I. Fejezet A rendelet célja és hatálya. A rendelet célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet A rendelet célja és hatálya. A rendelet célja"

Átírás

1 Szatymaz Község Képviselő-testületének 1/2005. (I.20.) KT r e n d e l e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás s z a b á l y a i r ó l Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Ötv aiban, továbbá az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény aiban foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet A rendelet célja és hatálya A rendelet célja 1.. A rendelet célja, az önkormányzati tulajdon a. folyamatos védelme, b. a vagyonelemek használata és működtetése során értékük megőrzése, c. növelésének előmozdítása. A rendelet hatálya 2.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Szatymaz Község Önkormányzata tulajdonában levő: a. ingatlanokra, b. ingó vagyontárgyakra, c. vagyoni értékű jogokra, d. pénzeszközökre, e. értékpapírokra, és egyéb, vagyoni értéket képviselő jegyekre f. társasági részesedésekre g. követelésekre és kötelezettségekre. (2) A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati ingatlanvagyont a Függelék tartalmazza. (3) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon elidegenítésére, megterhelésére, használatba-, vagy bérbe adására és más módon történő hasznosítására, ideértve az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adását és vagyontárgyak megszerzését is. Értelmező rendelkezések 3.. (1) Forgalomképtelenség: törvény, vagy e rendeletben meghatározott vagyontárgyak azon tulajdonága, hogy az ilyen vagyontárgya tulajdonjoga jogügylet útján nem ruházható át, nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet tartozás fedezete és végrehajtás sem vezethető rá. 1

2 (2) Korlátozott forgalomképesség: a törzsvagyon törvényben, vagy e rendeletben meghatározott vagyontárgyainak azon tulajdonsága, mely szerint a polgári jogi jogügylet tárgyai csak törvényben, vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek betartásával lehetnek. (3) Forgalomképesség: vagyonnak, vagyontárgynak az a képessége, hogy polgári jogi jogügylet szabad tárgya lehet. (4) Helyi közút: önkormányzat tulajdonában levő közúti közlekedés célját szolgáló, az ingatlan-nyilvántartásban közútként nyilvántartott terület. (5) Helyi közút műtárgya: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény. A két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy: áteresz (1988. évi I. törvény 47. -ának j) pontja alapján). (6) Tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapír: minden olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve a számviteli törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzértékben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba - vagy használatbavételét elismerve arra kötelezi magát, hogy ezen értékpapír, okirat birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Ide tartozik különösen: a részvény, az üzletrész, a részjegy, a vagyonjegy, a vagyoni betét, a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tőkejegy, a kockázati tőkerészvény (a évi C. törvény 3. (6) bekezdésének 3. pontja alapján); (7) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve e törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszeg rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, és az általa esetleg vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Ide tartozik különösen: a kötvény, a kincstárjegy, a letéti jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a közraktárjegy, az árujegy, a zálogjegy, a kárpótlási jegy, a határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy (a évi C. törvény 3. (6) bekezdésének 2. pontja alapján); (8) Hasznosítás, bérbeadás joga magában foglalja a hasznosításra, bérletre irányuló szerződés megkötésének, megszüntetésének, felbontásának jogát is. (9) Középület: a községi önkormányzat és szervei, intézményei elhelyezésére szolgáló ingatlan. (10) Közművek: a lakosság és üzemi szükségleteket kielégítő víz, csatorna, vonalas létesítményei, berendezése, építménye, így különösen a vízellátást szolgáló vízbázis, a víztorony és tartozékai, a gerinc és elosztó vezeték rendszer tartozékaival együtt, az önálló csapadékvíz hálózat. 2

3 (11) Kedvezményes átruházás: a vagyon olyan értéken történő átruházása, amely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerződő feltűnő értékaránytalanság címén történő megtámadását tenné lehetővé. (12) Levéltári anyag: az önkormányzat tulajdonában levő a levéltári anyag védelméről szóló jogszabály szerint gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, tudományos, műszaki művelődési, vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű irat, valamint közületi anyag. (13) Portfólió: a portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen eszközökből a portfóliókezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége (a évi CXX. törvény 5. (1) bekezdésének 85. pontja alapján); (14) Önkormányzati vagyonkezelő szervek: az önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményei. (15) Törzsvagyon: az a vagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, a közhatalom gyakorlását szolgálja (az évi LXV. törvény 79. (1) és (2) bekezdése alapján). Magában foglalja a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyont. (16) Vagyoni értékű jog: polgári jogi értelemben minden olyan jog, ami pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír, és önálló forgalom tárgya lehet. (17) Vagyonelem: a vagyon meghatározott fizikai, természeti, forgalmazási ismérvek alapján elkülönült és ezen ismérvek alapján közös tulajdonsággal rendelkező viszonylag homogén csoportja. Ilyenek az ingó, ingatlan, portfólió, vagyoni értékű jogok, mint vagyonelemek. (18) Vagyontárgy: a vagyonelem térben, időben, forgalmazásban elkülöníthető, önálló értékkel és megjelenési formával bíró egyede. (19) Vagyonleltár: a mérleg alátámasztását szolgáló kimutatás, amely az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévő vagyont tartalmazza. Célja az önkormányzati vagyon számbavétele értékben és mennyiségben. (20) Vagyonkimutatás: a vagyonleltár alapján készített kimutatás, amely az önkormányzat vagyonát annak állapota szerint mutatja be. II. Fejezet Az önkormányzati vagyon és nyilvántartása Az önkormányzati vagyon 4.. (1) Az önkormányzat teljes vagyona a 2.. (1) bekezdésében meghatározott vagyontárgyakból áll. (2) A vagyon rendeltetése szerint a törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó vagyonból tevődik össze. 3

4 (3) A törzsvagyonba tartozó vagyontárgya körét törvények, valamint az önkormányzat jelen rendelete állapítják meg. (4) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek, vagy korlátozottan forgalomképesek. (5) A forgalomképtelen törzsvagyon tárgyai: a) törvény erejénél fogva: - helyi közutak és műtárgyaik, - a terek és a parkok, - a vizek és a közcélú vízi létesítmények, - a levéltári anyagok, b) jelen rendelet alapján: - községi köztemető, (6) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tárgyai: a) törvény erejénél fogva: - a közművek, - intézmények, - középületek, - műemlék épületek, - védett természeti területek, - vízi közművek, - muzeális emlékek b) jelen rendelet alapján: - az önkormányzat tulajdonában levő köztéri műalkotások, egyéb művészeti alkotások, - részvények, - üzletrészek, - tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok (7) Jelen rendelet 4.. (5)-(6) bekezdésében meghatározott vagyontárgyain kívül minden egyéb az önkormányzat forgalomképes vagyonának minősül. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása 5.. (1) Az önkormányzat vagyonát az önkormányzat vagyonkezelő szervei a számviteli törvény és a helyi számviteli politika előírásainak megfelelően tartják nyilván. (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyon és annak változásairól a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni. Az ingatlan vagyon külön kormányrendeletben meghatározott vagyonkataszterben kerül nyilvántartásra. (3) A vagyonkataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat tulajdonában kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, a vagyonkataszterben való átvezetésről a jegyző gondoskodik. 4

5 (4) A vagyonkataszter alapján elkészített függelék változásairól a polgármester a soron következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad. Az önkormányzati vagyon számbevétele, a vagyonleltár, vagyonkimutatás 6.. (1) A vagyonleltárt az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet, valamint a vagyonkezelő szervek által elkészített leltározási és selejtezési részletszabályait tartalmazó szabályzatában foglaltak szerint kell elkészíteni. (2) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 37.. (7) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén két évente teljes körű leltározást kötelesek végezni. (3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont: a. törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és b. forgalomképes vagyon bontásban tartalmazza. (4) A vagyonleltár alapján vagyonkimutatást kell készíteni és azt az éves költségvetési beszámolóhoz kell mellékelni. (5) A vagyonkimutatás adattartalmát a helyi Számviteli politika határozza meg. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 7.. (1) Az önkormányzat a vagyon tárgyának értékesítése, megterhelése esetén a vagyontárgy értékét: a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, illetve ha rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi értékbecslés, vagy üzleti értékelés, ennek felülvizsgált változata alapján b) ingó vagyon esetén dokumentált piaci értéken c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén: - A Budapesti értéktőzsdén jegyzett, vagy forgalmazott értékpapírt a tőzsdei árfolyamon, - másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpírt az értékpír kereskedők által a sajtóban közzétett vételi középárfolyamon, - társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján, - egyéb eseten névértéken határozza meg. (2) Az önkormányzati vagyonnak nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés, illetve közhasznú társaság részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe. (3) Vagyontárgynak az (1) bekezdésben meghatározottakon túli egyéb hasznosítása esetén a vagyontárgy értékén a tizenkét havi, ennél rövidebb idejű hasznosítása esetén a tizenkét hónapra számított bérleti, használati díjat kell érteni. 5

6 (4) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. A vagyongazdálkodás irányelvei 8.. (1) A képviselő-testület a költségvetési koncepció részeként állást foglal a vagyongazdálkodási irányelvekről. (2) A vagyongazdálkodási irányelveknek tartalmazniuk kell az önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására vonatkozó aktuális célkitűzéseket, és tételesen az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyontárgyakat. III. Fejezet Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályai 9.. (1) Az önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A Tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. (3) A tulajdonosi jogok gyakorlását a képviselő-testület az önkormányzat vagyonkezelő szerveire e rendelet szerint ruházza át (1) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei: a) polgármesteri hivatal b) önkormányzat önállóan gazdálkodó alsófokú oktatási intézménye, (2) Az önkormányzat vagyonkezelő szerveit megilleti a működés feltételeként rájuk bízott vagyonra vonatkozóan az ingyenes használat joga. (3) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei kötelesek a rájuk bízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani. (4) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak, illetve kötelesek a működés feltételeként rájuk bízott vagontárgyak: a) birtoklására, használatára, hasznainak a szedésére, a birtokvédelemre b) bérbeadásra, egyéb hasznosításra, c) ingó vagyontárgyak elidegenítésére Ft alatti értékben, d) közterhek viselésére. (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogokat e rendelet szabályai szerint kell alkalmazni. (6) A vagyonkezelő szervek kötelesek a kezelésükben levő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. (7) A vagyonkezelő beruházást, felújítást ingóság esetében Ft érték felett csak a képviselő-testület hozzájárulásával végezhet. (8) Ingatlanvagyon esetében beruházást, felújítást csak a képviselő-testület végezhet. 6

7 Eljárás a tulajdonos képviseletében 11.. (1) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerve, személy, vagy ennek megbízottja, illetve a képviselet jogát szerződés, meghatalmazás alapján ellátó személy, a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban a tulajdonosi jogok körében önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél, vagy peres fél jogát. (2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, vagy személy, illetve annak megbízottja gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársakat megillető jogokat és teljesíti kötelezettségeit. (4) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, vagy személy a vagyontárgy használatával, bérletével összefüggésben gyakorolja a használatba adó, vagy bérbeadó jogait és kötelezettségeit. Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átengedése és megszerzése 12.. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni csak: a) meghatározott céllal más önkormányzatnak, b) közérdekű kötelezettségvállalással, c) közalapítvány javára, alapítványi hozzájárulás jogcímen lehet. (2) Az önkormányzati vagon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen átengedni más önkormányzat vagy állami szerv részére, a vonatkozó feladat- és hatáskör átadása, vagy ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése kapcsán lehet. (3) Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházásáról, vagy átadásáról képviselő-testület határoz. Felajánlott vagyon elfogadása 13.. (1) Vagyon tulajdonjogának ingyenes, vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról a képviselő-testület határoz. (2) Ha a vagyon ingyenes, vagy kedvezményes felajánlása a 10.. (1) bekezdésben jelölt vagyonkezelő részére történik a felajánlás elfogadásához szükséges a vagyonkezelő nyilatkozata, hogy képes a felajánlott vagyonhoz esetleges kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. (3) Ajándékként, örökségként nem fogadható el olyan hagyaték, melynek ismert terhe elérik, vagy meghaladják a hagyaték értékét. Az önkormányzati követelések elengedése 14.. Az önkormányzat a következő esetekben mondhat le részben, vagy egészben követeléséről: a) csődegyezségi megállapodásban, 7

8 b) bírói egyezség keretében, c) felszámolási eljárás során, ha felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg, d) ha a követés bizonyítottan csak veszteséggel, vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető e) kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel IV. Fejezet Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal A forgalomképtelen törzsvagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 15.. (1) A forgalomképtelen törzsvagyon nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, vállalkozásba nem apportálható, nem lehet követelés biztosítéka és tartozás fedezete. (2) A forgalomképtelen törzsvagyont érintő koncessziós pályázat kiírásáról és elbírálásáról a képviselő-testület dönt. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 16.. (1) A rendelet 4.. (6) bekezdésében meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti, vagy használati jogának átengedéséről, bármilyen megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről a képviselő-testület dönt. (2) Mindazon esetekben, amikor más jogszabály értelmében az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges, azt a tulajdonosi jogok gyakorlója köteles beszerezni. A forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása 17.. (1) Az önkormányzati feladatok ellátásban nélkülözhető forgalomképes vagyonnal vállalkozás végezhető. (2) Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. (3) Forgalomképes vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogosultságot a képviselő-testület gyakorolja. Vagyonkezelő szervek tulajdonnal kapcsolatos jogai 18.. (1) A 10.. (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelő szerv vezetője az alapító okiratban, illetve a vagyonkezelési szerződésben meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül az alaptevékenység sérelme nélkül jogosult: a. a rábízott vagyont egy évet meg nem haladó bérbeadás útján hasznosítani, b Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyakat, vagyoni értékű jogot értékesíteni. 8

9 (2) A vagyon hasznosításából származó bevétel a vagyonkezelőt illeti meg. A vagyonkezelő e bevételt a rendelkezésére bocsátott vagyon megőrzésére, karbantartására, illetve egyéb tárgyi eszköz vásárlására köteles fordítani. Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó egyéb rendelkezések 19.. Az önkormányzat Képviselő-testülete dönt a tulajdonában lévő vagyonnak kapcsolatban: a) gazdasági- és közhasznú társaság alapításáról, b) közalapítvány létrehozásáról, alapítványhoz, társadalmi szervezethez való csatlakozásról, c) gazdasági és közhasznú társaságban fennálló részesedésnek, üzletrésznek, értékesítésre kijelöléséről, pénzbeni és apport befektetéséről, d) kötvénykibocsátásról, e) kezességvállalásról, f) behajthatatlan követelés törléséről, 9

10 V. Fejezet Vagyonhasznosítás 20.. (1) A vagyon elidegenítését, hasznosítását: a) képviselő-testület és bizottságai, b) a polgármester, c) a jegyző, d) az önkormányzat vagyonkezelő szerve kezdeményezheti. (2) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani: a) ha az önkormányzati vagyontárgy értéke nem éri el: - ingó vagyon esetében a Ft-ot, - ingatlanvagyon esetében a Ft-ot, - portfólió és vagyonkezelésbe adandó készpénz esetében Ft-ot, b) vagyontárgynak önkormányzati alapítású vállalkozásba vitele, c) mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület haszonbérbe adása, d) bérleti idő meghosszabbítása, e) állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezése f) kisajátításnál csereingatlan biztosítása, g) telekhatár rendezés esetén. VI. Fejezet Záró rendelkezések 21.. (1) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/1999. (IV.29.) KT. rendelettel módosított 16/1995. (XII.20. ) KT. rendelet. (2) Ez a rendelet február 1 -jével lép hatályba. Gyömbér László Mákos Istvánné polgármester jegyző Kihirdetve: január 20. Szatymaz, január 20. Mákos Istvánné jegyző 10

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet Az

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. ( VI. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

bérletérıl, illetıleg elidegenítésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról (9*) (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel) Madaras község

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (07.04.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben