Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon."

Átírás

1 Page 1 of 64 Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata Bevezetés 1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros könyvek hasábjain, folyóiratok cikkeiben, személyekről, eseményekről, községünk múltjából. Ez a kötet a fellelt dokumentumok rendezett gyűjteménye. Remélhetőleg Földeák helytörténete, múltja iránt érdeklődők értékes forrásokat találnak a bibliográfia használata során. A bibliográfia 1970-től 1995-ig folyóiratcikkeket is tartalmaz. Az 1970 előtti, és az 1995 utáni újságcikkek közül csak azokat dolgoztam fel, amelyeket fontosnak tartottam, illetve jelentős eseményhez kapcsolódnak. A bevezetőt egy rövid falutörténet követi. Földeákról monográfia még nem jelent meg. Az anekdotikus elbeszéléseket kerülve igyekeztem egy átfogó, tényeken alapuló falutörténetet összeállítani, amely bővelkedik pontos (mára már talán a múlt homályába vesző) adatokban. Próbáltam olyan részleteket és neveket is megemlíteni, amelyek szintén fontosak (vagy legalábbis érdekesek) lehettek az adott korban. A falutörténetet követi a tényleges bibliográfia. Az első könyv, amelyben Földeákra vonatkozó adatokat találtam, 1796-os kiadású, az utolsó 2000-ben jelent meg. A község- illetve a környék történetét kevésbé ismerők tájékoztatására tisztázandó a "Földeák" elnevezés használata. Az egykori (ma Óföldeák néven ismeretes) Földeák lakosai a folyamatos árvízveszély miatt magasabban fekvő részekre költöztek és megalapították a jelenlegi Földeákot. Így az 1845-ös áttelepülést megelőző időkből származó dokumentumokban a "Földeák" elnevezés a mai Óföldeákra vonatkozik. A mai Óföldeákra vonatkozó könyveket, folyóiratcikkeket a bibliográfia nem tartalmazza, csak abban az esetben, ha Földeákra vonatkozó részleteket tartalmaznak. A feldolgozott anyag elrendezése kronologikus szerkezetű. Egy éven belül a tételek ABC sorrendben követik egymást és 1995 között az adott éven belül először a folyóiratcikkek szerepelnek, időrendben. Egyszerűsített leírást alkalmaztam, szem előtt tartva az MSZ-3424-es szabványcsalád előírásait. Az egyes tételeket apróbetűs annotációk követnek, amelyek segítenek az adott dokumentum Földeákra vonatkozó adatainak konkretizálásában. Kutatásaim fő bázisa a szegedi Somogyi-könyvtár volt. Lehetőségeim szerint minden dokumentumot kézbe vettem, ami (úgy vélem) nagyon fontos a hitelesség szempontjából. Földeákról bibliográfia még nem jelent meg, néhány régi kiadású ajánló bibliográfiától eltekintve a tételek nagy részére tényleges kutatással bukkantam rá. A folyóiratcikkek felkutatását segítette a szegedi Somogyi-könyvtár Csongrád megyei szerzők szerinti katalógusa. A visszakeresés meggyorsítására a könyvek nagy részénél a raktári számot is feltüntettem. A folyóiratok raktári jelzeteit a rövidítések magyarázatánál találjuk. A Csongrád Megyei Hírlap makói kiadású példányait a makói József Attila Könyvtár őrzi. Pár évfolyamtól eltekintve a makói kiadás eltérő oldalai fellelhetők a Somogyi-könyvtárban is a megyei kiadásban, belekötve. A bibliográfiai tételek felsorolása után néhány interneten fellelhető dokumentum címét és lelőhelyét tüntettem fel. Földeák rövid története Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

2 Page 2 of 64 Földeák a Csanádi káptalan birtoka volt mindaddig, míg Csanádot a török invázió tönkre nem tette évi hiteles okmányok szerint az egész terület Toldy Mátyás, Szalay Ferenc, Sárkány Dénes és Szabó János tulajdonát képezte ban a török hordák eltűnésével a terület a kamarai kincstár birtokába került. A későbbi község számára fontos esemény, hogy 1729-ben az egész vidéket megvásárolta Návay János és 150 évig birtokolta ben a Tisza elöntötte Óföldeákot, és akkor az úrbéres lakosok földet cseréltek a Návay-nemzettséggel és megalapították Földeákot. A község építése ban indult el. Az új települést 115 kh területen, a Szárazér mellett Mátéffy Pál Csanád vármegye földmérője mérte ki, amely 311 belső telket foglalt magában. A lakosság hamarosan felépítette szegényes házait. Régi hagyomány szerint az úrbéresek nagyobb része Szegedről jött Földeákra, sőt a parókia anyakönyveinek tanulsága szerint a régi Földeák polgárai mennyasszonyaikat is Szegedről hozták s a földeákiak leányaikat gyakran Szegedre adták férjhez. A Návay-család fontos szerepet játszott a falu életében. Mária Terézia uralkodása alatt a Návay-nemzetség Hont-és Nógrád vármegyékből jobbágyokat telepített erre a vidékre, így a Földeákon létesített jobbágytelkek száma 19-ről 60-ra emelkedett.' Érdemes néhány szót szólnia Návay-család néhány kiemelkedő tagjáról. Návay Tamás Földeákon született december 30-án és ugyanott halt meg március 20-án júliusában Csanádvármegye tb. aljegyzője, szeptember 12-én pedig Csanádvármegye tiszteletbeli főjegyzője és táblabíró lett. Ezek után erélyes intézkedéseivel nagy hasznot hozott az árvíztől fenyegetett Makónak és Földeáknak. A vármegye országgyűlési követeként nagy érdemeket szerzett a vármegyei közkórház építése körül is. Unokája, Návay Tamás a vármegye főispánja volt. Dr. Návay Lajos ( ) liberális politikus, Eötvös József unokája. Jogi tanulmányait Pesten és Berlinben végezte. Csanád megye aljegyzője, főszolgabírója, főjegyzője, majd alispánja volt. Több ciklusban országgyűlési követként működött, 1906-tól az országház alelnöke, 1911-től elnöke volt. Az őszirózsás forradalom idején visszavonult birtokára április 29-én egy bolsevik terrorista csoport kivégezte. Návay Sándor ( ) részt vett az es szabadságharcban; előbb Damjanich, majd Leiningen segédtisztje volt. Dr. Návay Lajos és Návay Tamás irányítása mellett Földeák község évben a már meglevő jegyzői állás mellé adóügyi jegyzői állást szervezett. A község nagynevű plébánosa, hajdani Oltványi Pál ( ) pápai kamarás, és a Návay-család buzgólkodása folytán 1857-ben felépült az új római katolikus templom és a fiúiskola, s 1881-ben átadták a 4 tantermes emeletes leányiskolát is. Oltványi Pál 17 évig, december 23-tól november 1-ig tevékenykedett a falu egyházi életében. Mátéffy Pál mérnök a templom és piac részére a falu közepén tízholdnyi területet mért ki. A mindenkori plébános elnökletével 1846-tól működött a templomépítő bizottság, amely a templomépítési alapot kezelte. A templomépítés fedezetére kihasítottak 150 holdnyi káposzta-és kenderföldet. Ennek a jövedelmét gyűjtötték össze. Az óföldeáki templomot püspöki engedéllyel magtár céljára átadták Návay Károlynak, aki kétszázezer téglát biztosított a templom építésére. A templom alapkövét Csajághy Sándor püspök november 18-án tette le és áldotta meg. Az építkezés gyors ütemben haladt,

3 Page 3 of május 11-én, pünkösd ünnepén tartották meg a zöldág ünnepséget. A toronykeresztet július 27-én szintén Csajághy Sándor püspök áldotta meg, majd a templom tetejére helyezték. Az új templomot püspöki felhatalmazással november 1-én Oltványi Pál szentelte fel. Mivel az óföldeáki templom jogutódja volt, Szent László tiszteletére áldották meg. A nagy Betlehemet 1881-ben 220 forint költségen vásárolták. A Boldogságos Szűz koronája a hozzá tartozó üvegszekrénnyel 1883-ban készült. Az oltárokat is fokozatosan kicserélték: a gótikus főoltárt Münchenben készítették 1886-ban 1100 forintért, a reá helyezett Jézus szíve szobor 221, a két angyal 125 forintba került. Az észak felőli Mária oltárt (amely 500 forintba került) december 24-én, a Nepomuki Szent János oltárt (500 forint költséggel) március 23-án szentelték fel. A Mária oltár mellett Szent Anna, Árpádházi Szent Erzsébet és Kis Szent Teréz szobrát állították fel; a Nepomuki Szent János oltár közelébe Szent Antal, Szent Imre, Szent Vendel, Szent József és Szent Jeromos szobrát helyezték. A kórus alatt Lourdesi Mária oltárt alakítottak ki. A templom környékét 1892-ben hozták rendbe: Németh Sándor feltöltötte, Návay Kálmán indítványára a templom körül díszparkot létesítettek, Návay Kornél bekerítette, Návay István 140 fenyőt ültetett. A templomot először 1886-ban újították fel. A templom főbejárata előtt öntöttvas feszület és Nepomuki Szent János szobor áll. A Szárazér mellett is állt egy Nepomuki Szent János szobor, ahol Nepomuki Szent János ünnepének előestéjén és a nyolcada alatt munkanap, esti órákban processio volt a szoborhoz, és ott litánia. Feltételezhető, hogy ezt a szobrot állították fel a templom előtt. A templom az 1980-as években művakolatot kapott. A beázástól megrongálódott boltozat falképeit ugyancsak a '80-as években lemeszelték. Az egyszínűre festett templombelső illik a gótikához; a pillérek és a hajókat elválasztó hevederek csíkozottak, ami bizánci stílushatást kelt. A földeáki temetőt ötholdnyi területen október 4-én nyitották meg. Temetkezésül a római katolikusok részére szolgált, más vallásúak részére elkülönítettek egy részt. A neogótikus temető-kápolnát 2000 forintos költséggel Oltványi Pál építette a Szenvedő Krisztus tiszteletére, majd június 7-én Oltványi István nagyprépost áldotta meg ben a kápolna alá kripta épült. A kápolna felújítására 1979-ben került sor. A kálváriát a temetőben alakították ki, a kálvária keresztjeit június 27-én Oltványi Pál plébános áldotta meg ben készült el a díszes kálvária kereszt és a 14 stáció ban Alcsu Edéné javaslatára a Szabados család Mária-szobrot állított a falu határában, miután villámcsapás következtében a tűz martalékává vált az ott összehordott gabona. Az 1920-as évektől a Mária napokon körmenetet vezettek a szoborhoz, valamint a búzaszentelést is ott tartották ben a szobrot körülvevő baldachin-házat lerombolták, a szobrot a templomba szállították. A szobor (restaurálása után) 1992-ben visszakerült eredeti helyére, Rakonczai János kezdeményezésére. A jelenlegi kápolnát Inokai Zsolt építészmérnök tervezte. Az eredeti kápolnát ábrázoló Tornyai János festményt az egyház őrzi. A legrégibb időkben a lelkipásztori feladatokat a szegedi Ferencesek és Minoriták látták el ban épült az új községben a lelkészlak ig a falu kántortanítója Kiss Antal volt, aki 50 évig volt a község irányítója, és egyúttal a jegyzője is. A múlt században több keresztet állítottak a faluban, illetve annak határában ben Oltványi Pál plébános, 1856-ban Szabó Imre és Szabó Pál lakosok. Nepomuki Szent János szobrát a templom előtti téren 1858-ban Bánszki János emeltette.

4 Page 4 of ban a falu vezetősége elhatározta, hogy a régi épületeket újakkal helyettesíti. Felépült 1901-ben a 4 tanteremmel és tanítói lakással rendelkező római katolikus "Eötvös" fiúiskola 15 korona költséggel, majd 1902 folyamán a községháza és a jegyzői lak, korona költségen. Úgyszintén felépítette a község az Iskolanővérek vezetésére bízott "Ilona" kisdedóvóját is az 1899-es esztendőben. Földeák az ország közlekedési vérkeringéséhez 1902-ben csatlakozott a Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklós vasút kiépítésével. A munkálatokhoz a falu koronával járult hozzá. A falu határa 1900-ban hold volt. Határrészei: Dinnye-szöghát, Gajdos, Gubás telek, Karabuka, Kenderföldek, Kereklapos, Kistanya-dűlő, Kornél erdő, Rosszvízi tanyák, Szárazéri tanyasor, Szárazéri ugar, Vas-tanya. A Kornél ligetet Návay Kornél földbirtokos ben alakíttatta ki 20 hektár területen a Szárazér két partján értékes díszfa-és cserjefajokból. Területe az 1960-as évektől 60 hektár. A község címere kék pajzsban meztelen ifjú angyal csónakban evez, sisakdísz kétfarkú arany oroszlán babérral díszített kardot tart (1912). A község első nagyvendéglőjét 1911-ben építette fel korona 90 fillér költséggel. Az első világháború 1300 embert szólított el a faluból. A falu fejlődése megtorpant, a lakosságra nehéz idők köszöntöttek. Návay László, Návay Aranka, Návay Tamás és Návay Andorné ösztönzésére az óföldeáki templom harmadízben került felújításra május 24-én Dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök megnyitotta a több száz éves templomot a hívek előtt november 7-én a vármegye részvételével, nagy ünnepség közepette leleplezésre került Pásztor János szobrászművész Krisztus átkarolja a haldokló katonát" című emlékműve, emléket állítva az első világháború földeáki áldozatainak szeptember havában nyílt meg Gilinger Pál, volt földeáki lakos jótékonyságának köszönhetően a római katolikus elemi népiskola. A földbirtokreform során őszén kiosztásra került 113, tavaszán 17, októberében 61 házhely. Földeákon ebben az időszakban működött (zárójelben az alapítás időpontja): Római Katolikus Kör, Iparos Kör (1917), Független Kör, Polgári Kör, Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1892), Dalárda (1903), Földeáki Torna Club (1927), Földeáki Gazdakör (1896), Földeáki Munkás Önképzőkör (1903) Földeáki Független és 48-as Olvasókör (1905). A lakosság többsége földműveléssel, állattenyésztéssel, hagymatermesztéssel, cukorrépa-termesztéssel foglalkozott. Emellett jelentős volt a két világháború közötti időszak kézművesipara is ban 40 kézműves dolgozott a faluban, valamint üzemelt egy gőz-, és három szélmalom. A községben főjegyző, adóügyi jegyző, 2 segédjegyző, 1 írnok, 1 írnokvégrehajtó, 2 jegyzőgyakornok, 1 községi, 1 magánorvos, 1 körállatorvos, 2 községi, 5 magánbába, 1 gyógyszertár, 15 tanító, illetve tanítónő és egy óvónő tevékenykedett a második világháborút megelőző években. Az iskolán kívüli népművelés keretében népkönyvtár, télen, vásár-, és ünnepnapokon kultúrdélutánok működtek. Földeák és Óföldeák között lóvontatású csille, illetve lórénak nevezett sínpálya létesült. Mellette földút futott. A református templomot 1938-ban építették. A jelenlegi tornyos imaház építését Szirbik Sándor ( ) makói lelkész kezdeményezte. A kiírt pályázatra Istók Zoltán makói főmérnök és Loós János ( ) makói iparművész-tanár készített tervet, majd az utóbbi valósult meg május és február között jelentek meg a Földeáki Katolikus Tudósító számai. A földeáki római katolikus egyházközösség hivatalos lapjaként működő kiadvány szerkesztője Virág Sándor volt, a nyomdai munkálatokat Budapesten a Korda Nyomda végezte.5

5 Page 5 of 64 A második világháború közvetlenül is sújtotta a falut szeptember, október, november hónapokban zajlott a földeáki csata. A harcok a község mellett folytak, a falut közvetlenül nem érintették, ám így is 5 polgári személy vesztette életét. A háború után lassan kezdett újraéledni Földeák novemberében megalakult az első szövetkezeti csoport, majd rövidesen még két Tsz alakult, melyek 1975-ben Egyetértés néven egyesültek. A település demográfiai folyamatai kedvezőtlenek. A lakosság száma csökkent (1960: 4411 fő; 1995: 3483 fő), erősen növekszik az időskorúak aránya. A megye 59 települése közül Földeák a nyolcadik legnépesebb volt 1995-ben. A be- és elvándorlásokat összevetve ig megállapítható, hogy a vándorlási egyenleg alacsony, negatív értéket mutatott, de 1990-től 1995-ig erősödött ez a negatív érték. Földeák a térség azon településeinek egyike, amelyben a vándorlási veszteség a legmarkánsabban jelentkezik. A népesség száma csökkenő tendenciát mutat. A munkanélküliségi arány 1993-ban 13% volt átlagosan, 1997-ben 8%. A lakosság többsége ma is mezőgazdaságból él. Részben önálló termelőként, részben mezőgazdasági szövetkezet keretében. Földeák mezőgazdasági területének döntő hányada szántó, a szőlő és gyepterület minimális. A föld termőképessége is jó, az átlagos aranykoronaértéé 19,1-40,0 kategóriába esik. Legfőbb növényei: a búza, a kukorica, az árpa, a fűszerpaprika, a vöröshagyma és a fokhagyma. Kimutatások szerint a településen igen szerteágazó tevékenységet folytatnak. Legjellemzőebbek a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó vállalkozások, pl.(mezőgazdasági gépi szolgáltatások). Földeák infrastrukturális állapota átlagos. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 96%, a lakások 52%-a rendelkezik utcai kifolyóval. Csatornahálózat ma még nincs kiépítve. A kommunális hulladékot szelektálatlanul Hódmezővásárhelyre szállítják. A kiskereskedelmi ellátottság megfelelő. Hasonlóképpen kielégítő az egészségügyi ellátás is. Két háziorvos, egy fogorvos rendel, egy gyógyszertár működik. A telefonellátottság jó, a teljes igény kielégíthető. A község oktatási ellátottsága megfelelő. A 150 férőhelyes óvoda kihasználtsága 100%-os. Az óvodásokkal 11 szakképzett óvodai pedagógus foglalkozik. A település általános iskolájában 25 szakképzett pedagógus foglalkozik a közel 300 tanulóval. A falu történetét összefoglaló oldalak után következzék a tényleges bibliográfia, melynek tételei további információkat nyújthatnak községünk múltjáról. Bibliográfia

6 Page 6 of Magyar Országnak leírása / Vályi András. - Buda, p. Földeák: p.686. G.h A Magyar Korona Országainak Helységnévtára / Juhos János. - Bp., p. Földeák: p. 95. G.h Magyar Országnak, s a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben / Fényes Elek. - Pest, Földeák: 4. köt. p. 143.,150.,151. G.h Hármas Kis-Tűkör melly Magyar Országnak és hozzá kapcsolt egyébb részeinek földleírását, statistikáját és történetét röviden és híven ábrázolja. - Pest : Trattner és Károlyi, :ill. Földeák: p. 96. G.h Nemzeti Encyclopaedia avvagy Magyarország és erdélynek állam-, földrajzi és történeti nevezetességei szótár alakban. - Bp. : Hartleben Konrád, Földeák: 6. füzet p I.b. 44

7 Page 7 of Magyarország történeti, födrajzi s állami legujabb leírása / Palugyay Imre. - Pest Hechenast Gusztáv, p., :ill. 4, köt. : Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása. Földeák: p. 17.,24.,45.,131.,147., Több részletes kimutatással. 908 P22, helyismeret /l. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal köt. / Nagy Iván. - Pest : Ráth Mór, p. Földeák: p (Návayak) G.f Magyarország felosztása vármegyékre és szolgabírói járásokra, valamint Magyarország legujabb tisztikara / Összeáll. R.F.J. - Pest, p. Földeák: 1. köt. p. 58. G.h A Csanádi Püspöki Megye birtok viszonyainak rövid története / Oltványi Pál. - Szeged :Nyomtatott Bába Imrénél, 1867 A mű Földeákon íródott és többször említi a szerző. G. e A magyar nyelv szótára köt. / Czuczor Gergely, Fogarasi János. - Pest, p. Földeák: 2. köt. p G.i

8 Page 8 of Koszorúk az Alföld vad virágaiból köt. / Kálmány Lajos. - Arad, db. Földeák: 2. köt. p. 212.,222. Népköltészeti vonatkozású írások Rautmann Magyar Lexikona köt. - Bp. : Rautmann Frigyes, Földeák: 7. köt. p I.b Egyházi beszéd a földeáki apácza-zárda és iskola megszentelése alkalmával / Oltványi Pál, - Szeged, A. e Földeák község történelme / Oltványi Pál. - Makó, p O73, helyismeret Megyei monográfiák = Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota a XIX. Század végén / szerk. Kőrösi József. - Bp. : MTA Nemzetgazdasági és statisztikai bizottsága, Földeák: 2. köt. P , adatok elszórtan 908 M51, helyismeret Makó város története / Reizner János. - Szeged, [1892] p.

9 Page 9 of 64 Földeák: p. 16.,14.;43.,45.,46.,94., M52, helyismeret A Pallas Nagy Lexikona köt. -Bp. : Pallas Irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Földeák: 7. köt. p I.b Csanád vármegye története 1715-ig köt. / Borovszky Samu. - Bp :[kiad. a.] Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, db. 1.köt. A általános története p. 2.köt. A vármegye részletes története p. 1 térk. Földeák: 1. köt. p. 138.,164.,209.,230.,234.,239.,243.,262.,296.,317., köt. p Részletes falutörténet, egyházi viszonyok, elöljárók, földesurak. C Csongrádvármegye története köt. / Zsilinszky Mihály. - Bp., db. : ill. Földeák: Több helyen szerepel, térképen is Z86, helyismeret Szeged története / Reizner János köt. Szeged, db Földeák: 1. köt. p köt. p. 116.

10 Page 10 of R52, helyismeret A Magyar Posta, Távírda és Távbeszélő statisztikája az évről. Szeged ( Endrényi Imre Könyvnyomdája ), rész : A hivatalok statisztikája Földeák: p Részletes kimutatás a földeáki postahivatalról. ( Földeák: Nagyváradi posta-és távirdaigazgatóság, postamester: Özv. Szabados Józsefné szül. Szabados Berta ) C.c. 113 Továbbá p p p. 130., p. 134., Tátrafüredi emlék / Oltványi Pál. - Szeged : Endrényi Imre Könyvkereskedése, XI,160 p. Földeák: p. IV..,2. A kötetben a szerző, mint építtető és mint szemtanú számol be a templomépítés körülményeiről. (A feltüntetett raktári jelzetű példányban megtalálható Oltványi Pál Sajátkezű ajánlása.) H. e A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat Évkönyve / szerk. Czinkotszky Márton. - Bp. : Hornyánszky Viktor cs. És kir. Udvari könyvnyomdája, p. Földeák: p. 3.,12.,14.,15.,18. C 3678

11 Page 11 of Franklin kézi lexikona. - I-III. köt. - Bp. : Franklin társulat, 1912 Földeák: 1. köt. p.954. I.b Nemes családok Csanádvármegyében / Barna János, Sümeghy Dezső. - Makó Ifj.Gaál László könyvnyomdája, p : ill. Földeák: p ( Návayak ) A szerzők a művet Földeáki Návay Tamásnak, Csanád vármegye ny. főispánjának ajánlják. 929 B34, helyismeret 25. Révai Nagy Lexikona. - Bp. : Révai Testvérek Irodalini Intézet Részvénytársaság, 1913 Földeák: 7. köt. p I b A magyar állam közigazgatási térképe / [kiad. a] Magyar Állami Királyi Nyomda Bp., térkép : színes ; 250 x 150 cm. Td /1. Összeférhetetlen Tátosainkról = = Ethnográfia füzet p Földeáki eset Az októberi forradalom és az idegen megszállás Makón / Petrovics György. - Makó Kovács Sándor és Társai, p.

12 Page 12 of 64 Földeák: p Urbanics Kálmán főszolgabíró megverésének körülményeiről. 943 P67, helyismeret /1. Pais Dezső A lat. Philippus magyar származékai = = Magyar Nyelv máj jún. 20. évf. 5-6: Sz. p Földeák község nevének kialakulásáról Makó város települési és emberföldrajzi vázlata / Bálint Alajos. - Makó : Gaál Imre Könyvnyomdája, p. : ill. Földeák: adatok elszórtan. 913 B20, helyismeret 29. Tolnai Új Világlexikona. - Bp. :Tolnai nyomdai műintézet és kiadóvállalat részvénytársaság, Földeák: 5. köt. p I.b Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza / Bodnár Béla. - Szeged :Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság, p. 1 térk. Földeákról érintőlegesen többször. 551 B71, helyismeret 31. Írások a régi Makóról / Eperjesy Kálmán. - Makó : [ Makói Friss Ujság Könyvnyomdája ], [1928] p. Földeák: p E63,helyismeret 1929

13 Page 13 of Magyar városok monográfiája / Barna János. - Bp. : [kiad. A Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala], köt. Makó és a Csanád-Torontál vármegyei községek Földeák: p Számos fényképpel. p A falu tisztségviselőinek, mesterembereinek névsora. 943 M24, helyismeret Csanád-Arad-Torontál vármegyék 10 évi népmozgalmi adatai / Joó Imre. - Makó, p. - (Csanádvármegyei könyvtár; 21.) Földeák: p. 31.,74.,75., Rendkívül részletes kimutatás egészségügyi, születés-halálozás stb. témakörökben. 310 J73, helyismeret /1. Ki-kicsoda? : Kortársak lexikona. - [Bp.]. Béta Irodalmi Részvénytársaság, 1934(?) Földeák: p.590. Návay Aladár dr. C Révai Kis Lexikona. - Bp. : Révai Irodalmi Intézet, Földeák: p I.b Uj Lexikon köt. - Bp. : Dante-Panthenon, Földeák: 3. köt. p I.b

14 Page 14 of Csanád vármegye nemzetiségi és gazdasági viszonyai a XVIII. században / Bohdaneczky Edvin. - Makó, p. - (Csanádvármegyei könyvtár; 36.) Földeák: adatok elszórtan, részletes kimutatásokkal. 338 B75, helyismeret Csanád, Arad és Torontál kerületileg elszakított egységesített vármegyék régészeti katasztere / Bálint Alajos. - Makó, p. 1 térk. - (Csanádvármegyei könyvtár; 37.) Földeák: Lelőhelyek a falu környékén. C Legujabb Lexikon. Bp.:Vármegyei szociográfiák kiadása, Földeák: p I.b A magyarországi latin és görög szertartású világi és szerzetes római katolikus papság névtára és az országos hivatalok útmutatója / Pilinyi Gyula. - Bp p. Földeák: p B /1. Heves csaták alakultak ki a székely kiszökellésben = = SZFÚ okt. 5., p., 1,2 Földeák is említve. 39/2. Hősi halált halt egy szegedi újságíró = = SZFÚ okt. 5., p.3.

15 Page 15 of 64 Hír a Földeákon elhunyt Kardos Imre tudósítóról. 40. Magyarország helyismereti könyvészete : / Bodor Antal. - Bp., Földeák: p A Csanádi egyházmegye története köt., db. 1. köt. A Csanádi püspökség története ( ) / Juhász Kálmán. - Makó, p. Földeák: Adatok elszórtan, konkrétan: p J90, helyismeret A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélőnévsora : Magyar Posta, Földeák: p. 44. I.e Magyar történeti bibliográfia : / szerk. I. Tóth Zoltán [et al.]. - Bp., p. Földeák: 1. köt. p Vidéki távbeszélő névsor : Magyar Posta, füzet : Csongrád megye távbeszélő előfizetőinek betűrendes névsora Földeák: p. 4. I.f

16 Page 16 of 64 Magyar nyelvjárási bibliográfia : / Benkő Lóránd, Lőrincze Lajos. - Bp., p. Földeák: p Csongrád megye népe és földje. Ajánló bibliográfia / Péter László. - Szeged, p., 1 térk. - (A szegedi egyetemi könyvtár kiadványai ; 22.) Földeák: mutató szerint B Magyarország helységnévtára Bp. : Közgazdasági és jogi könyvkiadó, p. Földeák: p G.h Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai / [ Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága ]. - Hódmezővásárhely ; [ Bp. ] : Felsőoktatási Jegyzetellátó, , [ 34 ] p. Földeák: adatok Továbbá ,[2]p Csongrád rregyei távbeszélőnévsor Szeged : Magyar Posta, p. Földeák: p. 4. B

17 Page 17 of 64 Csongrád megyei tanulmányok / szerk. Csalog József. - [ Szeged ] : Csongrád megyei Tanács, [ 1959 ] p. : ill. Földeák. adatok elszórtan ( p. 40. Földeák, mint népdalgyűjtés helye ) 908 C78, helyismeret Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai / Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. - Szeged : Stat. K., p. Földeák: adatok Továbbá p p p p p Csongrád megyei távbeszélőnévsor Szeged : Magyar Posta, p. Földeák. p. 4. B Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza / Györffy György. - Bp. : Akad. K., Földeák: p G Csongrád megye statisztikai évkönyve 1965 / Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága Szeged ; [Bp.] : Stat. K., ,45 p. Földeák: adatok elszórtan. Továbbá:

18 Page 18 of ,47 p ,48 p ,28 p ,39 p ,35 p ,41 p ,32 p ,31 p ,31 p ,29 p ,31 p ,29 p ,28 p ,27 p ,37 p ,20 p ,27 p ,20 p ,20 p ,20 p ,20 p ,20 p ,20 p ,19 p p p p ,69 p ,67 p p p p p A magyar népzene tára / szerk. Bartók Béla, Kodály Zoltán. - Bp. : Akad. K. 3. Siratók / Sajtó alá rend. Kiss Lajos, Rajeczky Benjamin, p. Földeák: p Adatközlő : Horváth Mihályné Czagány Etelka

19 Page 19 of 64 C Adatok Csongrád megye községeiről. - Szeged : [Kiad a. Központi Statisztikai Hivatal Csongrád megyei Igazgatósága], p. Földeák : p. 12.,16.,20.,24.,28.,34.,38.,135.,137. D Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban / szerk. Muzsnay Lászlóné, Maksay Ferenc. - Bp. : [Kiad. a. Magyar Országos Levéltár], p. 17. Csongrád megye levéltárának térképei / Páhi Ferenc, Schneider Miklós p. Földeák: p D /1. Városok vonzáskörében - Földeák = = CSMH dec.13. p Makó az első felszabadult magyar város köt. 1.köt. / szerk. Tanvasi Mihály. - (Bp.] : Kossuth K., p. 2.köt. / szerk. Korom Mihály. - [Kiad. a.] Makó Városi Tanács, [1974). -281,48 p. ill. Földeák: l.köt. : adatok elszórtan 2.köt. : adatok elszórtan M24, helyismeret Förgeteg Szilveszter Javult a falusi öregek helyzete / Förgeteg Szilveszter = = CSMH jan. 12., p.4. Földeák is említve

20 Page 20 of Csepi József Napirenden: a háztáji - A földeáki "fordulat éve" / Csepi József = = CSMH febr. 18. p Csepi József A földeáki bátrak / Csepi József = = CSMH aug. 7., p.3. Földeák: Kossuth TSZ. 62. Csepi József Szép összefogás hagymaügyben / Csepi József = = CSMH szept. 8., p.3. Földeák: Dózsa TSZ. 63. Földeákon újra megnyílik a művelődési ház = = CSMH márc. 22., p Programelőzetes = = CSMH ápr. 11., p.3. A község felszabadulásának 25. évfordulóján fotókiállítás Földeák múltjából. 65. Kószó József Iparosodó községek / Kószó József = = CSMH ápr. 11., p.4. Földeák is említve. 66. Varga Edit A földeákiak, a mártélyiak helytállásáról / Varga Edit = = CSMH jún. 6., p.5. árvízvédelem 67. Együttes ülést tartott a makói járás népfrontbizottsága és nőtanácsa = = CSMH jún. 13., p.3. Földeák is említve.

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Sokorópátkai Krónika 1990-2010 S K Sokorópátkai Krónika 1990-2010 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Győr

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban 1 Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék A társadalmi szervezetek helye, szerepe Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

Az oktatás története Csengelén

Az oktatás története Csengelén Az oktatás története Csengelén Lantos István Lantosné Horváth Irén Bevezető A község lakosaiként, és a csengelei Általános Iskolában dolgozó pedagógusokként, élénken érdeklődünk az iskola története, jelene

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 3. szám Dunakeszi 2011. december Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A könyvtárépület Megjelenik

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC

MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1972-73/1 MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC (Makó, József Attila Múzeum) Makó hét-nyolc évszázados múltja településtörténetileg két fő korszakra oszlik. A régi Makó

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak Városunk Budapesti Honismereti Híradó VII. évfolyam 2. szám Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra Tabáni török emlékek Buda és Pest látképe 1684 (Michael Werning) Patinás városrészünk, a Tabán török-koráról

Részletesebben

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született Városunk Budapesti Honismereti Híradó IX. évfolyam 3. szám Egy peremváros elsõ könyvtárai Újpesten ingyenes népkönyvtár született Újpest 19. század eleji alig lakott puszta jellegét a gróf Károlyi István

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Csanádpalota nagyközség

Csanádpalota nagyközség Csanádpalota nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezése Készült Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának megbízásából Csanádpalota 2009. Tartalomjegyzék: 1. A település általános jellemzői és a kezdeményezés

Részletesebben

VÁROSOttl< Négy év közös munkája áll mögöttünk. fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke GYOMAENDRŐD

VÁROSOttl< Négy év közös munkája áll mögöttünk. fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke GYOMAENDRŐD VÁROSOttl< GYOMAENDRŐD fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke IX. évfolyam 2. szám *Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat 2002. február Négy év közös munkája áll mögöttünk Először is köszönettel

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

DOROGI LEXIKON A-ZS. Második, javított kiadás. Irta és szerkesztette: Solymár Judit - Kovács Lajos

DOROGI LEXIKON A-ZS. Második, javított kiadás. Irta és szerkesztette: Solymár Judit - Kovács Lajos DOROGI LEXIKON A-ZS Második, javított kiadás Irta és szerkesztette: Solymár Judit - Kovács Lajos Szerkesztőbizottság: Brassói László, Cserődi Attiláné, dr. Csiffáry Nándor, Szegi János Dorog Város Önkormányzata

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 180 Ft XVII. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2010. június A tartalomból: Rehabilitáltuk Csernus Mihályt Csodálatos és Isten

Részletesebben

SZENTENDRE 24. ÉS VIDÉKE IVAN DAN SZENTENDRÉN A SKANZEN NYOLCADIK CSODÁJA

SZENTENDRE 24. ÉS VIDÉKE IVAN DAN SZENTENDRÉN A SKANZEN NYOLCADIK CSODÁJA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.HU ÁRA: 158 Ft SZENTENDRE ÉS VIDÉKE ALAPÍTVA 1899-BEN ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN XXIV. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2010. JÚLIUS

Részletesebben