BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Astonish Bőrtisztító folyadék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Astonish Bőrtisztító folyadék"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék, termék és a gyártó/forgalmazó azonosítása 1.1 Termék azonosító Termék neve Termék cikkszáma AS C A keverék felhasználási területei és nem javallott felhasználási területek Felhasználás 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó Forgalmazza/importálja: 1.4 Sürgősségi telefonszám Járművek bőrkárpitjainak tisztítására. The London Oil Refining Company Ltd Astonish House Unit 1 Premier Point Staithgate Lane Bradford BD6 1DW (01274) (office hours only) (01274) Meteor CEE Kft Tárnok, Pacsirtamező utca 2. Tel.: +36-1/ Fax: +36-1/ / Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 24 órás ügyelet 2. SZAKASZ: Veszélyek meghatározása 2.1. A keverék osztályozása Besorolás Fizikai veszélyek Nem besorolt Egészségügyi veszélyek Eye Irrit. 2 - H319 Környezeti veszélyek Nem besorolt Besorolás (67/548/EGK vagy 1999/45/EK) Xi; R A keverék címkézési elemei Piktogram Figyelmeztető szó Figyelmeztető H-mondatok H319 Súlyos szemirritációt okoz. Figyelmeztetés 1/6

2 Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok P264 Használatot követően a kezeket és az egyéb, a terméknek kitett bőrfelületeket alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Veszélyes összetevők, amelyeket a címkén fel kell tüntetni: < 5% alifás szénhidrogének, < 5% nem-ionos felületaktív anyagok, < 5% parfüm, < 5% polikarboxilátok, Tartalmaz: 2-Octyl-2Hisothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2methylisothiazol-3(2H)-one 2.3. Egyéb veszélyek 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok 3.2 Keverékek C12-C13 Pareth-4 CAS-szám: EC-szám: M-faktor (Akut)= 1 1-5% Besorolás Eye Dam. 1 - H318 Aquatic Acute 1 - H400 Besorolás (67/548/EGK vagy 1999/45/EK) Xi; R41. N; R50 Az összetevőkre vonatkozó R- és H mondatok teljes szövege a 16. szakaszban szerepel. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés Belégzés esetén az érintett személyt vigyük friss levegőre, ajak irritáció esetén itassunk vizet. Amennyiben a tünetek nem csillapodnak, forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén Lenyelés estén igyon vizet. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Bőrre kerülés esetén Az érintett területet öblítse le vízzel. Bőr irritáció esetén forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Amennyiben a tünetek nem csillapodnak, forduljon orvoshoz. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Belélegzés Belégzés esetén enyhe mértékű légúti és ajak irritációt okozhat. Lenyelés esetén Enyhe gyomor- és ajakfájdalmat okozhat. Bőrre kerülés esetén Átmeneti enyhe irritációt okozhat. Szembe kerülés esetén Szemirritációt okoz A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Megjegyzések orvosok számára Speciális kezelések 2/6

3 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyagok Megfelelő oltóanyagok Használja oltóanyagként a környezetben lévő olyan anyagot amely alkalmas tűzoltásra Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek Különleges veszélyek A termék az égést nem táplálja, a tűzveszély minimális. Minimális mennyiségű szén-oxidok szabadulhatnak fel Tanácsok tűzoltóknak Védőfelszerelés tűzoltók részére Tűz esetén védőruházatot kell viselni. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlen kifolyás esetén 6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések Kerüljük a keverék szembe és bőrre kerülését Környezetvédelmi óvintézkedések A termék használat után, az öblítés során a szennyvízcsatornákba kerül. Nagyobb mennyiségű kiömlés esetén meg kell akadályozni a termék talajba vagy csatornába való jutását Területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai Szennyezés mentesítés módszerei A kiömlött anyagot itassa fel papírtörlővel, és hulladékgyűjtőbe dobja ki. Törölje le az érintett felületet nedves, tiszta ruhával Hivatkozás egyéb szakaszokra Nincs 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Használati óvintézkedések Használja a címkén található leírás szerint. Kerülni kell a termék szembe kerülését A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási óvintézkedések Szobahőmérsékleten tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó Meghatározott végfelhasználás(ok) Járművek bőrkárpitjainak tisztítására. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek Nincs 8.2. Az expozíció ellenőrzése Környezetvédelmi expozíció ellenőrzés A termék normál használat és a használati útmutató betartása esetén nem jelent veszélyt Kerülni kell a termék szembe kerülését. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Megjelenés Tejszerű, fehér folyadék. Szag Mandula. ph ph (koncentrált oldat): 8-9 3/6

4 Forráspont és forrástartomány Nem mért (>100C) Lobbanáspont Párolgási sebesség Nem mért. Gyúlékonyság (szilárd, gáz) Nem gyullad. Gőznyomás Gőzsűrűség > 1 (Levegő=1) Relatív sűrűség Oldhatóság(ok) Vízben oldódik. Eloszlási együttható n-octanol/víz Viszkozitás Nem meghatározott Robbanási tulajdonságok Nincs Oxidáló tulajdonságok 9.2. Egyéb információk Nincs. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nem ismeretes veszélyes reakció Kémiai stabilitás Stabilitás Stabil, normál hőmérsékleti viszonyok és előírt használat mellett Veszélyes reakciók lehetősége Normál viszonyok mellett nincsen Kerülendő körülmények Nem ismeretes kerülendő körülmény Összeférhetetlen anyagok Kerülendő anyagok Nem ismeretes kerülendő anyag Veszélyes bomlástermékek Szén-oxidok. 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Az összetevőkről szóló toxikológiai információk Akut toxicitás szájon át Akut toxicitás szájon át (LD50 mg/kg) 2,000.0 Faj Patkány C12-C13 Pareth-4 4/6

5 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Ökológiai információ az összetevőkről Akut vízi toxicitás LE(C) 0,1 < L(E)C50 1 M-faktor (Akut) Perzisztencia és lebonthatóság C12-C13 Pareth-4 Nem tartalmaz perzisztensnek minősülő összetevőket. Tartalmaz olyan vegyi összetevőket, melyek megfelelnek a 648/2004/EK direktíva biodegradációs követelményeinek Bioakkumulációs képesség Egyetlen összetevőnek sincs bioakkumulációs képessége. Eloszlási együttható n-octanol/víz Talajban való mobilitás Mobilitás Az összetevők könnyen felszívódnak a talajban és mobilisak vízi környezetben A PBT és a vpvb értékelés eredményei Egyéb káros hatások 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Általános információk A termék maradékainak vagy hulladékainak kezelése során a helyi szervek irányadásainak megfelelően járjon el. Kerülni kell a termék környezetbe és csatornarendszerbe jutását. A szennyezett csomagolást ugyanúgy kell kezelni, mint a terméket magát. A nem szennyezett csomagolás újrahasznosítható. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Általános UN-szám UN szállítási megnevezés Nem szabályozott Szállítási veszélyességi osztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszély Környezetre veszélyes/tengerszennyezés Nem A felhasználót érintő különleges óvintézkedések MARPOL Annex II, 73/78 és IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 5/6

6 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok EU-szabályozások Jelen biztonságtechnikai adatlap megfelel a 453/2010 által módosított 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek, a 67/548/EGK direktívának és a 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek, a 1999/45/EK veszélyes készítményekre vonatkozó (DPD) irányelvnek, és az Európai Parlament és Tanács március 31-i, 648/2004/EK számú, vegyi anyagokról szóló rendeletének Kémiai biztonsági értékelés 16. SZAKASZ: Egyéb információk Az eredeti adatlapot kiadta The London Oil Refining Company Ltd Revízió dátuma 24/11/2014 Revízió 1 SDS szám 4920 A magyar változat kiadásának kelte H-mondatok teljes listája H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 6/6