BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI"

Átírás

1 A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI IRATJEGYZÉK

2

3 BEREG VARMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI

4 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. Sorozatszerkesztő Nagy Ferenc

5 BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI IRATJEGYZÉK NYÍREGYHÁZA, 1998

6 A Kárpátaljai Állami Levéltár orosz nyelvű segédletének szövegét magyarra fordította: Pobránszky Lajos Szerkesztette: Henzsel Ágota A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégiuma támogatta ISSN ISBN Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára és a Kárpátaljai Állami Levéltár Felelős kiadó: Dr. Nagy Ferenc Mihail Delegan Készült az OKTESZT Kiadó nyomdájában 300 példányban

7 ELŐSZÓ Kárpátalján régóta élnek együtt magyarok, ukránok, ruszinok, szlovákok, románok, németek és más népek, akiket hagyományuk és történelmük köt össze. A közös múltból fakadó teendők és lehetőségek arra ösztönözték a Kárpátaljai Állami Levéltár (Ungvár) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára (N\iregyháza) munkatársait, hogy kapcsolatot keressenek és építsenek ki egymással. A rendszerváltás utáni nyitás részeként megtörtént az ukrán és a magyar központi levéltárak kapcsolatfelvétele. Ungvár és Nyíregyháza ezt követően, 1994-ben kötött szerződést az együttműködésre. Ennek keretében az ungvári és beregszászi levéltárosoknak lehetőségük nyílt arra, hogy magyarországi levéltári rendezvényeken vegyenek részt, saját történelmük magyarországi nyomait kutassák. A magyar szakemberek pedig eljutottak a kárpátaljai levéltárakba, elsősorban Beregszászra, ahol értékes iratanyagot őriznek. A míregyházi levéltárosok - a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott - kutatást végeztek a Beregszászi Levéltárban azzal a céllal, hogy felmérjék, mekkora terjedelmű és milyen jellegű az az iratanyag, amely a történeti Bereg vármegye ma Magyarországhoz tartozó részére vonatkozik. Néhány fontos iratról fénymásolatot is készíthettek. Az évek óta tartó kapcsolat, a beregszászi és nyíregyházi kollégák közös munkája nyomán vetődött fel a közös kiadvány gondolata. A két levéltár a történeti Bereg vármegye iratanyagát leginkább reprezentáló Bereg vármegye főispánja" elnevezésű fond segédletének, egy iratjegyzéknek a közzétételére vállalkozott. Az orosz nyelven készült lajstromot Pobránszky L<ajos a Beregszászi Levéltár munkatársa fordította magyarra. Az ukrán fordítás is elkészült, de a tervbe vert kétnyelvű kiadás technikai okok miatt még nem válhatott valóra. A Kárpátaljai Állami Levéltár Beregszászi részlege 5386 fondban ügydarabot tart nyilván. A Bereg vármegye főispánja" fond tizedik a levéltár irategyütteseinek sorában /F. 10./. Iratanyagát, amely 1342-től 1946-ig terjed, öt

8 opisz foglalja magába. Az opisz kifejezés kettősjelentésű: egyrészt ez a fondon belüli kisebb, általában kronológiai rendbe szedett, meghatározott számú ügydarabot tartalmazó iratcsoport neve, másrészt egy segédletfajta, iratjegyzék vagy lajstrom elnevezése. Az opisz mint segédlet egyenként sorra veszi az iratcsoport ügydarabjait megadva azok sorszámát, tárgyát, évkorét és terjedelmét. Az ügydarab /jegyinyíca hranyényija/ elnevezés az ügyirat fogalmával rokon, de kicsit tágabban értelmezendő. Jelen kiadvány a Bereg vármegye főispánja " fondnak az közötti időszakra vonatkozó 1. opiszában található anyagot közli. A jegyzék sorszámozása ig terjed, néhány alszám közbeékelődése miatt ténylegesen 2057 ügydarabot foglal magába. Az iratjegyzék 1949 után eredetileg orosz nyelven készült, amikor a Beregszászon összegvííjtött iratok feldolgozását, rendszerezését végeztek. Az iratok tárgyának meghatározásakor, a hely- és személynevek azonosításakor előfordult pontatlanság, a valóságot csak megközelítő értelmezés. A 18. század végéig az iratok többsége latin, magyar és német nyelven íródott, tartalmukat nem tárták fel teljesen. A nyelvi nehézségek már az orosz nyelvű iratjegyzék készítésekor is hibák lehetőségét rejtették, s nincs ez másképp most sem, amikor az orosz nyelvű szöveget magyarra kellett fordítani. A kiadvány készítőinek reménye, hogy a történeti kutatás számára hasznos lesz a Bereg vármegye főispánjának iratairól készült jegyzék magyar nyelvű közzététele. Nyíregyháza - Ungvár, A Kiadók

9 BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI Sorszászám Év Lap 1. Nagy Lajos király oklevele Beregszász város részére, 1342 szám 2 melyben engedélyezi, hogy a városi bíró ság halálos ítéletet hozzon. 2. Zsigmond király az ugomyai nemes lakosi Miklósnak és Jakabnak a Tiszán vámszedési jogot adományoz. 3. Szepesi László és Pósaházi László nemesek kiváltságlevele Tákoson és Ugornyán levő birto kokról. 4. II. Ulászló király Beregszász városának adóztatás és vámszedés ügyében adott kiváltságle vele. 5. Anna királyné megerősíti Kislucskai János és László Kislucskára vonatkozó kiváltságait. 6. II. Lajos király vámszedésre jogosító adománylevele nemes Atyai Magdolna, Borbála, Zsófia és Dorottya részére Adony, Kerecseny, Hete, Vámosatya falukban. 7. Bírósági jegyzőkönyv Bányai Tamás és Szabó Albert munkácsi nemesek birtokairól. 8. Mária királyné parancsa Bereg vármegyének a Guthi család panaszainak kivizsgálására, mivel a munkácsi vár tisztjei földjüket elfoglalták. 9. Beregszász egyházairól készült leírás Szerződés Mangomyi Pál és Komjáti Tamás nemesek között ingatlanok elosztásáról. 11. Az között kiadott törvények jegyzéke Oklevél Újhelyi Ferenc és leánya Macsolán levő nemesi birtokáról. 13. Gombai Krisztina nemesasszony hagyaték ügye Munkács egyik földbirtokosának ingatlanaival kapcsolatos bírósági ügy

10 15. János király Munkács város önkormányzatáról szóló oklevelének megerősítése. 16. Pósaháza birtokjogával kapcsolatos bírósági ügy. 17. Bereg vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyveiből készített kivonatok. 18. Bani Tamás munkácsi nemes végrendelete Munkács város feljegyzése Farkas Krisztina és Szántó Demeter földügyéről. 20. Gulácsi Sándor fancsikai nemes családi iratai Apagy szabolcsi községből való Ferenczi András és mások nemessége. 22. Rudolf király oklevele Lónyay István és György lónyai nemesek vámszedési jogáról. 23. A munkácsi börtönben raboskodó Ibrányi István elismervénye arról, hogy nincs pénzbeli követelése Rákóczi Sára munkácsi nemes asszonnyal szemben. 24. A Leleszi Konvent parancsa Farkas-Porkoláb Krisztina munkácsi nemesasszony birtokainak kikereséséről. 25. II. Mátyás király nemesi birtokot adományoz Kis Mátyásnak. 26. Munkács város feljegyzése arról, hogy Kis Mátyás vámhivatalnok földet vásárolt Szegedi György paraszttól. 27. Munkács város feljegyzése arról, hogy Longish András Kigyósi Pál nemestől földet vásárolt. 28. Bereg vármegye törvényszékének jegyzőkönyveiből készült kivonatok. 29. Basta osztrák generális határozata Berzeviczi 1604 l András. Miklós és más nemesek adózás alóli felmentéséről. 30. A magyar országgyűlés által elfogadott törvények Daróczi Ferenc beregszászi nemes panasza Perényi Gábor ellen Gelénesen és Csonkapapin levő birtokainak határsértése miatt. 32. Báthori Zsófia levele a vármegyéhez

11 33. Gulácsi Sándor fancsikai nemes személyes iratai. 17.sz Mátyás király megerősíti I. Ferdinánd adományát, amely a Nagy-Liget nevű erdőt és föl det Munkács városának juttatta. 35. Leltár Muzsaly nemesi birtokairól A ti szászai kai Nagy Zsófia és gyermekei számára cseraeki Dezsőfi Ferenc által adott felsza badító levél. 37. Dobó Zsófia tasnádi nemesasszony által adott adománylevél Kajdanó, Rákos. Ruszkóc és más falvak jobbágyai számára. 38. II. Mátyás rendelete az adóbehajtás meggyorsításáról II. Mátyás parancsa az I. Ferdinánd által a törökkel kötött béke feltételeinek betartásáról. 40. A vármegye határozata az ardói Lakatos Pálnak és Kacó Péter özvegyének nemessége ügyében. 41. Szeles János és mások nemessége Hosvai Gábor és más elhalálozott nemesek ingóságainak megosztása. 43. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem.nemeslevele a tasnádi Homa Péter és utódai számára. 44. Borbély-Sóvágó János nemességének kihirdetése Halábori Mózes és Székely György nemesek házcseréje. 46. Beregszász város rendelkezése Péter Gáspár és Szíjgyártó István viszálya ügyében. 47. A váradolaszi Rúzsa József és mások nemességével kapcsolatos iratok. 48. Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Badaló és Tarpa erdejének ügyében. 49. A Kisfaluban elhalt Kisfalusi Miklós hagyatéki leltára. 50. Ernődön élő Lengyel István és Pál nemesítése és beiktatása Ferdinánd király utasítása a felkelők megfigyeléséről Magyarország területén

12 52. Munkács város feljegyzése Kepesi István szőlővásárlásáról Finta Györgytől. 53. Ilosvai Ilosvai János hagyaték ügye II. Ferdinánd király rendelete az országgyűlés összehívásáról Pozsonyba. 55. DL Ferdinánd nemeslevelet ad Rákóc parasztjainak, Demeter Jánosnak és Ferencnek. 56. Dobrovocki Bálint nemesítése Brandenburgi Katalin erdélyi fejedelemasszony Beregszász városának borárusítási kiváltságot ad. 58. A Zombor városból való nemes Palco Eperjesi György és Kígyósi István munkácsi vámhivatalban lefoglalt árui. 59. Katalin fejedelemasszony adománya Dobronyi Bálint munkácsi nemesnek házról és adófizetés alóli mentességről. 60. Kígyósi Ferenc és István nemesi kiváltságai Gulácsi Sándor fancsikai földbirtokos iratai Bornemisza Erzsébet bizonyságlevele arról, hogy felszabadítja ésfölddellátja el Miklósi János, Ferenc, Mihály és István jobbágyokat. 63. Máté Gergely szikszói nemes elismervénye arról, hogy szőlőt adott el falubelijének, Kura Já nosnak. 64. Bégányi Ferenc, Mező Gáspár és Ibrányi Magdolna bégányi nemesek közti viszály lezárása. 65. Rendelet a magyar felkelők megfigyeléséről Dezsőt! Ferenc és Horváth Katalin elhunyt nemesek hagyatékának elosztása. 67. Vas Gábor és János gulácsi nemesek közötti földcsere. 68. II. Ferdinánd király rendelete a magyar országgyűlés összehívásáról Pozsonyba. 69. A vármegye utasítása az országgyűlési követeknek a törvényjavaslatokkal kapcsolatban. 70. Erdélyi István nemessége Abaúj vármegye tudósítása Hatványi Gergely, Mihály és István nemességéről

13 72. A borzsovai nemes Gergely Anna földeladása Máté Istvánnak. 73. Ung vármegye főispánjának levele a törökök elleni katonai készületről. 74. Határozat Pósaháza nemesi birtokairól III. Ferdinánd király közleménye II. Ferdinánd haláláról, az ő trónra lépéséről és az országgyűlés összehi vasáról. 76 Borzsovai Máté Borzsován földet adott át Csizmadia Andrásnak. 77. Javak elosztása Koltai Judit, Zsigmond és mások között. 78. Ung vármegye főispánjának levele lovas katonaság állításának siettetéséről a török ellen. 79. Bezerédi Imre Borzsován zálogba adta földje egy részét Tenghe Pálnak. 80. Lónyay Zsigmond kötelezvénye az árva Lónyay 17.sz. 3 Ilona birtokairól. 81. Egri Tamás munkácsi lakos végrendelete Tóth János pósaházi jobbágy adósságai Kisdobronyiak tanúvallomása az eszenyi Ira András nemességéről. 84. A munkácsi nemesek és I. Rákóczi György erdélyi fejedelem uradalmi intézője közötti vitás ügy rendezése. 85. Borbély Balázs és János munkácsi nemesek ötven 17-sz. 2 évre bérbe adtak egy földet Almási János nak és nejének. 86. Az ilosvai nemes Kis falusi Miklós hagyatékának elosztása Kisfalusi Ferenc és Gábor között. 87. Drugeth János levele Kassáról az egri török támadási szándékáról. 88. III. Ferdinánd király rendelkezése bedeghi Nyáry István főispánná történő kinevezéséről. 89. Szabó Antal beregszászi lakos nemessége III. Ferdinánd király által Farkas Mihály, János és Ferenc számára adományozott nemeslevél kihirdetése ÍJ

14 91. Benei nemesek közötti szerződés ingatlanok felosztásáról A munkácsi nemes Domosocky György közlése Mogyorósi György árváinak javairól. 93. Pohik András és Fehér György nemessége Bihar vármegye igazoló levele Farkas György nemességéről, akit Barkóczy Gábor Munkácson fogva tart. 95. Nagylucskai Dócziak panasza Dóczi Adám lopása miatt. 96. Pósaházi és munkácsi jobbágyok tanúvallomása a Kígyósi István, Ferenc és Pósaházi Anna közötti vita ügyében. 97. Orosz Tamás hagyatékának megosztása Orosz Katalin és Ilosvai Anna között. 98. A nagyváradi református egyház válaszlevele a beregi, ugocsai és más vármegyéket érintő vallásügyi kérdésekben. 99. Drugeth János levele Kígyósi István ingóságainak lefoglalásáról A ragymuzsalyi nemes Tarnóczi András és Borsovai Ferenc között létrejött csere Az ardói Ibrányi István és a csarodai Hetei Zsigmond csereügylete A mátyusi Lövei Gergely földet adott át Lövei Istvánnak A kisguti elhalt nemes Fornosi István vagyona megosztása utódai, Fornosi Péter, János és mások között I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és Kígyósi István levelei Kígyósi ingóságai visszaadásáról, amiket a háború alatt foglaltak el I. Rákóczi György rendelete kézművesek munkájának betiltásáról Ország Ferenc dávidházi jobbágy kötelezettségei Falvak szerinti összeírás Kis- és Nagy almás jobbágyainak összeírása

15 109. Nagykállói Kállay György földcseréje a kaszonyi nemes Nábrágyi Jánossal II. Rákóczi György erdélyi fejedelem munkácsi uradalmában (Rákos, Kajdánfalva stb.) élő jobbágyok urbáriuma Szikszói Kovács Gergely szőlőjének eladása Szűcs Mártonnak A munkácsi Dezsőfi Ádám zálogba adta a lakóházát Kisfalusi Györgynek Az eperjesi táblabíróság határozata Kígyósi István ügyvéddé való kinevezéséről A magyar alkotmány tervezete és változásai. év nélkül Kígyósi István munkácsi lakos rokonaihoz írott év nélkül 1 levele Miskolczi István nemeslevele A csetényi Kovács Mihály hagyaték ügye Bírósági ügyek lajstroma, amelyeket a törvényszék megvitatott Marcsinkó István, Csobolya Pál és mások nemessége A pósaházi nemesek tulajdonát fosztogató jobbágyok névsora Barkóczy László beregi főispánná történt kinevezése Márton Péter és Pál nemessége A szikszói nemes Haíábori János szőlőt adott el Kunó Szűcs Mártonnak Garnai János és Fazekas János munkácsi nemesek tulajdonvitájának megoldása Ili Ferdinánd király beszéde az országgyűlésen III. Ferdinánd az eperjesi tábíabíróságról A kisdobronyi Radváci Péter tulajdonával kapcsolatos ügy Halábori Pál javainak felosztása Budai Dániel és Tordai Zsigmond között Kígyósi István javainak elosztása A munkácsi városi bíróság döntése Kogresi Anna szőlőjének visszaadásáról, amit Újhelyi Anna foglalt el

16 131. Nagydaróci Daróczi László földet zálogosított el Temesvári Borbálának Klacsanói nemesek, Horváth László és Szabó Pál föld adásvétele Dávidházán és Klacsanón Daróci Daróczi Ferenc elzálogosított egy részbirtokot Fornosi Jánosnak és Ferencnek Zálog megszüntetése, mivel Gulácsi Ambrus törlesztette adósságát Gulácsi Mihálynak Fazekas János és Guta János munkácsi lakosok hagyatékának elosztása Borbély Péter adósságainak elzálogosítása Csobalvi István részére Szikszói Dási János átveszi Kuro Szűcs Márton szőlőit Mezőkaszonyi Bégányi Tamás és neje vagyonának felosztása Borzsovai Pál Zsuzsanna birtokjogának felfüggesztése. 17.sz Tulajdonnal kapcsolatos kérvények Nagyvárad török általi elfoglalása miatt nemesi felkelés hirdetése A nemesi felkeléssel kapcsolatos iratok Bereg vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei Tivadari Miklós és Varró András gecsei nemesek szerződése földügyben Elhalt nemesek javainak örökösök közötti elosztása Báthori Zsófia levele a vármegye nemességének, melyben megköszöni a Lorántffy Zsuzsanna temetésén való részvételt Tarnóczi János és István nemessége Nemesi felkelők számára lovak biztosítása A munkácsi Viza Pál hagyatéka A Kaszonyban elhunyt Nábrádi János javainak felosztása örökösei között I. Lipót király összehívta az országgyűlést Pozsonyba, június 8-ra A vármegye követének, Ilosvainak a jelentése az országgyűlésről

17 153. Besenyei Mihály és neje, valamint Kálnai Mihály közötti szerződés föld átadásáról Bethlen János értesíti a vármegyét a török veszélyről Csáky István és Pethő Zsigmond a török-tatár hadak betöréséről I. Lipót király katonaság állításáról rendelkezik a török elleni harcra Pénzadományok gyűjtése Bodony Gergely tatár fogságból való kiszabadítására Sárospatak pénzbeli segélyt kér iskolája fenntartásához Báthori Zsófia fejedelemasszony vármegyéhez írott levelei Horváth László munkácsi nemes Jó Mihály elleni panasza foglalás miatt Föld elzálogosítása Nagy Jakabnak Ilosvai Péter, János és Anna szerződése hagyatékuk felosztásáról Kancelláriai leirat a vármegye kérelmeinek elbírálásáról Tudósítás az erdélyi katonatoborozásról a török elleni háború miatt Nemesi felkelés a tatár veszély elhárítására Bereg, Zemplén és Szabolcs vármegyék panasza a protestánsok sérelmeiről Pog István, Marag István és Márk nemesítésének ügye Veres István, Ferenc és mások nemességének kihirdetése Vajai Ábrahám és Tákosi János földcseréje Kisbégányi Bégányi Anna lányának, Bégányi Máriának földet adományozott Bégányi Mária földügye Hartányi Anna és Bégányi Zsuzsanna, valamint Földesi István tulajdonnal kapcsolatos ügye Bereg vármegye törvényszéki jegyzőkönyvei Rubeni Tamás, Korponai Bálint és mások nemessége

18 175. Gulácsi Zsigmond és Bégányi Ferenc tulajdonvitája Hartányi Mária részbirtokának zálogba adása Földesi Istvánnak I. Lipót király rendelkezése a görög kereskedők tevékenységének engedélyezéséről I. Lipót király a Wesselényi Ferenc halála miatt megüresedett nádori tisztségről A vári Fazekas Tóth György és Volosinovszki Mihály nemességéről Kisbégányi Bégányi Gergely hagyatéki ügye I. Lipót király parancsa a szatmári vár töröknek való átadása megtiltásáról I. Lipót király parancsa a török fogságba került és elesett parasztok összeírásáról Báthori Zsófia megkapta Bereg vármegye levelét Munkácson Királyi parancsra Eperjesen gyűlést kell tartani, mivel Apafi Mihály panaszt tett a váradi püspök Bársony György és Csáky István ellen Vanó András nemességének ügye Szendi István és Kis Zsigmond ardói lakosok tulajdonnal kapcsolatos ügye A végardói Nagybégányi Szatlesi Mihály és felesége vagyonának öröklése I. Lipót király rendelkezése az Eperjesre küldendő nemesekről I. Lipót király rendelkezése II. Rákóczi György özvegyének vallási ügy érői Eperjes kérése az adófizetés meggyorsítására A Keresztúron lakó Jakab Miklós és mások nemességéről Rácz János kölesei lakos nemessége A csarodai nemes Vajai Ábrahám, valamint a csekei Kovács István és János földcseréje A bilkei Ilosvai Anna és Bilkey György közötti viszály megszüntetése Vas Márton és Vajas Gáspár gulácsi nemesek hagyatékának felosztása

19 1%. A nagyváti és cserfalvi határban levő fejedelmi birtokot Lónyay Anna elzálogosítja Kovászó, Bene, Borzsova területén levő földek zálogjogának felfüggesztése Kosztyu Pál elismervényt ad Nábrágyi Borbálának a Kaszonyban levő zálog visszaváltásáról I. Lipót király rendelete megtiltja a lakosságnak, hogy a felkelőkhöz csatlakozzon I. Lipót parancsa a nemesekhez, hogy felkelt jobbágyaikat ne büntessék meg I. Lipót rendelete vármegyei követek küldéséről a Besztercebányán tartandó megbeszélésre Borzsova lakosainak tanúvallomása Csebely István nemességéről Felsőmezei Kardos Borbála végrendelete , A Ráti Gáspár megyei hivatalnok ellen elkövetett sérelem ügyében tett tanúvallomások I. Rákóczi Ferenc az évi felkelésről Bereg vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei I. Lipót király Forgách Ádámot nevezi ki a Királyi Kúria élére Kaszonyi jobbágyok, Béres József és Balog István szőlőeladás ügye Borzsovai Ferenc és György, valamint a Perec és Mocsek családok közötti földügy I. Lipót támogatást kér a felkelők ellen I. Lipót utasítása Petróczi, Szuhay, Máté és 1672 más felkelők elfogásában segédkezők jutalmának kifizetéséről Máramaros megye kérése Bereg vármegyéhez Báthori Zsófia ügyével kapcsolatban Szolnok vármegye átirata Szalay Sándor és András nemessé tételéről A katonaság fellépése a magyar felkelőkkel szemben Nagyszőlősnél A császári katonaság által elkövetett sérelmek lajstromának összeállítása Báthori Zsófia Bereg megyéhez intézett levele Munkács várából

20 217. Báthori Zsófia megbízottakat küld a megyegyűlésre Az elhunyt Ignáczi András javainak felosztása I. Lipót rendelete az országgyűlés összehívásáról Kassára, valamint az országgyűlés üléseinek jegyzőkönyvei Bereg vármegye követeinek jelentései az országgyűlésről A Szepesi Kamara megbízottakat küld Kassáról a katonaság által elkövetett sérelmek feltárására Csáky István főispán közlése Barkóczy György megbízatásával kapcsolatban Szerednye várparancsnokának levele Bereg vármegyéhez A Szepesi Kamara közleménye Apafi Mihály erdélyi fejedelem pénzkibocsátásáról A Szepesi Kamara az aranypénz devalvációjáról Báthori Zsófia pere Csimaházi Zsigmond és Ibránvi Zsófia ellen Protestáns ellenes kiadványok Báthori Zsófia levele Bereg vármegyéhez Megyei bizonyítvány Vincze András nemes illetőségéről A munkácsi Dobrosovszki György panasza földterület eltulajdonítása miatt A munkácsi Kígyós Anna földjét elzálogosította Szilágyi Györgynek I. Lipót rendelete a lengyel határ őrzésének megerősítéséről Jándi Károly, Gáspár és Pál nemességének igazolása Béketárgyalások és amnesztia Lipót Forgách Ádám kinevezéséről a Királyi Kúria bírósága élére Tanúkihallgatás adómegtagadás ügyében A kovászói Szabó Gábor földtulajdonának ügye

21 238. Az alsóvadászi Fülöp Péter ingatlanainak elzálogosítása a szikszói Felsőnémeti Márton javá ra A miskolci Beregszászi István és Szendrei Márton hagyaték ügye Fekete Ferenc és Kende Ádám közötti tulajdonvita I. Rákóczi Ferenc özvegyének, Zrínyi Ilonának a levele megbízottak tárgyalásra küldéséről Zrínyi Ilona levele Munkács várából beregszászijobbágya ügyében Thököly Imre köszönő levele a hadsereg ellátásának biztosításáért Caprara gróf közlése a Thökölyvel való béketárgyalásokról I. Lipót rendelkezése az országgyűlés összehívásáról Sopronba, a követutasítások előkészíté se Az országgyűlési képviselők jelentése Nemesek tulajdonjogát ért sérelmek helyreállítása A munkácsi Kigyósi Anna földjének zálogba adása Bereg Tamásnak Alsóvodai Tóth István földjének elzálogosítása a szikszói Felsőnémeti Kuro Márton javára Zrínyi Ilona Munkácsról írott levele Hidi György meghatalmazása ügyében Thököly Imre levele Bereg vármegyéhez Galló Zsigmond a Thökölyvel folytatandó tárgyalásokról Uralkodói biztosíték Thököly Imre számára Esterházy Pál felhívása nemesi felkelésre a török ellen I. Lipót kinevezi Csáky Istvánt főparancsnokká A Szepesi Kamara levele a soproni országgyűlés jegyzőkönyveiről I. Lipót rendelete a munkácsi és a beregszászi gombkötő- és varróműhelyek szabályzatainak megerősítéséről

22 258. Necsisztena János földjének elzálogosítása Homonnai Drugeth György özvegyének levele fia haláláról Tanúkihallgatás Munkácson Fábián Ferenc nemesi származása ügyében Barbó János losonci nemes javait elzálogosítja Somogyi Istvánnak I. Lipót rendelkezése a törvénykezés szabályozásáról Felsővadászi nemes Tóth István szőlőeladása Kuro Mártonnak Esterházy Pál tudósítása a császári csapatok győzelméről a törökök felett Érsekújvárnál A munkácsi Fábián Mihály kérelme a királyhoz nemessége ügyében Zápszony falu kötelezettségvállalása a beregi Bige György szőlőjének megművelésére Petri Ferenc Losoncon adott nyugtája Szikszai Jánostól kapott pénzről Királyi dekrétum pénz gyűjtésének engedélyezéséről templomépítésre Szatmárnémetiben Carafa császári parancsnok a hadsereg elszállásolásáról Az országgyűlés üléseinek jegyzőkönyve, törvénytervezetek Vári Bot András és mások nemességigazolásával kapcsolatos iratok I. Lipót rendelete a királyi birtokok adómentességéről I. Lipót rendelete az országgyűlés összehívásáról, fia, József királlyá választása és megkoro názása céljából I. Lipót rendelkezése a hazaárulók javainak a kincstár javára történő lefoglalásáról Demeter Simon armálisa A muzsalyi Hegedűs István nemessége A kassai főkapitány rendelkezése a Thököly mozgalomban részt vevők felkutatásáról és letartóztatásáról

23 278. I. Lipót rendelkezése Carafa generális, fóhadbiztos adóügyben kapott megbízatásáról Makó Zsuzsanna tiltakozása Konc István, György és mások nemessé tétele ellen Jenéi György adófizetési ügye Lónyay Anna földjét elzálogosította a kaszonyi nemes Váradi Péternek Ráti Pál ardói paraszt hagyatéka Debreceni Nagy Gábor beregszászi lakos nemességigazolása Borsod vármegye bizonyítványa Fodor Adám, János és István nemességéről I. Lipót tudósítása Thököly Imre Erdélybe való betöréséről, ugyanakkor hűségre inti a vármegyét I. Lipót rendelete azok felkutatására és letartóztatására, akik szövetségre lépnek a törökkel Veres András jobbágy felszabadító levele, amit forintért és 4 hordó borért vett meg Tudósítás a töröktől felszabadított területeken szerzett és a kincstár javára elárverezett javakról Szabó Pál bilkei nemes zálogjogának törlése Zombori Anna gyámsági joga lánya, Eva javai fölött Kassa város kiváltságainak kronológiai felsorolása I. Lipót rendelete Szirmay István vármegyei főjegyző hivatalba való visszahelyezésérői Somogyi István losonci nemes nyugtája a Beregszászi Sára nemesasszonytól kapott kölcsön ről Bálintfy István nemeslevelének kihirdetése Levélváltás Nógrád vármegyével Kajdi László csornai lakos nemessége ügyében Köbölkuti György és Nagybányai Eötvös Sámuel közötti szerződés a munkácsi föld és ház eladásáról Köbölkuti György földügye

24 298. A Szepesi Kamara rendelkezése a spekulációval szembeni eljárásról Bereg vármegye utasítása országgyűlési törvénvtervezet kibővítéséről követeinek A magyar parlamenti bizottság elnökének tudósítása a meghívólevélről, amit Reviczky' Miklós ad át a beregi képviselőknek I. Lipót rendelete Mocsolányi János nemes kinevezéséről I. Lipót rendelete az újszerzeményi bizottság felállításáról Szolnok vármegye bizonyítványa a pásztói Tarnóczi György nemességéről Tarnóczi György kérvénye I. Lipóthoz nemessé nyilvánítása ügyében A munkácsi Dobrosovszki Eva és Vizniczki László adóssági kötelezettsége Beregszászi törvényszéki ügyek jegyzéke Esterházy Pál Bereg vármegyének küldött tudósítása kiváltságok adományozásáról A barabási Kozák István, a mezőkaszonyi Tiba János és mások nemességével kapcsolatos okmányok Cserayeczki András adománylevele bizonyos földterületről László Bálint beregszászi lakos végrendeletének megerősítése Gecse bírójának tanúskodása zablopás ügy ében Gulácsi Sándor fancsikai nemes személyes iratai II. Rákóczi Ferenc levele Bereg vármegyéhez Csáky István megyei küldöttség kiküldését kéri Eperjesre a H. Rákóczi Ferenc és Bereg vármegye közötti jogvita tisztázására I. Lipót rendelete a vándorcigányok és csavargók megfigyeléséről II. Rákóczi Ferenc közlése Pál Márton megbízatásáról, hogy a birtokain élő jobbágyok helyzetét tanulmányozza

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TISZAHÁT TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A BEREGSZÁSZI LEVÉLTÁRBAN

A MAGYARORSZÁGI TISZAHÁT TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A BEREGSZÁSZI LEVÉLTÁRBAN Csatáry György A MAGYARORSZÁGI TISZAHÁT TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI A BEREGSZÁSZI LEVÉLTÁRBAN A történelmi Magyarország feldarabolása következményeként az egykori Bereg megyéből csak a Tisza folyóhoz közel eső

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 12 doboz 1,44 fm 1 fémdoboz 0,12 fm 1 kötet 0,01 fm össz.: 1,57 fm Raktári hely:

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XIII. 6. Csány család iratai 1434-1858 (1947) Raktári száma, neve, terjedelme: Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme:

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA KONFERENCIÁK, KIADVÁNYOK, KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA A kiadásról A magyarországi forráskiadás egyik jelentős vállalkozása, az erdélyi fejedelmek okleveleinek kiadása

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 2013.02.16 Vincze Tamás N180033 2013.02.17 Vincze Viktor

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl FELSÕTÁRKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NOSZVAJI KIRENDELTSÉGE... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG Helyszín: Budapest, X. Pongrácz u. 5. Időpont: 2004. 07. 03-04. Sportpisztoly, ifjúsági lányok: 1. 2. 3. P. 1. 2. 3. Gy. B Kovács Bernadett 88 KSI 89 92 91 272 90 94 91 275 547

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2011. március 5. országos regionális Dél-Alföld Huszár Gergő 50,0 16 2 Vajda Péter Oktatási Ficzere

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben