1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása"

Átírás

1 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználási terület: Légfrissítő A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó, szállító cég: Cím: Telefon: , internet: Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: , internet: S.C. Johnson Sp z o.o. ul. Taśmowa 7, Warszawa, Lengyelország S.C. Johnson Kft Budapest, Apor Vilmos tér Sürgősségi telefonszám Cím: Telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér (ingyenes, éjjel-nappal) SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Termék meghatározása: Keverék. Termék osztályozása: F+ Fokozottan tűzveszélyes R mondatok: 12-52/53 A termék az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően lett osztályozva és felcímkézve. A termék minden komponense szerepel a vonatkozó EU-s nyilvántartásokban Címkézési elemek Veszélyjel: F+ Fokozottan tűzveszélyes R mondatok: S mondatok: R 12 Fokozottan tűzveszélyes. R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 o C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! Szenzibilizáló anyagokat [Benzil-szalicilát, Vanillin, d-limonene, alfa-hexilfahéjaldehid] tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

2 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 2/ Egyéb veszélyek Csak az utasításoknak megfelelően szabad használni. A légfrissítők nem helyettesítik a megfelelő higiénés gyakorlatot. Az illatszer-érzékenységtől szenvedő személyeknek elővigyázatosaknak kell lenniük a termék használatakor. Szenzibilizáló komponensek: Benzil-szalicilát Vanillin d-limonene alfa-hexilfahéjaldehid A fenti komponensek allergiás reakciót válthatnak ki. Szembe jutva: Szemirritációt okozhat. Bőrrel érintkezve: Bőrirritációt okozhat. Belélegezve: A termék tartalmának koncentrálásával és belégzésével megvalósuló szándékosan helytelen használat ártalmas vagy halálos lehet. Lenyelve: Kellemetlen hasi panaszokat okozhat. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Veszélyes komponensek: 30-40% Etil-alkohol CAS-szám: EINECS-szám: Index-szám: % Propán CAS-szám: EINECS-szám: Index-szám: % Bután CAS-szám: EINECS-szám: Index-szám: % Izobután CAS-szám: EINECS-szám: Index-szám: ,00-5,00% 2,6-dimetilokt-7-én-2-ol CAS-szám: EINECS-szám: ,50-1,00% Benzil-szalicilát CAS-szám: EINECS-szám: ,25-0,50% 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8- CAS-szám: hexametilindeno[5,6-c]pirán EINECS-szám: ,00-0,50% 4-terc-butilciklohexil-acetát CAS-szám: EINECS-szám: ,25-0,50% d-limonene CAS-szám: EINECS-szám: Index-szám: ,00-0,50% 4-(2,6,6-Trimetilciklohex-1-én-1-il)- CAS-szám: but-3-én-2-on 0,00-0,50% 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8- tetrametil-2-naftil)etán-1-on EINECS-szám: CAS-szám: EINECS-szám: Veszélyjel: F R mondat: 11 Veszélyjel: F+ R mondat: 12 Veszélyjel: F+ R mondat: 12 Veszélyjel: F+ R mondat: 12 Veszélyjel: Xi R mondat: 36/38 Veszélyjel: Xi, N R mondat: 43-51/53 R mondat: 50/53 Veszélyjel: Xi, N R mondat: /53

3 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 3/7 0,00-0,50% alfa-hexilfahéjaldehid CAS-szám: EINECS-szám: ,00-0,50% Vanillin CAS-szám: EINECS-szám: ,00-0,50% 1,4-Dioxacikloheptadekán-5,17-dion CAS-szám: EINECS-szám: A veszélymondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. Veszélyjel: Xi R mondat: 43 Veszélyjel: Xi R mondat: SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni. Légzési panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Bőrrel érintkezve: Az érintett bőrfelületet le kell öblíteni bő vízzel. Tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Szembe jutva: A szemet ki kell öblíteni bő vízzel. Tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Lenyelve: Tartós tünetek esetén orvoshoz kell fordulni. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag: A helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltóanyagot kell használni. Nem megfelelő oltóanyag: Erős vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek: A bomlástermékek expozíciója veszélyes lehet az egészségre. Tűz és/vagy robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni. Tűz- és robbanásveszély: Hő hatására felrobbanhat Tűzoltóknak szóló javaslat Védőeszközök: Tűz esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. Az érvényes EN és nemzeti szabványoknak meg kell felelni. Egyéb információk: A fel nem nyitott tartályokat vízpermettel kell hűteni. A szennyezett tűzoltóvizet elkülönítve kell gyűjteni, és nem szabad a csatornába engedni. Az égési maradványokat és a szennyezett tűzoltóvizet a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Egyéni védőeszközöket kell használni. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Óvakodni kell a gőzöktől, amelyek felhalmozódva robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A gőzök felhalmozódhatnak az alacsonyabban fekvő területeken Környezetvédelmi óvintézkedések Meg kell akadályozni a termék csatornába jutását. Meg kell akadályozni a szivárgást vagy kifolyást, amennyiben az biztonságosan megtehető. Ha a termék a folyókba, a tavakba vagy a csatornába jut, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

4 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 4/ A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Ha az aeroszolos tartályt megsérül, a kifolyást össze kell gyűjteni, majd nem éghető, nedvszívó anyaggal (pl. homok, föld, kovaföld, vermikulit) fel kell szedni, végül egy tartályba kell helyezni az ártalmatlanításhoz a helyi, nemzeti szabályozásnak megfelelően Hivatkozás más szakaszokra Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kezelés: A gőzöket vagy a permetet nem szabad belélegezni. Az egyéni védőeszközöket lásd a 8. szakaszban. Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen óvintézkedéseket kell tenni. A terméket tilos felszúrni. Nem szabad olyan helyen használni, ahol a szellőztetés nem megfelelő. Tűz- és robbanásveszély: Robbanásbiztos felszerelést kell használni. Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen óvintézkedéseket kell tenni. Hő- és gyújtóforrástól távol tartandó A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 o C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A készülék utántöltése tilos! Hűvös helyen kell tárolni. Tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Tárolási stabilitás: Az előírásoknak megfelelő tárolás és alkalmazás esetén nem bomlik. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: Etil-alkohol: ÁK-érték: 1900 mg/m 3 ; CK-érték: 7600 mg/m 3 Bután: ÁK-érték: 2350 mg/m 3 ; CK-érték: 9400 mg/m 3 Propán: PL-TWAS: 1800 mg/m 3 Az adatokat az érvényes listák alapján adtuk meg Az expozíció ellenőrzése Egyéni védőfelszerelés: Kézvédelem: Szemvédelem: Bőr- és testvédelem: Általános higiénés és óvintézkedések: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK irányelvnek és a belőle származtatott EN 374 szabványnak. A védőkesztyű levétele előtt meg kell tisztítani vízzel és szappannal. Különleges intézkedés nem szükséges. A szennyezett ruházatot ki kell mosni az újbóli használat előtt. A helyes ipari higiénés és biztonsági gyakorlatnak megfelelően kell kezelni. A munkaszünetek előtt és a munkaidő végén kezet kell mosni.

5 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 5/7 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: Aeroszol. Szín: Világossárga. Szag: Jellegzetes. ph-érték: Nincs adat. Lobbanáspont: < -7 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Táplálja az égést. Oldhatóság vízben: Elhanyagolható. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismertek Kerülendő körülmények Hő, láng, szikra Nem összeférhető anyagok Nincsenek Veszélyes bomlástermékek Normál körülmények között stabil. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás (szájon át): LD 50 : > 2000 mg/kg (becsült) Kellemetlen hasi panaszokat okozhat. Akut toxicitás (belélegezve): Az előírásoknak megfelelő használat esetén nem várhatóak káros hatások. A termék tartalmának koncentrálásával és belégzésével megvalósuló szándékosan helytelen használat ártalmas vagy halálos lehet. A ködpermet, köd vagy gőz túl nagy expozíciója légúti irritációt okozhat. Akut toxicitás (bőrön át): LD 50 : > 2000 mg/kg (becsült) Az előírásoknak megfelelő használat esetén nem várhatóak káros hatások. Bőrirritáció: Érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhat. Szemirritáció: Szemizgató hatású lehet. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Termékkel kapcsolatos A terméket nem szabad a csatornába, a vízfolyásokba vagy a talajba engedni. A javaslat: tavakat, vízfolyásokat vagy árkokat nem szabad beszennyezni vegyi anyaggal vagy

6 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 6/7 Hulladékkulcs meghatározása: Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: használt tartállyal. A kiürült tartályokat lehetőség szerint újra fel kell dolgozni. Az ártalmatlanítást a helyi előírások figyelembe vételével kell végezni. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] EWC-kód: * Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) [16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről] A kiürült tartályokat nem szabad újra használni. Az ártalmatlanítást a helyi előírások figyelembe vételével kell végezni. [94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól] 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szállítás közúti/vasúti tengeri ADR/RID IMDG UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Aeroszolok, Aeroszolok, gyúlékony gyúlékony Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztály: Bárcák: A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Korlátozott mennyiség: Különleges előírások: EmS: légi ICAO/IATA Aeroszolok, gyúlékony A termékre alkalmazható lehet a korlátozott mennyiségektől való eltérés, lásd a szállítási dokumentumokat. Mentesül a 190 számú különleges előírás alól (ADR 3.1.1) (IMDG 3.1.1) F-D, S-U 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Érvényes magyar törvények és rendeletek: Veszélyes anyagok, készítmények: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH), illetve módosítása [453/2010/EU rendelet (V. 10.)] 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM rendeletek a hulladékok jegyzékéről

7 Kiállítás dátuma: Verzió: 1 Oldal: 7/7 Tűzvédelem: Munkavédelem: 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet évi XCIII. törvény a munkavédelemről 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 16. SZAKASZ: Egyéb információk A biztonsági adatlapon található információk a jelenlegi legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint helyesek. A megadott információk csak tájékoztatásul szolgálnak a biztonságos kezelésre, a használatra, a feldolgozásra, a tárolásra, a szállításra, az ártalmatlanításra és a forgalomba hozatalra vonatkozóan, továbbá nem tekinthetőek garanciának vagy minőségi nyilatkozatnak. Az információ kizárólag a megnevezett termékre vonatkozik. Ha a terméket az adatlapon nem részletezett körülmények között (más anyagokkal együtt vagy más folyamatokban) használják, az információ érvényessége esetleges. A veszélyes összetevők R mondatai: R 10 Kevésbé tűzveszélyes. R 11 Tűzveszélyes. R 12 Fokozottan tűzveszélyes. R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R 38 Bőrizgató hatású. R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Készült az 1907/2006/EK REACH alapján vegyi termékhez. A külföldi biztonsági adatlap ( , MSDS Number ) alapján készítette az ENVIRIDIS Bt. (1073 Budapest, Dob u. 66.) Nyomtatási dátum:

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Dátum: 2007.08.01. Verzió: 2 Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 S.C. Johnson Kft. Kiállítás kelte: 2007. március 26. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 27. Tel: 361 224 84 00 Fax: 361 224 84 05 1/8. oldal Johnson OFF rovarriasztó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CATCH CHEMOTOX Légy- és Szúnyogirtó Aeroszol Készült az 1907/2006/EK REACH szerint IIRD-01125 FIK W/B

BIZTONSÁGI ADATLAP. CATCH CHEMOTOX Légy- és Szúnyogirtó Aeroszol Készült az 1907/2006/EK REACH szerint IIRD-01125 FIK W/B 1. szakasz: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító : CATCH CHEMOTOX Légy-és Szúnyogirtó Aeroszol Termékkód :IS/03/003.001 IIRD-01125 FIK W/B 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/7 Verzió: 4-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A készítmény neve: A készítmény

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG Biztonsági adatlap Készült a 453/2010/EU Bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Felülvizsgálat: 2013.02.07. 3. verzió CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG 1.

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 1/7. oldal Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1. A készítmény neve: Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol Azonosítási

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 1878-34 Hexamethylenetetramine

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 1878-34 Hexamethylenetetramine Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 100-97-0 Indexszám: 612-101-00-2 EK-szám: 202-905-8 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben