BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI"

Átírás

1 A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI IRATJEGYZÉK

2

3 BEREG VARMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI

4 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. Sorozatszerkesztő Nagy Ferenc

5 BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI IRATJEGYZÉK NYÍREGYHÁZA, 1998

6 A Kárpátaljai Állami Levéltár orosz nyelvű segédletének szövegét magyarra fordította: Pobránszky Lajos Szerkesztette: Henzsel Ágota A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégiuma támogatta ISSN ISBN Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára és a Kárpátaljai Állami Levéltár Felelős kiadó: Dr. Nagy Ferenc Mihail Delegan Készült az OKTESZT Kiadó nyomdájában 300 példányban

7 ELŐSZÓ Kárpátalján régóta élnek együtt magyarok, ukránok, ruszinok, szlovákok, románok, németek és más népek, akiket hagyományuk és történelmük köt össze. A közös múltból fakadó teendők és lehetőségek arra ösztönözték a Kárpátaljai Állami Levéltár (Ungvár) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára (N\iregyháza) munkatársait, hogy kapcsolatot keressenek és építsenek ki egymással. A rendszerváltás utáni nyitás részeként megtörtént az ukrán és a magyar központi levéltárak kapcsolatfelvétele. Ungvár és Nyíregyháza ezt követően, 1994-ben kötött szerződést az együttműködésre. Ennek keretében az ungvári és beregszászi levéltárosoknak lehetőségük nyílt arra, hogy magyarországi levéltári rendezvényeken vegyenek részt, saját történelmük magyarországi nyomait kutassák. A magyar szakemberek pedig eljutottak a kárpátaljai levéltárakba, elsősorban Beregszászra, ahol értékes iratanyagot őriznek. A míregyházi levéltárosok - a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott - kutatást végeztek a Beregszászi Levéltárban azzal a céllal, hogy felmérjék, mekkora terjedelmű és milyen jellegű az az iratanyag, amely a történeti Bereg vármegye ma Magyarországhoz tartozó részére vonatkozik. Néhány fontos iratról fénymásolatot is készíthettek. Az évek óta tartó kapcsolat, a beregszászi és nyíregyházi kollégák közös munkája nyomán vetődött fel a közös kiadvány gondolata. A két levéltár a történeti Bereg vármegye iratanyagát leginkább reprezentáló Bereg vármegye főispánja" elnevezésű fond segédletének, egy iratjegyzéknek a közzétételére vállalkozott. Az orosz nyelven készült lajstromot Pobránszky L<ajos a Beregszászi Levéltár munkatársa fordította magyarra. Az ukrán fordítás is elkészült, de a tervbe vert kétnyelvű kiadás technikai okok miatt még nem válhatott valóra. A Kárpátaljai Állami Levéltár Beregszászi részlege 5386 fondban ügydarabot tart nyilván. A Bereg vármegye főispánja" fond tizedik a levéltár irategyütteseinek sorában /F. 10./. Iratanyagát, amely 1342-től 1946-ig terjed, öt

8 opisz foglalja magába. Az opisz kifejezés kettősjelentésű: egyrészt ez a fondon belüli kisebb, általában kronológiai rendbe szedett, meghatározott számú ügydarabot tartalmazó iratcsoport neve, másrészt egy segédletfajta, iratjegyzék vagy lajstrom elnevezése. Az opisz mint segédlet egyenként sorra veszi az iratcsoport ügydarabjait megadva azok sorszámát, tárgyát, évkorét és terjedelmét. Az ügydarab /jegyinyíca hranyényija/ elnevezés az ügyirat fogalmával rokon, de kicsit tágabban értelmezendő. Jelen kiadvány a Bereg vármegye főispánja " fondnak az közötti időszakra vonatkozó 1. opiszában található anyagot közli. A jegyzék sorszámozása ig terjed, néhány alszám közbeékelődése miatt ténylegesen 2057 ügydarabot foglal magába. Az iratjegyzék 1949 után eredetileg orosz nyelven készült, amikor a Beregszászon összegvííjtött iratok feldolgozását, rendszerezését végeztek. Az iratok tárgyának meghatározásakor, a hely- és személynevek azonosításakor előfordult pontatlanság, a valóságot csak megközelítő értelmezés. A 18. század végéig az iratok többsége latin, magyar és német nyelven íródott, tartalmukat nem tárták fel teljesen. A nyelvi nehézségek már az orosz nyelvű iratjegyzék készítésekor is hibák lehetőségét rejtették, s nincs ez másképp most sem, amikor az orosz nyelvű szöveget magyarra kellett fordítani. A kiadvány készítőinek reménye, hogy a történeti kutatás számára hasznos lesz a Bereg vármegye főispánjának iratairól készült jegyzék magyar nyelvű közzététele. Nyíregyháza - Ungvár, A Kiadók

9 BEREG VÁRMEGYE FŐISPÁNJÁNAK IRATAI Sorszászám Év Lap 1. Nagy Lajos király oklevele Beregszász város részére, 1342 szám 2 melyben engedélyezi, hogy a városi bíró ság halálos ítéletet hozzon. 2. Zsigmond király az ugomyai nemes lakosi Miklósnak és Jakabnak a Tiszán vámszedési jogot adományoz. 3. Szepesi László és Pósaházi László nemesek kiváltságlevele Tákoson és Ugornyán levő birto kokról. 4. II. Ulászló király Beregszász városának adóztatás és vámszedés ügyében adott kiváltságle vele. 5. Anna királyné megerősíti Kislucskai János és László Kislucskára vonatkozó kiváltságait. 6. II. Lajos király vámszedésre jogosító adománylevele nemes Atyai Magdolna, Borbála, Zsófia és Dorottya részére Adony, Kerecseny, Hete, Vámosatya falukban. 7. Bírósági jegyzőkönyv Bányai Tamás és Szabó Albert munkácsi nemesek birtokairól. 8. Mária királyné parancsa Bereg vármegyének a Guthi család panaszainak kivizsgálására, mivel a munkácsi vár tisztjei földjüket elfoglalták. 9. Beregszász egyházairól készült leírás Szerződés Mangomyi Pál és Komjáti Tamás nemesek között ingatlanok elosztásáról. 11. Az között kiadott törvények jegyzéke Oklevél Újhelyi Ferenc és leánya Macsolán levő nemesi birtokáról. 13. Gombai Krisztina nemesasszony hagyaték ügye Munkács egyik földbirtokosának ingatlanaival kapcsolatos bírósági ügy

10 15. János király Munkács város önkormányzatáról szóló oklevelének megerősítése. 16. Pósaháza birtokjogával kapcsolatos bírósági ügy. 17. Bereg vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyveiből készített kivonatok. 18. Bani Tamás munkácsi nemes végrendelete Munkács város feljegyzése Farkas Krisztina és Szántó Demeter földügyéről. 20. Gulácsi Sándor fancsikai nemes családi iratai Apagy szabolcsi községből való Ferenczi András és mások nemessége. 22. Rudolf király oklevele Lónyay István és György lónyai nemesek vámszedési jogáról. 23. A munkácsi börtönben raboskodó Ibrányi István elismervénye arról, hogy nincs pénzbeli követelése Rákóczi Sára munkácsi nemes asszonnyal szemben. 24. A Leleszi Konvent parancsa Farkas-Porkoláb Krisztina munkácsi nemesasszony birtokainak kikereséséről. 25. II. Mátyás király nemesi birtokot adományoz Kis Mátyásnak. 26. Munkács város feljegyzése arról, hogy Kis Mátyás vámhivatalnok földet vásárolt Szegedi György paraszttól. 27. Munkács város feljegyzése arról, hogy Longish András Kigyósi Pál nemestől földet vásárolt. 28. Bereg vármegye törvényszékének jegyzőkönyveiből készült kivonatok. 29. Basta osztrák generális határozata Berzeviczi 1604 l András. Miklós és más nemesek adózás alóli felmentéséről. 30. A magyar országgyűlés által elfogadott törvények Daróczi Ferenc beregszászi nemes panasza Perényi Gábor ellen Gelénesen és Csonkapapin levő birtokainak határsértése miatt. 32. Báthori Zsófia levele a vármegyéhez

11 33. Gulácsi Sándor fancsikai nemes személyes iratai. 17.sz Mátyás király megerősíti I. Ferdinánd adományát, amely a Nagy-Liget nevű erdőt és föl det Munkács városának juttatta. 35. Leltár Muzsaly nemesi birtokairól A ti szászai kai Nagy Zsófia és gyermekei számára cseraeki Dezsőfi Ferenc által adott felsza badító levél. 37. Dobó Zsófia tasnádi nemesasszony által adott adománylevél Kajdanó, Rákos. Ruszkóc és más falvak jobbágyai számára. 38. II. Mátyás rendelete az adóbehajtás meggyorsításáról II. Mátyás parancsa az I. Ferdinánd által a törökkel kötött béke feltételeinek betartásáról. 40. A vármegye határozata az ardói Lakatos Pálnak és Kacó Péter özvegyének nemessége ügyében. 41. Szeles János és mások nemessége Hosvai Gábor és más elhalálozott nemesek ingóságainak megosztása. 43. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem.nemeslevele a tasnádi Homa Péter és utódai számára. 44. Borbély-Sóvágó János nemességének kihirdetése Halábori Mózes és Székely György nemesek házcseréje. 46. Beregszász város rendelkezése Péter Gáspár és Szíjgyártó István viszálya ügyében. 47. A váradolaszi Rúzsa József és mások nemességével kapcsolatos iratok. 48. Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Badaló és Tarpa erdejének ügyében. 49. A Kisfaluban elhalt Kisfalusi Miklós hagyatéki leltára. 50. Ernődön élő Lengyel István és Pál nemesítése és beiktatása Ferdinánd király utasítása a felkelők megfigyeléséről Magyarország területén

12 52. Munkács város feljegyzése Kepesi István szőlővásárlásáról Finta Györgytől. 53. Ilosvai Ilosvai János hagyaték ügye II. Ferdinánd király rendelete az országgyűlés összehívásáról Pozsonyba. 55. DL Ferdinánd nemeslevelet ad Rákóc parasztjainak, Demeter Jánosnak és Ferencnek. 56. Dobrovocki Bálint nemesítése Brandenburgi Katalin erdélyi fejedelemasszony Beregszász városának borárusítási kiváltságot ad. 58. A Zombor városból való nemes Palco Eperjesi György és Kígyósi István munkácsi vámhivatalban lefoglalt árui. 59. Katalin fejedelemasszony adománya Dobronyi Bálint munkácsi nemesnek házról és adófizetés alóli mentességről. 60. Kígyósi Ferenc és István nemesi kiváltságai Gulácsi Sándor fancsikai földbirtokos iratai Bornemisza Erzsébet bizonyságlevele arról, hogy felszabadítja ésfölddellátja el Miklósi János, Ferenc, Mihály és István jobbágyokat. 63. Máté Gergely szikszói nemes elismervénye arról, hogy szőlőt adott el falubelijének, Kura Já nosnak. 64. Bégányi Ferenc, Mező Gáspár és Ibrányi Magdolna bégányi nemesek közti viszály lezárása. 65. Rendelet a magyar felkelők megfigyeléséről Dezsőt! Ferenc és Horváth Katalin elhunyt nemesek hagyatékának elosztása. 67. Vas Gábor és János gulácsi nemesek közötti földcsere. 68. II. Ferdinánd király rendelete a magyar országgyűlés összehívásáról Pozsonyba. 69. A vármegye utasítása az országgyűlési követeknek a törvényjavaslatokkal kapcsolatban. 70. Erdélyi István nemessége Abaúj vármegye tudósítása Hatványi Gergely, Mihály és István nemességéről

13 72. A borzsovai nemes Gergely Anna földeladása Máté Istvánnak. 73. Ung vármegye főispánjának levele a törökök elleni katonai készületről. 74. Határozat Pósaháza nemesi birtokairól III. Ferdinánd király közleménye II. Ferdinánd haláláról, az ő trónra lépéséről és az országgyűlés összehi vasáról. 76 Borzsovai Máté Borzsován földet adott át Csizmadia Andrásnak. 77. Javak elosztása Koltai Judit, Zsigmond és mások között. 78. Ung vármegye főispánjának levele lovas katonaság állításának siettetéséről a török ellen. 79. Bezerédi Imre Borzsován zálogba adta földje egy részét Tenghe Pálnak. 80. Lónyay Zsigmond kötelezvénye az árva Lónyay 17.sz. 3 Ilona birtokairól. 81. Egri Tamás munkácsi lakos végrendelete Tóth János pósaházi jobbágy adósságai Kisdobronyiak tanúvallomása az eszenyi Ira András nemességéről. 84. A munkácsi nemesek és I. Rákóczi György erdélyi fejedelem uradalmi intézője közötti vitás ügy rendezése. 85. Borbély Balázs és János munkácsi nemesek ötven 17-sz. 2 évre bérbe adtak egy földet Almási János nak és nejének. 86. Az ilosvai nemes Kis falusi Miklós hagyatékának elosztása Kisfalusi Ferenc és Gábor között. 87. Drugeth János levele Kassáról az egri török támadási szándékáról. 88. III. Ferdinánd király rendelkezése bedeghi Nyáry István főispánná történő kinevezéséről. 89. Szabó Antal beregszászi lakos nemessége III. Ferdinánd király által Farkas Mihály, János és Ferenc számára adományozott nemeslevél kihirdetése ÍJ

14 91. Benei nemesek közötti szerződés ingatlanok felosztásáról A munkácsi nemes Domosocky György közlése Mogyorósi György árváinak javairól. 93. Pohik András és Fehér György nemessége Bihar vármegye igazoló levele Farkas György nemességéről, akit Barkóczy Gábor Munkácson fogva tart. 95. Nagylucskai Dócziak panasza Dóczi Adám lopása miatt. 96. Pósaházi és munkácsi jobbágyok tanúvallomása a Kígyósi István, Ferenc és Pósaházi Anna közötti vita ügyében. 97. Orosz Tamás hagyatékának megosztása Orosz Katalin és Ilosvai Anna között. 98. A nagyváradi református egyház válaszlevele a beregi, ugocsai és más vármegyéket érintő vallásügyi kérdésekben. 99. Drugeth János levele Kígyósi István ingóságainak lefoglalásáról A ragymuzsalyi nemes Tarnóczi András és Borsovai Ferenc között létrejött csere Az ardói Ibrányi István és a csarodai Hetei Zsigmond csereügylete A mátyusi Lövei Gergely földet adott át Lövei Istvánnak A kisguti elhalt nemes Fornosi István vagyona megosztása utódai, Fornosi Péter, János és mások között I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és Kígyósi István levelei Kígyósi ingóságai visszaadásáról, amiket a háború alatt foglaltak el I. Rákóczi György rendelete kézművesek munkájának betiltásáról Ország Ferenc dávidházi jobbágy kötelezettségei Falvak szerinti összeírás Kis- és Nagy almás jobbágyainak összeírása

15 109. Nagykállói Kállay György földcseréje a kaszonyi nemes Nábrágyi Jánossal II. Rákóczi György erdélyi fejedelem munkácsi uradalmában (Rákos, Kajdánfalva stb.) élő jobbágyok urbáriuma Szikszói Kovács Gergely szőlőjének eladása Szűcs Mártonnak A munkácsi Dezsőfi Ádám zálogba adta a lakóházát Kisfalusi Györgynek Az eperjesi táblabíróság határozata Kígyósi István ügyvéddé való kinevezéséről A magyar alkotmány tervezete és változásai. év nélkül Kígyósi István munkácsi lakos rokonaihoz írott év nélkül 1 levele Miskolczi István nemeslevele A csetényi Kovács Mihály hagyaték ügye Bírósági ügyek lajstroma, amelyeket a törvényszék megvitatott Marcsinkó István, Csobolya Pál és mások nemessége A pósaházi nemesek tulajdonát fosztogató jobbágyok névsora Barkóczy László beregi főispánná történt kinevezése Márton Péter és Pál nemessége A szikszói nemes Haíábori János szőlőt adott el Kunó Szűcs Mártonnak Garnai János és Fazekas János munkácsi nemesek tulajdonvitájának megoldása Ili Ferdinánd király beszéde az országgyűlésen III. Ferdinánd az eperjesi tábíabíróságról A kisdobronyi Radváci Péter tulajdonával kapcsolatos ügy Halábori Pál javainak felosztása Budai Dániel és Tordai Zsigmond között Kígyósi István javainak elosztása A munkácsi városi bíróság döntése Kogresi Anna szőlőjének visszaadásáról, amit Újhelyi Anna foglalt el

16 131. Nagydaróci Daróczi László földet zálogosított el Temesvári Borbálának Klacsanói nemesek, Horváth László és Szabó Pál föld adásvétele Dávidházán és Klacsanón Daróci Daróczi Ferenc elzálogosított egy részbirtokot Fornosi Jánosnak és Ferencnek Zálog megszüntetése, mivel Gulácsi Ambrus törlesztette adósságát Gulácsi Mihálynak Fazekas János és Guta János munkácsi lakosok hagyatékának elosztása Borbély Péter adósságainak elzálogosítása Csobalvi István részére Szikszói Dási János átveszi Kuro Szűcs Márton szőlőit Mezőkaszonyi Bégányi Tamás és neje vagyonának felosztása Borzsovai Pál Zsuzsanna birtokjogának felfüggesztése. 17.sz Tulajdonnal kapcsolatos kérvények Nagyvárad török általi elfoglalása miatt nemesi felkelés hirdetése A nemesi felkeléssel kapcsolatos iratok Bereg vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei Tivadari Miklós és Varró András gecsei nemesek szerződése földügyben Elhalt nemesek javainak örökösök közötti elosztása Báthori Zsófia levele a vármegye nemességének, melyben megköszöni a Lorántffy Zsuzsanna temetésén való részvételt Tarnóczi János és István nemessége Nemesi felkelők számára lovak biztosítása A munkácsi Viza Pál hagyatéka A Kaszonyban elhunyt Nábrádi János javainak felosztása örökösei között I. Lipót király összehívta az országgyűlést Pozsonyba, június 8-ra A vármegye követének, Ilosvainak a jelentése az országgyűlésről

17 153. Besenyei Mihály és neje, valamint Kálnai Mihály közötti szerződés föld átadásáról Bethlen János értesíti a vármegyét a török veszélyről Csáky István és Pethő Zsigmond a török-tatár hadak betöréséről I. Lipót király katonaság állításáról rendelkezik a török elleni harcra Pénzadományok gyűjtése Bodony Gergely tatár fogságból való kiszabadítására Sárospatak pénzbeli segélyt kér iskolája fenntartásához Báthori Zsófia fejedelemasszony vármegyéhez írott levelei Horváth László munkácsi nemes Jó Mihály elleni panasza foglalás miatt Föld elzálogosítása Nagy Jakabnak Ilosvai Péter, János és Anna szerződése hagyatékuk felosztásáról Kancelláriai leirat a vármegye kérelmeinek elbírálásáról Tudósítás az erdélyi katonatoborozásról a török elleni háború miatt Nemesi felkelés a tatár veszély elhárítására Bereg, Zemplén és Szabolcs vármegyék panasza a protestánsok sérelmeiről Pog István, Marag István és Márk nemesítésének ügye Veres István, Ferenc és mások nemességének kihirdetése Vajai Ábrahám és Tákosi János földcseréje Kisbégányi Bégányi Anna lányának, Bégányi Máriának földet adományozott Bégányi Mária földügye Hartányi Anna és Bégányi Zsuzsanna, valamint Földesi István tulajdonnal kapcsolatos ügye Bereg vármegye törvényszéki jegyzőkönyvei Rubeni Tamás, Korponai Bálint és mások nemessége

18 175. Gulácsi Zsigmond és Bégányi Ferenc tulajdonvitája Hartányi Mária részbirtokának zálogba adása Földesi Istvánnak I. Lipót király rendelkezése a görög kereskedők tevékenységének engedélyezéséről I. Lipót király a Wesselényi Ferenc halála miatt megüresedett nádori tisztségről A vári Fazekas Tóth György és Volosinovszki Mihály nemességéről Kisbégányi Bégányi Gergely hagyatéki ügye I. Lipót király parancsa a szatmári vár töröknek való átadása megtiltásáról I. Lipót király parancsa a török fogságba került és elesett parasztok összeírásáról Báthori Zsófia megkapta Bereg vármegye levelét Munkácson Királyi parancsra Eperjesen gyűlést kell tartani, mivel Apafi Mihály panaszt tett a váradi püspök Bársony György és Csáky István ellen Vanó András nemességének ügye Szendi István és Kis Zsigmond ardói lakosok tulajdonnal kapcsolatos ügye A végardói Nagybégányi Szatlesi Mihály és felesége vagyonának öröklése I. Lipót király rendelkezése az Eperjesre küldendő nemesekről I. Lipót király rendelkezése II. Rákóczi György özvegyének vallási ügy érői Eperjes kérése az adófizetés meggyorsítására A Keresztúron lakó Jakab Miklós és mások nemességéről Rácz János kölesei lakos nemessége A csarodai nemes Vajai Ábrahám, valamint a csekei Kovács István és János földcseréje A bilkei Ilosvai Anna és Bilkey György közötti viszály megszüntetése Vas Márton és Vajas Gáspár gulácsi nemesek hagyatékának felosztása

19 1%. A nagyváti és cserfalvi határban levő fejedelmi birtokot Lónyay Anna elzálogosítja Kovászó, Bene, Borzsova területén levő földek zálogjogának felfüggesztése Kosztyu Pál elismervényt ad Nábrágyi Borbálának a Kaszonyban levő zálog visszaváltásáról I. Lipót király rendelete megtiltja a lakosságnak, hogy a felkelőkhöz csatlakozzon I. Lipót parancsa a nemesekhez, hogy felkelt jobbágyaikat ne büntessék meg I. Lipót rendelete vármegyei követek küldéséről a Besztercebányán tartandó megbeszélésre Borzsova lakosainak tanúvallomása Csebely István nemességéről Felsőmezei Kardos Borbála végrendelete , A Ráti Gáspár megyei hivatalnok ellen elkövetett sérelem ügyében tett tanúvallomások I. Rákóczi Ferenc az évi felkelésről Bereg vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei I. Lipót király Forgách Ádámot nevezi ki a Királyi Kúria élére Kaszonyi jobbágyok, Béres József és Balog István szőlőeladás ügye Borzsovai Ferenc és György, valamint a Perec és Mocsek családok közötti földügy I. Lipót támogatást kér a felkelők ellen I. Lipót utasítása Petróczi, Szuhay, Máté és 1672 más felkelők elfogásában segédkezők jutalmának kifizetéséről Máramaros megye kérése Bereg vármegyéhez Báthori Zsófia ügyével kapcsolatban Szolnok vármegye átirata Szalay Sándor és András nemessé tételéről A katonaság fellépése a magyar felkelőkkel szemben Nagyszőlősnél A császári katonaság által elkövetett sérelmek lajstromának összeállítása Báthori Zsófia Bereg megyéhez intézett levele Munkács várából

20 217. Báthori Zsófia megbízottakat küld a megyegyűlésre Az elhunyt Ignáczi András javainak felosztása I. Lipót rendelete az országgyűlés összehívásáról Kassára, valamint az országgyűlés üléseinek jegyzőkönyvei Bereg vármegye követeinek jelentései az országgyűlésről A Szepesi Kamara megbízottakat küld Kassáról a katonaság által elkövetett sérelmek feltárására Csáky István főispán közlése Barkóczy György megbízatásával kapcsolatban Szerednye várparancsnokának levele Bereg vármegyéhez A Szepesi Kamara közleménye Apafi Mihály erdélyi fejedelem pénzkibocsátásáról A Szepesi Kamara az aranypénz devalvációjáról Báthori Zsófia pere Csimaházi Zsigmond és Ibránvi Zsófia ellen Protestáns ellenes kiadványok Báthori Zsófia levele Bereg vármegyéhez Megyei bizonyítvány Vincze András nemes illetőségéről A munkácsi Dobrosovszki György panasza földterület eltulajdonítása miatt A munkácsi Kígyós Anna földjét elzálogosította Szilágyi Györgynek I. Lipót rendelete a lengyel határ őrzésének megerősítéséről Jándi Károly, Gáspár és Pál nemességének igazolása Béketárgyalások és amnesztia Lipót Forgách Ádám kinevezéséről a Királyi Kúria bírósága élére Tanúkihallgatás adómegtagadás ügyében A kovászói Szabó Gábor földtulajdonának ügye

21 238. Az alsóvadászi Fülöp Péter ingatlanainak elzálogosítása a szikszói Felsőnémeti Márton javá ra A miskolci Beregszászi István és Szendrei Márton hagyaték ügye Fekete Ferenc és Kende Ádám közötti tulajdonvita I. Rákóczi Ferenc özvegyének, Zrínyi Ilonának a levele megbízottak tárgyalásra küldéséről Zrínyi Ilona levele Munkács várából beregszászijobbágya ügyében Thököly Imre köszönő levele a hadsereg ellátásának biztosításáért Caprara gróf közlése a Thökölyvel való béketárgyalásokról I. Lipót rendelkezése az országgyűlés összehívásáról Sopronba, a követutasítások előkészíté se Az országgyűlési képviselők jelentése Nemesek tulajdonjogát ért sérelmek helyreállítása A munkácsi Kigyósi Anna földjének zálogba adása Bereg Tamásnak Alsóvodai Tóth István földjének elzálogosítása a szikszói Felsőnémeti Kuro Márton javára Zrínyi Ilona Munkácsról írott levele Hidi György meghatalmazása ügyében Thököly Imre levele Bereg vármegyéhez Galló Zsigmond a Thökölyvel folytatandó tárgyalásokról Uralkodói biztosíték Thököly Imre számára Esterházy Pál felhívása nemesi felkelésre a török ellen I. Lipót kinevezi Csáky Istvánt főparancsnokká A Szepesi Kamara levele a soproni országgyűlés jegyzőkönyveiről I. Lipót rendelete a munkácsi és a beregszászi gombkötő- és varróműhelyek szabályzatainak megerősítéséről

22 258. Necsisztena János földjének elzálogosítása Homonnai Drugeth György özvegyének levele fia haláláról Tanúkihallgatás Munkácson Fábián Ferenc nemesi származása ügyében Barbó János losonci nemes javait elzálogosítja Somogyi Istvánnak I. Lipót rendelkezése a törvénykezés szabályozásáról Felsővadászi nemes Tóth István szőlőeladása Kuro Mártonnak Esterházy Pál tudósítása a császári csapatok győzelméről a törökök felett Érsekújvárnál A munkácsi Fábián Mihály kérelme a királyhoz nemessége ügyében Zápszony falu kötelezettségvállalása a beregi Bige György szőlőjének megművelésére Petri Ferenc Losoncon adott nyugtája Szikszai Jánostól kapott pénzről Királyi dekrétum pénz gyűjtésének engedélyezéséről templomépítésre Szatmárnémetiben Carafa császári parancsnok a hadsereg elszállásolásáról Az országgyűlés üléseinek jegyzőkönyve, törvénytervezetek Vári Bot András és mások nemességigazolásával kapcsolatos iratok I. Lipót rendelete a királyi birtokok adómentességéről I. Lipót rendelete az országgyűlés összehívásáról, fia, József királlyá választása és megkoro názása céljából I. Lipót rendelkezése a hazaárulók javainak a kincstár javára történő lefoglalásáról Demeter Simon armálisa A muzsalyi Hegedűs István nemessége A kassai főkapitány rendelkezése a Thököly mozgalomban részt vevők felkutatásáról és letartóztatásáról

23 278. I. Lipót rendelkezése Carafa generális, fóhadbiztos adóügyben kapott megbízatásáról Makó Zsuzsanna tiltakozása Konc István, György és mások nemessé tétele ellen Jenéi György adófizetési ügye Lónyay Anna földjét elzálogosította a kaszonyi nemes Váradi Péternek Ráti Pál ardói paraszt hagyatéka Debreceni Nagy Gábor beregszászi lakos nemességigazolása Borsod vármegye bizonyítványa Fodor Adám, János és István nemességéről I. Lipót tudósítása Thököly Imre Erdélybe való betöréséről, ugyanakkor hűségre inti a vármegyét I. Lipót rendelete azok felkutatására és letartóztatására, akik szövetségre lépnek a törökkel Veres András jobbágy felszabadító levele, amit forintért és 4 hordó borért vett meg Tudósítás a töröktől felszabadított területeken szerzett és a kincstár javára elárverezett javakról Szabó Pál bilkei nemes zálogjogának törlése Zombori Anna gyámsági joga lánya, Eva javai fölött Kassa város kiváltságainak kronológiai felsorolása I. Lipót rendelete Szirmay István vármegyei főjegyző hivatalba való visszahelyezésérői Somogyi István losonci nemes nyugtája a Beregszászi Sára nemesasszonytól kapott kölcsön ről Bálintfy István nemeslevelének kihirdetése Levélváltás Nógrád vármegyével Kajdi László csornai lakos nemessége ügyében Köbölkuti György és Nagybányai Eötvös Sámuel közötti szerződés a munkácsi föld és ház eladásáról Köbölkuti György földügye

24 298. A Szepesi Kamara rendelkezése a spekulációval szembeni eljárásról Bereg vármegye utasítása országgyűlési törvénvtervezet kibővítéséről követeinek A magyar parlamenti bizottság elnökének tudósítása a meghívólevélről, amit Reviczky' Miklós ad át a beregi képviselőknek I. Lipót rendelete Mocsolányi János nemes kinevezéséről I. Lipót rendelete az újszerzeményi bizottság felállításáról Szolnok vármegye bizonyítványa a pásztói Tarnóczi György nemességéről Tarnóczi György kérvénye I. Lipóthoz nemessé nyilvánítása ügyében A munkácsi Dobrosovszki Eva és Vizniczki László adóssági kötelezettsége Beregszászi törvényszéki ügyek jegyzéke Esterházy Pál Bereg vármegyének küldött tudósítása kiváltságok adományozásáról A barabási Kozák István, a mezőkaszonyi Tiba János és mások nemességével kapcsolatos okmányok Cserayeczki András adománylevele bizonyos földterületről László Bálint beregszászi lakos végrendeletének megerősítése Gecse bírójának tanúskodása zablopás ügy ében Gulácsi Sándor fancsikai nemes személyes iratai II. Rákóczi Ferenc levele Bereg vármegyéhez Csáky István megyei küldöttség kiküldését kéri Eperjesre a H. Rákóczi Ferenc és Bereg vármegye közötti jogvita tisztázására I. Lipót rendelete a vándorcigányok és csavargók megfigyeléséről II. Rákóczi Ferenc közlése Pál Márton megbízatásáról, hogy a birtokain élő jobbágyok helyzetét tanulmányozza

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910

Csatáry György. A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 Csatáry György A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910 1 2 A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Закарпатський угорський інститут

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL)

7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) 7. rész GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE SOPRONI LEVÉLTÁRA (rövidítve: GYMSM SL) Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 82. Telefon: (+36) 99/312-198 Fax: (+36) 99/312-198 E-mail: archiv@sopron.hu,

Részletesebben

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON JNY-TÓTH ANNAÁRIA IPAROSTÁRSADALO A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON Nagymamám emlékének RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 247 JNY-TÓTH ANNAÁRIA ÍVS BRK A KINCSS KOLOZSVÁROTT Iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron AZ

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma 1888 1914 Összeállította: Hernádi László Mihály PÉCS 2001 Bevezető Eredeti terveim szerint az egész Hadtörténelmi Közleményeket feldolgoztam volna 1888 tól napjainkig.

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Források Pápa város 1848/49. évi történetéből

Források Pápa város 1848/49. évi történetéből Források Pápa város 1848/49. évi történetéből Válogatta, szerkesztette, a tanulmányokat és a jegyzeteket írta HUDI JÓZSEF 2001 TARTALOMJEGYZÉK Előszó, A kötet előzményei, célja, beosztása A forráskiadás

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc és Ecsed

II. Rákóczi Ferenc és Ecsed A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 31. Szállási Árpád II. Rákóczi Ferenc és Ecsed Sajtó alá rendezte: Gazda István A Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 2008-ban megjelent

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János 12 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS 1 7 1 1-1 7 9 0 Poór János POÓR JÁNOS Megbékélés és újjáépítés 1711-1790 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Poór János Főszerkesztő:

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2.

FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Lichtneckert András: EGYHÁZKÖZSÉG - KÖZSÉG - KÖZBIRTOKOSSÁG HEGYKÖZSÉG.. 2. FÜREDI HISTÓRIA VIII. évfolyam 1. sz. 2008. május 1 TARTALOM: Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA Szerkesztőbizottság: ELEK MIKLÓS, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOV ÁNY JUDIT Kiadja a Balatonfüredi

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet

KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet KALMÁR János (ELTE, Budapest) Szatmár, 1711: vég, folytonosság, kezdet A vég A szatmári megegyezés csaknem valamennyi történeti összefoglalónkban, miként egyéb történeti munkáinkban és történeti tudatunkban

Részletesebben

Beregszász a 18-19. században

Beregszász a 18-19. században Csatáry György Beregszász a 18-19. században Beregszász történetét vizsgálva megjegyzendő, hogy múltjának legteljesebb összefoglalása még mindig a Lehoczky Tivadar által 188l-l882-ben megjelent Beregvármegye

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 5. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

Közösség, tanulás, szabadidő, játék TÁBOROZNI JÓ! Módszertani kiadvány

Közösség, tanulás, szabadidő, játék TÁBOROZNI JÓ! Módszertani kiadvány Közösség, tanulás, szabadidő, játék TÁBOROZNI JÓ! Módszertani kiadvány Közösség, tanulás, szabadidő, játék TÁBOROZNI JÓ! Módszertani kiadvány Líceum Kiadó Eger, 2014 Készült az Eszterházy Károly Főiskola

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS-KORI ÖSSZEÍRÁSAINAK ADATBÁZISA

A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS-KORI ÖSSZEÍRÁSAINAK ADATBÁZISA A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FEUDÁLIS-KORI ÖSSZEÍRÁSAINAK ADATBÁZISA A Nógrád Megyei Levéltár anyagában valamivel több, mint 9 iratfolyómétert tesznek ki a feudális kori összeírások. Ezek közül az alábbi,

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A vetítőképes előadás elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én és a Falumúzeumban, Isaszegen, 2014. május 16-án. DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A magyar

Részletesebben