A megyei múzeumi szervezet sorsa Múlt és jelen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megyei múzeumi szervezet sorsa Múlt és jelen"

Átírás

1 A megyei múzeumi szervezet sorsa Múlt és jelen Előzmények - A vidéki múzeumügy kezdetei A Magyar Nemzeti Múzeum 1802-es alapítását és 1846-os megnyitását követően mintaként szolgált a későbbi múzeumalapítók számára. Erre azonban hosszú ideig nem került sor: a magyar múzeumügy 65 évig egyet jelentett a Nemzeti Múzeum történetével. Kezdeményezések ugyan voltak, de 1867-ig, vagyis több mint fél évszázadon keresztül nem született új múzeum Magyarországon. Majd 1867 és 1895 között felgyorsultak az események 15 múzeumot hoztak létre. Ezt követően a millenniumi ünnepségek bemutatói, a nagy kiállítás újabb alapításokat ösztönöztek 1896 és 1905 között további 49 múzeum született az Osztrák-Magyar Monarchia területén ban jelent meg a Századokban (10. évf. 1. sz p.) Hampel József írása Vidéki mozgalom a régészet és történelem terén címmel, amely a magyar múzeumügy akkori helyzetét tekintette át. Hampel megfogalmazása szerint a közviszonyok fejleménye volt a múzeumok alapításának lehetősége szerte az országban, többnyire egyletek, egyesületek, társulatok révén. Ezek a múzeumok lényegében fiók-nemzeti Múzeumok voltak nemcsak a gyűjtemények szerkezetében, de azok bemutatásának módjában is a Nemzeti Múzeumot másolták. Jó példa erre a Vasvármegyei Kultur Egylet szombathelyi múzeuma, ahol a csak nyáron és csak a hétvégéken nyitva tartó Régiségtár vendégkönyvébe több mint 2000 látogató jegyezte be magát az 1904-es évben. Az 1908-ban megnyitott Kultúrpalota gyűjteményei és kiállításai is a Nemzeti Múzeumét követték Képtár, Könyvtár, Néprajzi Tár, Régiségtár, Természeti Tár várta a látogatókat, és a műtárgyak elhelyezése, a termek berendezése, a tárlók külleme mind az ország első múzeumát idézték. A vallás- és közoktatásügyi miniszter körlevele a vidéki múzeumok fontosságát hangsúlyozva a kulturális haladás legbiztosabb alapjának nevezte őket. (1882, Trefort Ágoston) A vidéki múzeumi gyűjtés Rómer Flóris-féle stratégiája a helyi vonatkozású gyűjtés fontosságát hangsúlyozta, elsősorban a múzeumot létrehozó város tekintetében. A múzeumok irányítása a 19. század végétől kezdve központi volt, s ez bizonyos célok megfogalmazása mellett kiterjedt a részletekre is például a múzeumi berendezés, tárlók, vitrinek szabványaira, a szakemberek képzésére. Talán meglepőnek tűnhet ma számunkra, hogy a legfontosabb múzeumi feladatnak az oktatást tartották.

2 A huszadik század Az első világháborút követően a múzeumi szervezet alapvetően megváltozott: csaknem félszáz intézmény az addigi országhatárokon túlra került, s a magyarországi múzeumi rendszerben jelentős változások következtek be. Az 1922-es XIX. törvénycikk rendelkezett arról, hogy az Országos Magyar Gyűjteményegyetem néven alkotott és önkormányzati joggal felruházott jogi személy, mint a nemzeti nagy közgyűjtemények egyeteme, jövőben a Magyar Nemzeti Múzeum nevet viseli és önkormányzati jogait a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa (a Tanács) által gyakorolja. Az évi XI. törvénycikk a múzeum-, könyvtár- és levéltárügy némely kérdéseinek rendezéseiről a többi múzeumok, könyvtárak és levéltárak ügyének, valamint az ezzel összefüggő egyéb kérdéseknek szerves szabályozása céljából rendeltetett. Ez a törvénycikk rendelkezett a gyűjteményeknek közgyűjteménnyé nyilvánítása, állami felügyelete és támogatása tárgyában, a Gyűjteményegyetem Tanácsának javaslata szerint. Megállapította, hogy a törvényhatósági és községi (városi) közgyűjtemények személyzete a törvényhatóság vagy a község (város) alkalmazottainak létszámába tartozik és a törvényhatóságok, községek (városok) közigazgatási személyzetével azonos elbánásban részesül. A közgyűjtemények tudományos tisztviselőinek és segédszemélyzetének minősítésére az XIX. tc. 4. -a irányadó azzal az eltéréssel, hogy a középiskolai tanári oklevél minden esetben minősít a tudományos tisztviselői állásra. Tudományos állásra végleges minőségben azonban csak azt lehet alkalmazni, aki a közgyűjtemény irányának és gyűjtési körének megfelelő hazai országos közgyűjteménynél, külföldi nagyobb közgyűjteménynél vagy egyetemi intézetnél hasonló munkakörben legalább egy évig szolgálatot teljesített és gyakorlati képességéről a Tanácstól bizonyítványt kapott. Rendelkezett a törvénycikk az ingó műemlékek és egyéb muzeális tárgyak felkutatása (gyűjtés, ásatás stb.) és védelme tárgyában is. A központosítás 1922-es első lépését követte az évi VIII. törvénycikk, amely a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége alá rendelte a vidéki múzeumokat is. (Az XIII. törvénycikk már korábban a MNM alá rendelte a külföldi intézeteket.) Különösen érdekes a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőjének, Pasteiner Ivánnak évi jelentése a felügyelete alá tartozó vidéki múzeumokról. Egy ma hihetetlennek tűnő adatsor: a szekszárdi Tolna vármegyei múzeum igazgató-őre egymaga tárgyat leltározott be az adott évben, emellett 400 tárgyat preparált, 15 esetben végzett régészeti gyűjtést, ásatást, ellenőrzést, 12 alkalommal járt néprajzi gyűjtőúton és kiállítási feliratokat is készített. A múzeumőrön kívül mindössze egy napibéres szolga állt a múzeum szolgálatában és az éves látogatószám 4673 volt. Egy 1944-es levéltári dokumentum közvetlenül a második világháború vége előtt, egy sajátos történelmi-politikai helyzetben ad átfogó képet a vidéki múzeumokról. A Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége jegyzéket állított össze 1944-ben a felügyelete alá tartozó közgyűjteményekről, s egyéb muzeális gyűjteményekről és könyvtárakról. A felsorolt közgyűjteményeket a következő kategóriákba rendezte fenntartásuk szerint: vármegyei, városi, egyesületi, egyházi, állami.

3 Vármegyei fenntartású volt Balassagyarmat, Makó, Nyíregyháza, Pécs, Sátoraljaújhely, Szekszárd, Szentes, Veszprém múzeuma. (7) Városi fenntartásúak voltak Baja, Cegléd, Eger, Érsekújvár, Debrecen, Győr, Gyula, Hódmezővásárhely, Jászberény, Karcag, Kassa, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kőszeg, Léva, Marosvásárhely, Miskolc, Nagybánya, Nagyvárad, Pécs, Rozsnyó, Sopron, Szabadka, Szeged, Szolnok, Vác múzeumai. (19 a jelenleg Magyarország területén kívül esőket kivéve) Egyesületi fenntartású Kaposvár, Keszthely (egyúttal állami is), Kolozsvár, Komárom, Mosonmagyaróvár, Nagyszalonta, Nagyvárad, Rimaszombat, Székesfehérvár, Szombathely (6 - a jelenleg Magyarország területén kívül esőket kivéve). Egyházi fenntartású Bánffyhunyad, Esztergom, Máramarossziget (a felsorolás megemlíti a felügyelet alá nem tartozó egyházi gyűjtemények sokaságát itt tulajdonképpen számításba vehető egyedül Esztergom). Állami fenntartású Kassa Felső-Magyarországi Rákóczi Múzeum, Sepsiszentgyörgy. Magán fenntartású Csíksomlyó. A II. világháború után Ez volt tehát a helyzet közvetlenül a háború vége előtt, s ez a rendszer működött tovább a II. világháborút követő években is. Az 1949-es múzeumi törvény az egyházi gyűjtemények kivételével valamennyi múzeumot állami tulajdonba vette. Az intézménytípusokat országos, regionális és helyi kategóriákba sorolta, rendelkezett az egységes múzeumi nyilvántartásról. A következő tíz évben az országos múzeumok száma mindössze eggyel nőtt, vidéken ezzel szemben 37 új intézmény létesült. Az 1960-as helyzetfelmérés (Helyzetfelmérés a magyarországi múzeumokról. Szerk.: Nagy Sándor, Bp ) alapján megtudhatjuk, hogy a Művelődésügyi Minisztérium kezelésében ekkor 10 budapesti és 49 vidéki múzeum volt, ugyanakkor a vidéki tanácsok tartottak fönn 30 múzeumot. A múzeumi szakemberek létszáma Budapesten 257 volt, míg vidéken mindössze 89 (79 intézményben!). A megyékben lévő múzeumok legnagyobb részében nem volt művészettörténész, illetve természettudományos muzeológus, történészek és közművelődési szakemberek egyáltalán nem voltak viszont régész és etnográfus csaknem mindenhol működött tavaszán született meg, deklaráltan politikai és gazdasági megfontolások alapján a döntés arról, hogy a vidéki múzeumok a 19 megyei tanács hatáskörébe kerülnek és ezzel kialakult gazdaságilag és szakmailag integrált hálózatként a megyei múzeumok szervezete, amit azután az évi 9. számú törvény rögzített. A cél a vidéki kulturális, tudományos, művészeti élet megerősítése volt, helyi központok létrehozása révén, amelyek a szervezetükbe tartozó kisebb intézmények működését segítették, és a megye művelődésének centrumai lettek. Az MSZMP KB évi, a közművelődés helyzetéről és fejlesztésének feladatairól szóló határozata, valamint az évi V. törvény (közművelődési törvény) megfogalmazta, hogy a múzeumok tudományos kutatói bázisukra és gyűjteményeikre támaszkodva a tömegek nevelésében vezető szerepet kell, hogy játszanak.

4 Ettől kezdve alakultak meg a közművelődési osztályok, csoportok, és működtek népművelő szakemberek a múzeumokban. A gyarapodás folytatódott: év végére 528 múzeumi működési engedéllyel rendelkező intézmény volt Magyarországon, jóllehet ezeknek csak a 21 százaléka volt ténylegesen múzeum. Bár ekkorra már jelentősen nőtt a megyei múzeumok szakembergárdájának száma, 1980-ban a megyei hálózatban 455 (azaz húsz év alatt négyszeresére nőtt az összlétszám), az országos intézményekben 500 fő szakmai munkatárs dolgozott, ez még mindig arányaiban rosszabb helyzetet jelentett vidéken. Sajátosan összegezte a célokat az évi Országos Múzeumigazgatói Értekezlet: a múzeumok tevékenységeinek fő irányairól szólva megállapította, hogy a mennyiségi fejlődést a minőséginek kell fölváltania, a belső tartalékok feltárásával, jobb munkaszervezéssel. A megyei múzeumok feladatáról megfogalmazta, hogy a megyei intézmények helytörténeti gyűjtemények, emlékmúzeumok, tájházak, emlékházak, egyéb kisgyűjtemények - szakmai irányítását és felügyeletét kell magas színvonalon ellátniuk, regionális kutatásszervező és finanszírozó szerepkörrel gyűjtőterületükhöz és gyűjteményeikhez kapcsolódva. Ugyanezen az értekezleten fogalmazták meg azt is, hogy a vidéki múzeumok csak akkor maradhatnak életképesek, ha a megyei múzeumi szervezet részévé tudnak válni. Két évtizednek kellett mindössze eltelnie, hogy az első megyei szervezet szétbontása, leépítése megkezdődhessék. Hogyan alakult e két évtizedben, illetve a rendszerváltás óta a megyei múzeumi szervezetek sorsa? Részben új lehetőségekkel az ALFA program, valamint a TIOP, TÁMOP és ROP pályázatok révén a megyei múzeumok legtöbbje fejleszteni tudta a múzeumi szolgáltatásokat és kiállításokat. Az ALFA programban 2004 és 2009 között 62 nyertes megyei pályázat volt, ez többnyire az állandó kiállítások megújulását jelentette. (Az adatok és a program értékelése a NEFMI honlapján megtalálható.) De a lehetőségek mellett a költségvetés csökkenése és az időről-időre bekövetkező létszámcsökkentés is jellemzi ezt az időszakot. A lehetőségek növekedése és az egyre nehezedő körülmények nem jelentenek ellentmondást, csupán jelzik azokat a jelentős változásokat, amelyek ebben a két évtizedben a magyar múzeumügy egészét jellemezték. Egy dolog azonban biztos az immár fél évszázada kialakított, létrehozott megyei múzeumi hálózat jól működő rendszert jelent, amely ma is teljesíteni tudja a megalapításakor megfogalmazott elvárásokat, sőt lényegesen többet: a megyei múzeumi szervezet országos egységességének biztosításával a magyar vidéki muzeológia és a régészeti örökségvédelem költséghatékonyan működtethető, a szétaprózott muzeális intézményekkel szemben az egyes feladatokat komplex módon, költséghatékonyan, térségi koordináció keretében lehet ellátni,

5 megerősíthető a szolgáltató, segítő megyei múzeum modellje (restaurálás, régészeti munka, kiállítás rendezés, a legnagyobb technikai bázist, így a legnagyobb ráfordítást igénylő tevékenység koncentrálódása), biztosítható a települési érdekeken túlnyúlóan, a kormányzati kultúrpolitika elvárásainak megfelelően a nemzeti kulturális örökség elemeinek megmentése, megőrzése, feldolgozása és a nagyközönségnek történő bemutatása, így minden megyében a megyei múzeumi szervezet az egész megye tudományos, örökségvédelmi, kultúrpolitikai és turisztikai tengelyévé válhat.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

L. Simon László. Új közgyűjteményi és közművelődési rendszer vidéken Előterjesztői expozé és zárszó * Előterjesztői expozé

L. Simon László. Új közgyűjteményi és közművelődési rendszer vidéken Előterjesztői expozé és zárszó * Előterjesztői expozé L. Simon László Új közgyűjteményi és közművelődési rendszer vidéken Előterjesztői expozé és zárszó * Előterjesztői expozé A művelődést minden egyes nemzedéknek verejtékes munkával kell újra és újra kiküzdenie,

Részletesebben

Mûemlékvédelem és örökség Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények

Mûemlékvédelem és örökség Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények Világosság 2005/6. A kulturális örökség kutatása Fekete Ilona Mûemlékvédelem és örökség Magyarországon: intézménytörténet, perspektívák, vélemények Vajon mennyire kell visszamennie az időben annak, aki

Részletesebben

Az önkormányzati reform és a szakági muzeológia

Az önkormányzati reform és a szakági muzeológia Az önkormányzati reform és a szakági muzeológia Amikor néhány héttel ezelőtt Fejős Zoltánnal egyeztettük e beszámoló témáját, némi kötelező, de nem túl hosszúra nyúló szabadkozás után igent mondtam. Azonnal

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április XI. évfolyam 1. szám 2013 Szerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Hegedűsné Majnár Márta, Kapitány Orsolya

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Előzmények, célok és feladatok Az országos nagymúzeumok kezdeményezése nyomán, a mai kor elvárásait, szemléletmódját figyelembe véve immár

Részletesebben

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA Budapest, 2000 1 VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANIZÁCIÓ VÁLTOZÁSAI A magyar állam szerepe a városrendezés, az építésügy és a lakáspolitika

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése

Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése Óbudai Egyetem Szenátusa által a szakkollégiumok tevékenységének felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottság jelentése A bizottság tagjai: Dr. Réger Mihály, tudományos rektorhelyettes, a bizottság elnöke

Részletesebben

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár

Kvv. Környezet védelmi. és vízügyi levéltár Kvv Környezet védelmi és vízügyi levéltár A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai m A g ya r o r s z á g levélt á r A i k ö r n y e z e t v é d e l m i és vízügyi levélt á r A kiadványt támogatta:

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Doktori (PhD) értekezés 2005 Készítette: Ujlakyné Szűcs Éva PhD hallgató

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi CXL. törvény. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai,

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során?

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során? Ha mindez így marad, akkor ez ennek a 140 éves történetnek a vége BUKSZ-beszélgetés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feloszlatásáról Lővei Pál Klaniczay Gábor A BUKSZ-Beszélgetéseket lapunk első évtizedében

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

BUDAPEST GYŐR MISKOLC

BUDAPEST GYŐR MISKOLC 2 0 1 0 3. szám BUDAPEST GYŐR MISKOLC A T A R T A LO M B Ó L T is z a K á lm á n é s a k ö z ig a z g a t á s i b ír á s k o d á s A d a lé k o k a civil s z e k t o r f e ls z á m o lá s á h o z M a g

Részletesebben