KÖZSÉGI MAJÁLIS MEGHÍVÓ. KÖZSÉGI ANYÁK NAPI MÛSORRA. Az édesanyákat köszönti: Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZSÉGI MAJÁLIS MEGHÍVÓ. KÖZSÉGI ANYÁK NAPI MÛSORRA. Az édesanyákat köszönti: Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony."

Átírás

1 2015. április XXI. évfolyam 4. szám Anyák napi köszöntõ Csodálatos az, amit egy nõ megbír! Egy nõ, aki anya; egy anya, aki szeret. (Jókai Mór) Minden évben van egy kedves nap, amirõl sohasem feledkezhetünk meg, május elsõ vasárnapja. Álljunk oda Édesanyánk elé, s egy öleléssel, néhány szívbõl jövõ szóval mondjunk köszönetet mindazért, amit értünk tett! Anya, mama ezek azok a csodálatos szavak, amit életünkben elsõként kimondunk, õ az, kihez örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk. Õ az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára mindig a gyermekei a legfontosabbak, akár hány évesek vagyunk is. Folyamatos aggódás az élete, minden percben félt és óv, dicsér és megszid, ha kell, támogat vagy megtilt, de bármit is tesz, mindig szeretetbõl teszi. Anyák napja alkalmából, Törtel Község Képviselõ-testülete nevében kívánok minden Édesanyának hosszú, szeretetteljes, boldog életet családja, gyermekei körében! Godó Tibor polgármester MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk a község lakosságát MÁJUS 3-án, VASÁRNAP, 16 órára, a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár A épületének nagytermében tartandó KÖZSÉGI ANYÁK NAPI MÛSORRA. Az édesanyákat köszönti: Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony. Mûsor: zenés, dalos, táncos összeállítás a helyi intézmények és lakosság összefogásával. KÖZSÉGI MAJÁLIS MÁJUS 1. KSK SPORTPÁLYA PROGRAMOK DÉLELÕTT 10 ÓRÁTÓL KAPUNYITÁS: 7 ÓRAKOR AMATÕR STRANDFOCI KUPA SPORT- ÉS TÁNCBEMUTATÓK JÁTÉKOS VETÉLKEDÕK SORVERSENYEK KÖTÉLHÚZÁS KINCSKERESÕ JÁTÉK KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK: UGRÁLÓVÁR, ARCFESTÉS, KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS, ZSÁK- BAMACSKA, NAGY ÜSTBEN BABGULYÁS (ami megvásárolható), BÜFÉ ÉS ZENE EGÉSZ NAP! FÕZZÜNK BORÁCSBAN! SZERETETTEL VÁRUNK CSALÁDOKAT, CIVIL SZERVEZETEKET, VÁLLALKOZÓKAT, AKIK BOGRÁCSBAN FÕZIK A FINOM EBÉDET! RÉGIMÓDI MAJÁLIS SÁTOR (SÖR, VIRSLI) MINDENKIT SZERETETTEL VÁR TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! EBOLTÁS 2. oldal Mezõõri szolgálat 4-5. oldal Településfejlesztési adó 8. oldal

2 2. oldal TÖRTELI EBOLTÁS Az ebek kötelezõ veszettség elleni rendelõi kampányoltása Törtel községben: Május 11. (hétfõ) óra Május 12. (kedd) óra Május 15. (péntek) óra Május 16. (szombat) 9-11 óra Az oltás helyszíne: Állatorvosi rendelõ Törtel, Szent István út 7. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/ (XII.20.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõen január 1-tõl szigorodtak az ebek veszettség elleni védõoltása igazolásának szabályai január 1-tõl az ebek veszettség elleni védõoltása igazolására már csak a hivatkozott rendelet mellékletében leírtaknak megfelelõ oltási könyv (Kisállat Egészségügyi Könyv), vagy a kutyák, macskák Közösségen belüli mozgásához való egységes európai állatútlevél használható január 1-tõl már semmilyen régi fajta oltási könyv nem használható az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolására szolgáló állatorvosi bejegyzésre. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2013-tól veszettség ellen csak mikrochippel megjelölt eb oltható. Jelöletlen ebeket nem áll módunkban veszettség elleni oltásban részesíteni. A jelöletlen ebeket oltáskor mikrochippel meg kell jelölni. Az oltás díja ebenként 3500 Ft. Az akciós eboltáson az ebeket DÍJMENTESEN FÉREG- TELENÍTJÜK. Az ebek mikrochippel való megjelölése 3500 Ft. Ezen díjtételek csak az akciós kampányoltásra vonatkoznak. Természetesen lehetõség van az ebek háznál történõ megjelölésére és oltására is. A féreghajtási kötelezettséget az állategészségügyrõl szóló szabályzat /2002. (IX.4.) FVM zoonózis rendelet 8. (2) bekezdése szabályozza. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet elõírása szerint az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. A féreghajtási kötelezettséget az állategészségügyrõl szóló szabályzat /2002. (IX.4.) FVM zoonózis rendelet 8. (2) bekezdése szabályozza. Oltást végzõ állatorvos: Dr. Gubik Zoltán Telefon: Alpolgármesteri fogadóóra legközelebb május 5-én (kedden) délelõtt óráig lesz. Az alpolgármester asszony szeretettel várja az érdeklõdõ törteli polgárokat, ha véleményük vagy kérésük van a lakókörnyezetünkkel kapcsolatban és azokat, akik személyes problémák megoldásában tanácsot, segítséget várnak az önkormányzattól. Tisztelt Lakosság! Értesítjük Önöket, hogy az Ivóvízminõség-javítás Törtelen (KEOP / ) kivitelezési munkálatai során a próbaüzem a kettes szakaszába ért. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy i naptól a hálózatra az új víztisztító technológián keresztül érkezik a kitermelt víz. A próbaüzem az üzemeltetõ BÁCSVÍZ Zrt. és az ÁNTSZ felügyeletével zajlik. ÉKISZ Építõipari Kft. AQUA-FILT Kft. Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Földi László ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁT TART május 7-én, csütörtökön, óra között, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Polgármesteri Hivatal LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Fõépítész ügyfélfogadási rendjérõl Törtel Község Önkormányzat fõépítésze Farkas Zsolt úr kéthetenként csütörtökön délelõtt 10:30-11:30 óráig a Polgármesteri Hivatal dísztermében egyeztetést, ügyfélfogadást tart. A települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggõ feladatokkal kapcsolatban áll a lakosság rendelkezésére.

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete alapján a polgármester az alábbi pályázati felhívást teszi közzé Megpályázható lakás címe: 2747 Törtel, Dózsa György út 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás. 1. A bérlemény címe, alapterülete, szobák száma, komfortfokozata: 2747 Törtel, Dózsa György út 22. szám 40,32 m 2 alapterületû, 1 elõszoba, 1 és 1/2 szoba, 1 kis konyha, 1 fürdõszoba helyiségekbõl álló összkomfortos lakás. 2. Bérbeadás jogcíme: költségalapon. 3. Bérleti díj mértéke: Ft/hó. 4. Egyéb feltételek: 4.1 A bérleményt a bérbeadó a jelenlegi állapotában adja bérbe. A bérlõ fizeti a közüzemi költségeket. 4.2 A bérlõ a szerzõdés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ állagmegóvásról és karbantartásról saját költségen gondoskodni. 4.3 A bérlõ a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt nem adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen más személy használatába. 4.4 Bérlõ a bérleti szerzõdés megszûnése esetén cserelakásra nem tarthat igényt. 4.5 A bérleti díjat bérbeadó jogosult szerzõdésmódosítás nélkül minden év január 1-jétõl a KSH által közzétett inflációs rátával megemelni. A bérleti díjat a Bérlõ minden esetben a tárgyhó 15. napjáig köteles a Bérbeadónak megfizetni. 4.6 A bérleti jogviszony határozott idõre, 5 évre szól, részletes feltételeit felek szerzõdésben rögzítik. 5. Pályázati követelmények: (1) Költségelven bérbe adott lakás bérlõjévé a kérelmezõ legfeljebb öt év határozott idõre akkor jelölhetõ ki, a) ha neki, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtagjainak Törtel község közigazgatási területén aa) lakható lakás tulajdonjoga, ab) állandó lakáshasználati joga, ac) önkormányzati tulajdonban lévõ, szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta, b) a kérelem benyújtásának idõpontjában korábbi, önkormányzati lakás bérletébõl származó, az Önkormányzatnál nyilvántartott tartozása nincs, c) akinek korábbi lakásbérleti szerzõdését az Önkormányzat az Lt. 24. (1) bekezdés a)-d) pontjai alapján, öt éven belül nem mondta fel, d) ha neki, vagy a vele együtt költözõ családtagjának van rendszeres jövedelme, és az egy fõre esõ jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 6. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázók a jelen felhívás önkormányzati hirdetõtáblán való közzétételét követõ 30 napon belül, legkésõbb április 30. napján óráig jogosultak a pályázat beadására, a jelen pályázati kiírás mellékletét képezõ Pályázati adatlap kitöltésével. 7. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat a Törteli Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában (Törtel, Szent István tér 1.) 1 példányban, zárt borítékban lehet benyújtani, ügyfélfogadási idõben. A borítékra rá kell írni: Pályázat a 2747 Törtel, Dózsa György út 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérletére, egyéb felirat a borítékon nem lehet. A pályázatot átvételi elismervény alapján vesszük át, amelyen a pályázat átvételének pontos idõpontja és az átvevõ személye feltüntetésre kerül. 8. A pályázat elbírálása: A lakásrendelet (2) A 2. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ személyek közül a rendelet 2. melléklete szerinti szempontrendszer alkalmazásával a legtöbb pontot szerzett kérelmezõt, pontegyenlõség esetén a legtöbb pontot szerzett jelentkezõk közül sorsolással kiválasztott személyt kell kijelölni. A bérlõkijelölésrõl a polgármester dönt. A pályázók az eredményrõl a döntést követõ 8 munkanapon belül írásos értesítést kapnak Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítás, valamint a Pályázati adatlap átvehetõ a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodahelységében ügyfélfogadási idõben. Bõvebb felvilágosítás a pályázat benyújtásának helyén vagy az 53/ telefonszámon kapható. Törtel, március 30. TÖRTEL ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁTÓL Tisztelt Törteli Lakosok! Törtel Roma Nemzetiségi Önkormányzata részérõl tájékoztatjuk Önöket, hogy a településen újra megszervezzük a Roma Klubot. Kérjük mindazokat, akik részt kívánnak venni a Klub életében, hogy ezen szándékukat jelezzék felénk. A foglalkozások keretében ápolni kívánjuk a roma hagyományokat, és kulturált szórakozási lehetõséget szeretnénk biztosítani a roma és nem roma lakosság részére egyaránt, zenével, sakkal, kártyával, egyéb kikapcsolódási lehetõségekkel és beszélgetésekkel, továbbá nyári táborok szervezése is az elképzeléseink között szerepel, együttmûködve az óvodával és az iskolával. Terveink szerint heti egy alkalommal gyûlünk majd össze, a késõbbiekben egyeztetett idõpontban és helyszínen. Tisztelettel kérjük a község lakosságát arra, hogy amenynyiben olyan eszközeik vannak, amiket tudnak nélkülözni, és alkalmasak lehetnek a tartalmas szórakozás és kikapcsolódás megvalósítására, úgy azokat a Polgármesteri Hivatalba szíveskedjenek eljuttatni, ahol a Roma Klub részére gyûjtjük õket. Felajánlásaikat elõre is nagyon köszönjük! Tisztelettel: Völgyi Rudolf elnök, Határ László elnökhelyettes Burai János képviselõ

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2015. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e mezei õrszolgálat létrehozásáról, mûködésérõl és a mezõõri járulékról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a fegyveres biztonsági õrzésrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, valamint Mûvelõdési, Egészségügyi és Sportbizottsága véleményének kikérésével a következõket rendeli el: 1. Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település közigazgatási külterületén található, agrár hasznosítású, vegyes minõsítésû területek, illetve az azokhoz kapcsolódó felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezõgazdasági építmények és földmérési jelek õrzésének érdekében mezei õrszolgálatot léteísít és mûködtet. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Törtel község közigazgatási külterületén található, vegyes minõsítésû területekre, ide értve a szántó, gyep (rét, legelõ), szõlõ, gyümölcsös, kert, nádas, továbbá a 3. (3) bekezdése alapján az erdõ és a halastó mûvelési ágú területeket. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott területek természetes és jogi személy használójára, illetve amennyiben ennek személye ismeretlen, úgy a tulajdonosára (a továbbiakban: Érdekelt). 3. A mezõõr jogállása, feladata, a mezei õrszolgálat létszáma, a mezõõri körzetek meghatározása (1) A mezõõr Törtel Község Önkormányzata által a Munka Törvénykönyvérõl szóló évi I. törvény alapján alkalmazott munkavállaló. A mezõõrrel kapcsolatos munkáltatói jogokat a képviselõ-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. (2) A mezõõr köteles az e rendeletben meghatározott területeknek a munkáltató által meghatározott rend szerinti õrzését a vonatkozó jogszabályok szerint ellátni, így különösen a település közigazgatási külterületén található szántó, gyep (rét, legelõ), szõlõ, gyümölcsös, kert és nádas mûvelési ágú területek védelmérõl gondoskodni, valamint az illegális külterületi hulladéklerakást megakadályozni, továbbá az ezt elkövetõk beazonosításában aktívan részt venni. (3) A Törvény 18. (3) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a mezõõr e rendelet alapján megbízást kap a Törtel község közigazgatási külterületén található erdõ, és halastó mûvelési ágú területek õrzésére is. (4) A mezei õrszolgálat létszáma Törtel településen két fõ. (5) A mezõõrök mûködési területe Törtel község közigazgatási külterülete. Az egyes mezõõrök mûködési körzetének helyrajzi szám szerinti megállapítását az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A mezõõri járulék (1) A mezei õrszolgálat fenntartási költségeinek a központi költségvetés általi finanszírozást meghaladó részét az Önkormányzat a Törvény 19. (1) bekezdése alapján megállapított mezõõri járulékból fedezi. (2) A mezõõri járulék mértéke 500 Ft/ Ha/év. A mezõõri járulékot minden megkezdett hektár terület után meg kell fizetni. (3) A mezõõri járulék megfizetésének kötelezettsége a járulék alapját képezõ területnek az adott év január 1. nap szerinti Érdekeltjét terheli. Osztatlan közös tulajdon esetén a Érdekeltek kötelesek a mezõõri járulékot az annak alapját képezõ területre vonatkozó használati vagy tulajdoni részarányuknak megfelelõ arányban megfizetni, illetve az önbevallást ezen részarányoknak megfelelõen határidõben benyújtani. (4) A mezõõri járulék megfizetésének alapjául szolgáló terület nagyságának megállapítása önbevallással történik. Az önbevallást minden év január 31. napjáig köteles az Érdekelt a Polgármesteri Hivatal adócsoportjához személyesen, vagy postai úton benyújtani. Az önbevalláshoz szükséges nyomtatványt a 2. számú melléklet tartalmazza. (5) A mezõõri járulék fizetésének kötelezettségét összegszerûen megállapító határozatot a Polgármesteri Hivatal minden év február 28. napjáig az Érdekeltek részére megküldi. (6) A mezõõri járulékot minden év március 31. napjáig kell egy összegben megfizetni postai csekken, vagy az Önkormányzat számlájára történõ átutalással. (7) A mezõõri járulék megállapításának alapjául szolgáló önbevallás adatainak valódiságát és tényszerûségét a jegyzõ jogosult ellenõrizni a földhivatali ingatlan-nyilvántartás, valamint szakigazgatási szerveknek a földalapú támogatás igénylésével kapcsolatban rendelkezésre álló adatai alapján. (8) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítható, hogy az Érdekelt az önbevallásban valótlan adatot szolgáltat, úgy a mezõõri járulék mértéke a rendelkezésre álló adatok alapján hivatalból kerül megállapításra, melyen felül az Érdekelttel szemben Ft-ig terjedõ közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. (9) A mezõõri járulék a Törvény 19. (3) bekezdése alapján adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. 5. Mentesség a mezõõrí járulék megfizetése alól (1) Amennyiben az Érdekelt mezõgazdasági szakigazgatási szerv, vagy biztosító által kiadott dokumentummal igazolni tudja, hogy a mezõõri járulék alapját képezõ terület több mint 70%-án a mezõõri járulék esedékességét megelõzõ évben vis maior, vagy egyéb elõre nem látható, önhibáján kívül bekövetkezõ káresemény folytán termelést folytatni nem tudott, illetve a megtermelt javak több mint 70%-a megsemmisült, mentesül az adott évi mezõõri járulék megfizetése alól. (2) Az önbevallást a mentességi ok fennállása esetén is határidõre be kell nyújtani. A mentességi ok fennállásának igazolására szolgáló dokumentumot az önbevalláshoz kell csatolni. Folytatása az 5. oldalon.

5 HÍRADÓ 5. oldal Folytatás a 4. oldalról. 6. Átmeneti és záró rendelkezések (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) A évben az önbevallás benyújtásának határideje május 31. napja, a mezõõri járulék megfizetésének határideje július 31. napja. (3) A mezõõri járulék mértéke a évben figyelembe véve a fizetési kötelezettség év közben történt keletkezését 375 Ft/Ha. (4) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. (5) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2. számú melléklet a 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez MEZÕÕRI JÁRULÉK ÖNBEVALLÁS (TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE) Törtel Község Önkormányzat Adóhatóságához a mezõõri járulék megállapításához (a fegyveres biztonsági õrzésrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény, valamint Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2015. (III.26.) sz. rendelete alapján). Azonosító adatok A tulajdonos/földhasználó neve (cége):... Címe (lakóhelye, székhelye):... Adóazonosító jele, adószáma:... Telefonszáma:... Számlavezetõ pénzintézet neve:... Törtel, március 26. Godó Tibor polgármester Búcsús Tamás jegyzõ 1. számú melléklet a 7/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez 1. számú mezõõri körzet: Törtel 02 Hrsz.-tól Törtel 0265 Hrsz.- ig, illetve ezen helyrajzi számok törései. 2. számú mezõõri körzet: Törtel 0266 Hrsz.-tól Törtel 0532 Hrsz.- ig, illetve ezen helyrajzi számok törései. számlaszáma:... Járulékkal érintett terület(ek) helye, helyrajzi száma: Területe összesen (ha):... Felelõsségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Törtel,... év... hó... nap... (cégszerû aláírás) Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2015. (III.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e a vásárok és piacok rendjérõl, valamint a közterületen folytatott kiskereskedelmi értékesítõi tevékenység szabályairól Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/ (III.13.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, valamint Mûvelõdési, Egészségügyi és Sportbizottsága véleményének kikérésével a következõket rendeli el: 1. (1) Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a településen vásári és piaci kiskereskedelmi tevékenység folytathatóságának megteremtése céljából vásárteret és piacteret tart fenn és üzemeltet. (2) A Képviselõ-testület a közterületen végzett kiskereskedelmi értékesítõi tevékenység helyi elõírásait e rendelet keretei között szabályozza. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a) a vásárok rendjével kapcsolatos szabályozás tekintetében a Törtel 0248 hrsz.-ú, a valóságban a Kõrösi út végén lévõ vásártér; b) a piacok rendjével kapcsolatos szabályozás tekintetében a 2747 Törtel, Dózsa György út 20. szám alatt lévõ piactér; c) a közterületen végzett kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozás tekintetében Törtel község közigazgatási területére. (2) A rendelet személyi hatálya kitrejed az (1) bekezdésben meghatározott terü- Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A VÁSÁROK ÉS PIACOK RENDJÉRÕL... Folytatás az 5. oldalról. leteken vásári és piaci értékesítõ, valamint kiskereskedelmi tevékenységet folytatókra és vásárlókra. 3. A vásárok rendje (1) Törtel településen vásárt rendezni 2. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területen lehet, az alábbiak szerint: a) országos állat- és kirakodóvásárt minden év március hó 1. napjától november hó 30. napjáig, minden második hónap utolsó vasárnapján, 5 órától 14 óráig; b) alkalmi vásárt az önkormányzat engedélye alapján bármikor. (2) Vásáron kizárólag a szükséges engedélyek birtokában, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott árut szabad értékesíteni. Élõ állatnak vásáron történõ értékesítése esetén be kell tartani az állatvédelmi és az állategészségügyi elõírásokat. (3) A vásáron a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A vásár helyéül kijelölt területen az üzemeltetõ külön részt jelöl ki az élõ állat, és az egyéb árucikk értékesítésére. (4) Vásáron értékesíteni kizárólag helypénz megfizetését, valamint a vásár házirendjének megismerését és elfogadását követõen lehet. A házirend elfogadását az értékesítõ személy aláírásával igazolja. A helypénz beszedésérõl az üzemeltetõ megbízottja útján gondoskodik. A helypénz differenciált összegét az l. számú melléklet tartalmazza. (5) A vásáron kereskedelmi tevékenységet végzõkrõl az üzemeltetõ nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséhez a kereskedelmi tevékenységet végzõ köteles adatot szolgáltatni. (6) A vásárok rendjének fenntartásáról az üzemeltetõ megbízottja útján gondoskodik. A rend megzavarása esetén a megbízott a rendzavarót a vásárról kitilthatja. (7) Az üzemeltetõ megbízottját a Képviselõ-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jelöli ki. (8) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/A. (1a) bekezdése értelmében Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható, valamint egyidejûleg a vásár területérõl három hónapra kitiltható az, aki a) a helypénz megfizetését megtagadja; b) a megfizetett díjnak megfelelõ területnél nagyobb helyet foglal el, és a különbözetet nem fizeti meg; c) a vásár házirendjét megsérti, és a megbízottnak a rendzavarás megszüntetésére vonatkozó felszólításának nem tesz eleget. (9) Az eljárás lefolytatása a jegyzõ hatáskörébe tartozik. (10) A (9) bekezdésben meghatározott eljárásra alapot adó okról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet két tanúval kell hitelesíteni. (11) A vásárról kitiltottakról az üzemeltetõ nyilvántartást vezet. 4. A piacok rendje (1) Törtel településen piaci értékesítési tevékenységet kizárólag a 2. (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt területen, a kerítésen belül lehet. (2) A piaci értékesítés lehetõvé tétele érdekében az üzemeltetõ a piac területének nyitva tartásáról minden héten kedden, csütörtökön és szombaton, 6 órától 14 óráig, hétfõn, szerdán és pénteken 7 órától 11 óráig gondoskodik. (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a piac területe minden év október 24- tõl október 31-ig (a halottak napját megelõzõ héten) minden nap, 6 órától 18 óráig nyitva tart. (4) Piacon kizárólag a szükséges engedélyek birtokában, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott árut szabad értékesíteni. Élõ állatnak piacon történõ értékesítése esetén be kell tartani az állatvédelmi és az állategészségügyi elõírásokat. A piacon élõ állatként baromfi értékesíthetõ, a kizárólag az erre a célra kialakított, elkülönített helyen. (5) A piacon az asztal- és helyfoglalás a bérelt helyek kivételével érkezési sorrendben történik. (6) A piacon értékesíteni kizárólag az asztalpénz, vagy a helyfoglalási díj megfizetését, valamint a piac házirendjének megismerését és elfogadását követõen lehet. A házirend elfogadását az értékesítõ személy aláírásával igazolja. Az asztalpénz és a helyfoglalási díj összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (7) Az üzemeltetõ a piac területén lehetõséget biztosít asztal, illetve értékesítési hely bérletére. A bérlet idõtartama minimum 3 hónap, maximum 12 hónap. A bérelt asztalokat az igényeknek megfelelõ mértékig az 1. számú asztalsortól a 6. számú asztalsorig kell kiadni, a bérleti szándék bejelentésének sorrendjében. A bérelt helyeket a bérleti szándék bejelentésének sorrendjében, lehetõség szerint a bérlõ által megjelölt területen kell kijelölni. A bérelt asztalok és értékesítési helyek nem bérlõ általi elfoglalására kizárólag a bérlõ írásos engedélye alapján kerülhet sor. A bérleti díjak mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza. (8) Az üzemeltetõ a piac területén eseti jelleggel értékesíteni szándékozó személy részére 2 méter asztalhosszig ingyenes asztalhasználatot biztosít, amenynyiben az törteli lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerûen Törtel településen lakik. (9) Az üzemeltetõ a piac területén asztalt vagy értékesítési helyet bérelni szándékozó személy részére a 3. számú mellékletben meghatározott bérleti díjból 50% kedvezményt biztosít, amennyiben az törteli lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerûen Törtel településen lakik. (10) A piac rendjének fenntartásáról és az asztalpénz, helyfoglalási díj, valamint a bérleti díjak beszedésérõl az üzemeltetõ megbízottja útján gondoskodik. (11) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/A. (1a) bekezdése értelmében Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható, valamint egyidejûleg a piac területérõl három hónapra kitiltható az, aki a) az asztalpénz vagy a helyfoglalási díj fizetését megtagadja; b) a megfizetett díjnak megfelelõ területnél nagyobb helyet foglal el, és a különbözetet nem fizeti meg; c) a piac házirendjét megsérti, és a megbízottnak a rendzavarás megszüntetésére vonatkozó felszólításának nem tesz eleget. (12) Az eljárás lefolytatása a jegyzõ hatáskörébe tartozik. (13) A (12) bekezdésben meghatározott eljárásra alapot adó okról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet két tanúval kell hitelesíteni. (14) A piacról kitiltottakról az üzemeltetõ nyilvántartást vezet. Folytatása a 7. oldalon.

7 HÍRADÓ 7. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 6. oldalról. 5. A közterületen végzett kiskereskedelmi tevékenység (1) Törtel település közigazgatási területén figyelemmel az élet- és vagyonbiztonság fontosságára is közterületen kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet folytatni tilos, különös tekintettel a közutak melletti területre és a buszmegállók területére, valamint a parkoló céljára fenntartott területekre. (2) Tilos továbbá kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet folytatni a magáningatlanokat a közúttal összekötõ gépkocsi bejárókon és beállókon. (3) Az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott tilalom alól kivételt képeznek az alábbiak: a) Törtel település közigazgatási területén mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletek elõtti terület idény jelleggel, az üzletre mûködési engedéllyel rendelkezõ kereskedõ általi értékesítés során olyan módon, hogy az értékesítésre használt terület a közúttól legalább 1,5 méter távolságra legyen; b) a településen megtartott rendezvények és ünnepségek ideje alatt a rendezvény helyszíne(i) eseti jelleggel, az élet- és vagyonbiztonság, valamint a közlekedés zavartalanságának szem elõtt tartásával, amennyiben az elkerülhetetlen; c) mozgóbolt esetében a részére az Önkormányzat által kijelölt közterület; d) Törtel település közigazgatási területén mûködési engedéllyel rendelkezõ üzlet tulajdonosa vagy bérlõje által üzemeltetett fagylaltos kocsi közúthasználata, amennyiben az értékesítés ideje alatt a biztonságos közúti közlekedés feltételei fennállnak. (4) A (3) bekezdésben foglalt esetekben a közterületek igénybe vételére az errõl szóló önkormányzati rendelet szerinti közterület-használati engedélyeztetést le kell folytatni. (5) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/A. (1a) bekezdése értelmében Ft-ig terjedõ közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a (3) bekezdésben foglaltak kivételével közterületen kiskereskedelmi értékesítést folytat. (6) Az eljárás lefolytatása a jegyzõ hatáskörébe tartozik. (7) Az (6) bekezdésben meghatározott eljárásra alapot adó okról jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet két tanúval kell hitelesíteni. 6. Átmeneti és záró rendelkezések (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a vásárok és piacok rendjérõl szóló 17/ (XI.25.) rendelete, valamint Törtel Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a közterületek eltérõ használatáról szóló 18/2011. (XI.25.) rendelete 1. -ának c) és o) pontja, 7. -ának d) pontjából a közterületi értékesítés szövegrész, 10. -ának (7) bekezdése, 16. -a, valamint az 1. számú melléklet 2. és 6. pontja. (3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. (4) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Törtel, március 26. Godó Tibor polgármester Búcsús Tamás jegyzõ 1. számú melléklet a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez A vásáron fizetendõ helypénz differenciált mértéke 1. A helypénz összege élõ állat értékesítése esetén: ló, szarvasmarha 500.-Ft/db csikó, borjú, szamár 400.-Ft/db sertés 50 kg-tól felfelé 250.-Ft/db malac 20 kg-on felül, kecske, juh 200.-Ft/db malac 20 kg-ig 150.-Ft/db pulyka, liba, kacsa, tyúk, gyöngyi, nagy nyúl 50.-Ft/db kisnyúl, napos liba, napos kacsa, napos pulyka 15.-Ft/db és galamb, elõnevelt csirke napos csirke 10.-Ft/db 2. A helypénz összege nem élõ állat értékesítése esetén: az elfoglalt terület arányában 250.-Ft/m 2 3. A vásár területén elhelyezett jármûvek után fizetendõ helypénz összege: tehergépkocsi 1,5 t felett tehergépkocsi 1,5 t alatt személygépkocsi személygépkocsi utánfutóval munkagép lovaskocsi kézi kocsi utánfutó 600.-Ft/db 400.-Ft/db 300.-Ft/db 400.-Ft/db 250.-Ft/db 400.-Ft/db 150.-Ft/db 200.-Ft/db 2. számú melléklet a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez A piacon fizetendõ asztalpénz és helyfoglalási díj összege 1. Az asztalpénz összege: az elfoglalt asztalhossz arányában 200.-Ft/fm 2. A helyfoglalási díj összege: az elfoglalt terület arányában 250.-Ft/m 2 3. A piacon értékesített baromfi esetén az 1. számú melléklet ide vonatkozó díjait kell megfizetni. 3. számú melléklet a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez A piacon bérelt asztalok és értékesítõi helyek bérleti díjának összege 1. Az asztalok bérleti díjának összege: az elfoglalt asztalhossz arányában (3-6 hónap) az elfoglalt asztalhossz arányában (6-12 hónap) 2. Az értékesítõi helyek bérleti díjának összege: az elfoglalt terület arányában (3-6 hónap) az elfoglalt terület arányában (6-12 hónap) Ft/fm/hó Ft/fm/hó Ft/m 2 /hó 800.-Ft/m 2 /hó

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon 2015. március XXI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Községi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából Törtel lakossága március 13-án, pénteken délután 16.30 órai

Részletesebben

Eboltás! Felhívásunk a 2. oldalon

Eboltás! Felhívásunk a 2. oldalon 2012. március XVIII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Hálás köszönet......mindazoknak, akik Tóth Ferike részére a törteli üzletekben kihelyezett gyûjtõdobozokba pénzbeli adományukat elhelyezték, valamint

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele MEGHÍVÓ A tartalomból: Anyakönyvi hírek 2. Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. március XIX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu A polgármester jelenti Székely lobogó kitûzése Törtelen! A székely lobogó kitûzése az összetartozást jelképezi, a kiállást minden magyarért és minden magyar

Részletesebben

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától A VELENCEI 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA május Orbán-napi hegyünnep Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend, a Velence-tó Körzeti Hegyközség és a Borút Egyesület,

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 24-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: 10. - 11./2012. (V. 25.) Határozatok

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jutalmak, támogatások. A tájházban a tornác, illetve a pitvar járófelületét cserélik ki, felújítják a kerítést,

Jutalmak, támogatások. A tájházban a tornác, illetve a pitvar járófelületét cserélik ki, felújítják a kerítést, Vendégségben Szederkényben Főzzünk együtt! Együnk együtt! Igyunk e- gyütt! Legyünk együtt! Hetedik alkalommal hangzott el a jól ismert mottó Tiszaszederkényben. /7. oldal Jutalmak, támogatások A képviselő-testület

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint

ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK. Fotó: Kovács Bálint 2013. ÁPRILIS ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Kemenes Gábor Oberfrank Pál Fotó: Kovács Bálint Fotó: Klein Péter Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján, 2013. március 15-én nemzeti

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor polgármester: szavazásra bocsátja az írásbeli meghívóban szereplő napirendet. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor polgármester: szavazásra bocsátja az írásbeli meghívóban szereplő napirendet. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. október 11-én 18.15 órai kezdettel a Fekete István Általános iskola Monorierdő, Szabadság u. 43. épületében megtartott,

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden Ajándék az újságban! Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat,

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött

KISTARCSAI HÍRADÓ. Emlékezés 1848-ra KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 3. SZÁM Emlékezés 1848-ra Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött Megtelt a Csigaház Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében.

Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Hírlevél Velence város Önkormányzat Képviselő-testülete 0. május 6. napján tartotta munkaterv szerinti ülését a Kastély házasságkötő termében. Jelen voltak: Oláhné

Részletesebben

Jókai Mór: Ültess fát!

Jókai Mór: Ültess fát! Jókai Mór: Ültess fát! Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod

Részletesebben