ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: JÚLIUS 02.-től

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től"

Átírás

1 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ HATÁLYOS: JÚLIUS 02.-től

2 2 AZ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA A Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti, az minden, az üzletfelek számára nyitva álló üzleti helyiségben hozzáférhető. A Hitelszövetkezet ügyel rá, hogy az Számlatulajdonos megismerje a Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzatot. Ennek érdekében a Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzatot az üzleti helyiségeiben kifüggeszti vagy hozzáférhetővé teszi, illetve kérésre díjmentesen átadja, továbbá internetes honlapján közzéteszi. (www.mecsekkornyekhitelszov.hu) A Hitelszövetkezet Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzatát a Hitelszövetkezet internetes honlapján bárki megtekintheti függetlenül attól, hogy üzleti kapcsolat már létesült-e közöttük. A Hitelszövetkezet a Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzat változásáról legalább 30 nappal korábban értesíti a Számlatulajdonost, úgy, hogy az új Általános Üzletszabályzatot az első bekezdésben meghatározottak szerint, de elsődlegesen saját honlapján hozzáférhetővé teszi. A Hitelszövetkezet indokolt esetben előzetesen levélben is értesíti a Számlatulajdonost a Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzat megváltozásáról. A folyamatban lévő ügyekben - a Hitelszövetkezet ellenkező értesítése hiányában - az új Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzat az irányadó. A Hitelszövetkezet az új Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzata elfogadásának tekinti, ha a Számlatulajdonos a meghirdetéstől, illetve a kifüggesztéstől számított 30 naptári napon belül írásban nem tesz észrevételt. Ha a Számlatulajdonos az érvényben lévő szerződés(ek) részét képező Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, azt a felek szerződés(ek) felmondásának tekintik. Ez alól a Hitelszövetkezet kivételt tehet, és a Számlatulajdonos írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 15 napon belül jogosult meghatározni tételesen a felmondott szerződések körét. I. A FIZETÉSI SZÁMLÁK MEGNYITÁSA 1. A SZÁMLATULAJDONOSOK LEHETSÉGES KÖRE Fizetési számlát a Hitelszövetkezet az Évi CXII. Tv.5.. (7) bekezdése értelmében csak a vele tagsági viszonyt létesitett szervezetek részére vezethet. A. Szövetkezet B. Társas vállalkozások ( gazdasági társaságok ) Részvénytársaság ( Rt ) Korlátolt felelősségű társaság ( Kft ) Egyesülés Közös vállalat ( Kv ) Közkereseti társaság ( Kkt ) Betéti társaság ( Bt ) C. Egyéni vállalkozók D. Egyéb jogi személyek -Társadalmi szervezet

3 3 -Egyesület -Köztestület -Egyes jogi személyek vállalata -Leányvállalat -Alapítvány -Közhasznú társaság -Ügyvédi iroda -Oktatói munkaközösségek -Alkotói közösségek -Egyház E. Polgári jogi társaság ( Társaság ) Minden egyéb - itt fel nem sorolt - vállalkozási formában működő ügyfél számlanyitási lehetőségének elbírálására, a számla megnyitására jogosult személyek és a számlanyitási dokumentumok körének meghatározására a Hitelszövetkezet jogi szakemberének írásba adott állásfoglalását kell irányadónak tekinteni. 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSÁBAN HASZNÁLT KIEMELT FOGALMAK: fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Hitelszövetkezet egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is, pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott, fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól, keretszerződés: a Hitelszövetkezet és az ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is, fizető fél: az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik, kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja, átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás, beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett Pénzforgalmi szolgáltatónak vagy a fizető fél saját Pénzforgalmi szolgáltatónak adott hozzájárulás alapján történik, értéknap: az a nap, amelyet a Pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz, sorbaállítás: a Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a Pénzforgalmi szolgáltatóval, munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart,

4 4 Pft: A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló évi LXXXV. Törvény Mikrovállalkozás: minden olyan vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy az üzleti év utolsó napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg. 3. A SZÁMLÁK FAJTÁI A Hitelszövetkezet a számlatulajdonosai részére különféle, az alábbiakban ismertetett bankszámlákat vezeti. fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Hitelszövetkezet egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is, pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott, Elkülönített számla, melyet a számlatulajdonos kérésére (a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan) nyit a Hitelszövetkezet abból a célból, hogy a számlatulajdonos a különböző tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmát elkülönítetten tudja kezelni. Valamennyi lekötés nélküli számla elszámolása (kamat, jutalék, díjak, költség, stb.) az e szabályzatban foglaltak szerint történik. Devizakülföldiek pénzforgalmi számlát nem nyithatnak. Lekötött betétszámlák Lekötött betétszámlát a számlatulajdonos szabad pénzeszközeinek elhelyezése céljából nyithat. A lekötött betétszámla nyitásának feltétel, hogy az ügyfél rendelkezzen a Hitelszövetkezetnél pénzforgalmi számlával. A lekötési megállapodásban a pénzforgalmi számlára hivatkozni kell. A lekötési lehetőségek és a lekötési időtartamtól függő aktuális kamatmértékek az érvényben lévő Hirdetményben kerülnek meghatározásra. A lekötött betétek felmondásának feltételeit és a felmondási időt a betéti szerződés tartalmazza. Alaptőke letéti számla (befizetési betétszámla) Pénzbetét szolgáltatására kötelezett gazdasági társaságok alapításhoz szükséges törzstőkéjének befizetésére szolgáló számla. 4. A PÉNZFORGALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ KERETSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE A Fizetési számla megnyitásakor a keretszerződést azon képviseleti joggal rendelkező személlyel ( személyekkel ) kell megkötni, aki(k) egyébként jogosultak a fizetési számla felett rendelkezőket bejelenteni. Gazdasági társaságok esetén az általánostól eltérő szabályok vonatkozásában figyelemmel kell lenni az 1997.évi CXLIV. Tv ában foglaltakra is. Szövetkezetek:

5 5 Az igazgatóság elnöke, az ügyvezető elnök, az ügyvezető igazgató, vagy az alapszabályban meghatározott igazgatósági tag. Jogi személyiségű gazdasági társaságok : Részvénytársaság: Az igazgatóság tagjai ( ha azonos terjedelmű a képviseleti joguk, akkor bármelyik; ha az alapszabály általános joggal ruházott fel valamely igazgatósági tagot, akkor az a tag, illetve a különös képviseleti joggal felruházott tag, ha ez a jogkör a bankügyletekre is vonatkozik.) Korlátolt felelősségű társaság: Az ügyvezető, több ügyvezető tag esetén bármelyik önállóan, ha képviseleti joguk azonos terjedelmű. Egyesülés: Az igazgató. Közös vállalat: Az igazgató. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (közkereseti társaság, betéti társaság ) A társasági szerződésben képviseleti joggal rendelkező személyek az ott meghatározott módon ( önállóan vagy együttesen ). A bejelenteni jogosultak körének megállapításához a cégbejegyzésről szóló cégbírósági végzésnek ( cégjegyzéknek ) a tartalmát is figyelembe kell venni, amely magában foglalhatja a képviseleti joggal rendelkező személy képviseleti jogosultságának - bizonyos ügykör vonatkozásában - a kizárását, vagy korlátozását. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, mg-i őstermelő, természetes személyek: Maga az egyéni vállalkozó, illetve a számlanyitást kezdeményező természetes személy. Egyéb jogi személy: Társadalmi szervezet: Ha az alapszabály értelmében a képviseleti jogot egy személy gyakorolja, úgy, ez a személy egyedül; amennyiben a képviseleti jogot - miben korlátozás és kikötés nélkül több személy gyakorolja, úgy ezek együttesen és külön- külön is jogosultak a számla megnyitására. Egyesület: Az alapszabályban képviseleti joggal felruházott személy. Köztestület: A köztestületet létrehozó törvény által meghatározott, képviseleti joggal felruházott személy. Leányvállalat: A létesítő jogi személy által kinevezett igazgató. A leányvállalatot létesítő jogi személy az alapító okiratban vezetői testületet is létrehozhat, és a képviseleti jogosultságot az igazgató, valamint a vezetői testület között megoszthatja. Alapítvány: Az alapítványt kezelő szerv képviselője. Közhasznú társaság: Az ügyvezető, több ügyvezető tag esetén bármelyik önállóan, ha képviseleti joguk azonos terjedelmű. Ügyvédi iroda: Az ügyvédi iroda vezetője, vagy az általa képviseleti joggal felruházott tag. Egyház: Az alapszabályban meghatározott, képviseleti joggal felruházott személy. 5. A FIZETÉSI SZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK (1) Pénzforgalmi számlát a Hitelszövetkezet akkor nyithat, ha a) jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett vállalkozás a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint adószámát és statisztikai számjelét közölte,

6 6 b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését) egy másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítványt vagy annak hiteles papír alapú másolatát, c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta. (2) Fizetési számlát a Hitelszövetkezet akkor nyithat, ha a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett - a jogi formájára vonatkozó előírások szerint - a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta. (3) A pénzforgalmi számlát a Hitelszövetkezet azonnali hatállyal megszünteti, ha a számla megnyitását követő kilencven napon belül a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett szervezet a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. (4) Az (1) bekezdés b) pontja alapján: a) gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte, b) nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni az a) pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően lehet. 6. A SZÁMLATULAJDONOSOKKAL MEGKÖTENDŐ BANKSZÁMLA-SZERZŐDÉSEK A számlatulajdonos és a számlavezető Hitelszövetkezet kapcsolatát, a számlavezetésre vonatkozó feltételeket a Fizetési számla-szerződés (Keretszerződés) tartalmazza. A fizetési számla-szerződés - mint minden más szerződés - kétoldalú jogviszonyt takar, amely akkor jön létre, amikor a szerződést a Hitelszövetkezet és a számlatulajdonos aláírták. A fizetési számla-szerződéseket két példányban kell kiállítani és mindkét példányt - mindkét részről - eredetiben kell aláírni. Egy példányt a számlatulajdonosnak kell átadni, a másik példányt a Hitelszövetkezetnek kell megőriznie. Valamennyi fizetési számlát nyitó ügyféllel a Hitelszövetkezet az alábbiakban felsorolt fizetési számla-szerződést köti meg. - Befizetési betéti szerződés (törzstőke elhelyezés esetén) - Keretszerződés Fizetési számla nyitására és a mellékletét képező Általános szerződési feltételek A fizetési számla-szerződés megkötésekor egyéni vállalkozó esetén "egyéni vállalkozó" megnevezést vagy "e.v." rövidítést, egyéni cég esetén "egyéni cég" megnevezést vagy "e. c. rövidítést kell a számlatulajdonos neve után feltüntetni. Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az "egyéni vállalkozó" megnevezést vagy annak "e. v. " rövidítését, valamint az egyéni cég az "egyéni cég" megnevezést vagy annak "e. c." rövidítését köteles feltüntetni. Ha a törzstőke/alaptőke befizetése, illetve átutalása során a fizetést teljesítő természetes és jogi személyek, valamint befizetéseik összege egyértelműen megállapítható, úgy az adatokat - a számla megnyitóinak kérésére - az e célt szolgáló rovatokba fel kell vezetni. Amennyiben a befizetés (átutalás) egy összegben, illetve oly módon történt, hogy a befizető személye nem állapítható meg egyértelműen, úgy a rovatokat áthúzással törölni kell.

7 7 A bejegyzési kérelem cégbírósági átvételéről szóló tanúsítvány bemutatásáig a fizetési számla mellett alaptőke letéti számlaként kezelt alszámlát nyit a Hitelszövetkezet, erre történik a törzstőke befizetése. A cégbírósági bejegyzés iránti kérelem befogadását igazoló tanúsítvány bemutatását követően a törzstőkének (alaptőkének) a társaság rendelkezésére bocsátott részével a társaság szabadon rendelkezik. A fizetési számlát csak cégjegyzékben vagy más, a cég létrejöttét deklaráló okiratban feltüntetett néven nyit a Hitelszövetkezet. Természetes személy esetén ez csak a számlatulajdonos igazolt nevére szólhat. A számlanyitáskor a leendő számlatulajdonos, vagy igazolt képviselője (képviselői) személyazonosságát az ennek igazolására szolgáló okmány segítségével megállapítja a Hitelszövetkezet. Valamennyi számlanyitás esetén a későbbiekben leírt módon a Hitelszövetkezetnek aláírási kartonon fel kell venni a számla(ák) felett rendelkező tulajdonos(ok) vagy igazolt képviselőik aláírás-mintáját. A számla megnyitásakor a Hirdetményben meghatározott, a bankszámlán elhelyezendő kötelező folyószámlabetétet kér be az ügyféltől a Hitelszövetkezet. A keretszerződés megkötését megelőző kötelező tájékoztatás elemei meg kell, hogy feleljenek a évi LXXXV. Tv ában foglaltaknak. A keretszerződésen alapuló fizetési megbízások teljesítését követően fennálló utólagos tájékoztatási kötelezettségének a Hitelszövetkezet a évi LXXXV. Tv. 23.-ában foglaltaknak megfelelően tesz eleget. A felek a keretszerződésben megállapodhatnak arról, hogy - a évi LXXXV. Tv ban foglalt haladéktalan tájékoztatástól eltérően - a 23. (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott tájékoztatást a Hitelszövetkezet a fizető fél részére legalább havonta egy alkalommal átadja vagy rendelkezésre bocsátja, oly módon, hogy a fizető fél az adatokat az adatok céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt adatokat változatlan formában és tartalommal megjeleníthesse. Ha a fizető fél fogyasztó, a Hitelszövetkezet a fizető fél részére havonta legalább egy alkalommal papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen átadja a 23. -ban meghatározott adatokat. A keretszerződések módosítására nézve a Pft.-ben előírt szabályok mellett a Hpt (7) bekezdését is figyelembe kell venni. Ennek megfelelően külön szabályok érvényesek a fogyasztó és mikrovállalkozás körre, illetve az ezen besorolásba nem tartozó ügyfelekre. Egyrészt a keretszerződésnek tartalmaznia kell azt az ok-okozati összefüggés rendszert, ami alapján a Hitelszövetkezet jogosult egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani a szerződést. Ezen túlmenően fogyasztó, vagy mikrovállalkozás ügyfél esetén a szerződés módosítást annak tervezett hatályba lépése előtt legalább két hónappal korábban kell kezdeményezni írásban az érintett ügyfélkör irányában. Ezen felül elektronikus úton is (www.magyar Vidékhitelszov.hu) közzé kell tenni. 7. RENDELKEZÉS A FIZETÉSI SZÁMLA FELETT (1) A fizetési számla felett természetes személy számlatulajdonos a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon, önállóan vagy más személlyel együttesen vagy külön-külön rendelkezhet. (2) Jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített nevének (cégnevének) betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti egyéb szervezet a létesítő okiratában, ennek hiányában a fizetési számlaszerződésben meghatározott módon

8 8 rendelkezhet fizetési számlája felett. (3) A számlatulajdonos vagy a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy által feljogosított rendelkezésre jogosult rendelkezési joga bármikor visszavonható vagy - a fizetési számlaszerződésben meghatározott esetben és módon - korlátozható. (4) A Hitelszövetkezet a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy a rendelkezési jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa. (5) A rendelkezési jog gyakorlása során a Hitelszövetkezet a tőle elvárható gondossággal ellenőrzi, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás [ideértve személyazonosító kódot (PIN kód) vagy egyéb kódot] megegyezik-e a rendelkezésre jogosult Hitelszövetkezetnél bejelentett aláírásával [személyazonosító kódjával (PIN kód) vagy egyéb kódjával]. (6) A számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (ezen alpont alkalmazásában a továbbiakban: vezető) - a Hitelszövetkezet által rendszeresített módon - írásban jelenti be (ezen alpont alkalmazásában a továbbiakban: bejelentés) a fizetési számla felett rendelkezni jogosultat. A Hitelszövetkezet nem vizsgálja, hogy a számlatulajdonos, illetve a vezető által a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. (7) A vezető bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását - a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok figyelembevételével - hitelt érdemlő módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja. A Hitelszövetkezet nem felel a változásbejegyzési kérelem utóbb történő elutasítása esetén a számlatulajdonosnál bekövetkező károkért. Ha a vezető megbízatása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. (8) Ha a számlatulajdonos szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályból következően a szervezetnek több, önálló képviseleti joggal rendelkező vezetője van, bármelyik vezető bejelentése érvényes. Ha a számlatulajdonos szervezet létesítő okirata alapján a vezetők közül egy vagy több személy kizárólagosan jogosult a bejelentésre, akkor az általuk tett bejelentés az érvényes. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik meg. (9) Ha vitatott a bejelentő jogosultsága a szervezet képviseletére, a Hitelszövetkezet a bejelentés szempontjából a szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentőt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére jogosult. (10) A számlatulajdonos a fizetési számlája felett - a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel - szabadon rendelkezik. (11) A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. A Hitelszövetkezeti ügyfelek által a Hitelszövetkezethez benyújtott megbízások rendelkezési jogosultságát a Hitelszövetkezet vizsgálja. A számla feletti rendelkezési jog akkor nyílik meg, amikor a számlavezető Hitelszövetkezethez a számlatulajdonos, vagy annak a fizetési számla-szerződés megkötésére jogosult képviselője (képviselői) - az erre a célra rendszeresített aláírás-nyilvántartó kartonon - írásban bejelenti a fizetési számla feletti rendelkezésre jogosultak aláírását. Az aláírás-bejelentést az ügyfélnek két példányban kell kitöltenie. Az egyik példány érvénybe helyezés után a Hitelszövetkezetnél marad a rendelkezésre jogosultak aláírásának ellenőrzésére, a másik példányt (érvénybe helyezve) vissza kell adni a benyújtónak. A Home- Banking szolgáltatást igénybe vevő Számlatulajdonos a Pénzforgalmi Keretszerződés aláírásával egyidejűleg az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az Eurobank ügyfélterminál minden egyes felhasználójára vonatkozóan megadott adatok mellett köteles rendelkezni az elektronikus aláírásra jogosultak nevéről. Az aláírás bejelentő kartont a Számlavezető hely ebben az esetben is bekéri a Számlatulajdonostól.

9 9 A pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazás lehet eseti (egy alkalomra szóló) is, mely a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazást a Számlatulajdonos közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles megadni oly módon, hogy az egyértelműen tartalmazza a meghatalmazott személyazonosságának a megállapításához szükséges adatokat és a rendelkezési jog tartalmát. A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését a Számlatulajdonos kizárólag új aláírás bejelentő karton kitöltésével kezdeményezheti. A cégszerű aláírás a fizetési számla feletti rendelkezés esetében azt jelenti, hogy - az egyéni vállalkozó kivételével - kötelezően fel kell tüntetni a számlatulajdonos nevét. A számlatulajdonos nevének kötelező feltüntetése történhet bélyegzővel, elektronikus úton vagy kézírással. A számlatulajdonos neve felett az arra jogosultaknak aláírásukkal is el kell látniuk a pénzforgalmi megbízást vagy más dokumentumot. Amennyiben a számlatulajdonos az aláírás-bejelentő karton hátoldalán bélyegzőt jelent be, akkor csak és kizárólag a feltüntetett bélyegzővel együtt lehet elfogadni a Hitelszövetkezetnek a cégszerű aláírást. A bankszámla(ák) felett rendelkezésre jogosult(ak) aláírásának bejelentéséhez ellenőrizni kell a számlanyitáshoz szükséges okiratokból a számlatulajdonos vagy képviselője (képviselői) fizetési számla-szerződés kötésére vonatkozó jogosultságát és aláírásának hitelességét. (Pl.: Társasági szerződés, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány.) II. A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA 1. FIZETÉSI MÓDOK Ha a jogszabály a pénztartozás kiegyenlítésének módját kötelezően nem írja elő, akkor a felek a Hitelszövetkezetnél alkalmazott fizetési módban szabadon állapodhatnak meg. A Hitelszövetkezetnél alkalmazásra kerülő fizetési módok a következők: -átutalás, egyszerű átutalás csoportos átutalás rendszeres átutalás hatósági átutalás és az átutalási végzés -beszedés felhatalmazó levélen alapuló beszedés váltóbeszedés csoportos beszedés határidős beszedés -készpénzfizetés készpénzbefizetés készpénzkifizetés fizetési számláról Amennyiben a számlatulajdonosok egymással a bankszámlák közötti fizetés módjában nem állapodtak meg, illetve azt nem hozzák írásba a Hitelszövetkezet tudomására, a fizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni. 2. A FIZETÉSI MEGBÍZÁS ÁTVÉTELE, AZONOSÍTÁSA (1) A Hitelszövetkezet Hirdetményében meghatározza a munkanapon belül azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat átveszi; ezen belül meghatározza azt a végső benyújtási határidőt, ameddig az átvett és befogadott fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló

10 10 feladatokat - ha az ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg vagy törvény és e rendelet eltérően nem rendelkezik - a tárgynapon teljesíti. A végső benyújtási határidő és a záró időpont között átvett további fizetési megbízások, valamint a nem munkanapon beérkezett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat - ha az ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg, vagy rendelet eltérően nem rendelkezik - a Hitelszövetkezet legkésőbb a következő munkanapon teljesíti. (2) A Hitelszövetkezet a fizetési megbízás beérkezésekor a megbízás adatai mellett a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) is rögzíti és tárolja. (3) A fizetési megbízás átvétele a beérkezés sorrendjében történik. (4) A fizetési megbízás kötegenként is benyújtható, ha az egyes fizetési megbízások összetartozása egyértelműen megállapítható. (5) A Hitelszövetkezet a fizetési számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat - törvény vagy a számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. (6) Ha a Hitelszövetkezet a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által elektronikus úton továbbított fizetési megbízás teljesítését az azon szereplő - jóváírást (terhelést) azonosító - adatok hibája vagy hiánya miatt nem tudja elvégezni, e felismerést követően a) belföldi forint fizetési forgalomban az (1) bekezdés szerinti teljesítési határidő figyelembevételével visszautasítja, b) egyéb fizetési megbízás esetében legkésőbb az átvételt követő munkanapon a fizetési megbízás visszautasításával vagy más módon értesíti erről a fizetési megbízást elküldő Hitelszövetkezett. 3. A FIZETÉSI MEGBÍZÁS BEFOGADÁSA Jogszabály alapján a napközbeni átutalás, azaz a 4 órás szabály alá azok a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő, belföldi forint átutalások tartoznak, amelyek keretében mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon belül végzi tevékenységét. Ily módon az elektronikus csatornán befogadott egyszeri átutalási megbízások, csoportos átutalási megbízások, rendszeres (állandó) átutalási megbízások július 2-tól átkerülnek a GIRO napközbeni átutalási rendszerébe. A 4 órás szabály alá nem tartozó, tehát továbbra is az éjszakai elszámolás keretében feldolgozásra kerülő megbízások: - és csekkbeszedések A Hitelszövetkezet döntése alapján a papír alapú átutalási megbízások továbbra is az éjszakai elszámolás keretében, az IG1 rendszerben kerülnek elszámolásra. (1) A Hitelszövetkezet a fizetési megbízás II. 2. (1) bekezdése szerinti teljesítésére - az ügyfél által megjelölt későbbi időpont, vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a teljesítési határidőt a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja. (2) A fizetési megbízás befogadásának időpontja: a) átutalás esetén az az időpont, amikor a Hitelszövetkezet az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet, részteljesítés esetén az első részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll; b) beszedés esetén ba) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is -, okirat birtokában átvette,

11 11 bb) a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette; c) készpénzfizetés esetén ca) pénztári befizetésnél az az időpont, amikor a Hitelszövetkezet a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a fizető féltől a készpénzt átvette, cb) kifizetésnél az az időpont, amikor a fizetési megbízást a Hitelszövetkezet a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. (3) Az elektronikus átutalás akkor tekinthető a Hitelszövetkezethez beérkezettnek, amikor a tétel a számlavezető rendszerben megjelenik. A fedezet rendelkezésre állását követően a megbízás feldolgozásra kerül. 4. A FIZETÉSI MEGBÍZÁS VISSZAUTASÍTÁSA AZ ÜGYFÉL FELÉ (1) Ha a fizetési megbízás a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, a Hitelszövetkezet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja. (2) A 18/2009.(VIII.6.) MNB. rendelet 2. mellékletében meghatározott, a fizetési megbízások kiállítására vonatkozó szabályoknak meg nem felelő adattartalommal kiállított fizetési megbízást a Hitelszövetkezet a fizetési megbízást benyújtó saját ügyfele számára teljesítheti, ha a fizetési megbízás kiállítására (adattartalmára) vonatkozó szabályoknak való megfelelést a Hitelszövetkezet a fizetési megbízás visszautasítása nélkül is biztosítani tudja. (3) A Hitelszövetkezet - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha a számlatulajdonossal másként nem állapodik meg - a fizetési számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízásokat visszautasítja. (4) Jogszabály vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorbaállított fizetési megbízást a sorbaállítás időtartamának eredménytelen elteltét követően a Hitelszövetkezet visszautasítja. (5) A Hitelszövetkezet a keretszerződésben vagy az ügyféllel kötött más megállapodásban foglalt feltételeknek meg nem felelő módon kiállított és benyújtott fizetési megbízást visszautasíthatja. (6) Ha a Hitelszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti az ügyfelet a visszautasítás tényéről, továbbá - jogszabály tiltó rendelkezése hiányában - lehetőség szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról. (7) A Hitelszövetkezet a (6) bekezdés szerinti értesítést a) haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési megbízás II. 2. (1) bekezdése szerinti átvételét követő munkanapon, b) terhelési nap megjelölése esetén a terhelés napját követő munkanapon, c) a sorbaállítás időtartamának lejártakor a Hitelszövetkezet és az ügyfele között létrejött szerződésben meghatározott módon küldi meg vagy teszi elérhetővé az ügyfél számára. A Hitelszövetkezet a jogszabály rendelkezésén vagy megállapodáson alapuló ellenjegyzéssel ellátott, valamint csatolt okiratot tartalmazó papíralapú fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása esetén a fizetési megbízást és az okiratot visszaküldi az ügyfélnek. (8) Beszedési megbízás teljesítésének visszautasítása esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a (6) és (7) bekezdésben foglaltaknak a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján tesz eleget. (9) A (6) bekezdés szerint megindokolt visszautasítás esetén a keretszerződés alapján a tényleges és közvetlenül felmerült költséggel arányos díj számítható fel. (10) Ha a Hitelszövetkezet és a fizető fél közötti keretszerződésben foglalt összes feltétel teljesül, a fizető fél Hitelszövetkezete jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - nem utasíthatja vissza a jóváhagyott fizetési megbízás teljesítését, függetlenül attól, hogy azt a fizető fél, vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték. (11) A visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek kell tekinteni.

12 12 5. A FIZETÉSI MEGBÍZÁS SORBAÁLLÍTÁSA, RÉSZTELJESÍTÉS (1) A fedezethiány miatt nem teljesíthető, törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján vissza nem utasított átutalási és beszedési megbízást a Hitelszövetkezet - törvény vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - legfeljebb harmincöt nap időtartamra sorbaállítja. A sorbaállítás határideje a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik. (2) A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízás a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján legfeljebb a terhelési naptól számított négy munkanap időtartamra állítható sorba. (3) A fizető fél számláját vezető Hitelszövetkezet - a csoportos beszedési megbízás kivételével - a fizetési számlán fedezet hiányában nem teljesíthető beszedési megbízások sorbaállításáról a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet. Az értesítés az eredeti beszedési megbízás adatait és a sorbaállítás utolsó napját tartalmazza. (4) A Hitelszövetkezet törvény előírása vagy a számlatulajdonossal kötött megállapodás alapján - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a fedezethiányos fizetési megbízásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít. (5) Csoportos átutalási és csoportos beszedési megbízásra részfizetés nem teljesíthető. 6. A HATÓSÁGI ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS ÉS AZ ÁTUTALÁSI VÉGZÉS KÜLÖN SZABÁLYAI (1) A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés befogadásának időpontja az az időpont, amikor a fizető fél Hitelszövetkezete a fizetési megbízást a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette. (2) A kedvezményezett által a Hitelszövetkezet útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás esetén a befogadási időpont a kedvezményezett Hitelszövetkezete szempontjából az az időpont, amikor a hatósági átutalás megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában átvette. (3) A kedvezményezett saját Hitelszövetkezete útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás teljesítésének visszautasítása esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a II. 4. (8) bekezdésében foglaltak szerint jár el. (4) Az átutalási végzés, illetve a kedvezményezett által közvetlenül a fizető fél számláját vezető Hitelszövetkezethez benyújtott hatósági átutalási megbízás teljesítésének a visszautasításáról a fizető fél Hitelszövetkezete a II. 4. (6) bekezdésében és - a jelen 6. fejezet (7) bekezdésében foglalt eltéréssel - a II. 4. (7) bekezdésében foglaltak szerint eljárva közvetlenül értesíti az átutalási végzés benyújtóját, illetve a kedvezményezettet. (5) A fizető fél számláját vezető Hitelszövetkezet a fizetési számlán fedezet hiányában nem teljesíthető hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés sorbaállításáról haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet és az átutalási végzés benyújtóját. Az értesítés a fizetési megbízás adatait és a sorbaállítás utolsó napját tartalmazza. (6) A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás sorbaállítása esetén az (5) bekezdés szerinti értesítést a fizető fél számláját vezető Hitelszövetkezet a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója útján küldi meg. (7) A fizető fél számláját vezető Hitelszövetkezet az értesítéseket a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés hozzá történő beérkezésével azonos módon küldi meg A HATÓSÁGI ÁTUTALÁS ÉS AZ ÁTUTALÁSI VÉGZÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÁTUTALÁS, MINT FIZETÉSI SZÁMLÁK KÖZÖTTI FIZETÉS (1) A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban a pénzkövetelést a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére hatósági átutalással vagy a hatósági végzésben foglaltak szerint kell teljesíteni.

13 13 (2) A hatósági átutalás esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalás megbízás adója által meghatározott fizetési számlára. (3) Hatósági átutalási megbízás adására jogosult a hatósági átutalást saját pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül is kezdeményezheti, amely köteles azt továbbítani az adós pénzforgalmi szolgáltatójának. (4) A hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás esetén a fizető fél nem gyakorolhatja a helyesbítéshez való jogot. (5) A hatósági átutalási megbízás átvételét sem a fizető fél, sem a hatósági átutalás kezdeményezésére jogosult pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg. 7. A FEDEZETIGAZOLÁS (1) Fedezetigazolást a számlatulajdonos megbízásából a számlavezető Hitelszövetkezet állít ki. A fedezetigazolás tartalmazza különösen a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, fedezetként elkülönített összeget, az elkülönítés célját, a kedvezményezett megjelölését, a fedezet elkülönítésének időtartamát és felhasználásának módját. (2) A fedezetigazolásban megjelölt összeget a Hitelszövetkezet elkülönítetten kezeli. (3) A felek a fedezetigazoláshoz kapcsolódóan a fizetési módban is megállapodnak. 8. BEFOGADÁSI HATÁRIDŐK, TRANZAKCIÓK FELDOLGOZÁSA Befogadási határidők IG1 rendszerben: IG1 rendszer befogadási határideje (cut-off time): 14 óra 15 perc Befogadási határidők IG2 rendszerben: július 1-től a napközbeni átutalás alá eső tételek esetén 5 elszámolási ciklus lesz, amelyek 6:00-tól 16:05-ig kétóránként kezdődnek. Ezek: A szombati csere munkanapokon azonban csak három ciklusra kerül sor: A Hitelszövetkezet döntése alapján a tárgynapi teljesítésre szolgáló tételek befogadásának határideje, azaz a cut-off time: 16 óra 05 perc. Az utolsó ciklusban beküldött tranzakciók jóváírása legkésőbb 18 óráig megtörténik. Abban az esetben, ha az átutalási megbízás a tárgynapi teljesítésre meghatározott végső befogadási határidő (cut-off time) után érkezik be, a Hitelszövetkezet a következő munkanap első elszámolási ciklusában biztosítja a 4 órás szabálynak való megfelelést. A 4 órán belüli teljesítési határidő attól az időponttól számítódik, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az átutalási megbízást befogadta. Az ügyfeleknek lehetősége van arra, hogy akár 7*24 óra alatt nyújtsanak be átutalási megbízásokat, de ha azok a Hitelszövetkezet nyitva tartási idején kívül érkeznek (pl. hétvégén, munkaszüneti-, vagy ünnepnapokon), abban az esetben nem akkortól számítódik a 4 óra, amikor a fizető fél (átutaló) a megbízást benyújtotta, hanem a következő banki munkanapon azon kora reggeli időponttól, ciklustól, amikor a Hitelszövetkezet megvizsgálta a fedezet rendelkezésre állását, a fizetési számlát megterhelte vagy a szükséges fedezetet elkülönítette, azaz kivonta az ügyfél rendelkezése alól.

14 14 Tranzakciók feldolgozása, kezelése IG1 rendszerben: Az éjszakai elszámoláshoz tartozó tevékenységek az elszámolási napot megelőző munkanapon kezdődnek (T) és az elszámolási napon (T+1nap) fejeződnek be. Így az ügyfél által indított átutalási megbízás fedezeteként szolgáló összeg legkorábban másnap jelenik meg a kedvezményezett fizetési számláján. Tranzakciók feldolgozása, kezelése IG2 rendszerben: A napközbeni elszámolás keretében indított tételek feldolgozási sorrendje szerint az a tétel teljesül korábban, amit korábban is indítottak. A napközbeni többszöri elszámolás teljeskörű lebonyolítása rendkívüli helyzet kivételével az adott elszámolási napon történik meg. A legfeljebb 4 órán belüli teljesítési határidő attól az időponttól számítódik, amikor megtörténik az átutalás teljesítéséhez szükséges összeggel a fizető fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése, a fedezet biztosítása. (napon belüli küldésnél többszöri fedezetvizsgálat történik). Ha a fizető fél (átutaló) által megadott terhelési nap a Hitelszövetkezet szempontjából nem minősül munkanapnak, akkor a következő munkanapot kell terhelési napnak tekinteni. A Hitelszövetkezet a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési műveletnek. A téves számlavezetői bejegyzésből eredő bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelően a Hitelszövetkezet joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési időn belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül haladéktalanul, minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintő fizetési megbízást az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerződési viszonyból származó zárolást megelőzően - helyesbíteni. A helyesbítésről a Hitelszövetkezet az ok megjelölésével utólag a számlakivonaton tájékoztatja a Számlatulajdonost. A fizetési megbízások közül a Hitelszövetkezet először - a Számlatulajdonos rendelkezése és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalást és átutalási végzést teljesíti, az ott meghatározott módon. A Számlatulajdonos és a Hitelszövetkezet között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra vagy kiegészítő pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján keletkező banki követeléseket a Hitelszövetkezet beszámítási jogával élve a vonatkozó szerződésben rögzített hozzájáruló ügyfélnyilatkozat alapján az előnyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést követően, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások előtt teljesíti. 9. FIZETÉSI MŰVELETEK JÓVÁHAGYÁSA (1) Fizetési művelet teljesítésére - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével - akkor kerülhet sor, ha azt a fizető fél előzetesen jóváhagyta. Papíralapú megbízások esetén a Hitelszövetkezet az előzetes jóváhagyás kritériumának a Hitelszövetkezethez bejelentett módon aláírt és alakilag, továbbá tartalmilag helyesen kitöltött megbízást tekinti. (2) Fizetési művelet teljesítésének jóváhagyására vagy több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyására csak a szerződésben meghatározott módon kerülhet sor. (3) A fizető fél a jóváhagyást a 8. (5)-(8) bekezdésében meghatározott időpontig visszavonhatja. Több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyás visszavonása esetén a kapcsolódó jövőbeli fizetési műveletek sem minősülnek jóváhagyottnak. (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jóváhagyás hiányában a fizetési művelet jóvá nem hagyottnak minősül. (5) A fizetési megbízásnak a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója által történt átvételét követően az ügyfél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. (6) Ha a fizetési megbízást a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül

15 15 kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a kedvezményezett részére való átadását követően a fizető fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. (7) Beszedés esetében a fizető fél a fizetési megbízást - a visszatérítéshez való jog sérelme nélkül - a terhelést megelőző munkanapig vonhatja vissza. (8) A terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén az ügyfél a fizetési megbízást a felek által megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. A visszavonás módjaként a felek kikötik, hogy az papíralapon, Hitelszövetkezethez bejelentett módon aláírva, a visszavonni szándékozott megbízás adattartalmával egyező adattartalommal érvényes. A Hitelszövetkezet a visszavonást telefax útján is elfogadja. Törlés, módosítás lehetősége A Hitelszövetkezet a belföldi forint átutalási megbízás visszavonását papír alapú és elektronikus úton benyújtott tételek - (terhelési nap megjelölésével benyújtott tételek esetén) a teljesítést megelőző banki munkanapon a bankfiók nyitvatartási ideje alatt írásban fogadja el az ügyfelektől, a Hitelszövetkezetnél bejelentett módon. Papír alapú belföldi átutalási megbízás Hitelszövetkezeti feldolgozásának megkezdését követően a Hitelszövetkezet visszavonási kérelmet nem fogad el, a fizetési megbízást sztornózását lehet kérni írásban, a Hitelszövetkezetnél bejelentett módon július 1-től az elektronikus átutalási megbízások sztornózására nincs mód! Amennyiben a belföldi átutalási megbízás már továbbításra került a belföldi fizetési forgalomba, akkor az ügyfél az utalás összegének visszahívását kezdeményezheti a teljesítést követő 45 naptári napon belül a Hitelszövetkezethez történő írásbeli bejelentést követően. A kedvezményezett számlavezető bankja 45 naptári napon belül teljesítheti az utalás összegének visszautalását, amennyiben ahhoz a kedvezményezett hozzájárul. Visszavonás tranzakció indításáért a Hitelszövetkezet a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett díjat számít fel. 10.FIZETÉSI MŰVELETEK HELYESBÍTÉSE, FELELŐSSÉGI ÉS KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK (1) Az ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a fizetési számla megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat hónapjában nincs a terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő lejárta a hónap utolsó napja. (2) A felek a keretszerződésben az (1) bekezdésben meghatározott időtartamtól rövidebb időtartamban is megállapodhatnak, azzal, hogy az ügyfél helyesbítéséhez való jogát nem zárhatják ki. (3) Az (1) bekezdés szerinti határidő nem vonatkozik arra az esetre, ha a Hitelszövetkezet a fizetési megbízást követően előírt utólagos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. (4) A Hitelszövetkezet a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően haladéktalanul köteles a helyesbítés iránti kérelemnek eleget tenni. (5) A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítése iránti kérelem esetén a Hitelszövetkezet köteles bizonyítani - adott esetben a hitelesítés által -, hogy a kifogásolt fizetési műveletet a fizető fél jóváhagyta, a fizetési művelet megfelelően került rögzítésre, és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. (6) A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a Hitelszövetkezet haladéktalanul köteles a) megtéríteni a fizető fél részére a fizetési művelet összegét, b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani, és c) megtéríteni a fizető fél kárát. (7) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül

16 16 kezdeményezett, és a fizető fél által jóváhagyott fizetési művelet összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a fizető fél a fizetési művelet összegét nem ismerte, és b) a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. (8) A fizető fél részéről a fizetési művelet adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a Hitelszövetkezetnek a fizető fél korábbi fizetési műveleteit, a keretszerződésben foglaltakat és a fizetési művelet körülményeit kell figyelembe vennie. (9) Az (7) bekezdésben foglalt feltételek fennállása tekintetében a bizonyítás a fizető felet terheli. (10) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által a (7) bekezdésben meghatározott módon jóváhagyott fizetési művelet visszatérítésére vonatkozó igényét a fizető fél a terhelés napjától számított ötvenhat napig érvényesítheti. (11) A Hitelszövetkezet a fizető fél visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított tíz munkanapon belül a fizetési művelet összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. (12) A visszatérítés elutasítása esetén a Hitelszövetkezet egyidejűleg tájékoztatja a fizető felet a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. (13) Ha a fizetési művelet teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító által megjelölt kedvezményezett vonatkozásában teljesítettnek minősül. (14) Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a fizetési művelet az egyedi azonosító által és a fizető fél nevével megjelölt fizető fél vonatkozásában minősül teljesítettnek. (15) A fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi azonosító használata esetén - ide nem értve a (14) bekezdésben foglalt esetet - a Hitelszövetkezet nem terheli felelősség. (16) A Hitelszövetkezet - a (15) bekezdésben meghatározottak ellenére - köteles a fizetési művelet összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (17) Ha a fizetési műveletet a fizető fél kezdeményezte, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. (18) Ha a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. (19) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (17) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. (20) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (18) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési művelet összegét a kedvezményezett rendelkezésére bocsátani, és a kedvezményezett fizetési számláján jóváírni. (21) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél kérésére - a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (22) Az (21) bekezdésben meghatározott nyomon követés eredményéről a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető felet tájékoztatja. (23) Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához való továbbításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. (24) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az (1) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a fizetési megbízást megküldeni a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé. (25) A fizetési műveletnek a jogszabály szerinti teljesítéséért a kedvezményezett felé a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. (26) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (25) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles biztosítani, hogy a kedvezményezett

17 17 számláján jóváírt fizetési művelet összege a kedvezményezett rendelkezésére álljon. (27) A (23) és (25) bekezdésben foglaltak kivételével a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a fizető fél felé a saját pénzforgalmi szolgáltatója felel. (28) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a (27) bekezdésben meghatározott felelősségének fennállása esetén haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a fizető fél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. (29) Ha a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója - a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - köteles a fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. (30) A (25) bekezdésben meghatározott nyomon követés eredményéről a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezettet tájékoztatja. 11. PÉNZFORGALMI NYOMTATVÁNYOK A számlatulajdonosok által használt pénzforgalmi nyomtatványok A számlatulajdonosok - igényüknek megfelelően - a pénzforgalmuk lebonyolításához az alábbiakban felsorolt nyomtatványokat használhatják: Hitelszövetkezeti pénzforgalmi nyomtatványok - átutalási megbízás - azonnali beszedési megbízás - felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére - készpénz - befizetési lap ( Pénzforgalmi szolgáltatónál alkalmazott ) - készpénzfelvételi utalvány ( Pénzforgalmi szolgáltatónál alkalmazott ) Postai pénzforgalmi nyomtatványok - készpénz - átutalási megbízás - kifizetési utalvány - kifizetési utalványok feladójegyzéke A számlatulajdonosnak készpénz befizetési lap és készpénz felvételi utalvány iránti igényét irásban kell a Hitelszövetkezethez benyújtania. A nyomtatványok tényleges árát a Hitelszövetkezetnek kell a számlatulajdonosokra áthárítania. Az egyéb nyomtatványokat a számlatulajdonosnak a megfelelő kereskedelmi egységektől illetve a Magyar Postától kell beszereznie. (1) Az ügyfél a fizetési megbízást a Hitelszövetkezettel kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be. (2) A Hitelszövetkezet pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása keretei között belföldi fizetési forgalomban nem tagadhatja meg a papír alapon benyújtott fizetési megbízás befogadását arra hivatkozással, hogy az ügyfél a) a forintban teljesítendő átutalási megbízást, hatósági átutalási megbízást, beszedési megbízást és határidős beszedési megbízást a 18/2009.(VIII.6.) MNB. rendelet 3. mellékletében feltüntetett PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 nyomtatványokon nyújtotta be. (3) A (2) bekezdésben felsorolt pénzforgalmi nyomtatványok technikai jellemzőit és képét a 18/2009.(VIII.6.) MNB. rendelet 3. mellékletének 1-3. és 5-7. mintái tartalmazzák.

18 18 (4) A 18/2009.(VIII.6.) MNB. rendelet 3. melléklet 1-3. és 7. mintájától eltérő pénzforgalmi nyomtatvány vagy elektronikus úton továbbított fizetési megbízás akkor alkalmazható, ha legalább a PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 pénzforgalmi nyomtatvány adatait, és legalább az abban megadott mezőhosszakat tartalmazza. (5) A 18/2009.(VIII.6.) MNB. rendelet 3. melléklet 5-6. mintájától eltérő pénzforgalmi nyomtatvány akkor alkalmazható, ha annak adattartalma, beleértve a nyilatkozatot és a kitöltési útmutatót is, megegyezik a PFNY 31 és PFNY 31/A pénzforgalmi nyomtatvány adattartalmával. (6) A Hitelszövetkezet a fizetési megbízás megadására szolgáló nyomtatványt, valamint a fizetési megbízás elektronikus úton történő benyújtása esetén a fizetési megbízás formáját a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal szabadon alakítja ki. (7) A fizetési megbízások, illetve a 3. melléklet szerinti pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályait a 18/2009.(VIII.6.) MNB. rendelet 2. melléklete tartalmazza A nyomtatványok kitöltése A nyomtatványokat jól olvashatómódon a számlatulajdonosnak - javítás nélkül - csak fekete vagy kék színű tintával író tollal, illetve írógéppel, vagy nyomtatóval lehet kiállítani, és azt követően a megfelelő nyomtatványt a bejelentett módon aláírni. A rovatok kitöltésének meglétét ellenőrizni kell. A.) Az átutalási megbízás nyomtatvány kitöltése Az egyszerű átutalási megbízást a számlatulajdonosnak a következők szerint kell kiállítani: " Az átutaló neve és székhelye ", valamint " a jogosult neve és székhelye" rovatokban kell feltüntetni a terhelendő ( átutaló ), illetve az elismerendő jogosult bankszámla tulajdonosának nevét - szükség esetén rövidített formában - és székhelyét legfeljebb 27, illetve 32 karakter terjedelemben. " Az átutaló számlaszáma ", valamint " a jogosult számlaszáma " rovatokban a terhelendő ( átutaló ) illetve az elismerendő ( jogosult ) számlaszámát kell balra igazítva beírni. Amennyiben a bankszámlaszám 16 pozíció, a fennmaradó részt üresen kell hagyni. Az " összeg " mezőbe az átutalandó összeget forintra kerekítve - csak számmal - jól olvashatóan jobbra igazítva kell beírni. A " terhelési nap " rovatba csak akkor kell adatot ( év, hó, nap ) írni, ha a számlatulajdonos nem a benyújtási, ( vagy az azt követő ) napon kívánja az átutalási megbízással bankszámláját megterheltetni. A terhelési nap csak a pénzforgalmi megbízás benyújtásának napját követő második vagy azt követő valamelyik munkanap lehet. A nyomtatvány " bizonylatszám " rovatát legfeljebb hat számjeggyel kell az átutalási megbízáson kitölteni. A bizonylatszám a benyújtott bizonylatnak az ügyfél által nyilvántartott sorszáma. A " közlemény " rovatba az átutalni kívánt összeg rendeletetésére vonatkozó közlés kézírással legfeljebb 52 karakter terjedelemben írható be írásjelekkel és szóközökkel együtt. Ha a számlatulajdonos a közlemény egy részét ki kívánja emelni, mint hivatkozási számot ( Pl. szerződésszám ), akkor azt a közlemény rovat első sorában legfeljebb 24 karakter terjedelemben kell elvégeznie, s az első sor első kódkockájába egy " X " jelet kell feltüntetnie. Az átutalási megbízás első példányát a benyújtónak minden esetben a hitelintézethez bejelentett aláírás-nyilvántartó kartonon meghatározott módon kell aláírnia. A megbízásnak tartalmaznia kell a megbízás keltét, valamint az átutaló számláját vezető bank nevét, székhelyét. B.) A beszedési megbízás nyomtatványok kitöltése " A kedvezményezett neve", illetve " a fizető fél neve " rovatokba fel kell tüntetni az elismerendő ( benyújtó ) és a terhelendő ( fizetésre kötelezett ) bankszámla tulajdonosának nevét - szükség esetén

19 19 rövidített formában. " A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma ", valamint " a fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma " rovatokban az elismerendő ( benyújtó ), illetve a terhelendő ( fizetésre kötelezett ) számlaszámát kell balra igazítva beírni. Amennyiben a bankszámlaszám csak 16 pozíció hosszú, a fennmaradó részt üresen kell hagyni. Az " összeg " mezőbe a kedvezményezett által a fizetésre kötelezettől beszedendő összeget forintra kerekítve - csak számmal - jól olvashatóan jobbra igazítva kell beírni. Az azonnali beszedési megbízás " benyújtás indoka " rovatában a hátoldalon közölt benyújtási indokok közül a megfelelő jelölő számot kell feltüntetni. Ezek lehetnek: 1 - es kódjelű: a fizető fél felhatalmazó levele alapján 4 - es kódjelű : váltóbeszedés 5 - ös kódjelű: csekkbeszedés A " bizonylatszám " rovatot legfeljebb 6 számjeggyel kell a beszedési megbízáson kitöltenie. A bizonylatszám a benyújtott bizonylatnak az ügyfél által nyilvántartott sorszáma, ennek hiányában a mezőt csupa 9 - esből álló hatjegyű számmal kell az ügyfélnek feltöltenie. A " közlemény rovat " - ot az átutalási megbízásnál leírtakat figyelembe véve kell kitölteni. A beszedési megbízás 1. sz. példányát a jogosultnak alá kell írnia. Az aláíró személye nem térhet el a Hitelintézetnél bejelentett aláíró(k)tól. A beszedési megbízáson szerepelnie kell a megbízás keltének. C.) felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére nyomtatvány kitöltése pénzforgalmi bankszámlára vonatkozóan A csoportos beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazást a számlatulajdonosnak a következők szerint kell kialakítania: 1. A fizető fél adatai A " fizető fél neve ", valamint " fizetési számla pénzforgalmi jelzőszáma " mezőkbe a terhelendő bankszámla-tulajdonos nevét és számlaszámát kell feltüntetni a nevét max. 32 karakter terjedelemben, bankszámlaszámát 3x8 pozíció hosszan. 2. A kedvezményezett adatai A " kedvezményezett ( közszolgáltató, díjbeszedő, biztosító, eladó stb. ) neve " mezőben annak a szervezetnek a nevét kell szerepeltetni - max. 32 karakter hosszúságban -, amely a bankszámla tulajdonossal szemben követeléssel él. A " kedvezményezett " azonosítója mezőbe azt a jelsorozatot kell feltüntetni, amely a bankszámla-tulajdonosnak, vagy a fogyasztónak küldött számlán, értesítőn, vagy szerződésen szerepel. 3. A szerződő fél adatai A " szerződő fél ( előfizető, biztosított, vásárló stb. ) neve " rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a számlatulajdonos és a fogyasztó nem ugyanaz. A " szerződő fél címe " mező pontos megadása a fogyasztó egyértelmű beazonosítása érdekében szükséges. A " szerződő fél ( vagy szerződés) azonosítója a jogosultnál " mezőbe azt a jelsorozatot kell beírni, amely a fizetési számla tulajdonosnak, vagy fogyasztónak kiküldött számlán azonos felirattal szerepel. 4. A teljesítés adatai Az " érvényesség kezdete " - ként, illetve " vége " - ként azt a dátumot kell feltüntetni ( év, hónap, nap formátumban ), amikortól, illetve ameddig érvényes a felhatalmazási megbízás.

20 20 Ha a felhatalmazási megbízás visszavonásig érvényes, akkor a " vége " mezőt követő négyzetek áthúzásával kell ezt jelezni. A " teljesítés felső értékhatára mező kiöltésével lehet megadni azt a maximális értékhatárt - számmal és betűvel -, amelyet a bank a kötelezett számlájáról átutalhat a jogosultnak. 5. A felhatalmazás jellege Az új felhatalmazási megbízás megadásakor az " eredeti megbízás szöveget kell "x" jellel megjelölni. 6. nyilatkozat A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a fizető fél aláírásával hitelesíti és a kitöltött bizonylaton szerepel az átvétel dátuma, valamint az átvevő hivatalos aláírása. 12. A HITELSZÖVETKEZETNÉL ALKALMAZÁSRA KERÜLŐ EGYES FIZETÉSI MÓDOK RÉSZLETES SZABÁLYAI A Pft ában meghatározott, a fizetési műveletek lebonyolítására alkalmazható fizetési módokon belüli altípusok a Hitelszövetkezetnél: a) fizetési számlák közötti fizetési módok: aa) az átutalás, ab) a beszedés, ac) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen: ba) a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása, bb) a készpénzbefizetés fizetési számlára, bc) a készpénzkifizetés fizetési számláról; A fizetési számlák közötti fizetési módok e fejezetben meghatározott szabályai irányadóak, ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletet nem a fizető fél fizetési számlájának egyenlege, hanem a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti Az átutalás általános szabályai (1) Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) a fizető fél megbízza a Hitelszövetkezetet, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája javára. (2) Az átutalási megbízást a fizető fél a fizetési számláját vezető Hitelszövetkezethez nyújtja be. (3) A Hitelszövetkezettel történt megállapodás alapján az átutalási megbízás terhelési nap feltüntetésével is benyújtható. (4) Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanapra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor az azt követő munkanapot kell terhelési napnak tekinteni Az átutalás különös szabályai Átutalás különösen: a) a csoportos átutalás, b) a rendszeres átutalás, c) a hatósági átutalás és az átutalási végzés Csoportos átutalás (1) Csoportos átutalás esetén a fizető fél a Hitelszövetkezettel történt megállapodás alapján a keretszerződésben foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímű, különböző

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAIHOZ HATÁLYOS: 2012. JÚLIUS 02.-től 2 AZ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA A Pénzforgalmi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére

a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére ÜSZ 8 sz melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése)

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Előadó: Dávid Sándor pénzforgalmi szakreferens Hitelintézetek felügyeleti főosztálya Budapest, 2013. május 15. Pénzforgalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2. sz. függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. szeptember 07-től A Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. A számlatulajdonosok köre A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet - tevékenységi engedély száma 919/1997/F.,

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 13. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (Hatályos: 2014. március 15-től) A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez Üzletszabályzat 9a sz melléklete A Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 2014.03.24-től A Főnix Takarékszövetkezet

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz. EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK pénzforgalmi számlák és

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2014. március 15-ét követően megkötött szerződések esetében Üzletszabályzat melléklete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A 3ATakarékszövetkezet (székhelye: 5440 Kunszentmárton Mátyás kir.

Részletesebben

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Hungária Takarék (székhelye: 7150. Bonyhád, Szabadság tér 9., email:

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.számú függelék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A RÓNASÁGI Takarékszövetkezet (székhelye: 6085 Fülöpszállás Kiskunság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29.

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29. TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről, mely a Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete HATÁLYOS: 2014. augusztus 01.

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

Lakossági bankszámla/polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 31.

Lakossági bankszámla/polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 31. Lakossági bankszámla/polgári Takarékszámla és ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. december 31. A Polgári Bank (székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.sz., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 14. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez (Hatályos: 2014. március 15-től) A Szabadszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Érvényes: 2014. június 10.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Érvényes: 2014. június 10. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet (székhelye: 9100 Tét, Fő u.86.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ HATÁLYOS: 2014. augusztus 07-től A Sajóvölgye Takarékszövetkezet (székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A változás a 7.b - 5) pontot érinti. A csoportos beszedések sorba állítási ideje háromról kettő munkanapra változik ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek

Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Forintban nyilvántartott, természetes személy ügyfelek részére vezetett számla és a hozzá kapcsolódó lekötött betétek 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szabolcs Takarékszövetkezet (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Kihírdetve:2012.11.30. Hatályos: 2013.02.01.. A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:3794.

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. március 15-től A 2014. 03.15-e után

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

Forintban nyilvántartott Lakossági fizetési számlák vezetéséhez

Forintban nyilvántartott Lakossági fizetési számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott Lakossági fizetési számlák vezetéséhez Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére (Hatályos: 2014. március 15-től) 1. A Számlatulajdonosok köre,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 2012. július 02-től 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Rakamaz

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: augusztus 01. Közzétéve: május 31.

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. Hatályos: augusztus 01. Közzétéve: május 31. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2016. augusztus 01. Közzétéve: 2016. május 31. A KELET

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz. EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. POSTACÍM: 3301 EGER, Pf.:225 TELEFON: 36/511-060, FAX: 36/421-617 www.egertksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fizetési számlák és lekötött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Hungária Takarék (székhelye: 7150. Bonyhád, Szabadság tér

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a lakossági bankszámlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez Érvényes: 2014. január 1-től A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (székhelye: 3200 Gyöngyös,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő forint fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014. január 06-tól A Hungária Takarék (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉRE HATÁLYOS: 2015. szeptember 01. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forint lakossági fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére (TakarékPont számlákhoz is) HATÁLYOS: 2014. május 29-től A Sajóvölgye

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 6.számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Nyírbélteki

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 1A melléklet A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Általános szerződési Feltételek a forintban nyilvántartott fizetési és lekötött betét számlák vezetéséhez 1. sz. melléklet Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet Tevékenységi engedély száma: 416/1998 ÁPTF

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Érvényes:2016.07.01. A 3ATakarékszövetkezet (székhelye: 5440 Kunszentmárton

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ FIZETÉSI MÓDOKRÓL, A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL A Szigetvári Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 18/2009.MNB rendelet alapján következő

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu 1 Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 4.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9224 Rajka, Kossuth u.37/a, cégjegyzékszáma: 08-02- 000916, tevékenységi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. 1 Általános Üzletszabályzat 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. A fizetési

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Általános Üzletszabályzat 2. sz. melléklete 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Rónasági Takarékszövetkezet (székhelye: 6085 Fülöpszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI ÜGYFELEK SZÁMÁRA A Gyulai Takarékszövetkezet (székhelye:5711

Részletesebben

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet.

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet. HIRDETMÉNY hatályos 2015. február 20-tól a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos:2013. december 31. A Polgári Bank Zrt. (székhelye:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben