36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról"

Átírás

1 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. c) pont szerinti feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 1. (1) Az önálló vállalkozók tevékenységeit a rendelet mellékletét képezı Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyő szintjén kell azonosítani. (2) E rendelet alkalmazásában önálló vállalkozónak kell tekinteni: a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplı egyéni vállalkozókat; b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplı, az alábbi tevékenységet folytatókat: ba) a magán-állatorvosi tevékenység, bb) az egyéni ügyvédi tevékenység, bc) az egyéni szabadalmi ügyvivıi tevékenység, bd) az egyéni közjegyzıi tevékenység, be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. c) az adószámmal rendelkezı, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény pontja szerinti mezıgazdasági ıstermelıi tevékenységet folytató magánszemélyt. 2. Az ÖVTJ kódokat az alábbiak szerint kell képezni: a) az 1-4. számjegy megfelel a tevékenységek egységes osztályozási rendszere (a mindenkor hatályos NACE/TEÁOR) szerinti kódnak b) az 5-6. számjegy a tevékenység TEÁOR szakágazaton belüli sorszáma. 3. (1) Az ÖVTJ-re vonatkozó módosító javaslatok minden év június 30-ig jelenthetık be írásban a Központi Statisztikai Hivatalnál (a továbbiakban: KSH). (2) A jelen rendelet hatályba lépésének idıpontjában nyilvántartásban szereplı önálló vállalkozók fıtevékenysége besorolásának módosítását az új vagy módosított jegyzék alapján a KSH végzi el. A módosított adatokat, valamint a régi és az új vagy módosított jegyzék közötti teljes és az egy az egyhez fordítókulcsokat a KSH - a hatályos jogszabályoknak megfelelıen - átadja az e rendelet szerinti önálló vállalkozók hivatalos központi nyilvántartását vezetı szerveknek. 4. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a KSH elnökének a Szakmakód Jegyzékrıl szóló 9005/2007. (SK 7.) közleménye, a Szakmakód jegyzék módosításáról. szóló 10/2010. (XII. 29.) KSH közleménye, továbbá a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérıl szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH közleménye. 5. E rendelet a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

2 b) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló, február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelı növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s Máktermesztés Brikett, pellet gyártása gabonafélékbıl 0112 Rizstermesztés Rizstermesztés 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s Cukornádtermesztés Cukornádtermesztés Brikett, pellet gyártása cukornádból 0115 Dohánytermesztés Dohánytermesztés 0116 Rostnövénytermesztés Rostnövénytermesztés m.n.s Kendertermesztés 0119 Egyéb, nem évelı növény termesztése Egyéb, nem évelı növény termesztése m.n.s Dísznövény- és virágtermesztés Koszorú- és virágkötés saját termesztéső növénybıl (nem mővirágból) Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termeléső alapanyagból) Brikett, pellet gyártása egyéb nem évelı növénybıl

3 012 Évelı növény termesztése 0121 Szılıtermesztés Szılıtermesztés 0122 Trópusi gyümölcs termesztése Trópusi gyümölcs termesztése 0123 Citrusféle termesztése Citrusfélék termesztése 0124 Almaterméső, csonthéjas termesztése Almaterméső, csonthéjas termesztése 0125 Egyéb gyümölcs, héjasterméső termesztése Egyéb gyümölcs, héjasterméső termesztése 0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése Olajtartalmú gyümölcs termesztése 0127 Italgyártási növény termesztése Italgyártási növény termesztése 0128 Főszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése Főszer-, aromanövény termesztése m.n.s Gyógynövénytermesztés Gyógyszeralapanyag-termesztés 0129 Egyéb évelı növény termesztése Egyéb évelı növény termesztése m.n.s Nádgazdasági és főztelepi tevékenység Karácsonyfa termesztése Brikett, pellet gyártása egyéb évelı növénybıl 013 Növényi szaporítóanyag termesztése 0130 Növényi szaporítóanyag termesztése Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s Dísznövényszaporítóanyag-termesztés Gyümölcs-, szılı-, díszfaiskola Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése 014 Állattenyésztés 0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése 0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése Egyéb szarvasmarha tenyésztése 0143 Ló, lóféle tenyésztése Ló, lóféle tenyésztése 0144 Teve, teveféle tenyésztése Teve, teveféle tenyésztése 0145 Juh, kecske tenyésztése

4 Juh, kecske tenyésztése 0146 Sertéstenyésztés Sertéstenyésztés 0147 Baromfitenyésztés Baromfitenyésztés 0149 Egyéb állat tenyésztése Egyéb állat tenyésztése m.n.s Méhészet Hobbiállat tenyésztése Egyéb állati termékek termelése Nyúl tenyésztése 015 Vegyes gazdálkodás 0150 Vegyes gazdálkodás Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot) 016 Mezıgazdasági, betakarítást követı szolgáltatás 0161 Növénytermesztési szolgáltatás Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s Növénytermesztési szolgáltatás kézi erıvel Mezıgazdasági kártevıírtás 0162 Állattenyésztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás 0163 Betakarítást követı szolgáltatás Betakarítást követı szolgáltatás m.n.s Koszorú- és virágkötés nem saját termeléső növénybıl (nem mővirágból) 0164 Vetési célú magfeldolgozás Vetési célú magfeldolgozás 017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Vadgazdálkodási szolgáltatás 02 Erdıgazdálkodás 021 Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység 0210 Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység 022 Fakitermelés 0220 Fakitermelés Fakitermelés saját jogon Brikett, pellet gyártása fahulladékból Faszéntermelés az erdıben (hagyományos módszerrel elıállítva) 023 Vadon termı egyéb erdei termék győjtése 0230 Vadon termı egyéb erdei termék győjtése

5 Erdıgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termı egyéb erdei termék győjtése) Éti csiga győjtése 024 Erdészeti szolgáltatás 0240 Erdészeti szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás m.n.s Erdészeti bérmunka Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában 03 Halászat, halgazdálkodás 031 Halászat 0311 Tengeri halászat Tengeri halászat 0312 Édesvízi halászat Édesvízi halászat 032 Halgazdálkodás 0321 Tengeri halgazdálkodás Tengeri halgazdálkodás 0322 Édesvízihal-gazdálkodás Édesvízi halgazdálkodás 05 Szénbányászat 051 Feketeszén-bányászat 0510 Feketeszén-bányászat Feketeszén-bányászat 052 Barnaszén-, lignitbányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat Barnaszén-, lignitbányászat 06 Kıolaj-, földgázkitermelés 061 Kıolaj-kitermelés 0610 Kıolaj-kitermelés Kıolaj-kitermelés 062 Földgázkitermelés 0620 Földgázkitermelés Földgázkitermelés 07 Fémtartalmú érc bányászata 071 Vasércbányászat 0710 Vasércbányászat Vasércbányászat 072 Egyéb fém érc bányászata 0721 Urán-, tóriumérc-bányászat Urán-, tóriumérc-bányászat 0729 Színesfém érc bányászata Színesfém érc bányászata m.n.s.

6 Aranymosás kézi erıvel 08 Egyéb bányászat 081 Kıfejtés, homok-, agyagbányászat 0811 Kıfejtés, gipsz, kréta bányászata Mészkı, gipsz, kréta bányászata m.n.s Építıkı, díszítıkı fejtése Pala bányászata 0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat Kavics-, homokbányászat Agyag-, kaolinbányászat 089 M.n.s. bányászat 0891 Vegyi ásvány bányászata Vegyi ásvány bányászata 0892 Tızegkitermelés Tızegkitermelés 0893 Sókitermelés Sókitermelés 0899 Egyéb m.n.s. bányászat M.n.s. egyéb bányászat 09 Bányászati szolgáltatás 091 Kıolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 0910 Kıolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Kıolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 099 Egyéb bányászati szolgáltatás 0990 Egyéb bányászati szolgáltatás Egyéb bányászati szolgáltatás 10 Élelmiszergyártás 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s Vágóállatok vágása 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s Baromfikopasztás 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása Húskészítmény gyártása Baromfihús-készítmény gyártása Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése Húskonzervek gyártása 102 Halfeldolgozás, -tartósítás

7 1020 Halfeldolgozás, -tartósítás Halfeldolgozás, -tartósítás 103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termeléső alapanyagból) Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termeléső alapanyagból) 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termeléső alapanyagból) m.n.s Zöldséglé gyártása (saját termeléső alapanyagból) Szılılé gyártása (saját termeléső alapanyagból) Gyümölcslé gyártása (saját termeléső alapanyagból) 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s Savanyúságkészítés (nem saját termeléső alapanyagból) Savanyúságkészítés (saját termeléső alapanyagból) Pattogatottkukorica-, pirított napraforgómag készítés (nem saját termeléső alapanyagból) Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termeléső alapanyagból) Egyéb zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termeléső alapanyagból) 104 Növényi, állati olaj gyártása 1041 Olaj gyártása Olaj gyártása (nem saját termeléső alapanyagból) Olaj gyártása (saját termeléső alapanyagból) 1042 Margarin gyártása Margarin gyártása (nem saját termeléső alapanyagból) m.n.s Margarin gyártása (saját termeléső alapanyagból) 105 Tejfeldolgozás 1051 Tejtermék gyártása Tejtermék készítése (nem saját termeléső alapanyagból) m.n.s Tejtermék készítés (saját termeléső tehéntejbıl) Tejtermék készítés (saját termeléső juh-, kecsketejbıl) 1052 Jégkrém gyártása Jégkrém gyártása 106 Malomipari termék, keményítı gyártása 1061 Malomipari termék gyártása Malomipari termék gyártása m.n.s Gabonafélék bérdarálása 1062 Keményítı, keményítıtermék gyártása Keményítı, keményítıtermék gyártása 107 Pékáru, tésztafélék gyártása 1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

8 Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra) Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra) 1072 Tartósított lisztes áru gyártása Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s Keksz- és ostyagyártás Mézeskalács-készítés 1073 Tésztafélék gyártása Tésztafélék gyártása 108 Egyéb élelmiszer gyártása 1081 Cukorgyártás Cukorgyártás 1082 Édesség gyártása Édesség gyártása m.n.s Cukorkakészítés Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása Kakaó és kakaókészítmények gyártása 1083 Tea, kávé feldolgozása Tea, kávé feldolgozása 1084 Főszer, ételízesítı gyártása Főszer, ételízesítı gyártása m.n.s Paprika darálása, mesterséges szárítása 1085 Készétel gyártása Készétel gyártása 1086 Homogenizált, diétás étel gyártása Homogenizált, diétás étel gyártása 1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása 109 Takarmány gyártása 1091 Haszonállat-eledel gyártása Haszonállat-eledel gyártása 1092 Hobbiállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása 11 Italgyártás 110 Italgyártás 1101 Desztillált szeszes ital gyártása Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s Pálinka készítése (nem saját termeléső alapanyagból) Etilalkohol gyártása Pálinka készítése (saját termeléső alapanyagból)

9 1102 Szılıbor termelése Bortemelés (nem saját termeléső alapanyagól) m.n.s Pezsgıtermelés Szılımust-, bortermelés (saját termeléső alapanyagból) 1103 Gyümölcsbor termelése Gyümölcsbor termelése (nem saját termeléső alapanyagból) m.n.s Gyümölcsbortermelés (saját termeléső alapanyagból) 1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 1105 Sörgyártás Sörgyártás 1106 Malátagyártás Malátagyártás 1107 Üdítıital, ásványvíz gyártása Ásványvíz és forrásvíz palackozása Szikvízkészítés Alkoholmentes (üdítı)ital gyártása 12 Dohánytermék gyártása 120 Dohánytermék gyártása 1200 Dohánytermék gyártása Dohánytermék gyártása 13 Textília gyártása 131 Textilszálak fonása 1310 Textilszálak fonása Textilszálak fonása 132 Textilszövés 1320 Textilszövés Textilszövés m.n.s Kékfestıkelme elıállítása (saját elıállítású anyagból) Népi iparmővészeti és iparmővészeti textilszövet készítése 133 Textilkikészítés 1330 Textilkikészítés Textilkikészítés (nem saját elıállítású textíliából) m.n.s Kékfestés (nem saját elıállítású textíliából) 139 Egyéb textiláru gyártása 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s Népi iparmővészeti és iparmővészeti lakberendezési textiltermék készítése Gobelinvarrás

10 1393 Szınyeggyártás Szınyeggyártás m.n.s Népmővészeti szınyegkészítés 1394 Kötéláru gyártása Kötéláru gyártása 1395 Nem szıtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) Nem szıtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 1396 Mőszaki textiláru gyártása Mőszaki textiláru gyártása 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s M.n.s. egyéb textiltermék gyártása Gombkötés és paszománytermék gyártása Mő- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban) Kéziszıttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés Kézimunka-elınyomás 14 Ruházati termék gyártása 141 Ruházat gyártása (kivéve: szırmeruházat) 1411 Bırruházat gyártása Bırruházat gyártása m.n.s Bırruházati termék összeállítása 1412 Munkaruházat gyártása Munkaruházat gyártása 1413 Felsıruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) Felsıruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.n.s Felsıruházati termék összeállítása Egyenruházat gyártása Népi iparmővészeti és iparmővészeti felsıruházat készítése 1414 Alsóruházat gyártása Alsóruházat gyártása m.n.s Alsóruházati termék összeállítása Népi iparmővészeti és iparmővészeti alsóruházat készítése 1419 Egyéb ruházat, kiegészítık gyártása Öltözékkiegészítı gyártása m.n.s Fürdıruhakészítés Bır-, szırmeruházati kiegészítık gyártása Textil alapanyagú lábbeli gyártása Bébiruházat gyártása Egyéb ruházati termékek összeállítása Speciális versenysportruházat gyártása Egyéb népi iparmővészeti és iparmővészeti ruházat készítése

11 142 Szırmecikk gyártása 1420 Szırmecikk gyártása Szırme- és szőcsipari termékek gyártása m.n.s Népi iparmővészeti és iparmővészeti szırmecikk készítése 143 Kötött, hurkolt cikk gyártása 1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása Kézi kötéső, horgolású harisnyafélék gyártása 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása Kézi kötéső, horgolású pulóverfélék gyártása 15 Bır, bırtermék, lábbeli gyártása 151 Bır, szırme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása 1511 Bır, szırme kikészítése Bırkikészítés Szırmekikészítés és -festés 1512 Táskafélék, szíjazat gyártása Bır-, mőbır termékek gyártása (kivéve: bırruházat, lábbeli) m.n.s Nyergesáru, lószerszám, állatruházat bármilyen állat számára, bármilyen anyagból Népi iparmővészeti és iparmővészeti bırtermék készítése (kivéve állatfelszerelés) 152 Lábbeligyártás 1520 Lábbeligyártás Lábbeligyártás m.n.s Népi iparmővészeti és iparmővészeti lábbeli készítése 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 161 Főrészárugyártás 1610 Főrészárugyártás Főrészárugyártás m.n.s Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés 162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 1621 Falemezgyártás Falemezgyártás 1622 Parkettagyártás Parkettagyártás 1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása Épületasztalos-ipari termék gyártása 1624 Tároló fatermék gyártása Tároló fatermék gyártása

12 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Fatömegcikkgyártás m.n.s Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása Népi iparmővészeti és iparmővészeti fa tömegcikk készítése Fa alapanyagú dísztárgykészítés Parafa-, fonottáru gyártása Fonottáru készítése kézi munkával 17 Papír, papírtermék gyártása 171 Papíripari rostanyag, papír gyártása 1711 Papíripari rostanyag gyártása Papíripari rostanyag gyártása 1712 Papírgyártás Papírgyártás 172 Papírtermék gyártása 1721 Papír csomagolóeszköz gyártása Papír csomagolóeszköz gyártása 1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 1723 Irodai papíráru gyártása Irodai papíráru gyártása 1724 Tapétagyártás Tapétagyártás 1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása Papíralapú dísztárgykészítés Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása 18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 181 Nyomdai tevékenység 1811 Napilapnyomás Napilapnyomás 1812 Nyomás (kivéve: napilap) Könyv- és zenemőnyomás Idıszaki kiadvány nyomása Egyéb nyomdai termékek nyomása Nyomás közvetlenül textíliára, mőanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára 1813 Nyomdai elıkészítı tevékenység M.n.s.nyomdai elıkészítı tevékenység Kiegészítı nyomdai tevékenység Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

13 M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Egyéb nyomtatott papírtermék kötése 182 Egyéb sokszorosítás 1820 Egyéb sokszorosítás Hangfelvétel-sokszorosítás Videofelvétel sokszorosítása Számítógépes adathordozó sokszorosítása 19 Kokszgyártás, kıolaj-feldolgozás 191 Kokszgyártás 1910 Kokszgyártás Kokszgyártás 192 Kıolaj-feldolgozás 1920 Kıolaj-feldolgozás Kıolaj-feldolgozás m.n.s Szén- és tızegbrikett gyártása 20 Vegyi anyag, termék gyártása 201 Vegyi alapanyag gyártása 2011 Ipari gáz gyártása Ipari gáz gyártása 2012 Színezék, pigment gyártása Színezék, pigment gyártása 2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása Szerves vegyi alapanyag gyártása 2015 Mőtrágya, nitrogénvegyület gyártása Mőtrágya, nitrogénvegyület gyártása Virágföld elıállítása 2016 Mőanyag-alapanyag gyártása Mőanyag-alapanyag gyártása 2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 202 Mezıgazdasági vegyi termék gyártása 2020 Mezıgazdasági vegyi termék gyártása Mezıgazdasági vegyi termék gyártása 203 Festék, bevonóanyag gyártása 2030 Festék, bevonóanyag gyártása Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s. 204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 2041 Tisztítószer gyártása

14 Tisztítószer gyártása m.n.s Szappankészítés Kézmőves szappanok készítése 2042 Testápolási cikk gyártása Testápolási cikk gyártása 205 Egyéb vegyi termék gyártása 2051 Robbanóanyag gyártása Robbanóanyag gyártása 2052 Ragasztószergyártás Ragasztószergyártás 2053 Illóolajgyártás Illóolajgyártás 2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s Fényképészeti vegyi anyag gyártása Tinta-, tusgyártás 206 Vegyi szál gyártása 2060 Vegyi szál gyártása Vegyi szál gyártása 21 Gyógyszergyártás 211 Gyógyszeralapanyag-gyártás 2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás Gyógyszeralapanyag-gyártás 212 Gyógyszerkészítmény gyártása 2120 Gyógyszerkészítmény gyártása Gyógyszerkészítmény gyártása Gyógynövény-feldolgozás 22 Gumi-, mőanyag termék gyártása 221 Gumitermék gyártása 2211 Gumiabroncs, gumitömlı gyártása Gumiabroncs, gumitömlı gyártása m.n.s Gumiabroncs újrafutózása, felújítása 2219 Egyéb gumitermék gyártása Egyéb gumitermék gyártása 222 Mőanyag termék gyártása 2221 Mőanyag lap, lemez, fólia, csı, profil gyártása Mőanyag lap, lemez, fólia, csı, profil gyártása m.n.s Mőanyagból készült lap, lemez, csı, profil gyártásával kapcsolatos szolgáltatások 2222 Mőanyag csomagolóeszköz gyártása Mőanyag csomagolóeszköz gyártása 2223 Mőanyag építıanyag gyártása

15 Mőanyag építıanyag gyártása 2229 Egyéb mőanyag termék gyártása Egyéb mőanyag termék gyártása m.n.s Gravírozás, festés mőanyagra bérmunkában 23 Nemfém ásványi termék gyártása 231 Üveg, üvegtermék gyártása 2311 Síküveggyártás Síküveggyártás m.n.s Síküveg csiszolása 2312 Síküveg továbbfeldolgozása Síküveg továbbfeldolgozása 2313 Öblösüveggyártás Egyéb öblösüveggyártás Népi iparmővészeti és iparmővészeti öblösüveg készítése Gravírozás, festés öblösüvegre bérmunkában Öblösüveg csiszolása 2314 Üvegszálgyártás Üvegszálgyártás 2319 Mőszaki, egyéb üvegtermék gyártása Mőszaki üvegtermék gyártása m.n.s Iparmővészeti díszüveg gyártása Egyéb üvegtermék, -dísztárgy-készítés Gravírozás, festés mőszaki, egyéb üvegre bérmunkában Mőszaki üveg csiszolása 232 Tőzálló termék gyártása 2320 Tőzálló termék gyártása Tőzálló termék gyártása 233 Kerámia, agyag építıanyag gyártása 2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása Kerámiacsempe, -lap gyártása 2332 Égetett agyag építıanyag gyártása Égetett agyag építıanyag gyártása 234 Porcelán, kerámiatermék gyártása 2341 Háztartási kerámia gyártása Egyéb háztartási kerámia gyártása Népi iparmővészeti és iparmővészeti háztartási kerámia készítése Kerámia dísztárgykészítés, porcelánfestés 2342 Egészségügyi kerámia gyártása Egészségügyi kerámia gyártása 2343 Kerámia szigetelı gyártása

16 Kerámia szigetelı gyártása 2344 Mőszaki kerámia gyártása Mőszaki kerámia gyártása 2349 Egyéb kerámiatermék gyártása Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása Egyéb népi iparmővészeti és iparmővészeti kerámiatermék készítése 235 Cement-, mész-, gipszgyártás 2351 Cementgyártás Cementgyártás 2352 Mész-, gipszgyártás Mészgyártás (mészoltás, mészégetés) Gipszgyártás Dolomitgyártás 236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 2361 Építési betontermék gyártása Építési betontermék gyártása 2362 Építési gipsztermék gyártása Építési gipsztermék gyártása 2363 Elıre kevert beton gyártása Elıre kevert beton gyártása 2364 Habarcsgyártás Habarcsgyártás 2365 Szálerısítéső cement gyártása Egyéb szálerısítéső cement gyártása Vályogvetés 2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 237 Kımegmunkálás 2370 Kımegmunkálás Kımegmunkálás 239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s Csiszolótermék gyártása Csiszolótermék gyártása 2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s. 24 Fémalapanyag gyártása 241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 242 Acélcsıgyártás

17 2420 Acélcsıgyártás Acélcsıgyártás 243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból 2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása 2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása Hidegen alakított acélidom gyártása 2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása Acélhuzalgyártás 244 Nem vas fém alapanyag gyártása 2441 Nemesfémgyártás Nemesfémgyártás 2442 Alumíniumgyártás Alumíniumgyártás 2443 Ólom, cink, ón gyártása Ólom, cink, ón gyártása 2444 Rézgyártás Rézgyártás 2445 Egyéb nem vas fém gyártása Egyéb nem vas fém gyártása 245 Fémöntés 2451 Vasöntés Vasöntés m.n.s Öntöttvas csı gyártása 2452 Acélöntés Acélöntés 2453 Könnyőfémöntés Könnyőfémöntés 2454 Egyéb nem vas fém öntése Egyéb nem vas fém öntése 25 Fémfeldolgozási termék gyártása 251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása 2511 Fémszerkezet gyártása Fémszerkezet gyártása 2512 Fém épületelem gyártása Fém épületelem gyártása 252 Főtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása 2521 Központi főtési kazán, radiátor gyártása

18 Központi főtési kazán, radiátor gyártása 2529 Fémtartály gyártása Fémtartály gyártása 253 Gızkazán gyártása 2530 Gızkazán gyártása Gızkazán gyártása 254 Fegyver-, lıszergyártás 2540 Fegyver-, lıszergyártás Fegyver-, lıszergyártás 255 Fémalakítás, porkohászat 2550 Fémalakítás, porkohászat Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés Porkohászat 256 Fém felületkezelése, megmunkálása 2561 Fémfelület-kezelés Fémfelület-kezelés Gravírozás fémfelületre, bérmunkában 2562 Fémmegmunkálás Fémmegmunkálás m.n.s Fém hegesztése, forrasztása Fém esztergálása 257 Evıeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása 2571 Evıeszköz gyártása Evıeszköz gyártása 2572 Lakat-, zárgyártás Lakat-, zárgyártás 2573 Szerszámgyártás Kéziszerszámgyártás Gépszerszámgyártás 259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 2591 Acél tárolóeszköz gyártása Vas, acél tárolóeszköz gyártása 2592 Könnyőfém csomagolóeszköz gyártása Könnyőfém csomagolóeszköz gyártása 2593 Huzaltermék gyártása Huzaltermék gyártása 2594 Kötıelem, csavar gyártása Kötıelem, csavar gyártása 2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Fém dísztárgy készítése

19 Népi iparmővészeti és iparmővészeti fémfeldolgozási termék készítése Háztartási és egyébfém tömegcikk gyártása Bronz, rézmőves díszmőáru és hasonló termék gyártása 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 2611 Elektronikai alkatrész gyártása Elektronikai alkatrész gyártása 2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása Elektronikai áramköri kártya gyártása 262 Számítógép, perifériás egység gyártása 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s Számítógépmodulok összeszerelése 263 Híradás-technikai berendezés gyártása 2630 Híradás-technikai berendezés gyártása Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s. 264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 265 Mőszer-, óragyártás 2651 Mérımőszergyártás Mérımőszer gyártása 2652 Óragyártás Óragyártás 266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása Elektronikus orvosi berendezés gyártása 267 Optikai eszköz gyártása 2670 Optikai eszköz gyártása Optikai, fényképészeti eszköz gyártása 268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása 2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása Mágneses, optikai információhordozó gyártása 27 Villamos berendezés gyártása 271 Villamos motor, áramfejlesztı, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 2711 Villamos motor, áramfejlesztı gyártása Villamos motor, áramfejlesztı gyártása 2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

20 2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása Akkumulátor, szárazelem gyártása 273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása 2731 Száloptikai kábel gyártása Száloptikai kábel gyártása 2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása Szigetelt vezeték, kábel gyártása 2733 Szerelvény gyártása Szerelvény gyártása 274 Villamos világítóeszköz gyártása 2740 Villamos világítóeszköz gyártása Villamos világítóeszköz gyártása 275 Háztartási készülék gyártása 2751 Háztartási villamos készülék gyártása Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s Elektromos főtıberendezés gyártása 2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s M.n.s. főtıberendezés gyártása 279 Egyéb villamos berendezés gyártása 2790 Egyéb villamos berendezés gyártása Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása Vagyonvédelmi, riasztóberendezések gyártása 28 Gép, gépi berendezés gyártása 281 Általános rendeltetéső gép gyártása 2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármő-motor) Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, -közútijármő-motor) 2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 2814 Csap, szelep gyártása Csap, szelep gyártása 2815 Csapágy, erıátviteli elem gyártása Csapágy, erıátviteli elem gyártása 282 Egyéb általános rendeltetéső gép gyártása 2821 Főtıberendezés, kemence gyártása Ipari kemence gyártása Sütıipari villamos kemence gyártása

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

011102 Máktermesztés A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége tevékenységi engedélyhez kötött.

011102 Máktermesztés A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége tevékenységi engedélyhez kötött. 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s. A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége tevékenységi 011102 Máktermesztés A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége

Részletesebben

Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 2. sz. melléklet a./2007. (SK...) KSH közleményhez Régi szakmakód Szakmakód'08 Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs),

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS SZJ SZÁMOK Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS 01 MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.4 Növénytermelési, állattenyésztési 01.41 Növénytermelési 01.41.1 Növénytermelési,

Részletesebben

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS TEÁOR A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS 01 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.1 Növénytermelés, kertészet 01.11 Gabonafélék,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 9., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CXXX. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

Részletesebben

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01. 01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 01.22 Juh-, kecske-, lótenyésztés

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez 1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez AZ AGRÁRKAMARA TAGJAI AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉKE (ÖVTJ) ALAPJÁN: (a természetes személyekre vonatkozó kódok) 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs),

Részletesebben

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.)

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.) TEÁOR 2003 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérol A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. (1) bekezdésének f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.2-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének ajánlása a kézműipari tevékenység meghatározására, a kézműipari szakmák és tevékenységek jegyzékére

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének ajánlása a kézműipari tevékenység meghatározására, a kézműipari szakmák és tevékenységek jegyzékére A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének ajánlása a kézműipari tevékenység meghatározására, a kézműipari szakmák és tevékenységek jegyzékére I. Kézműipari tevékenységnek minősül a besorolási kérelem

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP 1.3.1-15 A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,

Részletesebben

Támogatható tevékenységek bemutatása

Támogatható tevékenységek bemutatása Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft. A támogatott kérelmek

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet

Részletesebben

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II.

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI

Részletesebben

Tevékenységek jegyzéke

Tevékenységek jegyzéke Tevékenységek jegyzéke Ablaktisztítás 747004 Acélcsőgyártás 272201 Acélhuzalgyártás 273401 Acélöntés 275201 Adatbanki tevékenység 724001 Adatfeldolgozás 723001 Adószakértés,adó-szaktanácsadás 741201 Agyag-,kaolinbányászat

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A PÁLYÁZAT CÉLJA A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek), vagy telepengedély köteles

Részletesebben

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE Illetékbélyeg helye Iktatató bélyegzı helye: 3. 000 Ft. A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének I. Az ipari tevékenység végzıjének adatai: BEJELENTÉSE 1.1. neve:... 1.2. székhelye:... 1.3.

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem Sárvár Város Polgármesteri Hivatala Lakossági Iroda 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Telefon: 95/523-132; Fax: 95/523-178 e-mail: getai.edina@sarvar.hu Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-15 A Felhívás indokoltsága és célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében a felhívás célja a kiemelt

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Központi Statisztikai Hivatal SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ 03) Második, javított kiadás Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2002 ISSN 0324-5985 ISSN 1219-2287 Összeállította: és szerkesztette

Részletesebben

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése:

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése: 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben