Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) Bevezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető"

Átírás

1 1 2,3 Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete 1 Közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetben) Bevezető Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használat rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed: 2 (1) a.) Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként bejegyzett önkormányzati tulajdonban lévő területe. b.) Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként bejegyzett belterületi földrészletekre. Ilyenek: utcák, terek, gyalogjárdák, parkok, utakhoz, járdákhoz kapcsolódó füvesített, parkosított, fásított zöldterületek. 2 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetekre, aki (amely) az (1) bekezdésben írt közterületet rendeltetéstől eltérően használja. A közterület-használati engedély (1) A közterület rendeltetéstől eltérően használni közterület-használati engedély alapján lehet, melyet a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell a közterület használat előtt legalább 15 nappal korábban benyújtani a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára. A kérelem nyomtatvány a honlapról letölthető. (2) Közterület- használati engedélyt kell beszerezni: a.) Közterületre 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető berendezés, cégtábla elhelyezésére, b.) árusító és egyéb pavilon ( pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon ) elhelyezésére, c.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, d.) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport,- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, 1 e.) Hatályon kívül helyezve f.) közterületen végzett szolgáltatásokra. 1 Módosította és hatályon kívül helyezte : a 33/2005.(XII.15.)ÖR, Hatályos január 1. napjától. 2 Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos március 1. napjától. 3 Módosította a 26/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos október 1. napjától.

2 2 (3) Nem kell közterület-használati engedély: a.) tüzelő, vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag ( pl.: költözködés során bútorok és egyéb háztartási felszerelések esetén, feltéve, hogy a 24 órát nem haladja meg a tárolás és a közlekedést nem akadályozza), b.) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamú lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja, c.) közmű és egyéb vezetékek ( elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, stb. ) halasztást nem tűrő hibaelhárítása esetén. 3 (4) Hatályon kívül helyezve 1, 2 (5) Nem engedélyezhető közterület- használat: a.) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét /háztartási vagy kommunális), valamint munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására, b.) kg össztömeget meghaladó súlyú jármú autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vonatató,(nyerges vontató), lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép közterületen történő tárolására, c.) göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolására, d.) parkolók területére. 3 e.) A város főútvonal hálózatához tartozó közutak mentén, továbbá műemléki szempontból védett területen engedély közrend, közúti biztonság és városi környezet védelme érdekében nem adható ki. (6) A pótkocsi, tehergépjármű, autóbusz, mezőgazdasági vonatató, munkagép, lassújármű, nyergesvontató a Jászapáti Vasútállomás melletti, (a Concordia Közraktár bejáratával szembeni 3294/1 hrsz-ú (szilárd burkolattal ellátott szabad területen díjmenetesen helyezhetők el). (7) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény a.) közparkban, b.) középületek falain, c.) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon, d.) emlékműveken, e.) szobrokon. 2 (8) Közterület használati hozzájárulás határozott időre, legfeljebb 6 hónapra adható meg. Az engedélyező hatóság 3. 1 (1) A közterület-használati engedély előkészítését a Polgármesteri Hivatal 2 Műszaki Osztálya végzi. A kérelmet a rendelet 4. -ában előírtak szerint kell benyújtani. A közterület-használati engedélyt a Polgármester adja meg határozati formában. A döntés meghozatalára az önkormányzat hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 1 Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos január 1. napjától. 2 Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos március 1. napjától. 3 Módosította a 26/2009.(X.1.) ÖR: Hatályos október 1. napjától. (2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni

3 3 kívánja. 3 (3) Hatályon kívül helyezve. (4) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. Az engedély iránti kérelem 4. 1 (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a.) a kérelmező nevét, b.) állandó lakóhely, székhely címét, c.) közterület-használat célját, időtartamát, 4 d.) közterület-használat helyét, mértékét (m 2 -ben), e.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát. (2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, városrendezési tervet, a városképi, műemléki feltételeket. 2 (3) A közterület-használati engedélyről szóló határozatban elő kell írni: a járda,- és útburkolat, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, továbbá a közterület- használat folytán előállt rongálások saját költségen történő helyreállítását, a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását és visszaadás előtti feltakarítását. A közterület- használat megszüntetése és az engedély megvonása (1) Közterület-használat közérdekű célból: közrend, közbiztonság, közegészségügy, környezet védelme, közúti biztonság, bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes részére - kérelmére - máshol kell közterület-használat lehetőségét biztosítani. 3,4 (2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra használja vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 2 (3) Hatályon kívül helyezve. (4) Aki a közterületen tartózkodik, vagy felszereléseit használja, köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy mások nyugalmát, pihenését, szórakozását, sportolását ne zavarja és a közerkölcsöt ne sértse. A közterület-használati díj 6. 2 (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni az e rendelet mellékletében meghatározott díjtáblázat szerint. A közterület-használati díj legkisebb összege 500 Ft. 1 Módosította: a 24/2000.(XI.1.) Kt. rendelet 2 Módosította és hatályon kívül helyezte: a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos január 1. napjától. 3 Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatálytalan március 1. napjától. 4 Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos október 1. napjától. 3 (2) A díjfizetés szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter egésznek, a

4 4 hónapra meghatározott díjaknál minden 15. napig tartó időszak fél hónapnak, a 16. naptól egész hónapnak számít. (3) A létesítmények elfoglalt közterület nagyágának meghatározásáról a létesítmény közterületre eső vízszintes területét, cég, cím és hirdetőtábla, hirdető-berendezés esetén hirdetési felületét kell számításba venni. 2 (4) A közterület-használati díj beszedését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. 3 A közterület-felügyelet feladatai. Hatályon kívül helyezve 7. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 8. 1 A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére és a közterület - saját költségen, kártalanítási igény nélkül történő - eredeti állapotának helyreállítására. 1 Módosította: a 24/2000. (XI.1.) Kt. rendelet 2 Módosította a 10/2003.(III.27.) kt. rendelet 3 Módosította a 33/2005.(XII.15.)ÖR. Hatályos január 1. napjától.

5 5 8/A /B. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában: (1) Tárolásnak minősül a gépkocsi kivéve hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező személygépkocsi az autóbusz, a tehergépkocsi, vontató, nyerges vonatató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, állati erővel vonatott jármű, valamint a pótkocsi egy óránál hosszabb ideig, folyamatosan közterületen történő tartása. (2) a.) gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, b.) pótkocsi: olyan jármű, amely gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel történő vontatásra készült. A legfeljebb 750 kg-mal megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi: könnyű pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegű pótkocsi: nehéz pótkocsi, c.) személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben a vezető ülést is beleértve legfeljebb 9 állandó ülőhely van, d.) tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi, e.) autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben a vezető ülést is beleértve - kilencnél több állandó ülőhely van, f.) mezőgazdasági vontató: kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet, 1 Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos január 1. napjától. 2 Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos március 1. napjától. 3 Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos október 1. napjától. g.) munkagép: minden szállító vagy vontató eszköznek függetlenül a rendszámtábla jellegétől - nem minősülő jármű, amely önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, h.) lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, i.) nyerges vontató: olyan vontató, amely a rajta lévő nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelentős részét átveszi. 1 8/C. A közterület foglalással kapcsolatos, szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a honlapon. 1 Hatályon kívül helyzete a 19/2012. (V.21.) ÖR. Hatálytalan május 25. napjától

6 6 Záró rendelkezések 9. (1) E rendelet hatálya Jászapáti város közigazgatási területére terjed ki. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (3) E rendelet rendelkezései nem érintik a piac- vásár használat díjait. (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a többszörösen módosított 16/1993. (XII.31.) Kt. rendelet 3.. (1) bekezdés, ig, Kt. rendelet IV. fejezetében szabályozott rendelkezései Jogharmonizációs záradék A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123. EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kelt: Jászapáti város Képviselő-testületének június 19-i ülésén Török Sándor sk. polgármester Andrási Lászlóné sk. jegyző 1 Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos október 1. napjától. 1,2,3 1 számú melléklet a 15/1997.(VI.19.) önkormányzati rendelethez A közterület használati díjak mértéke (ÁFA nélkül): Közterület használat jellege: Árusító és egyéb fülke, pavilon Közterületen parkoló gépjármű - személygépkocsinként Önálló hirdető berendezések, táblák A díj mértéke: 440 Ft/m 2 /hó 470 Ft/hó 550 Ft/m 2 /hó

7 7 Építési munkával kapcsolatos (lakás- és egyéb építés) állvány, építőanyag és kőtörmelék,építési gép Alkalmi árusítás, javító, szolgáltató tevékenység Idényjellegű árusítás (pl.: fenyő, dinnye, zöldség-gyűmölcs, koszorú, virág, mécses) Üzlet elé saját termék kihelyezése, az üzlet előtt saját termék árusítása Mutatványos tevékenység Egyéb: a fenti kategóriába nem tartozó igények 95 Ft/m 2 /hó 440 Ft/m 2 /hó 440 Ft/m 2 /hó 260 Ft/m 2 /hó 34 Ft/m 2 /nap 210 Ft/m 2 /hó 1 Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. hatályos január 1 napjától. 2 Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos március 1. napjától. 3 Módosította a 23/2010. (XII.16.) ÖR. Hatályos január 1. napjától számú melléklet a../2009. (X.1.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M közterület használati engedélyre Kérelmező neve:... Kérelmező lakóhelye, székhelye:... Közterület használat célja:... Közterület használat időtartama:... Közterület használat helye:... Közterület használat nagysága (m2):... Cégbírósági bejegyzés száma vagy Vállalkozói igazolvány száma:...

8 8 Jászapáti, aláírás Szükséges: - vállalkozói igazolvány vagy társasági szerződés ill. őstermelői ig. - élelmiszer esetében ÁNTSZ engedély 1 Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos október 1. napjától.

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben