FELNŐTT HITTAN TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELNŐTT HITTAN 11-12. TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.)"

Átírás

1 FELNŐTT HITTAN TALÁLKOZÓ (2015. január 20. és február 3.) 1. Egy Egyház: - görög: εκκλησία [ejtsd: ekkleszía] - görög: κύριος [ejtsd: kűriosz] (Úr) + οίκος [ejtsd: ojkosz] (ház) - latin: ecclesia [ejtsd: ekklézia] - német: Kirche - angol: church - magyar: egyház egy = szent szó egykori jelentése és a ház / üdvösség háza - az ókori görögöknél polgárok összehívott gyülekezete, népgyűlés, ill. ennek helye, ahová a népet Athénban és a legtöbb görög városban a hírnök hívta össze (vö. ApCsel 19,32.39). - A demokratikus városállamokban az egyház a szuverenitás hordozója. Helyenként különböző elemekből állt és különböző hatáskörrel bírt. Athénban pl. minden nagykorú és teljes jogú polgár, Spártában a 30. évüket betöltött, kötelességeiknek békében és háborúban eleget tévő, teljes jogú polgárok gyülekezete. - Szent Pál apostol legtöbbször a helyi egyházakra vonatkoztatta, pl. levelei címzésében (vö. Róm 16,5; 1Kor 16,19; Kol 4,15; Filem 2: háznál egybegyűlt közösség) - ekkleziológia (egyháztan) 2. Szent Egyház: - Szentségi jellege van, azaz jele annak, hogy a Krisztusban végbement megváltás kegyelmei jelen vannak az egész emberiség számára, s egyúttal közli is ezeket a kegyelmeket. - Krisztus alapította, de végső soron a Szentháromságra megy vissza - Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. (Róm 8,29) - benne hívőket egy közösségben gyűjti össze - Izrael volt az előképe - Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok. (1Pt 2,9-10) FONTOS GONDOLATOK, TANÍTÁSOK A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁBÓL (KEK) Az Atya szívében született terv - KEK 759: Az örök Atya bölcsességének és jóságának teljesen szabad és titokzatos terve szerint teremtette az egész világot, elhatározta, hogy az embereket fölemeli az isteni életben való részesedésre, s Fiában erre minden embert meghív. Úgy határozott, hogy a Krisztusban hívőket a szent Egyházba hívja össze. Istennek e családja az Atya terve szerint az emberi történelem folyamán lépésről lépésre alakul és valósul meg. Az Egyházat ugyanis a világ kezdete óta előképek jelezték, Izrael népének története és az Ószövetség csodálatosan 37

2 előkészítette, a végső időkben megalapíttatott, a Szentlélek kiáradásakor nyilvánvalóvá lett, és az idők végén dicsőségesen be fog teljesedni. Az Egyházat a világ kezdete óta előképek jelezték - KEK 760: A világ az Egyházért lett teremtve mondták az első idők keresztényei. Isten a világot a maga isteni életében valóközösség miatt teremtette, a közösségért, mely az emberek Krisztusba való összehívása által valósul meg, és ez az összehívás az Egyház. Az Egyház mindenek célja, és a fájdalmas eseményeket is mint az angyalok bukását és az ember bűnét Isten csak azért engedte meg, hogy alkalmak és eszközök legyenek karja erejének kiterjesztésére és a világ iránti szeretetének teljes mértékű kitágítására: Miként Isten akarata mű és a világnak hívjuk, úgy az Ő terve az emberek üdvössége, és úgy hívjuk, hogy Egyház. Az Ószövetségben előkészített Egyház - KEK 761: Isten népének összegyűjtése abban a pillanatban elkezdődik, amikor a bűn lerombolja az emberek közösségét Istennel és egymással. Az Egyház összehívása mintegy Isten válasza a bűn okozta káoszra. Ez az újraegyesítés titokzatosan minden népben történik: Isten előtt,,mindenki kedves, aki féli Őt és az igazsághoz igazodik, bármely nép fia is'' (ApCsel 10,35).[1363] >>55 - KEK 762: Isten népe egybegyűjtésének távolabbi előkészítése Ábrahám meghívásával kezdődik, akinek Isten megígéri, hogy nagy nép atyjává teszi. A közvetlen előkészítés Izraelnek mint Isten népének kiválasztásával kezdődik. Izraelnek kiválasztása által az összes nemzetek jövendő egybegyűjtésének jelévé kell lennie. De már a próféták vádolják Izraelt, amiért megszegte a szövetséget, és úgy viselkedett, mint egy utcalány. Új és örök szövetséget hirdetnek. Ezt az új szövetséget Krisztus alapította meg. Az Egyház Krisztusban mintegy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének : hogy az emberek Istennel való bensőséges egyesülésének szentsége legyen, ez az Egyház elsődleges célja. Mivel az emberek közötti közösség az Istennel való egységben gyökerezik, az Egyház az emberi nem egységének is szentsége. Az Egyházban ez az egység már alakul, mivel az embereket összegyűjti minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből (Jel 7,9); ugyanakkor az Egyház jele és eszköze e még alakuló egység tökéletes megvalósulásának. A Jézus Krisztus által megalapított Egyház - KEK 763: A Fiú dolga, hogy az idők teljességében megvalósítsa Atyja üdvözítő tervét: ez az Ő küldetésének lényege. Az Úr Jézus ugyanis azzal indította el útjára Egyházát, hogy hirdette a jó hírt, tudniillik azt, hogy elérkezett Istennek az Írásokban ősidők óta megígért országa. Hogy Atyja akaratát teljesítse, Krisztus megnyitja a földön a mennyek országát. Az Egyház Krisztusnak a misztériumban már jelenlévő országa. - KEK 764: Ez az ország Krisztus szavában, tetteiben és jelenlétében ragyogott föl az embereknek. Jézus szavát befogadni annyit jelent, mint magát az országot befogadni. Ennek 38

3 az országnak a csírája és kezdete azok kisded nyája (Lk 12,32), akiket Jézus maga köré gyűjt, s akiknek Ő a pásztora. Ők alkotják Jézus igazi családját. Akiket így maga köré gyűjt, azoknak egy új cselekvésmódot és egy saját imádságot tanít. - KEK 765: Az Úr Jézus közösségének olyan struktúrát adott, mely meg fog maradni az ország beteljesüléséig. Első helyen áll a Tizenkettő kiválasztása Péterrel mint fővel. Ők, akik Izrael tizenkét törzsét képviselik, az új Jeruzsálem alapkövei. A Tizenkettő és a többi tanítvány részesedik Krisztus küldetésében, hatalmában, de sorsában is. Ezekkel a cselekményekkel készíti elő és építi Krisztus az Egyházat. - KEK 766: Az Egyház azonban mindenekelőtt Krisztusnak üdvösségünkért történt teljes odaadásából született, melyet Ő az Eucharisztia alapításában elővételezett és a kereszten vitt véghez. Az Egyház kezdetét és növekedését jelzi a megfeszített Jézus oldalából kifolyó vér és víz. Mert a kereszten elszenderült Krisztus oldalából fakadt az egész Egyház csodálatos szakramentuma. Miként Évát Isten az alvó Ádám oldalából formálta, úgy született az Egyház a kereszten meghalt Krisztus átszúrt szívéből. A Szentlélek által kinyilvánított Egyház - KEK 767: A mű elkészülte után, melyet az Atya a Fiúra bízott, hogy elvégezze a földön, pünkösdkor elküldetett a Szentlélek, hogy szüntelenül megszentelje az Egyházat. Az Egyház ekkor lett nyilvánossá a sokaság előtt, és az igehirdetés által megkezdődött az evangélium terjedése a nemzetek között. Mivel az Egyház minden ember összehívása az üdvösségre, természete szerint missziós, Krisztus küldi az összes néphez, hogy minden embert tanítvánnyá tegyen. - KEK 768: A Szentlélek az Egyházat különböző hierarchikus és karizmatikus ajándékokkal látja el és irányítja, hogy küldetését teljesíteni tudja. Így az Egyház, fölruházva alapítójának ajándékaival és hűségesen megtartva a szeretet, az alázatosság és az önmegtagadás parancsát, küldetést kapott arra, hogy Krisztus és Isten Országát hirdesse és a népek között terjessze, s ennek az Országnak csírája és kezdete a földön. A dicsőségben beteljesült Egyház - KEK 769: Az Egyház (...) csak a mennyei dicsőségben válik majd tökéletessé, Krisztus dicsőséges eljövetelekor. Addig az Egyház zarándokútját járja a világ üldözései és Isten vigasztalásai közepette. Itt a földön tudja, hogy számkivetésben van, távol jár az Úrtól, és az ország teljes eljövetelére vágyakozik, az órára, amikor Királyával a dicsőségben egyesül. Az Egyház és általa a világ beteljesedése a dicsőségben csak nagy megpróbáltatások árán valósul meg. Akkor majd az összes igazak Ádámtól, az igaz Ábeltől az utolsó választottig mind összegyűlnek az Atyánál az egyetemes Egyházban. - KEK 790: A hívők, akik válaszolnak Isten szavára és Krisztus Testének tagjaivá válnak, szorosan egyesülnek Krisztussal: Ebben a testben Krisztus élete árad szét a hívőkbe, akik a 39

4 szentségek által titokzatos és valóságos módon egyesülnek a szenvedett és megdicsőült Krisztussal. - KEK 791: A test egysége nem szünteti meg a tagok különbözőségét - KEK 795: Krisztus és az Egyház tehát a teljes Krisztus. Az Egyház egy Krisztussal. A szentek ennek az egységnek nagyon elevenen tudatában vannak. 3. Katolikus Egyház: - Az egyház egyszerre látható, külső valóság, mert szervezete, tanítása, életközössége van, de egyben kegyelmi valóság is. - Az egyház mindenekelőtt Isten egyháza, vagyis az egyetemes egyház, mely nem egyszerűen a helyi egyházak összessége. E szóhasználatot Szent Pál a jeruzsálemi keresztényektől vette, akik ezzel utaltak arra, hogy Isten igaz választott népe és a messiási ígéretek hordozója az ÚSZ népe. - ecclesia visibilis (lat. 'látható Egyház'): katolikus felfogás az Egyházról, mely a protestáns rejtett Egyházzal szemben vallja, hogy az Egyházhoz tartozás külső fórumon is megállapítható. - ecclesia abscondita (lat. 'elrejtett Egyház'): protestáns fölfogás az Egyházról, mely tagadja az Egyház látható voltát, s azt vallja, hogy egyedül Isten tudja, hogy igazában ki tartozik az Egyházhoz. - (protestáns egyházfelfogás) - Ecclesia militans (lat. 'küzdő Egyház'): a Mt 10,34 alapján az Egyháznak a Földön élő, az üdvösségért még harcoló része. - Ecclesia patiens (lat. 'szenvedő Egyház'): az Egyháznak a földi élet küzdelmeit már befejezett, a tisztítótűzben szenvedő része. - Ecclesia triumphans (lat. 'győzelmes Egyház'): az Egyháznak Isten színelátására eljutott része. 4. Apostoli Egyház: - hierarchikus felépítés, apostolok kiválasztása - 12 törzs küldetése 12 apostol küldetése - Péter különleges kiválasztása (Kéfás/Petrosz/Szikla) - apostolaival mélyebben megérteti messiási küldetését: beszélt előttük engesztelő szenvedéséről, haláláról és föltámadásáról, mígnem apostolai tudatosan megvallják Messiás voltát (Mt 16,16; Mk 8,29). 40

5 - Oldó és kötő hatalmat adott nekik (Mt 18,18), amiben benne volt a törvényhozó és felelősségre vonó hatalom is - rájuk bízta tanításának terjesztését (Mt 10) - az utolsó vacsorán fölhatalmazta őket, hogy megüljék az áldozati lakomát, amelyet keresztáldozatának megjelenítésére rendelt. Követőinek az apostolok által a kenyér és a bor színe alatt kell részesedniük áldozati testében és vérében, amelyet odaadott a bűnök bocsánatáért (Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,19-20; 1Kor 11,23-26). - Megígérte apostolainak a Szentlelket, az Igazság Lelkét, aki elvezeti őket a teljes igazságra, s kinek erejében tanúságot kell tenniük róla (Jn 15,26). - Föltámadása után megadott nekik mindent, ami hozzátartozott küldetésükhöz: föltárta előttük a jövendölés igazi értelmét (Lk 24,25), s hogy az Atyától kapott küldetését bízza rájuk (Jn 20,21). Ez a küldetés már a világhoz, minden teremtményhez szólt (Mt 28,19; Mk 16,15), és benne volt tanításának és kegyelmeinek továbbadása, s az Atya irgalmának kinyilvánítása a bűnök bocsánatával (Lk 24,47; Jn 20,21). - Apostoli munkájuk biztosítéka Ő maga maradt, amennyiben velük lesz a világ végezetéig, s jelenlétének zálogául kiárasztotta rájuk a Szentlelket (ApCsel 2,1-4). - Az egyház egyszerre intézményes (hierarchikus) és karizmatikus közösség, mert Krisztus így alapította. Rendelkezéseiben benne volt, hogy apostolai valódi, szervezett vallási közösséget alapítsanak, amelynek ők a vezetői. 5. Extra ecclesiam nulla salus: - latin: az Egyházon kívül nincs üdvösség - kegyelemtani alaptétel, mely szerint az üdvösség csak az Egyház által érhető el. - A tétel hagyományos gyökere az 1Pét 3,20 képe, ahogy Noé bárkája a vízözöntől való szabadulás eszköze volt, úgy a keresztség is az üdvösség eszköze. Mivel Jézus a keresztséget az Egyházra bízta, azért csak az Egyházon keresztül érhető el az üdvösség. - Az elvet már alkalmazta Antiochiai Szent Ignác, Szent Iréneusz és Órigenész is. Szent Cipriánnak is ez az alapvető teológiai tétele, és ebből vezeti le az állítást, hogy az eretnekkeresztség nem érvényes. - Szent Ágoston megkülönbözteti az eretnekség súlyosabb és enyhébb esetét, s az utóbbiról azt mondja, hogy az nem szakítja el egészen a hívőt az Egyháztól, s így a visszatérés lehetősége is nagyobb. - Az újkorban Suárez és Bellarmin már úgy értelmezték a tételt, hogy a vágykeresztség mintájára elég az igaz Egyházhoz való tartozás vágyának kifejezése. - A mai teológia, főleg a II. Vatikáni Zsinat alapján azt tartja, hogy az Egyház az üdvösség hivatalos eszköze, s Krisztus a megváltás kegyelmeit az Egyházra bízta. Tehát minden kegyelem, amit a jószándékú emberek kapnak, valamiképpen kapcsolatos az Egyházzal. Tehát mondhatjuk, hogy aki üdvözül, az Egyház kegyelmével üdvözül akkor is, ha formálisan nem tartozik a keretébe. - KEK 816: A II. Vatikáni Zsinatnak az ökumenizmusról szóló határozata kifejti: Az üdvösség eszközeit hiánytalanul csak Krisztus katolikus Egyházában, az üdvösség egyetemes eszközében 41

6 érhetjük el. Hitünk szerint ugyanis a Péter vezetése alatt álló egyetlen apostoli kollégiumra bízta az Úr az új Szövetség összes javait, hogy létrehozza Krisztus egy testét a földön; melybe teljesen be kell épülnie mindazoknak, akik valamilyen módon már Isten népéhez tartoznak. - KEK 846: A Szentírás és a hagyomány alapján a zsinat azt tanítja, hogy ez a földön vándorló Egyház szükséges az üdvösséghez. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, aki az Ő testében, ami az Egyház, jelenik meg számunkra; Ő maga pedig kifejezetten hangsúlyozva a hit és a keresztség szükséges voltát, egyúttal az Egyház szükségességét is megerősítette, melybe a keresztségen mint ajtón át lépnek be az emberek. Ezért nem üdvözülhetnek azok az emberek, akik tudják ugyan, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus Egyházat, mégsem akarnak belépni oda vagy megmaradni benne. - KEK 847: Ez a megállapítás nem vonatkozik azokra, akik saját hibájukon kívül nem ismerik Krisztust és Egyházát: Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget. - KEK 848: Jóllehet tehát Isten azokat is, akik önhibájukon kívül nem ismerik az evangéliumot, egyedül általa ismert utakon elvezetheti a hitre, mely nélkül lehetetlen neki tetszeni, az Egyháznak mégis kötelessége és egyúttal szent joga, hogy hirdesse az evangéliumot minden embernek. 42

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Eletunk Krisztus 8 osztaly.indd 1 2010.07.15. 16:39:13 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ

Részletesebben

DOGMATIKA V. A SZENTLÉLEK KEGYELME. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola DR. LUKÁCS LÁSZLÓ ELSŐ RÉSZ PNEUMATOLÓGIA MÁSODIK RÉSZ KEGYELEMTAN

DOGMATIKA V. A SZENTLÉLEK KEGYELME. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola DR. LUKÁCS LÁSZLÓ ELSŐ RÉSZ PNEUMATOLÓGIA MÁSODIK RÉSZ KEGYELEMTAN Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola DR. LUKÁCS LÁSZLÓ DOGMATIKA V. A SZENTLÉLEK KEGYELME ELSŐ RÉSZ PNEUMATOLÓGIA MÁSODIK RÉSZ KEGYELEMTAN 2008 A katekéta - lelkipásztori munkatárs alapképzés kidolgozása

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Szerkesztette: Jánossy Gábor. A Tengernek Csillaga mellékleteként, 1999-ben kiadott Angyal imafüzet c. kiadványunk átdogozott, bővített kiadása

Szerkesztette: Jánossy Gábor. A Tengernek Csillaga mellékleteként, 1999-ben kiadott Angyal imafüzet c. kiadványunk átdogozott, bővített kiadása Angyal imakönyv A szentmise prefációjában (hálaadó ének) a pap a következőket mondja: és ezért mi is, minként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló égi szellemek és minden seregek a mennyben a

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Nyolc Boldogság Katolikus Közösség A Közösség neve A Közösség kezdetben, 1973-tól, a Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány nevet viselte. Megragadott minket Jézus két arca: Oroszlán és Bárány (vö. Jel 5,

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

A VIGll.IA BESZÉLGETÉSE Makovecz Imrével (Dobszay László)... 451

A VIGll.IA BESZÉLGETÉSE Makovecz Imrével (Dobszay László)... 451 vigilia 53. ÉVFOLYAM, JúNIUS BÉKÉS GEllÉRT: A limai dokumentum magyar visszhangja FEHÉR MÁRTA: A tudományjanus-arca TATÁRGYÖRGY: Hádész kapujában.......... KAMARÁS IS1VÁN: Salto immortale. ALlNA KOZINSKA-SOMOIijAI

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER:

Az emberért 132, 133, 136 134 137 138. (a részletes tartalomjegyzék a hátsó borítón) 797 LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: LUKÁCS LÁSZLÓ: JOSEPH RATZINGER: ASZALÓS JÁNOS: SCHANDA BALÁZS: ANDORKA RUDOLF: CSEPELI GYÖRGY: Az emberért Az Evangélium és a Tóra a katekizmusban (Draskovits Imre fordítása) A Katolikus Egyház Katekizmusáról

Részletesebben

Instrukció a gyógyító imákról

Instrukció a gyógyító imákról Hittani Kongregáció Instrukció a gyógyító imákról 2000. szeptember 14. Kézirat Fordította Márialigeti Bence és Krisztina Lektorálta: Dr. Kovács Gábor Bevezetés Az emberi szívbe mélyen belegyökerezett boldogság

Részletesebben

9. KRISZTUS ÉLETE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA

9. KRISZTUS ÉLETE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA 9. KRISZTUS ÉLETE, HALÁLA ÉS FELTÁMADÁSA Krisztus élete - mely Isten akarata iránti tökéletes engedelmesség volt - szenvedése, halála és feltámadása által gondoskodott Isten az emberi bűn engesztelésének

Részletesebben