1 x 170 g Porablot NCP (reel)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 x 170 g Porablot NCP (reel)"

Átírás

1 Oldal: 1/6 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF Kereskedelmi megnevezés Porablot NCP (0.3x3 m, 1 roll) 1 x 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Megfelelo azonosított felhasználása Termék analitikai célokra. Veszélyességi besorolás a REACh szerint, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0 Az expozíciós forgatókönyv van integrálva SZAKASZ Ellenjavallt felhasználása nincs leírva 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-Neander-Str. 6-8, Düren, Németország Tel Sürgősségi telefonszám Toxikológiai Információs Központ DE: Közös Méreginformációs Központ (Gemeinsames Giftinformationszentrum - GGIZ) Erfurt, Tel Amennyiben egy szövegblokk nem áll rendelkezésre az adott ország nyelvén, akkor az angol nyelven lesz megadva. SZAKASZ 2: A veszély meghatározása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 1999/45/EK rendelet Szimbólumok R /2008/EK GHS-rendelet GHS szimbólumok F GHS01 Jelzőszó VESZÉLY (DANGER) Veszélyességi figyelmeztetés Veszélyességi osztályok/kategóriák H201 Expl Címkézési elemek Nem címkézett. A következokben felsorolt címkézés "FELÜLCÍMKÉZÉSHEZ" vezetne. 1999/45/EK rendelet Szimbólumok: F

2 Oldal: 2/6 R Tűzveszélyes. Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes. Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes. S 16-7 Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. 1272/2008/EK GHS-rendelet GHS szimbólumok: GHS Egyéb veszélyek Jelzőszó: VESZÉLY (DANGER) H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. P210, P250, P372 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ /forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos csiszolásnak/ütésnek/.../súrlódásnak kitenni. Tűz esetén robbanásveszély. Lehetséges káros fizikai-kémia hatások Lehetséges emberekre gyakorolt káros hatások és tünetek Lehetséges környezeti veszélyek Egyéb veszélyek Kis mennyiségű cellulóz lapok szűrés, nincs tömeg felrobbanásának veszélye (H201). SZAKASZ 3: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok / 3.2 Keverékek Anyag megnevezése: cellulóz-nitrát CAS-szám: Koncentrátió: % Formula: C 24 H 36 N 8 O 38 Index-sz. (EK): /45/EK szerint: R GHS szerint: H Megjegyzés R- és H-mondatok szövege: lásd a 16. pontban SZAKASZ 4: Elsősegélynyújtás 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése A sérültet a veszélyzónából friss levegőre kell vinni. Gondoskodni kell a testi nyugalomról, védeni kell hőveszteség ellen. Gondoskodni kell orvosi kezelésről Érintkezés bőrrel A szennyezett ruhát el kell távolítani. Az érintett bőr/nyálkahártya felületet alaposan folyó víz alatt le kell mosni Szembe kerülés Szemmel való érintkezés után az érintett szemet tágra nyitott szemhéjakkal, a sértetlen szemet védve, folyó vízzel alaposan szemmosó palack, szemmosó zuhany segítségével, vagy folyó vízzel ki kell mosni Belélegzés Lenyelés Lenyelés esetén azonnal bőségesen vizet kell itatni.

3 Oldal: 3/6 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A környezet tűzveszélyességi osztályának megfelelő tűzoltó készüléket kell használni, szükség esetén tűzoltó takarót. Alkalmazni lehet az összes oltóanyagot, mint pl. HABOT, VÍZSUGARAT, SZÁRAZPORT, SZÉNDIOXIDOT. 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Rendkívül tűzveszélyes szilárd anyag. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat A termék számára semmilyet. A csomagolóanyagok papírhoz, vagy műanyaghoz hasonlóan égnek. 5.4 Kiegészítő utasítások SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások A dolgozókat rendszeresen oktatásban kell részesíteni a veszélyekről és védelmi intézkedésekről. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Nem szükséges 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 6.4 Hivatkozás más szakaszokra SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A MACHEREY-NAGEL vállalat eredeti csomagolása garantálja a biztonságos tárolást. Raktározási osztály (VCI - Verband der Chemischen Industrie = Vegyipari Szövetség): lsd Raktártérrel és tartályokkal szemben támasztott követelmények Raktározásnál és tárolásnál az eredeti csomagolást szorosan lezárva. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) SZAKASZ 8: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Anyag megnevezése: cellulóz-nitrát CAS-szám: Az expozíció ellenőrzése Ügyelni kell a munkahely különleges tisztaságára Légutak védelme Lásd a használati utasítást Kéz védelme Igen, védőkesztyű az EN 374 (Mért áttörési idő >30 perc - 2. osztály) rendelkezésnek megfelelően anyaga természetes PVC (pl. a Ansell vagy KCL) Szemvédelem

4 Oldal: 4/ Test védelme Javasolt Igen, védőszemüveg EN 166 beépített oldalvédelemmel vagy egész védelem Védő és higiéniai intézkedések Enni, inni, dohányozni, az anyagot beszippantani és élelmiszerek tárolása a munkahelyen tilos. Szükség van megelőző bőrvédelemre. Kerülni kell az érintkezést bőrrel, szemmel és ruhával. Átitatott ruhát azonnali vízzel történő öblítés után el kell távolítani és vízbe kell helyezni. A munka befejeztével és étkezés előtt vízzel és szappannal alaposan kezet kell mosni, utána kézvédő krémmel kell bekenni. SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot : szilárd Szín : - Szag : szagtalan 9.2 Egyéb adatok Anyagcsoportra vonatkozó fontos tulajdonságok SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Kémiai stabilitás Nem ismert instabilitás A veszélyes reakciók lehetosége 10.4 Kerülendo körülmények Kerülni kell a magasabb hőmérsékleteket. Bomlás veszélye áll fenn Nem összeférhető anyagok Kivéve tömény savakkal történő érintkezésnél Veszélyes bomlástermékek Az eredeti csomágolásban az alkotórészek/reagensek biztonságosan el vannak különítve egymástól. Fennáll a spontán bomlás magasabb hőmérsékleten. További az eltarthatósági határidőn belüli veszélyes bomlási folyamatok nem ismeretesek. SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ A következo adatok csak tiszta anyagokra vontakoznak. Anyag neve: cellulóz-nitrát CAS száma: LD50 orl rat : >5000 mg/kg SZAKASZ 12: Ökológiai adatok 12.1 Toxicitás A következo adatok csak tiszta anyagokra vontakoznak. Anyag neve: cellulóz-nitrát CAS száma: LC50 fish/96h : >1000 mg/l EC50 daphnia/48h : >1000 mg/l Tárolási osztály (VCI): 4 A

5 Oldal: 5/ Perzisztencia és lebonthatóság 12.3 Bioakkumulációs képesség 12.4 A talajban való mobilitás 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei 12.6 Egyéb káros hatások SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok Figyelembe kell venni a laboratóriumi hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírásokat (hulladékkulcs ) Hulladékkezelési módszerek SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó információk UN-szám: Szállítási megnevezés: Nitrocellulose membrane filters Osztály: Csomagolási csoport: II Közúti szállítás Classification code: F1 Korlátozott mennyiség: LQ 8 Alagútkorlátozási kód: E Engedményes mennyiség: E 2 Special instructions: 237, 286 Légi szállítás PAX: 458 max. weight PAX: 1 Kg CAO: 458 max. weight CAO: 15 Kg Tengeri szállítás EmS: F-A, S-I Storage category: D 14.5 Környezeti veszélyek Nem szükséges A felhasználót érinto különleges óvintézkedések nem szükséges 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás nem szükséges SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Törvény a veszélyes anyagok elleni védelemről (Chemikaliengesetz - ChemG), aktualizálva 2013/08. Rendelet a veszélyes anyagok elleni védelemről (Gefahrstoffverordnung / GefStoffV); új összeállítás november 26. TRGS 200, Anyagok, keverékek és készítmények besorolása és címkézése, oktobér Közlemény 220 (Veszélyes Anyagok Bizottsága - Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS), Biztonsági adatlap 2013/ Kémiai biztonsági értékelés nem szükséges SZAKASZ 16: Egyéb információk 16.1 R- és H-mondatok teljes szövege R-mondatok teljes szövege R11 Tűzveszélyes. R16 Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes. R9 Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes H-mondatok teljes szövege

6 Oldal: 6/6 H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye Oktatásra vonatkozó utasítások Dolgozók rendszeres oktatása a veszélyes anyagok kezelésekor fellépő veszélyekről és védelmi intézkedésekről Javasolt felhasználási korlátozások Csak foglalkozásszerű használatra. Egyetlen egy termék szakszerű kezelése, vagy egyszeri tesztelés veszélyességi potenciálja alacsony Egyéb információk A MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG vállalat az alábbi információkat legjobb meggyőződése és az ellenőrzés időpontjában rendelkezésre álló ismeretei alapján bocsájtja rendelkezésre. A leírt biztonsági követelmények kizárólag a termék veszélyt elkerülő kezelésére megfelelően kioktatott személyzet számára készültek. Mindenkinek, aki megkapja ezeket az információkat, ettől függetlenül saját kötelessége meggyőződni arról, hogy képzettsége és képességei egyedi esetben elégségesek a termék helyes és felelősségteljes kezeléséhez. Az információk nem garantálják a termék tulajdonságait a szavatossági előírások értelmében, se másnemű garancia vállalása nem áll fenn. Ezáltal nem jön létre semmiféle szerződéses, vagy szerződésen kívüli jogviszony. A MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG vállalat nem vállal felelősséget a használatból eredő, vagy az előbb említett információkba fektetett bizalomra alapuló károkért. Kiegészítő információk tekintetében utalunk az eladási és szállítási feltételekre Adatforrások A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (REACH) - A BIZTONSÁGI ADATLAPOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Rendelet 487/2013/EU, 4. alkalmazkodás a CLP rendelet a műszaki és tudományos fejlődéshez TRGS 900, Határértékek a munkahelyi levegőben Levegőhatárértékek, január, utolsó módosítás február. KÜHN, BIRETT Tájékoztatók veszélyes anyagokról A felülvizsgálat oka 2013/01 és 2013/05 Kiegészítés a REACH regisztrációk fo vegyi anyagok, ha lehetséges 2014/02 Kiegészítés a BIZOTTSÁG 453/2010/EU 2014/04 Adaptációja szabályozás 487/2013/EU Biztonsági adatlapjaink aktuális verziója megtalálható honlapunkon:

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 506240;506241;791439;1042307 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. EVA black/brown/nature

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. EVA black/brown/nature Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben

S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben Nyomtatás dátuma: 2014.07.08. Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Anyagnév/ kereskedelmi név: S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben 1.2

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. STIHL ForestPlus Kettenhaftöl Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint GLYKOSOL N. Termék kódja: 11386-0003

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint GLYKOSOL N. Termék kódja: 11386-0003 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01.

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. 1/7 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): FAG Arcanol TEMP200 1.2. A

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálat dátuma 21/04/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 Hatályon kívül helyezés dátuma 15/02/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Swarfega Red

BIZTONSÁGI ADATLAP Swarfega Red Felülvizsgálat dátuma 20/12/2012 Hatályon kívül helyezés dátuma 03/10/2011 BIZTONSÁGI ADATLAP Swarfega Red 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2. Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: 12.12.2013 11584 / 11585 Oldal 1 -tól/-től 21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Magic Cleaner - Elektrolit tisztítás. Nyomtatás dátuma: 09.02.2015 Oldal 1 -tól/-től 9

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Magic Cleaner - Elektrolit tisztítás. Nyomtatás dátuma: 09.02.2015 Oldal 1 -tól/-től 9 Nyomtatás dátuma: 09.02.2015 Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kódja: 42,0411,015 42,0411,052 42,0411,066 1.2. Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint UV SLIP AGENT

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint UV SLIP AGENT Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító U0020 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben