KARDOS BARBARA * Kiegészítő melléklet hasznosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARDOS BARBARA * Kiegészítő melléklet hasznosítása"

Átírás

1 I. Bevezetés KARDOS BARBARA * Kiegészítő melléklet hasznosítása Utilization of the notes to the financial statement In this paper the information content and usefulness of the notes to the financial statement is examined. In order to introduce the topic I take a look at the relevant regulations and entities subject to the current law of accounting, the changes to the regulations, also the quality, usefulness, usability and the data content of the notes of the financial statement. During the empirical research I endeavor to show the milestones in the development of the national regulations in progress. I also touch on the conclusions of the examination of the released notes to the financial statement, as well as the information obtained in interviews with the various actors on the economic stage (accountants, analysts, bank clerks). The aim of my research and paper is to draw attention to the importance and utility of the notes to the financial statement. Tanulmányomban a beszámoló részét képező kiegészítő melléklet információtartalmát, annak hasznosíthatóságát vizsgálom. A téma aktualitását az adja, hogy az új számviteli törvényben január elsejei hatálybaléptetése óta számos alkalommal módosításra kerültek a kiegészítő melléklet tartalmára vonatkozó paragrafusok. A legutóbbi nagyléptékű törvénymódosítás célja a könyvvizsgálatra nem kötelezett, azaz 100 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű, jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások adminisztrációs terhének csökkentése. A sajátos egyszerűsített éves beszámoló mely kiegészítő mellékletet nem tartalmaz választásának lehetősége inspirálta annak összefoglalását, hogy mely adatokat kell kötelezően tartalmaznia az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének, és azok kiknek és milyen mértékben jelentenek információt. A évi C. számú, a számvitelről szóló törvény (továbbiakban: Sztv.) előírása szerint a hatály alá tartozó minden gazdálkodónak megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatást kell nyújtania a jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről az érdekeltek részére. A tájékoztatás eszköze a magyar nyelven készített beszámoló. A beszámoló formáját, adattartalmát, annak összevontságát a vállalkozási tevékenység sajátossága, a társasági forma, az árbevétel, a mérlegfőösszeg, illetve a foglalkoztatottak száma határozza meg. A Sztv.-ben meghatározott fő szabály szerint, minden a törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kettős könyvvitellel alátámasztott éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni. Dönthet a vállalkozó számviteli politikájában egyszerűsített éves beszámoló készítése mellett, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg forduló- * BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Budapesti Intézete, főiskolai tanársegéd. 1

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 napján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. A KSH által közzétett statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a Magyarországon működő vállalkozások fele nem tartozik a Sztv. hatálya alá, mivel tevékenységüket egyéni vállalkozás formájában végzik. (A KSH által közzétett adatokat a melléklet tartalmazza.) Elfogadva azt a gazdasági törvényszerűséget, hogy az egyéni vállalkozások jellemzően az alacsonyabb létszámkategóriákba tartoznak, megállapítható, hogy a Sztv. hatálya alá tartozó társas vállalkozások kevesebb, mint 2%-a (< 6000 db) tartozik az 50 főt meghaladó létszám-kategóriába. Ennél minden bizonnyal szűkebb keresztmetszett az árbevétel és a mérlegfőösszeg vonatkozó értékadata. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatának adatközlése szerint a 2008-as üzleti évre vonatkozóan db éves beszámoló került közzétételre, melyből db volt éves beszámoló, azaz a beszámoló készítésre kötelezettek mindössze 10,77%-a készít éves beszámolót. Véleményem szerint a vállalkozások többségében racionálisan élnek az egyszerűsített éves beszámoló készítésének választási lehetőségével, figyelembe véve az Sztv. egyik nevesített alapelvét, a költség-haszon összevetésének elvét, mely szerint a beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) arányban kell, hogy álljon az információk előállításának költségeivel. Az Sztv. hatálya alá tartozó vállalkozók közel 90%-a készít egyszerűsített éves beszámolót; ezen adatok figyelembevételével tanulmányomban az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének adattartalmával, annak hasznosíthatóságával foglalkozom. II. Kiegészítő melléklet kötelező adattartalma A készített beszámoló típusa determinálja a beszámoló részét képező kiegészítő melléklet kötelező, minimális adattartalmát. Az összehasonlíthatóság érdekében táblázatos formába rendeztem az egyes beszámolóformákhoz tartozó előírásokat. A Sztv. számos helyen tartalmaz a kiegészítő melléklet összeállítására, kötelező tartalmára vonatkozóan előírást, melyek közül az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozó előírásokat a követezőkben gyűjtöttem össze a teljesség igényével, strukturáltan. 1 Az Sztv. által előírt kötelező tartalmi elemek bemutatásának egy lehetséges struktúrája: 1 Figyelembe véve, hogy az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások jellemzően nem élnek a valós értéken történő értékelés lehetőségével, a Sztv. 90. (9) bekezdésének előírásai nem kerülnek ismertetésre. 2

3 KARDOS B.: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HASZNOSÍTÁSA Beszámoló típusa Éves beszámoló Egyszerűsített éves beszámoló Sajátos egyszerűsített éves beszámoló Összevont (konszolidált) éves beszámoló Egyszerűsített beszámoló 1. táblázat A beszámolók típusai, a beszámoló részei 1 Mérleg Eredménykimutatás Mérleg sor szintű Hozam/ráfordítás bontásban a vagyonelemek tételek bontásban felso- az eredményténye- rolása zők felsorolása Mérleg csoport szintű bontás (római számok) Hozam/ráfordítás csoportok (római számok) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, sajátos értékelési szabályokkal Kiegészítő melléklet Részletes, kötelező tartalmát Sztv. előírja, tartalmazza a cash-flow kimutatást Nagyvonalúbb, kevésbé részletes, korlátozott információ forrás Anyavállalat készíti konszern szintű adatokkal Egyszeres könyvvitellel alátámasztott egyszerűsített mérleg Egyszeres könyvvitellel alátámasztott eredménylevezetés 1. Általános adatok 2. A mérleg és eredménykimutatás tartalmára, szerkezetére vonatkozó információk 2.1. A mérleg eszköz oldalához kapcsolódó kiegészítések 2.2. A mérleg forrás oldalához kapcsolódó kiegészítések 2.3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 4. Vállalakozási tevékenység értékelése 5. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk 1. Általános adatok Az általános, azonosító adatok közül a vállalkozás neve, székhelyének pontos címe, és ha a beszámolót interneten is közzéteszi, a honlap elérhetősége is megjelölendő a kiegészítő mellékletben. Amennyiben a vállalkozó éves nettó árbevétele az üzleti évet megelőző két év átlagában a tízmillió forintot meghaladta a könyvek vezetésével, a beszámoló 1 A tanulmányban közölt táblázatok az Sztv. előírásai alapján készült saját szerkesztésű táblázatok. 3

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 elkészítésével regisztrált könyvvizsgálót, vagy mérlegképes könyvelőt kell megbíznia, a megbízott nyilvántartott adatait a kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell. Kötelező könyvvizsgálat tényét rögzíteni kell a kiegészítő mellékletben, megjelölve a könyvvizsgálatért, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokért felszámított díjat, szolgáltatás típusonként külön-külön és összesítve. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében az összeg megadható részletezés nélkül. Részvénytársasági formában működő vállalkozónál a kibocsátott részvények számára, névértékére, típusára vonatkozó információk a kiegészítő melléklet részét képezik, külön kiemelve a tárgyévi kibocsátásra vonatkozó adatokat. A külföldi telephelyekre vonatkozóan a következő adatok bemutatása szükséges a kiegészítő mellékletben. 2. táblázat Külföldi telephelyek adatai Külföldi telephelyek 1. telephely 2. telephely Neve Címe Befogadó országa Működéshez rendelkezésre bocsátott eszközök értéke Külföldi gazdálkodásból származó követelések kötelezettségek adózott eredmény Külföldön befizetendő... főbb adók A mérleg és eredménykimutatás tartalmára, szerkezetére vonatkozó információk A kiegészítő melléklet számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat egyaránt tartalmaz, melyek a mérleg és eredménykimutatás adatain túl szükségesek a vállalkozó vagyonának, pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének megbízható és valós bemutatásához. Amennyiben a Sztv. előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelveknek az érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben és eredménykimutatásban történő bemutatásához (vagyon és jövedelmezőség állapot), akkor a kiegészítő mellékletben további információkat kell megadni. Tehát, ha a vállalkozó a beszámoló összeállítása során eltér a Sztv. előírásaitól, könyvvizsgáló egyetértése mellett, a kiegészítő mellékletben közölni kell az eltérés okát, vagyonelemekre, pénzügyi helyzetre és eredményre gyakorolt hatását. 4

5 KARDOS B.: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HASZNOSÍTÁSA A mérleg és az eredménykimutatás összeállítása során minden tételnél fel kell tüntetni az előző időszak adatát, ha az adatok nem összehasonlíthatók ezt a tényt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni és indokolni kell. Ha egy adott vagyonelem a mérleg több sorában is elhelyezhető, illetve ha minősítése egyik üzleti évről a másikra megváltozik, akkor a kiegészítő mellékletben számszerűsítve, hivatkozással be kell azt mutatni. A kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni a számviteli politika meghatározó elemeit és azok változását, a változás időpontjának megjelölésével, illetve a változás eredményhatását. A kiegészítő mellékletben ki kell térni tehát: a beszámoló összeállítás alkalmazott módjára, értékelési eljárásokra, értékcsökkenés elszámolásának módszerére, gyakoriságára. Amennyiben mérlegkészítés során alkalmazott értékelési elveket a vállalkozás megváltoztatja, mivel a változást előidéző tényezők tartósan jelentkeznek, a tényezőket és azok számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben részletezni kell. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó dönthet úgy, hogy a vagyonelemeket csak devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyamon értékeli, ha az átlag vagy az MNB árfolyam alkalmazása nem felel meg a megbízható és valós összkép követelményének. Ha a vállalkozó devizavételi vagy deviza eladási árfolyamot alkalmaz a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelésére, akkor a fő-szabálytól eltérő értékelésből adódó különbözetet a kiegészítő mellékletben be kell mutatnia. A vállalkozó a számviteli politikájában dönthet, hogy A vagy B változat szerinti szerkezetű mérleget/eredménykimutatást készít, illetve hogy összköltség, vagy forgalmi költség eljárással készíti az eredménykimutatását, amennyiben megváltoztatja a korábban választott szerkezetet, vagy eljárást a döntést a kiegészítő mellékletben indokolnia kell. Amennyiben a Sztv. szerinti mérleg/eredménykimutatás tovább tagolása történik, új tétel felvételével bővül a szerkezete, akkor az új tétel tartalmát, felvétel indokait a kiegészítő mellékletben közölni kell. Illetve a mérlegtételek mérlegcsoportokon belül összevonhatók, amennyiben összegükben nem jelentősek, az öszszevonás elősegíti a világosság elvének érvényesülését, ebben az esetben az összevont tételek részletezését és az összevonás indokát a kiegészítő melléklet kell, hogy tartalmazza A mérleg eszköz oldalához kapcsolódó kiegészítések A vagyonkezelőnél a kezelésre átvett állami vagy önkormányzati vagyonelemek az eszközök között megjelennek a vagyonkezelő mérlegében, a kiegészítő mellékletben ezen eszközöket mérlegtételek szerinti bontásban, azaz arab számos mérlegsoronként kell bemutatni. Ha az üzembe helyezéskor, használatbavételkor, azaz a terv szerinti értékcsökkenés megállapításakor figyelembevett körülményekben lényeges változás következik be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés összege 5

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben közölni kell. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, illetve visszaírása immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a várható hasznos élettartam és a maradványérték, azaz a terv szerinti értékcsökkenés újbóli megállapítását eredményezheti, ezt a kiegészítő mellékletben indokolni kell és be kell mutatni az eszközállományra és eredményre gyakorolt hatást. Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének nem része kötelezően az ún. befektetési-tükör, azaz a bruttó érték, halmozott értékcsökkenés értékadatainak közlése. A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit. Ha a vállalkozás él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, a 3. táblázatban összefoglalt adatokat kell bemutatnia a kiegészítő mellékletében. Mérlegtétel Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések 3. táblázat Az értékhelyesbítés alakulása Értékhelyesbítés az üzleti év elején Az értékhelyesbítés összege a mérlegben mérlegcsoporton belül összevontan jelenik meg, így a kiegészítő melléklet öszszeállításáh oz analitikus adatokra is szükség lehet. Üzleti évben elszámolt értékhelyesbítés Az értékhelyesbítés elszámolása minden esetben mérleg fordulónaphoz tartozó tétel, mely során a mérlegkészítéskor érvényes piaci árhoz kell viszonyítani a vagyonelem fordulónapi könyv szerinti értékét. Az értékelést könyvvizsgálóval hitelesítetni kell. Üzleti évben kivezetett értékhelyesbítés Amennyiben az értékhelyesbít ett eszköz a könyvekből kivezetésre kerül (értékesítés, selejtezés, apportálás, hiány) a hozzá kapcsolódóan elszámolt értékhelyesbítést értékelési tartalékkal szemben vissza kell vezetni. Értékhelyesbítés az üzleti év végén Az üzleti év végén az értékhelyesbítés állománya a vállalkozás könyveiben kimutatott eszközök piaci értékének és könyv szerinti értékének pozitív különbözete. 6

7 KARDOS B.: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HASZNOSÍTÁSA Amennyiben a vállalkozás a számviteli politikájában úgy döntött, hogy nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, a fenti táblázat helyett ezt kell közölni a kiegészítő mellékletben. A visszavásárolt saját részvényekre, üzletrészekre és a visszaváltható részvényekre vonatkozóan ismertetni kell a megszerzés indokát, a megszerzett részvények, üzletrészek számát és névértékét, a jegyzett tőke arányát, az ellenérték összegét, közvetlenül, vagy közvetve a társaság rendelkezése alá került részvények, üzletrészek száma. A kiegészítő mellékletben be kell mutatnia hátrasorolt eszközök értékét. A hátrasorolt eszköz a vállalkozónál az a követelés vagy értékpapír, amely az adósnál hátrasorolt kötelezettség A mérleg forrás oldalához kapcsolódó kiegészítések A saját tőke üzleti éven belüli változásainak bemutatásánál meg kell jelölni a változás irányát, összegét és okát, valamint meg kell jelölni a kapcsolt vállalkozások által jegyzett összegek megoszlását. Saját tőke eleme Nyitó érték 4. táblázat A saját tőke alakulása Változás oka Növekedés Csökkenés Záró érték 5. táblázat A jegyzett tőke megoszlása Tulajdonosok Jegyzett tőke megoszlása Anyavállalat Leányvállalat Közös vezetésű vállalkozás Társult vállalkozás Nem kapcsolt vállalkozás Összesen 100,00% Amennyiben a vezető tisztségviselő által beterjesztett eredmény felosztási javaslat nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadottal, azaz a kifizetésre jóváhagyott osztalék összege több vagy kevesebb, mint amit a vezető tisztségviselő javasolt, a kiegészítő mellékletben be kell mutatni az el nem fogadott javaslatot; az elfogadott összeg pedig a mérleg, eredménykimutatás megfelelő során jelenik meg. 7

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 A hosszú lejáratú kötelezettségekből az éven belüli esedékesség okán a rövid lejáratú kötelezettségek közé átsorolt tételeket a kiegészítő mellékletben részletezni kell. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni azokat a kötelezettségeket, melyek esetében a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél, jogcímének megfelelően, azaz kötvénykibocsátás miatti tartozások, egyéb kötelezettségek, váltótartozások. Ha a vállalkozó a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kimutatott negatív üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt szünteti meg, a kiegészítő mellékletben döntését meg kell indokolnia. Ha a vállalkozó a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kimutatott befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért határozatlan időtartamú szerződéssel kapott bevételt öt évnél hosszabb idő alatt oldja fel, a kiegészítő mellékletben indokolnia kell döntését. A kiegészítő mellékletben a mérleg forrásoldalához kapcsolódóan a pénzügyi kockázatok bemutatása érdekében be kell mutatni: azon kötelezettségek teljes összegét, melyek hátralévő futamideje több mint öt év; zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak (jelölve a biztosíték fajtáját és formáját); azon mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások jellegét, üzleti célját, pénzügyi kihatásait, ha ahhoz tartozó kockázatok, előnyök lényegesek és bemutatásuk szükséges a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez; a lekötött tartalékot lekötési jogcímek szerint megbontva. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összegét jogcímek szerinti részletezésben Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Amennyiben a vállalkozás forgalmi költség eljárással készíti eredménykimutatását, a kiegészítő mellékletében be kell mutatnia az aktivált saját teljesítmények értékének részletezését, valamint a tárgyévi költségeket költségnemenkénti csoportosításban, a kettős könyvvitel zárt rendszerében alátámasztott értékadatokkal. Az utolsó mondatrész arra utal, hogy a kiegészítő mellékletben és az eredménykimutatásban szereplő értékadatoknak teljesíteniük kell a következő egyenlőséget. A forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatásban megjelenő értékesítés elszámolt közvetlen költsége és értékesítés közvetett költségeinek összege növelve a kiegészítő mellékletben kimutatott aktivált saját teljesítmények értékével, meg kell, hogy egyezzen a kiegészítő mellékletben kimutatott költségnemek szerint csoportosított tárgyévi költségek összegével. Ha a vállalkozás támogatási program keretében visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatásban részesül, azt be kell mutatni a 6. táblázat szerinti adattartalommal. 8

9 KARDOS B.: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HASZNOSÍTÁSA Támogatás jogcíme Kapott, folyósított összeg 6. táblázat Támogatások adatai Felhasznált összeg T-1 év T-2 év Tárgyév Rendelkezésre álló összeg a tárgyév végén A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit be kell mutatni a kiegészítő mellékletben, függetlenül attól, hogy az adott költségeket aktiválta-e a vállalkozás. A mérlegen kívüli tételeket a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettség vállalások összege szerinti részletezésben kell bemutatni; ezen belül elkülönítve az ügylet tárgya szerint a 7. táblázat szerinti információkat. 7. táblázat Származékos ügyletek alakulása Ügylet tárgya Pl. deviza Pl. kamat Határidős, opciós, swap ügylet határidős része Lejárati idő Kötési ár, árfolyam Várható eredményhatás összesen Tárgyévben elszámolt eredményhatás Várható cash-flow hatás Elszámolási, leszállítási Fedezeti célú, nem fedezeti célú Tőzsdei, tőzsdén kívüli A tárgyévben lezárt határidős, opciós, swap ügyletekre vonatkozóan a 7. táblázat szerinti részletezettségű információkat szintén közölni kell a tényleges adatok feltüntetésével. 3. Vállalakozási tevékenység értékelése A kiegészítő mellékletben értékelni kell a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét; az eszközök és források összetételét; a saját tőke és a kötelezettség tételeinek alakulását; likviditásának és fizetőképességének alakulását; a jövedelmezőség alakulását. A vállalkozási tevékenység értékelése során alkalmazott mutatók maghatározása a vállalkozási tevékenység sajátosságainak figyelembevételével kell, 9

10 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 hogy történjen. A következetesség számviteli alapelvét figyelembe véve az értékelésre választott mutatóktól egyik évről a másikra áttérni csak a korábbi és az új mutató párhozamos közlésével lehet. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni évenkénti bontásban az adott üzleti évben feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatását. Amennyiben a kapcsolt felekkel (magánszemélyek is e kategóriába tartoznak) bonyolított ügyletek lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg, arra a kiegészítő mellékletben ki kell térni; részletezve: az ügylet értékét, a kapcsolat jellegét, egyéb, pénzügyi helyzet megítéléséhez szükséges információkat. A kiegészítő mellékletben állománycsoportonként bontva kell bemutatni a foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét, személyi jellegű egyéb kifizetéseit. Az állománycsoportok képzése legalább fizikai/szellemi foglalkozásúak bontásban, illetve FEOR-kód 1 alapján történik. 4. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk A veszélyes hulladékokra, környezetre káros anyagokra vonatkozóan a 8. táblázat szerinti mennyiségi és értékadatokat kell közölni. 8. táblázat A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok állománya Veszélyességi osztályok 2 Menynyisége (me) Nyitó készlet Értéke (Ft) Tárgyévi növekedés Menynyisége (me) Értéke (Ft) Tárgyévi csökkenés Menynyisége (me) Értéke (Ft) Menynyisége (me) Záró készlet Értéke (Ft) A környezetvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatban ki kell mutatni a kiegészítő mellékletben: a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek összegét, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben és az előző évben képzett céltartalékok összegét, a környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben és az előző évben elszámolt költségek összegét, kötelezettségek között a mérlegben ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegét. 1 Foglalkozások Egységes Országos Rendszere. 2 A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben közzétett Európai Hulladék Katalógus (EWC) kódszámai alapján. 10

11 III. Empirikus kutatás tapasztalatai KARDOS B.: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HASZNOSÍTÁSA A fentiekben közölt tartalmi követelmények a jelenleg hatályos Sztv. előírásait ismertetik. Az empirikus kutatás során egy véletlenszerűen kiválasztott vállalkozási kör által közzétett kiegészítő mellékleteket vizsgáltam át, és arra a megállapításra jutottam, hogy mind szerkezetileg, mind tartalmilag rendkívül eltérő megoldások léteznek. Az eltérések okainak felderítése érdekében, továbbá a szakmában elterjedt állítás igazolására miszerint az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének adattartalmára vonatkozó előírások folyamatosan szűkülnek átnéztem a régi, évi XVIII. számviteli törvény kiegészítő mellékletre vonatkozó előírásait, illetve annak változásait. A jogszabályi változások mérföldköveit a következő címszavakban foglalom össze jelölve a változás (tartalom bővülés/szűkülés) hatályba lépésének időpontjait. A régi Sztv.-ben eredetileg nem voltak az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozó tartalmi mentesítések. Első lépésben január elsejétől szűkült az adattartalom a következő területeken: kapcsolt vállalkozások adataival; export árbevétel földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásával; devizában, valutában elszámolt árbevétel adatok; adóalap módosító tételek január elsejétől azonban jelentősen bővült a kötelező adattartalom az EU jogharmonizáció keretében következő területeken: számviteli politika meghatározó elemei; exporttámogatás esetén az export árbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek; beszámolót aláíró személyek neve, lakóhelye; környezetvédelemre vonatkozó információk. A évi C. számviteli törvény január elsejétől lényegében átvette a január elsejétől hatályba lépett módosításokat a régi Sztv.-ből, ebben az időpontban a lekötött tartalék képzési jogcímek részletezése lépett be új előírásként. Az új Sztv. ezt követően a következő előírásokkal tovább bővítette az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének kötelező adattartalmát: Saját tőke üzleti éven belüli változásai. Visszavásárolt saját részvényekre, üzletrészekre vonatkozó információk. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalékok adatai. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelőbizottsági tagok részére folyósított előlegek, kölcsönök összege. A beszámoló elkészítésével regisztrált könyvvizsgálót, vagy mérlegképes könyvelőt kell megbízni, a megbízott nyilvántartott adatai. Kötelező könyvvizsgálat ténye, megjelölve a könyvvizsgálatért, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokért felszámított díjat. Az új Sztv. hatálybalépését követően mindössze három területen szűkült a kötelező adattartalom, azaz nem kell tartalmaznia a kiegészítő mellékletnek: 11

12 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 Rendkívüli bevételek, illetve rendkívüli ráfordítások részletezése jogcímenként (ha jelentős). Az immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatban a befektetésitükör adatai. A kapcsolt felekkel (magánszemélyek is e kategóriába tartoznak) bonyolított jelentős ügyletek. Az empirikus kutatás keretében nyolc könyvelőiroda került megkeresésre (összesen 182 vállalkozásnak készítenek beszámolókat, ebből 4 éves beszámoló), az interjúk, kitöltött kérdőívek tapasztalatai a következők: A beszámoló mérlege A változatban, eredménykimutatása összköltség eljárással A változatban készül. A kiegészítő melléklet összeállítása jellemzően sablon (Word dokumentum) alapján történik az előző évi adatok átírásával; két iroda használ kiegészítő melléklet összeállításához segédprogramot (ESBO, Combosoft). A kapott válaszok alapján a kiegészítő melléklet összeállításának időigénye a vállalkozási tevékenységet jól ismerő könyvelőnek perc (a jellemző érték 30 perc). Az elemzéseket is (nem csak adóbevallásokat) készítő könyvelőirodák válaszai alapján: A vállalkozási tevékenység elemzését az ügyfelek a partneri kapcsolatok kialakításához, tevékenység bizonyos szintű megismeréséhez szokták (kis gyakorisággal) kérni; jellemzően az adó ellenőrzésre való felkészülés során kérik a tevékenység átvilágítását. Az elemzéshez használt adatok megjelölése kizárólag a mérlegből és az eredménykimutatásból történt. Az elemzéshez a kiegészítő melléklet információtartalma nem kerül figyelembevételre, nem is mindig áll rendelkezésre. A megbízók által kért önelemzések során alkalmazott információforrás egyértelműen a főkönyvi kivonat, a százalékos adatok mellett szöveges magyarázatokat kérnek, a jelentősnek értékelt eltérésnél okok feltárását. Az elemzők véleménye az egyszerűsített éves beszámoló információtartalmának hasznosíthatóságára vonatkozóan: az adatok túl összevontak; időben későn állnak rendelkezésre az adatok, a beszámoló fordulónapja és az elemzés időpontja között eltelt időszak eseményei jelentősen befolyásolhatják a vállalkozási tevékenység értékelését; a sorok (mérleg csoportok) értelmezéséhez kellenek a kiegészítő információk, amik jellemzően hiányoznak. A megkérdezett hitelintézeti munkatársak (három különböző pénzügyi intézmény) véleménye: A hitelbírálathoz, hitel-monitoringhoz bekért számviteli dokumentumok jellemzően a mérleg, az eredménykimutatás, a főkönyvi kivonat; a kiegészítő melléklet, és a vevő, szállító folyószámlák bekérése csak eseti jelleggel történik, azok információtartalma nem minden esetben kerül figyelembevételre. 12

13 KARDOS B.: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HASZNOSÍTÁSA A bekért kiegészítő mellékletből hasznosított információk: tulajdonosokra vonatkozó információk; számviteli politika lényeges elemei; vagyoni helyzetet leíró mutatószámok; jövedelmi helyzetet leíró mutatószámok. A vállalkozások által közétett kiegészítő mellékletekből véletlenszerűen kiválasztott minta alapján a következő megállapításokat tettem: Sokféle szerkezet, felépítés, részletezettség, ami gátolja az összehasonlíthatóságot, a kötelező adattartalom teljességének vizsgálatát is. A megjelenő tartalmi elemek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a jogszabályi változások nem kerülnek figyelembevételre, a változásokra koncentrálva: saját tőke változás a minta félében hiányzott; folyósított kölcsön adatai: mintában 2 előfordulás, 0 infó; beszámoló elkészítésével megbízott mérlegképes könyvelő adatai ~20% hiányos; könyvvizsgálati kötelezettség ténye rögzítve, ~30% összeg nélkül; létszám és bér adatok nincsenek megbontva állománycsoportonként; esetenként rengeteg többletinformáció: adóalap növelő, csökkentő tételek; költségek költség nemenként részletezve; ügyvezető díjazása; A vállalkozási tevékenység értékelésére számított mutatószámok jellemzően nem hiányoznak, azonban azok szöveges értékelése igen. IV. Összegzés Véleményem szerint a Sztv. előírásai alapján összeállított beszámoló adattartalmának értékelése szempontjából lényeges információkat tartalmaz a kiegészítő melléklet, azonban az egyszerűsített éves beszámoló esetében a szűkített adattartalom, illetve annak megbízhatósága, hiányosságai lényegében feleslegessé teszi azt. KKV szektorban működő vállalkozások beszámolóját jellemzően könyvelőirodák készítik, akik valódi ellenőrzés, szankció hiányában nem fordítanak kellő figyelmet a kiegészítő mellékletre (még kötelező könyvvizsgálat esetén sem). Figyelembe véve, hogy a Magyarországon működő társas vállalkozások több mint 95%-a mikrovállalkozás melyekkel kapcsolatos információigénye jellemzően csak az adóhatóságnak van, indokolt lenne a kiegészítő melléklet adattartalmának további szűkítése, esetleg eltörlése. Ez utóbbi az EU előírások alapján azonban nem lehetséges a jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaságok esetében, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoknak pedig január elsejét követő üzleti évre már lehetőségük van kiegészítő melléklet nélküli, sajátos egyszerűsített éves beszámoló választására. Figyelembe véve, hogy a társas vállalkozások több mint fele jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság amelyek esetében tehát a jelen- 13

14 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 legi jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelező a kiegészítő melléklet összeállítása, javaslom a témát a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésének tematikájába. A szakma, a gyakorló szakemberek munkájának megkönnyítése, az összehasonlíthatóságot biztosító egységesítés érdekében, javaslom a Pénzügyminisztérium Számviteli Osztályának és a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola Számvitel Intézeti Tanszék munkatársainak közreműködésével egy jogszabályi változásokat nyomon követő sablon kidolgozását és közzétételét. Melléklet Működő vállalkozások létszámkategóriák szerint, 2007-ben Darab Megoszlás 1 4 fő ,19% 5 9 fő ,81% fő ,68% fő ,45% fő ,74% 250 fő és felette 924 0,13% Összesen ,00% Működő vállalkozások gazdálkodási forma szerint, 2007-ben Darab Megoszlás 113 Korlátolt felelősségű társaság ,73% 114 Részvénytársaság ,51% 211 Közkereseti társaság ,72% 212 Betéti társaság ,13% 12 Szövetkezet ,36% Társas vállalkozás ,14% Egyéni vállalkozás ,86% Vállalkozás összesen ,00% 14

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Dr. Musinszki Zoltán Kiegészítő melléklet készítési

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 23923610-2-20 Cégbíróság: Zala megyei Cégjegyzék szám: 20-09-072648 HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság 8380 Hévíz Kossuth u.1. 2012. 06. 30. Fordulónap: 2012. június 30. Beszámolási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői

1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői Oldal: 2 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása Az 2008. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév

2014. ÉVI MÉRLEG. 1000HUF Előző év Tárgyév 2014. ÉVI MÉRLEG 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 30406 26463 02. I. Immateriális javak 21298 15054 03. II. Tárgyi eszközök 9108 11409 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Statisztikai számjel 1836417-1-3 Cégjegyzék szám 2239/23 Vállalkozás megnevezése IZSÁK ÉS KÖRNYÉKE ERDÉLYI MAGYAROK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE Vállalkozás címe, telefonszáma 67 Izsák, KÁLVIN TÉR 1 Kiegészítő

Részletesebben

2016. évi számviteli változások

2016. évi számviteli változások 2016. évi számviteli változások A 2016. évi üzleti évtől hatályos számviteli törvényi változásokat jellemzően az Európai Parlament és Tanács 2013/34/EU Irányelvének hazai szabályozásba való átültetésének

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. Marcali Bajtársi Egyesület 8700 Marcali, Orgona u. 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Marcali, 2016. január 13. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I. Általános

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Beszámoló, beszámolás

Beszámoló, beszámolás Beszámoló, beszámolás Cél: piaci szereplők tájékoztatása a gazdálkodásról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről Eszköz: adatok, információk rendszeres nyilvánosságra hozatala Forma: beszámoló Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2011

Kiegészítő melléklet 2011 Adószám: 23031580-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-949747 NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 7. Kiegészítő melléklet 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben