1 x 170 g Porablot NCP (reel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 x 170 g Porablot NCP (reel)"

Átírás

1 Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF Kereskedelmi megnevezés Porablot NCP (0.3x3 m, 1 roll) 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Megfelelo azonosított felhasználása Termék analitikai célokra. Veszélyességi besorolás a REACh szerint, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0 Az expozíciós forgatókönyv van integrálva SZAKASZ Ellenjavallt felhasználása nincs leírva 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-Neander-Str. 6-8, Düren, Németország Tel Sürgősségi telefonszám Toxikológiai Információs Központ DE: Közös Méreginformációs Központ (Gemeinsames Giftinformationszentrum - GGIZ) Erfurt, Tel Amennyiben egy szövegblokk nem áll rendelkezésre az adott ország nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva. SZAKASZ 2: A veszély meghatározása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 1999/45/EK rendelet Szimbólumok R /2008/EK GHS-rendelet GHS szimbólumok F GHS01 Jelzőszó VESZÉLY (DANGER) Veszélyességi figyelmeztetés Veszélyességi osztályok/kategóriák H201 Expl Címkézési elemek Nem címkézett. A következokben felsorolt címkézés "FELÜLCÍMKÉZÉSHEZ" vezetne. 1999/45/EK rendelet Szimbólumok: F

2 Oldal: 2/6 R Tűzveszélyes. Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes. Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes. S 16-7 Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. 1272/2008/EK GHS-rendelet GHS szimbólumok: GHS Egyéb veszélyek Jelzőszó: VESZÉLY (DANGER) H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. P210, P250, P372 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ /forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos csiszolásnak/ütésnek/.../súrlódásnak kitenni. Tűz esetén robbanásveszély. Lehetséges káros fizikai-kémia hatások Lehetséges emberekre gyakorolt káros hatások és tünetek Lehetséges környezeti veszélyek Egyéb veszélyek Kis mennyiségű cellulóz lapok szűrés, nincs tömeg felrobbanásának veszélye (H201). SZAKASZ 3: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok / 3.2 Keverékek Anyag megnevezése: cellulóz-nitrát CAS-szám: Koncentrátió: % Formula: C 24 H 36 N 8 O 38 Index-sz. (EK): /45/EK szerint: R GHS szerint: H Megjegyzés R- és H-mondatok szövege: lásd a 16. pontban SZAKASZ 4: Elsősegélynyújtás 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése A sérültet a veszélyzónából friss levegőre kell vinni. Gondoskodni kell a testi nyugalomról, védeni kell hőveszteség ellen. Gondoskodni kell orvosi kezelésről Érintkezés bőrrel A szennyezett ruhát el kell távolítani. Az érintett bőr/nyálkahártya felületet alaposan folyó víz alatt le kell mosni Szembe kerülés Szemmel való érintkezés után az érintett szemet tágra nyitott szemhéjakkal, a sértetlen szemet védve, folyó vízzel alaposan szemmosó palack, szemmosó zuhany segítségével, vagy folyó vízzel ki kell mosni Belélegzés Lenyelés Lenyelés esetén azonnal bőségesen vizet kell itatni.

3 Oldal: 3/6 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A környezet tűzveszélyességi osztályának megfelelő tűzoltó készüléket kell használni, szükség esetén tűzoltó takarót. Alkalmazni lehet az összes oltóanyagot, mint pl. HABOT, VÍZSUGARAT, SZÁRAZPORT, SZÉNDIOXIDOT. 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Rendkívül tűzveszélyes szilárd anyag. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat A termék számára semmilyet. A csomagolóanyagok papírhoz, vagy műanyaghoz hasonlóan égnek. 5.4 Kiegészítő utasítások SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások A dolgozókat rendszeresen oktatásban kell részesíteni a veszélyekről és védelmi intézkedésekről. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Nem szükséges 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 6.4 Hivatkozás más szakaszokra SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A MACHEREY-NAGEL vállalat eredeti csomagolása garantálja a biztonságos tárolást. Raktározási osztály (VCI - Verband der Chemischen Industrie = Vegyipari Szövetség): lsd Raktártérrel és tartályokkal szemben támasztott követelmények Raktározásnál és tárolásnál az eredeti csomagolást szorosan lezárva. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) SZAKASZ 8: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Anyag megnevezése: cellulóz-nitrát CAS-szám: Az expozíció ellenőrzése Ügyelni kell a munkahely különleges tisztaságára Légutak védelme Lásd a használati utasítást Kéz védelme Igen, védőkesztyű az EN 374 (Mért áttörési idő >30 perc - 2. osztály) rendelkezésnek megfelelően anyaga természetes PVC (pl. a Ansell vagy KCL) Szemvédelem

4 Oldal: 4/ Test védelme Javasolt Igen, védőszemüveg EN 166 beépített oldalvédelemmel vagy egész védelem Védő és higiéniai intézkedések Enni, inni, dohányozni, az anyagot beszippantani és élelmiszerek tárolása a munkahelyen tilos. Szükség van megelőző bőrvédelemre. Kerülni kell az érintkezést bőrrel, szemmel és ruhával. Átitatott ruhát azonnali vízzel történő öblítés után el kell távolítani és vízbe kell helyezni. A munka befejeztével és étkezés előtt vízzel és szappannal alaposan kezet kell mosni, utána kézvédő krémmel kell bekenni. SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot : szilárd Szín : - Szag : szagtalan 9.2 Egyéb adatok Anyagcsoportra vonatkozó fontos tulajdonságok SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Kémiai stabilitás Nem ismert instabilitás A veszélyes reakciók lehetosége 10.4 Kerülendo körülmények Kerülni kell a magasabb hőmérsékleteket. Bomlás veszélye áll fenn Nem összeférhető anyagok Kivéve tömény savakkal történő érintkezésnél Veszélyes bomlástermékek Az eredeti csomágolásban az alkotórészek/reagensek biztonságosan el vannak különítve egymástól. Fennáll a spontán bomlás magasabb hőmérsékleten. További az eltarthatósági határidőn belüli veszélyes bomlási folyamatok nem ismeretesek. SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ A következo adatok csak tiszta anyagokra vontakoznak. Anyag neve: cellulóz-nitrát CAS száma: LD50 orl rat : >5000 mg/kg SZAKASZ 12: Ökológiai adatok 12.1 Toxicitás A következo adatok csak tiszta anyagokra vontakoznak. Anyag neve: cellulóz-nitrát CAS száma: LC50 fish/96h : >1000 mg/l EC50 daphnia/48h : >1000 mg/l Tárolási osztály (VCI): 4 A

5 Oldal: 5/ Perzisztencia és lebonthatóság 12.3 Bioakkumulációs képesség 12.4 A talajban való mobilitás 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei 12.6 Egyéb káros hatások SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok Figyelembe kell venni a laboratóriumi hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírásokat (hulladékkulcs ) Hulladékkezelési módszerek SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó információk UN-szám: Szállítási megnevezés: Nitrocellulose membrane filters Osztály: Csomagolási csoport: II Közúti szállítás Classification code: F1 Korlátozott mennyiség: LQ 8 Alagútkorlátozási kód: E Engedményes mennyiség: E 2 Special instructions: 237, 286 Légi szállítás PAX: 458 max. weight PAX: 1 Kg CAO: 458 max. weight CAO: 15 Kg Tengeri szállítás EmS: F-A, S-I Storage category: D 14.5 Környezeti veszélyek Nem szükséges A felhasználót érinto különleges óvintézkedések nem szükséges 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás nem szükséges SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Törvény a veszélyes anyagok elleni védelemről (Chemikaliengesetz - ChemG), aktualizálva 2013/08. Rendelet a veszélyes anyagok elleni védelemről (Gefahrstoffverordnung / GefStoffV); új összeállítás november 26. TRGS 200, Anyagok, keverékek és készítmények besorolása és címkézése, oktobér Közlemény 220 (Veszélyes Anyagok Bizottsága - Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS), Biztonsági adatlap 2013/ Kémiai biztonsági értékelés nem szükséges SZAKASZ 16: Egyéb információk 16.1 R- és H-mondatok teljes szövege R-mondatok teljes szövege R11 Tűzveszélyes. R16 Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes. R9 Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes H-mondatok teljes szövege

6 Oldal: 6/6 H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye Oktatásra vonatkozó utasítások Dolgozók rendszeres oktatása a veszélyes anyagok kezelésekor fellépő veszélyekről és védelmi intézkedésekről Javasolt felhasználási korlátozások Csak foglalkozásszerű használatra. Egyetlen egy termék szakszerű kezelése, vagy egyszeri tesztelés veszélyességi potenciálja alacsony Egyéb információk A MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG vállalat az alábbi információkat legjobb meggyőződése és az ellenőrzés időpontjában rendelkezésre álló ismeretei alapján bocsájtja rendelkezésre. A leírt biztonsági követelmények kizárólag a termék veszélyt elkerülő kezelésére megfelelően kioktatott személyzet számára készültek. Mindenkinek, aki megkapja ezeket az információkat, ettől függetlenül saját kötelessége meggyőződni arról, hogy képzettsége és képességei egyedi esetben elégségesek a termék helyes és felelősségteljes kezeléséhez. Az információk nem garantálják a termék tulajdonságait a szavatossági előírások értelmében, se másnemű garancia vállalása nem áll fenn. Ezáltal nem jön létre semmiféle szerződéses, vagy szerződésen kívüli jogviszony. A MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG vállalat nem vállal felelősséget a használatból eredő, vagy az előbb említett információkba fektetett bizalomra alapuló károkért. Kiegészítő információk tekintetében utalunk az eladási és szállítási feltételekre Adatforrások A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (REACH) - A BIZTONSÁGI ADATLAPOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Rendelet 487/2013/EU, 4. alkalmazkodás a CLP rendelet a műszaki és tudományos fejlődéshez TRGS 900, Határértékek a munkahelyi levegőben Levegőhatárértékek, január, utolsó módosítás február. KÜHN, BIRETT Tájékoztatók veszélyes anyagokról A felülvizsgálat oka 2013/01 és 2013/05 Kiegészítés a REACH regisztrációk fo vegyi anyagok, ha lehetséges 2014/02 Kiegészítés a BIZOTTSÁG 453/2010/EU 2014/04 Adaptációja szabályozás 487/2013/EU Biztonsági adatlapjaink aktuális verziója megtalálható honlapunkon:

1 x 1 p. Porablot NCL (disk, sheet)

1 x 1 p. Porablot NCL (disk, sheet) Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF Kereskedelmi megnevezés 741291.MUSTER Porablot NCL (200x200 mm) Sample, RS PM 1 x 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

100 x Test sticks hazards <0.1%

100 x Test sticks hazards <0.1% Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91350 Kereskedelmi megnevezés QUANTOFIX Silver / 100 100 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91872 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR ph 6.58.2 REACH regisztrációs szám: látni szakasz 3.1/3.2 vagy

Részletesebben

1 x 100 ml Fe-1 2 x 23 g Fe-2

1 x 100 ml Fe-1 2 x 23 g Fe-2 Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 920140 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR HE Iron Refill set 1 x 2 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

1 x 100 test strips 1 x Sprache noch nicht definiert!

1 x 100 test strips 1 x Sprache noch nicht definiert! Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91308 Kereskedelmi megnevezés QUANTOFIX Iron 100 / with reagent,s.9134 1 x 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1 x 20x 27 mg NANOFIX org. Complexing Agents 10 R2 20 x 1 ml org. Complexing Agents 10 (tubes)

1 x 20x 27 mg NANOFIX org. Complexing Agents 10 R2 20 x 1 ml org. Complexing Agents 10 (tubes) Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 985052 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR org. Complexing agents 10 1 x 20 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

4 x 100 ml CAL stock solution

4 x 100 ml CAL stock solution Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 914614 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR B-case CAL-Refill, 4x100mL 4 x 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

3 x 100 ml CaCl 2 stock solution

3 x 100 ml CaCl 2 stock solution Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 914612 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR B-case CaCl2, 3x100mL 3 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 815660.1 Kereskedelmi megnevezés Kieselgel 40, 0,063-0,2 mm, 1 kg, NML 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

5 x 100 ml Ninhydrin spray reagent (OEM)

5 x 100 ml Ninhydrin spray reagent (OEM) Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF Kereskedelmi megnevezés 814203.NV Ninhydrin spray reagent 5 x 100 ml, np 5 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

5 x 6.5 g Chromabond QuEChERS Mix I

5 x 6.5 g Chromabond QuEChERS Mix I Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 730970.MUSTER Kereskedelmi megnevezés Sample Chromab. QuEChERS MIX I (6.5 g) 5 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Az 1907/2006 + 453/2010 REAChrendeletnek megfelelően Oldal: 1/9 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 985657 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR ortho

Részletesebben

1 x 10 ml silver nitrate solution 0.1 mol/l

1 x 10 ml silver nitrate solution 0.1 mol/l Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 918073 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR Chloride detection set AOX 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

1 x 11 ml Aluminium 07 R2 1 x 11 ml Aluminium 07 R3 1 x 11 ml Aluminium 07 R4 19 x 27 mg NANOFIX Aluminium 07 (R1) in tubes

1 x 11 ml Aluminium 07 R2 1 x 11 ml Aluminium 07 R3 1 x 11 ml Aluminium 07 R4 19 x 27 mg NANOFIX Aluminium 07 (R1) in tubes Az 1907/2006 + 453/2010 REAChrendeletnek megfelelően Oldal: 1/8 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 985098 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR Aluminium

Részletesebben

50 x 0.35 g Chromabond QuEChERS Mix XIV

50 x 0.35 g Chromabond QuEChERS Mix XIV Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 730986 Kereskedelmi megnevezés Chromab. QuEChERS Mix XIV (0.35 g) 50 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

1 x 5 kg Kieselguhr N/UV 254

1 x 5 kg Kieselguhr N/UV 254 Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 816540.5 Kereskedelmi megnevezés Kieselgur N/UV254, 5 kg, NML 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

1000 x 1 pc. Moisture paper (special formate)

1000 x 1 pc. Moisture paper (special formate) Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 908903 Kereskedelmi megnevezés Humidity 8 %, 60x35 mm, n. CoCl2 / 1000 1000 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1 x 500 g Magnesium sulphate 1 x 500 ml n-pentan 1 x 200 ml n-pentan 1 x 100 ml COD-free H 2 O

1 x 500 g Magnesium sulphate 1 x 500 ml n-pentan 1 x 200 ml n-pentan 1 x 100 ml COD-free H 2 O Oldal: 1/11 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 918571 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR hydrocarbons extraction from water 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Az

Részletesebben

3 x 100 ml CaCl 2 stock solution

3 x 100 ml CaCl 2 stock solution Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 914612 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR B-case CaCl2, 3x100mL REACH regisztrációs szám: látni szakasz

Részletesebben

50 x 1.25 g Chromabond QuEChERS Mix XII

50 x 1.25 g Chromabond QuEChERS Mix XII Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 730984 Kereskedelmi megnevezés Chromab. QuEChERS Mix XII (1.25 g) 50 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

1 x 125 ml BQ1 1 x 50 ml BQ2 1 x 8 ml PB 1 x 126 mg Proteinase K (Blood)

1 x 125 ml BQ1 1 x 50 ml BQ2 1 x 8 ml PB 1 x 126 mg Proteinase K (Blood) Oldal: 1/10 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 740950.10 Kereskedelmi megnevezés NucleoSpin Blood XL (10) 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

2 x 50 ml NE 4 x 100 ml NT3 1 x 500 ml NTB

2 x 50 ml NE 4 x 100 ml NT3 1 x 500 ml NTB Oldal: 1/9 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 740707.4 Kereskedelmi megnevezés NucleoSpin Robot96 Extract (4x96),RS PM 2 x 4 x 1 x 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/ /2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Az 1907/ /2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 935016 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR alpha Carbonate alkalinity 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 815810.1 Kereskedelmi megnevezés Kieselgel 1000, 63-200, 1 kg, NML 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 815560.1 Kereskedelmi megnevezés Celite 545, 1 kg 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1 x 5 kg Aluminium oxide N

1 x 5 kg Aluminium oxide N Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 816030.5 Kereskedelmi megnevezés Aluminiumoxid N, 5 kg REACH regisztrációs szám: látni szakasz 3.1/3.2

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 740330.225 Kereskedelmi megnevezés Protein Precipitator PP (225 ml) 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1 x 30 ml Cl x 25 ml Cl x 18 ml Cl 2-1

1 x 30 ml Cl x 25 ml Cl x 18 ml Cl 2-1 Az 1907/2006 + 453/2010 REAChrendeletnek megfelelően Oldal: 1/9 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 931015 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR ECO Chlorine

Részletesebben

1 x 1 L Moisture indicator solution

1 x 1 L Moisture indicator solution Oldal: 1/8 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 90811 Kereskedelmi megnevezés Feuchte Indikatorlösung 40 %/ltr. 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

1 x 1 ml PAH test mixture in toluene

1 x 1 ml PAH test mixture in toluene Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 722314 Kereskedelmi megnevezés PAH test mixture acc. to EPA, nml 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

1 x 3 ml Oxigén 12 R1 1 x 3 ml Oxigén 12 R2 1 x 6 ml Oxigén 12 R3

1 x 3 ml Oxigén 12 R1 1 x 3 ml Oxigén 12 R2 1 x 6 ml Oxigén 12 R3 Oldal: 1/10 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 985082 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR Oxygen 12 1 x 1 x 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

2 x 25 ml ph 4.0-10.0

2 x 25 ml ph 4.0-10.0 Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 914022 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR Testkit ph 4.0-10.0 nml 2 x 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

50 x 1.2 g Chromabond QuEChERS Mix XXIV

50 x 1.2 g Chromabond QuEChERS Mix XXIV Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 730689 Kereskedelmi megnevezés Chromab. QuEChERS Mix XXIV (1.2 g) REACH regisztrációs szám: látni szakasz

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

20 x 2 ml COD LR150. Amennyiben egy szövegblokk nem áll rendelkezésre az adott ország nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva.

20 x 2 ml COD LR150. Amennyiben egy szövegblokk nem áll rendelkezésre az adott ország nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva. Oldal: 1/8 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 985636 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR COD LR 150 Robot 20 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

1 x 10 ml Indicator p 1 x 100 ml TL AC 7

1 x 10 ml Indicator p 1 x 100 ml TL AC 7 Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 915206 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR HE Refill pack Acidity AC 7 1 x 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1 x mg RNase A (lyo)

1 x mg RNase A (lyo) Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 740505.30 Kereskedelmi megnevezés RNase A (30 mg) 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1 x 15 ml A1 1 x 15 ml A2 1 x 20 ml A3 1 x 13 ml AE 1 x 6 ml AQ 1 x 600 µl Liquid RNase (10 mg/ml)

1 x 15 ml A1 1 x 15 ml A2 1 x 20 ml A3 1 x 13 ml AE 1 x 6 ml AQ 1 x 600 µl Liquid RNase (10 mg/ml) Az 1907/2006 + 453/2010 REAChrendeletnek megfelelően Oldal: 1/11 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 740727.50 Kereskedelmi megnevezés NucleoSpin Plasmid

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1 x 6 ml Nitrite 2 R2 20 x 12 mg Nitrite 2, lyophilizied (tubes)

1 x 6 ml Nitrite 2 R2 20 x 12 mg Nitrite 2, lyophilizied (tubes) Oldal: 1/8 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 985668 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR Nitrite 2, Robot REACH regisztrációs szám: látni szakasz 3.1/3.2

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

10 x Cartridges for Chloride Eliminination

10 x Cartridges for Chloride Eliminination Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 963911 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR Cloride-elimination-cartridges 10 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1 x 1000 ml N3-EF. Amennyiben egy szövegblokk nem áll rendelkezésre az adott ország nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva.

1 x 1000 ml N3-EF. Amennyiben egy szövegblokk nem áll rendelkezésre az adott ország nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva. Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 740794.1 Kereskedelmi megnevezés Buffer N3-EF (1000 ml) REACH regisztrációs szám: látni szakasz 3.1/3.2

Részletesebben

1 x 1 ml GROB test mixture in n-hexane

1 x 1 ml GROB test mixture in n-hexane Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 722310 Kereskedelmi megnevezés Grob test mixture (mod.) 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

1 x 25 ml Nitrite-1 1 x 25 ml Nitrite-2

1 x 25 ml Nitrite-1 1 x 25 ml Nitrite-2 Oldal: 1/9 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 914220 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR Refill set Nitrite 1 x 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

1 x 110 ml BB 1 x 13 ml Elution Buffer 1 x 8 ml PB 2 x 1-75 mg Proteinase K (lyo) 1 x 250 ml WB

1 x 110 ml BB 1 x 13 ml Elution Buffer 1 x 8 ml PB 2 x 1-75 mg Proteinase K (lyo) 1 x 250 ml WB Oldal: 1/12 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 740900.250 Kereskedelmi megnevezés NucleoSpin Plasma XS (250) 1 x 1 x 1 x 2 x 175 mg Proteinase K (lyo)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

1 x 200 strips AMMONIUM testpaper (31 g)

1 x 200 strips AMMONIUM testpaper (31 g) Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 90722 Kereskedelmi megnevezés AMMONIUM test paper (200 strips) 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1 x Calibration tube (5 ml) 1 x 17 ml Fe-1 1 x 5 g Fe-2 3 x 50 capsules NANOFIX ph x 25 ml Cl x 20 ml Cl x 18 ml Cl 2-1

1 x Calibration tube (5 ml) 1 x 17 ml Fe-1 1 x 5 g Fe-2 3 x 50 capsules NANOFIX ph x 25 ml Cl x 20 ml Cl x 18 ml Cl 2-1 Az 1907/2006 + 453/2010 REAChrendeletnek megfelelően Oldal: 1/13 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 934122 Kereskedelmi megnevezés Photometer PF3

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1 x 3 g Phosphate-1 2 x 25 ml Phosphate-2

1 x 3 g Phosphate-1 2 x 25 ml Phosphate-2 Oldal: 1/8 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 914237 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR Refill set Phosphate DEV 1 x 2 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_ Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

1 x 30 ml Zinc-1 1 x 5 g Zinc-2 1 x 30 ml Zinc-3 1 x 10 g Zinc-4

1 x 30 ml Zinc-1 1 x 5 g Zinc-2 1 x 30 ml Zinc-3 1 x 10 g Zinc-4 Oldal: 1/13 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 914041 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR Testkit Zinc, nla 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

2 x 25 ml ph Amennyiben egy szövegblokk nem áll rendelkezésre az adott ország nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva.

2 x 25 ml ph Amennyiben egy szövegblokk nem áll rendelkezésre az adott ország nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva. Oldal: 1/7 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 920174 Kereskedelmi megnevezés VISOCOLOR HE ph 4.0-10.0, refill pack REACH regisztrációs szám: látni

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1 x 100 ml Aniline phthalate spray reagent

1 x 100 ml Aniline phthalate spray reagent Oldal: 1/8 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 814919 Kereskedelmi megnevezés Aniline phthalate spray reagent, 100 ml 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal: 1/11 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 985080 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR total Phosphate 15 1 x 20x 27 mg NANOFIX total Phosphate 145

Részletesebben

1 x 12 ml B5 1 x 13 ml BE 1 x 8 ml D-Link 1 x 8 ml FL 1 x 25 ml Paraffin Dissolver 1 x 1.8 ml PB 1 x 1-75 mg Proteinase K (lyo)

1 x 12 ml B5 1 x 13 ml BE 1 x 8 ml D-Link 1 x 8 ml FL 1 x 25 ml Paraffin Dissolver 1 x 1.8 ml PB 1 x 1-75 mg Proteinase K (lyo) Az 1907/2006 + 453/2010 REAChrendeletnek megfelelően Oldal: 1/12 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 740980.50 Kereskedelmi megnevezés NucleoSpin DNA

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2 x 30 g As-1 2 x 30 g As-2 1 x 100 test sticks Arsenic

2 x 30 g As-1 2 x 30 g As-2 1 x 100 test sticks Arsenic Oldal: 1/9 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91332 Kereskedelmi megnevezés QUANTOFIX Arsenic 50 2 x 2 x 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal: 1/12 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 985676 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR tot.phosphate1, robot 20 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. UO Preservative Solution_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. UO Preservative Solution_ Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Care Mosogató tabletta SCC-hez for professional users

BIZTONSÁGI ADATLAP. Care Mosogató tabletta SCC-hez for professional users a 1907/2006 utasítás szerint Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 04.07.2011 Felülvizsgálat: 15.03.2013 Verziószám: 4 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591 Oldal 1 -től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító FINOWAX PLUS Felállító viasz 31590 / 31590P / 31591 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON SE TAPE 10MMX16M known as TEROTAPE 10MMX16M oldal 1 / 7 BA száma : 136534 Felülvizsgálat ideje: 21.10.2014 Nyomtatás ideje: 28.05.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006 + 453/2010 REACh-rendeletnek megfelelően. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal: 1/11 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 985674 Kereskedelmi megnevezés NANOCOLOR Phenolic index 5, robot 20 x 1 x 1 x 1 x 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

SchimmelX Penészgátló Festék

SchimmelX Penészgátló Festék (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben