A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja A szabályzat területi és személyi hatálya A szabályzat időbeli hatálya A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok Fogalmak A gyakornok foglakoztatására, munkavégzésére vonatkozó szabályok A szakmai segítő kijelölésére és munkavégzésére vonatkozó szabályok A gyakornoki idő alatt teljesítendő követelmények A gyakornok szakmai követelmények teljesítését segítő tevékenységei A gyakornok értékelése minősítése A szabályzat nyilvánosságra hozatala, felülvizsgálata és módosítása Kapcsolódó dokumentumok Záró rendelkezések Záradék Mellékletek: 1. számú melléklet: Gyakornoki nyilvántartás számú melléklet: A szakmai vezető kijelölése számú melléklet: Értékelő lap számú melléklet: Jelentkezési lap a szakmai követelmények elsajátítására vonatkozó számonkérésre, vizsgára számú melléklet: Feljegyzés a gyakornoki vizsgára történő jelentkezés jóváhagyásáról számú melléklet: Jegyzőkönyv, feljegyzés a gyakornok szakmai ismereteit számonkérő vizsgáról számú melléklet: Minősítő lap számú melléklet: Igazolás gyakornoki szakmai vizsga letételének eredményéről

3 1. A szabályzat célja A gyakornokok ismereteinek, képességeink, készségeinek fejlesztéséhez, a gyakorlati tapasztalatszerzéshez, a pedagógusmunka iránti elkötelezettség erősítéséhez támogató intézményi környezet biztosítása. 2. A szabályzat területi és személyi hatálya Jelen szabályzat a Remetekertvárosi Általános Iskola (1028 Budapest, Máriaremetei út 71.) E-H fizetési osztályba sorolt, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe, határozatlan időre kinevezett közalkalmazottaira terjed ki, amennyiben nem rendelkeznek a munkakörhöz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igénylő, három évet meghaladó időtartalmú szakmai gyakorlattal, továbbá kiterjed az intézményvezető által a szakmai segítői feladatok ellátásával megbízott közalkalmazottakra. 3. A szabályzat időbeli hatálya Jelen szabályzat szeptember elsejétől visszavonásig hatályos. 4. A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. Törvény, a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet. 5. Fogalmak Gyakornok: az a közalkalmazott, aki nem rendelkezik három évet meghaladó szakmai gyakorlattal, és az alaptevékenységhez tartozó munkakörbe, határozatlan időre történik a kinevezése. A gyakornoknak teljesítenie kell a gyakornoki időre előírt szakmai követelményeket

4 Az intézmény alaptevékenységével összefüggő munkakör: a gyakornoki idő kitöltése szempontjából alaptevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amelynek ellátására a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet mellékletében meghatározottak szerint pedagógus munkakörben, pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintéző-szakértő, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, ügyintéző munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat. Gyakornoki idő: az a jogszabály által meghatározott időtartam, amely alatt a pályakezdő szakmai segítő közreműködésével felkészül a gyakornoki idő meghatározott követelményeinek teljesítésére, mintát kap a feladatok hatékony elvégzéséhez, megismeri a munkahely szervezeti kultúráját, támogatást kap ahhoz, hogy megtalálja helyét a munkaszervezetben. A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, az F-H fizetési osztályba tartozó munkakörben három év. A gyakornoki időt a kinevezésben kell kikötni. Szakmai segítő: az a pedagógus, aki az intézményvezető megbízásából a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint segíti a gyakornok felkészülését, látogatja a gyakornok óráit, az írásos dokumentumokat átadja, konzultációs lehetőséget biztosít és meghatározott módon és gyakorisággal szövegesen értékeli a gyakornok teljesítményét

5 6. A gyakornok foglalkoztatására, munkavégzésére vonatkozó szabályok A gyakornok heti teljes munkaideje 40 óra. Kötelező óraszámát a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete határozza meg. A kötelező órák teljesítésén túli feladatok közül csak a nevelőtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákra kötelezhető. A gyakornok számára kötelező órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető el, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált. A gyakornok osztályfőnöki megbízást csak írásbeli hozzájárulásával kaphat. A kötelező óra és a heti teljes munkaidő közti időben a gyakornok gyakorlati tapasztalatokat szerez, felkészül a gyakornoki követelmények teljesítésére, órát látogat, konzultál a szakmai segítővel, szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal. A gyakornok havi ütemtervet készít a szakmai vezetővel egyeztetett feladatokra, az óralátogatásokra, amelyet előre egyeztet az intézményvezetővel, szakmai segítővel és az órát tartó pedagógussal. Óralátogatást legalább heti egy órában végez (az azonos tantárgyat tanító pedagógus óráján, az általa tanított osztályokban más órán, a szakmai segítő óráján, tanórán kívüli foglalkozásokon). Az óralátogatást rövid megbeszélésnek kell követnie az órát tartó pedagógussal. A gyakornok konzultációt kezdeményez átlagosan héti két órában (a szakmai segítővel, egyéb pedagógussal, szakmai munkaközösség-vezetővel, intézményvezetővel). Az óralátogatást a gyakornok a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartást vezet. A szakmai vezető által tartott értékelésre önértékeléssel felkészül, az értékelés eredményei alapján önfejlesztési programot készít

6 7. A szakmai segítő kijelölésére és munkavégzésére vonatkozó szabályok A szakmai segítő (segítőket) az intézmény vezetője jelöli ki szakterületenként az intézmény szakmai tekintéllyel rendelkező, az intézményben legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves gyakorlattal rendelkező pedagógusai közül. A döntés előtt az intézményvezető beszerzi a vezetőség véleményét. A szakmai segítő munkaköri leírásában továbbá a feladatellátási tervben jelölni kell a két, illetve három évre szóló szakmai segítői feladattal megbízást (a munkaköri leírás módosítása csak közös megegyezéssel történhet). Az intézmény vezetője a kinevezés átadásával egyidejűleg tájékoztatja a gyakornokot a szakmai vezetők személyéről. Szakmai segítőnek munkavégzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy ennek teljesítése mellett rendes munkaidőben a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen. A szakmai segítő feladatai ellátásáért (óralátogatás, konzultáció) kiemelt munkavégzésért járó kereset eseti bérmegtakarításának függvényében tanév végén céljutalomban részesíthető. Az óralátogatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultáció időpontját, időtartamát nyilvántartásban rögzíti, a résztvevők aláírásával nyilvántartást vezet. A szakmai segítő feladata különösen: Elkészíti a gyakornokot segítő programot, a gyakornokkal egyezteti, az intézményvezetővel jóváhagyatja o segíti a gyakornokot az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok, a munkaköri feladatokra vonatkozó előírások megismerésében, értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, a helyi kommunikációs szokások megismerésében

7 Felkészíti a gyakornokot o az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tervezőmunkára, az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak szakszerű alkalmazására, o a tanítás (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására, o a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes magatartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, o a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására, a nevelőtestület és szakmai munkaközösség munkájában való részvételre, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokra, tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre, intézményi programok, rendezvények lebonyolításának segítésére. o rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához o a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésére. Ellenőrzi, értékeli a gyakornok munkáját szükség szerint, havonta legalább egy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, továbbá-ha igényli- konzultációs lehetőséget biztosít számára. évente szövegesen, írásban értékeli a gyakornok teljesítményét, ezzel meglapozza a pedagógus további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést, a gyakornok minősítését, az értékelésbe bevonja mindazokat a pedagógusokat, akik adott időszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében, értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat

8 8. A gyakornoki idő alatt teljesítendő követelmények 8.1. Általános szakmai követelmények Az intézmény belső szabályozásával kapcsolatos követelményrendszer - Ismerje az intézmény nevelési/pedagógiai programját, így képes legyen a program szerkezetének bemutatására, lényeges területeiről önállóan beszámolni. - Részletesen elsajátítsa a szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat, be tudja mutatni az SZMSZ kötelező tartalmi elemeit, az egyes témaköröket. - Pontosan ismerje a házirendet. - Sajátítsa el a minőségirányítási programot, és a program működtetésének helyi jel lemzőit, a minőségirányításhoz kapcsolódó dolgozói teljesítményértékelési, valamint teljes körű intézményi önértékelési rendszer lényegét. - Tájékozott legyen a kollektív szerződés, illetve a közalkalmazotti szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban. - Ismerje meg az intézmény egyéb szabályzatait, annak főbb tartalmát, különösen az adatvédelem, az esélyegyenlőség, a tankönyvellátás, valamint a könyvtárszabályzat vonatkozásában Az intézmény pedagógiájával kapcsolatos követelményrendszer - Ismerje az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott pedagógiai célkitűzéseket, azok gyakorlati megvalósításának módszereit, elveit. - Tájékozott legyen a minőségirányítási programban meghatározott pedagógiai célkitűzések, valamint az alkalmazható eszközök témakörében. - Ismerje a pedagógiai célkitűzések megvalósításának lehetőségeit a mindennapi pedagógiai munka során. - Tájékozott legyen az intézményben kihívást jelentő pedagógiai célokról, ismerje azok buktatóit Az intézmény tevékenységével érintett személyek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos követelményrendszer - Ismerje a tanulók, gyermekek jogait és kötelezettségeit, valamint azt, hogy a jogokat és kötelezettségeket milyen szabályozás (központi jogszabály, illetve helyi szabályozás) keletkeztette. - Ismerje a szülők jogait és kötelezettségeit, valamint azt, hogy a jogokat és kötelezettségeket milyen szabályozás (központi jogszabály, illetve helyi szabályozás) keletkeztette. - Ismerje a pedagógusok jogait és kötelezettségeit, valamint azt, hogy a jogokat és kötelezettségeket milyen szabályozás (központi jogszabály, illetve helyi szabályozás) keletkeztette. - Képes értelmezni az egyes jogok és kötelezettségek tartalmát. - Ismerje a jogok biztosítására vonatkozó fontosabb előírásokat, valamint a kötelezettségek betartásának és betartatásának lényeges szempontjait

9 A fenntartói irányítással kapcsolatos követelmények - Ismerje, hogy mely szerv látja el a közoktatási intézmény fenntartói feladatait. - Tájékozott legyen a fenntartó fenntartói jogkörében gyakorolható jogairól és kötelezettségeiről. - Képes legyen bemutatni a fenntartói minőségirányítási program és az intézményi minőségirányítási program közötti kapcsolatot. - Ismerje a fenntartó intézményfinanszírozási tevékenységét. - Be tudja mutatni a fenntartó intézmény ellenőrzési funkcióját, az e jogkörben ellátandó feladatait. - Ismerje a fenntartó és a közoktatási intézmény kapcsolatrendszerét, a kapcsolatrendszer szabályozási helyeit A tanügyigazgatással kapcsolatos követelmények - A gyakornok ismerje a következő törvényeket, jogszabályokat: ο A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt ο A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt, és a 138/1992. (X.8.) Korm. Rendelet kapcsolódó számát ο A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletet. - Képes legyen bemutatni a tanügyigazgatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. - Ismerje az iratkezelési szabályzat tanügyigazgatásra vonatkozó fontosabb szabályait. - Ismerje a jellemzően előforduló, a pedagógusok által az alkalmazott dokumentumok alkalmazásának módját, használatának rendjét Munkakörhöz kapcsolódó szakmai követelmények A munkakörhöz kapcsolódó szakmai követelmények konkrét munkakörhöz kapcsolódó kiegészítését a pedagógus munkakör sajátosságaihoz igazodva kell külön elkészíteni, konkretizálva az e részben leírt követelményeket A foglalkoztatási alapelvek és az oktatásszervezés témakör követelményei - Képes legyen bemutatni az intézményben alkalmazott foglalkoztatási alapelveket. - Ismerje az oktatásszervezés intézményben alkalmazott főbb sajátosságait. - Tájékozott legyen a tanév helyi rendjének meghatározása szükségessége, tartalma, fontossága témakörében. - Ismerje a tantárgyfelosztást, a tantárgyfelosztás összeállításainak szempontjait, a tantárgyfelosztás oktatásszervezési jelentőségét. - Be tudja mutatni a munkaköri leírások rendszerét, különösen a saját munkaköri leírását. (Értelmezni tudja a pedagógiai/nevelési program munkaköri feladataira vonatkozó előírásait, valamint ismerje a feladatai szakszerű ellátásának módjait.) - Fel tudja sorolni az intézményben működő szakmai munkaközösségeket, azok működésének főbb jellemzőit. - Tájékoztatást tudjon adni a tanmenet és az óravázlat használatának fontosságáról, lényegéről. (Képes legyen az órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, ta

10 nulmányi segédleteknek, tan- és foglalkozási eszközöknek a célszerű megválasztására és alkalmazására.) - El tudja végezni az órák előkészítésével, eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendőit. - Ismertetni tudja a pedagógus munkakörrel kapcsolatos tervező munka lényegét, el tudja végezni az óra megtervezéssel kapcsolatos feladatait A tanulók, gyermekek sajátos felkészítésével kapcsolatos követelmények - Ismerje az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit. - Be tudja mutatni a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásának jogszabályi hátterét, a tankötelezettségük sajátosságait. - Tájékoztatást tudjon adni a korai fejlesztés és gondozás megvalósításának formáiról. - Ismerje a fejlesztési terv és munkaterv alkalmazásának szükségességét, ezek főbb lényegét, tartalmi elemeit. - Be tudja mutatni a fejlesztő felkészítés lényegét. - Részletes tájékoztatással tudjon szolgálni a fejlesztő iskolai oktatás lényegéről. - Ismerje a sajátos nevelési igény vizsgálatának és megállapításának rendszerét. - Legyen képes az oktatásszervezési ismereteket a sajátos felkészítéssel kapcsolatban is alkalmazni A különleges gondozás, fejlesztés témakörrel kapcsolatos követelmények - Tájékoztatást tudjon adni a nevelési tanácsadás feladatairól, különösen a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, illetve magatartási problémával való küzdésének megállapításának rendjéről. - Ismerje a nevelési tanácsadás gyermek/tanuló neveléséhez, oktatásához történő segítségnyújtási feladatait, a pedagógus által igénybe vehető segítségeket. - Be tudja mutatni a fejlesztő foglalkozás megvalósításának kereteit a hátrányos helyzetű, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében. - Ismertetni tudja a tanuló felzárkóztatásával kapcsolatos elvárásokat. - Ismerje a képességfejlesztő kompetencia alapú oktatás lényegét, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programját. - Be tudjon számolni a tehetséges tanulókkal való foglalkozás rendjéről, módjáról. - Ismerje a Hátrányos Helyzetű Tanuló Arany János Tehetséggondozó Programjának lényegét Az oktatási eszközök használatával kapcsolatos követelmények - Ismerje a nevelési/pedagógiai program szerint használandó oktatási eszközöket, a munkaköri feladatai ellátása során alkalmazandó eszközöket, felszereléseket. - Be tudja mutatni a munkaköréhez kapcsolódó taneszközök, segédletek alkalmazhatóságának és gyakorlati alkalmazásának előírásait. - A munkaköréhez kapcsolódó oktatási módszerekhez kapcsolódva képes legyen tájékoztatást adni az alkalmazható és alkalmazandó eszközökről. - A gyakorlatban is képes legyen használni a munkaköre ellátásához szükséges és a feladatellátása során alkalmazandó eszközöket

11 8.3. A szakmai és munkakörhöz kapcsolódó ismeretek alkalmazása Értékelési terület Megfelelt Nem felelt meg 1. Tartalmi tudás, az ismeretek alkalmazása Széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkezik. Megszerzett ismereteit a gyakorlatban hasznosítani tudja. Tanítványai értik a magyarázatait. Az órái jól követhetőek. 2. Módszertani tudás Széleskörű módszertani ismeretekkel rendelkezik. Megszerzett módszertani ismereteit a tanórákon eredményesen tudja alkalmazni. Képes a differenciált oktatásra, az egyéni képességfejlesztésre, érdeklődés és aktivitás kiváltására, fenntartására. 3. Oktatásszervezés, tanulásirányítás Az órái célorientáltak, jól tervezettek, szervezettek. Tanítványait jól motiválja. Megfelelően használja, vezeti a tanügyi dokumentumokat. 4. Empátia Képes a mások személyiségjegyeinek, igényeinek, problémáinak megértésére, szükség szerint megfelelő támogatást, segítséget nyújt, nyitott a másság elfogadására, megértésére. 5. Kommunikáció Gondolatait beszédben, írásban érhetően, logikusan képes közölni, megtalálja a megfelelő közlési módot mind a munkatársakkal mind a tanulókkal, mind a szülőkkel. 6. Felelősségtudat Képes, kész cselekedeteiért, döntéseiért felelősséget vállalni, mindig felméri tettei következményeit. 7. Problémamegoldás 8. Kreativitás, innováció Ismer probléma- és konfliktus megoldási stratégiákat, módszereket. Képes felismerni és megoldani a munkaköréhez kapcsolódó, gyakran jelentkező problémákat, konfliktusokat. Ötletgazdag, lelkes, keresi az újszerű megoldásokat, de mindezt felelősséggel, a tanulás-tanítás hatékonyságának érdekében teszi. 9. Együttműködés Képes beilleszkedni a szervezetbe, megtalálja helyét, a szervezeti célokat össze tudja egyeztetni az egyéni célokkal, csapatjátékos, aktívan vesz részt a csapatmunkában Szakmai ismeretei hiányosak. Megszerzett ismereteit a gyakorlatban nem tudja hasznosítani, a tanulók nem értik a magyarázatait. Módszertani ismeretei hiányosak. Ritkán tud célnak megfelelő módszereket, módszerkombinációkat alkalmazni. Nem tud differenciálni, megfelelően alkalmazkodni az osztály és a tanuló adottságaihoz. Nem tudja jól megtervezni, megszervezni az órát. Tanítványait nem tudja motiválni. Pontatlanul, rendszertelenül vezeti a tanügyi dokumentumokat. Nem képes figyelni mások személyiségjegyeire, igényeire, érzelmeire. Nem nyitott a másság elfogadására. Gondolatait beszédben, írásban nem képes érthetően közölni, többször konfliktus forrása volt a nem megfelelő közlésmódja a munkatársak, tanulók szülők körében. Nem vállalja cselekedetei, döntései következményeit, a felelősséget külső körülményekre hárítja, nem képes előre felmérni tettei, döntései következményeit Nem ismer probléma- és konfliktus-megoldási stratégiákat, módszereket. A problémákat nem ismeri fel, gyakran hárít. A bevált gyakorlattól nem mer eltérni, ha vannak is ötletei nem képes azok kivitelezésére Nem tudott a szervezetbe beilleszkedni, az egyéni céljait sokszor a szervezeti célok fölé helyezi

12 9. A gyakornok szakmai követelmények teljesítését elősegítő tevékenységei dokumentumok elemzése óralátogatás és az óra megbeszélése tanmenet és óravázlat készítése egyéni fejlesztési terv készítése bemutató óra tartása munkaközösségi értekezleten való részvétel, munkaközösségi értekezleten szakmai téma előterjesztése konzultáció (szakmai vezetővel, intézményvezetővel, munkaközösségvezetővel, kollégákkal stb.) féléves/éves munkáról beszámoló készítése szülői értekezleten való részvétel, segítő vagy más kolléga jelenlétében szülői értekezlet egy részének megtartása diákközgyűlésen, DÖK programon való részvétel intézményi team-munkában való részvétel esetmegbeszélő csoportban való részvétel osztály, illetve iskolai rendezvény, verseny szervezésében való részvétel, majd egy rendezvény, illetve verseny megszervezése segítővel együttműködve osztályfőnöki munkáról tapasztalatgyűjtés A gyakornok a tevékenység megnevezését és idejét tartalmazó nyilvántartást vezet az elvégzett tevékenységekről, a tevékenység produktumait a gyakornoki idő végéig megőrzi, a szakmai segítő kérésére ellenőrzés, értékelés céljából átadja. 10. A gyakornok értékelése, minősítése A gyakornok értékelésének, minősítésének kiemelt szempontjai tájékozottság az alapvető jogszabályokról és az intézményi alapdokumentumokról széleskörű pedagógiai tartalmi tudás az eredményes tanításhoz szükséges alapvető módszertani tudás

13 célok és tervek meghatározása különféle tanulók fejlesztéséhez, a tanulási folyamat figyelemmel kísérése és visszajelzés a tanulóknak, a tantermi események észlelése, képesség a tanulóktól érkező jelzések megértésére kommunikációs képesség önkontroll felelősségtudat tisztelet a tanulók iránt a tanítás iránti elkötelezettség, együttműködés a nevelőtestületi közösséggel, konfliktus- és probléma-megoldási stratégiák, jártasság az oktatási folyamat megtervezésében, szervezésében, a tanügyi dokumentumok vezetésében, szülőkkel kialakított konstruktív kapcsolat A gyakornok értékelésénél kiemelten figyelmet kell fordítani a végzett munka minőségére, a gyakornok teljesítmény-orientáltságra és munkavégzés során tanúsított viselkedésre A gyakornok értékelésének, minősítésének eljárásrendje A gyakornoki idő első két évben fejlesztési célú értékelés folyik. Célja: a gyakornok beilleszkedésének segítése, szakmai munkájának és viselkedésének fejlesztése, az önfejlesztő képesség megerősítése, támogatás a problémák megoldásához. A gyakornok fejlesztő értékelését minden tanév végén a szakmai segítő készíti el. Az értékelési adatokhoz információt gyűjt a gyakornok felkészítésében közreműködő munkaközösségektől, munkatársaktól, és figyelembe veszi a gyakornok által készített önértékelést. Az értékelést értékelő megbeszélés előzi meg. Az értékelő megbeszélés időpontját legalább két héttel korábban ki kell tűzni, és a gyakornokkal közölni

14 Az értékelő megbeszélés résztvevői: a szakmai segítő és a gyakornok. Az értékelő megbeszélés lépései: a gyakornok önértékelése a szakmai segítő értékelése a vélemény-eltérések tisztázása a problémák feltárása, megbeszélése a következő időszak fejlesztési területeink meghatározása, a résztvevők feladatainak meghatározása az értékelő lap kitöltése, aláírása A gyakornok minősítésének eljárásrendje A gyakornoki időszak utolsó hónapjában a gyakornokot minősíteni kell. A minősítés eredményeként és nem minősítés adható. A minősítésnek jogkövetkezménye van. A közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, ha a gyakornok nem minősítést kap. A gyakornok minősítése az intézményvezető feladata. Az intézmény vezetője minősítő döntése előtt beszerzi a gyakornok közvetlen felettesének véleményét, javaslatát, valamint a szakmai segítő (amennyiben nem azonos a közvetlen felettessel) véleményét, javaslatát, figyelembe veszi az évenkénti értékelés megállapításait, a fejlesztési javaslatok megvalósulását. A minősítés számonkérő vizsgán történik, melyre a gyakornok írásban jelentkezik. Ezt az intézményvezető hagyja jóvá, megjelölve a vizsga időpontját. Az vizsga résztvevői: a szakmai segítők, a gyakornok és az intézményvezető. A minősítést megelőző értékelő megbeszélés lépései: a gyakornok tájékoztatása a minősítés céljáról, menetéről, jogkövetkezményéről a gyakornok tájékoztatása a minősítés eredményéhez kapcsolódóan jogorvoslati lehetőségéről

15 a gyakornok önértékelése, mely összefoglalja a gyakornoki időre meghatározott célok, szakmai követelmények elérésének értékelését is a szakmai segítő összegző értékelése a vezető értékelése az eltérő vélemények megbeszélése a minősítő lap kitöltése, aláírása A minősítés az egyes értékelési területekre adott értékítéletekből áll össze. (lsd: 8.1., 8.2., 8.3.) Az összesített adatok alapján minősítéshez legalább az egyes részterületek 75-75%-ban kell minősítést kapni. Ha a gyakornok ezt nem éri el, nem minősítést kap. Ekkor a gyakornok egy esetben javító vizsgát tehet. A gyakornok akadályoztatása esetén 1 alkalommal halasztott vizsgát tehet. A minősítő lapon a minősítést nem minősítés esetén indokolni kell, az indoklásnak valósnak, okszerűnek, tényeken alapulónak kell lenni. A minősítő lapot az intézményvezető, a szakmai segítő és a gyakornok írja alá. A minősítő lap részét képezi a közalkalmazott személyi anyagának. 11. A szabályzat nyilvánosságra hozatala, felülvizsgálata és módosítása A szabályzatot meg kell jeleníteni az intézmény honlapján, hozzáférhetővé kell tenni a könyvtárban és a titkárságon. A szabályzatot legalább három évenként kell felülvizsgálni. Módosítani kell, amenynyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be, valamint amenynyiben a nevelőtestület legalább fele írásban kéri. 12. Kapcsolódó dokumentumok IMIP, SZMSZ

16 13. Záró rendelkezések A gyakornoki szabályzatban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt nyilvánítottak. A gyakornoki szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra. 14. Záradék A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület szeptember 15-én, nevelőtestületi értekezleten véleményezte. A jelenlevők 100 %-ban jóváhagyták. Az erről készült jegyzőkönyv és aláírási ív 18/15/2009. iktatószámon az irattárban található. Budapest, szeptember

17 Gyakornoki nyilvántartás 1. számú melléklet Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Gyakornoki idő Minősítési határidő.hó.hó.hó.hó.hó.hó.hó.hó.hó.hó.hó.hó.hó.hó nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem Minősítés időpontja és eredménye Megjegyzés

18 A szakmai vezetők kijelölése 2. számú melléklet A... (intézmény) vezetője a következő ún. szakmai vezetőket jelölöm ki az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban gyakornoki idejűket töltő személyek szakmai követelmények elsajátításának segítésére: Szakterület megnevezése Az intézmény belső szabályozásával kapcsolatos szakterület Az intézmény pedagógiája szakterület Szakmai segítő neve és munkaköre Az intézmény tevékenységével érintett személyek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos szakterület A fenntartói irányítással kapcsolatos szakterület A tanügyigazgatási szakterület A foglalkoztatási alapelvek és az oktatásszervezés szakterület A tanulók, gyermekek sajátos felkészítése szakterület A különleges gondozás, fejlesztés szakterület Az oktatási eszközök használata szakterület A szakmai segítőként való kijelölés határozatlan időre, visszavonásig érvényes. Kelt:.. Megismerési záradék... intézményvezető Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a szakmai vezetővé történő kijelölésemet tudomásul vettem, s egyben nyilatkozom arról, hogy tevékenységemet a vonatkozó szabályzat szerint fogom végezni. Kelt:

19 3. számú melléklet Munkáltató megnevezése Címe ÉRTÉKELŐ LAP Az értékelt személyi adatai Születési hely, idő: Az értékelés időpontja: Az értékelés helyszíne: Az értékelés megállapításai: Fejlesztendő területek: Javasolt célok, feladatok: Az értékeléshez az alábbi kollégák adtak adatokat, nyilvánítottak véleményt: Az értékelt észrevételei: Értékelést végző szakmai segítő Értékelt gyakornok

20 4. számú melléklet Jelentkezési lap a szakmai követelmények elsajátítására vonatkozó számonkérésre, vizsgára 1. Általános adatok A közalkalmazott - neve:... - születési helye és ideje:... anyja neve:... - lakcíme: Közalkalmazotti jogviszonyának kezdete: A gyakornoki ideje:... év, minősítésének határnapja: Munkaköre:... A gyakornoki időből letelt idő:... hónap. 2. A számonkérésre vonatkozó adatok A számonkérés részterületei: általános szakmai követelmények munkakörhöz tartozó szakmai követelmények általános és munkakörhöz tartozó szakmai ismeretek alkalmazása A számonkérés jellege: rendes vizsga halasztott vizsga javító vizsga. Kelt:... Záradék A jelentkezési lap egy példányát átvettem. Kelt:... vizsgára jelentkező gyakornok... intézményvezető

21 5. számú melléklet Feljegyzés a gyakornoki vizsgára történő jelentkezés jóváhagyásáról A intézményvezetője a következő megállapításokat teszi a gyakornoki vizsgára történő jelentkezéssel kapcsolatban: 1. A vizsgára jelentkező gyakornok: - neve:... - munkaköre: A gyakornok vizsgára engedése általános feltételeinek teljesülése Feltételek 1. A gyakornok a gyakornoki idejének 80 %-át a vizsga időpontjáig letölti? 2. A gyakornok írásban jelentkezett a számonkérésre? 3. A szakmai vezetők közös írásbeli nyilatkozata rendelkezésre áll arra vonatkozóan, hogy a gyakornok felkészítésével kapcsolatos feladataikat ellátták? 4. A szakmai vezetők megfelelő számú alkalommal látogatták a gyakornok óráit? 5. Megtörtént a gyakornoki óralátogatások tapasztalatainak összefoglalása, írásbeli értékelése? 6. Megtörtént a szakterületre vonatkozó kérdések összeállítása, majd jóváhagyása? Teljesülése Igen Nem 3. A vizsga jellege: Az intézményvezető megállapítja, hogy a gyakornok vizsgáztatása rendes vizsga halasztott vizsga javító vizsga jelleggel történik. A halasztott, illetve javító vizsga engedélyezhető a következő okok miatt: A vizsgáztatás pártatlansága Az intézményvezető a bizottság tagjainak tájékoztatását követően megállapította, hogy a vizsgáztatás pártatlansága (elfogultságmentes, és összeférhetetlenségi helyzetet nélkülöző) lebonyolítása biztosítható a jelen bizottság fennállása mellett nem biztosítható, ezért intézkedik új bizottság felállításáról. 5. A vizsga időpontja A vizsgabizottság által tervezett vizsgaidőpont: Kelt:... intézményvezető

1. A szabályzat célja

1. A szabályzat célja 1. A szabályzat célja A gyakornokok ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez, a gyakorlati tapasztalatszerzéshez, a pedagógusmunka iránti elkötelezettség erősítéséhez támogató intézményi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat

Függelék. Gyáli Liliom Óvoda 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat Függelék 2360 Gyál, Liliom u. 13-15. Gyakornoki szabályzat 1. számú Gyakornoki nyilvántartás Gyakornok neve, születési helye és ideje Munkakör Értékelés Óvodapedagógus Gyakornoki idő Szakmai vezető neve,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Brassó Utcai Általános Iskola 1182 Budapest Brassó u. 1. Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu OM azonosító: 035120 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2007. A

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI

Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK A SZABÁLYZAT CÉLJA A SZABÁLYZAT FELELŐSE A SZABÁLYZAT TERÜLETI Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola OM: 035462 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A GYAKORNOKI SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK... 3 2. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 3. A SZABÁLYZAT FELELŐSE...

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3. Gyakornoki Szabályzat Készült: Budapest, 2009. augusztus 11. Elfogadva:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Petőfi Sándor Általános Iskola Nemesvámos A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján 3. melléklet Budapesti Műszaki Főiskola Készült: 1 eredeti példányban (GMF-BMO) Szervezeti egység: 1 másolatban (munkáltató) Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése

Részletesebben

GYAKORMOKI SZABÁLYZAT

GYAKORMOKI SZABÁLYZAT GYAKORMOKI SZABÁLYZAT érvényes: 2008. január 1.-től Magyar Margit igazgató A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

Balatoni Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat

Balatoni Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat Balatoni Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Gyakornoki szabályzata Hatályos: 2016. október 1. BRTKK SZMSZ GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hatályos 2016. október

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Ciszterci Szent István Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Székesfehérvár 2015 Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Készítette: Bélteczkyné Szende Hilda

Készítette: Bélteczkyné Szende Hilda Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross óvoda Kindergarten Baross Gyakornoki Szabályzata Készítette: Bélteczkyné Szende Hilda Óvodavezető 2014. október 24. 1. Jogszabályi háttér: A 211/2007. (VIII.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A szabályzatot összeállította: KISS PÉTERNÉ igazgató 1 T a r t a l o m j e g y z é k 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Tartalom 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 2 3. A szabályzat

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM Ikt.szám: 1120/2007. SZAKKÖZÉPISKOLA, ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY OM 037935 8100 Várpalota, Szent Imre út 9. tel/fax: 88/472-991 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Gyakornoki Szabályzata

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Gyakornoki Szabályzata A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Szolnok, 2007. december 04. Törőcsik Erzsébet igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi

Részletesebben

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat

Varga Domokos Általános Művelődési Központ. Gyakornoki szabályzat Varga Domokos Általános Művelődési Központ Gyakornoki szabályzat 2007 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Gyakornoki szabályzat A Széchenyi István Szakképző Iskola Mezőkövesd, figyelembe véve a 138/1992. (X. 8.) a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11.

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2011. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VÁC GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. JANUÁR 01-től Vác, 2007. november 30. Mészáros Ferenc igazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Gyakornoki szabályzat

Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Gyakornoki szabályzat Avastetői Általános, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2014. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak 3 2. A szabályzat területi hatálya 3 3. A szabályzat

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Gyakornoki szabályzat 1 Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület a 2014. október 14-én a nevelőtestületi ülésén véleményezte. Érvényes:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 2. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 3. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 2. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 3. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 3 4. A szabályzat módosítása... 3 5. A szabályzat célja... 3 6. A gyakornok

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA AZ AJKAI BRÓDY IMRE GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT TERÜLETI, SZEMÉLYI, IDŐBELI HATÁLYA... 3 II. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA... 3 III. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 IV.

Részletesebben

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁRGY: AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készítette: Felülvizsgálta: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Név: Dátum: Aláírás Tormáné Győrfi Éva Csergő Vilmosné dr. Szabó Béla Mittler

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI I. ISTVÁN KÖZÉPISKOLA 2014. Székesfehérvár, 2014. november 27. Kiadta: Tóth Katalin Igazgató 1/27 Tartalom Törvényi háttér:... 3 A gyakornoki szabályzat

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Gyakornoki Szabályzata 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...3 3. A szabályzat

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: BIRKÁS KRISZTINA ÉRVÉNYES: 2014. SZEPTEMBER 18. NAPJÁTÓL 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Tatabánya, 2014. szeptember 1. 1 Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Pf:129. Tel: 76/500-380 76/320-964 Fax: 76/500-387 E-mail: refaltisk@krek.hu Igazgató: Dr. Szabó Ildikó Tel: 76/500-385 OM azonosító:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Jászárokszállás, 2015. december 1. Bolya Katalin igazgató 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Készítette: Garda László intézményvezető Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. január 1-től visszavonásig 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata A THAN KÁROLY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása...3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...4 3. A szabályzat időbeli hatálya...4 4. A szabályzat

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA A CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA OM: 201901 GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Készült: 2014. augusztus Készítette: Kékesi-Szabó Csilla óvodavezető Érvényes: 2014. szeptember 1. napjától 1 Tartalom 1.Fogalmak.3 2.A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Kandó Kálmán Szakképző Iskola Gyakornoki Szabályzat Tatabánya, 2012. szeptember 03. Készítette: dr. Tóth István igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi

Részletesebben

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje. Gyakornoki Szabályzata. Bácsalmás, szeptember 01.

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje. Gyakornoki Szabályzata. Bácsalmás, szeptember 01. A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Gyakornoki Szabályzata Bácsalmás, 2016. szeptember 01. 1 BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDÉJE..

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Sopron 2007. Gyakornoki szabályzat oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. október 1. napjától Készítette: Szentgyörgyiné Szlovák Mária 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. melléklete Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Csete Balázs Általános Iskola és Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér-Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézménye Pély

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Csete Balázs Általános Iskola és Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér-Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézménye Pély GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Csete Balázs Általános Iskola és Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér-Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézménye Pély 2007 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben