ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: Kiadás száma: 10. 1/36

2 Az AESTHETICA IMC Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: Cg , adószám: , bankszámlaszám: ; mint orvosi központ) valamint a továbbiakban: Orvosi Központ) valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Orvosi központ és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek, külön-külön: Fél) között az Orvosi Központ által az Ügyfél részére nyújtott orvosi és esztétikai valamint egyéb közérzetjavító szolgáltatások tekintetében a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. 1. Szolgáltatás 1.1 Az Orvosi Központ az Egyedi Szerződés szerint orvosi, közérzetjavító szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások). Az Orvosi Központ kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik. 2. A Felek jogai és kötelezettségeik 2.1. Az Orvosi Központ kötelezettséget vállal, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja. 2.2 A Szolgáltatás nyújtásának helye: Budapesten: 1133 Budapest, Váci út 76., Győrben: 9024, Győr Hunyadi u 14/16., (továbbiakban: Klinika). Műtéti beavatkozásokat az Orvosi Központ a fentiektől eltérő helyszíneken, a vele szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi intézmények telephelyein nyújtja. A műtéti beavatkozások helyszínét az Orvosi Központ az adott beavatkozás milyensége és az ügyfélsorrend alapján választja ki. A műtéti beavatkozások helyszínét az Orvosi Központ egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében az Ügyfél esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles figyelembe venni. Az Orvosi Központ a Szolgáltatásokat az egészségügyi személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). Az Orvosi Központ valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 2.3 Az Orvosi Központ jogosult a vonatkozó külön szabályzat rendelkezései betartása mellett értékesítés támogató eszközök alkalmazására. Kiadás dátuma: Kiadás száma: 10. 2/36

3 2.4 Az Orvosi Központ az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Klinikán fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatás nyújtásában részesíti, mely Szolgáltatásért az Orvosi Központ díjazásra jogosult. Az Orvosi Központ általános konzultációs díjtételeit jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik, vagy a szolgáltatás nemére tekintettel Egyedi Szerződés a Felek között nem kerül megkötésre, úgy a mellékletben foglalt díjat köteles az Ügyfél az adott Szolgáltatás ellenértékeként Orvosi Központ részére megfizetni. Amennyiben a Felek között Szerződéskötésre kerül sor, a konzultáció díja levonódik a végső árból. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáción túli szolgáltatások díja, a szolgáltatás nemére, az Ügyfél adottságaira, a beavatkozás bonyolultságára és megvalósíthatóságára is tekintettel, egyénenként változik, így annak pontos összegét mindenkor az Egyedi Szerződés tartalmazza. 2.5 Az Orvosi Központ köteles az Ügyfelet a kezelések, beavatkozások menetéről, annak kockázatairól, az esetleges szövődményekről előzetesen tájékoztatni. A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél külön hozzájáruló nyilatkozat aláírásával igazolja. A hozzájáruló nyilatkozat Ügyfél általi el nem fogadása esetén az Orvosi Központ a Szolgáltatás nyújtását minden további indokolás nélkül megtagadhatja. 2.6 Az Ügyfél köteles a kezeléseken, a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Orvosi Központ a kezelés, vizsgálat egyeztetett időpontjáról a kezelést, vizsgálatot megelőzően az Ügyfél által megadott telefonszámra emlékeztető SMS-t küldhet. Az Ügyfél köteles haladéktalanul, de minimum 24 órával korábban értesíteni az Orvosi Központot, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására az Orvosi Központ, rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyenfajta kártérítésre/kártalanításra nem jogosult Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben az Orvosi Központ jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy műtéti beavatkozások esetén az Orvosi Központ a Szolgáltatás nyújtásához szükséges vérmintavételi vizsgálatokat elvégezze, és vállalja, hogy a vizsgálatok alkalmával a tőle elvárható teljes mértékben együttműködik. 2.9 Az Ügyfél hozzájárul, hogy a kivizsgálások elkészült leletei az elemzést végző laborból elektronikusan érkezzenek az Aestheticához, majd azokat az Aesthetica a továbbiakban is elektronikusan kezelje. Kiadás dátuma: Kiadás száma: 10. 3/36

4 2.10. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és az Orvosi Központ működési rendjét tiszteletben tartani Az Ügyfél a Kezelés igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Ügyfél köteles a Kezelés ellátásában az Aestheticával, az Aesthetica alvállalkozójaként közreműködő kezelő orvossal, illetve alkalmazottakkal együttműködni, így többek között: tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről; tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról; a szükséges, illetve jogszabály által előírt nyilatkozatokat írásban megtenni, illetve kérdőíveket kitölteni; tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról; a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani; a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni Az Ügyfél köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a vizsgálata során keletkezett pozitív és negatív leleteket milyen formában kívánja megkapni. A leletek átvételére a következő lehetőségek vannak: - Személyes átvétellel az Orvosi Központban - Postán történő kiküldéssel, az Ügyfél által megadott postacímre - en történő kiküldéssel, az Ügyfél által megadott címre. Ha az Ügyfél az ben történő leletkiküldést kéri vállalja annak felelősségét, hogy az általa megadott e- mail cím pontos, illetve a postafiókja sérthetetlen más személy részére nem elérhető. Orvosi Központ a leletkiküldésből eredő adatvédelem megsértéséért, és egyéb kárért felelősséget nem vállal Az Ügyfél köteles az Orvosi Központ által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni. Kiadás dátuma: Kiadás száma: 10. 4/36

5 2.14 Az Orvosi Központ az Ügyfél vizsgálatát követően vagy a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha a vizsgálat eredménye vagy a kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni; a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik; a konzultáció folyamán, vagy bármikor később a konzulens orvos vagy szakasszisztens véleménye alapján az Ügyfél a pszichés állapota okán a beavatkozásra nem alkalmas Az Orvosi Központ a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények között lehetséges figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el Az Orvosi Központ az Ügyfél magatartására visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal Az Ügyfél az Orvosi Központ által nyújtott és elvégzett Szolgáltatást követően az orvos által előírt kontrollvizsgálatokon az Orvosi Központban köteles megjelenni Műtéti beavatkozás esetén az Ügyfél köteles a műtéti beavatkozást követően 1 héttel 2 héttel 1 hónappal 3 hónappal 6 hónappal 12 hónappal orvosi kontrollvizsgálat elvégzése céljából az Orvosi Központban megjelenni Az orvosi kontrollvizsgálat célja különösen a Szolgáltatás körében elvégzett beavatkozás felülvizsgálata, az Kiadás dátuma: Kiadás száma: 10. 5/36

6 Ügyfél egészségügyi állapotának felmérése, az esetleges panaszok, szövődmények vizsgálata, a szükséges utókezelések meghatározása, és megbeszélése Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást követően előírt orvosi kontrollvizsgálat az Ügyfél érdekében, valamint az Ügyfél egészségi állapotának figyelemmel kísérése, felmérése és javítása érdekében történik. Amennyiben Ügyfél a kontrollvizsgálatokat elmulasztja, úgy az Orvosi Központ nem vonható felelősségre azon kárért, kockázatért, amely a kontrollvizsgálatok alkalmával időben észlelhető, kezelhető, megakadályozható lett volna, vagy amely egyébként a kontrollvizsgálat elmulasztására vezethető vissza Az Orvosi Központ az ügyfél személyes tárgyaiért az Orvosi Központ területén felelősséget nem vállal és nem köteles az Ügyfél Orvosi Központban felejtett tulajdonát (pl. kabát, esernyő) megőrizni és az Ügyfélnek eljuttatni Az Orvosi Központ az ügyfél személyes tárgyaiért a műtét helyszínén sem vállal felelősséget. 3. Díjazás 3.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az Orvosi Központ csak a Szolgáltatási Díj teljes egészében történő megfizetése esetében köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott kezelést, beavatkozást Műtéti beavatkozások esetében Ügyfél a Szolgáltatás díját teljes egészében a beavatkozást megelőzően az Egyedi Szerződés rendelkezései szerint köteles Orvosi Központ részére megfizetni A Díj(részletek) megfizetése számla ellenében történik, készpénzben vagy banki átutalás útján az Orvosi Központ fentiekben maghatározott bankszámlaszámára. Banki átutalás útján történő Díjfizetés esetében az Orvosi Központ a teljesítés igazolásaként elfogadja a banki terhelési értesítő eredeti példányát vagy az azzal mindenben megegyező hitelesített másolatot.3.5. Az Orvosi Központ által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kötendő Egyedi Szerződés mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor az Orvosi Központ a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult, melyet Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően előre köteles megfizetni Orvosi Központ részére. Kiadás dátuma: Kiadás száma: 10. 6/36

7 3.4. Orvosi Központ ellenkező megállapodás hiányában a Szolgáltatások elvégzését a teljes díj megfizetéséig megtagadhatja Amennyiben az Ügyfél a műtéti beavatkozást bármely okból ideértve az olyan elháríthatatlan külső vagy belső okot is, mint az Ügyfél egészségi állapotban felismert olyan jellemző, amely alkalmatlanná teszi a beavatkozás elvégzésére, függetlenül attól, hogy az állapot a befizetéskor már fennállott-e, vagy később állt be lemondja, vagy nem veszi igénybe, az Aesthetica a már kifizetett, de még igénybe nem vett beavatkozások díjának 10%-át jogosult megtartani, a fennmaradó részt pedig visszatéríti a 3.7 pontban meghatozott módon Az Ügyfél által befizetett, de igénybe nem vett műtéti beavatkozás díjára a befizetett összegnek visszajáró részét az Orvosi Központ az Ügyfél írásbeli kérésére az üzleti éven belül készpénzes, bankkártyás, vagy átutalásos befizetés esetén banki átutalással köteles visszafizetni az Ügyfél részére. Egyéb fizetőeszköz (pl. egészségpénztár, Szép kártya) esetén a visszatérítés az adott fizetőeszköz kibocsátójának szabályzatában meghatározott módon történik. Üzleti éven túl függetlenül az igénybe vett fizetőeszköztől az Ügyfél visszatérítésre nem jogosult, a befizetett összegnek a jelen pontban szabályozott hányada egyéb szolgáltatás igénybevételekor az Orvosi Központnál beszámításra kerül. Amennyiben az Ügyfél befizetését a 3.8. pont szerinti egészségpénztári kártyával vagy SZÉP kártyával teljesítette, úgy a visszautalás kizárólag az Ügyfél egészségpénztári illetve SZÉP kártya számlájára történhet Amennyiben az Orvosi Központ bármely okból (pl. reklamációkezelés) az Ügyfél befizetésének visszautalása mellett dönt ideértve a 3.5 pont szerinti visszautalás esetét is a tárgyév december 31-ig köteles azt megtenni. Abban az esetben, ha az Ügyfél írásbeli nyilatkozata vagy az Orvosi Központ visszautalásról szóló döntése tárgyév november 01. és december 31. között születik meg, akkor az Orvosi Központ az Ügyfél befizetésének visszautalását legkésőbb következő év február 28-ig köteles elindítani Az Orvosi Központ szerződött egészségpénztári és SZÉP kártya partnerei által kibocsátott egészségpénztári és SZÉP kártyát az Orvosi Központ kizárólag a kibocsátók szabályzataiban meghatározott módon fogadja el. Visszautalás esetén is a visszautalásra minden esetben csak az Ügyfél egészségpénztári, illetve SZÉP kártya számlájára kerülhet sor. Kiadás dátuma: Kiadás száma: 10. 7/36

8 3.9. Azon Ügyfél, aki ét követően plasztikai műtéten esett át Orvosi Központunkban és rendelkezik ajánló kártyával, jogosult arra, hogy a műtétét követő 6 hónapon belül ismeretségi körében ajánlja Orvosi Központunk plasztikai műtétjeit. Abban az esetben, ha az ajánló Ügyfél által érkezett új Ügyfél plasztikai műtétre szerződik Orvosi Központunkban akkor az ajánló Ügyfél a műtét elvégzése után jogosul, ajánlott és szerződött páciensenként Ft utólagos engedményre, melynek visszafizetése a 3.7 pont szerint történik azt követően ha visszatérítésre jogosult Ügyfél kitölti és leadja az Orvosi Központ részére az adómegfizetéshez szükséges, az Ügyfél személyes adatait tartalmazó adatlapot. Az utólagos engedményt terhelő adót az Orvosi Központnak szükséges a NAV felé megtéríteni. Új ügyfélnek számít az, aki az ajánlást megelőzően Orvosi Központunk egyik szolgáltatására sem kötött még szerződést. Egy ügyfél maximum 5 páciens ajánlására és maximum Ft visszatérítésre jogosult. A z utólagos kedvezmény csak abban az esetben jár az Ügyfélnek, ha az ajánlott Páciens teljesíti az Orvosi Központtal létrejött szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét, valamit ha az Orvosi központ elvégezte a Pácienssel kötött szerződésben vállalt műtétet. 4. Felelősség 4.1. Az Orvosi Központ kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet az Orvosi Központ beleértve a Személyzetet is szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy az Orvosi Központ beleértve a Személyzetet is magatartásával állnak összefüggésben Tekintettel arra, hogy a műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert (a pácienstájékoztatóban felsorolt) kockázatain túl speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat okozó elváltozások, bevérzések, bőrelszíneződések, változó vastagságú hegek, torzulások stb. keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, az Orvosi Központ ezzel kapcsolatos felelősségét a 4.1. pontban foglaltak kivételével kizárja Az Orvosi Központ mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Kiadás dátuma: Kiadás száma: 10. 8/36

9 4.4 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a beavatkozáskor közreműködő Személyzet kizárólag szakmai felelősséget vállalhat, azaz a beavatkozást felelősségteljesen, a legnagyobb körültekintéssel, a legjobb tudása szerint végzi el az Egészségügyről szóló évi CLIV. tv. által megkívánt legnagyobb körültekintéssel, gondossággal, és biztosítja a szükséges kontrollvizsgálatot, szükség szerinti kötéscserét, továbbá a varratszedést az előre egyeztetett időpontban. 4.5 Az Orvosi Központ nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit különösen a 2.8., valamint a pontokban foglaltakat megszegi, illetőleg az Orvos vagy egyéb, az Orvosi Központ nevében eljáró személy által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be. 4.6 Implantációs beavatkozások körében az Orvosi Központ az implantátum beszerzése, kiválasztása, és alkalmazása során a lehető legkörültekintőbben, a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően jár el. Ilyen típusú beavatkozások körében az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az implantáció nem egy életre szóló beavatkozás, annak időtartama az implantátum fajtájától, a műtéti körülményektől és a páciens egyéni hajlamától, életkörülményétől függ, ezért az Orvosi Központot a protézisek, implantátumok alkalmazásából folyó, kellő körültekintés mellett előre nem látható következményekért, továbbá az implantátumok, protézisek szervezetre gyakorolt hatásáért felelősséget nem vállal. 5. Titoktartás, adatvédelem 5.1. Az Orvosi Központ köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni Orvosi Központ a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv., továbbá az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. Tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket az Orvosi Központ Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. 6. Garancia Program 6.1. Az Orvosi Központ Garancia Programot hirdet meg a jelen ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg, melynek Kiadás dátuma: Kiadás száma: 10. 9/36

10 keretében vállalja, hogy az általa korábban beültetett emlőimplantátum mellplasztikai műtéttel való cseréje esetén az újonnan behelyezendő emlőimplantátumot saját költségére biztosítja. 6.2 A Garancia Program részletes leírását és a részvételi feltételeket az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. 7. ÁSZF hatálya 7.1 Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött Egyedi Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik Az Orvosi Központ fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást az Orvosi Központ ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá internetes honlapján teszi közzé Amennyiben jelen ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a Felek akaratának és célkitűzésének. 8. Záró rendelkezések 8.1 Felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 8.2 A mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. 8.3 A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló CLIV. törvény idevonatkozó rendelkezései irányadók. 8.4 Orvosi központ biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. 8.5 A jelen ÁSZF április 26. napján lép hatályba. Kelt: Budapest, Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

11 AESTHETICA IMC Kft. ÁSZF 1. számú melléklete: Konzultációs, kontroll és kezelés díjak* *Az árak alkalmanként vagy csomagonként értendőek Allergológia Allergológia konzultáció Allergológia kontroll Ft Belgyógyászat Belgyógyászat konzultáció Belgyógyászat kontroll Magas vérnyomás konzultáció Ft Bőrgyógyászat Bőrgyógyászat konzultáció Bőrgyógyászat kontroll Éves anyajegy szűrés Mélyfagyasztás Kauteres eltávolítás Hegkezelés keloidos injekcióval Derma-roller csomag Volkmann kanállal történő eltávolítás Ft Ft Ft-tól Ft-tól Diabetológia Diabetológia konzultáció Diabetológia tanácsadás Diabetológia kontroll (30 perc) Diabetológia kontroll (15 perc) Ft Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

12 Dietetika Dietetika konzultáció Dietetika minden további 30 perces konzultáció Ft Endokrinológia Endokrinológia konzultáció Endokrinológia kontroll Ft Érsebészet Érsebészet konzultáció Érsebészet kontroll Scleroterápia Lézeres oldalági kezelés TC3000 kezelés Ft Ft Ft-tól Ft Foglalkozás egészségügyi ellátás **csak szerződött partnereink részére Üzemorvosi ellátás** Ft-tól Fül-orr gégészet Fül-orr gégészeti konzultáció Fül-orr gégészeti konzultáció endoscoppal Fül-orr gégészeti kontroll Fülmosás Endoscopos vizsgálat Impedancia mérés thympanométerrel Hallás szűrés audiométerrel és thympanométerrel Idegen test eltávolítása Orrvérzés csillapítás kauterrel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

13 Gasztroenterológia Gasztroenterológia konzultáció Gasztroenterológia kontroll Ft Gépjármű vezetői alkalmassági vizsgálat 50 éves kor alatt (10 évre) Ft 50 és 60 éves kor között (5 évre) Ft 60 és 70 éves kor között (3 évre) Ft 70 éves kor felett (2 évre) Ft Kardiológia Kardiológiai szakorvosi vizsgálat Kardiológiai kontroll Kardiológiai kontroll + EKG Kardiológiai kontroll + szívultrahang (ECHO) Kar-boka index Ergometria (terheléses EKG) EKG Holter monitorozás Ft Ft Ft Ft 24 órás vérnyomás monitorozás (ABPM) 24 órás vérnyomás (ABPM) és EKG Holter monitorozás 1 24 órás vizsgálatok kiértékelése Szívultrahang Ft Nemigyógyászat (STD) Nemigyógyászat konzultáció Nemigyógyászat kontroll Ft Neurológia Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

14 Neurológia konzultáció Neurológia kontroll Ft Nőgyógyászat ***nőgyógyászati ellátást (konzultációt vagy kontrollt) menstruációs időszakban nem végzünk. Nőgyógyászat konzultáció*** Nőgyógyászat kontroll*** Nőgyógyászati vizsgálat ultrahanggal*** Nőgyógyászati vizsgálat rákszűréssel*** Ultrahangos petevezeték átjárhatósági vizsgálat*** HPV védőoltás beadás Spirál felhelyezés Spirál levétel Terhesgondozás szerződéskötés nélkül Terhesgondozási A csomag Terhesgondozási B csomag Terhesgondozási C csomag Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Proktológia Proktológia konzultáció Proktológia kontroll Proktológiai vizsgálat rectoszkópos feltárással Barron ligatúra kezelés Thrombectomia kezelés Végbéltályog feltárás Caruncula kezelése Ft Ft Ft-tól Ft-tól Ft-tól Ft-tól Pszichológia Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

15 Pszichológia konzultáció Ft Sebészet Sebészet konzultáció Sérv konzultáció Anyajegyek, lipóma és egyéb bőrelváltozások kimetszése ambuláns ellátás során Anyajegyek és egyéb bőrelváltozások kimetszése műtőben Benőtt köröm eltávolítása (1db) Köldöksérv műtét Köldöksérv műtét egy órán túl Körömszél bemetszése (oldalanként) Lágyéksérv műtét - 1 oldali, bódításban Lágyéksérv műtét - 1 oldali, bódításban, egy órán túl Lágyéksérv műtét - 1 oldali, altatásban Lágyéksérv műtét - 1 oldali, altatásban, egy órán túl Lágyéksérv műtét - 2 oldali, bódításban Lágyéksérv műtét - 2 oldali, bódításban, egy órán túl Lágyéksérv műtét - 2 oldali, altatásban Lágyéksérv műtét - 2 oldali, altatásban, egy órán túl Lipóma eltávolítás bódításban Lipóma eltávolítás bódításban, egy órán túl Lipóma eltávolítás altatásban Lipóma eltávolítás altatásban, egy órán túl Emlő fibróma eltávolítás Ft-tól Ft-tól Ft Ft Ft Ft-tól Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft-tól Urológia Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

16 Urológia konzultáció ultrahanggal Urológia konzultáció Urológia kontroll Előbőr felválasztása Fitymafék műtét Fitymafékszűkület megszüntetése Condyloma eltávolítása Kauteres eltávolítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft-tól Ft-tól Egyéb szolgáltatás Szövettan Receptírás Ft-tól Ft Szűrőcsomagok* A mintavétel, illetve vérvétel alapdíját a csomagok ára tartalmazza. Női szűrőcsomag (Nagylabor, EKG, vérnyomásmérés, belgyógyászati labor értékelés, nőgyógyászati vizsgálat, hüvelyi UH, cytológia, hasi és kismedencei UH vagy proktológia, emlő ultrahang, bőrgyógyászati konzultáció, anyajegy szűrés) Női menedzserszűrés (Nagylabor, EKG, vérnyomásmérés, belgyógyászati labor értékelés, nőgyógyászati vizsgálat, hüvelyi UH, cytológia, hasi és kismedencei UH vagy proktológia, emlő ultrahang, bőrgyógyászati konzultáció, anyajegy szűrés, kardiológiai szakorvosi vizsgálat) Férfi szűrőcsomag (Nagylabor, PSA, EKG, vérnyomásmérés, belgyógyászati labor értékelés. urológia konzultáció, hasi és kismedencei UH vagy proktológia, here ultrahang, bőrgyógyászati konzultáció, anyajegy szűrés) Férfi menedzserszűrés (Nagylabor, PSA, EKG, vérnyomásmérés, belgyógyászati labor értékelés. urológia konzultáció, hasi és kismedencei UH vagy proktológia, here ultrahang, bőrgyógyászati konzultáció, anyajegy szűrés, kardiológiai szakorvosi vizsgálat) Terhesség előtti komplex kivizsgálás (Nagylabor, három pontos vércukor és inzulin rezisztencia vizsgálat, TSH, D-vitamin, emlő UH, Ár Ft Ft Ft Ft Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

17 nőgyógyászati vizsgálat, hüvelyi UH, cytológia, emlő vizsgálat, EKG, belgyógyászati konzultáció) Emésztőrendszeri szűrőcsomag (Gasztroenterológiai konzultáció, hasi ultrahang, Helicobacter teszt, cöliáki teszt, laktóz intolerancia teszt, CEA tumor marker vizsgálat) Pajzsmirigy szűrőcsomag (Endokrinológiai konzultáció, pajzsmirigy ultrahang, TSH, T3, T4, Anti TPO, TRACK) PCO szűrőcsomag (Nőgyógyászati vizsgálat ultrahanggal, emlő vizsgálat, három pontos vércukor és inzulin rezisztencia vizsgálat, D-vitamin, endokrinológiai konzultáció) Candida szűrőcsomag nőknek (Nőgyógyászati vizsgálat ultrahanggal, emlő vizsgálat, candida tenyésztés) HPV szűrőcsomag nőknek (Nőgyógyászati vizsgálat ultrahanggal, cytológia, emlő vizsgálat, HPV tipizálás) Ft Ft Ft Ft Ft *nőgyógyászati ellátást (konzultációt vagy kontrollt) menstruációs időszakban nem végzünk. Aesthetica labor árlista A vállalási határidő tájékoztató jellegű és minden esetben munkanapban értendő. Amennyiben a kiértékeléshez saját szakorvosunk véleménye szükséges, abban az esetben ezek a vállalási határidők változhatnak. A vizsgálatokat lehetőséged van az alábbi kedvezményes csomagokban igénybe venni. A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Laborvizsgálatok csomagban Ár Kislabor (2 munkanap) Glükóz, süllyedés, mennyiségi vérkép, minőségi vérkép, vizeletvizsgálat, üledék meghatározás Nagylabor (2 munkanap) Glükóz, Na, Ka,,karbamid, kreatinin, húgysav, összfehérje, koleszterin, triglicerid, összbilirubin, GOT, GPT, Gamma-GT, alkalikus foszfatáz, süllyedés, mennyiségi vérkép, minőségi vérkép, vas, vizeletvizsgálat, üledék meghatározás Általános műtét előtti kivizsgálás (3 munkanap) Glükóz, Na, Ka, karbamid, kreatinin, húgysav, összfehérje, koleszterin, triglicerid, összbilirubin, bilirubin direkt, GOT, GPT, Gamma-GT, alkalikus foszfatáz, Prothrombin, süllyedés, mennyiségi vérkép, minőségi vérkép, Vércsoport+RH+Ellenanyagszűrés, RPR vizsgálat, vizeletvizsgálat, üledék meghatározás Vércsoport+RH+ellenanyagszűrés (3 munkanap) Májfunkciók (2 munkanap) Összbilirubin, GOT, GPT, Gamma-GT Pajzsmirigy vizsgálat TSH, T3, T4 (2 munkanap) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

18 Kibővített pajzsmirigy vizsgálat Anti-TPO,TSH,T3,T4 (4 munkanap) Hepatitisz vizsgálat (8 munkanap) Hepatitis A vírus (lgg, lgm), Hepatitis B vírus: HBsAg, anti-hbc, Hepatitis C vírus (lgg), pozitív esetben megerősítés Western blot módszerrel, Hepatitis E vírus (lgg, lgm)) Gasztroenterológiai csomag Nagylabor, Coeliákia, Laktózintolerancia,Helicobacter C13 (10 munkanap) Ft Ft Ft A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Speciális vizsgálatok *A női alaphormon vizsgálatokat (C1+C2) egy menstruációs cikluson belül kell elvégezni **Kivétel: citológia és szövettan, amely mentesül a mintavételi, illetve vérvételi alapdíj alól Női alaphormon vizsgálat C1/menstruációs ciklus 2. és 4. napja között/ (2 munkanap)* FSH, LH, Prolaktin, Tesztoszteron, Ösztradiol Női alaphormon vizsgálat C2/menstruációs ciklus 21. napján/ (2 munkanap)* FSH, LH, Tesztoszteron, Ösztradiol, Progeszteron Férfi hormon csomag (Tesztoszteron, DHEA-S, SHBG, Prolaktin, Kortizol) (8 munkanap) Leiden mutáció V. faktor szűrése szájnyálkahártya-törlet vagy cervix mintával (6 munkanap) Laktózintolerancia szűrése (10 munkanap) Koffeinlebontás vizsgálata (10 munkanap) Helicobacter kilégző teszt C13 (7 munkanap) Vércsoport meghatározás ellenanyag szűréssel (3 munkanap) Szövettan (14 munkanap)** Cervix citológia (6 munkanap)** Ár Ft Ft Ft Ft Ft Ft 8500 Ft 8000 Ft 6000 Ft 3000 Ft A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. STD vizsgálatok (PCR) Humán papillómavírus (HPV) PCR-HPV-csoport detektálása és genotipizálása (6 munkanap) Chlamydia trachomatis PCR (4 munkanap) Mycoplasma genitalia PCR (4 munkanap) Ár Ft Ft Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

19 Ureaplasma urealyticum/parvum QPCR (4 munkanap) Neisseria gonorrhoeae PCR (4 munkanap) Trichomonas vaginalis PCR (4 munkanap) Gardnerella vaginalis QPCR (4 munkanap) Atopobium vaginae QPCR (4 munkanap) Treponema palladium PCR (4 munkanap) Herpes simplex vírus (1-2) PCR genotipizálással (4 munkanap) Hüvely baktérium és gomba tenyésztés és rezisztencia (5 munkanap) Húgycső baktérium és gomba tenyésztés és rezisztencia (5 munkanap) Lues: RPR és specifikus Treponema pallidum antitestek (IgG, IgM) (8 munkanap) HIV-1,2 antitestek, HIV-1 antigén (3 munkanap) Hepatitis B vírus HBsAg kimutatása (5 munkanap) Hepatitis B egyéb markar, Anti-HBs (8 munkanap) STD kibővített szűrőcsomag (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas, baktérium és gomba tenyésztés, HIV, Lues, HBsAg és Anti-HBs) (8 munkanap) STD alap szűrőcsomag (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas) (5munka nap) STD - alap szűrőcsomag + tenyésztés (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas, baktérium és gomba tenyésztés) (5 munkanap) STD kibővített szűrőcsomag + Neisseria gonorrhoeae PCR (8 munkanap) STD - alap szűrőcsomag + tenyésztés + Neisseria gonorrhoeae PCR (5 munkanap) STD kibővített szűrőcsomag + Herpes simplex vírus PCR genotipizálással (8 munkanap) STD - alap szűrőcsomag + tenyésztés+ Herpes simplex vírus PCR genotipizálással (5 munkanap) STD - kibővített szűrőcsomag + Humán papillóma vírus (HPV) (6 munkanap) STD - alap szűrőcsomag + tenyésztés + Humán papillóma vírus (HPV) (6 munkanap) STD Kibővített, komplex szűrőcsomag (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, HPV, baktérium és gomba tenyésztés, HIV, Lues, HBsAg és Anti-HBs) (6 munkanap) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

20 STD Komplex szűrőcsomag (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, HPV, baktérium és gomba tenyésztés) (6 munkanap) Tumormarkerek A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Férfi tumormarkerek (8 munkanap) máj, emésztőszervi, prosztata, hasnyálmirigy, tüdő és hólyag tumorok vizsgálata vérből Női tumormarkerek (8 munkanap) máj, emésztőszervi, petefészek, emlő, hasnyálmirigy, tüdő és hólyag tumorok vizsgálata vérből Kibővített női tumormarkerek premenopausa (8 munkanap) máj, emésztőszervi, petefészek, emlő, hasnyálmirigy, tüdő és hólyag tumorok, HE-4 premenopausa vizsgálata vérből Kibővített női tumormarkerek postmenopausa (8 munkanap) máj, emésztőszervi, petefészek, emlő, hasnyálmirigy, tüdő és hólyag tumorok, HE-4 postmenopausa vizsgálata vérből A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Klinikai kémia Ár Ft Ár Ft Ft Ft Ft Vállalási határidő (munkanap) Glukóz 300 Ft 2 Terheléses glukóz (2 pontos) Ft 2 Terheléses glukóz (3 pontos) Ft 2 Terheléses glukóz (4 pontos) Ft 2 Terheléses glukóz (5 pontos) Ft 2 Hemoglobin A lc Ft 3 Nátrium 300 Ft 2 Kálium 300 Ft 2 Klorid 300 Ft 2 Kálcium 300 Ft 2 Lithium Ft 2 Foszfor 300 Ft 2 Magnézium 320 Ft 2 Karbamid 300 Ft 2 Kreatinin 700 Ft 2 Húgysav 300 Ft 2 Összfehérje 300 Ft 2 Albumin 300 Ft 2 CRP Ft 2 ASLO=AST Ft 2 Koleszterin 300 Ft 2 Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

21 LDL-koleszterin Ft 2 HDL-koleszterin 900 Ft 2 Triglicerid 300 Ft 2 Bilirubin össz 300 Ft 2 Bilirubin direkt 300 Ft 2 GOT (ASAT) 300 Ft 2 GPT (ALAT) 300 Ft 2 Gamma-GT 300 Ft 2 Alkalikus foszfatáz 300 Ft 2 Kolineszteráz 450 Ft 2 LDH 300 Ft 2 CK 700 Ft 2 CK-MB Ft 2 Amiláz 900 Ft 2 Lipáz Ft 2 Réz, szérum Ft 14 Cink szérum Ft 14 Cöruloplazmin Ft 4 Fruktózamin Ft 4 α1- antitripszin Ft 7 Troponin Ft 2 Szelén Ft 14 A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Véralvadás Ár Vállalási határidő (munkanap) Protein C Ft 17 Protein S Ft 17 Antithrombin III Ft 17 APTI Ft 2 Prothrombin 900 Ft 2 APC rezisztencia Ft 17 Fibrinogén Ft 2 D-dimer Ft 2 Lupus antikoaguláns Ft 17 Hematológia Ár Vállalási határidő (munkanap) Süllyedés 300 Ft 2 Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

22 Mennyiségi vérkép 700 Ft 2 Minőségi vérkép Ft 2 Vas 400 Ft 2 Transzferrin Ft 2 Ferritin Ft 2 Folsav Ft 3 B Ft 3 Homocisztein Ft 3 Reticulocyta Ft 2 Vizelet vizsgálatok Ár Vállalási határidő (munkanap) Általános 300 Ft 2 Üledék 700 Ft 2 Glukóz (Gyűjtött) 300 Ft 2 Kreatinin 700 Ft 2 Nátrium (Gyűjtött) 300 Ft 2 Kálium (Gyűjtött) 300 Ft 2 Kálcium (Gyűjtött) 300 Ft 2 Foszfor (Gyűjtött) 300 Ft 2 Fehérje 300 Ft 2 Mikroalbumin Ft 2 Amiláz 900 Ft 2 Terhességi teszt 900 Ft 2 24 órás vizeletgyűjtés VMA vizsgálatra Ft 17 Higany kimutatása vizeletből Ft 15 Vizelet kortizol kimutatása 24 órás gyűjtött vizeletből Ft 2 A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Speciális vizsgálatok Ár Vállalási határidő (munkanap) Terheléses inzulin (2 pontos) Ft 4 Terheléses inzulin (3 pontos) Ft 4 Terheléses inzulin (4 pontos) Ft 4 Terheléses inzulin (5 pontos) Ft 4 Vércukor+inzulin terhelés (2 pontos) Ft 4 Vércukor+inzulin terhelés (3 pontos) Ft 4 Vércukor+inzulin terhelés (4 pontos) Ft 4 Vércukor+inzulin terhelés (5 pontos) Ft 4 Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

23 Vesekő analízis Ft 17 Lipoprotein (a) = Lp(a) Ft 4 Drog szűrőteszt (vizelet) Ft 2 Drog teszt vizelet 5 paraméter Ft 2 Immunológiai paraméterek Ár Vállalási határidő (munkanap) Szérumfehérje elektroforézis = ELFO Ft 4 Elektroforézis +paraprotein azonosítás Ft 14 Vizeletfehérje elektroforézis Ft 15 IgG/IgA/IgM Ft 4 IgG alosztályok Ft 14 Pneumococcus IgG Ft 21 HIB IgG Ft 21 Tetanus IgG Ft 21 Diphteria IgG Ft 21 b2-mikroglobulin Ft 4 C3,C Ft 4 CH Ft 15 C1 eszteráz inhibitor Ft 28 N-alpha-glukozidáz seminális plazmából Ft 14 TNF-alfa Ft 20 A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Autoantitestek Rheumatoid faktor = RF Anti-CCP (filaggrin) ANA (ELISA) ANA Hep-2 mintázat+titer ENA panel dsdns antitest Foszfolipid antitest szűrése és azonosítása (b2gpi+kardiolipin) Annexin IgG/IgM Anti-prothrombin screen Ár Vállalási határidő (munkanap) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7 Autoimmun májbetegség autoantitest profil Ft 7 Autoimmun myositis autoantitest profil Ft 7 Cöliakia (ttg IgA/IgG) Ft 7 Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

24 Cöliakia (ttg IgA/IgG) + EMA IgG Ft 7 EMA IgA Ft 7 EMA IgG Ft 7 ASCA IgG/IgA Ft 7 ANCA mintázat, titer, MPO/PR Ft 7 ANCA profil Ft 7 AMA, simaizom elleni, retikulin elleni, LKM, endothel, parietális sejt elleni antitest Ft 7 GBM antitest Ft 7 Intrinsic faktor elleni antitest Ft 7 Enterocyta elleni antitest Ft 21 Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei Ft 7 Anti-TPO Ft 4 Anti-TG = ATG Ft 4 Pancreas szigetsejt (ICA) Ft 21 Mellékvese, here: szteroid termelő sejt elleni antitest Ft 21 Petefészek:zóna pellucida,theca interna, corpus luteum elleni antitest Ft 21 Spermium elleni antitest Ft 21 Spermium elleni antitest(seminális plazma) Ft 21 Harántcsíkoltizom elleni antitest Ft 7 Aquaporin-4 antitest (NMO) Ft 21 Onkoneuronális antitestek Ft 7 MAG-IgM Ft 21 Csontanyagcsere Ár Vállalási határidő (munkanap) CrossLaps Ft 4 Osteocalcin Ft 4 Calcitonin Ft 4 Parathormon Ft 4 A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

25 Tumor markerek Ár Vállalási határidő (munkanap) Máj- és csírasejtes tumorok (AFP) Ft 4 Terhes AFP+MoM Ft 4 Emésztőszervi tumorok (CEA) Ft 4 Prosztata tumor (PSA) Ft 4 PSA free Ft 4 Petefészek tumorok (CA 125) Ft 4 HE-4+CA 125 rizikó becsléssel Ft 8 Emlő tumor (CA 15-3) Ft 4 Hasnyálmirigy tumor (CA 19-9) Ft 4 Melanoma (S100) Ft 4 Kissejtes tüdő tumor (NSE) Ft 4 Hólyag- és tüdő tumor (TPA) Ft 4 Gyomor tumor (CA 72-4) Chromogranin A Ft Ft 14 Gyógyszerszint meghatározás Ár Vállalási határidő (munkanap) Digoxin szérum szint Ft 2 Carbamazepin Ft 4 Valproát Ft 4 Együtt kérhető vizsgálatok Ár Vállalási határidő (munkanap) Infertilitás panel I. (ANA,ds-DNS,cöliakia, anti-tpo, anti-tg és foszfolipid antitestek) Infertilitás panel II. (ANA,ds-DNS,cöliakia,anti-TPO,anti-TG és foszfolipid antitestek,annexin V,prothrombin antitest) Véralvadási vizsgálatok(prothrombin,apti,fibrinogén,d-dimer,at III,Protein C,Protein S,APC,homocisztein,lupus antikoaguláns) Immunológiai vizsgálatok(foszfolid antitest szűrés,annexin V, prothrombin antitest) GastroPanel: Pepszinogén I. és II. gasztrin és Helicobacter IgG Ft Ft Ft Ft Ft 14 Allergiák Ár Vállalási határidő (munkanap) Össz-IgE meghatározás Ft 4 Rövid nutritív panel (Nutritív IgE panel 20*) Ft Teljes nutritív panel (Nutritív IgE panel 40*) Ft 7 Rövid légúti panel (Inhalatí IgE panel 20*) Ft 7 Méh-darázs specifikus IgE Ft 7 Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

26 Teljes légúti panel (Inhalatí IgE panel 40*) Teljes táplálék intolerancia panel (Táplálék IgG 46*) Hisztamin intolerancia (DAO) Ft Ft Ft 14 A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Hormonok Ár Vállalási határidő (munkanap) Androszténdion Ft 10 Anti-Müllerian Hormon Ft 7 DHEA-S Ft 4 FSH (SZ) Ft 3 HCG (SZ) Ft Inhibin B Ft 21 IGF Ft 7 Inzulin Ft 3 Kortizol Ft 3 LH Ft 3 Progeszteron Ft 3 17-OH Progeszteron Ft 7 Prolaktin = PRL Ft 3 Makroprolaktin Ft 3 Ösztradiol = E Ft 3 SHBG Ft 3 T4, free (SZ) Ft 3 T3, free (SZ) Ft 3 Tesztoszteron Ft 3 Tesztoszteron, free Ft 3 Biológiailag aktív tesztoszteron Ft 3 Thyreoglobulin Ft 3 TRAK Ft 3 TSH Ft 3 Reverz T Ft 14 ACTH Ft 3 HGH Ft 3 D-vitamin Ft 3 Cpeptid Ft 3 Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

27 Vizelet 5HIAA ürítés Ft 17 Aldoszteron Ft 7 Renin (direkt) Ft 7 Magzati kockázat biokémiai szűrése 1. trimester (12.hét) 2. trimester (16.hét): HCG, AFP, szabad ösztriol mérése és kockázat elemzés Vállalási határidő Ár (munkanap) Ft Ft 3 EKG EKG vizsgálat Vállalási határidő Ár (munkanap) Ft 1 Infúziós terápia Infúziós terápia 1 alkalom Infúziós terápia 3 alkalom Infúziós terápia 5 alkalom Infúziós terápia 10 alkalom Ár 6000 Ft Ft Ft Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

28 Baktériumok, gombák tenyésztéses vizsgálatai, vírusok, baktériumok kimutatása A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Eredmény kiadás (munkanap) Baktériumok és gombák tenyésztéses vizsgálatai Ár Negatív Pozitív Vizelet (baktérium+rezisztencia) Ft 2 5 Vizelet (gomba+rezisztencia) Ft 2 4 Orrváladék (baktérium+rezisztencia) Ft 2 5 Orrváladék (gomba+rezisztencia) Ft 2 4 Torokváladék (baktérium+rezisztencia) Ft 2 5 Torokváladék (gomba+rezisztencia) Ft 2 4 Bőrkaparék (baktérium+rezisztencia) Ft 2 5 Bőrkaparék (gomba+rezisztencia) Ft 2 4 Húgycső (baktérium+rezisztencia) Ft 2 5 Húgycső (gomba+rezisztencia) Ft 2 4 Hüvely (baktérium+rezisztencia) Ft 2 5 Hüvely (gomba+rezisztencia) Ft 2 4 Körömkaparék (gomba+rezisztencia) Ft 28 MRSA vizsgálat Ft 2 3 Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

29 A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő. Vírusok, baktériumok kimutatása vérből Vállalási határidő (munkanap) Lues: RPR és specifikus Treponema pallidum antitestek (IgG, IgM) Ft 3-8 Borrelia (IgG, IgM), pozitív esetben megerősítés Western blot módszerrel Lyme kór szűrés Ft 5-8 Legionella antitestek Légkondi-betegség szűrése Ft 5-8 Yersinia (IgG, IgM, IgA) Ft 5-8 Salmonella Typhi, Paratyphi antitestek Ft 5-8 Brucella antitest Ft 5-8 Bartonella (IgG, IgM) Ft 5-8 Leptospira antitest Ft 5-8 HIV-1,2 antitestek, HIV-1 antigén Ft 3 Hepatitis A vírus (HAV) IgG, IgM Ft 5-8 Hepatitis B vírus HBsAg kimutatása Ft 3-5 Hepatitis B egyéb marker, Anti-HBs Ft 5-8 Hepatitis C vírus (HCV) Ft 3-5 Hepatitis E vírus (IgG, IgM) Ft 5-8 Epstein-Barr vírus (EBV) (VCA IgG, IgM, EBNA-IgG) Ft 5-8 Mumps vírus (IgG, IgM) Ft 5-8 Cytomegalovírus (CMV) (IgG, IgM) Ft 5-8 Herpes simplex vírus (HSV) 1 (IgG, IgM) Ft 5-8 Herpes simplex vírus (HSV) 2 (IgG, IgM) Ft 5-8 Varicella zoster vírus (VZV) (IgG, IgM) Ft 5-8 Rubeola vírus (IgG, IgM) Ft 5-8 Parvovírus B19 (IgG, IgM) Ft 5-8 Toxoplasma gondii (IgG, IgM) pozitív esetben IgA, IgG aviditás Ft 3-5 Echinococcus (IgG) Ft 5-8 Toxocara canis (IgG) Ft 5-8 Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

30 Terhesgondozáshoz kapcsolódó vizsgálatok tartalma és ára Terhesgondozás orvosi vizsgálatok (terhesgondozási szerződés nélkül) heti vizsgálat Anamnézis, adatok felvétele, anyai, apai (örökletes) betegségek, kórelőzmény felvétele, esetleges előző terhességek körülményeinek felderítése, terhesség megállapítása, citológia, hüvelyváladék, bimanuális nőgyógyászati vizsgálat, emlő tapintásos vizsgálata, hüvelyi ultrahang, életjelenség detektálására, laboratóriumi vizsgálatok előírása Ft heti vizsgálat szülészeti vizsgálat szülésznő közreműködésével - vérnyomásmérés, testsúly vizsgálat, vizeletvizsgálat-, majd laboreredmények kiértékelése szülésznőgyógyásszal Ft heti vizsgálat szülészeti vizsgálat szülésznő közreműködésével - vérnyomásmérés, testsúly vizsgálat, vizeletvizsgálat, szívhanghallgatás-, majd az eredmények kiértékelése szülész-nőgyógyásszal Ft heti vizsgálat szülészeti vizsgálat szülésznő közreműködésével - vérnyomásmérés, testsúly vizsgálat, vizeletvizsgálat, szívhanghallgatás-, majd laboreredmények kiértékelése, hüvelyváladék, hüvely ultrahang szülész-nőgyógyásszal Ft heti vizsgálat szülészeti vizsgálat szülésznő közreműködésével - vérnyomásmérés, testsúly vizsgálat, vizeletvizsgálat, szívhanghallgatás-, majd az eredmények kiértékelése szülész-nőgyógyásszal Ft heti vizsgálat szülészeti vizsgálat szülésznő közreműködésével - vérnyomásmérés, testsúly vizsgálat, vizeletvizsgálat -, majd laboreredmények kiértékelése, hüvelyi vagy hasi ultrahang, szívhanghallgatás szülész-nőgyógyásszal 35. heti vizsgálat szülészeti vizsgálat szülésznő közreműködésével - vérnyomásmérés, testsúly Ft Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

31 vizsgálat, vizeletvizsgálat -, majd hüvelyváladék, streptococcus tenyésztés, szívhanghallgatás szülész-nőgyógyásszal 36. heti vizsgálat szülészeti szülészeti vizsgálat szülésznő közreműködésével - vérnyomásmérés, testsúly vizsgálat, vizeletvizsgálat, CTG -, majd ultrahang szűrés flowmetriával, szívhanghallgatás szülész-nőgyógyásszal Ft Terhesgondozáshoz kapcsolódó laborvizsgálatok A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő hét: Glükóz, Na, Ka, karbamid, kreatinin, összfehérje, összbilirubin, bilirubin direkt, GOT, GPT, Gamma-GT, alkalikus foszfatáz, süllyedés, mennyiségi vérkép, minőségi vérkép, TSH, vizeletvizsgálat, üledék meghatározás, vércsoport+rh+ellenanyagszűrés, HbsAg, RPR vizsgálat, nyugalmi EKG hét: Glükóz, terheléses glükóz, Na, Ka, karbamid, kreatinin, összfehérje, összbilirubin, bilirubin direkt, GOT, GPT, Gamma-GT, alkalikus foszfatáz, süllyedés, mennyiségi vérkép, minőségi vérkép, vizeletvizsgálat, üledék meghatározás, vércsoport+ Rh, ellenanyagszűrés 36. hét: Glükóz, Na, Ka, karbamid, kreatinin, összfehérje, összbilirubin, bilirubin direkt, GOT, GPT, Gamma-GT, alkalikus foszfatáz, süllyedés, mennyiségi vérkép, minőségi vérkép, vizeletvizsgálat, üledék meghatározás, vércsoport+ Rh, ellenanyagszűrés, prothrombin INR Ft Ft Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

32 Ultrahang vizsgálatok ára Vizsgálat típusa Ár Felnőtt doppler áramlás vizsgálat egy alsó végtagon UH-gal Ft Felnőtt doppler áramlás vizsgálat egy felső végtagon UH-gal Ft Felnőtt doppler áramlás vizsgálat két alsó végtagon UH-gal Ft Felnőtt doppler áramlás vizsgálat két felső végtagon UH-gal Ft Felnőtt ágyéki UH Ft Felnőtt emlő és axilla UH Ft Felnőtt hasi és kismedencei UH Ft Felnőtt here (testis) UH Ft Felnőtt kismedencei UH Ft Felnőtt lágyrész UH Ft Felnőtt nyaki erek (carotisok) doppler vizsgálata UH-gal Ft Felnőtt nyaki UH Ft Felnőtt pajzsmirigy UH Ft Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

33 Allergia panelek összetétele és ára A mintavétel, illetve vérvétel alapdíja 600 Ft, ami a vizsgálati díjon felül fizetendő Teljes légúti (inhalatív) panel IgE, 40 allergén vizsgálata: Ft macska szőr/hám, ló szőr, szarvasmarha szőr, kutya szőr, tengerimalac hám, nyúl hám, aranyhörcsög hám, patkány hám/protein, egér hám/protein, tollkeverék háziszárnyas (liba, csirke, kacsa, pulyka) ecsetpenész (Penicillium notatum), korompenész (Cladosporium herbarum), kannapenész (Aspergillus fimugatus), candida albicans (élesztőgomba), konídiumos gomba (Alternaria tenius), parlagfű, fekete üröm, réti margaréta, gyermekláncfű, aranyvessző, égerfa, mogyoró fa/cserje, szilfa, fűzfa, nyárfa, juharfa, nyírfa, bükkfa, tölgyfa, diófa, házipor atka (D. pteronyssius), házipor atka (D. farinae), házipor/házikosz, csótány, lándzsás utifű, fehér libaparéj, ballagófű, juhsóska, fűkeverék 1 (csomós ebír, réti csenkesz, angol és réti parje, réti komócsin) fűkeverék 2 (illatos borjúpázsit, angol perje, nád, termesztett rozs, pelyhes selyemperje) Rövid légúti (inhalatív) panel IgE, 20 allergén vizsgálata: Ft macska szőr/hám, kutya hám, dermatophagoides pteronyssinus, penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis, eger, nyír, mogyoró, tölgy, fűz, perjefélék, réti komócsin, rozs, liba toll/csirke toll/kacsa toll/pulyka toll, parlagfű, feketeüröm, lándzsás útifű Teljes táplálék (nutritív) panel IgE, 40 allergén vizsgálata: Ft disznóhús, marhahús, csirke hús, birkahús, paradicsom, sárgarépa, burgonya, mustár, tőkehal, garnélarák, kék kagyló, tonhal, lazac, kiwi, mangó, ananász, narancs, alma banán, őszibarack, tehéntej, alfa-laktalbumin, béta laktoglobulin, kazein, szezámmag, sütőélesztő, fokhagyma, zeller, mogyoró, paradió, mandula, kókuszdió, földimogyoró, tojás, kecsketej, rozs, zab, kukorica, hajdina, búza. Rövid táplálék (nutritív) panel IgE, 20 allergén vizsgálata: Ft tojássárgája, tojásfehérje, tej, kazein, szezámmag, búza, rozs, szójabab, mandula, mogyoró, földimogyoró, dió, őszibarack, zeller, paradicsom, burgonya, alma, sárgarépa, tőkehal, rák Táplálék intolerancia panel IgG, 46 allergén vizsgálata: Ft alma, bárányhús, dió, brokkoli, burgonya, búza, csirkehús, dinnyemix, dió, durum búza, édesvízi hal mix, élesztő, fehér hal mix, fekete ribizli, fokhagyma, földimogyoró, földieper, glutén, gomba, grapefruit, gyömbér, kakaóbab, káposzta, kesudió, kukorica, mandula, marhahús, narancs és citrom, olajbogyó, paprika, paradicsom, póréhagyma, rák és kagylómix, rizs, rozs, sárgarépa, sertéshús, szójabab, tea, tehéntej, tojás, tonhal, uborka, zab, zeller, zöldségmix Kiadás dátuma: Kiadás száma: /36

ÁSZF 1. számú melléklete:

ÁSZF 1. számú melléklete: AESTHETICA IMC Kft. ÁSZF 1. számú melléklete: Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Aesthetica Orvosi Központ Allergológia konzultáció Allergológia kontroll Belgyógyászat konzultáció Belgyógyászat kontroll

Részletesebben

Összes laborvizsgálat

Összes laborvizsgálat Összes laborvizsgálat Vérvétel díja 1 500 Ft 1 V. faktor Leiden- mutáció vérvétel 12. heti labor (induló/syphilis/hbsag) 18 000 Ft 17 ketoszteroid ürítés (Labor) 24. heti labor (OGTT)+ vércsop+ea. 9 900

Részletesebben

Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása

Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása Belgyógyászati áttekintő Tüdőszűrő röntgen (PA mellkas felvétel) Hasi és kismedencei ultrahang Nyaki (carotis és pajzsmirigy) ultrahang Ízületi ultrahang Echokardiográfiai

Részletesebben

(Nagy laborban szereplő TSH eltérés esetén automatikusan elvégzi a labor, ennek költsége ebben az esetben utólag fizetendő)

(Nagy laborban szereplő TSH eltérés esetén automatikusan elvégzi a labor, ennek költsége ebben az esetben utólag fizetendő) Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok* Szolgáltatás megnevezése Kis labor (Teljes vérkép, vörösvértest-süllyedés, vércukor, koleszterin) Nagy labor (Teljes vérkép, vércukor, vörösvértest-süllyedés, TSH, LDL-,

Részletesebben

Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok*

Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok* Doktor24 Labor Vizsgálati Csomagok* Szolgáltatás megnevezése Kis labor (Teljes vérkép, vörösvértest-süllyedés, vércukor, koleszterin) Nagy labor (Teljes vérkép, vércukor, vörösvértest-süllyedés, TSH, LDL-,

Részletesebben

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE Vérvétel (Blood sampling) 1.500 Ft CSOMAG VIZSGÁLATOK MEGNEVEZÉSE STD szűrés PCR I. csomag HPV kimutatás Trichomonas vagin. PCR Chlamydia trachom. PCR Gardnerella vagin.

Részletesebben

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

LABOR SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE LABOR SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Vérvétel (Blood sampling) 1.500 Ft CSOMAG VIZSGÁLATOK MEGNEVEZÉSE STD szűrés PCR I. csomag HPV kimutatás Trichomonas vagin. PCR Chlamydia trachomatis lgg, lgm AT Gardnerella

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ÁRLISTA

SZÉKESFEHÉRVÁRI ÁRLISTA SZÉKESFEHÉRVÁRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2017.02.21. Kiadás száma: 2. 1/15 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt

Részletesebben

Vérvétel/alkalom. A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése. Csomag árak vérvételi díj nélkül. Árak vérvételi díj nélkül.

Vérvétel/alkalom. A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése. Csomag árak vérvételi díj nélkül. Árak vérvételi díj nélkül. Vérvétel/alkalom 1 000 Ft Panel neve Ionok Vasanyagcsere Vese Diabétesz A vizsgálat neve Nátrium Na 150 Ft Kálium K 150 Ft Klorid Cl 150 Ft Kálcium Ca 200 Ft Foszfor P 150 Ft Magnézium Mg 200 Ft Vas Fe

Részletesebben

Vizsgálati panelek részletesen

Vizsgálati panelek részletesen p1. ALAPSZŰRÉS Bilirubin Gamma-GT GOT (ASAT) GPT (ALAT) Húgysav Koleszterin Süllyedés Triglicerid Vércukor p2. ÁLTALÁNOS SZŰRÉS Alkálikus foszfatáz Amiláz Bilirubin Gamma-GT GOT (ASAT) GPT (ALAT) HDL-koleszterin

Részletesebben

Rendelési idő: csütörtök 7:00-10:00 Vérvétel díja: 3000 Ft Sürgősségi felár: 5000 Ft (a labornaptól eltérő napon történő vérvétel esetén).

Rendelési idő: csütörtök 7:00-10:00 Vérvétel díja: 3000 Ft Sürgősségi felár: 5000 Ft (a labornaptól eltérő napon történő vérvétel esetén). Diabétesz Vese Vas-anyagcsere Ionok Labor vizsgálatok Rendelési idő: csütörtök 7:00-10:00 Vérvétel díja: 3000 Ft Sürgősségi felár: 5000 Ft (a labornaptól eltérő napon történő vérvétel esetén). Nagylabor

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-8-0002/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-8-0002/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-8-0002/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A QualiCont In Vitro Diagnosztikai Minőségellenőrzési Nonprofit Kft. (6720 Szeged,

Részletesebben

VÉRALVADÁS HEMATOLÓGIA CSONTANYAGCSERE

VÉRALVADÁS HEMATOLÓGIA CSONTANYAGCSERE KLINIKAI KÉMIA Glukóz meghatározása vérben Haemoglobin A1c meghatározása Nátrium meghatározása Kálium meghatározása Klorid meghatározása Kalcium meghatározása Lithium meghatározása Foszfor meghatározása

Részletesebben

KLINIKAI KÉMIA VÉRALVADÁS

KLINIKAI KÉMIA VÉRALVADÁS KLINIKAI KÉMIA Glukóz meghatározása vérben Terheléses vércukor meghatározása Haemoglobin A1c meghatározása Nátrium meghatározása Kálium meghatározása Klorid meghatározása Kalcium meghatározása Lithium

Részletesebben

KLINIKAI KÉMIA MINTAVÉTEL. Vérvétel/alkalom 3000

KLINIKAI KÉMIA MINTAVÉTEL. Vérvétel/alkalom 3000 MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA Vércukor 100 Aznap Terheléses vércukor (időpontonként) 100 Aznap Ujjbegyes vércukor 200 Aznap Fruktózamin 1000 1-3* Hemoglobin A1C (HbA1c) 2400 1-3* Karbamid

Részletesebben

törzsügyfél díj alapdíj (Naphegy) (Naphegy) ISO 9001:2008 Oldal: 1 / 8 Revízió: 0.

törzsügyfél díj alapdíj (Naphegy) (Naphegy) ISO 9001:2008 Oldal: 1 / 8 Revízió: 0. Oldal: 1 / 8 törzsügyfél díj alapdíj KLINIKAI KÉMIA Labor - Glukóz vérben 120 Ft 150 Ft Labor - Terheléses vércukor 590 Ft 738 Ft Labor - Haemoglobin A1c 3 120 Ft 3 900 Ft Labor - Nátrium 170 Ft 213 Ft

Részletesebben

Synlab Hungary Kft. Mintavétel Vérvétel/alkalom

Synlab Hungary Kft. Mintavétel Vérvétel/alkalom Mintavétel Vérvétel/alkalom 1 000 Ft Hematológia Vörösvérsejt süllyedés 60 Ft aznap Vérkép (quantit. + 5 diff gépi qualit.) 300 Ft aznap Vérkép + Retikulocyta 1 015 Ft aznap Perifériás vérkenet festése

Részletesebben

ÁSZF 1. számú melléklete:

ÁSZF 1. számú melléklete: AESTHETICA IMC Kft. ÁSZF 1. számú melléklete: Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Aesthetica Orvosi Központ Allergológia konzultáció Allergológia kontroll Belgyógyászat konzultáció Belgyógyászat kontroll

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Sz 25

Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Sz 25 E példány sorszáma: Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Sz 25 Készítette: Engert Ferenc gazdasági igazgató Jóváhagyta és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba főigazgató főorvos 1/25

Részletesebben

DIMENZIÓ Egészségközpont Laboratóriumi árlista

DIMENZIÓ Egészségközpont Laboratóriumi árlista Egészségközpont "Rizikó" CRP 1600 1280 17-OH-Progeszteron 1900 1520 5-HIAA 4900 3920 ACTH 2850 2280 Adenovírus antitestek szérumból 6200 4960 Aktivált Protein C Rezisztencia 3850 3080 Albumin 250 200 Aldoszteron

Részletesebben

SZABÁLYZAT BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZNDDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK

SZABÁLYZAT BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZNDDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK Lap: 1/7 BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZNDDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK A társadalombiztosítási jogviszonyukat igazolni nem tudóknak szóló térítési díjjak illetve jogviszonnyal rendelkezők

Részletesebben

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu

CENTRUM-LAB Labordiagnosztikai Kft 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5 Tel: 06-1-309-4300 fax: 06-1-309-4319 www.centrumlab.hu Kémiai vizsgálatok szérumból Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) 95 Ft aznap Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) 95 Ft aznap Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) 95 Ft aznap Alkalikus foszfatáz (ALP) 95

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 6/2012. (12.18.) számú Küldöttközgyűlési határozattal Hatályba lépés: 2012.12.18. 1 Tartalomjegyzék DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös

Részletesebben

Összes laborvizsgálat

Összes laborvizsgálat Összes laborvizsgálat Vérvétel díja 1 500 Ft 1 V. faktor Leiden- mutáció vérvétel 12. heti labor (induló) 13 500 Ft 17 ketoszteroid ürítés (Labor) 24. heti labor (OGTT) 3 900 Ft 36. heti laborvizsgálat

Részletesebben

HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/

HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/ FONTOS! A CSOMAGAJÁNLATOK NEM TARTALMAZZÁK AZ EGYSZERI VÉRVÉTEL /2000.- Forintos/ DÍJÁT! HOGY VAGY TESZTCSOMAGOK /általános állapot vizsgálat/ Általános állapotfelmérés MINIMÁL csomag CENTRUM-LAB Teljes

Részletesebben

Laboratóriumi diagnosztika

Laboratóriumi diagnosztika Oldal: 1 / 8 Laboratóriumi diagnosztika KLINIKAI KÉMIA Labor - Glukóz vérben Labor - Terheléses vércukor Labor - Haemoglobin A1c Labor - Nátrium Labor - Kálium Labor - Klorid Labor - Kalcium Labor - Lithium

Részletesebben

GYŐRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

GYŐRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC GYŐRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2017.09.01. Kiadás száma: 9. 1/18 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt szakorvosi

Részletesebben

GYŐRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

GYŐRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC GYŐRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2016.09.08. Kiadás száma: 1. 1/16 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt szakorvosi

Részletesebben

GYŐRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

GYŐRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC GYŐRI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2017.02.21. Kiadás száma: 3. 1/17 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt szakorvosi

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása

Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása Doktor24 Egyedi Szolgáltatások Díjszabása Tüdőszűrő röntgen (PA mellkas felvétel) Hasi és kismedencei ultrahang Carotis ultrahang Pajzsmirigy ultrahang Echokardiográfiai (szívultrahang) Kardiológiai konzultáció

Részletesebben

Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai

Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai Az Országos Sportegészségügyi Intézet térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásai Bejelentkezés a sportorvosi engedélyhez szükséges szűrővizsgálatokra: 1. A honlapunkra való bejelentkezés után ON-LINE.

Részletesebben

MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA

MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA MINTAVÉTEL Vérvétel/alkalom 3000 KLINIKAI KÉMIA Vércukor 100 Terheléses vércukor (időpontonként) 100 Ujjbegyes vércukor 200 Fruktózamin 1000 Hemoglobin A1C (HbA1c) 2400 Karbamid 150 Kreatinin 250 Húgysav

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (5)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (5) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (5) a NAT-1-1553/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet (1= Központi

Részletesebben

A Felső-Szabolcsi Kórház járóbeteg szakellátásain biztosítással nem rendelkező betegek számára térítés ellenében végzett vizsgálatok árlistája

A Felső-Szabolcsi Kórház járóbeteg szakellátásain biztosítással nem rendelkező betegek számára térítés ellenében végzett vizsgálatok árlistája 4600 Kisvárda, Árpád út 26. Kórházi árlista A Felső-Szabolcsi Kórház járóbeteg szakellátásain Vizsgálat 1 300 Nőgyógyászati járóbeteg szakellátáson 2 000 Fül-orr-gégészeti járóbeteg szakellátáson 2 000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Célérték típus, elfogadási tartomány

Célérték típus, elfogadási tartomány típus, tartomány A pontos célérték típust és tartományt az adott program, adott körvizsgálat Záró értékelésében (Final Report) közöljük. Kerekítési különbözetként a maximális tartománytól való max. 1 százalékpont

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban

Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban Laboratóriumi vizsgálatok ABC sorrendben A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban A vizsgálat megnevezése németpont/vizsgálat WHO kód Aktivált parciális tromboplasztin idő 267 28621 Allergénspecifikus

Részletesebben

Alfa-1-antitripszin. ALP (Alkalikus foszfatáz) Általános vizeletvizsgálat üledékkel

Alfa-1-antitripszin. ALP (Alkalikus foszfatáz) Általános vizeletvizsgálat üledékkel Albumin Alfa-1-antitripszin Alfa-amiláz Alfa-HBDH ALP (Alkalikus foszfatáz) Általános vizeletvizsgálat üledékkel Amiláz Amphetamin (Amfetamin kimutatása vizeletből) ANA anti-nukleáris antitest szűrés ANA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016/2017. tanévre. Pályázati feltételek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016/2017. tanévre. Pályázati feltételek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvosi

Részletesebben

Célérték típusok, elfogadási tartományok

Célérték típusok, elfogadási tartományok Célérték típusok, elfogadási tartományok Kerekítési különbözetként a maximális elfogadási tartománytól való max. 1 százalékpont eltérés lehetséges. 100. Klinikai kémia (nedves) 1. Kalcium RMV 10 2. Klorid

Részletesebben

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2016.11.01. Kiadás száma: 3. 1/26 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt szakorvosi

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2016.12.15. Kiadás száma: 4. 1/25 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt szakorvosi

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Árlista MeDoc Egészségközpont Budapest, 1133 Kárpát u. 7/B és 1132 Visegrádi utca 74. Tel.: +36-1-783-6004 www.medocklinika.hu info@medocklinika.

Árlista MeDoc Egészségközpont Budapest, 1133 Kárpát u. 7/B és 1132 Visegrádi utca 74. Tel.: +36-1-783-6004 www.medocklinika.hu info@medocklinika. Laborvizsgálatok Allergiavizsgálatok szérumból IgE meghatározása Inhalatív allergiapanel (Korompenész, nyárfakeverék, poratka d2, poratka d1, kutya hámantigén, macska hámantigén, csalán, kanadai aranyvessző,

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2016.10.15. Kiadás száma: 2. 1/25 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt szakorvosi

Részletesebben

a NAT-1-1553/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1553/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1553/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ,

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok WHO kód és Járóbeteg Szabályok szerint A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban

Laboratóriumi vizsgálatok WHO kód és Járóbeteg Szabályok szerint A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban Laboratóriumi vizsgálatok WHO kód és Járóbeteg Szabályok szerint A BKM Kórház Központi Klinikai Laboratóriumban WHO kód A vizsgálat megnevezése németpont Beküldői /vizsgálat kompetencia 21013 Homocisztein

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei Szálláshelyek, rendezvényhelyszínek és szolgáltatók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033

Részletesebben

a NAT-1-1553/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1553/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1553/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ, Laboratóriumi

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Juhász László Egyéni Vállalkozó (székhelye: H-6090 Kunszentmiklós-Kunbábony 200. adószáma: 43649220-2-23,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

Vérvétel előtt VÉRVÉTELI IDŐPONT FOGLALÁSA: 06-20-984-6584. Vér- és vizeletvizsgálat

Vérvétel előtt VÉRVÉTELI IDŐPONT FOGLALÁSA: 06-20-984-6584. Vér- és vizeletvizsgálat Vérvétel előtt Hogyan készüljek a vérvételre? Mit és mennyit vacsorázhatok előző este? Ihatok valamit laborvizsgálat előtt? Mehetek vérvételre menstruáció ideje alatt? Kérdések és válaszok a vérvétellel

Részletesebben

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2017.12.01. Kiadás száma: 15. 1/25 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2017.09.01. Kiadás száma: 13. 1/25 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt

Részletesebben

Kardiológia szakorvosi vizsgálat (anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, vérnyomás mérés, nyugalmi EKG)

Kardiológia szakorvosi vizsgálat (anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, vérnyomás mérés, nyugalmi EKG) FŐNIX MEDICAL CENTER ÜGYFÉL ÁRLISTA érvényes 2014.02.01-től KARDIOLÓGIA Árak (Ft/vizit) Egyedi vizsgálati árak Kardiológia szakorvosi vizsgálat (anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, vérnyomás mérés,

Részletesebben

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Hormonok Tumor markerek Diabétesz Vese Vas-anyagcsere Ionok Cs. A vizsgálat neve A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Ár (Ft) Nátrium Na 250 Kálium K 250 Lítium Li 600 Klorid Cl 250

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Amit a laborleletekről tudni kell. Dr. Németh Julianna ÁNTSZ Laboratórium Kft. Budapest Immunologische Tagesklinik Wien

Amit a laborleletekről tudni kell. Dr. Németh Julianna ÁNTSZ Laboratórium Kft. Budapest Immunologische Tagesklinik Wien Amit a laborleletekről tudni kell. Dr. Németh Julianna ÁNTSZ Laboratórium Kft. Budapest Immunologische Tagesklinik Wien Liquor Csontvelő Könny Verejték Nyál Anyatej Izületi folyadék Mellkasi, hasi folyadék

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése

A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése Cs. Hormonok Tumor markerek Diabétesz Vese Vas-anyagcsere Ionok A vizsgálat neve A vizsgálat rövid neve, más használatban levő elnevezése eredmény 20.04.20- tól Nátrium Na Kálium K Lítium Li 4 Klorid Cl

Részletesebben

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2016.12.15. Kiadás száma: 4. 1/25 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt szakorvosi

Részletesebben

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2017.06.15. Kiadás száma: 9. 1/25 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt szakorvosi

Részletesebben

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC

BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC BUDAPESTI ÁRLISTA AESTHETICA IMC Kft. Kiadás dátuma: 2017.05.15. Kiadás száma: 8. 1/25 Konzultációs, kontroll és kezelés díjak Amennyiben a kontrollvizsgálatot 45 napon belül megelőzte nálunk történt szakorvosi

Részletesebben

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra műsorterjesztés Elkészítés dátuma: 2011. február 02. Hatályba lépés: 2011. március 04. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság MinDigTV Extra

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1553/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet (1=7624

Részletesebben

Siófok, 2010,.. aláírás

Siófok, 2010,.. aláírás Tel.:84 310-334 Fax: 84 510-053 8600 Siófok, Fő u. 204-210. E-Mail: supra@supraktv.hu URL: www.supraktv.hu EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Internet (MOBIL) hozzáférés ellátás szolgáltatására Szerződés száma:

Részletesebben

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK Bevezetés A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: "Wizz Tours"), 01-09-205337 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Magyarország,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Vizsgálati panelek részletesen

Vizsgálati panelek részletesen p1. ALAPSZŰRÉS Általános vizelet vizsgálat üledékkel Bilirubin C-reaktív protein (CRP) Gamma-GT GOT (ASAT) GPT (ALAT) Húgysav Karbamid Koleszterin Kreatinin Süllyedés Triglicerid Vércukor Vérkép p2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott

Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzleti előfizetők számára nyújtott Az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti előfizetők számára nyújtott - helyi, belföldi és nemzetközi távbeszélő, bérelt vonali, VoIP és egyéb -

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 SZ04 Térítési díj szabályzat Készítette: SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 8. Kiadás: 2015. október 01. ----------------------------------------------------- Dr. Magyar

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Kártya tulajdonosok részére (fix díjas egyéni, illetve családi szolgáltatási csomag)

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Kártya tulajdonosok részére (fix díjas egyéni, illetve családi szolgáltatási csomag) Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Kártya tulajdonosok részére (fix díjas egyéni, illetve családi szolgáltatási csomag) amely létrejött egyrészről név/születési név:. születési hely, idő: anyja neve:...

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

SZABÁLYZAT BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK

SZABÁLYZAT BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK Lap: 1/5 BALATONFÜREDI KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS INTÉZETNÉL ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK 1. Közfinanszírozott egészségügyi ellátást kiegészítő térítési díjak 1.1. Intézmény valamennyi programozott rehabilitációs

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben