Előterjesztés. Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képvisel ő-testülete október 22-ej ülésének 5. napirendi pontjához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képvisel ő-testülete. 2014. október 22-ej ülésének 5. napirendi pontjához"

Átírás

1 5310 Kisújszállás, Széchényi u kisujsza11asirno?gxnail.com Tej/Fax: Kovács Józsefné Elnök Tej: Előterjesztés Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képvisel ő-testülete 5. napirendi pontjához a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak tíszteletdíjára Tisztelt Képviselő- testület! A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX, törvény 109. (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, valamint az általa létrehozott bizottság elnökének és tagjának tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ezek a a nemzetiségi önkormányzat költségvetését terhelik. A tiszteletdíj megállapítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a költségvetésben erre van forrás és ezen költségek kifizetése a nemzetiségi közfeladat-ellátást nem veszélyeztetik. Az önkormányzat évre vonatkozó költségvetésében nincs a tiszteletdíjakra forrás elkülönítve és ezen fedezésére feltehet ően a jöv őben sem lesz mód. Célszer ű, ha a korábbi évekhez hasonlóan tiszteletdíj megállapítására nem kerül sor. Kérem az el őterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. K' á iizsefiié képv el ő Határozati javaslat:./2014 (...) roma nemzetiségi önkormányzati határozat a Roma Nemzetiségi Onkormányzat tagjainak tiszteletdíjáról I Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 109. * (1) bekezdése alapján az elnökének, elnökhelyettesének valamint tagjának tiszteletdíjat, természetbeni juttatást nem állapít meg. Felelős:... elnök Határid ő : Erről értesül:... elnök Kisújszállás Város Önkormányzatának Jegyz ője

2 5310 Kisújszállás, Széchénvi u kisujszailasimo?gmailcom TeJ/Fax: Kovács Józsefné Elnök Tej.: Előterjesztés Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 6. napirendi pontjához Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára Tisztelt Képvisel ő- testület! A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 113. a) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzat - át nem ruházható hatáskörében, min ősített többséggel - az alakuló ülést követ ő három hónapon belül határozza meg a szervezete és m űködése részletes szabályait. Ugyanezen törvény a azonban el őírja, hogy az alakuló ülésen meg kell alkotni a szervezeti és m űködési szabályzatot. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2002. (I. 25.) számú határozatával elfogadta a szervezetére és működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat. A törvényi rendelkezéseknek eleget téve, a hivatkozott jogszabályhelyek alapján javaslom, hogy az alakuló ülésen a jelenleg hatályos Szervezeti és m űködési szabályzat legszükségesebb módosításait végezzük cl, az átfogó felülvizsgálatra a biztosított három hónapos határid őn belül kerüljön sor. A nemzetiségi képvisel ők személyében bekövetkez ő változás miatt a szabályzat 1, mellékletének módosítása válna szükségessé. Mivel a képviselök név szerinti felsorolása és elérhet őségének megnevezése nem kötelező melléklete a szervezeti és m űködési szabályzatoknak, javaslom, hogy a hatályos szabályzat 1. melléklete kerüljön hatályon kívül helyezésre. Kérem az el őterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Kovács Józfné képvisel ő Határozati javaslat:../2014 (...) roma nemzetiségi önkormányzati határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és m űködési szabályzatának fel ülvizsgálatárói Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2/2012.(I.25.) számú roma nemzetiségi önkormányzati határozattal elfogadott Szervezeti és m űködési szabályzatának 1. mellékletét hatályon kívül helyezi. Felelős:... elnök Határidő: Erről értesül: 1. Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képvisel ői 2. Kisújszállás Város Önkormányzatának Jegyz ője

3 5310 Kisújszállás, Széchényi u. 6: c-maik kisujszai1asirno(?ginailcom Te//Fax: Kovács Józseíné F1rnk Te] Tájékoztató Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képvisel ő-testülete 7. napirendi pontjához a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségr ől Tisztelt Képvisel ő- testület! A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 103. (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban él ő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait. Tájékoztatom a képvisel őket, hogy a vagyonnyilatkozatok az alakuló ülésen kiosztásra kerülnek, melyek kitöltése november 11. napjáig kötelező. Kérem a tisztelt képvisel ő-testületet a tájékoztató tudomásulvételére. is Jó71 képvisel ő

4 Önkormányzat E1nöIe UI6 újsziifís. Széchéiwí u. 6 e-niai7. kfw z!lsírnogmm.com TcL/Fav: 59/ KorícsJózseIe Elnák TeL: Beszámoló Ki'ujiállás Város Roni 'L// (nkormányakp ló-trüieee 201.kt Z2 0láénck 8, napirnc1i jorilhz aroma NrnttitL. Önkormányzat évi költségvetásének bel z ir4l Tiszteli Képviselő- testület!.\ nemzetiségek jogairól szóló évi CL\\F. törvény 140. *-a alapján a álasziást követ ően, az önkormányzat megsz űnésével az elnök miz. ása is mc::únik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormánvzau vagyon. ezen c. ül az állami támogatás jogszer ű és időarányos felhasználásáról az Új képvisel ő-testületnek. A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztál ának vezet ője által összeállított pénzügyi beszamolo segítségével szeretnék eleget tenni kötelezettségemnek. Az alái táblázatok szeptember 30. napjával lezártan részletesen bemutatják. hog N a 2014-es év során a Roma Nemzetiségi Onkormányzathoz honnan. milyen összeg ű bevételek érkeztek. ezeket miken célra kellett felhasználni. A tájékoztató tartalmazza továbbá a jogcímét ás összegét. A Kisújszállás Város Rom. \mzciiségi Ön.kormánatu 'itprnber 30-ig ezer forint bevételt realizált. mel'bi V 31 ezer fjrint kiadái ti'ítetl I L Bevételek.zege: 9846 ezr [t A Kisújszállás Vári: ioma Nemzetiségi Önkormányzata költ,-.ágvetésébe érkezett bevételek. zegét ás a támogatás célját az alábbi táblázat foglalja öss; Megneezes Beetei ja BL L emzeti Kulturális Alap napi rendezé támogata. 10(1 emzeti Kulturális Alan :ári tábor támogatása 35(1 \emzetikulturális Alap : ma Régiós Konferencia - 30(1 Emberi Erőforrások : \;ári tábor támogatása Minisztériuma Tárnogatáskezeló Magyar Államkincstár Általános és feladatalapú Támogatás Kisújszállás Város, -árl tábor támogatása 7(1 Önkormányzata Kisújszállás Város Tömegsport rendezvény 3(1 Onkormánvzata támotatása Faz-a kun-szolnok me c zfoalalkoz ata 4 Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Turr István Képző és Kutató Helyiség bérleti díj 138 Intézet Klebersberg Helyi : Eleti díj 301 lntézménvfenntartó Központ Országos Roma Önkormányzat M űködési költségekhez 300 Elnöki keretből hozzájárulás agkun 2000 Mezogazdasagi Mükodesi költsegekhez 30 Z :. L hozzájárulás I

5 EPOSZ Kft. Működési költségekhez 20 hozzájárulás ÖSSZESEN: 7490 L A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a ezer forintjóváhagyott pénzmaradványából szeptember 30-ig ezer forintot használt fel. A számlavezető pénzintézet 2 ezer forint kamatbevételt írt jóvá az önkormányzat bankszámláján lév ő pénzösszeg után. II. Kiadások összege: ezer Ft A nemzetiségi önkormányzat által teljesített at - az áttekinthet őség érdekében - a bevételekhez hasonlóan szintén táblázatban mutatjuk be. Megnevezés Kiadás célja Kiadás összege (ezer forint) Személyi juttatások Közfoglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és betegszabadság Munkaadókat terhel ő járulékok Közfoglalkoztatottak részére 621 kifizetett munkabér után fizetendő közteher Kisújszállás Város Roma Vízdíj, gázdíj, telefondíj, 983 Nemzetiségi önkormányzat tisztítószer, bankköltség, működése szemétszállítás, irodaszer, pályázati önerő, iroda festéséhez festékek Kis érték ű tárgyi eszközök Irodabútor, ventilátor, 335 beszerzése szőnyegek, akvárium, hűtőtáska, sátor Földmunkaprogram pályázat Pályázat szerint elszámolható 753 kiadásai Nyári tábor kiadásai A gyermekek részére szállás, 823 utazás, étkezés, fiird őbelépő Nőnapi Terembérlet, vacsora, Virág 100 Cigány múltunk ésjövőnk Pályázat szerint elszámolható 371 rendezvény Roma Régiós Konferencia Étkezés, terembérlet, virág, 200 meghívó Gasztronómiai és kulturális Pályázat szerint elszámolható 602 hagyományőrző nap ÖSSZESEN: 9315 A Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlegében értékkel szerepl ő nagy értékű eszköz: Eszköz leltári Eszköz Bruttó érték Nettó érték Halmozott száma megnevezése (forint) (forint) értékcsökkenés (forint) GÉ Rotációskapa , szeptember 30-án a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján 378 ezer forint, a pénztárban 14 ezer forint volt. A pénzösszegb ől az óv hátralév ő három hónapjában az önkormányzat m űködésre felhasználhat 217 ezer forintot, a fennmaradó 175 ezer forint a közfoglalkoztatásra folyósított támogatás maradványa, amely csak a közmunkaprogrammal kapcsolatos ra fordítható. A Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak egyéb követelése és kötelezettsége nincsen. Kérem a tisztelt képvisel ő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására Kovács Józseúé a es önkománviad cikkts elnöke

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-17 /2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 20-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.09-én a Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Hégen András elnök köszönti a megjelenteket,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez:

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez: Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez: 1) Az Intéző Bizottság elnökének beszámolója az Intéző Bizottság és a Társulat 2011.

Részletesebben

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői

A testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv vezetésével, Takács Istvánt a jegyzőkönyvhitelesítői Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.056-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. szeptember 12. napján 09.00

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben