HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) HIDROGEOLÓGIAI VÉDŐIDOM KÉSZÍTÉSI TAPASZTALATOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN Ritter György 1, Szűcs Péter 2 1 vezető tervező, címzetes egyetemi docens, 2 tszv egyetemi tanár 1, Szinva-terv Bt., 3525, Miskolc Mátyás király utca , Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék, 3515, Miskolc-Egyetemváros, Összefoglalás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében üzemelő valamennyi ivóvízbázis hidrogeológiai védőidomát korszerű számítógépes modellezési programok segítségével célszerű lenne mielőbb elkészíteni, hiszen az 1997/123. Kormányrendelet megjelenése óta, azaz 14 éve minden érintett számára ismert ennek szükségessége. A védőidom kijelölési munkák az elmúlt egy-két évben lelassultak, megtorpantak, holott a védőidom kijelölési költségek általában elhanyagolhatóak a vízszolgáltató szervezetek árbevételeihez képest, ugyanakkor a védőidom határozatok hosszú távon képesek biztosítani a vízbázisról kitermelt víz megfelelő minőségét. Kulcsszavak: hidrogeológiai védőidom, modellvizsgálatok, védőterületek. 1. Előzmények A 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet és az azt módosító 231/2007 (IX. 4.) Kormányrendelet szerint az üzemelő közüzemi ivóvízbázisok hidrogeológiai védőidomtervét el kell készíteni (Szűcs et al. 2009). A szerzők az elmúlt négy évben viziközmű szolgáltató szervezetek és önkormányzatok megbízásából Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Csereháton, a Hernád-völgyében, a Zempléni hegység területén és a Sajó hordalékkúpon működő közel 50 db ivóvízbázis hidrogeológiai védőidomtervét készítették el. A tervek alapján megközelítőleg 40 db védőidom kijelölési határozat került kiadásra. (Néhány esetben tulajdonjogi rendezetlenségek miatt a megbízók nem kérték védőidom kijelölési határozat kiadását, más esetekben a magas ingatlannyilvántartási költségek miatt nem indították el az engedélyeztetést). Döntően ún. egy kutas vízbázisok védőidomtervét készítettük el, de több esetben előfordult ún. két-három kutas vízbázis is. A védőidom tervezési munkák korszerű számítógépes szimulációs programmodulokkal készültek (Kovács 2004). 375

2 Ritter György, Szűcs Péter A védőidomterv készítési feladatokban a BORSODVÍZ ZRt. élenjárt, hiszen üzemeltetési területükön 35 db hidrogeológiai védőidomterv készült. A munkák során mindvégig hangsúlyt fektettünk arra, hogy a vonatkozó Kormányrendeletnek megfelelő és az engedélyező Észak-magyarországi Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által is elfogadható tartalmú és formátumú védőidomtervek készüljenek. 2. Adatgyűjtés A területekre általában az alacsony földtani-, vízföldtani megkutatottság volt jellemző, ezért módszertanunk hasonló volt a vízbázisvédelmi diagnosztikai munkák során általánosan alkalmazott előzetes modellvizsgálatokhoz (Juhász 2002). Helyszíni feltárásra, kutatásra a védőidomtervek készítésekor egyetlen esetben sem volt lehetőség, azonban az aktuális nyugalmi vízszint, üzemi vízszint, vízszállítás értékeket egy-két kivételtől eltekintve mindig ellenőriztük. Az aktuális vízminőségi eredményeket az üzemeltető szervezetektől bekértük, a védőidomtervek készítésével összefüggésben több esetben került sor új vízkémiai vizsgálatokra is. A vizsgált kutak tríciumvizsgálatát kivétel nélkül elvégeztettük. A vízmű védőterületek hiteles földhivatali térképét és tulajdoni lapját minden esetben beszereztük, a tulajdonviszonyokat ellenőriztük. Minden esetben az adott vízműtelep működési rendjének, fontosabb paramétereinek feltérképezésével indult a munka. Kisebb önkormányzati üzemeltető szervezetek esetén már az adatgyűjtés és a szakmai kommunikáció is nehézségekbe ütközött. A kutak adatainak beszerzése, a dokumentációk, a vízföldtani naplók, esetleges kútállapot vizsgálatok, felszíni geofizikai mérések stb. megszerzése nem volt mindig egyszerű feladat (segítségünkkel sokszor a szekrények mélyéről kerültek elő elveszettnek hitt, vagy sosem forgatott szakmai dokumentációk). A védőidomtervek készítéséhez a legértékesebb információk a vízföldtani naplókból, a fúrt kút adatszolgáltatási lapokból, és ha volt az üzemeltető által végzett kútállapot mérési dokumentációkból volt nyerhető. Lényeges volt az érintett kutak létesítéskori és jelenlegi vízhozamgörbéinek összevetése, az esetleges eltérések okainak vizsgálata, értelmezése (kúthibák, kútöregedés, regionális vízszintsüllyedés stb). Fontos volt a kutak korábban bemért EOV koordinátáinak ellenőrzése, esetleg ismételt bemérése, mert többször hibás adatok szerepeltek az egyes dokumentumokban. Előfordult az is, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőség 376

3 Hidrogeológiai védőidom készítési tapasztalatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tervfelülvizsgálata során derültek ki a korábbi bemérési pontatlanságok, mely természetesen maga után vonta a már elkészült védőidomtervek átdolgozását is. Az üzemeltető adatszolgáltatása alapján az utóbbi öt év adataiból meghatároztuk a jellemző víztermeléseket, melyek a modellezési munkák alapját szolgáltatták. Több esetben jelentős eltéréseket tapasztaltunk az üzemeltetők által lekötött vízmennyiségekhez képest (VKJ), melyre felhívtuk a figyelmet. Az üzemeltetők jelzésünkre általában kezdeményezték a VKJ módosítását. A modellezési munkákhoz a távlati vízigényeket általában az üzemeltető szervezettel közösen becsültük. A távlati vízigények a mai bizonytalan gazdasági helyzetben nehezen becsülhetők. Általában a jelenlegi vízigények százalékos növekedésével számoltunk. A vízjogi engedélyezettséget minden esetben ellenőriztük, az esetleges anomáliákra az üzemeltető figyelmét felhívtuk. 3. Földtan, vízföldtan A földtani adatgyűjtést a lehető legszélesebb körben igyekeztünk elvégezni, hiszen a védőidomok készítésével összefüggésben - mint azt már említettük- új kutatások és feltárások végzésére nem volt lehetőségünk. Az általános földtani kép meghatározásakor elsősorban a már klasszikusnak számító Borsod megye vízföldtani atlaszára támaszkodtunk (Deák és Szlabóczky 1978), mely a megyét 16 vízföldtani egységre osztja fel. Az atlasz szerint a borsodi tájegység földtani felépítése igen változatos. Megtalálható rajta az ó-paleozoós kristályos aljzat felszínre bukkanása, m tengerszint feletti magasságú karszthegységek, vulkáni hegységek, m magas oligocén és neogén képződményekből felépült dombvidékek, hegyközi medencék, negyedidőszaki folyóvölgyek, hegyvidék előtéri süllyedékek. A tájegység DK-i negyede már az Alföldre esik. A változatos földtani felépítés képződményeihez összességében négy fő vízadóösszlet kapcsolható vízföldtani szempontból: 1. Negyedidőszaki (kvarter) folyóvízi kavics és homokösszlet, amely a felső m-es szakaszában a legjelentősebb talajvízadó, mélyebben a síkvidékeken a legjelentősebb rétegvízadó is. 2. Fiatal harmadidőszaki (uralkodóan felső helvét és felső pannon) rétegvízadó, amely az Alföldön kívül a dombvidékeken is elsődleges felszín alatti víztermelési jelentőségű. 3. Idősebb harmadidőszaki oligocén homokkő, eocén és miocén korú vulkanikus képződmények, amelyek a nagy törésvonalak mentén jó hasadékvízadók. 377

4 Ritter György, Szűcs Péter 4. Paleo-mezozoós korú alaphegység felszíni és eltemetett karszt- és hasadékvízadó tömegei. A fő vízadó kőzetösszlet típusok elvi szelvényét a 1. ábra szemlélteti. 1. ábra. A fő vízadó kőzetösszlet típusok - elvi szelvény. Az általános földtani kép meghatározásához földtani-, vízföldtani adatokat gyűjtöttünk a Környezetvédelmi Felügyelőség Vizikönyvéből, a MÁFI, ÉKÖVIZIG és a Miskolci Egyetem adattárából. Az adott terület földtani-, vízföldtani felépítéséhez a vízbázison, vagy annak közelében található fúrások, kutak adatait igyekeztünk teljes körűen feldolgozni. Feltérképeztük és feldolgoztuk a vízbázison található felszíni vízfolyások jellemző adatait. A rendelkezésre álló szakirodalmi adatok alapján vizsgáltuk a rétegvíztalajvíz hidraulikai kapcsolatát, meghatároztuk rétegenként a regionális vízszint és vízáramlási irányokat. 4. Vízminőségi jellemzők Fontos indikátornak tartottuk a kutakból kitermelt víz minőségét, különösen a felszíni szennyeződésre utaló nitrát, nitrit, trícium, ammónium tartalmat. A 378

5 Hidrogeológiai védőidom készítési tapasztalatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vízminőség időbeli változásának értékeléséhez jelentős segítséget jelentettek a szakvállalatok akkreditált laboratóriumaiban évtizedek alatt felhalmozódott vízvizsgálati eredmények és a hozzá kapcsolódó szaktudás. 5. Modellezési munkák A hidrodinamikai modell felépítése és vizsgálata során a Processing MODFLOW for Windows (PMWIN 5.3 és Pro) modellező programcsomagot használtuk (Harbaugh et al 2000). A hidrogeológiai modellezőrendszer a világon szinte mindenütt elfogadott és alkalmazott számítógépes program 3 dimenziós hidrodinamikai és szennyeződésterjedési vizsgálatokra. A rendszerben található szakmai modulokat (pl. MODFLOW-2000, PMPATH, MT3DMS, PEST, UCODE, stb.) folyamatosan fejlesztik és tesztelik a világ különböző helyein található kutatóintézetekben, ipari cégeknél és egyetemeken. A PMWIN rendszer alkalmazása a legkülönbözőbb hidrogeológiai problémák modellezésére és megoldására egy nemzetközileg elfogadott, magas fokú szakmai szintet jelent Chiang and Kinzelbach 2001). A modellezés során a földtani felépítésnek megfelelően a PMWIN rendszer MODFLOW-2000 modulját felhasználva építettük fel a hidrodinamikai modellt hogy szimulálni tudjuk a vizsgált terület felszín alatti vízáramlási rendszerét a hidrogeológiai védőidom meghatározásának céljából (Szucs et al. 2006). A MODFLOW modul segítségével a véges differenciák módszerével történik az áramlási egyenletek megoldása. A részecske nyomkövetési eredmények megtekintéséhez, értelmezéséhez, valamint az áramvonalak és elérési idők meghatározásához a PMPATH modult használtuk fel. A különböző térképek szerkesztésére, a lokális adatokból történő interpolációk végzésére a Surfer for Windows 8.01 változatát ( Golden Software Inc., ) használtuk fel. A Zempléni hegység területén végzett modellezési munkáknál a repedezett magmás kőzetek hidrodinamikai és transzport modellezése a valóság jelentős egyszerűsítésén alapult, hiszen a jól vezető repedések, csatornák és üregek, illetve tektonikai vonalak térbeli pontos elhelyezkedéséről nem volt elegendő mennyiségű információ. Az ilyen másodlagos porozitású víztároló rendszerek szimulációját is megpróbáltuk hidrodinamikai és transzport modellezés segítségével megoldani, ezért a repedezett kőzetek leírására a nemzetközi gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott ekvivalens porózus közeg (EPM) közelítő eljárást használtuk. A rendelkezésre álló dokumentációkban szerepelő földtani és vízföldtani információk alapján általában három-hét réteges, időben állandó ( steady-state ) 3- dimenziós áramlási modellt készítettünk. A modellezett térrész alapterülete a számításoknál általában 3-5 km oldalhosszúságú négyszög volt. Az alap cellaméret 379

6 Ritter György, Szűcs Péter általában 50 m * 50 m volt. A termelő kutak környékén besűrítettük a cellákat, hogy a vízszintek változásait és a depressziós felületeket pontosabban lehessen nyomon követni. A legkisebb cellaméret 10.0 m * 10.0 m volt. A felszíni topográfiát a digitalizált terepszint adatok alapján nagy pontossággal építettük be a hidrodinamikai modellbe, mint az első réteg tetejét. A vizsgált terület felszíni tengerszint feletti magasság adatai a es térképlap izovonalainak leolvasása alapján kerültek meghatározásra. Ezt követően a feltárásokból meghatároztuk az egyes rétegek mélységközeit. Az egyes rétegek kezdeti vízszint értékeit a nyugalmi vízszint adatok figyelembe vételével és a regionális talajvízszint térkép segítségével határoztuk meg. Mivel a vízadó rétegek esetében a modellezett területen felszín alatti vízválasztó nem volt található, ezért a modellezett térrész vízadó rétegeiben a jellemző felszín alatti vízáramlás upstream és downstream oldalán Gnereal Head Boundary határfeltételt alkalmaztunk. A vízháztartási vizsgálatok alapján meghatároztuk a GHB hidraulikus vezetőképesség értékeket a vízvezető rétegekben a határfeltételi celláknál. A GHB feltétel alkalmazása nem jelent erős megkötést az áramlási modell számára, így a modellező program számára megfelelő szabadságfok áll rendelkezésre a tényleges áramlási viszonyok lehető legreálisabb leírása érdekében. A modellrácsot többékevésbé a terület regionális vízáramlási irányának megfelelően állítottuk be, vagyis a modellrácsot elfordítottuk, mert ha a rácsháló orientációját a regionális vízáramlás irányához igazítjuk, jelentősen csökkenthetjük a numerikus-modellezési hibákat. Példaként a 2. ábrán bemutatjuk a Hejőkeresztúri Vízmű egyik vízadó rétegének regionális talajvíz áramlási térképét, az alkalmazott rácshálót és annak elhelyezését. Amennyiben egy hidrodinamikai rendszer vertikálisan több rétegből áll, amelyek között jobb és kevésbé jó vezető rétegek vannak, általában nem célszerű a vízrekesztő rétegben peremfeltételeket alkalmazni. A horizontális irányú áramlás uralkodóan ugyanis a vízadó rétegekben zajlik, míg a vízrekesztő rétegekben elsősorban vertikális irányú vízmozgás a jellemző (Marton 2009). A modellben szereplő szivárgási tényezők és szabad hézagtérfogatok értékekeit részben becslés, részben pedig a rendelkezésre álló dokumentációk, valamint Dupuit-Thiem iteráció és próbaszivattyúzási vizsgálatok adatai alapján. A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendeletben megfogalmazottak alapján a hidrodinamikai modellben az effektív porozitás megadásánál 0,5-es biztonsági tényezőt alkalmaztunk, hogy a védőidomok kijelölése a biztonság javára történjen. A felső vízadóban a csapadékból történő utánpótlódás mértéke függ a talaj szerkezetétől és agyagtartalmától. A rendelkezésre álló információk, valamint Major Pál korábbi vizsgálatai és munkái alapján, illetve a regionális léptékű 380

7 Hidrogeológiai védőidom készítési tapasztalatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében előzetes modell eredményeit figyelembe véve a hidrodinamikai modellben a felülről történő utánpótlódás értékét meghatároztuk. 2. ábra. A vízszintek eloszlása a Hejőkeresztúri Vízmű egyik vizsgált víztermelő rétegében és az alkalmazott rácsháló a hidrodinamikai modellben. A modellezés során általában két variációt vizsgáltunk. Az egyik a jelenlegi víztermelési adatokat, a másik a becsült távlati víztermelési adatokat tartalmazta. A 123/1997.(VII.18.)Kormányrendelet szerinti védőidom lehatárolásához számítottuk a 20 napos, 6 hónapos, 5 és 50 éves elérési időkhöz tartozó, a vízmű termelőkútjainak szűrőzött szakaszaihoz érkező áramvonalakat a PMPATH program modul segítségével. Példaként a 3. ábrán bemutatjuk a hejőkeresztúri vízmű 50 éves elérési idejéhez tartozó védőidomát a PMPATH programmodul alapján. A jelenlegi és a távlati víztermelések esetén az 50 év, 5 év, 180 nap, 20 nap elérési időhöz meghatároztuk a védendő térrész felső és alsó határoló síkjának tengerszint feletti magasságát. Az egyes térrészek határoló sokszög vonalainak jellemző EOV koordinátáit a védőidomtervekben az engedélyező hatóság kérésére megadtuk. 381

8 Ritter György, Szűcs Péter Példaként a 4. ábrán bemutatjuk a Hejőkeresztúri Vízmű 50 éves elérési idejéhez tartozó áramvonalak felülnézeti burkoló görbéjét a jelenlegi átlagos vízfogyasztás mellett. 3. ábra. A Hejőkeresztúri Vízműkút védőidoma 50 éves elérési idő esetén a PMPATH modul alapján, átlagos víztermelés esetén. A 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet szerint ki kell jelölni a vizsgált vízműkutak körüli területeken a belső és külső védőövezeteket. Egy üzemelő vízműkút közvetlen környezete a belső védőövezethez tartozik. Méretezésnél 20 nap elérési idővel kell számolni, tehát a belső védőterület az a kút körüli terület, ahonnan 20 napon belül a kút vízébe kerülhet a szennyező anyag vagy a szennyező víz. Biztonsági okokból akkor is legalább 10 m sugarú kört kell figyelembe venni a vizsgált üzemelő kút körül, ha a leszivárgási idő a számítások szerint a kutak közvetlen közelében is több 20 napnál. Ivóvízkút esetében tehát belső védőterület minden esetben ki kell jelölni a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet szerint, mely praktikusan minimum méteres területet jelent. 382

9 Hidrogeológiai védőidom készítési tapasztalatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 4. ábra. A Hejőkeresztúri Vízmű kút esetén az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak felülnézeti képe a burkoló görbével átlagos víztermelés esetén. 6. A vízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása Az elkészült védőidomtervek jelentős része, kb. 95%-a védett ivóvízbázison készült, azaz a 20 napos, 180 napos, 5 éves és 50 éves elérési időkhöz tartozó áramvonalaknak nem volt felszíni metszete. (Megjegyezzük, hogy az üzemeltető szervezetek már a védőidomkijelölési munkák megkezdésekor előtérbe helyezik a várhatóan védett vízbázisokat, hiszen a hatósági elvárásoknak meg tudnak felelni, ugyanakkor ezek a munkák lényegesen kisebb ráfordítással járnak és nem jelentenek konfrontációt a védőterületeken élő és esetlegesen tevékenységi korlátozás alá kerülő lakossággal és gazdálkodó szervezetekkel). A modellezési munkák eredményei és a tríciumvizsgálatok eredményei egykét kivételtől eltekintve összhangban voltak. Előfordult, hogy a modellezési eredmények védett vízadó rétegek jelenlétére utaltak, ugyanakkor a trícium aktivitás a vizsgált kút esetében nagyobb volt, mint 1 TU, azaz a vízbázis sérülékenységére utalt. Ez az anomália előfordult 100 méter alatti szűrőzésű és napi néhány köbméteres víztermelésű csereháti vízműkút esetében is, ahol a szűrőzött 383

10 Ritter György, Szűcs Péter réteg és a felszín között számos vízzáró réteg helyezkedik el. Felvetődik a kérdés, hogy esetleges kútépítési hiba nem okozhatja e a magasabb tríciumtartalmat? Feltételezésünk szerint előfordulhat az is, hogy a kút béléscsővének külső felületén szivárog le a kút védőterületére hulló csapadék egy része, mely kútállapot vizsgálattal nem mutatható ki. (Köztudott, hogy a műanyag csövek és a cementezés között tökéletes vízzárás általában nem jön létre). Tekintettel arra, hogy döntően védett vízbázisok hidrogeológiai védőidomainak kijelölésére került sor, általában a vízbázisok biztonságba helyezéséhez és biztonságba tartásához elegendőnek bizonyult a védőidom határozat kiadása, a belső védőterület kijelölése, kitáblázása és kerítéssel történő védelme, valamint a 123/1997. Kormány rendeletben foglalt előírások betartatása. A védőidomtervekben a modellezési eredmények alapján minden esetben adtunk javaslatot a mennyiségi védelemre is. Külön az A és külön a B zónára megadtuk azt a maximális vízmennyiséget, melyet más vízbeszerző létesítményből ki lehet termelni. Nagyobb vízmennyiségek kitermelését új modellszámítások elvégzéséhez kötöttük. Javasoltuk, hogy ötévente részletes értékelő jelentés készüljön a vízbázis állapotáról, a védőterületen végrehajtott intézkedésekről, a vízbázis termelő kútjából kitermelt vízminőségi adatokról, a szennyezőforrásokról, meghatározva a további feladatokat, szükséges intézkedéseket. A védőidom tervek készítése során több esetben kiderült a kutak körüli védőterületek tulajdonviszonyainak rendezetlensége is, melyre felhívtuk az üzemeltető szervezetek figyelmét. 7. Javaslatok Javasolt a megye valamennyi üzemelő ivóvízbázisára elkészíteni a hidrogeológiai védőidomot. A védőidom készítési munkákat a kutak és védőterületi sarokpontok EOV koordinátáinak bemérése és a korábbi koordináták ellenőrzése nélkül nem javasoljuk megkezdeni. Kívánatos lenne a védőidom kijelölési határozatok meghozatalánál a gyorsabb hatósági ügyintézés. A szakma által vizsgálandónak tartjuk, hogy a magasabb trícium tartalom minden esetben egyértelműen utal e a vízbázis sérülékenységére, ill. amennyiben igen, milyen módszerekkel kezelhetőek az esetleges kútépítési anomáliák a modellezési munkák során? A védőidom készítési munkákhoz javasolt az adattárakban lévő adatok térítésmentes biztosítása. 384

11 Hidrogeológiai védőidom készítési tapasztalatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Hasznos lenne egyes területekről az elmúlt két-három évtizedben összegyűlt földtani-, vízföldtani információkat a geológiához kimagaslóan értő szakembereknek szintetizálni, ahol szükséges a régi általános földtani leírásokat újraértelmezni, pontosítani. Ismereteink szerint az elmúlt évben ilyen dokumentációk nem készültek, holott közben a térségben jelentősnek tekinthető közművesítési programok, vízbázisvédelmi diagnosztikai munkák és hévízkutatások zajlottak. Célszerű a modellezési munkákat azonnal újra elvégezni, ha a térségben bővülnek a földtani-, vízföldtani információk. 8. Köszönetnyilvánítás Tárgyi tanulmány a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként - az Új-Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával készülhetett el, melyért köszönetünket fejezzük ki. Természetesen köszönetünket fejezzük ki azoknak az üzemeltető szervezeteknek, önkormányzatoknak is, melyek a védőidomterv készítési munkák elvégzésére felkértek, és azon szakmai szervezeteknek is, melyek adatszolgáltatással, szakmai tanáccsal, kritikával a tervkészítés, majd az engedélyeztetés során segítették munkánkat. Felhasznált irodalom Deák J., Szlabóczky P. (1978): Borsod és környékének vízföldtani atlasza. Vízügyi Dokumentációs ás Továbbképző Intézet. Budapest. Chiang W.H. and Kinzelbach W., 2001: 3D-Groundwater modeling with PMWIN. A simulation system for modeling groundwater flow and pollution. Springer-Verlag, 346 p. Harbaugh A.W., Banta E.R., Hill M.C., and McDonald M.G., 2000: MODFLOW-2000, The U.S. Geological Survey Modular Ground-Water Model User guide to modularization concepts and the ground water flow process. U.S. Geological Survey, Open-File Report Juhász J. (2002): Hidrogeológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kovács, B., 2004: Hidrodinamikai és transzport modellezés I. (Processing MODFLOW környezetben.) Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Szegedi Tudomány Egyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, GÁMA-GEO Kft., pp Marton L. (2009): Alkalmazott hidrogeológia kézikönyv ELTE Eötvös Kiadó, 626. p. 385

12 Ritter György, Szűcs Péter Szucs P. Civan F. Virag M., (2006): Applicability of the most frequent value method in groundwater modeling Hydrogeology Journal, 14: pp Szűcs P, Sallai F, Zákányi B, Madarász T (szerkesztők). Szerzők: Jolánkai G, Kovács G, Madarász T, Mádlné Szőnyi J, Mándoki Mónika, Muránszkiné Mojoróczki Mária, Sallai F, Szűcs P, Takács J, Virág M, Zákányi B. Vízkészletvédelem. A vízminőségvédelem aktuális kérdései. Bíbor Kiadó, 2009., ISBN , pp

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

SZIMULÁCIÓS FUTTATÁSOK ALKALMAZÁSA A VÉDŐIDOMOK MEGHATÁROZÁSÁBAN

SZIMULÁCIÓS FUTTATÁSOK ALKALMAZÁSA A VÉDŐIDOMOK MEGHATÁROZÁSÁBAN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) SZIMULÁCIÓS FUTTATÁSOK ALKALMAZÁSA A VÉDŐIDOMOK MEGHATÁROZÁSÁBAN Dr. Füle László - Korcsog Attila Aquaprofit RT. Környezetvédelmi és

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

HIDROGEOTERMIKUS RENDSZER VIZSGÁLATA HAJDÚSZOBOSZLÓ TÉRSÉGÉBEN

HIDROGEOTERMIKUS RENDSZER VIZSGÁLATA HAJDÚSZOBOSZLÓ TÉRSÉGÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) HIDROGEOTERMIKUS RENDSZER VIZSGÁLATA HAJDÚSZOBOSZLÓ TÉRSÉGÉBEN Szűcs Péter 1, Buday Tamás 2 1 tszv egyetemi tanár, 2 egyetemi tanársegéd

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT Koncepcionális modellek az alföldi rétegvíz áramlási rendszerek működésére gravitációs

Részletesebben

Új eredmények a Tokaji-hegység. hidrogeológiai viszonyainak leírásában beszivárgástól a hévízhasznosításig

Új eredmények a Tokaji-hegység. hidrogeológiai viszonyainak leírásában beszivárgástól a hévízhasznosításig Szűcs Péter Fejes Zoltán Kompár László Zákányi Balázs Fekete Zsombor Turai Endre Új eredmények a Tokaji-hegység Gyulai Ákos Hartai Éva Székely Ferenc Deák József Palcsu László hidrogeológiai viszonyainak

Részletesebben

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal Deák József Maginecz János Szalai József Dervaderits Borbála Földtani felépítés Áramlási viszonyok Vízföldtani kérdések

Részletesebben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Kerékgyártó Tamás, Maros Gyula, Szőcs Teodóra, Tóth György, Lenkey

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Visszasajtolás pannóniai homokkőbe Szanyi János 1 Kovács Balázs 1 Szongoth Gábor 2 szanyi@iif.u-szeged.hu kovacs.balazs@gama-geo.hu posta@geo-log.hu 1 SZTE, Ásványtani Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2

Részletesebben

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE A DÉL-BUDAI KESERŰVIZEK ÉS A VEGETÁCIÓS MINTÁZAT ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE Dallos Emília Bernadett Környezettudomány szak Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék Témavezető: Mádlné

Részletesebben

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72. kötet (2007) HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉS ALAKLAMAZÁSA A BERHIDA ÉS PÉTERFŰRDŐ VÍZ BÁZISOK VÉDELEM ÉRDEKÉBEN Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász

Részletesebben

geofizikai vizsgálata

geofizikai vizsgálata Sérülékeny vízbázisok felszíni geofizikai vizsgálata Plank Zsuzsanna-Tildy Péter MGI 2012.10.17. Új Utak a öldtudományban 2012/5. 1 lőzmények 1991 kormányhatározat Rövid és középtávú környezetvédelmi intézkedési

Részletesebben

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián Langyos- és termálvizek a Tokajihegység nyugati peremén Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián TÉMAVÁZLAT AZ ELŐADÁS FŐBB PONTJAI: Bevezetés - előzmények Hegység geológiája

Részletesebben

ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN

ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: VISNOVITZ FERENC KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAKOS HALLGATÓ Környezetfizika-környezetföldtan szakirány Témavezető: Mádlné Dr.

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében

Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében Integrált földtani, vízföldtani és geotermikus modell fejlesztés a TRANSENERGY projekt keretében Rotárné Szalkai Ágnes, Tóth György, Gáspár Emese, Kovács Attila, Gregor Goetzl, Stefan Hoyer, Fatime Zekiri,

Részletesebben

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN JÁKFALVI SÁNDOR 1, SERFŐZŐ ANTAL 1, BAGI ISTVÁN 1, MÜLLER IMRE 2, SIMON SZILVIA 3 1 okl. geológus (info@geogold.eu, tel.: +36-20-48-000-32) 2 okl. geológus (címzetes egyetemi tanár ELTE-TTK; imre.muller

Részletesebben

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2015. április 8-9. A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata Bodor Petra 1, Erőss Anita 1, Mádlné Szőnyi Judit 1, Kovács

Részletesebben

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme Horváth Szabolcs igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Budapest, 2010.

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN Készítette: KLINCSEK KRISZTINA környezettudomány szakos hallgató Témavezető: HORVÁTH ÁKOS egyetemi docens ELTE TTK Atomfizika Tanszék

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Regionális termálvíz áramlási rendszerek és jelentőségük

Regionális termálvíz áramlási rendszerek és jelentőségük Regionális termálvíz áramlási rendszerek és jelentőségük A regionális áramlási rendszerek modellezése, a hévíz- és a geotermikus energia-gazdálkodás támogatására a TRANSENERGY szupra-területén Tóth György

Részletesebben

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORT MODELLEZÉS SZEREPE A PERMEABILIS REAKTÍV GÁTAK MODELLEZÉSÉBEN

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORT MODELLEZÉS SZEREPE A PERMEABILIS REAKTÍV GÁTAK MODELLEZÉSÉBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORT MODELLEZÉS SZEREPE A PERMEABILIS REAKTÍV GÁTAK MODELLEZÉSÉBEN Szántó Judit 1, Zákányi Balázs 2 doktorandusz

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

II. Vízbázisvédelem alapjai

II. Vízbázisvédelem alapjai II. Vízbázisvédelem alapjai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Felszín alatti vizeink Ivóvizek Ásványvizek

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft

Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések. Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft Felszín alatti vizek állapota, nitrát-szennyezett területekre vonatkozó becslések Dr. Deák József GWIS Környezetvédelmi és Vízminőségi Kft felszín alatti vizeink nitrát-szennyezettségi állapota, vízkémiai

Részletesebben

VÍZBÁZISVÉDELEM ZALAEGERSZEG

VÍZBÁZISVÉDELEM ZALAEGERSZEG VÍZBÁZISVÉDELEM ZALAEGERSZEG Vízbázisok és védelmük Víz a föld alatt, víz a föld alól Akárhová megyünk az országban, több és különbözô fajta víz van a terepfelszín alatt, mint gondolnánk. Valamikor minden

Részletesebben

Az Ipoly közös vízgyűjtőgazdálkodása

Az Ipoly közös vízgyűjtőgazdálkodása Joint Ipoly/Ipel Catchment Management Nemzetközi zárókonferencia, 2015. május 28., Budapest Az Ipoly közös vízgyűjtőgazdálkodása (JICM) projekt A Perőcsény-Tésa felszín alatti ivóvízbázis helyzete és védelme

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban

Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban Felszín alatti vizek a vízgyűjtőgazdálkodásban Hegyi Róbert Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. NeKI VgyFo felszín alatti vizes feladatai Vízgyűjtő-tervezési

Részletesebben

Modellezés elméleti alapismeretek

Modellezés elméleti alapismeretek Modellezés Modellezés elméleti alapismeretek Kovács Balázs & Szanyi János Kovács Szanyi, 4-6 Mi a modellezés? A MODELL a valós rendszer egyszerűsített, sematikus transzformációja. A modell a valós rendszer!

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A HÉVÍZ-, ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVÍZGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI HATÓSÁGI SZEMMEL, KIEMELTEN EGERSZALÓK-DEMJÉN TÉRSÉG VIZSGÁLATÁRA

A HÉVÍZ-, ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVÍZGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI HATÓSÁGI SZEMMEL, KIEMELTEN EGERSZALÓK-DEMJÉN TÉRSÉG VIZSGÁLATÁRA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A HÉVÍZ-, ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVÍZGAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEI HATÓSÁGI SZEMMEL, KIEMELTEN EGERSZALÓK-DEMJÉN TÉRSÉG VIZSGÁLATÁRA Hojdákné Kovács

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen Szűcs Péter és Kovács Balázs Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti

Részletesebben

radionuklidokkal és többváltozós adatelemzési módszerekkel

radionuklidokkal és többváltozós adatelemzési módszerekkel XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2015. április 8-9. Siófok 1 A Bükk-térség karsztrendszerének vizsgálata radionuklidokkal és többváltozós adatelemzési módszerekkel Csondor Katalin, Geológia

Részletesebben

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE A TRANSENERGY TÉRSÉG JELENLEGI HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE Gál Nóra Edit Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Transenergy: Termálvizek az Alpok és Kárpátok ölelésében, 2012. 09. 13. FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében

Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében Magyar Műszaki Értelmiség Napja A mérnökök szerepe a fenntartható fejlődés terén Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében Tóth Sándor Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. május 11. Vízbázis-védelem

Részletesebben

A RÉTEGZETT ÜLEDÉKEK SZIVÁRGÁSHIDRAULIKÁJA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK A VITUKIBAN. Dr. Székely Ferenc 1

A RÉTEGZETT ÜLEDÉKEK SZIVÁRGÁSHIDRAULIKÁJA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK A VITUKIBAN. Dr. Székely Ferenc 1 A RÉTEGZETT ÜLEDÉKEK SZIVÁRGÁSHIDRAULIKÁJA TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEK A VITUKIBAN Dr. Székely Ferenc 1 A VITUKI a vízügyi ágazat által támasztott igényeknek megfelelve három évtizede végez alap- és alkalmazott

Részletesebben

Jo 'i',," '" KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. KOZEP-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ~ "\:::.~ i. ÉS VÍZÜGYlFELÜGYELÓSÉG!

Jo 'i',, ' KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. KOZEP-DUNANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ~ \:::.~ i. ÉS VÍZÜGYlFELÜGYELÓSÉG! , -, fl ~, J J V"~",-. :r;ee.{/, o?. /9. Jo 'i',," '" ---- -" /fr'j,r ;--,"f / ' t -'/..:.A!. vr- -, - -, / / ~ KÖRNYEZETVÉDELM ÉS VÍZÜGY MNSZTÉRUM b ') 10ft! :' 4 ~.., ".., ", : --r- ' KOZEP-DUNANTUL

Részletesebben

FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN. Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1. Bevezetés

FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN. Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1. Bevezetés FELSZÍN ALATTI IVÓVÍZKÉSZLETEK SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE DEBRECENI MINTATERÜLETEN Lénárt Csaba - Bíró Tibor 1 Bevezetés A felszíni vizekhez hasonlóan a Kárpát-medence a felszín alatti vízkészletek mennyiségét

Részletesebben

Parti szűrés? biztos?

Parti szűrés? biztos? Parti szűrés? biztos? Az egyiptomiak ivóvíz után ástak a folyó partján, mert nem tudták meginni a folyó vizét. 2Móz.7, 24 Parti szűrésű víz? vízadó? vízkészlet? Parti szűrésű víz? vízadó? vízkészlet? vízbázis!!!

Részletesebben

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről, 2014. április 2-3, Siófok Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton Erőss Anita,

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése Finta Béla Gyula Gergő Ligeti Zsolt BGT Hungaria Környezettechnológai Kft. www.bgt.hu OpenGIS konferencia

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring System between 1992-2010. 2010 szló Miskolci Egyetem University of Miskolc

Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring System between 1992-2010. 2010 szló Miskolci Egyetem University of Miskolc Bükki Karsztvíz Észlelő Rendszer (BKÉR) (Észak-Magyarország) g) 1992-2010 2010 közötti k működése és s főbb f kutatási eredményei Operation and most important results of the Bükk B Karst Water Monitoring

Részletesebben

Talpunk alatt is folyik. Felszín alatti vizek

Talpunk alatt is folyik. Felszín alatti vizek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi továbbképzése 2013. március 19. Mádlné Dr. Szőnyi Judit Talpunk alatt is folyik (ME 2.0) Felszín

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19.

Lossos László-TIKÖVIZIG. 2010. November 19. Kutatási program a Körös-medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Magyar oldali munkák ismertetése Lossos

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap

A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései. II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap A geotermikus energiában rejlő potenciál használhatóságának kérdései II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Buday Tamás Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék 2011. május 19. A geotermikus

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon 1/12 Készítette: VARGA ATTILA ELTE-TTK. KÖRNYEZETTAN BSC Témavezető: MÁDLNÉ DR. SZŐNYI JUDIT EGYETEMI DOCENS ELŐADÁS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján

Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján Kútvizsgálat vízminőségi elemzések alapján Bagi Márta Taba Gabriella - Zöldi Irma VITUKI Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék Probléma felvetés aktualitása Korábbi konferenciákon felvetett kútvizsgálati eredmények

Részletesebben

Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben

Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben Fancsik Tamás, Nádor Annamária Kutatás és innováció a magyar geotermiában, Budapest, 2012. november 29. Kutatási témák Pályázatok Szakmai

Részletesebben

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében Szőcs Teodóra, Kozocsay Lajos, Tóth György, Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Merényi László Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Informatika és információ technológia alkalmazása a vízgazdálkodásban 45.lecke Mi a

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Felszín alatti vízformák 12.lecke Mint azt a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata Postai cím: Petőfi tér 3. Város/Község:

Részletesebben

VÍZBÁZISVÉDELEM VAS MEGYE

VÍZBÁZISVÉDELEM VAS MEGYE VÍZBÁZISVÉDELEM VAS MEGYE Vízbázisok és védelmük Víz a föld alatt, víz a föld alól Akárhová megyünk az országban, több és különbözô fajta víz van a terepfelszín alatt, mint gondolnánk. Valamikor minden

Részletesebben

HIDROGEOFIZIKAI KUTATÁSOK A TOKAJI-HEGYSÉG DÉLI RÉSZÉN HIDROGEOPHYSICAL RESEARCH IN THE SOUTHERN PART OF THE TOKAJ MOUNTAINS

HIDROGEOFIZIKAI KUTATÁSOK A TOKAJI-HEGYSÉG DÉLI RÉSZÉN HIDROGEOPHYSICAL RESEARCH IN THE SOUTHERN PART OF THE TOKAJ MOUNTAINS HIDROGEOFIZIKAI KUTATÁSOK A TOKAJI-HEGYSÉG DÉLI RÉSZÉN HIDROGEOPHYSICAL RESEARCH IN THE SOUTHERN PART OF THE TOKAJ MOUNTAINS FEJES Zoltán 1 Dr. SZŰCS Péter 2 SZLABÓCZKY Pál 3 doktorandusz 1, egyetemi tanár

Részletesebben

Talajvíz monitoringja

Talajvíz monitoringja Talajvíz monitoringja Lehetséges célok általános információ a talajvízkészletünkről (orsz. hálózat) potenciális szennyezőforrások kontrollja (pl. üzemanyagtöltő állomások, állattartó telepek, termálvízszikkasztás,

Részletesebben

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

A TERMÁLKARSZT VÍZTESTEK BEMUTATÁSA AZ ÉKÖVIZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

A TERMÁLKARSZT VÍZTESTEK BEMUTATÁSA AZ ÉKÖVIZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) A TERMÁLKARSZT VÍZTESTEK BEMUTATÁSA AZ ÉKÖVIZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN Debnár Zsuzsanna, Keresztes Ildikó, Mátyás Gábor, Szabó Máté Észak-magyarországi

Részletesebben

Az ajánlat részletezése Műszaki leírás

Az ajánlat részletezése Műszaki leírás Üzemelő sérülékeny vízbázisok védelme a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatási területén KEOP-2009- Az ajánlat részletezése Műszaki leírás Benyújtók: VIZIMOLNÁR Kft. 1021. Budapest, Budakeszi út 55/D. A. ép.

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN REFINEMENT AND CALIBRATION OF THE FLOW SYSTEM IN TOKAJ-MOUNTAIN WITH ISOTOPES AND WATER CHEMICAL SURVEYS

Részletesebben

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány A vizsgálat tárgya: pakurával szennyezett, majd kármentesített terület A vizsgálat célja: meglévő adatok alapján végzett kutatás

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

AZ ÉKÖVÍZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN GYÓGYVÍZZÉ VAGY ÁSVÁNYVÍZZÉ MINŐSÍTETT HÉVIZEK HIDROGEOLÓGIAI VÉDELMÉNEK PROBLÉMÁI

AZ ÉKÖVÍZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN GYÓGYVÍZZÉ VAGY ÁSVÁNYVÍZZÉ MINŐSÍTETT HÉVIZEK HIDROGEOLÓGIAI VÉDELMÉNEK PROBLÉMÁI A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 72.kötet (2007) AZ ÉKÖVÍZIG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN GYÓGYVÍZZÉ VAGY ÁSVÁNYVÍZZÉ MINŐSÍTETT HÉVIZEK HIDROGEOLÓGIAI VÉDELMÉNEK PROBLÉMÁI Koleszár Judit Felszín

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

ZHASZNÁLATOK JOGI SZABÁLYOZ ÉS S A A MEZŐGAZDAS LETÉN TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M. koch.gabor@aduvizig.hu. Kép p forrás: www.mnvh.

ZHASZNÁLATOK JOGI SZABÁLYOZ ÉS S A A MEZŐGAZDAS LETÉN TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M. koch.gabor@aduvizig.hu. Kép p forrás: www.mnvh. ÉS S A FELSZÍNI VIZEKET ÉRINTŐ VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁSI TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M Kép p forrás: www.mnvh.eu Koch GáborG Felszíni vízgazdv zgazdálkodási ügyintéző Alsó-Duna Duna-völgyi Vízügyi

Részletesebben

A hidrogeológia időszerű kérdései

A hidrogeológia időszerű kérdései Mérnöki Kamara 2015. április 8. A hidrogeológia időszerű kérdései BME, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Hajnal Géza Mérnökgeológia Geotechnika Hidrogeológia Hidrológia Vár Autópályák (út, híd, aluljáró),

Részletesebben

Kutatási Zárójelentés

Kutatási Zárójelentés Kutatási Zárójelentés OTKA- 47366 Kutatóhely: Debreceni Egyetem, ATC MTK, Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék Talajvízkészlet minőségi változásának idő- és térbeli elemzése a Bihari-síkon Kutatási témavezető:

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar

MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar HIDROGEOLÓGIA Szakirányú Továbbképzési Szak Információs anyag leendő hallgatóink számára Szakvezető Intézet: ME, Környezetgazdálkodási Intézet Összeállította:

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt hozzájárulása a hazai és nemzetközi vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatokhoz

A TRANSENERGY projekt hozzájárulása a hazai és nemzetközi vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatokhoz A TRANSENERGY projekt hozzájárulása a hazai és nemzetközi vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatokhoz Szőcs Teodóra Nádor A., Tóth Gy., Rotárné Szalkai Á., Kerékgyártó T., Gál N. (MFGI), J. Prestor,

Részletesebben

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat?

Hogyan szennyezik el a (víz)kutak a felső vízadókat? Új utak a földtudományban Budapest Szongoth Gábor * Hogyan vízadókat? * az ábrák egy része Buránszki Józseftől (Geo-Log Kft.) származik Tartalom Bevezetés Kút típusok, kútszerkezetek Gyűrűstér tömedékelés

Részletesebben

Geotermális energiát hordozó vízkincsünk fenntartható hasznosításának vízgazdálkodási és energetikai kérdései

Geotermális energiát hordozó vízkincsünk fenntartható hasznosításának vízgazdálkodási és energetikai kérdései Geotermális energiát hordozó vízkincsünk fenntartható hasznosításának vízgazdálkodási és energetikai kérdései Nádor Annamária, Tóth György, Rotárné Szalkai Ágnes, Szőcs Teodóra Magyar Állami Földtani Intézet

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettsége. Deák József GWIS Kft Szőcs Teodóra MÁFI Tóth György MÁFI

Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettsége. Deák József GWIS Kft Szőcs Teodóra MÁFI Tóth György MÁFI Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettsége Deák József GWIS Kft Szőcs Teodóra MÁFI Tóth György MÁFI Ellentmondás a felszín alatti vizek nitrát szennyezettségének meghatározásában: a Nitrát Irányelv

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

Víz, víz, tiszta víz - de honnan?

Víz, víz, tiszta víz - de honnan? Víz, víz, tiszta víz - de honnan? A vezetékes ivóvíz ellenére manapság egyre többen választják azt a megoldást, hogy saját fúrt vagy ásott kútjukból biztosítsák a maguk és családjuk vízszükségletét. A

Részletesebben

Szongoth Gábor Hőmérsékletmérés hévízkutakban

Szongoth Gábor Hőmérsékletmérés hévízkutakban vizekről 2013. április 16-17. Siófok Szongoth Gábor Hőmérsékletmérés hévízkutakban Előadásomban a hévízkutakban végzett hőmérsékletmérések jelentőségét szeretném kiemelni. A tervszerűen és nagy pontossággal

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben