KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1450 Budapest, Pf.: 214. Telefon: Fax: Felnőttképzési tevékenység száma: KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT november 1.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A Közzétételi Szabályzat hatálya Alapfogalmak Az adatkezelés felügyelete, külső ellenőrzése A közzététel Közzétételi listák Általános közzétételi lista Különös közzétételi lista Közzététel helye, módja, felelősei és együttműködésük Közérdekű adatok egyedi igénylésének eljárási rendje Vonatkozó jogszabályok Záró rendelkezések Módosítások Érvényesítés Közzétételi Szabályzat 2/ november 1.

3 1. Bevezetés A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK), mint közfeladatot ellátó szervezet, köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Jelen szabályozás célja, hogy MESZK, és elsősorban az Országos Szervezet (továbbiakban: OSZ) eleget tegyen a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, meghatározza a közérdekű adatok közzétételének, helyesbítésének, frissítésének és eltávolításának részletes rendjét, az e feladatok elvégzésére kijelölt munkaköröket, a munkakörök közötti együttműködés rendjét, valamint a közérdekű adatigénylés teljesítésének eljárásrendjét. 2. A Közzétételi Szabályzat hatálya A Közzétételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a MESZK valamennyi tisztségviselőjére, munkatársára és valamennyi olyan tevékenységére, amikor közérdekű adat kezelése, igénylése történik. 3. Alapfogalmak adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől; közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét a törvény közérdekből elrendeli; közzététel: a vonatkozó törvényben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; Közzétételi Szabályzat 3/ november 1.

4 4. Az adatkezelés felügyelete, külső ellenőrzése december 31-ig az Országgyűlés által választott adatvédelmi biztos feladatai közé tartozik egyebek között, hogy figyelemmel kísérje a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit. Ennek során az adatkezelőtől minden olyan kérdésben felvilágosítást kérhet, amely személyes adatokkal, közérdekű adatokkal vagy közérdekből nyilvános adatokkal összefügghet, és minden olyan helyiségbe beléphet, ahol adatkezelés folyik. A MESZK köteles a részére kibocsátott ajánlásra harminc napon belül érdemben válaszolni január 1-től e feladatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el. 5. A közzététel 5.1. Közzétételi listák Általános közzétételi lista Az általános közzétételi lista tartalmazza azokat az adatokat, amelyek közzétételét jogszabály írja elő és vonatkoznak a MESZK-re. A honlapon a közzétételi listán meghatározott közérdekű adatokon kívül elektronikusan közzétehetők más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok is. A közzétételi listát is nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Az egyes adatok előtt az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény mellékletében szereplő sorszám olvasható kihagyva a MESZK-re nem vonatkozó tételeket. Adat Frissítés Megőrzés I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. MESZK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2. MESZK szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 3. MESZK vezetőinek, az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím) 4. az illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend 6. MESZK irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és az 1. pontban meghatározott adatai Közzétételi Szabályzat 4/ november 1.

5 Adat Frissítés Megőrzés 9. MESZK által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 10. MESZK felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. MESZK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó a MESZK-re vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege 2. MESZK feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékesség területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok 5. a MESZK által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevételi rendje, a fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 6. a MESZK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az adatvédelmi törvény 28. -a szerinti azonosító adatai; a MESZK által negyedévente Közzétételi Szabályzat 5/ november 1.

6 Adat Frissítés Megőrzés alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 7. a MESZK nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány negyedévente ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 8. A MESZK testületi szerve döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 10. a MESZK által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 11. a MESZK alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 12. a MESZK feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk 13. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége folyamatosan a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul negyedévente negyedévente 18. a MESZK-re vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista III. Gazdálkodási adatok 1. a MESZK éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója, a költségvetés végrehajtásáról a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal készített beszámolók a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig Közzétételi Szabályzat 6/ november 1.

7 Adat Frissítés Megőrzés 2. a MESZK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 3. A MESZK költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok negyedévente a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig Különös közzétételi lista A különös közzétételi lista az olyan közzéteendő adatokat tartalmazza, amelyek közzétételét kifejezetten az egészségügyi ágazat vagy a MESZK számára írja elő jogszabály. Adat Frissítés Megőrzés évi XCVII. törvény 2. k) pont 1. a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzéke, valamint a MESZK feladatkörében érintett szakmák tekintetében az egészségügyről szóló CLIV. törvény szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységének külön jogszabály szerinti minősítése az előző állapot 3 évig Közzétételi Szabályzat 7/ november 1.

8 5.2. Közzététel helye, módja, felelősei és együttműködésük A közérdekű adatokat a MESZK saját honlapján (www.meszk.hu) teszi közzé, Közérdekű adatok felirat alatt, a 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben meghatározott struktúrában (Közzétételi egység: adat megnevezése + megjegyzés). A közzétételről a közadatkereső (www.kozadat.hu) felé a 305/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező leíró adatok, illetve azok megváltozásának bejelentéséről és az illetékes miniszter általi folyamatos elektronikus elérhetőségükről a főtitkár gondoskodik. Az elnök felelőssége, hogy a közzétételre kerülő közérdekű adatok pontosak, időszerűek és értelmezhetőek legyenek, és ő gondoskodik arról is, hogy az adatok időben rendelkezésre álljanak. A MESZK OSZ asszisztensének a feladata, hogy valamennyi rendelkezésére álló, kötelezően közzéteendő közérdekű adat a MESZK honlapján elérhető legyen. A honlapot működtető informatikai cég feladata az adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatos esemény dátumának, időpontjának és a közreműködő felhasználó nevének naplózása. A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, és biztosítani kell, hogy a napló tartalmához csak az arra feljogosított személyek férhessenek hozzá. A naplóról rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni. Az adatokat írásvédetten kell közzétenni. A közzétett adatok a közzétételt követő egy évig a honlapról nem távolíthatók el. A már nem aktuális információkat tartalmazó dokumentumokat a közérdekű adatok között, az Archívum felirat alatt kell hozzáférhetővé tenni a kötelező elérhetőségi ideig. A közzétételi lista által előírt megőrzési kötelezettség lejártakor vagy a MESZK megszűnése esetén az általános közzétételi listán szereplő közzétételi egységeket átvételre fel kell ajánlani az Országos Széchényi Könyvtár és a Neumann János Digitális Könyvtár részére. Erről az elnök gondoskodik. A Felügyelő bizottság ellenőrzi a közzétételi kötelezettségek teljesítését, és erről évente egy alkalommal átfogó jelentést készít, melyről a küldöttközgyűlés előtt beszámol. Közzétételi Szabályzat 8/ november 1.

9 6. Közérdekű adatok egyedi igénylésének eljárási rendje Közérdekű adat megismerése iránt bárki nyújthat be igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton. Közérdekű adat igényelhető az alábbi elérhetőségeken: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 1082 Budapest, Üllői út 82. Postacím: 1450 Budapest, Pf.: Telefon: Fax: Az adatigénylésnek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 15 napon belül eleget kell tenni. Szóbeli adatigénylés szóban kizárólag akkor teljesíthető, ha az igényelt adat már korábban jogszerű módon nyilvánosságra került és az igénylő a szóbeli választ elfogadja, egyéb esetben írásbeli választ kell adni. Szóbeli adatközlést kizárólag a MESZK tisztségviselői és munkatársai végezhetnek. Az írásban vagy elektronikus úton beérkező igényt iktatás után az elnökhöz kell eljuttatni. Ha az igényelt adat nem a MESZK kezelésében van, az elnök haladéktalanul továbbítja az adatkezelőhöz az igénylést. Egyéb esetben gondoskodik arról, hogy az igénylő a kért közérdekű adatot megismerhesse. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Ha a dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. Másolat készítésekor az előállítás költségét az igénylő felé számlázni kell, amit a MESZK házipénztárába kell befizetni. (fénymásolás: 25 Ft/oldal, CD írás 250 Ft/db) Postai úton történő közérdekű adatközlés esetén a költségtérítést postai utánvéttel kell teljesíteni. A költségeket előre kell közölni az igénylővel. Az adatigénylés nem köthető a személyes adatok megismeréséhez. Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez beleértve az esetleges költségek megfizetését is elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait törölni kell. Ha az igényelt adat kiadását valamely ok miatt a MESZK megtagadja, erről, és ennek indokairól az elnöknek 8 napon belül értesítenie kell az igénylőt írásban vagy amennyiben elérhetőségét megadta - elektronikus úton. Az adatigénylést nem lehet elutasítani azzal, hogy nem lehet neki eleget tenni közérthető formában. Nem lehet megtagadni azon az alapon sem az igény teljesítését, hogy a nem magyar anyanyelvű igénylő azt általa értett más nyelven fogalmazta meg. Ha a közérdekű adat iránti kérés nem kerül teljesítésre, az igénylő a Fővárosi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó utca 27., 1363 Budapest, Pf.: 16.) fordulhat, az igény teljesítésének Közzétételi Szabályzat 9/ november 1.

10 megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül. 7. Vonatkozó jogszabályok évi LXXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi C. törvény a számvitelről évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról /2000. (XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól - 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról - 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 8. Záró rendelkezések Jelen szabályozás a MESZK Közzétételi Szabályzatának 1. változata és november 1-én lép hatályba. 9. Módosítások Változat száma Hatályba lépés időpontja Megváltozott oldalak Változás 10. Érvényesítés A Közzétételi Szabályzat 1. változatát az Országos Elnökség 27/2011. (10.21.) számú határozatával jóváhagyta. Dr. Balogh Zoltán MESZK elnök Közzétételi Szabályzat 10/ november 1.

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

SZ10. Közzétételi Szabályzat. főigazgató főorvos. Módosítások Sorszám Dátuma Leírása 1. 2010-12-02. Első kiadás

SZ10. Közzétételi Szabályzat. főigazgató főorvos. Módosítások Sorszám Dátuma Leírása 1. 2010-12-02. Első kiadás Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology SZ10 Közzétételi Szabályzat Készítette: Sveiger Ottó finanszírozási menedzser Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási menedzser

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat 5. Napirend közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályzata 5. Napirend ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának KOZ-368/2013 3/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 2013

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat 6. Napirend közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályzata 6. Napirend ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7052 Kölesd, Kossuth tér 2., 74/436-033 A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2013. A személyes

Részletesebben

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A közigazgatási és igazságügyi miniszter 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelete a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS közzétételi lista

ÁLTALÁNOS közzétételi lista 1 ÁLTALÁNOS közzétételi lista Készült a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Buj Község Önkormányzata Jegyzőjének intézkedése a közérdekű adatok közzétételére és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

I. Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 19/2012. (X. 18.) OBH utasítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

3/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás

3/2015. sz. Vezérigazgatói utasítás a közérdekű adatok elektronikus közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről BKK Budapesti Közlekedési Központ telefonszám: +36 30 774 1000 Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373 www.eszk18.hu Iktatószám: /2012. KÖTELEZŐEN

Részletesebben