T á r g y s o r o z a t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á r g y s o r o z a t"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület július 28. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 16, d./ határozata: , Száma: 48-8/2011. T á r g y s o r o z a t 1) Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998. (II.01.) Ök. számú rendelet módosításáról 2) Önálló képviselői indítvány az Összefogás az Állatokért Alapítványnak átadott földterület visszavételéről 3) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata és a költségvetési szervei részére bakszámlák nyitása és vezetése, pénzforgalmuk teljeskörű lebonyolítása, folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartása és munkabérhitel biztosítása tárgyában induló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról 4) Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka Társulási Megállapodásának módosításáról és a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Alapító Okiratának módosításáról 5) Előterjesztés kerékpárút-építési pályázatokról 6) Előterjesztés a Mátészalka Város Önkormányzata villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás közbeszerzési tanácsadójának kiválasztásáról 7) Előterjesztés a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi tevékenységéről 8) Előterjesztés az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 9) Előterjesztés a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft évi tevékenységéről 10) Bejelentések Mátészalka, július 28. Szabó István polgármester

2 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület július 28. napján órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-19 Katona Péter 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-22 Lukács Bertalan 1-12 Oláh András 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-18 Dr. Szondi Zita 1-8 Vékony János 1 - Az ülésről távol maradt: Dankai Tamás képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Ugron László aljegyző, Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető, Pesti László intézményi-, közművelődési és sport iroda irodavezető, Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető, Dr. Harangi Adél közigazgatási és okmányiroda irodavezető, Kovács István műszaki irodavezető, Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető, Valamint: Kiss Tibor a Szalka-Víz Kft. ügyvezető igazgatója (1.tsp.) Dr. Kiss Anita az Összefogás az Állatokért Alapítvány elnöke (2.tsp.) Dr. Felföldi Botond a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének igazgatója (5.tsp., 7.tsp.) Dr. Bujdosó Mihály a Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (9.tsp) Jegyzőkönyvvezető: Lakatosné Erdélyi Andrea és Kondor Nikoletta

3 Szabó István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait, illetve azokat, akik a televízió képernyői előtt kísérik figyelemmel a testület munkáját. Megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ülés napirendjét. Szavazás Tárgya: napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Kovács Sándor Távol Kövendy Zsolt Távol Tárgy: (1.tsp) Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998. (II.01.) Ök. számú rendelet módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények LUKÁCS BERTALAN A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. KATONA PÉTER A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

4 Kérdések VÉKONY JÁNOS Kérdezi, hogy a környező településeken, mint Nyírbátor és Kisvárda milyen mértékben alakulnak a vízdíjak, a csatorna és alapdíjjal együtt? KISS TIBOR Ahhoz, hogy meg tudja válaszolni a feltett kérdést, szükséges lenne tudni a szolgáltatást nyújtó cégek által a területen értékesített pontos ivóvíz és szennyvíz mennyiségét m 3 -ben. Nyírbátorban az ivóvíz szolgáltatást Nyíregyháza város szolgáltatója végzi, és ha összesen veszik az alapdíjat és a m 3 -hez tartozó víz és csatornadíjat, akkor 10-15%-kal magasabb a vízdíj. Kisvárdán 2-3 Ft különbség van m 3 -ként. SZABÓ ISTVÁN A települések honlapjain a hasonló tárgyú rendeletek megtalálhatóak és ezek az adatok a vízdíjakról szóló rendeletben pontosan fellelhetőek. Pontos adatot néhány nap múlva tudnak adni képviselő úrnak, mert a Megyei Közgyűlés előtt szereplő tájékoztatóban voltak összehasonlító adatok. DIENES BÉLA Kérdezi, hogy egy átlagos lakossági fogyasztót havonta, milyen mértékben érinti az áremelés? KISS TIBOR Válaszában elmondja, hogy egy átlag fogyasztó (egy család) havonta 7 m 3 vizet használ el, azoknak, akinek csak vízbekötése van bruttó 100 forint többletterhet jelent havonta, akiknek víz-és csatorna bekötése van bruttó 195 forintot. A napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás nem volt. A névszerinti szavazást követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011.(VIII.01.)önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. számú rendelet módosításáról Mátészalka Város Képviselő-testülete az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján a közüzemi vízműből ivóvízért, illetőleg közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

5 A rendelet 5. (2)-(4). bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (2) Ha a felszerelt vízmérő nem működik, vagy nem olvasható le, a szolgáltató a fogyasztott víz mennyiségét műszaki számítással, arányosítás útján határozza meg. Az arányosítás alapja az előző év azonos időszaka. Ha az előző év azonos időszakában nem volt mérés vagy leolvasás, úgy az azt megelőző (vagy követő) időszaki fogyasztást kell figyelembe venni. (3) Ha arányosításra lehetőség nincs, (pl. új fogyasztó) a fogyasztást műszaki becsléssel, vagy általánnyal kell meghatározni. Az alkalmazható általány mennyiséget a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) A csatornadíj alapja a mért szennyvíz mennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség az (5-6) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás stb.) nem csökkenthető. Azon lakossági fogyasztó szennyvíz kibocsátását, akinek ingatlana a közcélú víziközmű hálózatba nincs bekötve, és szennyvíz mennyiség mérővel sem rendelkezik, a 2. sz. melléklet szerinti általány segítségével kell meghatározni. 2. A rendelet 6. (1)-(3). bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A vízmérők leolvasásának rendje: a vízmérők leolvasása a.) közületi (vállalkozások, intézmények) fogyasztás és a mellékvízmérővel fel nem szerelt társasházak bekötési vízmérője esetén havonta, b.) a mellékvízmérővel felszerelt társasházak bekötési vízmérője havonta, c.) a bekötési vízmérővel ellátott társasházak mellékvízmérői esetében évente egy alkalommal, d.) nyaralók, zártkertek és egyéb, csak az év egy meghatározott részében használt ingatlanok vízmérője esetében évente, e.) lakossági fogyasztóknál felszerelt távadós vízmérők esetén évente egy alkalommal, f.) minden egyéb vízmérő esetén pedig félévenként történik. (2) A szolgáltató a szolgáltatás díjáról szolgáltatási helyenként, a vízmérők 1. bekezdés a.) b.) d.) pontja szerinti leolvasást követően, míg a c.) e.) f.) pontban megemlített esetben havonként számlát bocsát ki, melyet a fogyasztó a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül, és a szerződésben meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni. A fizetési módban a fogyasztónak a szolgáltatóval kötött megállapodása az irányadó. (3) Az (1) bekezdés f.) pontja szerinti esetben a havonta kibocsátásra kerülő számla alapja a megelőző egy évben mért átlagfogyasztás időarányos része. A fogyasztó kérelmére, - ha kérelmében valószínűsíti, hogy az előző időszak átlagfogyasztása jelentősen eltér a tárgyidőszakban várható átlagfogyasztástól a tárgyidőszaki vízfogyasztás mértéke a fogyasztó, és a szolgáltató közös megállapodása alapján ettől eltérő módon is megállapítható.

6 A leolvasást követő első számlázás alkalmával az előző leolvasási időszak alatt számlázott, és az ugyanezen időszak alatt ténylegesen elfogyasztott, (mért) vízmennyiség különbözetét a szolgáltatónak a fogyasztóval külön el kell számolni. Elszámoláskor a vízdíjban történt időközbeni módosulást időarányosan kell figyelembe venni. Ha az elszámolás alapján a fogyasztó javára mutatkozik különbözet, a különbözet összegével az aktuális vízdíjat csökkenteni, ha a szolgáltató javára mutatkozik különbözet, akkor pedig az aktuális vízdíjat növelni kell. 3. A rendelet helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) Az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésére, a házi és a csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavítására ha ezeknek a szolgáltató felhívására nem tesz eleget a fogyasztót a jegyző kötelezi. (2) Szabálytalan közműhasználatnak minősül, ha a fogyasztó a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a jelen rendelet 8. -ával ellentétes módon, a szolgáltató hozzájárulása nélkül; továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával. A mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából felszerelt zár (plomba) sérült. b.) az ivóvízközmű-hálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti, c.) szennyvízbekötést létesít a jelen rendelet 8. -ával ellentétes módon, a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti; d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja, e.) csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezet, f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be. (3) A szabálytalan közműhálózat szabálysértésnek minősül, amely forintig terjedő szabálysértési pénzbírsággal sújtható. (4) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz- és csatorna díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől a szabálytalanság megszűntetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében. Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmű kiépítése és a rácsatlakozási lehetőség megnyíltának időpontjától, de legfeljebb a PTK 324. (1) szerinti elévülési idő tartamára visszamenően kell megállapítani. A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz-, szennyvízmennyiséget a szolgáltató háromszoros díjtétellel a mindenkor érvényben lévő áron számlázza. A mennyiséget az 5. alapján kell megállapítani. A rendelet 16. -a hatályát veszti.

7 A rendelet jelenleg hatályos 1. sz. melléklete helyébe i hatállyal az új díjakat tartalmazó, alábbi 1. sz. melléklet lép hatályba: 1. sz. melléklet Mátészalka Város Képviselő-testületének 1/1998. (II.1.) Ök. számú rendeletéhez A évi víz-és csatornadíjak megállapításáról 1.) Ivóvíz változó díja: - mátészalkai lakos és önkormányzati intézmények 200,- Ft/m 3 + ÁFA - mátészalkai közület 227,- Ft/m 3 + ÁFA 2.) Szennyvízelvezetési és tisztítási díj: - mátészalkai lakos és önkormányzati intézmények 190,- Ft/m 3 + ÁFA - mátészalkai közület 245,- Ft/m 3 + ÁFA A szennyvízelvezetési és tisztítási díj 10.-Ft/ m 3 Környezetterhelési díjat tartalmaz. 3.) A kéttényezős ivóvízdíj részét képező alapdíj mértékét Ivóvíz szolgáltatás igénybevétele esetén 13 mm Ø vízmérőnél 250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 20 mm Ø vízmérőnél 380, Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 25 mm Ø vízmérőnél 740,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 50 mm Ø vízmérőnél 2.230,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 80 mm Ø vízmérőnél 8.270,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 100 mm Ø vízmérőnél ,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 150 mm Ø vízmérőnél ,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA Szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevétele esetén 13 mm Ø vízmérőnél 250,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 20 mm Ø vízmérőnél 380,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 25 mm Ø vízmérőnél 740,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 50 mm Ø vízmérőnél 2.230,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 80 mm Ø vízmérőnél 8.270,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 100 mm Ø vízmérőnél ,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 150 mm Ø vízmérőnél ,- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA Szolgáltató által beszállított folyékony hulladék fogadási és kezelési díja: 265,- Ft/m 3 + ÁFA

8 Egyéb beszállítók által átadott folyékony hulladék fogadási és kezelési díja: 420,- Ft/m 3 + ÁFA A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadásának és kezelésének díja 10.-Ft/ m 3 Környezetterhelési díjat tartalmaz. 5. A rendelet jelenleg hatályos 2. sz. melléklete helyébe i hatállyal az új általány díjakat tartalmazó, alábbi 2. sz. melléklet lép hatályba: 2. sz. melléklet Mátészalka Város Képviselőtestületének 1/1998. (II.1.) Ök. számú rendeletéhez I. Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehető lány-mennyiségei: 1. Beépített ingatlanok (telkek) 1.1. Udvari csappal 40 l/fő/nap 1.2. Épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 l/fő/nap 1.3. Mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap 1.4. Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal 85 l/fő/nap 1.5. Mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap 1.6. Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap 1.7. Épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű /fürdőhengeres/ fürdőszobával 1.8. Mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 1.9. Mint az 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 120 l/fő/nap 150 l/fő/nap 180 l/fő/nap 2. Házikert locsolás 1 l/m 2 /nap Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvétele. 3. Gépkocsi mosás 40 l/szgk/hó 4. Állatállomány itatása számos állatonként 40 l/db/nap 5. Közkifolyókon fogyasztott víz általány-mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap 6. A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők, házikertek esetében I/1-3. pontokban megállapított általány mennyiségek alapján és évente összesen öt hónapra /május-szeptember hónapokra/ kell az ivóvizet és csatornadíját felszámítani.

9 II. Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehető általány-mennyiségei 1. Kórházak, szülőotthonok, betegágyanként 400 l/nap 2. Kórházak, szülőotthonok, mosodaüzemmel, betegágyanként 600 l/nap 3. Szanatóriumok betegágyanként 200 l/nap 4. Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként, további 120 l/nap 5. Szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként l/nap 6. Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 450 l/nap 7. Gyógyszertárak munkahelyenként 80 l/nap 8. Szociális otthonok férőhelyenként 210 l/nap 9. Bölcsődék férőhelyenként 135 l/nap 10. Óvodák férőhelyenként 90 l/nap III. Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető általány-mennyiségei 1. Általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek tantermenként 1.1. Zuhanyzó nélkül 150 l/nap 1.2. Zuhanyzóval 600 l/nap 2. Napközi otthon gyermekenként 50 l/fő/nap 3. Diákéttermek, menza 3.1. Konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként 50 l/nap 3.2. Konyha étteremmel, adagonként 120 l/nap 4. Diákszálló étkezés nélkül, bentlakónként 150 l/nap IV. Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető általány-mennyiségei 1. Filmszínházak férőhelyenként 8 l/nap 2. Színházak férőhelyenként 18 l/nap 3. Kultúrházak 3.1. Állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként 22 l/nap 3.2. Időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként 15 l/nap 4. Kézikönyvtárak látogatók száma szerint 10 l/fő/nap 5. Múzeum, kiállítás, látogatók száma szerint 8 l/fő/nap

10 V. Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető általánymennyiségei 1. Szállodák, üdülők ágyanként 1.1. Egycsillagos 60 l/nap 1.2. Kétcsillagos 90 l/nap 1.3. Háromcsillagos 210 l/nap 1.4. Négycsillagos 350 l/nap 1.5. Ötcsillagos 500 l/nap 2. Kemping férőhelyenként 2.1. Egycsillagos 50 l/nap 2.2. Kétcsillagos 70 l/nap 2.3. Háromcsillagos 100 l/nap 2.4. Négycsillagos 200 l/nap 3. Motel férőhelyenként 150 l/nap 4. Éttermek 4.1. Melegkonyha étkezés nélkül 50 l/adag/nap 4.2. Hidegkonyha étkezés nélkül 12 l/adag/nap 4.3. Étterem konyha nélkül 75 l/adag/nap 4.4. Étterem konyhával 90 l/adag/nap 5. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként 4 l/nap VI. Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető általány-mennyiségei 1. Sportolók létszáma szerint 30 l/fő/nap 2. Locsolás 3 l/m 2 /nap 3. Befogadóképesség (közönség) szerint 3 l/fő/nap VII. Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető általány-mennyiségei 1. Iroda, hivatal 30 l/m 2 /nap 2. Közületek tisztántartása, esetenként 2.1. Burkolt közlekedési felületek locsolása 3 l/m A 2.1. alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása 5 l/m Zöld területek locsolása 3 l/m 2

11 Az ivóvíz és csatornadíját nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő üdülők, idényszállók, táborok stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell felszámolni. Az általány-mennyiség kiszámításához szükséges adatokat az üzemelő évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalány fogyasztását a II. III. IV., valamint a VI. VII. csoportoknál a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni. A fel nem sorolt és nem mért vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető. VIII. a lakossági vízfogyasztás átalány-mennyiségeinek megállapítása az átlagostól eltérő körülmények esetén Ha az egyes lakossági fogyasztásnak konkrét körülményei (adottságai) nem mindenben felelnek meg az átalány-mennyiség megállapításánál alapul vett 2. számú melléklet 1/ pontjainak, akkor a fogyasztóra érvényes átalányt eggyel alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani. A rendelet augusztus 01-én órakor lép hatályba.

12 INDOKLÁS a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. Számú rendelet módosításáról szóló, MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendeletéhez Általános indoklás A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998.(II.01.) Ök. Számú rendeletben eddig csak kisebb módosítások, pontosítások történtek, az elmúlt évek során többnyire csak a rendelet 1. sz. melléklete került rendszeresen módosításra. Az évek során történt jogszabályi változások, az üzemeltetés során szerzett tapasztalatok indokolttá tették a rendelet átfogó felülvizsgálatát, kiegészítését, pontosítását. Részletes indoklás az 1. -hoz Az eredeti rendelet 5. (2) bekezdésében érdemi változtatás nem történt, az eredeti rendelethez képest csak stilisztikai pontosításra került sor. Az eredeti rendelet (3) és (4) bekezdésekben az általány alkalmazásával kapcsolatosan tévesen a 3. számú mellékletre történnek hivatkozások. Az eredeti rendelet nem tartalmaz 3. sz. mellékletet, az általány alkalmazásához szükséges adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. a 2. -hoz Az eredeti rendelet 6. (1) bekezdés b. pontja alapján a leolvasás rendje szerint a mellékvízmérővel felszerelt társasházak bekötési vízmérője, és a mellékvízmérők 2 havonta kerültek leolvasásra. Az ésszerűség és a kialakult gyakorlat szerint a Szalka-Víz Kft. a mellékvízmérővel felszerelt társasházak bekötési vízmérőjét havonta olvassa le, míg a bekötési vízmérővel ellátott társasházak mellékvízmérőinek leolvasására a lakásokba történő nehézkes bejutás, valamint a társasházak főmérővel való felszerelése miatt elegendő az évenkénti bejutás. A leírtak miatt az eredeti rendelet b. pontja b. és c. pontokra módosul, így értelemszerűen az eredeti rendelet c. pontja d. pontra módosul. A lakossági fogyasztóknál évtől a lehetőségekhez mérten folyamatosan kerülnek felszerelésre távadós vízmérők, melyek leolvasására az eredeti rendeletben nincs rendelkezés. Ennek megszüntetése érdekében egészült ki a 6. (1) bekezdése az e. ponttal. Ezzel együtt az eredeti rendelet d. pontja f. pontra módosul. Az eredeti rendelet 6. (1) bekezdésben megváltozott pontok miatt került sor a (2) és (3) bekezdésekben az (1) bekezdésben felsorolt pontokra történő hivatkozások pontosítására, valamint a (2) bekezdésben a kibocsátott számla kiegyenlítésének esedékessége került pontosításra.

13 a 3. -hoz A szabálysértésekre és azok szankcionálására vonatkozó 15. és 16. -ok csak részben tartalmazták a szabálysértések körét, melyek logikailag egy -ban, a 15. -ban pontosításra és kiegészítésre kerültek, így a 16. megszűnik. Az eredeti rendeletben szereplő kiszabható pénzbírságokat összegszerűen nem célszerű szerepeltetni, mivel az szükségtelen korlátokat szabhat, ezen kívül a jegyzői hatáskörben kiszabható bírságokat más jogszabályok egyébként is szabályozzák. a 4. -hoz Az 1. számú mellékletben szereplő, augusztus 01.-től érvényes díjak megállapításának indoklásához mellékeltük a Szalka-Víz Kft évre vonatkozó - a Taggyűlés által elfogadott - üzleti terve alapján készült Előterjesztés és tájékoztató -t. az 5. -hoz Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletének II/6, II/8. és II/9. pontjaiban feltehetően gépeléskor az ide vonatkozó műszaki normák tévesen lettek átvéve, így a 6. pontban 450 l/nap helyett 50 l/nap, a 8. pontban 210 l/nap helyett 10 l/nap, a 9. pontban 135 l/nap helyett 35 l/nap szerepelt, melyek jelen rendeletben kerültek a valós normáknak megfelelően pontosításra. Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletének III/1.1. pontjában feltehetően gépeléskor az ide vonatkozó műszaki norma tévesen lett átvéve, így az 1. pontban 150 l/nap helyett 50 l/nap szerepelt, mely jelen rendeletben került a valós normának megfelelően pontosításra. Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletének V/3. pontjában feltehetően gépeléskor az ide vonatkozó műszaki norma nem került beírásra, így az nem tartalmazott normát. A helyes norma 150 l/nap, mely jelen rendeletben került a valós normának megfelelően beírásra. A 2. sz. melléklet V/4. pontjában csak formai pontosítás történt a 4. éttermek pont kiemelésével. Az eredeti rendelet a V/5. ponttal kiegészült, mivel az eredeti rendelet az italboltokra, bisztrókra, cukrászdákra, eszpresszókra és vendéglátó egységekre nem tartalmazott normát. Az eredeti rendelet 2. sz. melléletének VII. bekezdéséből az alábbi mondat került törlésre, mivel az abban szereplő hivatkozások értelmetlenek.: Az 1/1-1/9 pontok alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakások, az 1/8. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani. Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletének VIII. fejezetében a hivatkozás tévesen a 3. sz. melléklet 1/ pontjára utal, mely helyesen a 2. sz. melléklet 1/ pontja. Az eredeti rendelet 2. sz. mellékletében az indoklás helytelenül IV. fejezetként szerepel, helyesen IX. fejezet.

14 Szavazás Tárgya: a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 1/1998. (II.01.) Ök. számú rendelet módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Kovács Sándor Távol Kövendy Zsolt Távol Tárgy: (2.tsp) Önálló képviselői indítvány az Összefogás az Állatokért Alapítványnak átadott földterület visszavételéről Előadó: Dienes Béla képviselő, Oláh András képviselő Előterjesztés mellékelve DIENES BÉLA Elmondja, hogy 2009-ben a képviselő-testület 50 éves időtartamra ingyenes földhasználati jogot biztosított az Összefogás az Állatokért Alapítvány javára. Ez a földterület 5000 m 2, és helyileg a Mátyás király út végétől egy 150 méterre található. Az alapítvány céljaival most is, és akkor is egyet értettek, hiszen egy olyan probléma megoldására kerülne sor, mint a kóbor állatok állatmenhelyen történő elhelyezése. A menhely elhelyezést illetően akkor is felvetődött az a kérdés, hogy a lakosság véleménye meg lett-e kérdezve. Akkor azt a választ kapták, hogy mintavételes eljárás keretében kérdezték meg a lakosságot. Amikor a köztudatban is nyilvánvalóvá vált, hogy helyileg hol lesz az állatmenhely, a helyi lakók nehezményezték, hogy nem mindenkit kérdeztek meg. Az említett földterület lakóépületekhez nagyon közel helyezkedik el, és ezáltal felléphetnek olyan zavaró tényezők, mint például a hangos kutyaugatás vagy különböző allergiát kiváltó anyagok, mint a kutyaszőr, és kellemetlen szaghatások is megjelenhetnek. Az ott lakók úgy gondolják, hogy ezáltal, az ingatlanjaik értéküket vesztik, illetve az előbb említett problémák megjelenése zavarni fogja őket.

15 Több lakó kereste meg azzal, hogy próbálják meg az állatmenhelyet máshová elhelyezni. Ezért Oláh András képviselő társával együtt önálló képviselői indítványt nyújtottak be, amely azt tartalmazza, hogy az önkormányzat más területet jelöljön ki az állatmenhely számára. Tudják azt, hogy nincsen jó megoldás, mert az alapítvány már körbekerítette ezt a területet, és a használati jog is bejegyzésre került, de addig kellene lépni, ameddig az építkezés el nem kezdődik. Kéri, képviselő társait, hogy támogassák az előterjesztést. Bizottsági Vélemények KATONA PÉTER A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. LUKÁCS BERTALAN A jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. Kérdések SZABÓ ATTILA A határozat-tervezetben az szerepel, hogy közös megegyezéssel kerülne visszavonásra a használati jog. Kérdése arra irányul, hogy történt-e már az alapítvánnyal erre vonatkozóan előzetes egyeztetés? Az új földterület kijelölésével kapcsolatosan kérdezi, hogy megtalálták-e már az erre alkalmas új területet? Ha az alapítvány úgy dönt, hogy elfogadja a fölterület cseréjét, akkor az eddigi munkálatok költségei terhelhetik-e az önkormányzatot? Az új hely kialakítására milyen intervallumon belül kerülhet sor, és addig a gyepmesteri feladatokat ki látja el? SZABÓ ISTVÁN Köszönti Dr. Kiss Anitát az alapítvány kuratóriumának elnökét. Elmondja, hogy egyoldalú jognyilatkozattal, ezt a megállapodást, a földhasználati szerződést nem lehet felbontani. Ehhez a felek közös hozzájárulása szükséges, hiszen ez egy 50 évre szóló meghatározott jog, amelyet az önkormányzat határozatával biztosított az alapítvány számára. Az ügy megoldásának lehetőségeit tekintve nem mindegy, hogy milyen mértékű kára keletkezhet az egyik félnek. Az új alkalmas helyet még nem találták meg, de a keresésére is csak akkor kerülhet sor, hogy ha a megállapodás közös megegyezéssel felbontásra kerül. A feladat nem egyszerű, mivel közterületi kapcsolattal kell rendelkeznie az új területnek.

16 Ez az önkormányzati tulajdonú területek vonatkozásában nem egyszerű. Arra a kérdésre, hogy az esetlegesen elvégzett munkák értéke milyen nagyságrendet képvisel, és ezzel kapcsolatosan az alapítványnak milyen elképzelései vannak, illetve, hogy megvan-e a hajlandóság az alapítványban arra, hogy a maga részéről, mint egyező akaratot kinyilvánítsa a szerződés felbontására, az alapítvány képviselője tudja megválaszolni. DR. KISS ANITA Elmondja, hogy a hajlandóság megvan az alapítvány részéről. Ez a nyilatkozata viszont nem azt jelenti, hogy meg is történt a közös megegyezéssel történő szerződésbontás. Az alapítványnak vannak feltételei, amellett hogy hálásak az önkormányzatnak az említett terület használati jogáért, de mivel ezen a területen már beruházás történt így költségek merültek fel (körbekerítették a területet, valamint tervezési költségek is vannak). Ezek a költségek egy területcsere során nem fognak megtérülni az alapítványnak. Az alapítványnak mérlegelnie kell, hogy a felajánlott másik terület milyen paraméterekkel rendelkezik, mennyire van távol a közművektől, mennyire kell nagyobb beruházást eszközölni a jelenlegi területtel ellentétben. De egyeztetésre mindenképpen hajlandó az alapítvány. SZABÓ ISTVÁN Előzetes egyeztetéseket nem kezdeményeztek, mert erre vonatkozó felhatalmazás nincs, ezt a felhatalmazást a képviselő-testület adja meg a határozatával. A gyepmesteri feladatok ellátásával kapcsolatban elmondja, hogy nincs szoros összefüggés a kettő között. Amikor a képviselő-testület meghozta az állatmenhellyel kapcsolatos döntését, akkor annak tudatában voltak, hogy ahol jelenleg elhelyezték az állatokat, ott nem maradhatnak, hiszen komoly lakossági érdekeket sért, és nem felel meg a jogszabályi előírásoknak sem. KATONA PÉTER Abban az esetben, ha a jelenlegi helyen megszüntetésre kerülne a kutyák elhelyezése, és addig az alapítvány menhelye még nem készül el, akkor a kutyák elhelyezésére milyen lehetőség van? Felmerült az a lehetőség is, hogy az alapítvány segítségével más városok menhelyeire kerülnének az állatok. Javasolja, hogy keressenek egy mindenki számára megfelelő megoldást. Az alapítvány vezetőjének részéről elhangzott, hogy a szerződés felbontásának feltétele, hogy megfelelő területet találjanak, ezért úgy gondolja, hogy el kell kezdeni új területet keresni.

17 Műszaki iroda vezetőjétől kérdezi, hogy előreláthatólag az önkormányzatnak van-e erre alkalmas területe? Mivel az elhangzottak alapján addig a szerződés felbontására nincs lehetőség. KOVÁCS ISTVÁN Elmondja, hogy a terület kijelölésére kutatást még nem végeztek, de az ilyen jellegű terület, amely a megfelelő műszaki adottsággal rendelkezik nagyon kevés, szinte a nullához közelít. Jelenleg nem tud ilyen megfelelő adottságokkal rendelkező területet mondani. SZABÓ ISTVÁN Elképzelései vannak az önkormányzatnak a megfelelő területet illetően, de ez az érintett felek közötti megbeszélések tárgya kell, hogy legyen. Ha képviselő úr ellentmondást, vagy átfedést vél felfedezni, aközött hogy előzetes egyeztetések nem történtek, az azért van, mert a szerződés csak a felek közös megegyezésével bontható fel a közösen kiválasztott terület függvényében. Az erről való tárgyalásra a meghatalmazást, a mostani képviselő-testületi határozat adhatja meg. Megszüntetni az előző határozatot, illetve szerződést, nem ez a határozat fogja, hanem a felek kölcsönös megegyezése, amelynek feltétele a megfelelő területnek a kiválasztása, a felmerülő költségek viseléséről szóló megállapodás, és az hogy ezek ismeretében a felek aláírják az új területre vonatkozó szerződést. KATONA PÉTER Az állatok elhelyezésére vonatkozó kérdésére, még nem kapott választ. DR. KISS ANITA Elmondja, hogy az alapítvány segítséget nyújt az állatok elhelyezésében, és a gyepmester mellett jelenleg is végzik a mátészalkai kóbor ebek befogását és elhelyezését. Az elmúlt hónapban is 10 kutya befogását és elhelyezését tette meg az alapítvány. Az állatok új gazdákhoz kerültek, és teljes állatorvosi kezelést is kaptak. Ebben a kérdésben is maximálisan partner az alapítvány. Hozzászólások SZABÓ ISTVÁN Elmondja, hogy mindenki számára ismertek az előzmények, nem egy egyszerű helyzetről van szó. Szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy nem szerencsés az a döntés, amelyet most akarnak meghozni, mert az eddigi folyamatban semmilyen jogsértő aktus nem történt. Az önkormányzat a vagyonával való rendelkezés körében törvényes körülmények között kötött egy megállapodást földhasználatra vonatkozóan. Semmilyen hatósági engedélyköteles tevékenységet eddig nem végzett az alapítvány a területen.

18 A területen elvégzett munkálatok nem engedélyköteles tevékenységek voltak, és a szerződés alapján jogszerűen megtehették. Vélelmezett környezeti ártalmak és a lakhatást valamint életkörülményeket zavaró kérdések azok amelyek, ezt az indítványt kiváltották. Egy valóban sürgősen megoldásért kiáltó probléma kiváltására szánták, ezt a megoldást. Lelkes elkötelezett állatvédők azok, akik ezt a kezdeményezést tették, és a képviselő-testület körében is nagy örvendezést váltott ki. Kövendy képviselő úr még személyes segítségét is felajánlotta, és képviselői alap felhasználhatósága is felvetődött a cél érdekében. Tapasztalható, hogy mindkét fél a békés megoldásra törekszik. Mindenképpen jó és szerencsés ennek a problémának a megoldására az, hogy az alapítvány részéről egy pozitív hozzáállás tapasztalható, és nem a szerzett jogaira koncentrál, hanem az eredetileg kitűzött célnak a megvalósítására. Ezért köszönet illeti őket. Ezeket azért tartotta fontosnak elmondani, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy még nagyobb körültekintéssel és az önkormányzat korábbi álláspontját nem figyelmen kívül hagyva kell bizonyos kérdéseket vizsgálni. OLÁH ANDRÁS Elmondja, hogy a képviselő-testület támogatja és támogatta az eredeti célkitűzést. Mindenki lelkesedett, hiszen az alapítványnak olyan céljai vannak, amelyek eddig Mátészalkán nem valósultak meg. Nem a befogott állatoknak a megsemmisítése a cél, hanem a megmentése és az esteleges új gazdákhoz való elhelyezése. Eddig is támogatták, és ezután is támogatni fogják ezt a kezdeményezést, és reméli, hogy találnak egy megfelelő új területet a menhely számára. Elmondja, hogy az esti órákban elment az érintett utcákba, és azt tapasztalta, hogy szinte minden háznál van kutya és a hanghatások szinte most is megvannak. Ezért úgy gondolja, hogy a kutyaugatás önmagában nem lehet probléma, mivel ez jelenleg is van. Előterjesztőként most maga ellen beszél, de maga is próbálja megérteni azt, hogy miből keletkezett ez a lakossági ellenállás, mivel 179 aláírás gyűlt össze azoktól a lakosoktól, akik kérik a határozat visszavonását. Elolvasta, azoknak a névét, akik aláírásukkal tiltakoznak a menhely megvalósítása ellen, és látta, hogy olyan lakos aláírása is szerepel, aki sertéstartással foglalkozik az adott területen, így a kellemetlen szaghatások is már megvannak. Ezért ő maga sem érti ezt a kezdeményezést, de tudomásul veszi, és szorgalmazza egy jobb megoldás keresésének a lehetőségét. Sajnálja, hogy így alakult a helyzet és, hogy ezáltal nem várt költségek fogják terheli az önkormányzatot.

19 A napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselőtestület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 94/2011.(VII.28.)Kt. számú H A T Á R O Z A T A Az Összefogás az Állatokért Alapítványnak átadott földterület visszavételéről A képviselő-testület 1. Kezdeményezi az Összefogás az Állatokért Alapítvány javára a 176/2009.(IX.24.) Kt. számú határozatában biztosított ingyenes földhasználati jog közös megegyezéssel történő megszüntetését. 2. Felhatalmazza a polgármestert az Összefogás az Állatokért Alapítvánnyal egyeztetve új földterület kijelölésére. Határidő: folyamatos Felelős: Szabó István polgármester Szavazás Tárgya: Összefogás az Állatokért Alapítványnak átadott földterület visszavételéről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol

20 Tárgy: (3.tsp) Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata és a költségvetési szervei részére bakszámlák nyitása és vezetése, pénzforgalmuk teljeskörű lebonyolítása, folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartása és munkabérhitel biztosítása tárgyában induló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve SZABÓ ISTVÁN Pontosításként elmondja, hogy az ajánlati felhívásban a II.2.1 szövegrészben az 1-es pontba az 54 db helyett 49 db, valamit 2. pontban a 17 db helyett 19 db-ra módosul. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 95/2011.(VII.28.)Kt. számú H A T Á R O Z A T A Mátészalka Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére bankszámlák nyitása és vezetése, pénzforgalmuk teljes körű lebonyolítása, folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartása és munkabérhitel biztosítása tárgyában induló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról A Képviselő-testület 1. Mátészalka Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére bankszámlák nyitása és vezetése, pénzforgalmuk teljes körű lebonyolítása, folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartása és munkabérhitel biztosítása tárgyában induló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 2. Felhatalmazza a Szabó István polgármestert az eljárás megindításával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. Határidő: augusztus 01., illetve folyamatos Felelős: Szabó István polgármester

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ 41. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1994. /I.27./ számú rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Az árak megállapításáról

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete Pilis nagyközség közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı

Részletesebben

Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete 1.

Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete 1. Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete az Önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz,

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő

Részletesebben

65/2005. (XII.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

65/2005. (XII.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének AZ ÍVÓVÍZ DÍJÁNAK, A SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS KEZELÉS DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ a 10/2006. (I.31.), 52/2006. (XII.20.) 19/2007. (V.22.),

Részletesebben

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 38 számú rendelete önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya 1.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya 1. 1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű

Részletesebben

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árak

Részletesebben

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14 2009. (XII. 1.) RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XII. 23.) rendelete Tét városban fizetendő ivóvíz- és szennyvízelvezetés díjáról, valamint a környezetterhelési díjról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról

Részletesebben

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2 Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1997. (XII.31.) Önkormányzati rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 186-187,

Részletesebben

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 201-202,

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. január 1.

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. január 1. Zsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 28.) ÖR. sz. rendelete az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről Zsadány Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

1 1. A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek Pócsmegyer község közigazgatási területén: 2 a) Fővárosi Vízművek Zrt.

1 1. A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek Pócsmegyer község közigazgatási területén: 2 a) Fővárosi Vízművek Zrt. PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 12.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az Önkormányzati tulajdonú víziközmű által

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízcsatorna-használat díjának megállapításáról Kunsziget Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

v í z d í j a k r ó l

v í z d í j a k r ó l RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XII. 17.) Önkormányzati. rendelet a v í z d í j a k r ó l Rajka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 173,

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1..

10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1.. 10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1.. Tarany község közigazgatási területén a közműves ivóvízellátásról

Részletesebben

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2010. (XII. 15.) ÖKR rendelete

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2010. (XII. 15.) ÖKR rendelete PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2010. (XII. 15.) ÖKR rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj, és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. február 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 4/2006.(IX.01.) önkormányzati rendelete A víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z AT I TULAJ D O N Ú K Ö Z Ü Z E M I D Í J A K R Ó L. 1. Általános rendelkezések.

Ö N K O R M Á N Y Z AT I TULAJ D O N Ú K Ö Z Ü Z E M I D Í J A K R Ó L. 1. Általános rendelkezések. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z ATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 18/ 2 0 11. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i re n d e l e t e A Z Ö N K O R M Á N Y Z AT I T U L A J D O

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról

Tájékoztató a Falubusz beszerzése tárgyú szerződés módosításáról Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.)

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) Ör. r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Munkahelyi képzések támogatása a Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál a pályázati azonosító: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617 tárgyban 5. részfeladatban tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató. Villamos energia beszerzése.

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb Szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató. Villamos energia beszerzése. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 59 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Teljesítés helye: Az Igazgatóság

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód: 1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása

Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/147 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A rendelet hatálya. Hatósági díjmegállapítás

A rendelet hatálya. Hatósági díjmegállapítás 1 Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 20/2006./IX.28./ rendelete a vízdíj hatósági árának megállapításáról Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő:

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117

Részletesebben