Kérdések-válaszok / Közszolgálati jogviszony témakör

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdések-válaszok / Közszolgálati jogviszony témakör"

Átírás

1 1. Átruházható-e alpolgármesterre a képviselőtestületnek a polgármester feletti egyes munkáltatói jogának gyakorlása? Nem. Alpolgármesterre a képviselő-testület hatáskört nem ruházhat át. Alpolgármesternek feladatot kizárólag a polgármester adhat. ( A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 9. (3); 34. (2)) 2. Kötelező-e jegyzői kinevezés esetén próbaidő kikötése? A Ktv. értelmében közszolgálati jogviszony létesítésekor kötelező próbaidő kikötése, amely rendelkezés vonatkozik a jegyzőre is, figyelemmel arra, hogy kinevezésekor a jegyző is közszolgálati jogviszonyba kerül, a Ktv. hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően jegyző kinevezése esetében is kötelező minimum három hónapos próbaidő kikötése. Más szabály vonatkozik azonban arra az esetre, ha a jegyző jogviszonyban áll és egy másik jegyzői állást nyer el, és ennek okán közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel kerül megszüntetésre. A jogszabály ugyanis csak ebben az esetben teszi lehetővé, hogy a jogviszony megszüntetés következményeire az áthelyezés szabályai vonatkozzanak, amelyek értelmében végleges áthelyezés esetén a közszolgálati igazolás, valamint a köztisztviselő illetményének és egyéb járandóságainak kiadása szempontjából úgy kell eljárni, mintha a közszolgálati jogviszony megszűnt volna. Ekkor a folyamatos jogviszonyra tekintettel nem kell és nem is lehet próbaidőt kikötni. (Ktv. 11/B., 14. (4) bekezdése) 3. Egyforma juttatási rendszert kell-e alkalmazni a székhely-, illetve a tagintézmények, a körjegyzőségek egyes hivatali egységei között? Igen. Egységesek az intézmények, a körjegyzőségek, egy alapító okirattal rendelkeznek. Az egyenlő bánásmód alkotmányos alapelvéből fakadóan egyforma elbírálást kell alkalmazni a székhelyen és telephelyen dolgozók között. 4. A jegyző több évre fizetés nélküli szabadságra megy. Aljegyző nincs. A jegyző helyettesítését elláthatja a Polgármesteri Hivatal államigazgatási főiskolát végzett köztisztviselője megbízási szerződés alapján? Nem. A jegyzőt tartósan csak kinevezett jegyző helyettesítheti. Önkormányzati illetve államigazgatási hatósági feladat köztisztviselői jogviszonyban látható el. ( A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII.törvény 21. (5), A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 36. (1)) 5. A jegyző és aljegyző egyidejű távolléte esetén a helyettesítés hogyan történik? A helyettesítés rendjéről célszerű a polgármesteri hivatal ügyrendjében rendelkezni. Az ügyrendet a jegyző javaslatára a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal ügyrendjét határozattal hagyja jóvá.

2 Nincs akadálya az eseti meghatalmazásnak sem. Korlátozott hatáskör esetén konkrétan meg kell jelölni, mire terjed ki a helyettesítés. (Pl.munkáltatói jogok gyakorlása) ( A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 35. (2) c)) 6. A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményének pozitív eltérítését csökkentették. Ezt megteheti a jegyző? Igen. Az eltérítésről a jegyző március 1-jéig dönt; tartama: március 1-től következő év február végéig. Döntés kerete: személyi előirányzat keretein belül, megelőző év szakmai munkája értékelése alapján. A korábban megállapított alapilletmény legfeljebb 20%-kal csökkenhet. ( A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény 43. (4), (6)) 7. A polgármester nem engedélyezi a ruházati költségtérítés kifizetését. Eddig minden évben a költségvetés elfogadása után fizették ki. A polgármester az év második felében tervezi kifizetni. Ez jogszerű? A Ktv.nem határozza meg a ruházati költségtérítés kifizetésének határidejét. Naptári évenként egyszer, szabályzat hiányában, naptári éven belül bármikor kifizethető. Közszolgálati szabályzatban célszerű a fentiekről rendelkezni, meghatározva a kifizetés határidejét is. A hivatali szervezet vezetője - a jegyző - állapítja meg a ruházati költségtérítés fizetésének és elszámolásának feltételeit, azonban utalványozásra a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Következésképp, amennyiben nincs szabályozva a kifizetés időpontja közszolgálati szabályzatban, a jegyző rendelkezése nem hatályosulhat a polgármesteri utalványozás nélkül. ( A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény (Ktv.) 49/G., A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 36. (2), Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 136. (2)) 8. A polgármester főállású. Lehet-e a Pttv.-ben az illetménynél meghatározott szorzószámok minimális keret alatt meghatározni az illetményét? A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvényben Pttv. 3. (2) bekezdésében meghatározott szabály szerint a főállású polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap és a Pttv.-ben taxatíve meghatározott szorzószámok alapján kell megállapítani. A szorzószámok az adott település típus tekintetében kogensek, attól sem felfelé, sem lefelé eltérni nem lehet. 9. Jegyzői helyettesítés szabályai. A helyettesítés jogalapja a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény Ktv. 21. (5) bekezdése.

3 Az eljárás a következő: az a képviselő-testület, amelynél a helyettesítésre szükség van, határozattal kikéri a jegyzőt. A másik képviselő-testület a helyettesítéshez határozatban hozzájárul. Ezt követően a kikérő képviselő-testület újabb határozatával kinevezi a jegyzőt. A kinevező határozat tartalmazza a helyettesítés időtartamát amely csak határozott időtartamú lehet a helyettesítő jegyző illetményét, valamint azt, hogy a helyettesítő jegyző a helyettesítést a hét mely napjain látja el. 10. Az időközi választáson megválasztott polgármester illetménye lehet-e kevesebb, mint az előző polgármesteré volt? Igen. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV. törvény Ptv. 4/A. (3) bekezdésének azon rendelkezése - amely szerint a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél nem lehet kevesebb - az ismételten megválasztott polgármester esetében irányadó. Tekintettel arra a tényre, hogy az időközi választáson nem a korábbi polgármester került megválasztásra, így ez a törvényi rendelkezés az új polgármester esetében nem alkalmazható. 11. Megvonhatja, illetve csökkentheti-e a képviselőtestület a köztisztviselőket megillető étkezési hozzájárulás összegét? Nem. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény- Ktv.- 49/F. -a szerint a köztisztviselő a munkáltató- önkormányzat esetén jegyző- által természetben nyújtott kedvezményes étkeztetésre vagy étkezési utalványra jogosult. Az étkezési utalvány, illetve a természetben nyújtott étkezés havi értéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb mértéke, azaz természetbeni étkeztetés esetén forintnál, míg étkezési utalvány esetén 6000 forintnál kevesebb nem lehet. A képviselőtestületnek az étkezési hozzájárulás mértékének megállapítása tárgyában hatásköre nincs. 12. Milyen pénzbeli juttatásban részesülhet a társadalmi megbízatású polgármester tisztsége megszűnése esetén? A törvény értelmében nem jogosult sem végkielégítésre, sem más juttatásra. Végkielégítésre csak a főállású polgármester jogosult. Amennyiben a képviselő-testület el kívánja ismerni a polgármester munkáját, azt jutalom formájában, tevékenységének értékelését követően megteheti. ( A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 2. (5) bekezdése, 4/A..) 13. Főállású polgármester elláthatja-e tisztségét vállalkozási tevékenység folytatásával egyidejűleg, vállalkozói igazolvány birtokában? Az egyéni vállalkozásról szóló törvény (Evtv) az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel előírja a személyes közreműködést, s az egyéni

4 vállalkozást üzletszerűen - ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen - folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenységként határozza meg, Az Ötv vonatkozó rendelkezése szerint a főállású polgármester - a törvény által taxatív módon felsorolt kivételektől eltekintve egyéb munkavégzésre irányuló tevékenységet nem folytathat. Az egyéni vállalkozó tehát munkavégzésre irányuló tevékenységet folytat, ezért a főállású polgármesteri megbízatással összeférhetetlen. ( Az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény Ötv 33/A; Evtv 2., , a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 33/A.. (2) a.)) 14. A polgármestert megilleti-e a tizenharmadik havi illetmény helyébe lépett havi kereset-kiegészítés? Nem. A vonatkozó jogszabály tételesen felsorolja azokat a jogviszonyokat, amelyekre kiterjed a hatálya. Ezek között a polgármester foglalkoztatási jogviszonya nem szerepel. ( A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Kormányrendelet 1..) 15. Milyen előírásokat kell alkalmazni közalkalmazotti tanács létrehozásakor? A közalkalmazotti tanács megalakítására vonatkozó rendelkezéseket a Kjt a tartalmazza. Ennek értelmében : (2) Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri. A tizenöt főnél kevesebb közalkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani. (3) A közalkalmazotti képviselőre a közalkalmazotti tanácsra, illetve a közalkalmazotti tanács tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Fontos kiemelnünk, hogy a törvény ugyan jogi kötelezettségként írja elő a közalkalmazotti tanács, illetve közalkalmazotti képviselő megválasztását, mégis e kötelezettség megszegéséhez közvetlenül semmilyen jogi szankciót nem fűz. Az érdekképviseleti intézmények létrehozásának elmaradása azzal a jogkövetkezménnyel jár, hogy az esetben a közalkalmazottak részvételi jogaikat nem gyakorolhatják. 16. Köztisztviselők esetén lehet-e a speciális képesítési követelmények alól felmentést adni? Nem. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (Ktv.) 7. (1) bekezdése maghatározza azt a személyi kört mellyel közszolgálati jogviszony létesíthető: Közszolgálati jogviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes, - a 10. (4)-(7) bekezdésében, a 10/A. (7) bekezdésében foglaltak, valamint ügykezelői feladatkör kivételével - közigazgatási versenyvizsgával, és legalább középiskolai végzettséggel, ügykezelői feladatkörre legalább középszintű szakképesítéssel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn. A Ktv. 7. (3) bekezdése speciális képesítési követelményeket is megfogalmaz a köztisztviselőkkel szemben: Jogszabály - vagy jogszabály által meghatározott

5 esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója - a közszolgálati jogviszony létesítését az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően meghatározott iskolai végzettséghez, képesítéshez, illetve gyakorlati idő letöltéséhez, valamint egészségi és pszichikai alkalmassághoz kötheti. A speciális alkalmazási előfeltételeket előíró jogszabály a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban:rendelet). A rendelet 2. (1) bekezdése alapján: Köztisztviselőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik a feladata ellátásához szükséges, az 1-3. számú mellékletben a feladatkörre meghatározott szakképesítések valamelyikével. A rendelet 6. -a előírja: A képesítési előírás alól felmentés - a Ktv. 7. -ának (4) bekezdése kivételével - nem adható. 17. Megtéríthető-e a polgármester utazási költsége, ha egyébként a költségelszámolás módjára a költségátalányt választotta? Nem. A Ptv. 18. (1)bekezdés értelmében a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. Ugyanakkor a polgármesternek lehetősége van arra, hogy ettől eltérően, költségátalány kifizetését válassza, melynek mértéke illetményének, illetve tiszteletdíjának 20-30% közötti összeg lehet. A költségtérítés módja egyféle lehet, a kettő együttes alkalmazása törvénysértő. 18. Kulturális központ és könyvtár igazgatói posztjára adható-e öt évnél rövidebb időtartamra vezetői megbízás? Igen. Közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezetői és önálló intézményvezetői beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól. A közgyűjtemény, közművelődés területén pedig a városi könyvtár és közművelődési intézmény igazgatói státusza magasabb vezetői beosztásnak minősül. ( A közalkalmazott jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. (1) bek., 3. számú melléklet)

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A kormánytisztviselői jogviszony szabályai

A kormánytisztviselői jogviszony szabályai Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. www.menedzserpraxis.hu A kormánytisztviselői jogviszony szabályai www.menedzserpraxis.hu Részlet A közalkalmazotti, köztisztviselői és kormánytisztviselői

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001.(IX. 17.) számú rendelete A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, egyéb juttatásáról, valamint a szociális és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

T/ 9063. számú törvényjavaslat

T/ 9063. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 9063. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György

Részletesebben

7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról

7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv. a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben