A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY"

Átírás

1 Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat engedélyezését az alábbi rendelettel szabályozza. A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed Mórahalom város közigazgatási területére. (2) Rendelkezései vonatkoznak minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, tevékenykednek. 1 (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: - a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft. részére vásár- és piacszervezés céljára átadott területek használatára, - a közutak igazgatásáról szóló módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendeletben felsorolt nem közlekedési célú közúthasználatra A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY 2. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges. Engedélyes a közterület-használatot kizárólag jogerős közterület-használati engedély birtokában kezdheti meg. 2 (2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a) a közterületbe 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, valamint bármilyen reklámhordozó, megállító tábla elhelyezésére, 3 b) árusító és egyéb fülke (pl: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére, * Az július 1-én hatályos szövegnek a 16/1997.(XI.12.) KT. sz. rendelettel, a 12/1998.(IX.3.) KT. sz. rendelettel, a 17/2000. (VI. 2.) Kt. sz. rendelettel, valamint a 14/2001. (Iv. 26.) Kt. sz. rendelettel, a 26/2002. (XI. 28.) Kt. sz., a 7/2006. (III. 1.), 12/2008. (IV. 1.), 20/2008. (XI. 28.), 19/2010. (IX. 30.), 11/2011.(IV.28.), 18/2011. (IX.29.), 10/2012. (V.31.), 20/2012. (X.31.), a 28/2013. (VII. 25.) önkormányzati rendelettel módosított szövege. 1 A (3) bekezdés szövegét beépítette a 18/2011. (IX.29.) Ör. 2 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 3 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 1

2 c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő-állomás, iparvágány elhelyezésére, d) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozó helyek céljára, e) 4 f) alapzatos zászlórúd, köztárgyak elhelyezésére, árusító automata közterületen történő elhelyezésére, 5 g) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére, h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék építőipari gép, berendezés elhelyezésére, építési munkaterület létesítése, építéséhez szükséges anyagok, segédeszközök és szerkezetek lerakása, felvonulási épület elhelyezése esetén, ha a területhasználat a közlekedést, illetve a szabad kilátást nem akadályozza, és ha a területhasználat a 48 órát meghaladja. A 48 órát meg nem haladó közterület-használat 30 napon belüli ismétlődése, illetve törmelékek, hulladékok lerakása, elhelyezése esetén konténer kötelező igénybevételével történő területhasználat engedélyköteles a használat időtartamától függetlenül 6. i) alkalmi és mozgóbolti 7 árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, j) kerthelyiség vagy vendéglátó-ipari előkert (terasz) 8 céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport-, kulturális és cirkuszi rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, l) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl: meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására m) állandó jellegű létesítmények (tárlóakna, gabonatovábbító berendezés, járműmegőrző telep, stb.) elhelyezésére, n) tüzelő 7 napon túli tárolásához, o) lakodalmas sátor elhelyezése 9 p) 10 r) ingatlanra történő közmű csatlakozás, bekötővezeték létesítéséhez 11 s) közmű és egyéb vezeték (elektromos, gáz, víz, csatorna, távfűtő stb.) közterülethasználattal járó építése, karbantartása, nyomvonalas létesítmény kiépítése sz) az üzletet magában foglaló építmény közterületről látható homlokzatának ajtószárnyán, ablakszárnyán és lépcsőjén történő árubemutatásra, üzlete homlokzatával érintkező területet árubemutatás céljára szolgáló mozgatható állvány kihelyezéséhez t) az üzemképtelen, valamint az érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező járműveknek közterületen történő, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 59. (3) bekezdésében meghatározott időtartamot meghaladó időtartamú tárolására, 4 Az e) pontot hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 5 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 6 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 7 A 18/2011. (IX.29.) Ör-rel módosított szöveg. 8 Beépítette a 18/2011. (IX.29.) Ör. 9 A bekezdés szövegét módosította a 18/2011. (IX.29.) Ör. 10 A p) pontot hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 11 Az s.-ty. pontokat beépítette a 18/2011. (IX.29.) Ör 2

3 ty) közhasználati dolog vagy tárgy (pl: költözködés során bútorok és háztartási felszerelések, konténerek, stb.) elhelyezése és tárolása esetén, feltéve, hogy a területhasználat a közlekedést nem akadályozza, továbbá ha a 24 órát meghaladja. (3) Nem kell közterület-használati engedély az alábbi esetekben, azonban a nem közterülethasználati engedélyköteles rendeltetésről eltérő használat bejelentési kötelezettség alá esik: 12 a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához, b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c) a közterületek, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, 13 e) közhasználati dolog vagy tárgy (pl: költözködés során bútorok és háztartási felszerelések, konténerek, stb.) rakodásához és tárolásához, feltéve, hogy az 24 óra időtartamot nem halad meg és a közlekedést nem akadályozza, f) tüzelő 7 napon belüli tárolásához, ha a közlekedést nem akadályozza, g) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamú lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja, h) nyomvonal jellegű létesítmények céljára, elkészítésüket követően, ha ez után nem zavarja a közterület rendeltetésszerű használatát i) közmű- és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, csatorna, stb.) halasztást nem tűrő hibaelhárítása, javítása 14 esetén. j) film- és televízió felvételre k) kerékpártárolók elhelyezéséhez 15 l) a 2.. (2) bekezdésében, valamint a 2.. (3) a)-k) pontjaiban fel nem sorolt, rendeltetéstől eltérő használat esetén (közterület részben vagy egészben történő elzárása, lezárása, eltorlaszolása) 16 (4) Nem helyezhető el reklámhordozó 17 és hirdetmény: a) baleseti gócnak tekintett útkereszteződés (Szegedi út és Röszkei út, Szent László park 18 ) előtt és után 30 m távolságon belül, b) közúti jelzőtábla tartóoszlopán, c) közparkban (kivéve önkormányzati hirdetőtábla), d) közterületeken álló fákon, padokon, e) emlékműveken, szobrokon, (5) Tilos árusítani: a) baleseti gócnak tekintett útkereszteződés (Szegedi út és Röszkei út, Szent László park 19 ) előtt és után 100 m távolságon belül, b) közparkokban 12 A 18/2011. (IX. 29) Ör-rel módosított szöveg 13 A 18/2011. (IX. 29) Ör-rel módosított szöveg 14 A 18/2011. (IX. 29) Ör-rel módosított szöveg 15 A 26/2002. (XI. 28.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 16 Módosította a 18/2011. (IX. 29) Ör 17 A 18/2011. (IX. 29) Ör-rel módosított szöveg 18 A 26/2002. (XI. 28.) kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 19 A 26/2002. XI. 28.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 3

4 20 (6) Közterületen csak a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendeletben meghatározott közterületen értékesíthető termékek árusíthatók. (7) A közterület-használat a) állandó jelleggel - határidő nélkül - vagy b) ideiglenes jelleggel - meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig - engedélyezhető. 21 (8) Nem helyezhető el helyhez kötött reklámhordozó a Millenniumi sétány mentén. A közterület filmforgatási célú használata 22 2/A. (1) A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselőtestületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen a Mórahalom Városi Önkormányzat és saját szervezetei (pl. intézményei, költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára, továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében, lakossági tájékoztatást szolgáló közérdekű információk rögzítése céljából végzett filmforgatás. (4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet. 2/B (1) Az Mgtv szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: a) az eredeti állapot helyreállítását, b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról, e) a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítésének folyamatos biztosítását, f) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót megjelentetését a helyi médiában, továbbá g) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. 2/C. 20 A 18/2011. (IX. 29) Ör. rendelettel módosított szöveg 21 Beépítette a 11/2011. (IV.28.) Ör., továbbá módosította a 18/2011.(IX.29.) Ör. 22 Az alcímet beépítette a 29/2013. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 4

5 (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. (2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. (3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. (4) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m 2 területet. (5) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterülethasználathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. (6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. (7) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. 2/D. (1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. (2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területnek számít a Dankó u.- Dobó u. - Bercsényi u. - Zákányszéki út - Mátyás király körút - Batthyány Lajos u. - Bethlen István u. - Balogh páter u. - József Attila u. - Szabadság u. - István király út - Szövetkezeti u. - Kölcsey u. - Röszkei út - Kissori út - Béke u. - Tömörkény u. - Szegedi út - Honvéd u. - Petőfi utca által határolt terület. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 3. (1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben a polgármester 23 jogosult eljárni. (2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött építési munkával kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felől - az engedélyben - az építési (létesítési) engedély megadására külön jogszabályban meghatározott hatóság határoz. A SZAKHATÓSÁGOK KÖZREMŰKÖDÉSE 23 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 2. -nak megfelelően módosított szöveg. 5

6 4. (1) 24 (2) Közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátóipari, illetőleg kisipari tevékenység esetében a közterület-használati engedély megadásához az illetékes hatóság 25 hozzájárulása is szükséges. (3) Reklámhordozó vagy önálló reklámtartó építmény elhelyezésére irányuló kérelemhez a 20/2013. (IV.25.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti településképi bejelentési eljárás eredményeként született bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást kell mellékelni. Az igazolás hiányában vagy a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozat esetén a kérelmet el kell utasítani. 26 (4) A közút nem közlekedési célú igénybevételével járó közterület-használat engedélyezéséhez a közút kezelőjének engedélye szükséges (19/1994. (V.31.) KHVM sz. rendelet). AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 5. (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, írásban aki a közterületet használni kívánja. Üzemképtelen jármű tárolására engedélyt a jármű tulajdonosának, üzembentartójának kell kérnie. 27 (2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie. (3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie. (4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét, b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni, c) A közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d) A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.: vállalkozói igazolvány, iparjogosítvány, működési engedély) ismertetését, e) Helyszíni vázlatot, amelyen feltüntetik a használni kívánt közterületen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket, köztárgyakat és úttartozékokat, valamint zöldleltárt, illetve az igénybe veendő közterületet. Az 1:500 méretarányú helyszínrajzon fel kell tüntetni a felbontandó terület bejelölését. f) A garanciavállalási nyilatkozatot (5) Az engedély iráni kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító iratot. (6) A közterület-használat jellegétől függően a közterület-használati ügyekben eljáró szerv (továbbiakban eljáró szerv) 28 az e) pontban szereplő adatok becsatolásától eltekinthet. 24 Hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 25 A 26/2002. (XI. 28.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 26 Módosította a 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 27 A 18/2011. (IX.29.) Ör. rendelettel módosított szöveg. 28 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 3. -nak megfelelően módosított szöveg. 6

7 AZ ENGEDÉLY MEGADÁSA 6. (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a város összevont rendezési tervét, a városképi, a köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok, és más szervek hozzájárulásában előírt követelményeket, és ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl: vállalkozói igazolvány stb.) fennállását is. (2) A közterület-használat - az 5. (3) bekezdésében említett esetben - csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető. (3) A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl.: gyümölcs - és zöldségárusítás, göngyöleg elhelyezése céljára) esetenként legfeljebb 1 évre (idényre, hónapra lehet engedélyt adni. (4) A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén engedély csak akkor adható, ha a) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl.: autóbuszvárakozófülke létesítése, építési munka végzése), b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges (pl.: idényjellegű árusítás, a településen igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó hirdetőberendezés) 29 (5) A (4) bekezdésben említett területeken a közterület-használat göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolása céljára nem engedélyezhető. 7. (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét, b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg hogy állandó jellegű, c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok, más szervek hozzájárulásában foglalt előírásokat, e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségén történő helyreállítására, valamint a használt közterület visszaadás előtti feltakarítására való kötelezettség előírását. f) figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterület - tartozékaival együtt (járda, útburkolatok, fák, csatornák, árkok, korlátok, építmények, úttartozékok)- mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul. Ha az engedélyes e kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes veszélyére és költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását. g) amennyiben a közút, járda igénybevétele során az érintett területnek több mint 60 %-át felbontják, az igénybevevő köteles az utat vagy a járdaszakaszt teljes szélességében, az 29 Módosította a 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7

8 eredeti burkolattal azonos módon újjáépíteni. Ha a bontás a felület %-át érinti a teljes felület zárórétegének újjáépítése kötelező. h) abban az esetben, ha a bontás a felület legfeljebb 25 %-át érinti, az igénybevevő a felbontott területet eredeti állapot szerint köteles helyreállítani. i) foltonkénti bontás esetén a felbontott területnél 50 %-kal nagyobb terület helyreállítása is előírható. j) figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy az önkormányzat műszaki ellenőrét köteles előzetesen értesíteni a helyreállítás ellenőrzése céljából. k) Közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját. (2) Az engedélyezett célú közterület-használat jogutódlásának engedélyezését kérni kell az engedélyező hatóságtól. (3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. (4) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben a) - szükség szerint - elő kell írni a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését, b) elő kell írni, hogy - ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogos közlekedés a másik oldalon levő járdára nem terelhető át - az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit fehérre meszelni. (5) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy közvetlen kézből vagy járműről történhet-e. (6) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: a) a kérelmezővel, b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, más szervekkel, a közterület felügyeletével megbízott személlyel c) 30 d) a Költségvetési és Adó Osztállyal, mint a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel. 31 AZ ENGEDÉLY ÉRVÉNYE 8. (1) Az engedély a) a meghatározott idő elteltéig, b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig c) a visszavonásig érvényes. (2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. 30 Hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 31 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 4. -nak megfelelően módosított szöveg. 8

9 (3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 3 munkanappal korábban benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. 32 A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ 9. (1) Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni. (2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. (3) A közterület-használati díj az Önkormányzat költségvetését illeti meg. (4) A közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját a Képviselőtestület állapítja meg. A fizetendő közterület-használati díjat és megfizetésének módját az engedélyben az eljáró szerv 33 határozza meg. (5) A közterület-használati díjszabást a rendelet 1. sz. 34 melléklete tartalmazza. (6) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső vízszintes vetületét kell számításba venni, cég-, cím-, és reklámhordozó 35, esetén annak felületét is. (7) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett naptári év, hó, nap, valamint m2, és fm egésznek számít. (8) A közterület-használati díjat Mórahalom város költségvetési elszámolási számlájára ( ) 36 kell befizetni a) ideiglenes jellegű közterület-használat esetén: - egy évnél rövidebb időtartamnál az engedély jogerőre emelkedésekor, - egy évnél hosszabb időtartamnál a tárgyév végéig (december 31.) esedékes díjat az engedély jogerőre emelkedésekor, a további díjakat minden év január 31-ig kell befizetni. b) állandó jellegű közterület-használat esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, azt követően a tárgyév január hó napjáig (évenként), a mindenkor érvényes közterület-használati díj január 1-i érvényességének megfelelően. c) A közterület-használati díj legkisebb mértéke 1000,- Ft-nál kevesebb nem lehet. MENTESSÉG A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL A bekezdést módosította a 19/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 33 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 5. (1) bek.-nek megfelelően módosított szöveg. 34 A 18/2011. (IX.29.) Ör. módosított szöveg 35 A 18/2011. (IX.29.) Ör. módosított szöveg 36 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 5. (3) bek.-nek megfelelően módosított szöveg. 37 A 26/2002. (XI. 28.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg. 9

10 (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, és létesítményeik elhelyezése, b) a közműveknek (elektromos-, gáz-, víz-, és csatornázási művek), valamint a köztisztasági feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítmények elhelyezése, c) a Magyar Posta postai és a távközlési szolgáltató 38 tevékenységével kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezése, d) a közforgalmú közúti szervek (vállalatok) a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése, e) alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezése, 39 f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek. (2) Külön méltánylást érdemlő esetben kérelemre - a polgármester részben, vagy egészben felmentést adhat a közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól. Külön méltánylást érdemlő eset, ha a közterület-használat az önkormányzat közfeladat ellátáshoz, a város kulturális és gazdasági kapcsolatainak fejlődését elősegítő programokhoz szorosan kapcsolódik. Külön méltánylást érdemlő eset kérelmező esetében a fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. 40 (3) A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható részbeni vagy teljes felmentés, ha a kérelmező a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltakról eltérően használja. 41 A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE ÉS AZ ENGEDÉLY MEGVONÁSA 11. (1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes részére - kérelmére - másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani. (2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjában ismételten nem tesz eleget. (3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. (4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési (létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírták. 38 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 6. -nak megfelelően módosított szöveg. 39 A 18/2011. (IX.29.) Ör. rendelettel módosított szöveg 40 A 18/2011. (IX.29.) Ör. rendelettel módosított szöveg. 41 A 16/1997.(IX.12.) KT.sz.rend. 3. -nak megfelelően módosított szöveg. 10

11 (5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésében említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. A közterület engedély néküli használatának jogkövetkezményei 12. (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az eljáró szerv 42 felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. (2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére lehet kötelezni. A közterület felügyeletét ellátó személy engedély nélküli közterület-használat esetén helyszínbírságolási joggal bír. (3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - az eljáró szerv 43 a közterülethasználatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól. VEGYES ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 13. (1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 44 rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. (2) E rendelet alkalmazása szempontjából a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A közterület rendeltetése: a telkek térbeli kapcsolódásának, megközelítésének, a közúti és gyalogos közlekedés (új, járda stb.), a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés, a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás, szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének, a közművek elhelyezésének, zöldfelületek kialakításának biztosítása A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 7. -nak megfelelően módosított szöveg. 43 A 12/1998.(IX.3.)KT.sz. rendelet 7. -nak megfelelően módosított szöveg. 44 A 27/2005. (XI. 1.) Ör. módosította 45 A 18/2011. (IX.29.) Ör.-rel módosított szöveg 11

12 b) Garanciavállalási nyilatkozat: Felelősségvállalás az e Rendeletben és az engedélyben foglaltak maradéktalan teljesítésére, melynek kötelező melléklete a közterület igénybevétele esetére kötött megállapodás. c) 46, 47 d) Közérdek: közérdeknek a város szabályozási tervével összhangban lévő olyan érdek minősül, amely a város lakosságának nagyobb részét érinti. 48 e) Árusító és egyéb fülke (pavilon): bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített, környezetébe illeszkedő földszintes építmény. f) Reklám: minden olyan vizuális, audiovizuális információ, mely - termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (továbbiakban: áru) használatára, elérhetőségére, értékesítésére vagy más módon történő igénybevételét előmozdítani törekszik, vagy arra felhív, - vállalkozási, illetve politikai tevékenységet végző személy, szervezet nevét, megjelölését, védjegyét, emblémáját, tevékenységét, a róla alkotott képet népszerűsíti, illetőleg - áru, vagy árujelző megismertetését mozdítja elő. g) Reklámhordozó: minden olyan vizuális vagy audiovizuális tárgy, eszköz, illetve berendezés, amelynek világító vagy nem világító felületén, vagy amelynek működése közben reklámnak, hirdetésnek minősülő információk jelennek meg. A reklámhordozók pl. a reklám célú üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, kirakatszekrény, konzolos, vagy önálló hirdetőberendezés, hirdetőeszköz, fényreklám, cégér-, információs-, irányító tábla, plakát stb. h) Megállító tábla: a két hirdetési oldalú, lábakon önállóan megálló, bármikor elmozdítható táblák i) Plakát: falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma a hordozóanyagtól függetlenül. j) Köztárgy: közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen álló művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, dísz- és szökőkút, pad, figyelmeztető és tájékoztató-irányító tábla, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertépítészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor k) Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) jármű. l) Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz A c. pontot hatályon kívül helyezte a 18/2011. (IX.29.) Ör. 47 A c-d) pontot a 12/2008. (IV. 1.) Ör módosítása építette be 48 Az e-l) pontokat beépítette a 18/2011. (IX.29.) Ör. 49 Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (V.31.) Ör 12

13 A RENDELET HATÁLYBALÉPÉSE 15. (1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az első fokon még el nem bírált, folyamatban lévő államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Mórahalom város Képviselőtestületének 2/1990. (XII.27.) KT. rendelete hatályát veszti. (3) E rendelet rendelkezései nem érintik a vásári és piaci helyhasználat engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos díj fizetésére vonatkozó külön rendelkezések hatályát E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Mórahalom, március 27. Nógrádi Zoltán sk. polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia sk. jegyző 50 A 16. -t beépítette a 25/2009. (X. 29.) Ör. 13

14 Mórahalom Város Képviselőtestületének 15/1994.(VI.3.) számú önkormányzati rendelete 1. sz. melléklete 51 A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE A közterület-használat díj a/ A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető, előtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla) 100 Ft/m2/hó b/ árusító és egyéb fülke, pavilon, 250 Ft/m2/hó - állandó jellegű létesítmények (pl: tárlóakna, gabonatovábbító berendezés, járműmegőrző telep) - árubemutatás céljára szolgáló mozgatható állvány kihelyezése c/ üzemanyagtöltő állomás, gázcseretelep 60 Ft/m2/hó d/ taxik állomáshelye 4000 Ft/m2/hó e/ reklámhordozó István király út Szeged felé vezető szakaszán 700 Ft/m2/hó Egyéb közigazgatási területen: 350 Ft/m2/hó megállító tábla 200 Ft/m2/hó f/ Városi rendezvény során árusítók, szolgáltatók kitelepülése 1000,-Ft/m2 g/ építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, 100,-Ft/m2/hó tüzelő 7 napon túli tárolása esetén, közhasználati dolog és tárgy elhelyezés és tárolása esetén h/ idény jellegű árusításnál, alkalmi és mozgóárusításnál 1000 Ft/nap i/ kerthelyiség vagy vendéglátó-ipari előkert (terasz) céljára 600 Ft/m2/hó 52 j/ üzleti szállítás vagy rakodás, árurakodás 500 Ft/nap az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhely k/ ideiglenes jellegű létesítmény (felvonulási épület, lakodalmas sátor) 100Ft/m2 - mutatványos tevékenység, cirkusz 100 Ft/m2 51 A 20/2012. (X.31.) Ör.-rel módosított szöveg 5252 Módosította a 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 14

15 l/ közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 10 Ft/m2/év m/ ingatlanra történő közmű csatlakozás bekötővezeték létesítéséhez 1000 Ft/hó n/ nyomvonalas létesítmények kiépítése esetén, ha az igénybe vett közterület - kiemelt terület (Szegedi út, István király út, Millenniumi sétány, Zákányszéki út, Röszkei út, Szövetkezeti utca, Szentháromság tér ) mentén 5000,-Ft/m2/nap - egyéb közigazgatási terület 100-, Ft/m2/nap o) árusító automata 1000 Ft/m2/hó p) üzemképtelen vagy érvénytelen hatósági jelzéssel ,- Ft/db/hó rendelkező jármű tárolása A közterülethasználati díj mértéke az ÁFÁ-t nem tartalmazza. 15

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI.29.) rendelet módosítására a közterületek filmforgatási célú használatával

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben