Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon."

Átírás

1 Page 1 of 64 Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata Bevezetés 1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros könyvek hasábjain, folyóiratok cikkeiben, személyekről, eseményekről, községünk múltjából. Ez a kötet a fellelt dokumentumok rendezett gyűjteménye. Remélhetőleg Földeák helytörténete, múltja iránt érdeklődők értékes forrásokat találnak a bibliográfia használata során. A bibliográfia 1970-től 1995-ig folyóiratcikkeket is tartalmaz. Az 1970 előtti, és az 1995 utáni újságcikkek közül csak azokat dolgoztam fel, amelyeket fontosnak tartottam, illetve jelentős eseményhez kapcsolódnak. A bevezetőt egy rövid falutörténet követi. Földeákról monográfia még nem jelent meg. Az anekdotikus elbeszéléseket kerülve igyekeztem egy átfogó, tényeken alapuló falutörténetet összeállítani, amely bővelkedik pontos (mára már talán a múlt homályába vesző) adatokban. Próbáltam olyan részleteket és neveket is megemlíteni, amelyek szintén fontosak (vagy legalábbis érdekesek) lehettek az adott korban. A falutörténetet követi a tényleges bibliográfia. Az első könyv, amelyben Földeákra vonatkozó adatokat találtam, 1796-os kiadású, az utolsó 2000-ben jelent meg. A község- illetve a környék történetét kevésbé ismerők tájékoztatására tisztázandó a "Földeák" elnevezés használata. Az egykori (ma Óföldeák néven ismeretes) Földeák lakosai a folyamatos árvízveszély miatt magasabban fekvő részekre költöztek és megalapították a jelenlegi Földeákot. Így az 1845-ös áttelepülést megelőző időkből származó dokumentumokban a "Földeák" elnevezés a mai Óföldeákra vonatkozik. A mai Óföldeákra vonatkozó könyveket, folyóiratcikkeket a bibliográfia nem tartalmazza, csak abban az esetben, ha Földeákra vonatkozó részleteket tartalmaznak. A feldolgozott anyag elrendezése kronologikus szerkezetű. Egy éven belül a tételek ABC sorrendben követik egymást és 1995 között az adott éven belül először a folyóiratcikkek szerepelnek, időrendben. Egyszerűsített leírást alkalmaztam, szem előtt tartva az MSZ-3424-es szabványcsalád előírásait. Az egyes tételeket apróbetűs annotációk követnek, amelyek segítenek az adott dokumentum Földeákra vonatkozó adatainak konkretizálásában. Kutatásaim fő bázisa a szegedi Somogyi-könyvtár volt. Lehetőségeim szerint minden dokumentumot kézbe vettem, ami (úgy vélem) nagyon fontos a hitelesség szempontjából. Földeákról bibliográfia még nem jelent meg, néhány régi kiadású ajánló bibliográfiától eltekintve a tételek nagy részére tényleges kutatással bukkantam rá. A folyóiratcikkek felkutatását segítette a szegedi Somogyi-könyvtár Csongrád megyei szerzők szerinti katalógusa. A visszakeresés meggyorsítására a könyvek nagy részénél a raktári számot is feltüntettem. A folyóiratok raktári jelzeteit a rövidítések magyarázatánál találjuk. A Csongrád Megyei Hírlap makói kiadású példányait a makói József Attila Könyvtár őrzi. Pár évfolyamtól eltekintve a makói kiadás eltérő oldalai fellelhetők a Somogyi-könyvtárban is a megyei kiadásban, belekötve. A bibliográfiai tételek felsorolása után néhány interneten fellelhető dokumentum címét és lelőhelyét tüntettem fel. Földeák rövid története Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

2 Page 2 of 64 Földeák a Csanádi káptalan birtoka volt mindaddig, míg Csanádot a török invázió tönkre nem tette évi hiteles okmányok szerint az egész terület Toldy Mátyás, Szalay Ferenc, Sárkány Dénes és Szabó János tulajdonát képezte ban a török hordák eltűnésével a terület a kamarai kincstár birtokába került. A későbbi község számára fontos esemény, hogy 1729-ben az egész vidéket megvásárolta Návay János és 150 évig birtokolta ben a Tisza elöntötte Óföldeákot, és akkor az úrbéres lakosok földet cseréltek a Návay-nemzettséggel és megalapították Földeákot. A község építése ban indult el. Az új települést 115 kh területen, a Szárazér mellett Mátéffy Pál Csanád vármegye földmérője mérte ki, amely 311 belső telket foglalt magában. A lakosság hamarosan felépítette szegényes házait. Régi hagyomány szerint az úrbéresek nagyobb része Szegedről jött Földeákra, sőt a parókia anyakönyveinek tanulsága szerint a régi Földeák polgárai mennyasszonyaikat is Szegedről hozták s a földeákiak leányaikat gyakran Szegedre adták férjhez. A Návay-család fontos szerepet játszott a falu életében. Mária Terézia uralkodása alatt a Návay-nemzetség Hont-és Nógrád vármegyékből jobbágyokat telepített erre a vidékre, így a Földeákon létesített jobbágytelkek száma 19-ről 60-ra emelkedett.' Érdemes néhány szót szólnia Návay-család néhány kiemelkedő tagjáról. Návay Tamás Földeákon született december 30-án és ugyanott halt meg március 20-án júliusában Csanádvármegye tb. aljegyzője, szeptember 12-én pedig Csanádvármegye tiszteletbeli főjegyzője és táblabíró lett. Ezek után erélyes intézkedéseivel nagy hasznot hozott az árvíztől fenyegetett Makónak és Földeáknak. A vármegye országgyűlési követeként nagy érdemeket szerzett a vármegyei közkórház építése körül is. Unokája, Návay Tamás a vármegye főispánja volt. Dr. Návay Lajos ( ) liberális politikus, Eötvös József unokája. Jogi tanulmányait Pesten és Berlinben végezte. Csanád megye aljegyzője, főszolgabírója, főjegyzője, majd alispánja volt. Több ciklusban országgyűlési követként működött, 1906-tól az országház alelnöke, 1911-től elnöke volt. Az őszirózsás forradalom idején visszavonult birtokára április 29-én egy bolsevik terrorista csoport kivégezte. Návay Sándor ( ) részt vett az es szabadságharcban; előbb Damjanich, majd Leiningen segédtisztje volt. Dr. Návay Lajos és Návay Tamás irányítása mellett Földeák község évben a már meglevő jegyzői állás mellé adóügyi jegyzői állást szervezett. A község nagynevű plébánosa, hajdani Oltványi Pál ( ) pápai kamarás, és a Návay-család buzgólkodása folytán 1857-ben felépült az új római katolikus templom és a fiúiskola, s 1881-ben átadták a 4 tantermes emeletes leányiskolát is. Oltványi Pál 17 évig, december 23-tól november 1-ig tevékenykedett a falu egyházi életében. Mátéffy Pál mérnök a templom és piac részére a falu közepén tízholdnyi területet mért ki. A mindenkori plébános elnökletével 1846-tól működött a templomépítő bizottság, amely a templomépítési alapot kezelte. A templomépítés fedezetére kihasítottak 150 holdnyi káposzta-és kenderföldet. Ennek a jövedelmét gyűjtötték össze. Az óföldeáki templomot püspöki engedéllyel magtár céljára átadták Návay Károlynak, aki kétszázezer téglát biztosított a templom építésére. A templom alapkövét Csajághy Sándor püspök november 18-án tette le és áldotta meg. Az építkezés gyors ütemben haladt,

3 Page 3 of május 11-én, pünkösd ünnepén tartották meg a zöldág ünnepséget. A toronykeresztet július 27-én szintén Csajághy Sándor püspök áldotta meg, majd a templom tetejére helyezték. Az új templomot püspöki felhatalmazással november 1-én Oltványi Pál szentelte fel. Mivel az óföldeáki templom jogutódja volt, Szent László tiszteletére áldották meg. A nagy Betlehemet 1881-ben 220 forint költségen vásárolták. A Boldogságos Szűz koronája a hozzá tartozó üvegszekrénnyel 1883-ban készült. Az oltárokat is fokozatosan kicserélték: a gótikus főoltárt Münchenben készítették 1886-ban 1100 forintért, a reá helyezett Jézus szíve szobor 221, a két angyal 125 forintba került. Az észak felőli Mária oltárt (amely 500 forintba került) december 24-én, a Nepomuki Szent János oltárt (500 forint költséggel) március 23-án szentelték fel. A Mária oltár mellett Szent Anna, Árpádházi Szent Erzsébet és Kis Szent Teréz szobrát állították fel; a Nepomuki Szent János oltár közelébe Szent Antal, Szent Imre, Szent Vendel, Szent József és Szent Jeromos szobrát helyezték. A kórus alatt Lourdesi Mária oltárt alakítottak ki. A templom környékét 1892-ben hozták rendbe: Németh Sándor feltöltötte, Návay Kálmán indítványára a templom körül díszparkot létesítettek, Návay Kornél bekerítette, Návay István 140 fenyőt ültetett. A templomot először 1886-ban újították fel. A templom főbejárata előtt öntöttvas feszület és Nepomuki Szent János szobor áll. A Szárazér mellett is állt egy Nepomuki Szent János szobor, ahol Nepomuki Szent János ünnepének előestéjén és a nyolcada alatt munkanap, esti órákban processio volt a szoborhoz, és ott litánia. Feltételezhető, hogy ezt a szobrot állították fel a templom előtt. A templom az 1980-as években művakolatot kapott. A beázástól megrongálódott boltozat falképeit ugyancsak a '80-as években lemeszelték. Az egyszínűre festett templombelső illik a gótikához; a pillérek és a hajókat elválasztó hevederek csíkozottak, ami bizánci stílushatást kelt. A földeáki temetőt ötholdnyi területen október 4-én nyitották meg. Temetkezésül a római katolikusok részére szolgált, más vallásúak részére elkülönítettek egy részt. A neogótikus temető-kápolnát 2000 forintos költséggel Oltványi Pál építette a Szenvedő Krisztus tiszteletére, majd június 7-én Oltványi István nagyprépost áldotta meg ben a kápolna alá kripta épült. A kápolna felújítására 1979-ben került sor. A kálváriát a temetőben alakították ki, a kálvária keresztjeit június 27-én Oltványi Pál plébános áldotta meg ben készült el a díszes kálvária kereszt és a 14 stáció ban Alcsu Edéné javaslatára a Szabados család Mária-szobrot állított a falu határában, miután villámcsapás következtében a tűz martalékává vált az ott összehordott gabona. Az 1920-as évektől a Mária napokon körmenetet vezettek a szoborhoz, valamint a búzaszentelést is ott tartották ben a szobrot körülvevő baldachin-házat lerombolták, a szobrot a templomba szállították. A szobor (restaurálása után) 1992-ben visszakerült eredeti helyére, Rakonczai János kezdeményezésére. A jelenlegi kápolnát Inokai Zsolt építészmérnök tervezte. Az eredeti kápolnát ábrázoló Tornyai János festményt az egyház őrzi. A legrégibb időkben a lelkipásztori feladatokat a szegedi Ferencesek és Minoriták látták el ban épült az új községben a lelkészlak ig a falu kántortanítója Kiss Antal volt, aki 50 évig volt a község irányítója, és egyúttal a jegyzője is. A múlt században több keresztet állítottak a faluban, illetve annak határában ben Oltványi Pál plébános, 1856-ban Szabó Imre és Szabó Pál lakosok. Nepomuki Szent János szobrát a templom előtti téren 1858-ban Bánszki János emeltette.

4 Page 4 of ban a falu vezetősége elhatározta, hogy a régi épületeket újakkal helyettesíti. Felépült 1901-ben a 4 tanteremmel és tanítói lakással rendelkező római katolikus "Eötvös" fiúiskola 15 korona költséggel, majd 1902 folyamán a községháza és a jegyzői lak, korona költségen. Úgyszintén felépítette a község az Iskolanővérek vezetésére bízott "Ilona" kisdedóvóját is az 1899-es esztendőben. Földeák az ország közlekedési vérkeringéséhez 1902-ben csatlakozott a Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklós vasút kiépítésével. A munkálatokhoz a falu koronával járult hozzá. A falu határa 1900-ban hold volt. Határrészei: Dinnye-szöghát, Gajdos, Gubás telek, Karabuka, Kenderföldek, Kereklapos, Kistanya-dűlő, Kornél erdő, Rosszvízi tanyák, Szárazéri tanyasor, Szárazéri ugar, Vas-tanya. A Kornél ligetet Návay Kornél földbirtokos ben alakíttatta ki 20 hektár területen a Szárazér két partján értékes díszfa-és cserjefajokból. Területe az 1960-as évektől 60 hektár. A község címere kék pajzsban meztelen ifjú angyal csónakban evez, sisakdísz kétfarkú arany oroszlán babérral díszített kardot tart (1912). A község első nagyvendéglőjét 1911-ben építette fel korona 90 fillér költséggel. Az első világháború 1300 embert szólított el a faluból. A falu fejlődése megtorpant, a lakosságra nehéz idők köszöntöttek. Návay László, Návay Aranka, Návay Tamás és Návay Andorné ösztönzésére az óföldeáki templom harmadízben került felújításra május 24-én Dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök megnyitotta a több száz éves templomot a hívek előtt november 7-én a vármegye részvételével, nagy ünnepség közepette leleplezésre került Pásztor János szobrászművész Krisztus átkarolja a haldokló katonát" című emlékműve, emléket állítva az első világháború földeáki áldozatainak szeptember havában nyílt meg Gilinger Pál, volt földeáki lakos jótékonyságának köszönhetően a római katolikus elemi népiskola. A földbirtokreform során őszén kiosztásra került 113, tavaszán 17, októberében 61 házhely. Földeákon ebben az időszakban működött (zárójelben az alapítás időpontja): Római Katolikus Kör, Iparos Kör (1917), Független Kör, Polgári Kör, Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1892), Dalárda (1903), Földeáki Torna Club (1927), Földeáki Gazdakör (1896), Földeáki Munkás Önképzőkör (1903) Földeáki Független és 48-as Olvasókör (1905). A lakosság többsége földműveléssel, állattenyésztéssel, hagymatermesztéssel, cukorrépa-termesztéssel foglalkozott. Emellett jelentős volt a két világháború közötti időszak kézművesipara is ban 40 kézműves dolgozott a faluban, valamint üzemelt egy gőz-, és három szélmalom. A községben főjegyző, adóügyi jegyző, 2 segédjegyző, 1 írnok, 1 írnokvégrehajtó, 2 jegyzőgyakornok, 1 községi, 1 magánorvos, 1 körállatorvos, 2 községi, 5 magánbába, 1 gyógyszertár, 15 tanító, illetve tanítónő és egy óvónő tevékenykedett a második világháborút megelőző években. Az iskolán kívüli népművelés keretében népkönyvtár, télen, vásár-, és ünnepnapokon kultúrdélutánok működtek. Földeák és Óföldeák között lóvontatású csille, illetve lórénak nevezett sínpálya létesült. Mellette földút futott. A református templomot 1938-ban építették. A jelenlegi tornyos imaház építését Szirbik Sándor ( ) makói lelkész kezdeményezte. A kiírt pályázatra Istók Zoltán makói főmérnök és Loós János ( ) makói iparművész-tanár készített tervet, majd az utóbbi valósult meg május és február között jelentek meg a Földeáki Katolikus Tudósító számai. A földeáki római katolikus egyházközösség hivatalos lapjaként működő kiadvány szerkesztője Virág Sándor volt, a nyomdai munkálatokat Budapesten a Korda Nyomda végezte.5

5 Page 5 of 64 A második világháború közvetlenül is sújtotta a falut szeptember, október, november hónapokban zajlott a földeáki csata. A harcok a község mellett folytak, a falut közvetlenül nem érintették, ám így is 5 polgári személy vesztette életét. A háború után lassan kezdett újraéledni Földeák novemberében megalakult az első szövetkezeti csoport, majd rövidesen még két Tsz alakult, melyek 1975-ben Egyetértés néven egyesültek. A település demográfiai folyamatai kedvezőtlenek. A lakosság száma csökkent (1960: 4411 fő; 1995: 3483 fő), erősen növekszik az időskorúak aránya. A megye 59 települése közül Földeák a nyolcadik legnépesebb volt 1995-ben. A be- és elvándorlásokat összevetve ig megállapítható, hogy a vándorlási egyenleg alacsony, negatív értéket mutatott, de 1990-től 1995-ig erősödött ez a negatív érték. Földeák a térség azon településeinek egyike, amelyben a vándorlási veszteség a legmarkánsabban jelentkezik. A népesség száma csökkenő tendenciát mutat. A munkanélküliségi arány 1993-ban 13% volt átlagosan, 1997-ben 8%. A lakosság többsége ma is mezőgazdaságból él. Részben önálló termelőként, részben mezőgazdasági szövetkezet keretében. Földeák mezőgazdasági területének döntő hányada szántó, a szőlő és gyepterület minimális. A föld termőképessége is jó, az átlagos aranykoronaértéé 19,1-40,0 kategóriába esik. Legfőbb növényei: a búza, a kukorica, az árpa, a fűszerpaprika, a vöröshagyma és a fokhagyma. Kimutatások szerint a településen igen szerteágazó tevékenységet folytatnak. Legjellemzőebbek a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó vállalkozások, pl.(mezőgazdasági gépi szolgáltatások). Földeák infrastrukturális állapota átlagos. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 96%, a lakások 52%-a rendelkezik utcai kifolyóval. Csatornahálózat ma még nincs kiépítve. A kommunális hulladékot szelektálatlanul Hódmezővásárhelyre szállítják. A kiskereskedelmi ellátottság megfelelő. Hasonlóképpen kielégítő az egészségügyi ellátás is. Két háziorvos, egy fogorvos rendel, egy gyógyszertár működik. A telefonellátottság jó, a teljes igény kielégíthető. A község oktatási ellátottsága megfelelő. A 150 férőhelyes óvoda kihasználtsága 100%-os. Az óvodásokkal 11 szakképzett óvodai pedagógus foglalkozik. A település általános iskolájában 25 szakképzett pedagógus foglalkozik a közel 300 tanulóval. A falu történetét összefoglaló oldalak után következzék a tényleges bibliográfia, melynek tételei további információkat nyújthatnak községünk múltjáról. Bibliográfia

6 Page 6 of Magyar Országnak leírása / Vályi András. - Buda, p. Földeák: p.686. G.h A Magyar Korona Országainak Helységnévtára / Juhos János. - Bp., p. Földeák: p. 95. G.h Magyar Országnak, s a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben / Fényes Elek. - Pest, Földeák: 4. köt. p. 143.,150.,151. G.h Hármas Kis-Tűkör melly Magyar Országnak és hozzá kapcsolt egyébb részeinek földleírását, statistikáját és történetét röviden és híven ábrázolja. - Pest : Trattner és Károlyi, :ill. Földeák: p. 96. G.h Nemzeti Encyclopaedia avvagy Magyarország és erdélynek állam-, földrajzi és történeti nevezetességei szótár alakban. - Bp. : Hartleben Konrád, Földeák: 6. füzet p I.b. 44

7 Page 7 of Magyarország történeti, födrajzi s állami legujabb leírása / Palugyay Imre. - Pest Hechenast Gusztáv, p., :ill. 4, köt. : Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék leírása. Földeák: p. 17.,24.,45.,131.,147., Több részletes kimutatással. 908 P22, helyismeret /l. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal köt. / Nagy Iván. - Pest : Ráth Mór, p. Földeák: p (Návayak) G.f Magyarország felosztása vármegyékre és szolgabírói járásokra, valamint Magyarország legujabb tisztikara / Összeáll. R.F.J. - Pest, p. Földeák: 1. köt. p. 58. G.h A Csanádi Püspöki Megye birtok viszonyainak rövid története / Oltványi Pál. - Szeged :Nyomtatott Bába Imrénél, 1867 A mű Földeákon íródott és többször említi a szerző. G. e A magyar nyelv szótára köt. / Czuczor Gergely, Fogarasi János. - Pest, p. Földeák: 2. köt. p G.i

8 Page 8 of Koszorúk az Alföld vad virágaiból köt. / Kálmány Lajos. - Arad, db. Földeák: 2. köt. p. 212.,222. Népköltészeti vonatkozású írások Rautmann Magyar Lexikona köt. - Bp. : Rautmann Frigyes, Földeák: 7. köt. p I.b Egyházi beszéd a földeáki apácza-zárda és iskola megszentelése alkalmával / Oltványi Pál, - Szeged, A. e Földeák község történelme / Oltványi Pál. - Makó, p O73, helyismeret Megyei monográfiák = Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota a XIX. Század végén / szerk. Kőrösi József. - Bp. : MTA Nemzetgazdasági és statisztikai bizottsága, Földeák: 2. köt. P , adatok elszórtan 908 M51, helyismeret Makó város története / Reizner János. - Szeged, [1892] p.

9 Page 9 of 64 Földeák: p. 16.,14.;43.,45.,46.,94., M52, helyismeret A Pallas Nagy Lexikona köt. -Bp. : Pallas Irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Földeák: 7. köt. p I.b Csanád vármegye története 1715-ig köt. / Borovszky Samu. - Bp :[kiad. a.] Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, db. 1.köt. A általános története p. 2.köt. A vármegye részletes története p. 1 térk. Földeák: 1. köt. p. 138.,164.,209.,230.,234.,239.,243.,262.,296.,317., köt. p Részletes falutörténet, egyházi viszonyok, elöljárók, földesurak. C Csongrádvármegye története köt. / Zsilinszky Mihály. - Bp., db. : ill. Földeák: Több helyen szerepel, térképen is Z86, helyismeret Szeged története / Reizner János köt. Szeged, db Földeák: 1. köt. p köt. p. 116.

10 Page 10 of R52, helyismeret A Magyar Posta, Távírda és Távbeszélő statisztikája az évről. Szeged ( Endrényi Imre Könyvnyomdája ), rész : A hivatalok statisztikája Földeák: p Részletes kimutatás a földeáki postahivatalról. ( Földeák: Nagyváradi posta-és távirdaigazgatóság, postamester: Özv. Szabados Józsefné szül. Szabados Berta ) C.c. 113 Továbbá p p p. 130., p. 134., Tátrafüredi emlék / Oltványi Pál. - Szeged : Endrényi Imre Könyvkereskedése, XI,160 p. Földeák: p. IV..,2. A kötetben a szerző, mint építtető és mint szemtanú számol be a templomépítés körülményeiről. (A feltüntetett raktári jelzetű példányban megtalálható Oltványi Pál Sajátkezű ajánlása.) H. e A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat Évkönyve / szerk. Czinkotszky Márton. - Bp. : Hornyánszky Viktor cs. És kir. Udvari könyvnyomdája, p. Földeák: p. 3.,12.,14.,15.,18. C 3678

11 Page 11 of Franklin kézi lexikona. - I-III. köt. - Bp. : Franklin társulat, 1912 Földeák: 1. köt. p.954. I.b Nemes családok Csanádvármegyében / Barna János, Sümeghy Dezső. - Makó Ifj.Gaál László könyvnyomdája, p : ill. Földeák: p ( Návayak ) A szerzők a művet Földeáki Návay Tamásnak, Csanád vármegye ny. főispánjának ajánlják. 929 B34, helyismeret 25. Révai Nagy Lexikona. - Bp. : Révai Testvérek Irodalini Intézet Részvénytársaság, 1913 Földeák: 7. köt. p I b A magyar állam közigazgatási térképe / [kiad. a] Magyar Állami Királyi Nyomda Bp., térkép : színes ; 250 x 150 cm. Td /1. Összeférhetetlen Tátosainkról = = Ethnográfia füzet p Földeáki eset Az októberi forradalom és az idegen megszállás Makón / Petrovics György. - Makó Kovács Sándor és Társai, p.

12 Page 12 of 64 Földeák: p Urbanics Kálmán főszolgabíró megverésének körülményeiről. 943 P67, helyismeret /1. Pais Dezső A lat. Philippus magyar származékai = = Magyar Nyelv máj jún. 20. évf. 5-6: Sz. p Földeák község nevének kialakulásáról Makó város települési és emberföldrajzi vázlata / Bálint Alajos. - Makó : Gaál Imre Könyvnyomdája, p. : ill. Földeák: adatok elszórtan. 913 B20, helyismeret 29. Tolnai Új Világlexikona. - Bp. :Tolnai nyomdai műintézet és kiadóvállalat részvénytársaság, Földeák: 5. köt. p I.b Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza / Bodnár Béla. - Szeged :Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság, p. 1 térk. Földeákról érintőlegesen többször. 551 B71, helyismeret 31. Írások a régi Makóról / Eperjesy Kálmán. - Makó : [ Makói Friss Ujság Könyvnyomdája ], [1928] p. Földeák: p E63,helyismeret 1929

13 Page 13 of Magyar városok monográfiája / Barna János. - Bp. : [kiad. A Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala], köt. Makó és a Csanád-Torontál vármegyei községek Földeák: p Számos fényképpel. p A falu tisztségviselőinek, mesterembereinek névsora. 943 M24, helyismeret Csanád-Arad-Torontál vármegyék 10 évi népmozgalmi adatai / Joó Imre. - Makó, p. - (Csanádvármegyei könyvtár; 21.) Földeák: p. 31.,74.,75., Rendkívül részletes kimutatás egészségügyi, születés-halálozás stb. témakörökben. 310 J73, helyismeret /1. Ki-kicsoda? : Kortársak lexikona. - [Bp.]. Béta Irodalmi Részvénytársaság, 1934(?) Földeák: p.590. Návay Aladár dr. C Révai Kis Lexikona. - Bp. : Révai Irodalmi Intézet, Földeák: p I.b Uj Lexikon köt. - Bp. : Dante-Panthenon, Földeák: 3. köt. p I.b

14 Page 14 of Csanád vármegye nemzetiségi és gazdasági viszonyai a XVIII. században / Bohdaneczky Edvin. - Makó, p. - (Csanádvármegyei könyvtár; 36.) Földeák: adatok elszórtan, részletes kimutatásokkal. 338 B75, helyismeret Csanád, Arad és Torontál kerületileg elszakított egységesített vármegyék régészeti katasztere / Bálint Alajos. - Makó, p. 1 térk. - (Csanádvármegyei könyvtár; 37.) Földeák: Lelőhelyek a falu környékén. C Legujabb Lexikon. Bp.:Vármegyei szociográfiák kiadása, Földeák: p I.b A magyarországi latin és görög szertartású világi és szerzetes római katolikus papság névtára és az országos hivatalok útmutatója / Pilinyi Gyula. - Bp p. Földeák: p B /1. Heves csaták alakultak ki a székely kiszökellésben = = SZFÚ okt. 5., p., 1,2 Földeák is említve. 39/2. Hősi halált halt egy szegedi újságíró = = SZFÚ okt. 5., p.3.

15 Page 15 of 64 Hír a Földeákon elhunyt Kardos Imre tudósítóról. 40. Magyarország helyismereti könyvészete : / Bodor Antal. - Bp., Földeák: p A Csanádi egyházmegye története köt., db. 1. köt. A Csanádi püspökség története ( ) / Juhász Kálmán. - Makó, p. Földeák: Adatok elszórtan, konkrétan: p J90, helyismeret A vidéki hálózatok betűrendes távbeszélőnévsora : Magyar Posta, Földeák: p. 44. I.e Magyar történeti bibliográfia : / szerk. I. Tóth Zoltán [et al.]. - Bp., p. Földeák: 1. köt. p Vidéki távbeszélő névsor : Magyar Posta, füzet : Csongrád megye távbeszélő előfizetőinek betűrendes névsora Földeák: p. 4. I.f

16 Page 16 of 64 Magyar nyelvjárási bibliográfia : / Benkő Lóránd, Lőrincze Lajos. - Bp., p. Földeák: p Csongrád megye népe és földje. Ajánló bibliográfia / Péter László. - Szeged, p., 1 térk. - (A szegedi egyetemi könyvtár kiadványai ; 22.) Földeák: mutató szerint B Magyarország helységnévtára Bp. : Közgazdasági és jogi könyvkiadó, p. Földeák: p G.h Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai / [ Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága ]. - Hódmezővásárhely ; [ Bp. ] : Felsőoktatási Jegyzetellátó, , [ 34 ] p. Földeák: adatok Továbbá ,[2]p Csongrád rregyei távbeszélőnévsor Szeged : Magyar Posta, p. Földeák: p. 4. B

17 Page 17 of 64 Csongrád megyei tanulmányok / szerk. Csalog József. - [ Szeged ] : Csongrád megyei Tanács, [ 1959 ] p. : ill. Földeák. adatok elszórtan ( p. 40. Földeák, mint népdalgyűjtés helye ) 908 C78, helyismeret Csongrád megye fontosabb statisztikai adatai / Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. - Szeged : Stat. K., p. Földeák: adatok Továbbá p p p p p Csongrád megyei távbeszélőnévsor Szeged : Magyar Posta, p. Földeák. p. 4. B Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza / Györffy György. - Bp. : Akad. K., Földeák: p G Csongrád megye statisztikai évkönyve 1965 / Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága Szeged ; [Bp.] : Stat. K., ,45 p. Földeák: adatok elszórtan. Továbbá:

18 Page 18 of ,47 p ,48 p ,28 p ,39 p ,35 p ,41 p ,32 p ,31 p ,31 p ,29 p ,31 p ,29 p ,28 p ,27 p ,37 p ,20 p ,27 p ,20 p ,20 p ,20 p ,20 p ,20 p ,20 p ,19 p p p p ,69 p ,67 p p p p p A magyar népzene tára / szerk. Bartók Béla, Kodály Zoltán. - Bp. : Akad. K. 3. Siratók / Sajtó alá rend. Kiss Lajos, Rajeczky Benjamin, p. Földeák: p Adatközlő : Horváth Mihályné Czagány Etelka

19 Page 19 of 64 C Adatok Csongrád megye községeiről. - Szeged : [Kiad a. Központi Statisztikai Hivatal Csongrád megyei Igazgatósága], p. Földeák : p. 12.,16.,20.,24.,28.,34.,38.,135.,137. D Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban / szerk. Muzsnay Lászlóné, Maksay Ferenc. - Bp. : [Kiad. a. Magyar Országos Levéltár], p. 17. Csongrád megye levéltárának térképei / Páhi Ferenc, Schneider Miklós p. Földeák: p D /1. Városok vonzáskörében - Földeák = = CSMH dec.13. p Makó az első felszabadult magyar város köt. 1.köt. / szerk. Tanvasi Mihály. - (Bp.] : Kossuth K., p. 2.köt. / szerk. Korom Mihály. - [Kiad. a.] Makó Városi Tanács, [1974). -281,48 p. ill. Földeák: l.köt. : adatok elszórtan 2.köt. : adatok elszórtan M24, helyismeret Förgeteg Szilveszter Javult a falusi öregek helyzete / Förgeteg Szilveszter = = CSMH jan. 12., p.4. Földeák is említve

20 Page 20 of Csepi József Napirenden: a háztáji - A földeáki "fordulat éve" / Csepi József = = CSMH febr. 18. p Csepi József A földeáki bátrak / Csepi József = = CSMH aug. 7., p.3. Földeák: Kossuth TSZ. 62. Csepi József Szép összefogás hagymaügyben / Csepi József = = CSMH szept. 8., p.3. Földeák: Dózsa TSZ. 63. Földeákon újra megnyílik a művelődési ház = = CSMH márc. 22., p Programelőzetes = = CSMH ápr. 11., p.3. A község felszabadulásának 25. évfordulóján fotókiállítás Földeák múltjából. 65. Kószó József Iparosodó községek / Kószó József = = CSMH ápr. 11., p.4. Földeák is említve. 66. Varga Edit A földeákiak, a mártélyiak helytállásáról / Varga Edit = = CSMH jún. 6., p.5. árvízvédelem 67. Együttes ülést tartott a makói járás népfrontbizottsága és nőtanácsa = = CSMH jún. 13., p.3. Földeák is említve.

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

bizottsági javaslatok. Melléklet: 1. sz. melléklet: Makó város szoborkoncepció

bizottsági javaslatok. Melléklet: 1. sz. melléklet: Makó város szoborkoncepció E l ő t e r j e s z t é s I. 2-12/2005. Tárgy:Makó város szoborkoncepció tervezet Ea: 2004-2007 közötti időszakra tett bizottsági javaslatok. Melléklet: 1. sz. melléklet: Makó város szoborkoncepció tervezete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája

Családtörténeti kutatások. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Családtörténeti kutatások Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája A kutatás célkitőzése megismerni családi múltunkat, m példát t adni gyermekeinknek, unokáinknak a családi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére 8. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak, valamint Lajosmizse Város

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben