A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

2 Tartalom 1. ÉRTELMEZÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA FIZETÉS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK AZ ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI FELELŐSSÉG A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA SZELLEMI TULAJDONJOGOK ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZLÉSE VIS MAIOR BIZTOSÍTÁS PANASZOK ÁTRUHÁZÁS HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAI EGYÉB RENDELKEZÉSEK... 17

3 1. ÉRTELMEZÉS 1.1 Fogalommeghatározások A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazásában az alábbi fogalmak ellenkező rendelkezés hiányában a következő jelentéssel bírnak: A további díj kifejezés olyan, a Telenornak fizetendő díjat jelent, amelyet a megjelölt szolgáltatás körébe nem eső további szolgáltatásért kell fizetni. A további díjak az 5. pont rendelkezéseinek megfelelően fizetendők és időről időre változhatnak; a díjakról további részletes információk találhatók a Telenor weboldalán (http://www.telenor.hu). A szolgáltatási szerződés kifejezés alatt azok a jelen általános szerződési feltételeket is magukban foglaló megállapodások értendők, amelyek alapján a Telenor az előfizetőnek szolgáltatást nyújt. A módosítási értesítés olyan időről időre kiadott értesítést jelent, amely a szolgáltatási díjak változásáról nyújt tájékoztatást. A Díjak az előfizető által a szolgáltatásokért fizetendő és időről időre módosítható díjakat jelenti; a díjakkal kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz a Telenor weboldala (http://www.telenor.hu ). A kezdőnap az a dátum, amelyen a Telenor visszaigazolja, hogy elfogadta az előfizető arra vonatkozó ajánlatát, hogy a szolgáltatásokért a jelen feltételeknek megfelelő díjazást fizet. Hitelkártya/betéti kártya alatt pénzügyi intézmény által kibocsátott és a Telenor által elfogadott hitel-, illetve betéti kártyák értendők. Ilyen kártyának minősülnek egyebek mellett a MasterCard, az American Express, a Switch Card, a Delta Card és a Visa márkajelzésű kártyák. Időtartam alatt a kezdőnapon kezdődő és azon a napon véget érő időszak értendő, amely napon a megállapodás a jelen feltételek 8. pontjának megfelelően megszűnik. Eszköz alatt a Tapstorm által a megjelölt szolgáltatás keretében biztosított felhőszoftver értendő. A szellemi tulajdonjogok közé tartoznak a világ bármely pontján fennálló, lajstromozott vagy lajstromozatlan szellemi tulajdonjogok, ideértve többek között a szabadalmakat, a formatervezési mintákhoz fűződő jogokat, a szerzői jogokat, a mikroelektronikai félvezetők topográfiai oltalmához fűződő jogokat, a know -how-t, a találmányokra és elgondolásokra vonatkozó jogokat és a titoktartással kapcsolatos jogokat, valamint a fentiek bejegyzésére irányuló kérelem benyújtására vonatkozó jogokat és az ilyen kérelemhez fűződő előnyöket. Megrendelés alatt egy, az előfizető által a Telenornak küldött, a jelen feltételek alapján történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kérés értendő. A megújítási időszak az előfizető által megrendelt szolgáltatások függvényében alakul, és 3 hónaptól 2 évig terjedhet. A szolgáltatás vagy szolgáltatások kifejezések alatt az előfizetőnek nyújtott dedikált szerver-szolgáltatás, továbbá domainnév-regisztrációs és/vagy domainnév-üzemeltetési szolgáltatás, illetve más, a Telenor által nyújtott felhő-, illetve informatikai szolgáltatás, vagy szállított termék értendő (ide nem értve a mobil telefon és mobil internet szolgáltatást és az ezekhez kapcsolódó bármely terméket). A Szolgáltató vagy Telenor alatt a Telenor Magyarország Zrt-t értendő. A megjelölt szolgáltatás az Előfizető által megrendelt szolgáltatás. Előfizető az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy más szervezet, aki a Telenorral egy vagy több szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszonyban áll. 1.2 Fejezetcímek A jelen általános szerződési feltételekben szereplő címek csak az áttekinthetőséget szolgálják, és nem érintik annak értelmezését A Szolgáltató adatai és elérhetősége: Szogáltató neve: Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részénytársaság Székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Cégjegyzékszáma: , nyilvántarjta a Budapest Környéki Törvényszék Adószáma: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70510/2013. A szolgáltatással kapcsolatos telefonos elérhetősége, amely magában foglalja a hibabejelentést is (ügyfélszolgálat):

4 A szolgáltató szolgáltatásra vonatkozó honlapjának címe: címe: 2. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 2.1 Az általános szerződési feltételek integrálása A jelen feltételek kiterjednek a Telenor és az Előfizető között a szolgáltatások tárgyában létrejött szolgáltatási szerződésekre, illetve a jelen feltételek automatikusan e szolgáltatási szerződések részét képezik. 2.2 Eltérő rendelkezések Ha a Telenor és az Előfizető által elfogadott különös feltételek másként nem rendelkeznek, a jelen általános szerződési feltételek elsőbbséget élveznek a szolgáltatási szerződés egyéb feltételeihez képest. A Telenort a jelen általános szerződési feltételeket érintő módosítás, illetve joglemondó nyilatkozat csak akkor kötelezi, ha a Telenor azt írásban megerősíti. 2.3 Szerződési feltételek Telenor általi módosíthatósága Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Telenor a nyújtott szolgáltatáso kat harmadik féltől, felektől vásárolja és azt továbbértékesíti az Előfizető részére. Telenor egyoldalúan módosíthatja a jelen általános szerződési feltételeket - melyhez az is szükséges, hogy a hatályos változatot közzétegye a saját weboldalán - amennyiben: a) a szolgáltatás nyújtásában közreműködő harmadik fél a szolgáltatásra vonatkozó bármely feltételt (így különösen az adott szolgáltatás árát, tulajdonságait, rendelkezésre állását) megváltoztatja, b) a szolgáltatási szerződés megkötésekor előre nem látható, a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja, c) jogszabály vagy hatósági döntés ezt indokolja, d) az Előfizető számára előnyös módon változnak meg, e) egyéb esetekben, mely a szerződéses feltételekben nem eredményezhetnek lényeges módosítást, azaz a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vonatkozó változást - így különösen, de nem kizárólag: az előfizetői igények (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében; környezetvédelmet szem előtt tartó beruházások esetén; szolgáltatás elveszti a létjogosultságát; a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása indokolja; elírások javítása; a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások; szolgáltatáscsomagok, opciók megszüntetése a jövőre nézve; szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve; egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások. Az Előfizető számára javasolt a feltételek esetleges módos ításainak nyomon követése, mindamellett, hogy a Telenor az esetleges módosulásokról e -mailben tájékoztatja az Előfizetőket, mert ha az Előfizető használja a Telenor weboldalát, illetve szolgáltatásait, az a mindenkor hatályos feltételek elfogadásának tekintendő. 2.4 A felek közötti megállapodás A felek közötti megállapodás a jelen általános szerződési feltételekből, az adott szolgáltatás vonatkozásában tett előfizetői megrendelésből, illetve az adott szolgáltatásra vonatkozó külön általános szerződési feltételekből áll, mely a szolgáltatásoknak a megállapodás időtartama alatt érvényes teljesítési feltételeit és egyéb költségeit tartalmazza. A jelen általános szerződési feltételek a Telenor által nyújtott szolgáltatások Előfizető általi igénybevételére vonatkozó általános szabályokat határozzák meg. A jelen általános szerződési feltételeken túl a felek egy vagy több, az Előfizető által kiválasztott és megvásárolt szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételeket tartalmazó szolgáltatási szerződést kötnek, oly módon, hogy az Előfizető a Telenor webáruházában a szolgáltatásokat megrendeli. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan külön általános szerződési feltételek is a szerződés részét képezik.

5 2.5. A szerződés létrejötte Az Előfizető a Telenor által üzemeltetett honlapon (webáruház) adhatja le megrendelését (ajánlatát) a szolgáltatásokra, melyet a Szogáltató külön elfogadó e -mail útján fogad el és tájékoztatja Előfizetőt a szerződés létrejöttéről, illetve a szolgáltatás me gkezdésének várható idejéről. A megrendelés regisztrációhoz kötött, melyet az ügyfél a Telenor honlapján hajthat végre a szoglátlatás megrendelése előtt vagy során. Az Előfizető felelőssége, hogy adatait a regisztráció során megfelelően adja meg. A Telenort semmilyen felelősség nem terhel az Előfizető által tévesen vagy helytelenül megadott adatokért, az azokra visszavezethető teljesítési késedelemért, vagy az Előfizető eredeti szándékának nem megfelelő szolgáltatásért, egyéb problémáért. Nem terheli továbbá felelősség a Telenort azokért a károkért, amelyek az Előfizető jelszavának elfelejtésére, illetékteleneknek hozzáférésére vezethető vissza amennyiben az a Szolgáltatónak nem felróható. A szolgáltatások megrendelése során Előfizető az általa megrendelni kért szolgáltatásokat - azok mennyiségét, fajtáját, díját, stb. - a megrendelés elküldése előtt összefoglalva látja, így az esetleges adatbeviteli hibákat azonosíthatja és módosíthatja. Előfizető az általa a regisztráció során bevitt adatokat a megrendelés követően, de még a megrendelt szolgáltatásokért fizetendő díj kifizetése előtt ellenőrizheti és szükség szerint megváltoztathatja a szolgáltatásokért való fizetést megelőzően a oldalon. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését az Előfizető felé haladéktalanul visszaigazolja. A felek között a szerződés a szolgáltatási díjak megfizetésével jön létre, melyről a Szolgáltató e - mailben értesíti Előfizetőt. A szolgáltatások díjának megfizetését követően a Szolgáltató a szolgáltatások aktiválását, ezáltal a szolgáltatás teljesítését haladéktalanul megkezdi. A szolgáltatások sikeres aktiválásáról a Telenor külön e -mailben tájékoztatja az Előfizetőt. A felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás aktiválását az Előfizető hozzájárulása melletti szolgáltatás nyújtásnak tekintik. A Telenornak ajánlati kötöttsége a szolgáltatás megrendelésétől annak Előfizető általi kifizetéséig, de legfeljebb 48 óra időtartamig áll fenn. Az Előfizető a megrendelt szolgáltatások díjának megfizetéséig Előfizetőa megrendelését módosíthatja, illtve lemondhatja. A felek között létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azonban a Szolgáltató nem iktatja a szerződést (ide nem értve a megrendelések azonosító számát) és utóbb nem hozzáférhetők. A szerződéseket magyar és angol nyelven lehet megkötni. A szerződések legrövidebb időtartamáról a Telenor Előfizetőt webáruházában a szolgáltatás megrendelése során tájékoztatja. A Szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő Előfizető kifejezetten megállapodnak abban, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. törvény) 5. (3) bekezdése és 6. (4) bekezdése alapján az 5. és 6. rendelkezéseitől akként térnek el, hogy a Telenor nem köteles biztosítani az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt. 3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA 3.1 Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a feltételek nem a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatot jelentik, hanem pusztán egy nyilatkozatot azokról a feltételekről, amelyek szerint teljesítjük a szolgáltatásokat. A Telenor az alábbi feltételek mellett vállalja a szolgáltatások nyújtását az előfizető részére: a) A Telenor a lehető leghamarabb, de legfeljebb a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül teljesíti a szolgáltatásokat az Előfizető részére; b) A Telenor a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos mindennemű késedelemről a lehető leghamarabb értesíti az ügyfelet. 3.2 Kárveszély és tulajdonjog átszállása

6 a) bármely Eszközökkel kapcsolatos kárveszély az átadáskor illetve a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor száll az Előfizetőre; és b) a Telenor a megállapodás időtartamára fenntartja az Eszközök tulajdonjogát. 3.3 Garancia A Telenor garantálja az Előfizetőnek, hogy a szolgáltatásokat az elvárható körültekintéssel és hozzáértéssel fogja nyújtani, azonban az Előfizető által végzett, illetve harmadik személyek által előidézett szokásos vagy rendkívüli karbantartás miatt leállás fordulhat elő. A Teleno r az ilyen leállások által okozott károk tekintetében nem tartozik felelősséggel az Előfizetővel, illetve a harmadik személlyel szemben. 3.4 A szolgáltatásokkal kapcsolatos együttműködés Az alvállalkozókért fennálló felelősség A Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat alvállalkozók igénybevételével nyújtja. Ha a szerződések másként nem rendelkeznek, a Telenor felelős a saját alvállalkozói által teljesített szolgáltatásokért Hatósági engedélyek A felek vállalják, hogy beszerzik azokat a számukra szükséges hatósági engedélyeket (ha van ilyen), amelyek lehetővé teszik a Telenor számára a jelen megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését Az Előfizetővel szembeni követelmények Az Előfizető felel az előírt szoftver és adatok használatáért, valamint azért, hogy lehetővé tegye a Telenor számára kötelezettségei teljesítését, ideértve azt is, hogy megfelelő hozzáférést biztosítson a Telenornak az Előfizető helyiségeihez, alkalmazásaihoz, adataihoz, a megfelelő információkhoz, valamint minden egyébhez, ami a konkrét szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Az Előfizető felel annak biztosításáért, hogy hardvere (ideértve a számítógépeket, mobiltelefonokat, LAN-t, FW-t, WAN-t és egyéb műszaki infrastruktúrát) és szoftverei megfelelő minőségűek és teljesítményűek legyenek az adott szolgáltatáshoz szükséges forgalom fajtájának és mennyiségének kezeléséhez. Az Előfizető felelőssége, hogy tájékoztassa a Telenort a felhasználással kapcsolatos azon változásokról, amelyek a szerződés szempontjából relevánsak, ideértve a felhasználóknak, illetve azoknak a hardvereszközöknek a számát, akik, illetve amelyek a szoftvert és/vagy a szolgáltatást használják. Az Előfizető köteles továbbá adataiban - így különösen elérhetőségében (telefonszámát, e- mailcímét, székhelyét vagy lakcímét), adószámában vagy adóazonosító jelében - bekövetkezett bármely változásról haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatni a Telenort a szolgáltatások kezelésére az előfizető rendelkezésére bocsátott webes felület útján A Telenorral szembeni követelmények A Telenor vállalja a felelősséget a megállapodásban, valamint a szerződés(ek)ben meghatározott specifikációnak és feltételeknek megfelelően a Telenor által nyújtott szolgáltatások teljesítéséért, és ezért minden tőle telhetőt megtesz. Ha a szolgáltatást a Telenor harmadik személy (pl. szoftvergyártó, vagy más beszállító) közreműködésével nyújtja, a Telenor felel annak biztosításáért, hogy ezen alvállalkozókkal kötött megállapodások biztosítsák az Előfizető jelen általános szerződési feltételekben, valamint a szerződésben meghatározott jogait. A Telenor felel annak biztosításáért, hogy a Telenor és annak alvállalkozói megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek a Telenor jelen általános szerződési feltételekben, valamin t a szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez. 4. A szolgáltatás megrendelésének menete Az Előfizető a szolgáltatást a oldalról elérhető webáruházban rendelheti meg. A megrendelés során az Előfizető kiválasztja azt a szolgáltatást, vagy szolgáltatásokat melyre elő kíván fizetni, a szolgáltatás, vagy szolgáltatások kívánt darabszámát. Ezt követően amennyiben az Előfizetőne k még nincs létező regisztrációja a webáruházba, regisztrációt kell létrehoznia, ahol az Előfizetőre vonatkozó adatokat, az Előfizető kapcsolattartójának adatait, valamint a kívánt felhasználónevet és jelszót kell megadnia. A regisztrációról a Telenor ben megerősítést küld, melyet az abban található linkkel vissza kell igazolni, ellenkező esetben a regisztráció nem kerül véglegesítésre. Meglévő regisztráció esetén az Előfizetőnek a megrendelés során csak a már létező bejelentkezési adatait (felhasználónév és jelszó) szükséges megadnia. A regisztrációt, vagy a bejelentkezést követően az Előfizetőnek el kell fogadnia a Telenor felhőszolgáltatások általános feltételeit, valamint az egyes megrendelt

7 szolgáltatásokra vonatkozó külön feltételeketm melyet követően egy összefoglaló képernyőn a megrendelés adatainak összesítését jeleníti meg a webáruház, beleértve a megrendelni kívánt szolgáltatásokat, a szolgáltatások mennyiségét, árát. A megrendelés adatainak elfogadását követően az Előfizető továbbításra kerül a fizetési oldalra, ahol bankkártyával kiegyenlítheti a megrendelt szolgáltatások ellenértékét. A sikeres fizetést követően a megrendelésről ismét összefoglaló képernyő jelenik meg, valamint a Telenor a megrendelésről visszaigazoló e -mailt küld a regisztráció során megadott címre. 5. FIZETÉS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 5.1 Az Előfizető a megrendelt szolgáltatásokért a Díjakat a megállapodásban szereplő fizetési feltételek szerint, a fizetési határidőben köteles megfizetni. A szerződésekben felsorolt árak tartalmazzák az adókat (így különösen az áfát) és az államnak fizetendő egyéb díjakat. A Telenor felszámíthatja azokat az ésszerű költségeket, amelyek a lejárt tartozások behajtásával kapcsolatban merülnek fel. Ezenkívül felszámíthat minden olyan utazási és egyéb (pl. posta) költséget, amely a megállapodásban szereplő szállítások teljesítésével kapcsolatban merül fel a Telenornál, a Telenor aktuális Díjai alapján, kivéve ha a megállapodás ettől eltérően rendelkezik. Ha az adókkal és egyéb Díjakkal kapcsolatban, illetve a hatósági gyakorlatban olyan változások következnek be, amelyek hatással vannak a jelen megállapodás szerinti teljesítésre, a Telenor jogosult meghatározni, hogy erre tekintettel módosít-e az árain, kivéve ha a megállapodás másként rendelkezik. A Telenor a megállapodással kapcsolatos árakat a szolgáltatási szerződés rendelkezései szerint szabályozhatja. 5.2 A Telenor a szolgáltatás megrendelésekor, illetve azt követően a lehető leghamarabb jogosult számlát kiállítani a Díjakról. Az Előfizető kifejezetetten tudomásul veszi, hogy a részére kizárólag elektronikus számla kerül kiállításra. A számla az Előfizetőnél bejelentkezés követően a oldalon érhető el. Az Előfizető felelőssége ellenőrizni, hogy megkapta-e a számlát. Erre irányuló kérés esetén a Telenor postai úton is elküldheti a számlákat, ilyen esetben viszont ki kell fizetni a Telenor aktuális további díjait. 5.3 Eltérő rendelkezés hiányában az Előfizető vállalja, hogy minden terméket, szolgáltatást és funkciót előre kifizet. 5.4 Előfizető tudomásul veszi, hogy a Díjak csak érvényes hitelkártyával/betéti kártyával fizethetők ki, és az Előfizető köteles megadni az ezzel kapcsolatos adatokat, amikor egy szolgáltatásra megrendelést ad le. A megrendelt szolgáltatás Díja mindaddig levonásra kerül az Előfizető bankszámlájáról, amíg az Előfizető az adott szolgáltatást le nem mondja. A szolgáltatás díja mindig előre esedékes, azzal hogy a következő havi szolgáltatás díja ado tt hónapnak az első megrendelés napjával megegyező számú napját megelőző 5 nappal kerül terhelésre a Telenor által (például minden hónap 10-én). Az Előfizető a szolgáltatás megrendelésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Telenor az adott szolgáltatás lemondásáig az Előfizető bankszámláját megterhelje a megrendeléskor megadott adatok alapján. 5.5 Amennyiben az Előfizető által megadott bankszámlaszámon nem áll rendelkezésre megfelelő fedezet ahhoz, hogy a szolgáltatások aktuális díját a Telenor levonja erről az Előfizető részére tájékoztatást küld útján a kifizetett szolgáltatási időszak lejárata előtt 5, illetve 2 nappal. Amennyiben az Előfizető nem gondoskodik a Díjak megfizetéséről, úgy a megrendelt szolgáltatások felfüggesztett állapotba kerülnek 30 napra. Ezen időszak alatt Előfizető a felhőszolgáltatásokba bevitt adatait elérheti, azokat kimentheti. Amennyiben ezen időszak alatt Előfizető a megrendelt szolgáltatások Díjait kifizeti, úgy a szolgáltatások ismét aktív állapotba ke rülnek. Ennek elmulasztása esetén a 30 nap elteltével az Előfizető szolgáltatási törlésre kerülnek, a felhőszolgáltatásba bevitt adatai többé nem lesznek elérhetők és nem helyreállíthatók.

8 5.6 A Telenor időről időre módosíthatja a Díjait, amelyek a módosítási értesítésben meghatározott időpontban lépnek hatályba. A Telenor legkésőbb a Díjak módosításának hatálybalépése előtt hat héttel köteles honlapján közzétenni a módosítási értesítést. A felek megállapodnak abban, hogy a Telenor az esetleges Díjváltozásról honlapján tájékoztatja az Előfizetőket, melyet az Előfizető köteles figyelemmel kísérni. A Díjváltozások hatályba lépését követően - amennyiben Előfizető a szolgáltatást nem mondja le - annak aktuális díját terheli a Szolgáltató. 5.7 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Díjak nem tartalmazzák a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges esetleges távközlési díjakat. Minden esetben kizárólag az Előfizető felel azokért a távközlési díjakért, amelyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban merülnek fel az Előfizetőnél. A Telenor csak akkor vállalja a felelősséget ezekért a díjakért, ha a távközlési szolgáltatásokat a megállapodásban szereplő szolgáltatások részeként nyújtják, és az Előfizető előfizet az adott távközlési szolgáltatásra. Ilyen esetben a távközlési szolgáltatás szerződési feltételei is alkalmazandók. 5.8 Késedelmes fizetés esetén a évi 14% mértékű késedelmi kamatot kell fizetni. Azokat a számlákat, amelyeket az esedékesség napját követő 20. napig nem egyenlítenek ki, a Telenor jogosult átadni adósságbehajtással foglalkozó cégnek. 5.9 Az Előfizető nem élhet beszámítással a megállapodás alapján vagy a jelen általános szerződési feltételek teljesítése előtt kötött más megállapodás feltételei alapján fizetendő összegekkel szemben Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatban kifizetett számlák összege sem részben, sem egészben nem téríthető vissza, ha a szerződést az Előfizető mondja fel az alatt az időszak alatt, amelyre a kifizetés vonatkozik, ugyanakkor a szolgáltatásokat a kifizetett időszak utolsó napjáig használhatja Ha az Előfizető bankkártya, vagy hitelkártya útján történő valamely kifizetést a Telenor által tisztességtelennek tartott módon visszavon (a továbbiakban: visszaterhelés), 10 EUR összegű kötbért kell fizetnie. Ugyanilyen összegű kötbért kell fizetnie az Előfizetőnek, ha a teljesített kifizetést a Telenor bankja elutasítja. 6. Az Előfizető kötelezettségei 6.1 Az Előfizető köteles az alábbiakra: Napi rendszerességű vagy ha azt a legjobb számítástechnikai gyakorlatok megkövetelik gyakoribb teljes biztonsági másolatot kell készítenie az Előfizető számítógépes programjainak adatbázisáról és számítógépes nyilvántartásáról; Be kell szereznie azoknak a személyeknek a hozzájárulását, akiknek a személyes adatai szerepelni fognak a megnevező szervezet nyilvántartásában, és köteles haladéktalanul értesíteni a Telenort az Előfizető nyilvántartott adataiban bekövetkező minden változásról, ideértve többek között a következő adatokat: a) az Előfizető neve, címe, illetve egyéb a szerződéskötés során megadott adatai; b) az Előfizető domainnevével vagy neveivel kapcsolatos technikai és adminisztratív kapcsolattartó neve, postai címe, címe, telefon- és faxszáma. Az információt a Telenor kérésétől számított 15 napon belül közölni kell Bizalmasan kell kezelnie a Telenortól a szolgáltatások körében kapott jelszavakat, és haladéktalanul értesítenie kell a Telenort, ha megtudja, hogy a jelszó jogosulatlan harmadik személy birtokába jutott. A Telenor jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni amennyiben azt érzékeli, hogy az Előfizető jelszavát vagy más azonosítójat jogosulatlan harmadik személy használja.

9 6.1.4 Előfizető a szolgáltatásokat kizárólag törvényes célra használhatja A legjobb számítástechnikai gyakorlatnak megfelelően köteles lefuttatni a számítógépes vírusokkal kapcsolatos vizsgálatokat a szolgáltatások minden egyes gyakorlati alkalmazása előtt Köteles gondoskodni róla, hogy mindenkor megfeleljen a vona tkozó jogszabályoknak és betartsa a vonatkozó kötelezettségeit, ideértve többek között a törvény, valamint az Előfizető székhelye, lakóhelye vagy állampolgársága szerinti bármely területen érvényes kapcsolódó jogszabályok alapján az Előfizetőre vonatkozó engedélyeket. Az Előfizető ezenkívül köteles beszerezni az Eszköz telepítéséhez és használatához szükséges valamennyi hozzájárulást és jóváhagyást. A Telenor a jelen megállapodás alapján nem tartozik felelősséggel, ha nem teljesíti a kötelezettségeit arra tekintettel, hogy az Előfizető nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokat vagy kötelezettségeit, illetve nem szerezte be az említett hozzájárulásokat vagy jóváhagyásokat. 6.2 Az Előfizető köteles tartózkodni az alábbiaktól: nem módosíthatja, illetve változtathatja meg az Eszközt a Telenor előzetes hozzájárulása nélkül; semmilyen formában sem küldhet el, adhat át, tehet hozzáférhetővé, másolhat, továbbíthat, sugározhat vagy tehet közzé (akár közvetve, akár közvetlenül) olyan adatot, információt vagy szerződéses jogot, anyagot vagy nyilatkozatot, amely sérti valamely természetes vagy jogi személy szellemi tulajdonjogait, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait, illetve a rágalmazásra, istenkáromlásra, a magánélettel vagy a személyes adatokka l kapcsolatos jogok megsértésére vonatkozó jogszabályokat, valamint a hozzáférés helyén ezeknek megfelelő vagy ezekhez kapcsolódó jogszabályokat; a címzett kifejezett vagy hallgatólagos hozzájárulása hiányában nem használhatja a szolgáltatásokat elektronikus levél elküldésére vagy továbbítására; ebbe a körbe tartozik az, hogy nem szabad azonos tartalommal nagy számú kéretlen elektronikus levelet, közismert nevén spamet küldeni; nem használhatja a szolgáltatásokat arra, hogy haszonszerzés céljából vagy egyébként erotikus vagy pornográf anyagokat, képeket, megjelenítéseket vagy szolgáltatásokat szerezzen vagy kínáljon, illetve erre engedélyt adjon, ideértve többek között minden egyéb olyan anyagot, képet, megjelenítést vagy szolgáltatást, amely bántó, jogellenes vagy erkölcstelen, illetve amely valamely jogszabályi kötelezettség megszegését jelenti; nem használhatja a szolgáltatásokat olyan módon, amely harmadik személyek szerzői jogait vagy bármilyen egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. 6.3 A Telenor jelen megállapodásból származó vagy egyéb jogain túl az Előfizető köteles helytállni a Telenor felé minden olyan igény, felelősség, költség, kötbér és bírság tekintetében, amely annak eredményeként keletkezik, hogy az Előfizető megsértette a jelen pont feltételeit. 7. FELELŐSSÉG 7.1 A jogszabályok által megengedett mértékig a Telenor nem felel az Előfizető felé, kivéve ha a jelen megállapodás kifejezetten másként rendelkezik.

10 7.2 Amennyiben a jogszabályok megengedik, a Telenor nem vállal garanciát az Előfizető felé a szolgáltatások vagy az Eszköz minősége tekintetében, illetve az Eszköz adott célra való alkalmasságáért. 7.3 A jelen megállapodás megszegésével kapcsolatban egyik fél sem felel a másikkal szemben az elmaradt haszon, üzleti lehetőség, várt megtakarítások vagy nyereség, valamely Eszköz használatának kiesése vagy értékvesztése, illetve a közvetett vagy következményes károk tekintetében, kivéve a jelen megállapodás lenti 7.4. és 7.5. pontjaiban meghatározott eseteket. 7.4 A jelen megállapodás egyetlen rendelkezése a) sem zárja ki vagy korlátozza a Telenor felelősségét a Telenor, annak alkalmazottai vagy megbízottai gondatlansága miatt bekövetkező haláleset, személyi sérülés vagy csalás tekintetében; b) ha az Előfizető fogyasztónak minősül, nem érinti az Előfizető jogszabályon alapuló jogait. 7.5 Az Előfizető köteles helytállni a Tapstorm vonatkozásában minden olyan elmaradt bevétel és nyereség, valamint minden olyan költség tekintetében, amely abból származik, hogy az Előfizető nem a megállapodásnak megfelelően vette igénybe a szolgáltatásokat, vagy az Eszközt nem megfelelő állapotban szolgáltatta vissza (amennyiben azt a jelen megállapodás feltételei megkövetelik), továbbá az Előfizető mentesíti a Telenort a felügye leti, reklám- vagy kereskedelmi testület vagy hatóság által az oldal Előfizető általi használatával kapcsolatban kiszabott bírságok tekintetében. 7.6 A Telenor kizárja az alábbiakkal kapcsolatos felelősségét: a) ha a feltöltött anyag elveszett, b) ha az Előfizető eszköze, szoftvere vagy távközlési kapcsolata nem kompatibilis az oldallal, c) ha műszaki problémák lépnek fel, ideértve az oldalon jelentkező hibákat, illetve a szolgáltatás megszakadását, d) ha az oldal nem megfelelő, nem megbízható vagy pontatlan, e) ha az Előfizető adatai megsérülnek vagy elvesznek, ideértve többek között azt is, ha az Előfizető hozzáférésének megszüntetését vagy felfüggesztését követően azok nem érhetők el. 7.7 A Telenor helytáll az Előfizető vonatkozásában minden olyan igény tekintetében, amelyet harmadik felek érvényesítenek az Előfizetővel szemben szellemi tulajdonjogaik megsértése miatt, amennyiben az adott jogsértést a Telenor, illetve a Telenor alkalmazottai vagy megbízottai cselekménye vagy mulasztása okozta, illetve egyéb módon abból ered. 7.8 A jelen megállapodás egyetlen rendelkezése sem képezi akadályát annak, hogy a Telenor intézkedjen a tartozás Előfizetőtől történő behajtása érdekében. 7.9 Ha az Előfizető Magyarországon kívüli helyszínről lép be az oldalra, úgy tekintendő, hogy ezt a saját kezdeményezésére teszi, és felelősséggel tartozik a helyi jogszabályok betartásáért. 8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE 8.1 Bármely fél jogosult felmondani a megállapodást, anélkül, hogy a másik fél részére kompenzációt kellene fizetnie, amennyiben a másik féllel szemben csődeljárást kezdeményeztek, vagy végelszámolása felől döntött, vagy valamely hatóság vagy bíróság határozatában megállapítja

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció

2. Rendelés előzetes regisztráció nélkül, automatikus regisztráció Általános Szerződési Feltételek FüggönyFutár Webáruház www.fuggonyfutar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.fuggonyfutar.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház)

Részletesebben