A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

2 Tartalom 1. ÉRTELMEZÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA FIZETÉS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK AZ ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI FELELŐSSÉG A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA SZELLEMI TULAJDONJOGOK ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZLÉSE VIS MAIOR BIZTOSÍTÁS PANASZOK ÁTRUHÁZÁS HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAI EGYÉB RENDELKEZÉSEK... 17

3 1. ÉRTELMEZÉS 1.1 Fogalommeghatározások A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazásában az alábbi fogalmak ellenkező rendelkezés hiányában a következő jelentéssel bírnak: A további díj kifejezés olyan, a Telenornak fizetendő díjat jelent, amelyet a megjelölt szolgáltatás körébe nem eső további szolgáltatásért kell fizetni. A további díjak az 5. pont rendelkezéseinek megfelelően fizetendők és időről időre változhatnak; a díjakról további részletes információk találhatók a Telenor weboldalán ( A szolgáltatási szerződés kifejezés alatt azok a jelen általános szerződési feltételeket is magukban foglaló megállapodások értendők, amelyek alapján a Telenor az előfizetőnek szolgáltatást nyújt. A módosítási értesítés olyan időről időre kiadott értesítést jelent, amely a szolgáltatási díjak változásáról nyújt tájékoztatást. A Díjak az előfizető által a szolgáltatásokért fizetendő és időről időre módosítható díjakat jelenti; a díjakkal kapcsolatban részletes tájékoztatást tartalmaz a Telenor weboldala ( ). A kezdőnap az a dátum, amelyen a Telenor visszaigazolja, hogy elfogadta az előfizető arra vonatkozó ajánlatát, hogy a szolgáltatásokért a jelen feltételeknek megfelelő díjazást fizet. Hitelkártya/betéti kártya alatt pénzügyi intézmény által kibocsátott és a Telenor által elfogadott hitel-, illetve betéti kártyák értendők. Ilyen kártyának minősülnek egyebek mellett a MasterCard, az American Express, a Switch Card, a Delta Card és a Visa márkajelzésű kártyák. Időtartam alatt a kezdőnapon kezdődő és azon a napon véget érő időszak értendő, amely napon a megállapodás a jelen feltételek 8. pontjának megfelelően megszűnik. Eszköz alatt a Tapstorm által a megjelölt szolgáltatás keretében biztosított felhőszoftver értendő. A szellemi tulajdonjogok közé tartoznak a világ bármely pontján fennálló, lajstromozott vagy lajstromozatlan szellemi tulajdonjogok, ideértve többek között a szabadalmakat, a formatervezési mintákhoz fűződő jogokat, a szerzői jogokat, a mikroelektronikai félvezetők topográfiai oltalmához fűződő jogokat, a know -how-t, a találmányokra és elgondolásokra vonatkozó jogokat és a titoktartással kapcsolatos jogokat, valamint a fentiek bejegyzésére irányuló kérelem benyújtására vonatkozó jogokat és az ilyen kérelemhez fűződő előnyöket. Megrendelés alatt egy, az előfizető által a Telenornak küldött, a jelen feltételek alapján történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kérés értendő. A megújítási időszak az előfizető által megrendelt szolgáltatások függvényében alakul, és 3 hónaptól 2 évig terjedhet. A szolgáltatás vagy szolgáltatások kifejezések alatt az előfizetőnek nyújtott dedikált szerver-szolgáltatás, továbbá domainnév-regisztrációs és/vagy domainnév-üzemeltetési szolgáltatás, illetve más, a Telenor által nyújtott felhő-, illetve informatikai szolgáltatás, vagy szállított termék értendő (ide nem értve a mobil telefon és mobil internet szolgáltatást és az ezekhez kapcsolódó bármely terméket). A Szolgáltató vagy Telenor alatt a Telenor Magyarország Zrt-t értendő. A megjelölt szolgáltatás az Előfizető által megrendelt szolgáltatás. Előfizető az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy más szervezet, aki a Telenorral egy vagy több szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszonyban áll. 1.2 Fejezetcímek A jelen általános szerződési feltételekben szereplő címek csak az áttekinthetőséget szolgálják, és nem érintik annak értelmezését A Szolgáltató adatai és elérhetősége: Szogáltató neve: Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részénytársaság Székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Cégjegyzékszáma: , nyilvántarjta a Budapest Környéki Törvényszék Adószáma: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70510/2013. A szolgáltatással kapcsolatos telefonos elérhetősége, amely magában foglalja a hibabejelentést is (ügyfélszolgálat):

4 A szolgáltató szolgáltatásra vonatkozó honlapjának címe: címe: 2. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 2.1 Az általános szerződési feltételek integrálása A jelen feltételek kiterjednek a Telenor és az Előfizető között a szolgáltatások tárgyában létrejött szolgáltatási szerződésekre, illetve a jelen feltételek automatikusan e szolgáltatási szerződések részét képezik. 2.2 Eltérő rendelkezések Ha a Telenor és az Előfizető által elfogadott különös feltételek másként nem rendelkeznek, a jelen általános szerződési feltételek elsőbbséget élveznek a szolgáltatási szerződés egyéb feltételeihez képest. A Telenort a jelen általános szerződési feltételeket érintő módosítás, illetve joglemondó nyilatkozat csak akkor kötelezi, ha a Telenor azt írásban megerősíti. 2.3 Szerződési feltételek Telenor általi módosíthatósága Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Telenor a nyújtott szolgáltatáso kat harmadik féltől, felektől vásárolja és azt továbbértékesíti az Előfizető részére. Telenor egyoldalúan módosíthatja a jelen általános szerződési feltételeket - melyhez az is szükséges, hogy a hatályos változatot közzétegye a saját weboldalán - amennyiben: a) a szolgáltatás nyújtásában közreműködő harmadik fél a szolgáltatásra vonatkozó bármely feltételt (így különösen az adott szolgáltatás árát, tulajdonságait, rendelkezésre állását) megváltoztatja, b) a szolgáltatási szerződés megkötésekor előre nem látható, a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja, c) jogszabály vagy hatósági döntés ezt indokolja, d) az Előfizető számára előnyös módon változnak meg, e) egyéb esetekben, mely a szerződéses feltételekben nem eredményezhetnek lényeges módosítást, azaz a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vonatkozó változást - így különösen, de nem kizárólag: az előfizetői igények (technikai, minőségi, kényelmi, gazdasági stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében; környezetvédelmet szem előtt tartó beruházások esetén; szolgáltatás elveszti a létjogosultságát; a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása indokolja; elírások javítása; a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások; szolgáltatáscsomagok, opciók megszüntetése a jövőre nézve; szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve; egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások. Az Előfizető számára javasolt a feltételek esetleges módos ításainak nyomon követése, mindamellett, hogy a Telenor az esetleges módosulásokról e -mailben tájékoztatja az Előfizetőket, mert ha az Előfizető használja a Telenor weboldalát, illetve szolgáltatásait, az a mindenkor hatályos feltételek elfogadásának tekintendő. 2.4 A felek közötti megállapodás A felek közötti megállapodás a jelen általános szerződési feltételekből, az adott szolgáltatás vonatkozásában tett előfizetői megrendelésből, illetve az adott szolgáltatásra vonatkozó külön általános szerződési feltételekből áll, mely a szolgáltatásoknak a megállapodás időtartama alatt érvényes teljesítési feltételeit és egyéb költségeit tartalmazza. A jelen általános szerződési feltételek a Telenor által nyújtott szolgáltatások Előfizető általi igénybevételére vonatkozó általános szabályokat határozzák meg. A jelen általános szerződési feltételeken túl a felek egy vagy több, az Előfizető által kiválasztott és megvásárolt szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételeket tartalmazó szolgáltatási szerződést kötnek, oly módon, hogy az Előfizető a Telenor webáruházában a szolgáltatásokat megrendeli. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan külön általános szerződési feltételek is a szerződés részét képezik.

5 2.5. A szerződés létrejötte Az Előfizető a Telenor által üzemeltetett honlapon (webáruház) adhatja le megrendelését (ajánlatát) a szolgáltatásokra, melyet a Szogáltató külön elfogadó e -mail útján fogad el és tájékoztatja Előfizetőt a szerződés létrejöttéről, illetve a szolgáltatás me gkezdésének várható idejéről. A megrendelés regisztrációhoz kötött, melyet az ügyfél a Telenor honlapján hajthat végre a szoglátlatás megrendelése előtt vagy során. Az Előfizető felelőssége, hogy adatait a regisztráció során megfelelően adja meg. A Telenort semmilyen felelősség nem terhel az Előfizető által tévesen vagy helytelenül megadott adatokért, az azokra visszavezethető teljesítési késedelemért, vagy az Előfizető eredeti szándékának nem megfelelő szolgáltatásért, egyéb problémáért. Nem terheli továbbá felelősség a Telenort azokért a károkért, amelyek az Előfizető jelszavának elfelejtésére, illetékteleneknek hozzáférésére vezethető vissza amennyiben az a Szolgáltatónak nem felróható. A szolgáltatások megrendelése során Előfizető az általa megrendelni kért szolgáltatásokat - azok mennyiségét, fajtáját, díját, stb. - a megrendelés elküldése előtt összefoglalva látja, így az esetleges adatbeviteli hibákat azonosíthatja és módosíthatja. Előfizető az általa a regisztráció során bevitt adatokat a megrendelés követően, de még a megrendelt szolgáltatásokért fizetendő díj kifizetése előtt ellenőrizheti és szükség szerint megváltoztathatja a szolgáltatásokért való fizetést megelőzően a oldalon. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését az Előfizető felé haladéktalanul visszaigazolja. A felek között a szerződés a szolgáltatási díjak megfizetésével jön létre, melyről a Szolgáltató e - mailben értesíti Előfizetőt. A szolgáltatások díjának megfizetését követően a Szolgáltató a szolgáltatások aktiválását, ezáltal a szolgáltatás teljesítését haladéktalanul megkezdi. A szolgáltatások sikeres aktiválásáról a Telenor külön e -mailben tájékoztatja az Előfizetőt. A felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás aktiválását az Előfizető hozzájárulása melletti szolgáltatás nyújtásnak tekintik. A Telenornak ajánlati kötöttsége a szolgáltatás megrendelésétől annak Előfizető általi kifizetéséig, de legfeljebb 48 óra időtartamig áll fenn. Az Előfizető a megrendelt szolgáltatások díjának megfizetéséig Előfizetőa megrendelését módosíthatja, illtve lemondhatja. A felek között létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azonban a Szolgáltató nem iktatja a szerződést (ide nem értve a megrendelések azonosító számát) és utóbb nem hozzáférhetők. A szerződéseket magyar és angol nyelven lehet megkötni. A szerződések legrövidebb időtartamáról a Telenor Előfizetőt webáruházában a szolgáltatás megrendelése során tájékoztatja. A Szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő Előfizető kifejezetten megállapodnak abban, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. törvény) 5. (3) bekezdése és 6. (4) bekezdése alapján az 5. és 6. rendelkezéseitől akként térnek el, hogy a Telenor nem köteles biztosítani az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt. 3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA 3.1 Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a feltételek nem a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatot jelentik, hanem pusztán egy nyilatkozatot azokról a feltételekről, amelyek szerint teljesítjük a szolgáltatásokat. A Telenor az alábbi feltételek mellett vállalja a szolgáltatások nyújtását az előfizető részére: a) A Telenor a lehető leghamarabb, de legfeljebb a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül teljesíti a szolgáltatásokat az Előfizető részére; b) A Telenor a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos mindennemű késedelemről a lehető leghamarabb értesíti az ügyfelet. 3.2 Kárveszély és tulajdonjog átszállása

6 a) bármely Eszközökkel kapcsolatos kárveszély az átadáskor illetve a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor száll az Előfizetőre; és b) a Telenor a megállapodás időtartamára fenntartja az Eszközök tulajdonjogát. 3.3 Garancia A Telenor garantálja az Előfizetőnek, hogy a szolgáltatásokat az elvárható körültekintéssel és hozzáértéssel fogja nyújtani, azonban az Előfizető által végzett, illetve harmadik személyek által előidézett szokásos vagy rendkívüli karbantartás miatt leállás fordulhat elő. A Teleno r az ilyen leállások által okozott károk tekintetében nem tartozik felelősséggel az Előfizetővel, illetve a harmadik személlyel szemben. 3.4 A szolgáltatásokkal kapcsolatos együttműködés Az alvállalkozókért fennálló felelősség A Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat alvállalkozók igénybevételével nyújtja. Ha a szerződések másként nem rendelkeznek, a Telenor felelős a saját alvállalkozói által teljesített szolgáltatásokért Hatósági engedélyek A felek vállalják, hogy beszerzik azokat a számukra szükséges hatósági engedélyeket (ha van ilyen), amelyek lehetővé teszik a Telenor számára a jelen megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését Az Előfizetővel szembeni követelmények Az Előfizető felel az előírt szoftver és adatok használatáért, valamint azért, hogy lehetővé tegye a Telenor számára kötelezettségei teljesítését, ideértve azt is, hogy megfelelő hozzáférést biztosítson a Telenornak az Előfizető helyiségeihez, alkalmazásaihoz, adataihoz, a megfelelő információkhoz, valamint minden egyébhez, ami a konkrét szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Az Előfizető felel annak biztosításáért, hogy hardvere (ideértve a számítógépeket, mobiltelefonokat, LAN-t, FW-t, WAN-t és egyéb műszaki infrastruktúrát) és szoftverei megfelelő minőségűek és teljesítményűek legyenek az adott szolgáltatáshoz szükséges forgalom fajtájának és mennyiségének kezeléséhez. Az Előfizető felelőssége, hogy tájékoztassa a Telenort a felhasználással kapcsolatos azon változásokról, amelyek a szerződés szempontjából relevánsak, ideértve a felhasználóknak, illetve azoknak a hardvereszközöknek a számát, akik, illetve amelyek a szoftvert és/vagy a szolgáltatást használják. Az Előfizető köteles továbbá adataiban - így különösen elérhetőségében (telefonszámát, e- mailcímét, székhelyét vagy lakcímét), adószámában vagy adóazonosító jelében - bekövetkezett bármely változásról haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatni a Telenort a szolgáltatások kezelésére az előfizető rendelkezésére bocsátott webes felület útján A Telenorral szembeni követelmények A Telenor vállalja a felelősséget a megállapodásban, valamint a szerződés(ek)ben meghatározott specifikációnak és feltételeknek megfelelően a Telenor által nyújtott szolgáltatások teljesítéséért, és ezért minden tőle telhetőt megtesz. Ha a szolgáltatást a Telenor harmadik személy (pl. szoftvergyártó, vagy más beszállító) közreműködésével nyújtja, a Telenor felel annak biztosításáért, hogy ezen alvállalkozókkal kötött megállapodások biztosítsák az Előfizető jelen általános szerződési feltételekben, valamint a szerződésben meghatározott jogait. A Telenor felel annak biztosításáért, hogy a Telenor és annak alvállalkozói megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek a Telenor jelen általános szerződési feltételekben, valamin t a szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez. 4. A szolgáltatás megrendelésének menete Az Előfizető a szolgáltatást a oldalról elérhető webáruházban rendelheti meg. A megrendelés során az Előfizető kiválasztja azt a szolgáltatást, vagy szolgáltatásokat melyre elő kíván fizetni, a szolgáltatás, vagy szolgáltatások kívánt darabszámát. Ezt követően amennyiben az Előfizetőne k még nincs létező regisztrációja a webáruházba, regisztrációt kell létrehoznia, ahol az Előfizetőre vonatkozó adatokat, az Előfizető kapcsolattartójának adatait, valamint a kívánt felhasználónevet és jelszót kell megadnia. A regisztrációról a Telenor ben megerősítést küld, melyet az abban található linkkel vissza kell igazolni, ellenkező esetben a regisztráció nem kerül véglegesítésre. Meglévő regisztráció esetén az Előfizetőnek a megrendelés során csak a már létező bejelentkezési adatait (felhasználónév és jelszó) szükséges megadnia. A regisztrációt, vagy a bejelentkezést követően az Előfizetőnek el kell fogadnia a Telenor felhőszolgáltatások általános feltételeit, valamint az egyes megrendelt

7 szolgáltatásokra vonatkozó külön feltételeketm melyet követően egy összefoglaló képernyőn a megrendelés adatainak összesítését jeleníti meg a webáruház, beleértve a megrendelni kívánt szolgáltatásokat, a szolgáltatások mennyiségét, árát. A megrendelés adatainak elfogadását követően az Előfizető továbbításra kerül a fizetési oldalra, ahol bankkártyával kiegyenlítheti a megrendelt szolgáltatások ellenértékét. A sikeres fizetést követően a megrendelésről ismét összefoglaló képernyő jelenik meg, valamint a Telenor a megrendelésről visszaigazoló e -mailt küld a regisztráció során megadott címre. 5. FIZETÉS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 5.1 Az Előfizető a megrendelt szolgáltatásokért a Díjakat a megállapodásban szereplő fizetési feltételek szerint, a fizetési határidőben köteles megfizetni. A szerződésekben felsorolt árak tartalmazzák az adókat (így különösen az áfát) és az államnak fizetendő egyéb díjakat. A Telenor felszámíthatja azokat az ésszerű költségeket, amelyek a lejárt tartozások behajtásával kapcsolatban merülnek fel. Ezenkívül felszámíthat minden olyan utazási és egyéb (pl. posta) költséget, amely a megállapodásban szereplő szállítások teljesítésével kapcsolatban merül fel a Telenornál, a Telenor aktuális Díjai alapján, kivéve ha a megállapodás ettől eltérően rendelkezik. Ha az adókkal és egyéb Díjakkal kapcsolatban, illetve a hatósági gyakorlatban olyan változások következnek be, amelyek hatással vannak a jelen megállapodás szerinti teljesítésre, a Telenor jogosult meghatározni, hogy erre tekintettel módosít-e az árain, kivéve ha a megállapodás másként rendelkezik. A Telenor a megállapodással kapcsolatos árakat a szolgáltatási szerződés rendelkezései szerint szabályozhatja. 5.2 A Telenor a szolgáltatás megrendelésekor, illetve azt követően a lehető leghamarabb jogosult számlát kiállítani a Díjakról. Az Előfizető kifejezetetten tudomásul veszi, hogy a részére kizárólag elektronikus számla kerül kiállításra. A számla az Előfizetőnél bejelentkezés követően a oldalon érhető el. Az Előfizető felelőssége ellenőrizni, hogy megkapta-e a számlát. Erre irányuló kérés esetén a Telenor postai úton is elküldheti a számlákat, ilyen esetben viszont ki kell fizetni a Telenor aktuális további díjait. 5.3 Eltérő rendelkezés hiányában az Előfizető vállalja, hogy minden terméket, szolgáltatást és funkciót előre kifizet. 5.4 Előfizető tudomásul veszi, hogy a Díjak csak érvényes hitelkártyával/betéti kártyával fizethetők ki, és az Előfizető köteles megadni az ezzel kapcsolatos adatokat, amikor egy szolgáltatásra megrendelést ad le. A megrendelt szolgáltatás Díja mindaddig levonásra kerül az Előfizető bankszámlájáról, amíg az Előfizető az adott szolgáltatást le nem mondja. A szolgáltatás díja mindig előre esedékes, azzal hogy a következő havi szolgáltatás díja ado tt hónapnak az első megrendelés napjával megegyező számú napját megelőző 5 nappal kerül terhelésre a Telenor által (például minden hónap 10-én). Az Előfizető a szolgáltatás megrendelésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Telenor az adott szolgáltatás lemondásáig az Előfizető bankszámláját megterhelje a megrendeléskor megadott adatok alapján. 5.5 Amennyiben az Előfizető által megadott bankszámlaszámon nem áll rendelkezésre megfelelő fedezet ahhoz, hogy a szolgáltatások aktuális díját a Telenor levonja erről az Előfizető részére tájékoztatást küld útján a kifizetett szolgáltatási időszak lejárata előtt 5, illetve 2 nappal. Amennyiben az Előfizető nem gondoskodik a Díjak megfizetéséről, úgy a megrendelt szolgáltatások felfüggesztett állapotba kerülnek 30 napra. Ezen időszak alatt Előfizető a felhőszolgáltatásokba bevitt adatait elérheti, azokat kimentheti. Amennyiben ezen időszak alatt Előfizető a megrendelt szolgáltatások Díjait kifizeti, úgy a szolgáltatások ismét aktív állapotba ke rülnek. Ennek elmulasztása esetén a 30 nap elteltével az Előfizető szolgáltatási törlésre kerülnek, a felhőszolgáltatásba bevitt adatai többé nem lesznek elérhetők és nem helyreállíthatók.

8 5.6 A Telenor időről időre módosíthatja a Díjait, amelyek a módosítási értesítésben meghatározott időpontban lépnek hatályba. A Telenor legkésőbb a Díjak módosításának hatálybalépése előtt hat héttel köteles honlapján közzétenni a módosítási értesítést. A felek megállapodnak abban, hogy a Telenor az esetleges Díjváltozásról honlapján tájékoztatja az Előfizetőket, melyet az Előfizető köteles figyelemmel kísérni. A Díjváltozások hatályba lépését követően - amennyiben Előfizető a szolgáltatást nem mondja le - annak aktuális díját terheli a Szolgáltató. 5.7 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Díjak nem tartalmazzák a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges esetleges távközlési díjakat. Minden esetben kizárólag az Előfizető felel azokért a távközlési díjakért, amelyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban merülnek fel az Előfizetőnél. A Telenor csak akkor vállalja a felelősséget ezekért a díjakért, ha a távközlési szolgáltatásokat a megállapodásban szereplő szolgáltatások részeként nyújtják, és az Előfizető előfizet az adott távközlési szolgáltatásra. Ilyen esetben a távközlési szolgáltatás szerződési feltételei is alkalmazandók. 5.8 Késedelmes fizetés esetén a évi 14% mértékű késedelmi kamatot kell fizetni. Azokat a számlákat, amelyeket az esedékesség napját követő 20. napig nem egyenlítenek ki, a Telenor jogosult átadni adósságbehajtással foglalkozó cégnek. 5.9 Az Előfizető nem élhet beszámítással a megállapodás alapján vagy a jelen általános szerződési feltételek teljesítése előtt kötött más megállapodás feltételei alapján fizetendő összegekkel szemben Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatban kifizetett számlák összege sem részben, sem egészben nem téríthető vissza, ha a szerződést az Előfizető mondja fel az alatt az időszak alatt, amelyre a kifizetés vonatkozik, ugyanakkor a szolgáltatásokat a kifizetett időszak utolsó napjáig használhatja Ha az Előfizető bankkártya, vagy hitelkártya útján történő valamely kifizetést a Telenor által tisztességtelennek tartott módon visszavon (a továbbiakban: visszaterhelés), 10 EUR összegű kötbért kell fizetnie. Ugyanilyen összegű kötbért kell fizetnie az Előfizetőnek, ha a teljesített kifizetést a Telenor bankja elutasítja. 6. Az Előfizető kötelezettségei 6.1 Az Előfizető köteles az alábbiakra: Napi rendszerességű vagy ha azt a legjobb számítástechnikai gyakorlatok megkövetelik gyakoribb teljes biztonsági másolatot kell készítenie az Előfizető számítógépes programjainak adatbázisáról és számítógépes nyilvántartásáról; Be kell szereznie azoknak a személyeknek a hozzájárulását, akiknek a személyes adatai szerepelni fognak a megnevező szervezet nyilvántartásában, és köteles haladéktalanul értesíteni a Telenort az Előfizető nyilvántartott adataiban bekövetkező minden változásról, ideértve többek között a következő adatokat: a) az Előfizető neve, címe, illetve egyéb a szerződéskötés során megadott adatai; b) az Előfizető domainnevével vagy neveivel kapcsolatos technikai és adminisztratív kapcsolattartó neve, postai címe, címe, telefon- és faxszáma. Az információt a Telenor kérésétől számított 15 napon belül közölni kell Bizalmasan kell kezelnie a Telenortól a szolgáltatások körében kapott jelszavakat, és haladéktalanul értesítenie kell a Telenort, ha megtudja, hogy a jelszó jogosulatlan harmadik személy birtokába jutott. A Telenor jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni amennyiben azt érzékeli, hogy az Előfizető jelszavát vagy más azonosítójat jogosulatlan harmadik személy használja.

9 6.1.4 Előfizető a szolgáltatásokat kizárólag törvényes célra használhatja A legjobb számítástechnikai gyakorlatnak megfelelően köteles lefuttatni a számítógépes vírusokkal kapcsolatos vizsgálatokat a szolgáltatások minden egyes gyakorlati alkalmazása előtt Köteles gondoskodni róla, hogy mindenkor megfeleljen a vona tkozó jogszabályoknak és betartsa a vonatkozó kötelezettségeit, ideértve többek között a törvény, valamint az Előfizető székhelye, lakóhelye vagy állampolgársága szerinti bármely területen érvényes kapcsolódó jogszabályok alapján az Előfizetőre vonatkozó engedélyeket. Az Előfizető ezenkívül köteles beszerezni az Eszköz telepítéséhez és használatához szükséges valamennyi hozzájárulást és jóváhagyást. A Telenor a jelen megállapodás alapján nem tartozik felelősséggel, ha nem teljesíti a kötelezettségeit arra tekintettel, hogy az Előfizető nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokat vagy kötelezettségeit, illetve nem szerezte be az említett hozzájárulásokat vagy jóváhagyásokat. 6.2 Az Előfizető köteles tartózkodni az alábbiaktól: nem módosíthatja, illetve változtathatja meg az Eszközt a Telenor előzetes hozzájárulása nélkül; semmilyen formában sem küldhet el, adhat át, tehet hozzáférhetővé, másolhat, továbbíthat, sugározhat vagy tehet közzé (akár közvetve, akár közvetlenül) olyan adatot, információt vagy szerződéses jogot, anyagot vagy nyilatkozatot, amely sérti valamely természetes vagy jogi személy szellemi tulajdonjogait, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait, illetve a rágalmazásra, istenkáromlásra, a magánélettel vagy a személyes adatokka l kapcsolatos jogok megsértésére vonatkozó jogszabályokat, valamint a hozzáférés helyén ezeknek megfelelő vagy ezekhez kapcsolódó jogszabályokat; a címzett kifejezett vagy hallgatólagos hozzájárulása hiányában nem használhatja a szolgáltatásokat elektronikus levél elküldésére vagy továbbítására; ebbe a körbe tartozik az, hogy nem szabad azonos tartalommal nagy számú kéretlen elektronikus levelet, közismert nevén spamet küldeni; nem használhatja a szolgáltatásokat arra, hogy haszonszerzés céljából vagy egyébként erotikus vagy pornográf anyagokat, képeket, megjelenítéseket vagy szolgáltatásokat szerezzen vagy kínáljon, illetve erre engedélyt adjon, ideértve többek között minden egyéb olyan anyagot, képet, megjelenítést vagy szolgáltatást, amely bántó, jogellenes vagy erkölcstelen, illetve amely valamely jogszabályi kötelezettség megszegését jelenti; nem használhatja a szolgáltatásokat olyan módon, amely harmadik személyek szerzői jogait vagy bármilyen egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. 6.3 A Telenor jelen megállapodásból származó vagy egyéb jogain túl az Előfizető köteles helytállni a Telenor felé minden olyan igény, felelősség, költség, kötbér és bírság tekintetében, amely annak eredményeként keletkezik, hogy az Előfizető megsértette a jelen pont feltételeit. 7. FELELŐSSÉG 7.1 A jogszabályok által megengedett mértékig a Telenor nem felel az Előfizető felé, kivéve ha a jelen megállapodás kifejezetten másként rendelkezik.

10 7.2 Amennyiben a jogszabályok megengedik, a Telenor nem vállal garanciát az Előfizető felé a szolgáltatások vagy az Eszköz minősége tekintetében, illetve az Eszköz adott célra való alkalmasságáért. 7.3 A jelen megállapodás megszegésével kapcsolatban egyik fél sem felel a másikkal szemben az elmaradt haszon, üzleti lehetőség, várt megtakarítások vagy nyereség, valamely Eszköz használatának kiesése vagy értékvesztése, illetve a közvetett vagy következményes károk tekintetében, kivéve a jelen megállapodás lenti 7.4. és 7.5. pontjaiban meghatározott eseteket. 7.4 A jelen megállapodás egyetlen rendelkezése a) sem zárja ki vagy korlátozza a Telenor felelősségét a Telenor, annak alkalmazottai vagy megbízottai gondatlansága miatt bekövetkező haláleset, személyi sérülés vagy csalás tekintetében; b) ha az Előfizető fogyasztónak minősül, nem érinti az Előfizető jogszabályon alapuló jogait. 7.5 Az Előfizető köteles helytállni a Tapstorm vonatkozásában minden olyan elmaradt bevétel és nyereség, valamint minden olyan költség tekintetében, amely abból származik, hogy az Előfizető nem a megállapodásnak megfelelően vette igénybe a szolgáltatásokat, vagy az Eszközt nem megfelelő állapotban szolgáltatta vissza (amennyiben azt a jelen megállapodás feltételei megkövetelik), továbbá az Előfizető mentesíti a Telenort a felügye leti, reklám- vagy kereskedelmi testület vagy hatóság által az oldal Előfizető általi használatával kapcsolatban kiszabott bírságok tekintetében. 7.6 A Telenor kizárja az alábbiakkal kapcsolatos felelősségét: a) ha a feltöltött anyag elveszett, b) ha az Előfizető eszköze, szoftvere vagy távközlési kapcsolata nem kompatibilis az oldallal, c) ha műszaki problémák lépnek fel, ideértve az oldalon jelentkező hibákat, illetve a szolgáltatás megszakadását, d) ha az oldal nem megfelelő, nem megbízható vagy pontatlan, e) ha az Előfizető adatai megsérülnek vagy elvesznek, ideértve többek között azt is, ha az Előfizető hozzáférésének megszüntetését vagy felfüggesztését követően azok nem érhetők el. 7.7 A Telenor helytáll az Előfizető vonatkozásában minden olyan igény tekintetében, amelyet harmadik felek érvényesítenek az Előfizetővel szemben szellemi tulajdonjogaik megsértése miatt, amennyiben az adott jogsértést a Telenor, illetve a Telenor alkalmazottai vagy megbízottai cselekménye vagy mulasztása okozta, illetve egyéb módon abból ered. 7.8 A jelen megállapodás egyetlen rendelkezése sem képezi akadályát annak, hogy a Telenor intézkedjen a tartozás Előfizetőtől történő behajtása érdekében. 7.9 Ha az Előfizető Magyarországon kívüli helyszínről lép be az oldalra, úgy tekintendő, hogy ezt a saját kezdeményezésére teszi, és felelősséggel tartozik a helyi jogszabályok betartásáért. 8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE 8.1 Bármely fél jogosult felmondani a megállapodást, anélkül, hogy a másik fél részére kompenzációt kellene fizetnie, amennyiben a másik féllel szemben csődeljárást kezdeményeztek, vagy végelszámolása felől döntött, vagy valamely hatóság vagy bíróság határozatában megállapítja

11 valamely fél megszűnését (az összeolvadás és az átalakulás eseteit kivéve), illetve ha vele szemben jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendelte el az illetékes hatóság vagy bíróság. 8.2 A Telenor 30 napos felmondási idővel jogosult indokolás nélkül felmondani a megállapodást, amely esetben a megállapodás a felmondási idő lejártakor szűnik meg. 8.3 A megállapodás bármilyen okból bekövetkező megszűnése vagy lejárta nem érinti a felek ezt követően keletkező kereseti vagy jogorvoslati jogait. 8.4 A Telenor az alábbi esetekben fenntartja a jogot a megállapodás azonnali hatályú felmondására: a) Előfizető a Díjakat és/vagy a további díjakat több mint 20 naptári napig nem fizetik ki; b) az Előfizető megszegi a kötelezettségeit; c) az Előfizető előzetes figyelmeztetés ellenére sem orvosolja a szerződésszegést. 8.5 Az Előfizető felmondása esetén felel azért, hogy megkeresse a Telenort azzal kapcsolatban, hogy a Telenor megkapta-e a felmondási értesítését. 9. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI 9.1 A jelen megállapodás bármilyen okból bekövetkező megszűnésekor a következő rendelkezések alkalmazandók: a) a megállapodás tárgyát képező Eszközt és annak további példányait szükség esetén megfelelő állapotban vissza kell szolgáltatni a Telenornak, azok semmiképpen nem lehetnek rosszabb állapotban, mint a megállapodás kezdetekor; b) amennyiben az Előfizető nem megfelelő állapotban szolgáltatja vissza az Eszközt a Telenornak, a Telenor az Eszköz megjavításának megfelelő értékű kompenzációt kérhet, illetve amennyiben az Eszközt nem lehet megjavítani, kérheti az Eszköz pótlásához szükséges összeget; c) a Telenor által az Előfizetőnek a megállapodás alapján az Eszköz tekintetében megadott nem kizárólagos felhasználási engedély azonnali hatállyal visszavonásra kerül; d) az Előfizető köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül kifizetni a Telenornak a megállapodás alapján fizetendő összes Díjat és/vagy további díjat; e) az Előfizető köteles a kártérítésről szóló szakasz szerinti valamennyi összeget kifizetni (ha vannak ilyenek) azok esedékességekor; f) a Telenor előzetes értesítés nélkül megszünteti a szolgáltatások nyújtását. 9.2 Az Előfizető hozzáférésének hivatalos megszüntetését követően a Telenor külön értesítés nélkül végleg eltávolítja az Előfizető adatait a rendszereiből és az Eszközről. 10. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA A fogyasztónak minősülő Előfizetőt a 17/1999 (II.5.) kormányrendelet 5. a) és d) pontja alapján az elállás joga a megrendelt szolgáltatások kifizetését követően nem illeti, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatások teljesítését megkezdte meg Szerződésszegés a Telenor részéről Késedelem A Telenor késedelembe esik, ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdésének egyeztetett időpontját nem tartják be, és a késedelem nem az Előfizető, illetve az Előfizetővel kapcsolatos kockázat miatt keletkezett. A Telenor minden ésszerű intézkedést megtesz az esetleges késedelem tartamának korlátozása érdekében Hibás vagy hiányos felhőszolgáltatások

12 A felhőszolgáltatások akkor hibásak vagy hiányosak, ha a kezdést követően a szolgáltatások nem felelnek meg a specifikációnak és a megállapodás egyéb követelményeinek, és ennek oka nem az Előfizető, illetve az Előfizetővel kapcsolatos kockázat. Amennyiben a felhőszolgáltatások hozzáférési jogosultságait kiosztó rendszer nem érhető el, a Telenor ésszerű időn belül minde n ésszerű intézkedést megtesz a megállapodás követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében. Az Előfizető arányos árleszállításra jogosult, amennyiben többszöri próbálkozás után sem sikerül orvosolni a hibát Feltételek, amelyekért a Telenor nem tartozik felelősséggel A Telenor nem felel az Előfizetővel szemben a megállapodásban szereplő szoftver (eszköz) hibáiért, valamint az Előfizető által az említett hibák miatt elszenvedett károkért. A Telenor nem felel a szolgáltatási szintek betartásának elmulasztásáért, ha annak közvetett vagy közvetlen oka az alábbiak valamelyike: a) az Előfizetővel kapcsolatos ok vagy olyan egyéb körülmény, amelyért az előfizető felelős; b) rendkívüli teljesítési intézkedések végrehajtása; c) az adatok bármilyen okból történő rekonstruálása; d) a felhőszolgáltatások teljesítése során használt, harmadik felektől származó termékekkel kapcsolatos megállapodások megszűnése, ha ennek oka nem a Telenor által elkövetett szerződésszegés Az Előfizető által elkövetett szerződésszegés Nemteljesítés Nemteljesítésnek számít, ha az Előfizető a szerződés rendelkezései szerinti esedékesség időpontjában a szolgáltatások díját nem fizeti meg. Az Előfizetőt a késedelmes fizetések után a jelen megállapodás 5.8 szakasza alapján késedelmi kamat terheli. 30 napot meghaladó nemteljesítés esetén a Telenor választhat, hogy fenn kívánja -e tartani a megállapodást a tőke és fenti kamatköveteléssel, vagy pedig 30 napos felmondási idővel írásban megszünteti a megállapodást. Érvénytelen a megállapodás megszüntetése, ha az említett 30 napos időszak lejárta előtt az Előfizető kifizeti az esedékes összeget és az addig felhalmozódott kamatokat. A 30 napot meghaladóan kifizetetlen összegek esetében a Telenor szabad belátása szerint az Előfizetőnek a megállapodás alapján nyújtott valamennyi szolgáltatást írásbeli értesítéssel, 5 munkanapos határidővel felfüggesztheti mindaddig, amíg az Előfizető megfelelően teljesíti a kifizetést, beleértve a késedelmi kamatokat is Késedelem és egyéb szerződésszegések Az Előfizető szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeit ideértve a tervezett szolgáltatások megkezdésével kapcsolatos határidők elmulasztását is, ha erre az Előfizetővel kapcsolatos körülmények miatt kerül sor. Szintén az Előfizető által elkövetett szerződésszegésnek minősül, ha a Telenor az Előfizető vagy az Előfizetővel kapcsolatos kockázat miatt nem teljesítette a megállapodás szerinti kötelezettségeit, vagy ha az Előfizető egyébként nem teljesíti a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeit. A Telenor mielőtt írásbeli értesítést küldene felfüggesztheti a teljesítését mindaddig, amíg az Előfizető nem rendezi a helyzetet. A Telenor behajthatja a szerződésszegésből eredő többletkö ltségeit (ideértve az elmaradt nyereséget is), valamint az erőforrások szükséges újraelosztásával kapcsolatos ésszerű költségeit is. 11. A szolgáltatás korlátozása 11.1 A Telenor jogosult felfüggeszteni egy adott előfizetői hozzáférés keretében nyújtott összes szolgáltatáshoz való hozzáférést, amennyiben az Előfizető megszegi a megállapodás és/vagy a vonatkozó szolgáltatási szerződés feltételeit. A jelen pont nem értelmezhető úgy, mint amely korlátozza a Telenor 9. pont szerinti felmondási jogait A Telenor pont szerinti joga a szolgáltatások felfüggesztésére akkor is gyakorolható, ha az Előfizető eléri az adott szolgáltatásra irányadó maximális adatforgalmat, azonban azt nem haladja meg.

13 11.3 Ha a szolgáltatásokhoz való hozzáférés az Előfizető szokásos vagy rendkívüli karbantartása miatti leállás következtében kerül felfüggesztésre, a szolgáltatásokat a lehető leghamarabb vissza kell kapcsolni azt követően, hogy a Telenor szerint a felfüggesztésre okot adó körülmények megszűntek A szolgáltatások felfüggesztése után (ha annak oka a ponton kívüli ok) az Előfizető köteles kérelmezni a szolgáltatásokhoz való hozzáférés visszaállítását, a Telenor azonban nem köteles visszaállítani azt. Ha visszaállítási kérelmet kap, a Telenor a következőképpen járhat el: a) a lehető leghamarabb megvalósíthatja a visszaállítást a díjak és/vagy a további díjak, valamint a 7.5. pont szerint fizetendő összegek maradéktalan megfizetésének függvényében; b) további ésszerű feltételeket határozhat meg, mielőtt megállapodik a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításában; c) megtagadhatja a szolgáltatásokhoz való hozzáférést arra hivatkozva, hogy a hozzáférés felfüggesztését eredményező szerződésszegés, utasítás vagy esemény még nem került orvoslásra, illetve még mindig fennáll Az Előfizető köteles megfizetni azokat a további díjakat, amelyeket a Telenor a szolgáltatásokhoz való csatlakozás helyreállításért kér Ha a szolgáltatások felfüggesztését eredményező szerződésszegés, utasítás vagy esemény továbbra is fennáll, vagy az Előfizető nem fogadja el a 11.4.b) pontban említett további feltételeket, a Telenor jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést: a) ha az Előfizető nem fizet ki valamely Díjat vagy további díjat, amennyiben az adott tartozás több mint 20 naptári napon keresztül rendezetlen marad; vagy b) a szolgáltatások felfüggesztését eredményező bármilyen más esemény esetén akkor, ha az adott eseményt nem orvosolják, illetve a további feltételeket nem fogadják el a felfüggesztéstől számított 14 napon belül A Telenor nem nyújt semmilyen garanciát a harmadik személyek által a szolgáltatások nyújtásához szállított áruk biztosítása tekintetében, azonban ha szükséges, átadja az Előfizetőnek a Telenor részére Eszközt szállító harmadik személy által nyújtott engedélyből, szavatosságból, garanciából vagy helytállási kötelezettségből származó előnyöket. 12. SZELLEMI TULAJDONJOGOK A megállapodás időtartama alatt a Telenor valamennyi Eszközzel és kiegészítő dokumentációval kapcsolatos szellemi tulajdonjogával mindvégig a Telenor rendelkezik. 13. TITOKTARTÁS Minden olyan információ bizalmasnak tekintendő, amelyhez a felek a megállapodással összefüggésben férnek hozzá, illetve amelyről a megállapodással összefüggésben szereznek tudomást, kivéve ha az adott információ nyilvánosan elérhető, és ennek nem az az oka, hogy valamelyik fél a titoktartási kötelezettségét megszegi. A felek vállalják, hogy megtesznek minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy a jelen szakasz rendelkezéseinek megsértésével ne adjanak ki információt másoknak. Az információkat legalább olyan módon kell biztosítani, ahogy a fél saját bizalmas információit általában biztosítja. A felek alkalmazottai vagy külső harmadik személyek olyan mértékben férhetnek hozzá a bizalmas információkhoz, amennyiben az a megállapodás megfelelő és hatékony teljesítéséhez szükséges. A felek felelősséggel tartoznak annak biztosításáért, hogy azok, akik hozzáférhetnek a szóban forgó információkhoz, megismerjék a titoktartási rendelkezéseket, és hogy a jelen megállapodással azonos titoktartási kötelezettség vonatkozzon rájuk. Külső harmadik személyekkel, valamint a felek alkalmazottaival csak a jelen pont rendelkezéseinek megfelelően, és csak akkor közölhető bizalmas információ, ha az szükséges. Hatályban maradó rendelkezések: a jelen titoktartási rendelkezés a megállapodás megkötésétől alkalmazandó, és az annak megszűnését követő öt év elteltével szűnik meg.

14 14. AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZLÉSE 14.1 A szolgáltatásokra vonatkozó szerződés létrehozása, a szolgáltatások nyújtása, a tranzakciók jóváhagyása, az Előfizető kifizetései, a tranzakciókkal kapcsolatos panaszok kezelése, valamint a telefonos és internetes ügyfélszolgálati szolgáltatások lehetővé tétele érdekében (a továbbiakban: a célok) a Telenor az Előfizető személyes adatait kezeli. Az adatkezelés jogalapját egyrészről az Előfizető jelen megállapodás elfogadása alapján tett hozzájárulása, másrészről az Elker. törvény 13/A -ban foglalt felhatalmazás képezi. A Szolgáltató az Előfizető következői személyes adatait kezeli: Előfizető neve, Előfizető címe, Előfizető adószáma, adóazonosító jele, ügyfél-azonosító, megrendelési azonosító, Előfizető és/vagy képviselőjének születési helye, ideje, anyja neve, címe, megrendelt szolgáltatások száma, telefonszáma, elektronikus levelezési címe betéti vagy hitelkártya szám, lejárati idő és háromjegyű kártya ellenőrző kód. Az Előfizető személyes adatai a megrendelt szolgáltatások nyújtása, igénybevétele alatt kerülnek kezelésre, illetve a szolgáltatás megszűnését követően mindaddig, amíg a felek egymással szemben bármilyen jogcímen követelést érvényesíthetnek, vagy arra a Szolgáltatót jogszabály kötelezi. Előfizető a szolgáltatások megrendelésével és igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Szolgáltató személyes adatait a Telenor Business Internet Services AS (székhelye: Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, Norway; a továbbiakban TBIS) részére további adatkezelés céljából továbbítsa és átadja. Tekintettel arra, hogy Norvégia az EGT-ről szóló megállapodásban részes más állam, ezért az adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. A Szolgáltató Előfizetőt tájékoztatja, Előfizető pedig tudomásul veszi, hogy a TBIS az adatfeldolgozás körében további adatfeldolgozókat vesz igénybe, mely adatfeldolgozó k az EU-n és az EGT-n kívüli és belüli illetőségűek is lehetnek. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a célokkal kapcsolatban a TBIS-nek az Előfizető személyes adatait az EU-n és az EGT-n kívüli fizetéseket feldolgozó személyeknek, alvállalkozóknak vagy harmadik személyeknek kell kiadnia, illetve átadnia, melyhez Előfizető kifejezetten hozzájárul. A TBIS az adatkezelést az Európai Parlament és a Tanács október 24-én elfogadott, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK Irányelv és az Európai Bizottság által február 5-én elfogadott, a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről szóló 2010/87/EU határozat rendelkezései alapján és azok tiszteletben tartásával végzi. A célok megvalósítása érdekében a Telenor fizetéseket feldolgozó harmadik személlyel, alvállalkozókkal vagy egyéb harmadik személyekkel közli az Előfizető személyes adatait, illetve azokat átadja az említett személyeknek, melyhez Előfizető kifejezetten hozzájárul. Előfizető a szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy hozzájárul adatainak a megállapodásban meghatározottak szerinti kezeléséhez és feldolgozáshoz. Ezt a felek írásbeli hozzájárulásnak tekintik Az Előfizető személyes adatainak a pont szerinti feldolgozása magában foglalja az Előfizető személyes adatának bármilyen, adatgyűjtés, nyilvántartásba vétel, egyeztetés, tárolás és közzététel céljából, illetve ezek valamilyen kombinációjára történő felhasználását. A fenti pontban említett személyes információ az Előfizetővel kapcsolatba hozható minden információt és értékelést magában foglalhat, ideértve többek között az Előfizető nevét, címét, születési dátumát, finanszírozási eszközét (beleértve a bankszámlaadatokat és a betéti vagy hitelkártya számát,

15 lejárati idejét, a háromjegyű kártyaellenőrző kódot), fizetési tranzakcióinak adatait, Tapstormszámlájával kapcsolatos adatokat, telefonszámát és e -mail-címeit A célokkal és az Előfizető személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi személyes adatainak a Telenor, a TBIS és az általa adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik személyek által történő kezelését és feldolgozását, és ahhoz hozzájárul, továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Telenor az Előfizető személyes információit időről időre átadja a megrendelt szolgáltatásokért való fizetéseket feldolgozó személye knek, alvállalkozóknak vagy más harmadik személyeknek, illetve felhatalmazza a TBIS-t az információk átadására A Telenor (Tapstorm) számítógépes rendszerében esetlegesen tárolt minden információ, üzenet és egyéb adat személyesnek tekintendő, mindenkor az Előfizető ezek kizárólagos jogosultja, és semmilyen módon nem sokszorosíthatók, másolhatók, reprodukálhatók, illetve nem tekinthetők meg nyilvánosan, kivéve a jelen megállapodásban említett eseteket, illetve ha az Előfizető kifejezett beleegyezését adta, valamint ha a Tapstorm biztonsági mentési szolgáltatásának céljából és/vagy az Előfizető részére történő szolgáltatásnyújtás céljából és/vagy a Telenor saját belső céljaira A Telenor kifejezetten felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a megállapodás megkötésével az Előfizető tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy amint az Előfizető nem titkosított adata felkerül az internetre, már nincs biztonságban, és szabadon elérhető akár visszaélésszerű felhasználás céljára. A Telenor nem vállal felelősséget azon adatért vagy információért, amely az Előfizető akarata ellenére ilyen módon hozzáférhetővé válik, és a Telenor javasolja titkosítás alkalmazását a szenzitív adatok és információk továbbítása esetén A megrendelt szolgáltatások igénybevétele során az Előfizetők adatai, illetve a felhőszolgáltatásokba bevitt adatok továbbra is az Előfizetők tulajdonát képezik. Előfizetők kizárólagosan felelnek azért, hogy az adataikról biztonsági mentést készítsenek, az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnése előtt azokat mentse Az Infotv ai alapján az Előfizető jogosult arra, hogy a Telenor által kezelt személyes adatai: a) kezeléséről tájékoztatást kérjen; b) helyesbítését kérje; c) törlését vagy zárolását kérje. a) Az Infotv. alapján az Előfizető bármikor kérelmezheti a Telenortól, hogy adjon tájékoztatást az általa folytatott adatkezelésről, így különösen, de nem kizárólagosan az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Előfizető a tájékoztatásra irányuló kérelmét elküldheti ben az vagy postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjesztheti kérelmét telefonon, az ügyfélszolgálat 1220-as telefonszámán. Az Infotv-ben foglaltaknak megfelelően az Előfizető kérelmének a Telenor a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül írásban eleget tesz. Az Előfizető a Telenor által folytatott adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az Előfizető az adott évben ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatás iránti kérelmet nyújt be, úgy a Telenor jogosult költségtérítést kérni (500Ft/hangfelvétel, 5 Ft/lap). Az Előfizető által már megfizetett költségtérítés összegét a Telenor az Előfizető részére visszatéríti, amennyiben az Előfizető személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a Telenor az Előfizető kérelmét nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a Telenor a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Előfizetővel. Ebben az esetben a Telenor az Előfizetőt írásban tájékoztatja a jogorvoslati jogairól is. b) Az Előfizető az Infotv. alapján kérheti személyes adatai helyesbítését, amennyiben azt állapítja meg, hogy a Telenor által kezelt személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak. Az Előfizető a helyesbítés iránti kérelmét ben az vagy levélben a

16 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre küldheti el, valamint azt előterjesztheti telefonon, az ügyfélszolgálat 1220-as telefonszámán keresztül is. A Telenor az Előfizető helyesbítés iránti kérelmének a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül eleget tesz és erről az Előfizetőt írásban értesíti. Amennyiben a Telenor az Előfizető kérelmét nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a Telenor a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Előfizetővel. Ebben az esetben a Telenor az Előfizetőt írásban tájékoztatja a jogorvoslati jogairól is. c) Az Infotv. alapján a Telenor az általa kezelt és az Előfizetőre vonatkozó személyes adatokat törli, amennyiben: az adatkezelés jogellenes; az Előfizető az adatainak törlését kéri; az Előfizető személyes adata hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Törlés helyett az Előfizető kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén az Előfizető személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák. Amennyiben az Előfizető kérelmének megfelelően a Telenor az Előfizető személyes adatait zárolja, úgy a Telenor a személyes adatokat addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Előfizető törlés vagy zárolás iránti kérelmét elküldheti ben az vagy postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjesztheti telefonon, az ügyfélszolgálat 1220-as telefonszámán. A Telenor az Előfizető törlés iránti kérelmének a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül eleget tesz és erről az Előfizetőt írásban értesíti. Amennyiben a Telenor az Előfizető kérelmét nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a Telenor a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Előfizetővel. Ebben az esetben a Telenor az Előfizetőt írásban tájékoztatja jogorvoslati jogairól is. Az Előfizető törlés iránti kérelme kizárólag az Előfizető hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. A Szolgáltató az Előfizető személyes adatainak kezelésére az Előfizető hozzájárulása nélkül és az adatok törlését követően is jogosult az Infotv. rendelkezései alapján, amennyiben az Előfizető személyes adatainak kezelése a Szolgáltató mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (Infotv. 6. ) A Szolgáltató vállalja, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja mindazokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek. Ennek körében vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel lesz a technika mindenkori fejlettségére. Amennyiben több lehetséges adatkezelési megoldás útján lehet az adatok biztonságát biztosítani, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy mindenkor azt a megoldást választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Ez utóbbi esetben az adatfeldolgozó köteles az adatkezelőt haladéktalanul írásban értesíteni Amennyiben az Előfizető a fenti 14.7 pontban foglalt kérelme a Telenor által elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben az Előfizető az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: ; bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

17 15. VIS MAIOR A Telenor nem felel, ha a teljesítést előre nem látható és el nem hárítható külső ok, esemény, különösen természeti katasztrófa, háború, vagy más hasonló esemény teszi lehetetlenné. 16. BIZTOSÍTÁS Az Előfizető vagyoni károk esetére köteles saját költségén biztosítást kötni és fenntartani az Eszközre, annak teljes újrabeszerzési értéke erejéig, minden szokásos kockázattal szemben, az Eszköz esetleges Telenornak történő visszaszolgáltatásáig. 17. PANASZOK Ha egy szerződésszegés vagy mulasztás nyilvánvalóvá válik, a fél a szerződésszegésről való tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul írásbeli értesítést küldeni a másik félnek. Az Előfizető a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos esetleges panaszait a Telenor címére, ügyfélszolgálati telefonszámán vagy ben a következő címre küldheti el: 18. ÁTRUHÁZÁS A megállapodást, illetve az abban szereplő jogokat és kötelezettségeket az Előfizető csak a Telenor előzetes hozzájárulása mellett ruházhatja át, illetve adhatja alvállalkozásba harmadik személynek (akár részben, akár egészben). A hozzájárulás csak megfelelő okból tagadható meg. A Telenor az Előfizető értesítése mellett bármikor jogosult a jelen megállapodást részben vagy egészben harmadik személyre átruházni. 19. HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAI A jelen megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely bármilyen módon, kifejezetten vagy hallgatólagosan, akár szerződésen, akár jogszabályon alapuló jogot biztosít a Telenortól és az előfizetőtől eltérő más személynek. 20. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 20.1 Amennyiben az egyik fél elmulasztja vagy késedelmesen érvényesíti a megállapodás valamely feltételét a másik féllel szemben, az nem minősül és nem tekinthető az adott fél jelen megállapodás szerinti jogairól való lemondásnak, és semmilyen módon nem érinti a fél jelen megállapodás szerinti jogait, kivéve írásbeli joglemondás esetén A megállapodás alapján a felek által tehető, illetve kiadható értesítés, számla vagy más dokumentum akkor tekintendő megfelelően megtettnek, illetve kiadottnak, ha elsőbbségi postai küldeményként, elektronikus levélben vagy faxon keresztül továbbítják olyan személynek és olyan címre, akit és amelyet az egyik fél erre a célra időről időre megnevez. Az értesítéseket, számlákat és más dokumentumokat az Előfizető részére úgy is el lehet küldeni, hogy feltüntetik az Előfizető vezérlőpultjának üzenőfalán ( Az Előfizető által vagy nevében tett, illetve adott értesítéseket, utasításokat és közléseket úgy kell tekinteni, hogy azokat az Előfizető erre felhatalmazott képviselője tette, illetve adta A felek kötelesek betartani a jelen megállapodás szerinti teljesítésre bármely ország területén irányadó jogszabályokat, előírásokat, irányelveket és rendelkezéseket Az Eszközöket kizárólag az Előfizető és annak alkalmazottja/megbízottja használhatja A megállapodásra - eltérő redelkezés hiányában - Magyarország joga alkalmazandó. Felek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy vitáikat elsősorban peren kívül, békés úton, egymás közötti tárgyalásaik során rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a

18 pertárgy értékétől függően a Budaörsi Városi Bíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki A felek kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan információt, amelyet a másik féltől annak üzleti tevékenységével, ügyfeleivel, stratégiáival és terveivel kapcsolatban kapnak. Az ilyen jellegű információt kizárólag a jelen megállapodás céljaira szabad felhasználni, és kizárólag a felek szakmai tanácsadóival, alkalmazottaival, alvállalkozóival, illetve olyan személyekkel közölhető, akikkel azt jogszabály alapján kötelező közölni, ha az információ közlése a megállapodás alapján ésszerűen szükséges, illetve ha azt a megállapodás kifejezetten megengedi Ennek az oldalnak a tulajdonosa a Telenor Magyarország Zrt.; a szolgáltatásokat a Telenor Magyarország Zrt. a Telenor Business Internet Services, egy Norvégiában bejegyzett társaság igénybevételével nyújtja (székhely: Telenor Business Internet Services AS, Snarøyveien 30, 1331 Snarøya, Norvégia).

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Kelemen Krisztina ev (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2890 Tata, Gesztenye fasor 32. Az adatkezelő

Részletesebben

BENCÉS FLOTTA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BENCÉS FLOTTA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BENCÉS FLOTTA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintettekről a Bencés Diákszövetség (cím: 9090 Pannonhalma

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a honlap adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató. a  honlap adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztató a www.marcziskate.hu honlap adatkezeléséről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Marczi Skate Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: ÁGNES Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2330 Dunaharaszti Fő út 43. Az adatkezelő e-mail

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu)

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Név: Szilágyi Business Group Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2176 Erdőkürt, Táncsics

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BabaFotoStudio.Hu Kft. (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (a Szabályok ) megfelelően

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A. MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG (székhely: 1141 Budapest, Bonyhádi út 114. 2/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0006342; adószám:18067264-1-42 ) (a továbbiakban:

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A regisztráció feltétele, hogy az érintett a jelen adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyere haza fiatal program keretében

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) által

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Zöld Pelikán Életmód, Kereskedelmi, Szolgáltató és Ismeretterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő 1.1. Az adatkezelő a VPB Számvitel Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Tulipán utca 24.; cégjegyzékszám: 13-09-167850; statisztikai számjel: 24812180-6920-113-13; adószám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA

DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA DR. HATHÁZI VERA ÜGYVÉDI IRODA ADATKEZELÉS A GYAKORLATBAN, JOGI OLDAL DIGITÁLIA 2013 10/09/2013 ADATVÉDELEM VS. ÜZLETI ÉRTÉK személyes adat védelme: alkotmányos jog személyes adat üzleti érték egyensúly:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció.

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. október 7-ei hatállyal módosult. Új szolgáltatási opció kerül bevezetésre. I. 1. sz. Díjszabás

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I. Bevezető rendelkezések 1.) Dr. Aradi Csilla egyéni vállalkozó (székhelye: 2040 Budaörs, Koszorú u. 6., nyilvántartási szám: 50257843, adószám: 67454619-1-33, továbbiakban: Adatkezelő),

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelés A Magyar Mobiltárca Szövetség regisztrációs oldalán (tesztelj.mobiltarca.com) a MobilTárca teszt szolgáltatás (NFC teszt szolgáltatás) igénybe vételére regisztráló természetes

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Rajtár Hajnalka egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 5900 Orosháza, Előd utca

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 55.

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat)

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat) Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat (Kivonat) 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Testőr-Audit Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft.-nél (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata Általános tájékoztató adatok: A Spirit & Wine Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató) a Holmikölcsönző Online

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat 1. Szervezés és lebonyolítás A Baba-mama expo nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Sarti Szolgáltató Bt. (1118 Budapest,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Általános adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Tagunk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása, mind az ezt követő

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben