Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe"

Átírás

1 Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás gépjármű flottákra vonatkozó április 8-ától érvényes díjtarifája Felhívjuk a figyelmét, hogy jelen díjtarifa alapján csak gépjármű flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés köthető, melynek kockázatkezdete nem korábbi, mint április 8. Olyan gépjármű flotta kötelező gépjármű-felellőségbiztosítási szerződésekre, melyek kockázatkezdete az előzőektől eltér, jelen díjtarifa alapján kötelező gépjármű-felellőségbiztosítási szerződés nem köthető. A gépjármű flottába nem tartozó gépjárművek vonatkozásában a korábbiakban meghirdetett díjtarifákat kell alkalmazni, azok tartalmát, hatályát, érvényességét jelen díjtarifa semmilyen formában sem érinti. Általános információk Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését érvényesen nem mondja fel, az ugyanarra az időszakra kötött további biztosítási szerződés a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról szóló 2009.évi LXII. törvény 10. -a alapján érvénytelen. Tájékoztatás a baleseti adóról Kérjünk annak érdekében, hogy minden szükséges információval rendelkezzen a január 1-ével bevezetett baleseti adóval összefüggésben, figyelmesen tanulmányozza át az alábbiakat: A baleseti adó megfizetésének kötelezettségét a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény írja elő. A jogszabály a tarifa megjelenésének napján hatályos a baleseti adóra vonatkozó szövege az alábbi: 1

2 BALESETI ADÓ 1. Az adókötelezettség, az adó alanya 11/A. (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény (Kgfb. tv.) szerinti biztosítási kötelezettség után baleseti adót (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában a baleseti adó: adó) kell fizetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti adókötelezettség a Kgfb. tv. szerinti biztosítási időszak első napján keletkezik és utolsó napján szűnik meg. (3) Ha a biztosító értesítése alapján a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díjának meg nem fizetése miatt a gépjármű forgalomból való kivonása iránti eljárás indul, az adókötelezettség - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a gépjármű forgalomból való kivonása napján szűnik meg. 11/B. Az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a Kgfb. tv. szerinti biztosítási kötelezettség terhel. 2. Az adó alapja, mértéke 11/C. (1) Az adó alapja az éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj, ide értve a Kgfb. tv. szerint megállapított fedezetlenségi díjat is (a továbbiakban együtt: biztosítási díj). (2) Határozott tartamú Kgfb. tv. szerinti biztosítási szerződés esetén az adó alapja a határozott időtartamra megállapított egyszeri biztosítási díj. (3) Az adó alapja a) a Kgfb. tv. szerinti fedezetlenségi időtartam, továbbá b) a Kgfb. tv. szerinti türelmi idő és - biztosító kockázatviselésével nem érintett -, a gépjármű forgalomból való kivonásának napjáig terjedő időtartam (a továbbiakban: biztosítási díjjal le nem fedett időtartam) azon napjaira, melyekre a biztosító az (1) vagy (2) bekezdés szerinti adót nem szedte be, a Magyar Biztosítók Szövetsége által közétett - a Kgfb. tv. szerinti türelmi idő első napján érvényes - fedezetlenségi díj napi összege és a fedezetlenségi időtartam, valamint a biztosítási díjjal le nem fedett időtartam napjai számának szorzata. 11/D. Az adó mértéke az adóalap 30%-a, de a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. 3. Az adó megállapítása 11/E. (1) Az adót - a 11/F. -ban foglalt kivétellel - a beszedésre kötelezett állapítja meg, vallja be és fizeti meg. (2) Az adó beszedésére kötelezett a Kgfb. tv. szerinti kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító (a továbbiakban: biztosító). (3) A biztosítónak az általa megállapított adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie, annyi részletben és olyan arányban, ahány részletben és amilyen arányban az adó alanyának a biztosítási díjfizetési kötelezettségének eleget kell tennie. (4) Ha az adó alanya a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizetett, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót fizette meg. (5) A biztosító a fizetendő baleseti adót akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. (6) Ha a Kgfb. tv. szerinti biztosítási jogviszony díjnemfizetés miatt szűnik meg és a Kgfb. tv. szerinti türelmi időben esedékes biztosítási díj után a biztosító az adót megfizette, a biztosítási jogviszony megszűnését magában foglaló hónapról szóló bevallásában a fizetendő adó összegét a biztosító az adónak az adóalany által meg nem fizetett összegével csökkentheti. 11/F. (1) A Kgfb. tv. szerinti határon átnyúló szolgáltatás esetén az adót az adó alanya önadózással, a biztosítási díj esedékességével egyidejűleg állapítja meg. (2) A biztosítási díjjal le nem fedett időtartam azon napjaira, amelyekre a biztosító a 11/C. (1) vagy (2) bekezdése alapjá n az adót nem szedte be, az adó alanya az adó összegét önadózással állapítja meg a gépjármű forgalomból való kivonását vagy az üzemben tartó személyében bekövetkezett változás esetén, a változást követő hónap 15. napjáig. A biztosító a kockázatviselése megszűnésétől számított 15 napon belül igazolást ad az adóalany számára arról, hogy az adó a 11/E. alapján mely napig van megfizetve. 11/G. Ha a biztosítási díj az adóalany számára visszajár a) a beszedéssel megfizetett adó esetén a visszajáró díj alapulvételével számított adót a biztosító köteles az adóalanynak a visszajáró díj visszafizetésével egyidejűleg visszafizetni. A díj visszafizetésének hónapját követő 15. napig benyújtott bevallásában a biztosító jogosult a visszafizetett adóval az általa beszedett, bevallott adót csökkenteni, 2

3 b) önadózással megfizetett adó esetén az adó alanya a visszajáró díj alapulvételével számított adót az adózás rendjéről szóló törvény szabályai szerint a díj visszafizetését követő hónap első napjától kezdődően az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon visszaigényelheti. 4. Eljárási rendelkezések 11/H. (1) Az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. (2) A beszedésre kötelezett, illetve - a 11/F. szerinti esetben - az adó alanya az adót az adó megállapítására előírt határnapot követő hónap 15. napjáig vallja be és fizeti meg az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon. 5. Átmeneti rendelkezések 11/I. (1) Ha a biztosítási időszak január 1-jét megelőzően kezdődött, akkor az adókötelezettség a biztosítási időszaknak a december 31-ét követő részére áll fenn. (2) Ha az adóalany december 31-ét követő időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének esedékessége január 1-jét megelőzte akkor a december 31-ét követő időszakra - napi időarányosítással számított - biztosítási díj, egyszeri biztosítási díj, továbbá a biztosítással le nem fedett időtartamra megállapított adóalap utáni adót a beszedésre kötelezett vagy - önadózás esetén - az adó alanya február 15-ig állapítja meg, vallja be és fizeti meg az állami adóhatósághoz. Szerződő: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésére és díjfizetéssel történő hatályban tartására a gépjármű üzemben tartója köteles. Üzemben tartó: a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Szerződője az előbbiekben meghatározott személy. A díjszámítást a Szerződő adatai alapján kell elvégezni. Biztosító: az ASTRA S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Szerződés: flotta kötelező gépjármű-felellőségbiztosítási szerződés Gépjárműflotta: a Biztosítónál ugyanazon egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma eléri az ötöt. Gépjármű növekmény: a biztosítási időszakban, a flottaszerződés aktuális biztosítási időszakának kezdő napját követően az adott gépjármű kategóriához tartozó járművekre kötött további új szerződés vagy szerződések. Előzménybiztosító: az adott gépjárműflotta szerződését az előző biztosítási időszakban kezelő biztosító. 3

4 Alkalmazható kedvezmények: - Díjfizetési ütem szerinti kedvezmény (F4): éves díjfizetési gyakoriság esetében alkalmazandó, mértéke 10 %. - Közbeszerzési eljárás kedvezménye (F5): közbeszerzés keretében kötött szerződések esetében alkalmazandó, mértéke: 10 %. - Kárhányad kedvezmény (F6): az ajánlatadás időpontjában legalább 100 darab járművel rendelkező gépjármű flotta esetében alkalmazandó, amennyiben a Szerződő az előzménybiztosító által kiállított dokumentum alapján igazolja, hogy az ajánlatadás időpontját közvetlenül megelőző biztosítási időszakban legalább 9 hónap folyamatos biztosítási fedezettel rendelkezett, és az előzőekben meghatározott időszakban a gépjármű flotta kárhányada 51 % alatt volt, mértéke: 10%. A kárhányad kedvezmény kizárólag olyan dokumentummal érvényesíthető, mely tartalmazza az adott időszakban bekövetkezett és bejelentett károk kumulált kifizetésének és a legutolsó érvényes tételes kártartalékoknak az összegét. A kárhányad ezen összeg, valamint a megszolgált díj hányadosa. A megszolgált díj a kárhányad kedvezmény nélkül számított éves díj időarányos része. Az időarányos rész az éves díj egy tizenketted része, szorozva az adott időszak teljes naptári hónapjainak számával. - Gépjármű használati szabályozás kedvezménye (F7): A kedvezmény akkor alkalmazható, ha a Szerződő az ajánlatban a Gépjármű használati szabályozás feltételei táblában meghirdetett négy feltételből legalább három teljesítését vállalja. A kedvezmény mértéke 10%. A Közbeszerzési eljárás kedvezménye, a Kárhányad kedvezmény és a Gépjármű használati szabályozás kedvezménye alkalmazásához minden esetben a Biztosító kockázat-elbírálásra jogosult szervezeti egységeinek előzetes jóváhagyása szükséges, amelynek a feltétele, hogy a Biztosító az alkalmazandó kedvezmény igénybevételére való jogosultság fennállását ellenőrizhesse. Feltétel 1 Feltétel 2 Feltétel 3 Feltétel 4 A járművet kizárólag a szerződő által kijelölt személy vagy személyek használhatják. A szerződő előírja a jármű használója részére, hogy az köteles gondoskodni a jármű és alábbi berendezéseinek, alkatrészeinek, tartozékainak rendeltetésszerű és előírás szerinti működtetéséről valamint állapotuk ellenőrzéséről: GPS és/vagy tachográf bevezetése és működtetése a szerződő járművein. - gumiabroncsok, téli gumi használata (legalább: november 1. és március 1. között) - fék, kormánymű, lengéscsillapító, motor, - belső és külső világítási berendezések, irányjelzők, előírt fényjelzők, fényvisszaverők, - szellőző, páramentesítő, légkondicionáló rendszer a párátlanítás miatt, - ablaktörlő, megfelelő ablak- és világításmosó berendezések, - belső kezelő szervek, menetközben állítandó készülékek (pl. elektroakusztika is), gépjárműben lévő műszerek, - alapvető biztonsági berendezések (légzsák, biztonsági övek), - rakodóterek, rakományok rögzítésére szolgáló eszközök, szerkezeti részek. A szerződő kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű használója részére előírja a használattal összefüggő esetleges közlekedési bírságok megfizetését. 4

5 Műszaki állapot ellenőrzése igazolható az alábbi módokon: - szervizkönyvvel a gépjármű időszaki szervizeléséről, - forgalmi engedéllyel, amennyiben a jármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. A Díjszámítás folyamata gépjárművenként: 1. Határozza meg az alkalmazható kedvezmények mértékét, oly módon, hogy adja össze az Önre érvényesíthető kedvezményeket. (F4+F5+F6+F7) 2. Vonja ki a 100%-ból az Önre érvényesíthető kedvezmények összegét. (100%-(F4+F5+F6+F7)) 3. Szorozza meg az Alapdíjat (BT) a Szerződő főtevékenységének megfelelő TEÁOR díjfaktorral (F1), a BONUS-MALUS díjfaktorral (F2), Területi díjfaktorral (F3) és a 2. lépés (alkalmazható kedvezmények) eredményével. (BT*F1*F2*F3*(100%-(F4+F5+F6+F7))) 4. Amennyiben a 3. lépés eredményeként kapott díj alacsonyabb, mint az adott gépjármű kategória Alapdíj táblákban szereplő Minimum díja, az adott gépjármű éves szerződéses díja a Minimum díj lesz, amennyiben pedig magasabb, akkor a kiszámolt érték. (HA(BT*F1*F2*F3*(100%-( F4+F5+F6+F7))<Minimum díj;minimum díj; BT*F1*F2*F3*(100%-( F4+F5+F6+F7))) A szerződés biztosítási díjának meghatározása érdekében adja össze a gépjárművenként számított díjakat. Alapdíj táblák Gépjármű kategória (BT) Teljesítmény (kw) Éves alapdíj Minimum díj Személygépkocsi Személygépkocsi Személygépkocsi Személygépkocsi Személygépkocsi Személygépkocsi Személygépkocsi Személygépkocsi Személygépkocsi Gépjármű kategória (BT) Teljesítmény (kw) Éves alapdíj Minimum díj Motorkerékpár Motorkerékpár Motorkerékpár Motorkerékpár

6 Gépjármű kategória (BT) Össztömeg (kg) Éves alapdíj Minimum díj Tehergépkocsi Tehergépkocsi Tehergépkocsi Gépjármű kategória (BT) Össztömeg (kg) Éves alapdíj Minimum díj Pótkocsi Pótkocsi Pótkocsi Gépjármű kategória (BT) Össztömeg (kg) Éves alapdíj Minimum díj Félpótkocsi Félpótkocsi Félpótkocsi Gépjármű kategória (BT) Éves alapdíj Minimum díj Nyerges vontató Munkagép Lassújármű Mezőgazdasági vontató Segédmotorkerékpár Négykerekű segédmotorkerékpár Trolibusz Gépjármű kategória (BT) Férőhely (fő) Éves alapdíj Minimum díj Autóbusz Autóbusz Autóbusz Autóbusz

7 Paraméterek TEÁOR kód (F1) Tevékenység megnevezése Díjfaktor 01. Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0, Rizstermesztés 0, Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 0, Cukornádtermesztés 0, Dohánytermesztés 0, Rostnövénytermesztés 0, Egyéb, nem évelő növény termesztése 0, Évelő növény termesztése Szőlőtermesztés 0, Trópusi gyümölcs termesztése 0, Citrusféle termesztése 0, Almatermésű, csonthéjas termesztése 0, Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 0, Olajtartalmú gyümölcs termesztése 0, Italgyártási növény termesztése 0, Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 0, Egyéb évelő növény termesztése 0, Növényi szaporítóanyag termesztése Növényi szaporítóanyag termesztése 0, Állattenyésztés Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 1, Egyéb szarvasmarha tenyésztése 1, Ló, lóféle tenyésztése 1, Teve, teveféle tenyésztése 1, Juh, kecske tenyésztése 1, Sertéstenyésztés 1, Baromfitenyésztés 1, Egyéb állat tenyésztése 1, Vegyes gazdálkodás Vegyes gazdálkodás 0,5 7

8 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás Növénytermesztési szolgáltatás 0, Állattenyésztési szolgáltatás 0, Betakarítást követő szolgáltatás 0, Vetési célú magfeldolgozás 0, Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 0,5 02. Erdőgazdálkodás 02.1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 0, Fakitermelés Fakitermelés 0, Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 0, Erdészeti szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás 0,5 03. Halászat, halgazdálkodás 03.1 Halászat Tengeri halászat 0, Édesvízi halászat 0, Halgazdálkodás Tengerihal-gazdálkodás 0, Édesvízihal-gazdálkodás 0,5 05. Szénbányászat 05.1 Feketeszén-bányászat Feketeszén-bányászat 0, Barnaszén-, lignitbányászat Barnaszén-, lignitbányászat 0,5 06. Kőolaj-, földgázkitermelés 06.1 Kőolaj-kitermelés Kőolaj-kitermelés 0, Földgázkitermelés Földgázkitermelés 0,5 07. Fémtartalmú érc bányászata 07.1 Vasércbányászat Vasércbányászat 0, Egyéb fém érc bányászata 8

9 07.21 Urán-, tóriumérc-bányászat 0, Színesfém érc bányászata 0,5 08. Egyéb bányászat 08.1 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata 0, Kavics-, homok-, agyagbányászat 0, M.n.s. bányászat Vegyi ásvány bányászata 0, Tőzegkitermelés 0, Sókitermelés 0, Egyéb m.n.s. bányászat 0,5 09. Bányászati szolgáltatás 09.1 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 0, Egyéb bányászati szolgáltatás Egyéb bányászati szolgáltatás 0,5 10. Élelmiszergyártás 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása Húsfeldolgozás, -tartósítás 0, Baromfihús feldolgozása, tartósítása 0, Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 0, Halfeldolgozás, -tartósítás Halfeldolgozás, -tartósítás 0, Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás Burgonyafeldolgozás, -tartósítás 1, Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 1, Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 1, Növényi, állati olaj gyártása Olaj gyártása Margarin gyártása Tejfeldolgozás Tejtermék gyártása Jégkrém gyártása Malomipari termék, keményítő gyártása Malomipari termék gyártása Keményítő, keményítőtermék gyártása Pékáru, tésztafélék gyártása 9

10 10.71 Kenyér; friss pékáru gyártása 1, Tartósított lisztes áru gyártása Tésztafélék gyártása Egyéb élelmiszer gyártása Cukorgyártás Édesség gyártása Tea, kávé feldolgozása Fűszer, ételízesítő gyártása Készétel gyártása Homogenizált, diétás étel gyártása M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása Takarmány gyártása Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása Italgyártás 1, Italgyártás 1, Desztillált szeszes ital gyártása 1, Szőlőbor termelése 1, Gyümölcsbor termelése 1, Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 1, Sörgyártás 1, Malátagyártás 1, Üdítőital, ásványvíz gyártása 1,1 12. Dohánytermék gyártása 1, Dohánytermék gyártása 1, Dohánytermék gyártása 1,1 13. Textília gyártása 1, Textilszálak fonása 1, Textilszálak fonása 1, Textilszövés 1, Textilszövés 1, Textilkikészítés 1, Textilkikészítés 1, Egyéb textiláru gyártása 1, Kötött, hurkolt kelme gyártása 1, Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 1, Szőnyeggyártás 1,1 10

11 13.94 Kötéláru gyártása 1, Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 1, Műszaki textiláru gyártása 1, Egyéb textiláru gyártása m.n.s. 1,1 14. Ruházati termék gyártása 1, Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat) 1, Bőrruházat gyártása 1, Munkaruházat gyártása 1, Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 1, Alsóruházat gyártása 1, Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 1, Szőrmecikk gyártása 1, Szőrmecikk gyártása 1, Kötött, hurkolt cikk gyártása 1, Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 1, Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 1,1 15. Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 1, Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása 1, Bőr, szőrme kikészítése 1, Táskafélék, szíjazat gyártása 1, Lábbeligyártás 1, Lábbeligyártás 1,1 16. Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása Fűrészárugyártás Fűrészárugyártás Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Falemezgyártás Parkettagyártás Épületasztalos-ipari termék gyártása Tároló fatermék gyártása Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Papír, papírtermék gyártása Papíripari rostanyag, papír gyártása Papíripari rostanyag gyártása Papírgyártás Papírtermék gyártása Papír csomagolóeszköz gyártása 1 11

12 17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása Irodai papíráru gyártása Tapétagyártás Egyéb papír-, kartontermék gyártása Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 1, Nyomdai tevékenység 1, Napilapnyomás 1, Nyomás (kivéve: napilap) 1, Nyomdai előkészítő tevékenység 1, Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 1, Egyéb sokszorosítás 1, Egyéb sokszorosítás 1,3 19. Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Kokszgyártás Kokszgyártás Kőolaj-feldolgozás Kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Vegyi alapanyag gyártása Ipari gáz gyártása Színezék, pigment gyártása Szervetlen vegyi alapanyag gyártása Szerves vegyi alapanyag gyártása Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása Műanyag-alapanyag gyártása Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása Mezőgazdasági vegyi termék gyártása Mezőgazdasági vegyi termék gyártása Festék, bevonóanyag gyártása Festék, bevonóanyag gyártása Tisztítószer, testápolási cikk gyártása Tisztítószer gyártása Testápolási cikk gyártása Egyéb vegyi termék gyártása Robbanóanyag gyártása Ragasztószergyártás Illóolajgyártás 1 12

13 20.59 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása Vegyi szál gyártása Vegyi szál gyártása Gyógyszergyártás Gyógyszeralapanyag-gyártás Gyógyszeralapanyag-gyártás Gyógyszerkészítmény gyártása Gyógyszerkészítmény gyártása Gumi-, műanyag termék gyártása 1, Gumitermék gyártása 1, Gumiabroncs, gumitömlő gyártása 1, Egyéb gumitermék gyártása 1, Műanyag termék gyártása 1, Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 1, Műanyag csomagolóeszköz gyártása 1, Műanyag építőanyag gyártása 1, Egyéb műanyag termék gyártása 1,5 23. Nemfém ásványi termék gyártása Üveg, üvegtermék gyártása Síküveggyártás Síküveg továbbfeldolgozása Öblösüveggyártás Üvegszálgyártás Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása Tűzálló termék gyártása Tűzálló termék gyártása Kerámia, agyag építőanyag gyártása Kerámiacsempe, -lap gyártása Égetett agyag építőanyag gyártása Porcelán, kerámiatermék gyártása Háztartási kerámia gyártása Egészségügyi kerámia gyártása Kerámia szigetelő gyártása Műszaki kerámia gyártása Egyéb kerámiatermék gyártása Cement-, mész-, gipszgyártás Cementgyártás 1 13

14 23.52 Mész-, gipszgyártás Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása Építési betontermék gyártása Építési gipsztermék gyártása Előre kevert beton gyártása Habarcsgyártás Szálerősítésű cement gyártása Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása Kőmegmunkálás Kőmegmunkálás Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s Csiszolótermék gyártása M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag gyártása 1, Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 1, Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 1, Acélcsőgyártás 1, Acélcsőgyártás 1, Egyéb kohászati termék gyártása acélból 1, Hidegen húzott acélrúd gyártása 1, Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 1, Hidegen hajlított acélidom gyártása 1, Hidegen húzott acélhuzal gyártása 1, Nem vas fém alapanyag gyártása 1, Nemesfémgyártás 1, Alumíniumgyártás 1, Ólom, cink, ón gyártása 1, Rézgyártás 1, Egyéb nem vas fém gyártása 1, Nukleáris fűtőanyag gyártása 1, Fémöntés 1, Vasöntés 1, Acélöntés 1, Könnyűfémöntés 1, Egyéb nem vas fém öntése 1,3 25. Fémfeldolgozási termék gyártása 1, Fémszerkezet, -épületelem gyártása 1,3 14

15 25.11 Fémszerkezet gyártása 1, Fém épületelem gyártása 1, Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása 1, Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 1, Fémtartály gyártása 1, Gőzkazán gyártása 1, Gőzkazán gyártása 1, Fegyver-, lőszergyártás 1, Fegyver-, lőszergyártás 1, Fémalakítás, porkohászat 1, Fémalakítás, porkohászat 1, Fém felületkezelése, megmunkálása 1, Fémfelület-kezelés 1, Fémmegmunkálás 1, Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása 1, Evőeszköz gyártása 1, Lakat-, zárgyártás 1, Szerszámgyártás 1, Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 1, Acél tárolóeszköz gyártása 1, Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 1, Huzaltermék gyártása 1, Kötőelem, csavar gyártása 1, M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 1,3 26. Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1, Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 1, Elektronikai alkatrész gyártása 1, Elektronikai áramköri kártya gyártása 1, Számítógép, perifériás egység gyártása 1, Számítógép, perifériás egység gyártása 1, Híradás-technikai berendezés gyártása 1, Híradás-technikai berendezés gyártása 1, Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 1, Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 1, Műszer-, óragyártás 1, Mérőműszergyártás 1, Óragyártás 1,1 15

16 26.6 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 1, Elektronikus orvosi berendezés gyártása 1, Optikai eszköz gyártása 1, Optikai eszköz gyártása 1, Mágneses, optikai információhordozó gyártása 1, Mágneses, optikai információhordozó gyártása 1,1 27. Villamos berendezés gyártása 1, Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 1, Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 1, Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 1, Akkumulátor, szárazelem gyártása 1, Akkumulátor, szárazelem gyártása 1, Vezeték, kábel, szerelvény gyártása 1, Száloptikai kábel gyártása 1, Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 1, Szerelvény gyártása 1, Villamos világítóeszköz gyártása 1, Villamos világítóeszköz gyártása 1, Háztartási készülék gyártása 1, Háztartási villamos készülék gyártása 1, Nem villamos háztartási készülék gyártása 1, Egyéb villamos berendezés gyártása 1, Egyéb villamos berendezés gyártása 1,3 28. Gép, gépi berendezés gyártása Általános rendeltetésű gép gyártása Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor) Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása Csap, szelep gyártása Csapágy, erőátviteli elem gyártása Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása Fűtőberendezés, kemence gyártása Emelő-, anyagmozgató gép gyártása Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 1 16

17 28.3 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása Szerszámgépgyártás Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása Egyéb szerszámgép gyártása Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása Kohászati gép gyártása Bányászati, építőipari gép gyártása Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása Papíripari gép gyártása Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása M.n.s. egyéb speciális gép gyártása Közúti jármű gyártása 1, Közúti gépjármű gyártása 1, Közúti gépjármű gyártása 1, Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 1, Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 1, Közúti jármű alkatrészeinek gyártása 1, Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 1, Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 1,1 30. Egyéb jármű gyártása 1, Hajó, csónak gyártása 1, Hajógyártás 1, Szabadidő-, sporthajó gyártása 1, Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 1, Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 1, Légi, űrjármű gyártása 1, Légi, űrjármű gyártása 1, Katonai harcjármű gyártása 1, Katonai harcjármű gyártása 1, Egyéb jármű gyártása 1, Motorkerékpár gyártása 1, Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 1, M.n.s. egyéb jármű gyártása 1,1 31. Bútorgyártás 2, Bútorgyártás 2,2 17

18 31.01 Irodabútor gyártása 2, Konyhabútorgyártás 2, Ágybetét gyártása 2, Egyéb bútor gyártása 2,2 32. Egyéb feldolgozóipari tevékenység 2, Ékszergyártás 2, Érmegyártás 2, Ékszergyártás 2, Divatékszer gyártása 2, Hangszergyártás 2, Hangszergyártás 2, Sportszergyártás 2, Sportszergyártás 2, Játékgyártás 2, Játékgyártás 2, Orvosi eszköz gyártása 2, Orvosi eszköz gyártása 2, M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység 2, Seprű-, kefegyártás 2, Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 2,2 33. Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése 1, Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 1, Fémfeldolgozási termék javítása 1, Ipari gép, berendezés javítása 1, Elektronikus, optikai eszköz javítása 1, Ipari villamos gép, berendezés javítása 1, Hajó, csónak javítása 1, Repülőgép, űrhajó javítása 1, Egyéb közlekedési eszköz javítása 1, Egyéb ipari eszköz javítása 1, Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 1, Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 1,3 35. Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 0, Villamosenergia-termelés, -ellátás 0, Villamosenergia-termelés 0, Villamosenergia-szállítás 0, Villamosenergia-elosztás 0,7 18

19 35.14 Villamosenergia-kereskedelem 0, Gázellátás 0, Gázgyártás 0, Gázelosztás 0, Gázkereskedelem 0, Gőzellátás, légkondicionálás 0, Gőzellátás, légkondicionálás 0,7 36. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 0, Víztermelés, -kezelés, -ellátás 0, Víztermelés, -kezelés, -ellátás 0,5 37. Szennyvíz gyűjtése, kezelése 0, Szennyvíz gyűjtése, kezelése 0, Szennyvíz gyűjtése, kezelése 0,5 38. Hulladékgazdálkodás Hulladékgyűjtés Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladékanyag hasznosítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Épületek építése 1, Épületépítési projekt szervezése 1, Épületépítési projekt szervezése 1, Lakó- és nem lakó épület építése 1, Lakó- és nem lakó épület építése 1,1 42. Egyéb építmény építése Út, vasút építése Út, autópálya építése Vasút építése Híd, alagút építése Közműépítés 19

20 42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 0, Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 0, M.n.s. egyéb építmény építése Vízi létesítmény építése 0, Egyéb m.n.s. építés 0,8 43. Speciális szaképítés 1, Bontás, építési terület előkészítése 1, Bontás 1, Építési terület előkészítése 1, Talajmintavétel, próbafúrás 1, Épületgépészeti szerelés 1, Villanyszerelés 1, Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 1, Egyéb épületgépészeti szerelés 1, Befejező építés 1, Vakolás 1, Épületasztalos-szerkezet szerelése 1, Padló-, falburkolás 1, Festés, üvegezés 1, Egyéb befejező építés m.n.s. 1, Egyéb speciális szaképítés 1, Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 1, Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 1,3 45. Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 45.1 Gépjármű-kereskedelem Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem 1, Egyéb gépjármű-kereskedelem 1, Gépjárműjavítás, -karbantartás Gépjárműjavítás, -karbantartás 2, Gépjárműalkatrész-kereskedelem Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem 2, Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem 2, Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása 2,2 46. Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) 46.1 Ügynöki nagykereskedelem Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 1,5 20

Ágazati fókusz melléklet

Ágazati fókusz melléklet Ágazati fókusz melléklet A pályázat a következő lista szerinti feldolgozó ipar tevékenységek fejlesztését támogatja. A vállalkozásnak a pályázat benyújtását megelőző három lezárt üzleti év éves beszámolója

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

A felhívás szakmai mellékletei

A felhívás szakmai mellékletei A felhívás szakmai mellékletei Ágazati fókusz A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek: magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt terméket előállító

Részletesebben

A Mikro-, kis-, és középvállalkozások termelés kapacitás bővítésének támogatása GINOP-1.2.1-15

A Mikro-, kis-, és középvállalkozások termelés kapacitás bővítésének támogatása GINOP-1.2.1-15 A Mikro-, kis-, és középvállalkozások termelés kapacitás bővítésének támogatása GINOP-1.2.1-15 Pályázati Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek: hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Bejelentés-köteles tevékenységek

1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Bejelentés-köteles tevékenységek 1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez Bejelentés-köteles tevékenységek 1. alsóruházat gyártása 2. ágybetét gyártása 3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 4. bőr, szőrme kikészítése

Részletesebben

A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására

A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma: GINOP

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP )

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP ) Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (VEKOP- 1.3.1.) Támogatást igénylők köre Mikro-, kis- és középvállalkozások, Melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási

Részletesebben

A B C D Gazdasági terület. Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz a. Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz- Gksz-8 kivételével) tevékenységek.

A B C D Gazdasági terület. Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz a. Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz- Gksz-8 kivételével) tevékenységek. 4. melléklet a /013. (..) Önkormányzati Rendelethez Az egyes építési övezetekben és övezetekben a főrendeltetésű épületekben végezhető gazdasági 1 3 Bejelentés-köteles 4 alsóruházat gyártása 5 ágybetét

Részletesebben

A feldolgozóipar keretében támogatható tevékenységek listája az alábbi TEÁOR besorolás szerint:

A feldolgozóipar keretében támogatható tevékenységek listája az alábbi TEÁOR besorolás szerint: A feldolgozóipar keretében támogatható tevékenységek listája az alábbi TEÁOR besorolás szerint: 1032 Gyümölcs-, zöldséglé 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás 1052 Jégkrém 1071 Kenyér;

Részletesebben

Tájékoztatás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről

Tájékoztatás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről Tájékoztatás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről Vonatkozó jogszabályok: - 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Szófia u. 8. Tel.: +36-30-746-7380; E-mail: pv@fpiroda.hu Tanácsadó: Gajdos Attila projektvezető

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Szófia u. 8. Tel.: +36-30-746-7380; E-mail: pv@fpiroda.hu Tanácsadó: Gajdos Attila projektvezető Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A projektjavaslat benyújtása: 2014. november 10-től folyamatosan Bírálat: beérkezési sorrend alapján! Cél Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A projektjavaslat benyújtása: 2015. június 22-től folyamatosan Bírálat: beérkezési sorrend alapján! Cél A vállalkozások külföldi piacokra

Részletesebben

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II.

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI

Részletesebben

A tagállam azonosítója. Régió megnevezése (NUTS)

A tagállam azonosítója. Régió megnevezése (NUTS) A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK

Részletesebben

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRT. Nagy-Berki Pécs II.

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRT. Nagy-Berki Pécs II. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: A BETON-VIACOLOR TÉRKŐ ZRT Székhelye

Részletesebben

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/ , fax: 34/

BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/ , fax: 34/ BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg helye BEJELENTÉS IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL (57/2013. (II.27.) Kormányrendelet

Részletesebben

Telephelyengedély köteles tevékenységek

Telephelyengedély köteles tevékenységek Telephelyengedély köteles tevékenységek Kedves Partnereink! Fel szeretnénk hívni a figyelmet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentésével kapcsolatos jogszabályokra. Ezek: a telepengedély,

Részletesebben

1. Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR alapján, ideértve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is

1. Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR alapján, ideértve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is 1. Telepengedélyhez kötött tevékenységek a TEÁOR alapján, ideértve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is ((Lásd: 9003/2002. (SK 6.) és 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény.)) ((Módosította:

Részletesebben

BEJELENTÉS A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához

BEJELENTÉS A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához A telep nyilvántartási száma: (a Hatóság tölti ki) BEJELENTÉS A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 1. Az ipari tevékenység végzőjének 1.1. neve:...

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról

2011 Budakalász, Petőfi tér BEJELENTÉS. bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu BEJELENTÉS bejelentésköteles ipari tevékenység

Részletesebben

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai CNC PARTNER KFT. Gunarasi Dombóvár II. Telep adatai. CNC Partner Kft.

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai CNC PARTNER KFT. Gunarasi Dombóvár II. Telep adatai. CNC Partner Kft. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: CNC PARTNER KFT Székhelye illetve címe:

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.2-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Telep adatai. Tevékenységi kör(ök)

Telep adatai. Tevékenységi kör(ök) Nyilvántartási szám:. /2016. ADATLAP A BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG/EK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ Kérelmező adatai: Az ipari tevékenység végzőjének neve: Székhelye Cégjegyzékszáma / vállalkozó igazolvány

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP 1.3.1-15 A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,

Részletesebben

Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12

Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-16 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-16 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak

Részletesebben

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek), vagy telepengedély köteles

Részletesebben

FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA GINOP

FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA GINOP PÁLYÁZAT KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK IPARI DIGITALIZÁCIÓHOZ (IPAR 4.0) KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.8-17 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A Felhívás célzottan az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat

Részletesebben

Név:. Székhely:. Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány nyilvántartási száma:. Elérhetősége, telefonszáma:

Név:. Székhely:. Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány nyilvántartási száma:. Elérhetősége, telefonszáma: Polgári Polgármesteri Hivatal irattári jel: K105 10 Jegyzője 4090 Polgár, Barankovics tér 5. Tel.: 52/573-540, fax: 52/391-455 e-mail: telepulesfejl@polgar.hu KÉRELEM telephely-engedély kiadása iránt I.

Részletesebben

A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására

A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Részletesebben

BEJELENTÉS 57/2013. (II.27.)

BEJELENTÉS 57/2013. (II.27.) 1 Biv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

2011 Budakalász, Petőfi tér KÉRELEM. telepengedély kiadásához

2011 Budakalász, Petőfi tér KÉRELEM. telepengedély kiadásához Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu KÉRELEM telepengedély kiadásához I. Az ipari tevékenység

Részletesebben

KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN - GINOP TERVEZET

KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN - GINOP TERVEZET PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN - GINOP-1.2.3-8.3.4-16 TERVEZET A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A Felhívás célja, hogy segítse

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 CÉL: vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése ANYAGI FELTÉTELEK:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 A Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projektek 1,5 millió Ft 20 millió Ft közötti, vissza nem térítendő támogatásban

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B Kmplex vállalati technlógia-fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára tárgyú Pályázati Felhívás V. számú melléklete, Termelő tevékenységek V. Termelő tevékenységek

Részletesebben

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem

A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem A Felhívás 1. számú szakmai melléklete A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: *Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XVIII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XVIII. sz. hírlevele ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. 1122 Budapest, Városmajor u. 10. Tel: +36 1212 49 72 Fax: +36 1 355 38 33 E-mail: palyazat@econoserve.hu Web oldal: www.econoserve.hu Dorogi Ipartestület XVIII.

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 10 Élelmiszergyártás o 101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1013

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A PÁLYÁZAT CÉLJA A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Telepek működtetése: Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, és telepengedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárása

Telepek működtetése: Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, és telepengedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárása Telepek működtetése: Bejelentés köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, és telepengedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárása 1/ A vonatkozó jogszabályok 2/ Bejelentés-köteles ipari tevékenységek

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni!)

Telepengedély kiadására irányuló kérelem (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni!) Vác Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Ügyintéző: Paulínyiné Kormosói Réka Tel: 06/27-513-470 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Telepengedély

Részletesebben

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai Ócsai Polgármesteri Hivatal 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda Tel: 06-29/378-125 15-ös mellék e-mail: hatosag@ocsa.hu K É R E L E M Bejelentés-köteles ipari tevékenység

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.2-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Ügyintéző, hivatali elérhetőségük: Fábián Dezső 53/360-049 fabian.dezso@abony.hu Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély,

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem Sárvár Város Polgármesteri Hivatala Lakossági Iroda 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Telefon: 95/523-132; Fax: 95/523-178 e-mail: getai.edina@sarvar.hu Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Részletesebben

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE Illetékbélyeg helye Iktatató bélyegzı helye: 3. 000 Ft. A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének I. Az ipari tevékenység végzıjének adatai: BEJELENTÉSE 1.1. neve:... 1.2. székhelye:... 1.3.

Részletesebben

KÉRELEM. Telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezéséhez

KÉRELEM. Telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezéséhez Iktatató bélyegzı helye KÉRELEM Telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezéséhez I. Az ipari tevékenység végzıjének adatai: 1.1. neve:... 1.2. székhelye:... 1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói

Részletesebben

Támogatható tevékenységek bemutatása

Támogatható tevékenységek bemutatása Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft. A támogatott kérelmek

Részletesebben

2009.07.31-i változat

2009.07.31-i változat 0141110 Növénytermelési 016110 Növénytermesztési 0141110 Növénytermelési 016310 Betakarítást követő 0141110 Növénytermelési 016410 Vetési célú magfeldolgozás 0141120 Parkosítás, zöldterületi 813010 Zöldterület-kezelés

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. sz. melléklet a rendelethez Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM. rendelethez Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) ÖVTJ-kód

1. sz. melléklet a rendelethez Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM. rendelethez Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) ÖVTJ-kód 1. sz. melléklet a rendelethez Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM. rendelethez Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) ÖVTJ-kód ÖVTJ 2016 megnevezés 2016 01 Növénytermesztés, állattenyésztés,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TEÁOR '08 TEÁOR '03 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '08 TEÁOR '03 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése termesztése 0112 Rizstermesztés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény

Részletesebben

ÖVTJ 2012 struktúra. ÖVTJ kód 2012

ÖVTJ 2012 struktúra. ÖVTJ kód 2012 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 011101 Gabonaféle

Részletesebben

Ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni!

Ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (a 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) ( yomtatott betűvel kérjük kitölteni! Vác Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Ügyintéző: Paulínyiné Kormosói Réka Tel: 06/27-513-470 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Ipari tevékenység

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28)

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28) Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatal 5.000Ft 2142 Nagytarcsa, Rákóczi út 4. igazgatási szolg. díj Tel.: (28) 450-204 BEJELENTÉS A TELEP ADATAIBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL (A telepengedély, illetve a telep

Részletesebben

ÖVTJ-kód ÖVTJ 2013 megnevezés

ÖVTJ-kód ÖVTJ 2013 megnevezés ÖVTJ megnevezés 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

Részletesebben

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez 1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez AZ AGRÁRKAMARA TAGJAI AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉKE (ÖVTJ) ALAPJÁN: (a természetes személyekre vonatkozó kódok) 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs),

Részletesebben

ÖVTJ-kód ÖVTJ 2016 szeptember megnevezés

ÖVTJ-kód ÖVTJ 2016 szeptember megnevezés ÖVTJ szeptember megnevezés 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag

Részletesebben

BEJELENTÉS Tevékenység megkezdéséről / meglévő tevékenység adatmódosításáról*

BEJELENTÉS Tevékenység megkezdéséről / meglévő tevékenység adatmódosításáról* Kajárpéc Tényő Sokorópátka Jegyzője 9111 Tényő, Győri u. 59. 96/ 468-026 NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni! BEJELENTÉS Tevékenység megkezdéséről / meglévő tevékenység adatmódosításáról* A telepengedély,

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése:

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése: 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

Szakmakód Szakmakód 2011 megnevezés 2011 kód

Szakmakód Szakmakód 2011 megnevezés 2011 kód 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 011101 Gabonaféle

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 16132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 128. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 24/2016. (VIII. 30.) MvM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében (VEKOP 1.2.1) Támogatást igénylők köre Támogatható tevékenységek Támogatás formája: Támogatás összege: Támogatás

Részletesebben

támogatásként) önállóan nem támogatható

támogatásként) önállóan nem támogatható Program neve Pályázat kódszáma Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Támogatható tevékenységek köre Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-14 A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Program neve Pályázat kódszáma

Program neve Pályázat kódszáma Program neve Pályázat kódszáma Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-14 A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

HKIK Választási Szabályzatának 3. számú melléklete Sor 1 111 2 111 3 111 TEÁOR TEÁOR_Megnevezése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.02.2006 COM(2006) 39 végleges 2006/0011 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

Részletesebben

2015. június 22-től 2017. június 22-ig

2015. június 22-től 2017. június 22-ig Pályázat neve Támogatás célja Támogatás minimum összege Támogatás maximum összege Az igényelhető támogatás mértéke Rendelkezésre álló keretösszeg Támogatható projektek száma Támogatási kérelem benyújtásának

Részletesebben

Ügymenetleírás telepengedélyezési eljáráshoz

Ügymenetleírás telepengedélyezési eljáráshoz Ügymenetleírás telepengedélyezési eljáráshoz ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Gál Judit 56/470-017. 9I1 Igazgatas.foldvar@externet.hu Vonatkozó jogszabály:

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek NACE Rev. 2. rendszerű statisztikai osztályozása ***I

A gazdasági tevékenységek NACE Rev. 2. rendszerű statisztikai osztályozása ***I P6_TA(2006)0411 A gazdasági tevékenységek NACE Rev. 2. rendszerű statisztikai osztályozása ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A pályázat tárgya GINOP 1.2.2-15 A GINOP 1.2.2-15 keretében mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 5-50 millió forint

Részletesebben

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

VEKOP-1.3.1-15. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Célja: A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A PÁLYÁZAT CÉLJA A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos

Részletesebben

TEÁOR'03 és TEÁOR'08 fordítókulcs. Egy TEAOR'03 kód csak egy TEAOR'08 kód lehet

TEÁOR'03 és TEÁOR'08 fordítókulcs. Egy TEAOR'03 kód csak egy TEAOR'08 kód lehet 0123 Sertéstenyésztés 0146 Sertéstenyésztés 0124 Baromfitenyésztés 0147 Baromfitenyésztés 0130 Vegyes gazdálkodás 0150 Vegyes gazdálkodás 0142 Állattenyésztési szolgáltatás 0162 Állattenyésztési szolgáltatás

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől

A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől A baleseti adó szabályai 2012. január 1-jétől Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (Mód. tv.) 193. -a 2012. január 1-jei hatállyal bevezette

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 5.000.- Ft illeték

Bag Nagyközség Önkormányzata 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 5.000.- Ft illeték 1/5 Bag Nagyközség Önkormányzata 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 5.000.- Ft illeték A d a t v á l t o z á s Telepengedély-köteles ipari tevékenység telepengedélyéhez Telephely nyilvántartásba vételi száma:.....

Részletesebben

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján 1 0111 2 0111 3 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2013.

A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal 1 történő bevezetésének

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 Bejelentés Ipari tevékenység megkezdéséről (az 57/2013 (II.27.) korm.rendelet 12. -a alapján

Részletesebben

8219 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8292 Csomagolás 8291 Követelésbehajtás 8299 Mns egyéb

8219 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8292 Csomagolás 8291 Követelésbehajtás 8299 Mns egyéb 8219 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8292 Csomagolás 8291 Követelésbehajtás 8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8230 Konferencia kereskedelmi

Részletesebben

TEÁOR 2008. a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008. a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági ek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó

Részletesebben

Melléklet. A vizsgált feldolgozóipari ágazatok (2 jegyű) és alágazatok (3 jegyű)

Melléklet. A vizsgált feldolgozóipari ágazatok (2 jegyű) és alágazatok (3 jegyű) Melléklet M1. táblázat A vizsgált feldolgozóipari ágazatok (2 jegyű) és alágazatok (3 jegyű) DA Élelmiszer, ital, dohány gyártása 15 Élelmiszer, ital gyártása 15.1 Húsfeldolgozás 15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési GINOP 1.2.1-15 1. Támogatható tevékenységek a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése kötelező projektelem b) Az új gyártási folyamat során az

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez. Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez. Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) 38828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 158. szám Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

PÁLYÁZAT BESZÁLLÍTÓ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉS BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTOROK TÁMOGATÁSA GINOP

PÁLYÁZAT BESZÁLLÍTÓ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉS BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTOROK TÁMOGATÁSA GINOP PÁLYÁZAT BESZÁLLÍTÓ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉS BESZÁLLÍTÓI INTEGRÁTOROK TÁMOGATÁSA GINOP-1.3.3-16 A PÁLYÁZAT CÉLJA A Felhívás célja a beszállító KKV-k támogatása annak érdekében, hogy elősegítsük

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben