a releváns oldalak nincsenek felmutatva.

10 10 Joseph S. Park, a Conceptions of Afterlife in Jewish Inscriptions 24 című, témánkhoz szoroson kapcsolódó könyvében párhuzamot von i. sz századokból származó, görög, latin és héber nyelvű sírfeliratok között, amelyekben előfordul a lélek, a túlvilági öröklét és a bicror-háhájim szóképlet és az akkori nem zsidó, főleg görög sírfeliratok között, amelyek hasonló motívumokat tartalmaznak. 25 Például szolgál az 1896-ban feltárt sírkő az egyiptomi Antinopolisban (a mai Seikh Ibada), egy keresztény temető ásatásai során. Ugyan a sírkő zsidó-héber eredetű és megfejtett felirata szerint Elázárnak van tulajdonítva, de i. sz században lett temetkezési célokra újrahasználva lelőhelyén (in situ), a keresztény temetőben talált egyéb leletek alapján. Maga a sírkő i. sz századból eredhet, mivel Antinopolis i. sz. 132-ben lett alapítva. A felirat szövege megközelítőleg: Elázár nyugodj lelke csomó élők Tehát, Elázár nyugodjon és lelke legyen az élők csomójában. A szöveg alatt egy menorá és luláv láthatók, amelyek nem hagynak kétséget a sírkő zsidó eredete felől. 26 Hasonló a fenti formulához a 6. századbeli sírfelirat, amelyet a spanyolországi, Dél-Katalóniában levő Tortosa városában (emlékezetes a zsidó történelemben elhíresült es disputáról) leltek. Ez egy különlegesen érdekes felirat, mivel három nyelvű: Park, Joseph S.: Conceptions of Afterlife in Jewish Inscriptions, Tübingen, Mohr Siebeck, Parker, i. m., i. k.: 6. fejezet, More specific Descriptions of Afterlife, Frey, Jean-Baptiste: Corpus Inscroptionum Iodaicarum, Vatikán, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1952, 441-2; Horbury William, Noy David: Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt, Cambridge, University Press, 1992, Frey J. B.: Corpus of Jewish Inscriptions, Jewish Inscriptions from the Third Century B. C. to the Seventh Century A. D., New York, Ktav, 1975,

11 11 A latin szöveg: A görög szöveg (vagy ami meg maradt belőle): A magyar fordítás: Béke Izráelre, ez Meliosa, Jehuda és Kura Mirjám lányának a sírja. Legyen emléke áldott, szelleme legyen öröklétű, lelke legyen bekötve az élők csomójába. Megjegyzendő, hogy itt az öröklét már meg van említve és ez már a görög kulturális-eszmei hatásnak tulajdonítható. A következő sírfelirat az olasz csizma sarkában levő Taranto városában lett feltárva 1884-ben és a századból (a fent említett Park a századra datálja) ered. Taranto városa egy fontos zsidó központtá vált és századbeli epigráfiai dokumentációja folytonos. Pszeudo-Joszéf ben-gorion

12 12 krónikájában megemlíti, hogy Titus júdeai foglyokat telepített Tarantoba. 28 A tarantoi sírfeliratok görög, latin és héber nyelvűek, hasonlóan az Itáliában és Kis-Ázsiában feltártakhoz. A görög nyelvűek a legrégebbiek. Az idevágó sírkő és felirata egyike legvitatottabbaknak mind időbeli eredete, mind szövege értelmezésével kapcsolatban, de a tarantoi zsidó közösség történelmi fontossága miatt érdemes kiemelni a témánkhoz kötődő feliratot: Legyen az igaznak emléke áldott. Szelleme éljen örökké. Nyugodjon lelke az élők csomójában. 29 Tovább szemlélve az európai zsidó sírfeliratokat 30 a későközépkorban, közeledve régiónkhoz, Németországban követjük a bicror-háhájim szóképletet, vagy helyenként a táncevá rövidítés-mozaikszó használatát, habár századunk elején még a távoli Ádenben is találtak hasonló feliratú sírköveket. 31 Worms legrégebbi feltárt sírköve, 1076-ból, az utolsó sorban: Tánuáh náfsó biceror-háhájim 32 (Lelke nyugodjon az élet csomójában) Noy, David: The Jewish Inscriptions of Western Europe, Cambridge, University Press, 1993, Mint ahogy már fentebb észlelhettük a sírfeliratok témájának hatalmas irodalma halmozódott fel a múlt század folyamán. Lásd. Eissfeldt, i. m. 32-3, 2n. 31 Klein-Franke, Aviva: Tombstones bearing Hebrew inscriptions in Aden in: Arabian Archeology and Epigraphy, 2005, 174: Two standard closing expressions, either a sentence or a contraction,.תנצבה line: appear in the last 32 Eissfeldt, i. m. 3. ábra, 42. o.

13 13 Mainz, 1084-ből, egyezik a fenti képpel 33 Rothenburg ob der Tauber, 1296-ból, az utolsó három sor: Legyen lelke bekötve az élők csomójába a többiekkel, akik megváltak a világtól 34 Regensburg, 1370-ből, az utolsó sorban világosan kivehető a táncevá felirat Uo. 4. ábra, 42. o. 34 Uo. 7. ábra, Uo. 9. ábra, 45. o.

14 14 Mértékadó és hagyományirányító jelentőséggel bírhattak híres rabbik sírkövei. Közöttük kiemelkedő a wormsi születésű, I. Rudolf német-római császár fogságában meghalt, áldott emlékű, tudós rothenburgi rabbi Méir ben Báruh (ismertebben Máhárám, ) sírköve: A sírkövet csak 1307-ben állították fel, mivel életében a Máhárám megtiltotta kiváltását. A hatóságok csak búsás váltságdíj fejében adták ki holttestét. A sírkő feliratából kivehető töredék: Lewysohn, Ludwig: Nefásot Cádikim, Sechzig Epitaphien von Grabsteinen des israelitischen Friedhofs zu Worms, Frankfurt am Main, Joseph Baer, 1855, 36; v. ö. Kaufmann, David: Die

15 15 Alulról a 3-ik sor 2-ik szavától: Legyen lelke bekötve az élők csomójába a világ igazaival A wormsi temető további kiemelkedő sírköve a nyugat-európai szokások útmatató rabbijának, Jákov ben Mose hálévi Möln, más elnevezésen MáHáRIL Szegálnak a sírjáé. A Minhágéj Máháril szerzője 1427 halt meg. Sírja ma is zarándokhely, habár háláhikus útját a kelet-európai közösségek hatására kevesebben járják, például, az elhaltakról való megemlékezések alkalmainak összefüggésében. Sírkőfeliratának prof. Kaufmann Dávid külön értekezést szentelt, 37 és ez az eredete az itt idézett feliratnak. A táncevá (aluról a 2-ik sor 2-ik szava) felső rövidítési jelei is figyelemre méltóak: Grabsteine R. Meir's von Rothenburg und Alexander Wimpfen's in Worms in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, 40. évf. 3. füzet, Breslau, Schlesische Buchdruckerei Kunst- und Verlags-Anstalt, 1895, Kaufmann, David: Der Grabstein des R. Jakob b. Mose halevi in Worms in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, 42. évf. 5. füzet, Berlin, S. Calvary & Co., 1898, ; v. ö. Lewysohn, i. m

16 16 Worms, 1427, a MaHaRIL sírkövének felirata A legkorábbi táncevát viselő sír a prágai régi zsidó temetőben Ávigdor Kárá pájtán és rabbié, akinek több kabbala-művet tulajdonítanak és a témánk körébe tartozó passzus túlvilági vonatkozása az 1389-ben átélt prágai pogrom hatása alatt íródhatott. A sírkő 1439-ből származik. Mivel az elérhető képekből nem lehet kivenni az idevágó szöveget, ez nyomtatásban van bemutatva: 38 Az utolsó előtti sor 2-ik szavától fordítva: Lelke legyen emlékezetes a túlvilágon és.ת 'נ'צ'ב'ה ' csomójába, legyen bekötve az élők A következő példa szintén a zsidóság egyik legkimagaslóbb rabbija, a prágai Jehudá Lőw ben Becálél (elterjedtebb nevezése Morénu Hágádol Rábbénu Lőw rövidítéséből származik, amely mozaikszóvá vált: Máhárál, kb ), sírkőfeliratából származik. Itt, a Máhárál sírjának felirata szintén 38 Muneles, Otto: Ketovot mibéjt háálmin hájehudi háátik biprág (Sírfeliratok a prágai régi zsidó temetőből), Jeruzsálem, Izraeli Tudományos Akadémia, 1988, 103.

17 17 kötődik foglalkozásához a misztikummal, illetve a Kabbalával, amelyet ismeretesen a Gólem körüli legendák is kifejeznek. A Máhárál sírja több részből áll, és az idevágó felirat a sírkő északi, alsó, másik oldalán található. 39 A Máhárál sírja A Máhárál és feleségére vonatkozó felirat, alulról a 2-ik sor 2-ik szavától: És lelkük legyen bekötve az élők csomójában 39 Muneles, i. m. 273 (a könyvből kimásolt szövegben előforduló vonatkozások itt nincsenek részletezve).

18 18 A következő szlovákiai sírhoz felesleges kommentárt fűzni: Mose Schreiber, a Hátám Szofér ( ) pozsonyi rabbi sírköve

19 19 Mielőtt áttérnénk a tehi náfsó cerúrá bicror-háhájim, illetve a táncevá magyarországi használatának ismertetésére, összefoglaltan meg kell jegyezni, hogy Znaim (ma Znojmo, Csehország) varosában 1394, 1396 és 1443-ból, Bécsben 1277, 1305 és 1360-ból származó sírköveken található a táncevá. Frankfurtban, hasonlóan Wormshoz, 1347-től már következetesen található. 40 Mára a duisburgi Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte portálja segítségével indikációs adatokat lehet fellelni a táncevá sírfelírásról a németországi zsidó temetőkben. Az idáig 22,849 digitalizált, illetve az adatbázisban nyilvántartott sírfeliratok közül (ebben benne vannak több feliratú síremlékek is) 14,476-on (63%) található a תנצב "ה valamilyen variánsa, megelőzve a többi, hasonlóan gyakori használatú héber rövidítéséket és ezeknek változatait, mint például "ק,זצ "ל,ז "ל,פ "ט,פ "נ.לפ A legkorábbi sírfelirat 1284-ből származik, míg a legfrissebbek a három, 2009-es Bayreuthból származó sír, amelyek mindegyikén a תנצב "ה szerepel. A magyarországi sírfeliratokat is számos kutatómunka, könyv és album örökíti meg. Ezeket itt csak a táncevával összefüggésszerűen említjük meg, mivel prof. dr. Scheiber Sándor főrabbi זצ "ל alapvető és átfogó kutatásában, a Magyarországi zsidó feliratok, a III. századtól 1686-ig 41 című könyvében, már felsorolta. Az albumokban a sírok képeinek tipikus fogyatékosságai között van a תנצב "ה teljes sírfelirat hiánya, főleg a sírok alsó részeinek mellőzése, ahol a általában szerepel. Ezt a növő gaz és a sírok süppedése is kiváltják. Hozzávetően, a sírok tetején szereplő kalligráfiák szimbolikusságukkal nagyobb érdeklődést vonzanak, mint a megfejtést és fordítást követelő héber feliratok. Scheiber főrabbi és mások könyvében a táncevá, vagy e rövidítés teljes kiírása, tehi náfsó cerúrá bicror-háhájim, uniformizáltan és visszatérően van lefordítva, mint legyen lelke bekötve az élet kötelékébe. E fordításnak mély gyökerei vannak a magyar zsidó liturgiában is, és további megjegyzésre szorul. A mai, modern értelmezés szerint a kötelék szó értelmezése a következő: Muneles, i. m. 32, hivatkozással: Zunz Lipót és Bernhard Wachstein kutatásaira. 41 Scheiber, Sándor: Magyarországi zsidó feliratok, a III. századtól 1686-ig, Budapest, MIOK, Magyar értelmező szótár, Budapest, Akadémiai, 2008, 575.

20 20 A fenti meghatározás szerint az életnek nem lehet köteléke, de az élőknek lehet, mint az élők közötti kapcsolat képletes, választékos stílusú sejtetése. Továbbmenően, már fent is említésre került, hogy az idevágó bibliai idézet (1 Sámuel 25:29) helyes értelmezésében nem az életet említi, hanem az élőket. A bibliai vers a fordításon túli, egyéb összefüggésű használatában, legitim elhagyni szóbeli értelmezést és fokozott szóbeli képletességet használni, elhagyva a fordításban használt csomójábant a hagyományosan begyökerezett kötelék javára, ha az életet élőkre változtatjuk. Tehát, az alábbiakban a táncevá értelmezése és fordítása ez lesz: legyen lelke bekötve az élők kötelékébe. A legrégebbi Magyarországon feltárt sírfelirat, amelyen a táncevá kiírt variánsa jelentkezik 1350-ből származik és 1932-ben lett feltárva a vízivárosi zsidó temetőben. 43 Ebben a feliratban a középkorban elterjedt használat alapján nem a névtelen elhaltak köteléke van említve, hanem az Ősanyáké, Szárá, Rivká, Ráhel és Leáé, mint az igazak képviselőié. Scheiber főrabbi könyvében részletezett sírkövek szerint a római korból, mint gyakorian máshol is, nem tártak fel Magyarországon héber feliratú sírköveket, de a középkorban és a török hódoltság idején, a századokban, már annál többet. A könyvben bemutatott 119 sírkő közül 39-en van táncevá felirat, és ez elterjedtségéről tanúskodik. Érdemes felfigyelni az egyes sírfeliratok végén a hiányos szövegre, mert feltehetően ezeknek legalább egy részében a táncevá is előfordulhatott. Különösen kitűnik a török hódoltság idején, hogy a századból eredő 83 fellelt sírkőből 29-en megmaradt a táncevá. Ellenében a német szokásnak, amely, mint ma is, elterjedtebben használja a "ה, t -תנצב a magyarországi sírköveken, hasonlóan a morvaországiakhoz, rövidítési jeleket nélkülöztek, vagy felső diakritikát használtak: ת נ צ ב ה. Scheiber főrabbi könyvéből érdemes kiemelni a 62. leletet, 44 amelynek képe itt egy későbbi könyvből van idézve. 45 A sírkő 1672-ből ered és 1887-ben lett feltárva a budai Hess András tér 1. számú épületéből. Scheiber főrabbi, Kohn Sámuel főrabbi és neves történész, a Pesti Izraelita Hitközség főrabbija (Goldziher Ignác részvételével írta tanulmányát a sírkőről), valamint Kaufmann David és Weisz Miksa előző tanulmányait pontosítva elemzi a sírfelirat különösen érzelmes és gazdag szövegét, amely tükrözi egy özvegy férj vágyódását elhalt felesége, Freudel úrnő, után. 46 A szöveggel szoros 43 Scheiber, Magyarországi zsidó feliratok, i. k Uo Fogaras Katalin - Haraszti György (szerk.), Antall Péter - Gedai Csaba (fényk.): Zsidó síremlékek Budapesten, Budapest, Nemzeti Kegyeleti Bizottság, 2004, 266. (Egyes további képek ebből az albumból vannak kimásolva.) 46 Uo., a sír középső részén látható felirat (dr. Haraszti György szerkesztésében): Ezek miatt sírok én szüntelenül / mert meghalt az asszony, a finom, dédelgetetett, drága és egyenes, / a tiszta lámpás, ékes és dicséretre méltó, / a férje koronája, kinek szája bölcsességre nyílik [ ] Ki számlálhatná elő jótulajdonságait / Tenyerét kiterjesztette a szegény felé mindig, (minden) időben / Vajon lehet-e párját találni? / Legyen lelke bekötve az élők kötelékébe.

21 21 összefüggésben szerepel kétszer is, ma is világosan kivehetően, a szöveg végén.ת נ צ ב ה és a sírkő talpazatánál, az előzőnél nagyobb méretű betűkkel, a Freudel úrnő budai sírköve, 1672 Ugyan a magyarországi, illetve magyar nyelvterületen való használatról nem lehet indikatív statisztikát bemutatni, azonban számos századi példával élhetünk. Ezek között van Grünwald Jehuda Jekutiel rabbi (Máramarossziget, szeptember 26. Ohio, Columbus, április 11.) egyik könyve, 47 amely többek között számos híres rabbi sírfeliratát közli, és ezek legtöbbje tartalmazza a táncevát. Ha ezeket iránymutatónak találjuk, feltételezhetjük, hogy a közösségek tagjai is követhették példájukat. Ugyan a könyv azt a benyomást kelti, hogy a szerző a híresebb, lelkületéhez és vallási 47 Grünwald, Jehuda Jekutiel: Mekorot letoldot Jiszráél, lekorot hákehilot-jiszráél bimedinot Szlovákjá, Ungárjá, Tránszilvánjá, vejugoszlávjá (Források Izrael történetéhez, a zsidó közösségek történetéhez Szlovákiaban, Magyarországon, Erdélyben és Jugoszláviában), in: Ocár Hájim, Homonna (Humenné), (A könyv címének szövege az eredeti héber szöveghez hűen van transzliterálva).

22 22 beállítottságához közelálló rabbik közösségeit kutatja, de evvel együtt is a táncevá használata következetes. 48 További és 20-ik századi, vidéki és városi települések sírfeliratainak képeiből megállapítható, habár inkább benyomásszerűen és nem tudományos statisztikai adatokon alapuló vizsgálat alapján, hogy viszontagságos időkben, üldözések, pogromok idején, amikor egyszerre nagyobb számú zsidó lelte halálát, a mélységesebb, kollektív gyász kiváltotta a táncevá elterjedtebb használatát. A magyar neológ és asszimilációs gyülekezetekben, a sírfeliratok elmagyarosodásával, a táncevá használata visszaszorult. Ezt bizonyítják a Kozma utcai (Rákoskeresztúri) zsidó temető monumentális síremlékei. Ugyanakkor a vidéki zsidó közösségekben a hagyományos héber sírfeliratokat, és így a táncevát is gyakoribban használták. Érzékeltetésül, és nem abszolút bizonyítékként, egy pár kép van bemutatatva: Balassagyarmat Például lásd az említett könyv oldalain felsorolt, illetve 1705, 1772, 1804, 1788-es hunfalvai (a mai szlovákiai Huncovce, a német Hunsdorf, és a zsidó-jiddis (אונצדארף sírfeliratait. A helység fontos zsidó központ volt a ik században.

23 23 Beled A legközelebbi sír 1901-ből ered Olaszliszka

24 24 Reich Koppel budapesti ortodox főrabbi sírja a Csörsz utcai temetőben Goldziher Ignác, a Pesti Izraelita Hitközség titkára, a rabbiképző vallásfilozófia professzora, a budapesti egyetem sémi-filológiai tanszék tanára

25 25 Dr. Mahler Ede világhíres orientalista, kronológia szakértő, az MTA tagja Gál György Sándor zenetörténész

26 26 Dr. Benoschofsky Imre neológ főrabbi sírköve A zsidó honvédek emlékműjének hátsó oldala: Legyen lelkük befűzve az élők kötelékébe

27 27 A Városmajor utcai ortodox kórház, 1945 január 14-én, a nyilasok által meggyilkolt 154 mártírjának emlékműve

28 28 Több bizonyíték áll rendelkezésünkre, amelyek a táncevá köznapi és szekuláris használatáról tanúskodnak. A Vatikán könyvtárában található héber kéziratokban találhatunk olyan későközépkori és korareneszánsz időbeli ( századbeli) okmányokat, amelyekben a táncevá előfordul. 49 Ezekben a felmenőket tisztelték meg a táncevá áldással, mivel vezetékneveket még nem használtak és egyesek valakinek a fiaként szerepeltek (pl. Józsua ben Menáhem). E szokás hasonló a zihrono livráhával (amelynek gyakori megjelenése a héber ז "ל rövidítés). A táncevá, illetve teljes kiírásának hasonló használatát lelhetjük Joszéf kazár király válaszában (10. század 2-ik fele) Hászdáj ibn Sáprutnak: De a király, lelke legyen bekötve az élők kötelékébe, Istene, az Örökkévaló mellett 50. Egy további példát találunk a budai Dániél Esztrosza örökséggel kapcsolatos kérdésében (17. század közepe): Ily módon az említett ház fele legyen első felesége, Nehámá asszony lelke legyen bekötve az élők kötelékébe gyermekeié 51. Egy 1497/8-ból származó budai beszámolóban talmudtanulásról, az előadó R. Méir Pfefferkorn nevéhez van fűzve a táncevá. 52 Általánosan véve, az egyszerű (pesát, ellentétben a midrással, a biblia ókori exegetikus kutatásával) és a szövegkörnyezet összefüggésével kellően alkalmazott szóbeli értelmezést alkalmazva, az Ótestamentum nem foglalkozik a lélek testnélküli túlvilági életével, illetve működésével, még a gazdagon illusztrált túlvilági képletekben sem. 53 Anélkül, hogy elemeznénk a görög és keresztény filozófiai-vallási dogmák hasonlóságát vagy különbségét a zsidó hit túlvilági képleteitől, a túlvilági élettel, lélekborongással, a pokollal és a paradicsommal kapcsolatban, vagy feszegetnénk az idegen hatást, ha részleges is, a zsidó vallásfilozófiára, el kell ismerni mint tényt, hogy a tehi náfsó cerúrá bicror-háhájimnak, vagyis a táncevának, mint afféle kívánság az elhalt szellemének, illetve emlékezetének megóvására a totális elenyészéstől, mint láttuk, sok évszázados epigrafikai hagyománya van. Sőt, néphasználati gyakorisága, amely nem csupán a vallási vezetők irányítására gyökerezett be, beszivárgott egyes időkben az elhaltak hétköznapi említésébe, és kiemelten mértékhagyóbban, a zsidó vallásgyakorlatba, az elhaltak rituális 49 Richler, Bejamin (szerk.): Hebrew Manuscripts in the Vatican Library, Catalogue, Citta` del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticano, Pl. lásd: 8, 33, 49, 55, stb. oldalakon leirt részleteket. 50 Spitzer, Shlomo Komoróczy, Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhet a kezdetektől 1686-ig, Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport Osiris, 2003, 91 (a héber szöveg), illetve Uo. 588, illetve Uo Gábor, i. m.

29 29 megemlékezésébe, amint részletezve lesz az alábbiakban. Mindez lehetetlen lett volna, ha nem lett volna nemcsak vallási-bölcseleti, hanem főképpen népirituális alapja, sok évszázadon keresztül. Josephus Flavius szerint már az i. e. 2. századi esszénusok is hittek a lélek halhatatlanságában és a testtől eltávozott lelkek örökléti megtisztulásában a görögökhöz hasonlóan, 54 ha nem is hatásukból kifolyólag. Ugyanakkor Alexandriai Philón, aki részletesen írt az esszénusokról nem ad tanúságot ezeknek túlvilági, eszkatológiai szemléletükről. Ezt azért említjük, mert a 2-ik szentély későbbi, fennállásának utolsó kétszáz éves korszakát, mint a későbbi korszakot is, jellegzetesen csak a többé-kevésbé intézményesített, kanonizált vallási irányzatok kontextusában kutatták a zsidó hittudósok, a folklórtól, mint ilyentől teljesen eltekintve. Pedig témánkat, a vallásgyakorlati értelemben is inkább a közösségek tagjai, individuálisan és együttesen érvényesítették és csak aztán került a gyász megnyilvánulásának szabályozása a rabbik döntésére, amint ezt az alábbiakban érzékeltetjük. A sírfeliratok nem kerültek soha a zsidó vallási-rituális szabályzatokba. Mindig a gyászolók legbensőségesebb hatáskörébe tartoztak, vagy tehetőségeiktől függőek voltak. Ami viszont egységesen kitűnik, az a hagyományos, ortodox közösségek által használt, majdnem kizárólagosan használt héber felirat, majd a magyarországi kongresszusi-neológiai körök vegyes magyar-héber feliratai, egyes szóképletek hagyományos használata, majd az századi majdnem kizárólagos magyar felirat. A lélek és a test megkülönböztetése, illetve szétválasztása születéskor és a halál beálltakor, a lélek hallhatatlansága, vándorlása, isteni közelsége, és reinkarnációs-eszkatológiai szerepe, időrendi és folklorisztikus megmutatkozását bizonyítják a holt-tengeri (kumráni) tekercsek (i. e század) is. Mára az az elmélet legelterjedtebb, amely szerint a kereszténység túlvilági képleteinek a csirája ekkor lett elvetve és átszivárgott az őskeresztények hitébe. Különösen az apokrif és pszeudepigrafikus íratok 55 világíthatják meg a ceror-háhájim (az élők/élet köteléke, vagy amint még meglátjuk a rituális imagyakorlatban begyökerezett öröklét köteléke szóképlet) beivódását a rabbinikus irodalomba, amelyben előjárók a Midrás és a Tálmud. Ennek egyik tipikus példája és alapvető eleme a Pszeudo Jonátán fordítás, Mózes V. könyve, (Deuteronomium) 31:16, miszerint Mózes lelke az 54 Flavius, Josephus (görögből fordította Whiston, William, 1737): The Wars of the Jews, Loeb szám: J. BJ Ezt kiváltképpen bizonyítják a Pszeudo Jonátán és az Onkelosz-féle fordításokon alapuló exegitikus interpretációk. Lásd bővebben: Sysling, Harry: Teḥiyyat Hametim, The Resurrection of the Dead in the Palestinian Targum of the Pentateuch and Parallel Traditions in Classical Rabbinic Literature, Tübbingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996, (The Dwelling Place of the Soul After Death [A lélek lakóhelye a halál után]).

30 30 öröklétben lesz befoglalva. 56 Ezt a Midrás tovább fejleszti (az egyik példa: Midrás Szifri, Mózes V. könyve, Vájéléh [hetiszakasz]: 305, amely a Mózes V. 31:14-hez fűzött midrás) 57 elbeszélve Józsua nem szűnő gyászát Mózes halálakor. Az Örökkévaló Józsuát megvigasztalta Mózes lelkének biztosított helyével a túlvilágban: כיון שמת משה היה יהושע בוכה וצועק ומתאבל עליו ימים רבים עד שאמר הקב"ה ליהושע: יהושע, עד מתי אתה מתאבל והולך, וכי לך לבדך הוא מת, שנאמר: ויקרא ה' אלוהים למספד ולבכי )ישעיה כ"ב(. והלא לי מת, שמיום שמת אבל לפני, כענין ולא עוד, אלא שהוא מובטח לחיי העולם הבא, שנאמר: ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבותיך. A középkori zsidó vallás-filozófusok legkiválóbbjai is, mint Májmonidész és még többen mások, az arab érdekszférába tartozó muzulmán vallástudósok példáját követve folytatatták a lélek mivoltával és hollétével való elmélkedést, a plátói és arisztotelészi tanok alapján. Sőt ez további magaslatokra hányt a középkori zsidó misztikumban (a kábbálá) és erre hajlamos közösségekben. Kiemelkedő példa Moses Mendelssohn Phaidónja a lélek halhatatlanságáról, természetesen a mai általános eszmevilággal összehasonlíthatatlan, racionalistának ígérkező Felvilágosodás közepette. A lélek életen túli maradandóságában, sőt visszatérésében való hithez hozzájárultak a zsidók ismétlődő viszontagságai a keresztes hadjáratok, az inkvizíció, és egyéb vallási bigottság által kiváltott vérvádak és pogromok, amelyek sokezres áldozatot arattak. Ezek egyenes kiváltója volt a 18-ik században a közép-európai Hászidizmus, amelynek egyik főpillére a megváltásban és a lélekvándorlásban való hit. A táncevá ugyan nincs rávésve a Hászid-mozgalom meglapítójának, a Báál Shém-Tovnak (rabbi Jiszráél ben Eliezer, ) a sírjára, de követői annál inkább használták. A halottak megemlékezéséről szóló egyik legkoraiabb említést találjuk a 9. századi Midrás Tánhumában (Mózes V. könyve, Háázinu hetiszakasz, a.). Itt a halottak említése Jom Kippurra van kitűzve. Az úgynevezett Máhzor Vitriben, a Simhá ben Sámuel rabbi (Rási tanítványa) által szerkesztetett imarendben, amelyet 1208-ban mások fejeztek be, kifejezetten tiltva van a halottak emlékének felidézése a három zarándokünnepen, A Kicur Sulchán Áruchban (szerzője az ungvári Shelomó Ganzfried rabbi, 1864) már a zarándokünnepekre is ki van terjesztve (133:21): Peszáh utolsó napján és sávuot második napján 56 Sysling, i. m Gerlitz, Zehává (szerk.): Szifri Lidevárim, internetes változat: , 302.

31 31 valamint semini ácáret napján is megemlékeznek a halottakról 58. E szabályzatnak Mose Isszerlis (más néven Hárámá, 1520(?)-1572) rabbi, híres krakkói jesivavezető, és nagy talmudtudósnak számító európai kihatású rabbinikus személyiség véleménye szolgált alapul, amelyben liberálisan és kifejezetten a közösségi szokásokat is figyelembe vette (Sulhán Áruh, Hilhot Sábát, Dinéj Háftárá Uvirhotéjhá, 284:7). 59 Az elhaltak emlékének a felidézése és lelkük békességét kérő fohász az első keresztes háború (1095-6) nyomán hatására terjedt el a németországi 60 és Európán végigszántó pogromok - amelyekben két hónap alatt kb zsidó lelte halálát - hatására. Ekkor jelentek meg az úgynevezett Memorbuchok 61 az egyes közösségek halotti listájával, amelyeket a következő századok folyamán, főleg az askenáz közösségekben kezdtek felolvasni, általában a Sávuot és a Tisá Beáv előtti szombatokon. E szokást mára is gyakorolják és világszerte szokásos Jom Kippurkor felemlíteni az előző év folyamán meghalt közösségi tagok emlékezetét. Ekkor keletkezett az Áv Háráhámim ima (általában a Sáhárit ima végén a tóra tekercs frigyszekrénybe való visszahelyezése előtt mondják), amelyben az Örökkévalót kérik az elhaltak emlékének őrzésére és vérük megbosszulására. Ebben az imában nincs túlvilági vonatkozás. Későbbi korszakoktól eltérően, feltehetőleg a 16. század végéig, a halottak megemlékezésének alkalmait korlátozták a fent említett szombatokra, mert mint említettük az ünnepi hangulatot nem akarták szomorítani. Ez a szokás kifejezetten a már említett MaHaRIL rabbi döntésén is alapult. A lengyel közösségek, bizonyára a sok üldözés és egyre gyakoribb öldöklés áldozatainak hatása alatt a halottakról való megemlékezést egyes kivételekkel bevezették a főünnepekre (pl. Ros Hásáná kivételével) és a szokás átterjedt más európai országokba. E dolgozat anyagának előkészítése során egy 1613-ban, Prágában kiadott imakönyv lett fellelve, amelyben már előfordul a személyes Házkárát Nesámot (a lelkek emlékezete, más néven Mázkir) imafejezet és benne a Jizkor ima, 62 amelyet az elhalt hozzátartozók és a közösség hallottai felemlítéseként mondanak. Ebben az imában is be van foglalva a tehi náfsó/náfsáh/náfsám 58 Singer Leó, várpalotai főrabbi fordítása. 59 A Sulhán Áruhnak és különböző fejezeteinek, amelyekben a Rámá szerkesztési munkája megtalálható, több és eltérő kiadása van. Itt az egyik legkoraiabb, ha nem is a legelső, lett használva, az október 30-i, Krakkóban nyomtatott változat. 60 Nevezetesebbek a wormsi, speyri, mainzi és kölni, illetve a Rajna-völgyi pogromok a héber időszámítás szerint 4456, vagyis "ו,תתנ és ebből jön elnevezésük: a tátnávi pogromok. 61 A Memorbuchok rituális használatához és dokumentációjához lásd: Duschinsky, Yaakov Kopel (más néven Charles, , Magyarországról elszármazott londoni főrabbi): Széfer Házkárát Nesámot Dekehilot Kodes Offenbach am Main, veod Kehilot Áhérot Bimedinát Áskenáz, Frankfurt, J. Kaufmann, Máḥzor keminhág Ashkenáz, Prága, k. n., 1613, 301; Pl. hasonló megemlékezés: Spitzer- Komoróczy, i. m. Krakkói kézirat, Szentek Pizingben, 324.

32 32 cerúrá bicror-háhájim mondat. Az itt közölt másolatban a Sátoros ünnep (Szukkot) utolsó napján recitált Jizkor imák vannak bemutatva: Szimhát Tórákor mondott Jizkor imák egy 1613-ból származó, Prágában kiadott imakönyvben A Jizkor, a Kol Nidréj imával együtt, mára a legszentebb és legbensőségesebb fohásszá nőtte ki magát különösen a vészkorszak után. A legkevésbé vallásos zsidók is igyekeznek eljutni a zsinagógákba a Mázkir szertatásra. A Mázkir imának több magyar változata van, amely a magyar zsidó neológiában fejlődött ki és terjedt el. Ezek kitűnnek fennkölt, lírai és szívhezszóló stílusukkal, habár egyesek mellőzik vagy kikerülik a túlvilági vonatkozásokat (például, Kiss Arnold főrabbi a másvilág kifejezést használta). A liturgikus használatban, a legitimnek vehető eltérésben az eredeti bibliai szövegtől, az imádkozó egyéni érzelmei és vallási képletei juthatnak kifejezésre.

33 33 Érzékeltetésül bemutatunk egy töredéket Lőv Immánuel tudós szegedi főrabbi által fogalmazott imából: Egy ilyen magyar szövegű, tipikus, az egyebeknél rövidebb és célratörőbb fogalmazást használó Mázkir-változat található dr. Fényes Mór rabbi és tanár által szerkesztett imakönyvben:

34 34 A mai lubavicsi-hábád irányzat magyar fordítása a bicror-háhájim kifejezést tartalmazó mondatnak: lelke az öröklét kötelékébe foglaltassék a túlvilágon. 63 Az OR-ZSE Imakönyvben található fogalmazás valamivel ékesebb: az ő lelke egyesülve legyen Ábrahám, Izsák és mind a jámborok lelkeivel az örök életben, a paradicsomban 64. A bicror-háhájim jelen van az Él málé ráhámim imában is, amelyet szintén a halott(ak) lelki üdvéért mondanak a temetőben a halott elhantolása után, évfordulókon (Jahrzeitkor), és izraeli askenáz zsinagógákban a tóra olvasás után (a magyarországi szokások eltérőek). Kiemelkedően pontosnak tűnik, szóbelileg és értelmileg egyaránt Raj Tamás főrabbi ז "ל egy válaszában talált fordítás: Lelke legyen egybefűzve az örökké élők kötelékével. Ma, a Házkárát Nefásot szertartás további Jizkor imákat tartalmaz a holokauszt áldozatok, és Izraelben, a hősi halottak és a terror áldozatainak emlékére is. Összegezve, a hagyomány megőrzéséhez és tiszteletéhez elkerülhetetlen szimbólumainak tudatosítása, főképpen átérzése, és a táncevá összefüggésében, az elhaltak örökké élő emlékezetének jelképes kifejezése. Nagyszüleim felújított sírköve Szolnokon 63 Sámuel imája (Simon Sároni ford., Naftali Kraus szerk.), Budapest, Chábád Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 1996, OR-ZSE Imakönyv, reprint sorozat, Schőner Alfréd (szerk.), Haraszti György (sorozatszerk.), Budapest, OR-ZSE, 2004, 428.

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10.

A zsidóság nyelvei. Biró Tamás március 10. A zsidóság nyelvei Biró Tamás biro.tamas@btk.elte.hu, http://birot.web.elte.hu 2015. március 10. Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/orzse/ http://birot.web.elte.hu/courses/2015-orzse/

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

JACOB ALLERHAND A ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ SZENTÉLY PUSZTULÁSÁTÓL A TALMUD LEZÁRÁSÁIG BIBLIAI BEVEZETÉSSEL FORDÍTOTTA: LICHTMANN TAMÁS KALEF

JACOB ALLERHAND A ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ SZENTÉLY PUSZTULÁSÁTÓL A TALMUD LEZÁRÁSÁIG BIBLIAI BEVEZETÉSSEL FORDÍTOTTA: LICHTMANN TAMÁS KALEF JACOB ALLERHAND A ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE AZ ELSŐ SZENTÉLY PUSZTULÁSÁTÓL A TALMUD LEZÁRÁSÁIG BIBLIAI BEVEZETÉSSEL FORDÍTOTTA: LICHTMANN TAMÁS KALEF MIOK BUDAPEST, 1988 Tartalomjegyzék Előszó (dr. Schőner A

Részletesebben

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Előzmények: Gunter Demnig német művész volt az első, aki betonkockára applikált réztáblácskába véste az elhurcoltak nevét,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Középkori és modern zsidó irodalom

Középkori és modern zsidó irodalom Középkori és modern zsidó irodalom BBN-HEB11-313.1, BMVD-101.77, BBV-101.50 Panelóra, koordinálja: Biró Tamás 2015. április 8.: Határjelenségek : karaita irodalom; fordítások; irodalom zsidó nyelveken

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, török szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór)

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) 1856 1930 Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) 1857 1918 Reichard Salamon 1857 1939 Reichard Salamonné

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

A II. szigorlat követelményei

A II. szigorlat követelményei Hebraisztika mesterképzés (MA) A II. szigorlat követelményei Bibliai és judaisztikai szakirány I. KORAI RABBINIKUS IRODALOM (MINDKÉT SZAKIRÁNY SZÁMÁRA) Misna: 6-8 fejezet Talmud: 2 lap (= 4 oldal) Midrás:

Részletesebben

Az egyén méltósága szent és sérthetetlen

Az egyén méltósága szent és sérthetetlen Bét Orim Hírlevél XI. évfolyam 2. szám www.betorim.hu 2015. február Az egyén méltósága szent és sérthetetlen A német alkotmány első s legfontosabb kitétele az, hogy az egyén méltósága szent és sérthetetlen.

Részletesebben

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Címzett: dr. Pál Szilvia Ügyiratszám: BPB/004/00570-3/2013 Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Tisztelt dr. Pál Szilvia! Köszönettel vettem a beadványom

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa D. Sámuel 1870 1945 Anya D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 1875 1949 Testvérek D. Piroska 1898? D. Imre 1900 1924 F. M.-né (szül. D. Ilona)

Részletesebben

Komoróczy Géza Mint föveny a tengerparton

Komoróczy Géza Mint föveny a tengerparton Komoróczy Géza Mint föveny a tengerparton Azon veszem észre magam, hogy Scheiber Sándor halála óta úgyszólván akaratlanul többször írtam róla, mint tanáraim közül bárkiről. Kiadtam több beszédét. 1 A zsidó

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.)

alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) agape: ôskeresztény szeretet lakoma, az utolsó vacsora mintájára. alfa és omega: (1) a görög ábécé elsô és utolsó betľje (2) isten mint az idô kezdete és vége (JEL. 1.8.) angyalok: Isten udvartartásának

Részletesebben

Megoldási segédlet a feladatlapokhoz

Megoldási segédlet a feladatlapokhoz Megoldási segédlet a feladatlapokhoz A kérdések, illetve a feladatok jellegéből következik, hogy nem minden esetben lehet megoldási javaslatot megfogalmazni, hiszen az adott kérdés sokszor elsősorban arra

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Mendel Wolf?-? Apai nagyanya Klein Mendelné (szül.weiser Aranka)?-1909 Anyai nagyapa Szalpéter??-? Anyai nagyanya Szalpéter?-né (szül. Holder Gizella)?-1944 Apa Klein Lázár

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

A héber Biblia margójára 1. Suhai György 2012.03.08.

A héber Biblia margójára 1. Suhai György 2012.03.08. A héber Biblia margójára 1 Suhai György 2012.03.08. Ha kinyitjuk a héber Bibliát, 2 egy hihetetlenül érdekes, izgalmas világ tárul elénk. A nyugati ember számára teljesen idegen ősi írásjelek (a Szent

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Diophantosz, I.sz. 250 körül. Az alexandriai Diophantosz Aritmetikája. Legismertebb műve

Diophantosz, I.sz. 250 körül. Az alexandriai Diophantosz Aritmetikája. Legismertebb műve Diophantosz, I.sz. 250 körül Az alexandriai Diophantosz Aritmetikája Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2014. március 11. Életéről egy rejtvény(sír)vers Vén Diophantoszt rejti e kő. Bár ő maga szunnyad,

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Hunyady László Nyíregyháza 2013. szeptember 26-27. AZ EGYESÜLETRŐL 2011. januárjában alakult

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe NYME BDPK TTI Történelemtudományi Intézeti Tanszék Agócs Nándor Forrástípusok A forrás (kútfő) a történelmi megismerés

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fülöp??? Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahám 1853 1935 Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 1843 1935 Apa Fülöp Móric 1873 1945 Anya Fülöp

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

(Wass Albert: Üzenet haza) Őseink nyomában

(Wass Albert: Üzenet haza) Őseink nyomában Üzenem a háznak, mely fölnevelt: - ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők és kiássák a fundamentumot s az erkölcs ősi, hófehér kövére emelnek falat, tetőt,

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903.

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Roth Bernát 1847 1903 Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934 Rosenberg?? 1910-es évek Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt Apa Roth

Részletesebben

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok

Önéletrajz. Novák Attila PhD. Telefon: Történész. Tanulmányok Önéletrajz Novák Attila PhD anovak@t-email.hu Telefon: +36 70 9491 733 Történész Születési hely és idő: Budapest, 1967. május 17. Tanulmányok 1998 2002: PhD hallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Dávid, a király (2. rész)

Dávid, a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/21. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZABADOS ÁDÁM Az elsı századi júdaizmus megértése fontos lehet az Újszövetség tanulmányozásakor. Annak, aki komoly exegézist akar végezni, minimális

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

MACSE ADATBÁZISOK. Kónya Zsuzsanna. AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20.

MACSE ADATBÁZISOK. Kónya Zsuzsanna. AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20. MACSE ADATBÁZISOK Kónya Zsuzsanna AKuFF szakmai nap - Zsámbék, 2012.10.20. MACSE ADATTÁRAK Családfákból (kutatóink által gyűjtött családfák egyesítéséből) Anyakönyv (kutatóink által végzett anyakönyvi

Részletesebben

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl

Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Terror és öngyilkos merényletek: Az iszlám szemszögébõl Az esszék írói M. FetHullah Gülen iszlámtudós, kiemelkedő egyéniség a vallásközti párbeszéd és az oktatás fejlesztésének területein. Dr Ibrahim Canan

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Ábrahám könyve (Igazgyöngy)

Ábrahám könyve (Igazgyöngy) www.apologia.hu Ábrahám könyve (Igazgyöngy) A mormon vallás Biblián kívüli, új szentírásai közé tartozik a Mormon Könyve (MK), a Tanok és szövetségek (T&Sz) és az Igazgyöngy (IGY). Az Igazgyöngy a Bevezetés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Bevezetés a Bibliai régészetbe

Bevezetés a Bibliai régészetbe Bevezetés a Bibliai régészetbe A régészet fogalma (archeológia = görög archeo + logosz) A Magyar Értelmező Kéziszótár meghatározása szerint: A régi korok anyagi kultúrájával, illetve annak tárgyi emlékeivel

Részletesebben

Tartalom, elemzés, értelmezés

Tartalom, elemzés, értelmezés Franczel Richárd Tartalom, elemzés, értelmezés 2009. november 7-én a német Die Welt interjút közölt Kertész Imrével 80. születésnapja alkalmából. A Nobel-díjas író a beszélgetés során Magyarországhoz,

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben