Consolidated text was in force up to 31 December 2006 (Source: homepage of the Council of Europe)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Consolidated text was in force up to 31 December 2006 (Source: homepage of the Council of Europe)"

Átírás

1 Consolidated version applicable from 1st January évi LV. törvény a magyar állampolgárságról Az Országgylés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megrzése és az állampolgárok Magyar Köztársasághoz való kötdésének ersítése érdekében, a magyar állampolgársági jog hagyományait és a nemzetközi szerzdések elírásait figyelembe véve, a magyar állampolgárság keletkezésének, megszerzésének és megsznésének szabályairól a következ törvényt alkotja: Alapelvek 1. (1) A magyar állampolgárok között az állampolgárság keletkezésének, illetleg megszerzésének jogcíme alapján különbséget tenni nem lehet. (2) Senkit nem lehet állampolgárságától, illetve állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani. (3) E törvény - a személy akaratszabadságának tiszteletben tartása mellett elsegíti a család állampolgárságának egységét; - elsegíti a hontalanság eseteinek csökkentését; - biztosítja a személyes adatok védelmét. (4) A törvénynek nincs visszaható hatálya. A magyar állampolgárságra azok a jogszabályok az irányadók, amelyek az állampolgárságra ható tények vagy események bekövetkezésekor hatályban voltak. A magyar állampolgárok 2. (1) Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki e törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy e törvény Consolidated text was in force up to 31 December 2006 (Source: homepage of the Council of Europe) Act LV of 1993 on Hungarian Nationality Basic principles Section 1 (1) There shall be no discrimination between Hungarian citizens on the basis of the legal grounds of the derivation or acquisition of citizenship. (2) No one shall be deprived of their citizenship or of the right of changing their citizenship on an arbitrary basis. (3) This Act - promotes the unity of the citizenship of the family while respecting the person's freedom of will; - promotes the reduction of the cases of statelessness; - provides for the protection of personal data. (4) This Act has no retroactive effect. The legal rules which were in force at the time of the occurrence of the facts or events affecting citizenship shall apply to Hungarian citizenship. Hungarian Citizens Section 2 (1) A person who is a Hungarian citizen at the date of the coming into force of this Act and

2 alapján magyar állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem sznik meg. (2) Azt a magyar állampolgárt, aki egyidejleg más államnak is állampolgára - ha törvény másként nem rendelkezik -, a magyar jog alkalmazása szempontjából magyar állampolgárnak kell tekinteni. A magyar állampolgárság keletkezése 3. (1) Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke. (2) A nem magyar állampolgár szül gyermekének magyar állampolgársága a születés napjára visszaható hatállyal keletkezik, ha másik szülje - teljes hatályú apai elismer nyilatkozat, utólagos házasságkötés, továbbá az apaság vagy az anyaság bírói megállapítása alapján - magyar állampolgár. (3) Ellenkez bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni: a) a Magyarországon lakóhellyel rendelkez hontalan szülk Magyarországon született gyermekét; b) az ismeretlen szülktl származó, Magyarországon talált gyermeket. A magyar állampolgárság megszerzése Honosítás 4. (1) Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha: a) a kérelem elterjesztését megelz nyolc éven át folyamatosan Magyarországon lakott; b) a magyar jog szerint büntetlen elélet és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság eltt bünteteljárás nincs folyamatban; c) megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított; d) honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti; és e) igazolja, hogy alkotmányos who becomes a Hungarian citizen through the force of this Act, or who acquires Hungarian citizenship on the basis of this Act, shall qualify as a Hungarian citizen, until his citizenship terminates. (2) Unless an Act provides otherwise, a Hungarian citizen who is simultaneously also the citizen of another state shall be regarded as a Hungarian citizen for the purposes of the application of the Hungarian law. Derivation of Hungarian Citizenship Section 3 (1) The child of a Hungarian citizen shall become a Hungarian citizen by birth. (2) The Hungarian citizenship of the child of a non-hungarian citizen parent shall derive with retroactive effect to the date of birth, if the other parent is a Hungarian citizen, on the basis of an acknowledgement of paternity of full force, subsequent marriage, or the establishment by a judge of fatherhood or motherhood. (3) Until the contrary is proved, the following shall be regarded as Hungarian citizens: a) children born in Hungary of stateless persons residing in Hungary; b) children born of unknown parents and found in Hungary. Acquisition of Hungarian Citizenship Naturalization Section 4 (1) On application, a non-hungarian citizen may be naturalized if: a) the person resided in Hungary continuously over a period of eight years preceding the submission of the application; b) according to Hungarian law, the person has a clean criminal record, and at the time of the

3 alapismeretekbl magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül. (2) Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki a kérelme elterjesztését megelzen legalább három évig folyamatosan Magyarországon lakott, és az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott feltételek fennállnak, ha a) magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával sznt meg; b) kiskorú gyermeke magyar állampolgár; c) magyar állampolgár fogadta örökbe, vagy d) magyar hatóság menekültként elismerte. (3) Az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén - kérelmére - kedvezményesen honosítható az a magát magyar nemzetiségnek valló, nem magyar állampolgár, aki Magyarországon lakik és felmenje magyar állampolgár volt. (4) Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek a kérelem benyújtását megelzen legalább öt éven át folyamatosan Magyarországon volt a lakóhelye, és az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott feltételek fennállnak, ha a) az ország területén született; b) kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet; c) hontalan. (5) Az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott idtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytl a kiskorú tekintetében el lehet térni, ha a honosítását a szülvel együtt kéri, vagy szülje a magyar állampolgárságot megszerezte. (6) A magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek lakóhelyétl függetlenül honosítható. (7) A köztársasági elnök a folyamatos magyarországi lakóhely tekintetében az (1)-(4) bekezdésben meghatározott idtartam, valamint az (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott feltétel alól - az állampolgársági assessment of the application, there are no criminal proceedings in progress against him before a Hungarian court; c) his livelihood and residence are assured in Hungary; d) his naturalization does not violate the interests of the Republic of Hungary; and e) provides proof that he has passed the examination in basic constitutional studies in the Hungarian language, or that of being exempted by virtue of this Act. (2) A non-hungarian citizen who resided in Hungary continuously over at least a period of three years preceding the submission of the application, and if the conditions defined in subsection (1), paragraphs b) to e) are satisfied may be naturalized on preferential terms, provided that a) the person has lived in a valid marriage with a Hungarian citizen for at least three years, or the marriage has been terminated through the spouse's death; b) the person's minor child is a Hungarian citizen; c) the person has been adopted by a Hungarian citizen, or d) the person has been recognized as a refugee by a Hungarian authority. (3) In the case of the satisfaction of the conditions defined in subsection (1), paragraphs b) to e), on application, a non- Hungarian citizen claiming to be a Hungarian national who has lived in Hungary for at least one year at the time of the submission of the application, and at least one of whose relatives in ascendent line was a Hungarian citizen, may be naturalized on preferential terms. (4) A non-hungarian citizen who was domiciled in Hungary for at least five consecutive years before the date of submission of the application, and if the conditions defined in Paragraphs b)-e) of Subsection (1) are satisfied, may be naturalized on preferential terms if the applicant: a) was born in the territory of Hungary; b) had established residence in Hungary before

4 ügyekért felels miniszter (a továbbiakban: miniszter) javaslatára - felmentést adhat, ha a kérelmez honosításához a Magyar Köztársaságnak fontos érdeke fzdik. reaching legal age; c) is stateless. (5) The criteria of continuous residence in Hungary, for the periods of time defined in Subsections (1)-(4), may be waived in the case of minors, if the minor's petition for naturalization is submitted together with that of the parent's or if the minor's parent was granted Hungarian citizenship. (6) Children of minor age may be granted Hungarian citizenship, if adopted by a Hungarian citizen. (7) By recommendation of the Minister of Internal Affairs, the President of the Republic may grant exemption from the criteria of evidencing Hungarian domicile and means of support and the criteria of passing the examination in basic constitutional studies, if having the petitioner naturalized is in the overriding interest of the Republic of Hungary. Basic Constitutional Studies Examination Alkotmányos alapismeretek vizsga 4/A. (1) A 4. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott vizsgát a kérelmez a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szerve által kijelölt vizsgabizottság eltt teszi le. (2) Nem köteles vizsgát tenni: a) a cselekvképtelen és a korlátozottan cselekvképes személy; b) aki magyar tannyelv nevelési-oktatási vagy felsoktatási intézményben végzettséget szerzett; c) aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte; d) aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére. Section 4/A (1) Petitioners shall take the examination defined in Paragraph a) of Subsection (1) of Section 4 in the administrative office responsible for the place of the petitioner's residence before the committee appointed by the director of the office. (2) The following shall be exempt from taking the examination: a) persons who are legally incompetent or with diminished capacity; b) persons who earned a diploma in the Hungarian language in a Hungarian institution of higher education; c) persons over 65 years of age at the time of filing the petition; d) persons who are able to verify not having the capacity to take the exam, due to their lasting and irreversibly deteriorated health.

5 Re-Naturalization Visszahonosítás 5. Kérelmére visszahonosítható a 4. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az a Magyarországon lakó személy, akinek magyar állampolgársága megsznt. Nyilatkozat 5/A. (1) A Magyar Köztársaság Elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával - a nyilatkozattétel napjától - megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy: a) akit a külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztásáról szóló évi X. törvény és az évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló évi V. törvény alapján a magyar állampolgárságától megfosztottak, továbbá az, aki a Magyar Köztársaság Kormányának 7970/1946. ME rendelete, a /1947. Korm. rendelet, a /1947. Korm. rendelet alapján veszítette el magyar állampolgárságát, valamint az, akinek magyar állampolgársága szeptember 15. és május 2. napja között elbocsátással sznt meg; b) aki az ország területén született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát a szülk állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy a születése napján magyarországi lakóhellyel rendelkezett és a nyilatkozat megtételét közvetlenül megelzen legalább öt éve az ország területén lakik. A nyilatkozatot az érintett tizenkilencedik életévének betöltéséig teheti meg; c) aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától október 1-je eltt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá. (2) A nyilatkozat elfogadása esetén a Section 5 On application, a person residing in Hungary whose Hungarian citizenship terminated may be re-naturalized if the conditions defined in Section 4, subsection (1), paragraphs b) to d) are satisfied. Declaration Section 5/A (1) By declaration addressed to the President of the Republic of Hungary the declarant shall be granted Hungarian citizenship as of the date when it is filed a) if having been deprived of Hungarian citizenship by virtue of Act X of 1947 and Act XXVI of 1948 On the Deprivation of Hungarian Citizenship of Certain Persons Staying Abroad, or of Act LX of 1948 on Hungarian Citizenship or Act V of 1957 On Citizenship, or if having lost his/her citizenship by virtue of Decree No. 7970/1946 ME of the Government of the Republic of Hungary, Government Decree /1947. Korm. or Government Decree /1947. Korm., furthermore, whose Hungarian citizenship was terminated by expatriation between 15 September 1947 and 2 May 1990, provided that the declarant did not engage in any activities violating the national security of the Republic of Hungary subsequent to being expatriated; b) if born on the territory of the country and was not awarded his/her parents' foreign citizenship as a birthright, under the law of the state where the parents hold citizenship, provided that the declarant was domiciled in Hungary on the day of his/her birth and was residing in Hungary for at least five consecutive years, before the declaration was filed. The declaration may be filed by persons under the age of nineteen.

6 miniszter bizonyítványban igazolja az állampolgárság megszerzését. (3) A miniszter határozatban állapítja meg, ha a nyilatkozat elfogadásának feltételei hiányoznak, beleértve a okban a kérelem benyújtására elírtakat. A határozat felülvizsgálata a Fvárosi Bíróságtól kérhet. Hatásköri szabályok, eskü és fogadalom 6. (1) A magyar állampolgárság honosítással, illetleg visszahonosítással történ megszerzésére irányuló kérelemrl - a miniszter elterjesztése alapján - a köztársasági elnök dönt. (2) A magyar állampolgárság megszerzésérl a köztársasági elnök honosítási, illetleg visszahonosítási okiratot (a továbbiakban: honosítási okirat) ad ki. 7. (1) A honosított, illetleg a visszahonosított (a továbbiakban együtt: honosított) személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított a lakóhelye szerint illetékes polgármester eltt, illetve a 4. (6) és (7) bekezdésének hatálya alá tartozó honosított a polgármester vagy a magyar külképviselet vezetje eltt teszi le. A cselekvképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselje teszi le. (2) A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg. Az eskütétel, illetve fogadalomtétel tényét és napját a honosítási okiraton fel kell tüntetni. (3) Ha a honosított az eskü vagy fogadalom letétele eltt meghalt, vagy olyan állapotba c.) (2) If the declaration is approved, the Minister of Internal Affairs shall issue a citizenship certificate. (3) The Minister of Internal Affairs shall issue a resolution, if any criteria for accepting the declaration is missing, including those prescribed in Sections concerning petitions. Review of such resolutions may be requested at the Municipal Court of Budapest. Rules of Competence, Oath and Solemn Promise Section 6 (1) The President of the Republic shall decide on applications for the acquisition of Hungarian citizenship through naturalization or re-naturalization, based upon the recommendation of the Minister of the Interior. (2) The President of the Republic shall issue a certificate of naturalization or re-naturalization attesting the acquisition of Hungarian citizenship (hereinafter "certificate of naturalization"). Section 7 (1) Naturalized and repatriated (hereinafter jointly referred to as 'naturalized') persons shall have the option to take either a citizenship oath or pledge of allegiance. The naturalized person shall take the oath or pledge of allegiance before the mayor of the district of his/her residence, or, if Subsection (6) or (7) of Section 4 applies, before the mayor or the director of the competent foreign representation of Hungary. If the naturalized person is legally incompetent, the oath or pledge of alligience shall be taken in his/her name by his/her guardian. (2) The naturalized person shall acquire Hungarian citizenship on the day of the taking

7 került, amely megakadályozza az eskü vagy fogadalom letételében, a magyar állampolgárságot a honosítási okirat kiállításának napján szerzi meg. (4) Az állampolgársági eskü szövege: Én,... esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak h állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat ermhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelen szolgálom. Isten engem úgy segéljen. Az állampolgársági fogadalom szövege: Én,... fogadom, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak h állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat ermhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelen szolgálom. (5) Az állampolgársági eskü és az állampolgársági fogadalom egyenérték. of the oath or solemn promise. The fact and date of the oath or solemn promise shall be indicated in the certificate of naturalization. (3) If a naturalized person died before taking an oath or solemn promise, or got into a condition which prevents him from taking an oath or solemn promise, he shall acquire Hungarian citizenship on the day of the issue of the certificate of naturalization. (4) Text of the oath of allegiance: "I,..., do solemnly swear that 1 shall consider Hungary my country. 1 shall be a loyal citizen of the Republic of Hungary, shall honour and observe the Constitution and laws thereof. 1 shall defend my country as far as my strength allows, and shall serve it according to the best of my abilities. So help me God!"Text of the solemn promise: "I,..., do solemnly promise that 1 shall consider Hungary my country. 1 shall be a loyal citizen of the Republic of Hungary, and shall honour and observe the Constitution and laws thereof. 1 shall defend my country as far as my strength allows, and shall serve it according to the best of my abilities allow." (5) The oath of allegiance and the solemn promise of allegiance are of equal value. A magyar állampolgárság megsznése Lemondás 8. (1) A külföldön lakó magyar állampolgár - a köztársasági elnökhöz címzett nyilatkozatában - lemondhat a magyar állampolgárságáról, ha a) külföldi állampolgársággal is rendelkezik vagy annak megszerzését valószínsíteni tudja. b)-c) (2) Ha az (1) bekezdésben megállapított feltételek fennállnak, a miniszter javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a lemondás elfogadására. A magyar állampolgárság lemondással való megsznésérl a köztársasági Termination of Hungarian Citizenship Waiver Section 8 (1) A Hungarian citizen residing abroad may waive his Hungarian citizenship in a declaration addressed to the President of the Republic if a) he also has foreign citizenship or is able to render the acquisition thereof probable and b) c) (2) If the conditions established in subsection

8 elnök okiratot ad ki. A magyar állampolgárság az okirat kiállítása napján sznik meg. (3) A miniszter határozatban állapítja meg, ha a lemondás elfogadásának feltételei hiányoznak. A határozat felülvizsgálata a Fvárosi Bíróságtól kérhet. (4) A lemondás elfogadásától számított egy éven belül kérheti a köztársasági elnöktl magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi állampolgárságot. A magyar állampolgárság visszavonása 9. (1) A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytl, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg. Nincs helye a visszavonásnak a magyar állampolgárság megszerzésétl számított tíz év elteltével. (2) Az állampolgárság visszavonására okot adó tény fennállását a miniszter határozattal állapítja meg. A határozat felülvizsgálata a Fvárosi Bíróságtól kérhet. (3) A magyar állampolgárság visszavonással történ megszüntetésérl - a miniszter elterjesztése alapján - a köztársasági elnök dönt. (4) A magyar állampolgárság visszavonásáról szóló határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A magyar állampolgárság a határozat közzététele napján sznik meg. (1) are satisfied, the Minister of the Interior shall make a recommendation to the President of the Republic concerning the acceptance of the waiver. The President of the Republic shall issue a certificate of the termination of Hungarian citizenship through waiver. Hungarian citizenship shall terminate on the day of the issue of the certificate. (3) The Minister of the Interior shall establish in a decision if the conditions for the acceptance of the waiver are not satisfied. The Metropolitan Court may be requested to review the decision. (4) The person whose renunciation of Hungarian citizenship was accepted, may file a petition to the President of the Republic for reinstatement within one year of the date of acceptance, if the petitioner did not earn citizenship in another country. Revocation of Hungarian Citizenship Section 9 (1) Hungarian citizenship may be revoked if it was obtained through unlawful means, in particular, by the recipient's conduct aimed at misleading the authorities by disclosing false or untrue data, or by concealing any consequential data or information. Hungarian citizenship may not be revoked after ten years from the date it was awarded. (2) The Minister of the Interior shall establish the existence of a fact giving rise to the revocation of citizenship in a decision. The Metropolitan Court may be requested to review the decision. (3) The President of the Republic shall decide on the termination of Hungarian citizenship through revocation, based upon the recommendation of the Minister of the Interior. (4) The decision concerning the revocation of Hungarian citizenship shall be published in the Hungarian Gazette (Magyar Közlöny). Hungarian citizenship shall terminate on the

9 A magyar állampolgárság igazolása 10. A magyar állampolgárság érvényes személyi igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható. 11. (1) A miniszter az érintett kérelmére állampolgársági bizonyítványban igazolja a magyar állampolgárság fennállását, megsznését, illetleg azt, hogy a bizonyítványban megjelölt személy nem magyar állampolgár. (2) Az állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított egy évig érvényes. (3) Az állampolgársági bizonyítvány tartalmazza: a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, b) a kérelmez nevét, születési helyét és idejét, c) a ténymegállapítást, d) a ténymegállapítás alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, e) a döntéshozatal helyét, idejét, a kiadmányozó nevét, hivatali beosztását és a hatóság bélyegzlenyomatát, f) az állampolgársági bizonyítvány érvényességi idejét. (4) Az állampolgársági bizonyítvány, továbbá az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet elutasító határozat felülvizsgálata a Fvárosi Bíróságtól kérhet. (5) Az állampolgársági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban újrafelvételi, illetve méltányossági kérelem nem nyújtható be. 12. Az igazságszolgáltatási, a bnüldöz, az idegenrendészeti, a nemzetbiztonsági, a katonai igazgatási szervek, a jegyz (fjegyz), a közjegyz, valamint a konzuli és külföldi hatóság, továbbá más hatóság, illetleg állami szerv megkeresésére a miniszter megállapítja az ügyfél magyar állampolgárságának fennállását, megsznését vagy azt, hogy az ügyfél nem magyar állampolgár. day of the publication of the decision. Verification of Hungarian Citizenship Section 10 Hungarian citizenship may be verified by a valid personal identity card, a valid Hungarian passport or by a certificate of citizenship. Section 11 (1) At the request of the person concerned, the Minister of the Interior shall certify the existence or termination of Hungarian citizenship, or the fact that the person indicated in the certificate is not a Hungarian citizen, in a certificate of citizenship. (2) The certificate of citizenship shall be valid for a period of one year reckoned from issue. (3) The interested party, a legal representative, the public prosecutor or the public guardianship authority may institute legal proceedings with the Metropolitan Court challenging the facts established in a certificate of citizenship. Section 12 If contacted by justice, criminal investigation, alien police, national security or military administrative agencies, a notary (chief notary), notary public, consular and foreign authorities, and by other authorities and/or state agencies, the Minister of the Interior shall establish the existence or termination of the client's Hungarian citizenship, or the fact that the client is not a Hungarian citizen.

10 Az állampolgársági eljárás 13. (1) Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági kérelem) be lehet nyújtani a) Magyarországon él kérelmez választása szerint a lakóhelye szerint illetékes települési - fvárosban a kerületi - önkormányzat polgármesteri hivatala anyakönyvvezetjéhez vagy a külön jogszabályban meghatározott körzetközponti jegyz székhelyén mköd anyakönyvvezethöz, b) külföldön él kérelmez esetében az illetékes magyar konzuli tisztviselhöz. (2) Az állampolgársági kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal, továbbá - az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem kivételével - magyar nyelven kell benyújtani. A kérelmet saját kezleg alá kell írni. A kérelem benyújtásakor a kérelmez személyazonosságát ellenrizni, továbbá a kérelem adatait a csatolt okmányok adataival egyeztetni kell. (3) Más személy állampolgárságának igazolására irányuló bizonyítvány iránti kérelmet benyújthat az, aki erre vonatkozó jogos érdekét igazolja. (4) Az állampolgársági kérelmet az anyakönyvvezet öt napon belül, a konzul az átvételtl számított els diplomáciai postával köteles felterjeszteni a miniszterhez. 14. (1) Az állampolgársági kérelemnek tartalmaznia kell az érintett a) születési családi és utónevét, házassági nevét (a továbbiakban együtt: név), születési helyét és idejét, anyja nevét, b) jelenlegi és korábbi házasságkötésének helyét és idejét, a házastárs(ak) nevét, születési helyét és idejét, a házastárs anyja nevét, c) felmeni nevét, születési helyét és idejét, a felmenk házasságkötésének helyét és idejét, d) lakcímét, valamint Procedure of Citizenship Section 13 (1) The declaration and petition filed for citizenship, the declaration of renunciation of citizenship, and the application for a citizenship certificate (hereinafter referred to as 'petition for citizenship') shall be made out in the Hungarian language using the prescribed form, and shall be submitted in person to the registrar of the mayor's office of the district (Budapest district) of his/her residence, or if the petitioner resides abroad, to the officer of the competent Hungarian consulate. (2) The application shall be presented by the registrar to the Minister of the Interior within eight days, or by the consul by the first diplomatic mail delivery reckoned from receipt. Section 14 (1) The application for citizenship and the contact letter referred to in Section 12 shall contain the personal data of the person concerned (name, address, details of birth and marriage), the personal data of his ancestors, and details relating to citizenship and the date of departure for abroad. (2) The applicant shall attach his birth certificate and the documents certifying his marital status, as well as the documents substantiating the satisfaction of the conditions

11 e) az állampolgárságára, külföldre távozásának idpontjára vonatkozó adatokat. (2) A 12. szerinti megkeresésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat, továbbá mindazokat az adatokat, amelyek az (1) bekezdésben meghatározott adatkörbl rendelkezésre állnak. (3) Az állampolgársági kérelemhez a kérelmeznek mellékelnie kell születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat, továbbá a kérelem elbírálásához e törvény 4-5., 8. és 11. -ában meghatározott feltételek fennállását igazoló, külön jogszabályban meghatározott okiratokat. (4) Ha az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatot magyar anyakönyv tartalmazza, és a kérelmez az adatot igazoló okirattal nem rendelkezik, kérelmére a miniszter gondoskodik az okirat beszerzésérl. Ha a kérelem elbírálásához olyan adat szükséges, amely más magyar hatóság nyilvántartásából vagy irataiból ismerhet meg, ezek beszerzésére a miniszter intézkedik. (5) Nemzetközi szerzdés eltér rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában az idegen nyelv okiratot a) hiteles magyar nyelv fordítással, és b) ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni. (6) Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmez - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - nem csatolta, a miniszter a hiány pótlására határid tzésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történ figyelmeztetés mellett a kérelmezt felhívhatja. Okirat hiánya esetén a beszerzéséhez szükséges idtartam figyelembevételével megállapított határidt kell kitzni. Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem esetén a hiánypótlási felhívás kibocsátásának határideje a kérelem beérkezésétl számított tizenöt nap. defined in Sections 4 to 5, 8 and 11 of this Act for the assessment of the application for citizenship. (3) If information is missing from the application or the application does not contain the details necessary for assessment, the Minister of the Interior may call upon the applicant to also produce other public documents. These are in particular: letter of good conduct issued by the authorities, certificate of citizenship, certificate of naturalization, re-naturalization and dismissal, Hungarian passport, certificate of residence, birth certificate, marriage certificate and death certificate. (4) Foreign language documents shall be attached to the application with an authenticated Hungarian translation.

12 15. (1) Az állampolgársági kérelmet a cselekvképes kérelmez személyesen, a korlátozottan cselekvképes, illetleg a cselekvképtelen személy nevében a törvényes képviselje terjesztheti el. (2) A honosítási és visszahonosítási kérelem, valamint a lemondási nyilatkozat benyújtásakor a korlátozottan cselekvképes személyt is meg kell hallgatni. (3) Kiskorú személy magyar állampolgárságról való lemondásához - ha elháríthatatlan akadálya nincs - mindkét szül hozzájáruló nyilatkozatát mellékelni kell. (4) Házastársak, illetve szül együttél kiskorú vagy cselekvképtelen nagykorú gyermekével közös honosítási, visszahonosítási kérelmet, illetleg a magyar állampolgárságról lemondó nyilatkozatot terjeszthet el. 16. (1) A honosítási okiratot a miniszter 15 napon belül megküldi a kérelmez lakóhelye szerint illetékes polgármesternek, a 4. (6) és (7) bekezdése alapján honosított esetében a polgármesternek vagy diplomáciai futár útján a magyar konzuli tisztviselnek. (2) A polgármester vagy a konzuli tisztvisel az okirat megérkezését követ 15 napon belül értesíti a kérelmezt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének idpontjáról és helyérl. (3) Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat a letételére szóló felhívás kézbesítésétl számított két hónapon belül kell letenni. A határidt a miniszter kérelemre meghosszabbíthatja. (4) Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétl számított egy éven belül, a kérelmez hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti. 17. (1) A miniszter egy éven belül adja ki az 5/A. (2) bekezdésében meghatározott bizonyítványt, vagy hozza meg az 5/A. (3) bekezdése szerinti határozatot. (2) A miniszter a 6. (1) bekezdésében foglalt elterjesztést honosítás esetén tizenkét Section 15 (1) An application for citizenship may be submitted by a person with full disposing capacity in person, while on behalf of a person with restricted disposing capacity or with no disposing capacity, by his legal representative. (2) On submitting an application for naturalization and re-naturalization, and a declaration of waiver, a person with restricted capacity, too, shall be heard. (3) The declaration of consent of both parents shall be attached to a minor person's waiver of his Hungarian citizenship, unless there is an insuperable obstacle thereto. (4) Spouses or a parent living together with his minor children or children of age with no disposing capacity may submit a joint application for naturalization or renaturalization, or a joint declaration of waiver of Hungarian citizenship. Section 16 (1) The Minister of Internal Affairs shall send the certificate of naturalization to the mayor of the district of the petitioner's residence or, if Subsection (6) or (7) of Section 4 applies, to the mayor or the officer of the competent Hungarian consulate. (2) The oath or pledge of allegiance shall be taken within two months of receipt of notice. The Minister of Internal Affairs may grant an extension of this time limit upon request. (3) If the oath or solemn promise of allegiance is not taken within a period of one year of the delivery of the notice through the applicant's fault, the decision on naturalization or renaturalization shall cease to have force. Section 17 (1) The Minister of Internal Affairs shall, within one year, issue the certificate defined in Subsection (2) of Section 5/A or adopt the resolution defined in Subsection (3) of Section

13 hónapon belül, visszahonosítás esetén pedig hat hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek. A miniszter hat hónapon belül tesz javaslatot a köztársasági elnöknek a lemondás elfogadására, vagy hozza meg a 8. (3) bekezdése szerinti határozatot. (3) Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelemnek, valamint a 12. szerinti megkeresésnek a miniszter három hónapon belül tesz eleget. (4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított határid a nyilatkozatnak, a kérelemnek, illetve a megkeresésnek a miniszterhez érkezése napján kezddik, amely indokolt esetben egy ízben három hónappal meghosszabbítható. (5) A honosítási és visszahonosítási kérelmet, valamint a lemondási nyilatkozatot a köztársasági elnök döntéséig, az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet a bizonyítvány kiadásáig a kérelmez visszavonhatja. Ilyen esetben az eljárást a miniszter megszünteti. (6) Az állampolgársági eljárásban a kérelmez helyett meghatalmazottja is eljárhat, kivéve, ha e törvény személyes eljárást ír el. Az állampolgársági ügyben eljáró szerv a képviseleti jogosultságot megvizsgálhatja és visszautasítja az olyan meghatalmazott eljárását, aki az ügyben a képviselet ellátására nem alkalmas, vagy aki a jogosultságát nem igazolja. (7) Ha az állampolgársági ügy eldöntése olyan kérdés elzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, a miniszter az eljárást felfüggeszti. Ha a más szerv eltti eljárás megindítására a kérelmez jogosult, erre megfelel határid kitzése mellett a miniszter felhívja. Ha a kérelmez a felhívásnak nem tesz eleget, a miniszter az eljárást megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, illetve tesz elterjesztést a köztársasági elnöknek. (8) Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem esetén a miniszter a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, az eljárás megszüntetésérl és felfüggesztésérl, valamint az eljárási költség viselése 5/A. (2) The Minister of Internal Affairs shall present his recommendation concerning a petition for Hungarian citizenship by naturalization or repatriation, to the President of the Republic within twenty-one months. The Minister of Internal Affairs shall present his recommendation for acceptance of renunciation of citizenship, or shall adopt the resolution defined in Subsection (3) of Section 8 within six months. (3) The Minister of Internal Affairs shall resolve the applications for citizenship certificates and the official inquiries referred to in Section 12 within three months. (4) The time limits defined in Subsections (1)- (3) shall commence on the day of receipt of the declaration, petition, application or inquiry by the Minister of Internal Affairs, which may, in justified cases, be extended once by an additional three months. (5) A petition for naturalization and repatriation, and a declaration of renunciation can be revoked before the final decision of the President of the Republic, and an application for citizenship certificate can be revoked before it is issued, in which cases the Minister of Internal Affairs shall dismiss the procedure. (6) In citizenship proceedings the petitioner may be represented by proxy, if personal participation is not required mandatory by law. The authority conducting the citizenship procedure shall have powers to investigate the power of representation, and shall disqualify the representative if he/she is deemed to lack capacity or fails to produce adequate proof of authorization. (7) If the conclusion of a citizenship petition is contingent upon the resolution of a matter that falls within the jurisdiction of another authority, the Minister of Internal Affairs shall suspend the proceeding. If it is within the right of the petitioner to initiate the procedure before the other authority in question, the Minister of Internal Affairs shall advise the petitioner to do so within a prescribed deadline. If the petitioner fails to follow up on

14 tekintetében végzéssel dönt. the advice, the Minister of Internal Affairs shall dismiss the procedure, shall adopt a decision or make recommendation to the President of the Republic based on the information at hand. Adatvédelem, adatszolgáltatás 18. Az állampolgársági iratba betekinthet: a) az ügyben érintett személy, halála után leszármazója, valamint felmenje; b) az igazságszolgáltatási, a bnüldöz és a nemzetbiztonsági feladatokat ellátó szervek a hatáskörükbe tartozó ügyben, törvényben szabályozott eljárásuk során. 19. (1) A magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatást - beleértve a 14. (1) bekezdésében és a 20/A. -ban meghatározott adatokat is - az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezet teljesíti más anyakönyvvezetnek, a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságnak, az idegenrendészeti, a menekültügyi hatóságnak, valamint a Központi Statisztikai Hivatalnak. (2) A magyar állampolgárság megsznésérl a miniszter értesíti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságot, az anyakönyvi hatóságot, az útlevélhatóságot, a Központi Statisztikai Hivatalt, továbbá - a potenciális hadköteles és a hadköteles személyek esetében - a Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szervét. (3) Az állampolgársági eljárás során a miniszter a) betekinthet az anyakönyvbe, az Data Protection, Data Supply Section 18 The following may gain access to documents of citizenship: a) the person concerned in the matter, following his death, his descendants and ancestors; b) agencies fulfilling justice, criminal investigation and national security tasks in matters falling within their authority, in the course of proceedings conducted by them as regulated by law. Section 19 (1) Data related to the granting of Hungarian citizenship, including those defined in Subsection (1) of Section 14 and in Section 20/A, shall be supplied by the registrar of the mayor's office of the district where the residence of the naturalized person is located, to other registrars, to the authority registering personal data and addresses of citizens, the alien-control authority, the refugee authority, the authority issuing personal identification documents and to the Central Statistics Office. (2) Concerning the termination of Hungarian citizenship, the Minister of Internal Affairs shall notify the authority registering personal data and addresses of citizens, the authority issuing birth, marriage and death certificates, the Central Statistics Office, and in respect of persons subject to military service, the Ministry of Defense. (3) In the course of citizenship proceedings, the Minister of the Interior

15 anyakönyvi alapiratokba, és ezekrl másolatot kérhet; b) adatot kérhet és betekinthet a polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartásába és a külföldiek nyilvántartásába; c) adatot kérhet a rendrségi, a bntettesek és a bünteteljárás alatt állók nyilvántartásából, valamint az ügyészségtl és a bíróságtól; d) véleményt kérhet a jegyztl, a gyámhatóságtól és az idegenrendészeti hatóságoktól, továbbá véleményt kér a rendrségtl és az illetékes nemzetbiztonsági szolgálattól. 20. Az állampolgársági iratok nem selejtezhetk, rzésükrl és nyilvántartásukról a miniszter gondoskodik. Névmódosítás 20/A. (1) A honosítást vagy visszahonosítást kér külföldi egyidejleg kérheti a) azt, hogy saját vagy felmenje egykori magyar családi nevét viselhesse; b) többtagú családi nevébl egy vagy több tag, valamint a nemre utaló végzdés vagy névelem elhagyását; c) családi nevének magyarra fordítását; (2) A névmódosítási kérelmet okirattal vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani. (3) A névmódosítás engedélyezésérl a miniszter okiratot ad ki, mely a 7. -ban szabályozott eskü- vagy fogadalomtétel napján lép hatályba. (4) A névmódosítást anyakönyvezni kell. A külföldi helységnév használata 20/B. (1) A honosítási vagy visszahonosítási eljárás során a külföldi a) may gain access to the register of births, marriages and deaths, the basic documents related thereto, and may request copies thereof; b) may request data from and may access to review the register of the personal data and addresses of citizens; c) may request data from police records, the register of convicted criminals and the files of indicted persons, and also from the prosecutor's offices and the courts; d) may request the opinion of town clerks, guardians, the alien-control authorities, and shall request the opinion of the police and the competent national security agency. Section 20 Documents of citizenship may not be discarded, and the Minister of the Interior shall provide for the safekeeping and recording thereof. Change of Name Section 20/A (1) A foreign national applying for naturalization or repatriation may concurrently request a) to be registered under the former family name of his own or of his ancestors; b) to waive one or more components of his family name if applicable, or any designation of gender; c) to be registered under the Hungarian translation of his name. (2) Any petition for change of name shall be substantiated by official document or expert opinion. (3) Change of name shall be permitted by the Minister of Internal Affairs by certificate and it shall take effect on the day when taking the oath or pledge of allegiance defined in Section 7. (4) Any change of name shall be duly

16 helységnevet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az illet országban elírt hivatalos formában kell használni. A hivatalos külföldi helységnév mellett - ha ismert - járulékosan (zárójelben) a magyar elnevezést is fel kell tüntetni, ha a településnek volt hivatalos magyar elnevezése. (2) A honosítást vagy visszahonosítási kér külföldi kérelmezheti, hogy amennyiben a külföldi helységnek volt hivatalos magyar elnevezése, az eljárás során kizárólag azt használják. (3) A külföldi helységnév után - ha az az iratokból megállapítható - a tartomány vagy szövetségi tagállam, valamint minden esetben az ország nevét zárójelben kell feltüntetni. (4) Az ország nevét az anyakönyvi esemény idpontjában érvényes módon kell bejegyezni. Záró rendelkezések Az e törvény rendelkezései alapján indított perekben - ha e törvény másként nem rendelkezik - a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni. 23. (1) E törvény alkalmazásában - a lakcímbejelentés napjától - Magyarországon lakik az a lakóhellyel rendelkez nem magyar állampolgár, a) aki bevándorolt vagy letelepedett jogállású, b) akit menekültként elismertek, valamint c) aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarországon gyakorolja, és bejelentési kötelezettségének eleget tett. (2) E törvény alkalmazása szempontjából külföldön lakik az a személy, akinek Magyarországon nincs bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye. registered. Closing Provisions Section 21 Section 22 Unless this Act provides otherwise, in legal proceedings instituted on the basis of the provisions of this Act, Chapter XX of Act III of 1952 on Civil Proceedings shall apply. Section 23 (1) For the purposes of this Act, Hungarian resident shall mean, when a non-hungarian citizen who resides in Hungary was granted immigrant or refugee status or a permanent residency permit. (2) For the purposes of this Act, foreign resident shall mean, the person who has no registered residence or domicile in Hungary. Section 24 (1) This Act shall come into force on the first day of the fourth month following its promulgation. (2) Section 3, subsection (7) of Act 1 of 1981

17 24. (1) E törvény a kihirdetését követ negyedik hónap els napján lép hatályba. (2)-(3) (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa: a) a miniszter e törvényben meghatározott feladatainak részletes szabályait; b) az eskü vagy fogadalom letételével kapcsolatos feladatokat; c) a jegyznek, az anyakönyvvezetnek és a konzulnak az állampolgársági kérelmek átvételével, az okiratok továbbításával, valamint a hatósági nyilvántartások értesítésével kapcsolatos feladatait; d) az eljárásban használandó formanyomtatványokat; e) a 4. (1) bekezdés e) pontjában elírt vizsga követelményeit, valamint a Kormány általános hatáskör területi államigazgatási szervének a vizsgával kapcsolatos feladatait és az eljárás rendjét, a vizsga letétele alóli felmentésre való jogosultság igazolásának szabályait, a vizsga letételét igazoló okmány tartalmát és biztonsági követelményét. amending and establishing the unified text of Act IV of 1957 on the General Rules of State Administration Proceedings shall be replaced by the following provision: "Section 3, subsection (7) The effect of this Act shall not extend to contravention and citizenship proceedings." (3) Simultaneously with the coming into force of this Act, the following shall cease to have effect: - Act V of 1957 on Citizenship and Law- Decree 55 of 1957 on the execution thereof; - Act XXVII of 1990 on the Termination of the Force of Resolutions Divesting Persons of Their Hungarian Citizenship and Act XXXII of 1990 providing for its amendment; - Sections 1 and 2 of Act XX of 1991 on the Sphere of Responsibilities and Competence of Local Governments and Their Agencies, Commissioners of the Republic and Certain Central Subordinated Agencies; - Section 7 of Law-Decree 2 of 1972 on the Amendment of Certain Council Corporate Spheres of Competence. (4) The Government is hereby authorized to establish: a) the detailed rules of the responsibilities of the Minister of the Interior defined in this Act; b) the responsibilities in connection with the taking of oaths and pledges of allegiance; c) the responsibilities of notaries, registrars and consuls in connection with the receipt of applications for citizenship, the forwarding of documents and the notification of the registries of the authorities; d) the standard forms to be used in the proceedings; e) the requirements regarding the examination defined in Paragraph e) of Subsection (1) of Section 4, and the duties of the directors of administrative offices regarding said examination and the procedural order; the regulations concerning the verification of entitlement for exemption from the exam, and the contents and security requirements of the exam certificates.

18

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

2008. évi XCVIII. törvény

2008. évi XCVIII. törvény 2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 63. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 63. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 30., szerda 63. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LII. törvény Az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeirõl New Yorkban, 1946. évi február

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 18., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LXX. törvény A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 13., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXXI. törvény Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

T/5034. számú törvényjavaslat

T/5034. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5034. számú törvényjavaslat az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Hungary on Social Security Megjegyzések az ausztrál öregségi nyugdíj igényléséhez az Ausztrália és Magyarország között

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. oldal JOGSZABÁLY 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE

13. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE lasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyeket jogszabály, valamint a szervezeti és működési szabályzat az elnök által ellátandó feladatként állapít meg, halaszthatatlan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök Tartalomjegyzék 14/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 17/2012.

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

T/1670. számú. törvényjavaslat

T/1670. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1670. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttmőködési Megállapodás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 29., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 29., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 29., hétfõ 181. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXXVIII. törvény Az Európai Unióról szóló Szerzõdéshez, az Európai Unió Mûködésérõl szóló

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben