Exclusive Assistance Europe biztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Exclusive Assistance Europe biztosítás"

Átírás

1 felcím Exclusive Assistance Europe biztosítás ALCÍM Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek 1/15

2 Terméktájékoztató az Exclusive Assistance Europe biztosításról Érvényes január 1-jétõl Tisztelt Partnerünk! Az Exclusive Assistance Europe biztosítás az Allianz Hungária Biztosító Zrt. és a Magyar Autóklub közös terméke, amely széles körû szolgáltatást kíván nyújtani a gépkocsi-tulajdonosok részére. A jelen tájékoztatóból megismerheti a biztosítás leglényegesebb jellemzõit. A biztosítás tartama A biztosítás határozott idõtartamú, 30 vagy 90 napra köthetõ. A szolgáltató a Magyar Autóklub (1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4/a), amely a biztosítóval kötött szerzõdés alapján fogadja a kárbejelentést, és a biztosítási szerzõdésben foglalt szolgáltatásokat nyújtja, illetve szervezi, valamint a biztosítottakkal a pénzügyi elszámolást végzi. Figyelem! A biztosítási szolgáltatások kizárólag a Magyar Autóklub Exclusive Assistance Europe segélyhívó központ engedélyével vehetõk igénybe. A szolgáltatás iránti igényt a biztosítási esemény bekövetkezésétõl számítva 24 órán belül kell bejelenteni. A biztosító a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos térítési kötelezettségét forintban teljesíti. A biztosított által külföldi pénznemben kifizetett, és a biztosítónál térítési kötelezettséget jelentõ költségek átszámítása a Magyar Kereskedelmi és Hitelbank aktuális devizavételi árfolyamán történik. Mikor kezdõdik a biztosító kockázatviselése? A biztosító kockázatviselése az azt követõ nap 0 órájától kezdõdik, amikor a biztosítás készpénzben fizetett díjának átvételét képviselõnk nyugtázta. A biztosított kérésére a kockázatviselés késõbb is kezdõdhet. A biztosítási esemény Az Exclusive Assistance Europe biztosítás feltételei szerint biztosítási eseménynek minõsül a biztosított gépjármû véletlenszerû mûszaki (nem balesetbõl származó) meghibásodása, valamint a biztosítási feltételekben részletezett további a közlekedésbiztonság szempontjából kiemelt jelentõségû hibák, továbbá a gépjármû vezetõjének váratlan megbetegedése vagy nem közúti balesetbõl származó sérülése miatti vezetésre alkalmatlanná válása. A díjfizetés A biztosítás díja az ajánlat aláírásával egyidejûleg, egy összegben fizetendõ. Hogyan vehetõk igénybe a szolgáltatások? A biztosítás szolgáltatásai a) Helyszíni hibaelhárítás A biztosító önrészesedés nélkül megtéríti a helyszíni hibaelhárítás kiszállási és munkadíjköltségét a külföldi utazás alkalmával belföldön a lakóhely közigazgatási határán kívül legalább 20 km távolságra vagy külföldön történt meghibásodás esetén. A biztosító térítése belföldön összegszerû korlátozás nélküli, külföldön legfeljebb 100. b) Gépjármûszállítás, vontatás A szolgáltató a biztosítási a feltételekben részletezett esetekben gondoskodik a gépjármû mûhelybe történõ szállításáról. Erre a biztosítás önrészesedés levonása nélkül belföldön Ft-ig, külföldön 100 értékig nyújt fedezetet. Ha a biztosított gépjármû külföldön súlyosan meghibásodott, a biztosított igénye esetén a szolgáltató hazaszállíttatja a gépjármûvet. A súlyosnak minõsülõ esetek részletezését a biztosítási feltételek tartalmazzák. A biztosítás alapján a hazaszállítás költsége legfeljebb Ft összeghatárig térül meg 15% önrészesedés levonásával. c) Utaztatás, ill. utazási költség megtérítése A biztosítás az alábbi esetekben nyújt fedezetet a biztosított személyek utazására: A meghibásodás helyszínérõl a legközelebbi tömegközlekedési állomásig (megállóig) történõ elutazáshoz taxi vehetõ igénybe. A taxi költségét a biztosító belföldön legfeljebb Ft-ig, külföldön 50 értékig utólag téríti meg önrészesedés levonása nélkül. Terméktájékoztató az Exclusive Assistance Europe biztosításról 2/15

3 Ha külföldön válik üzemképtelenné a gépjármû, és a helyreállítás csak mûhelyben lehetséges, a biztosítás a szerzõdési feltételekben meghatározott módon fedezetet nyújt az úti célhoz történõ továbbutazásra vagy hazautazásra személyenként legfeljebb 200, összesen legfeljebb 1000 értékben önrészesedés levonása nélkül. Ugyancsak kiterjed a biztosítás a megjavított gépjármûért az úti céltól, vagy Magyarországról történõ visszautazás költségének térítésére egy fõ részére 200 összegig önrészesedés levonása nélkül. Az utazási költség térítése a gyorsvonat II. osztályának viteldíjára vonatkozik. A biztosított személy(ek) az utazásra vonat helyett autóbuszt vagy repülõgépet is választhat(nak). d) Bérgépkocsi igénybevétele Ha a biztosított gépjármû külföldi javítása 24 órán belül nem lehetséges, a biztosítás keretében helyben bérgépkocsi vehetõ igénybe a javítás idejére, de legfeljebb 3 napra. A biztosító a bérleti díjat az elsõ napra legfeljebb 100 -ig, a második napra 80 -ig, a harmadik napra 50 -ig téríti meg utólag önrészesedés levonása nélkül. Útiköltség-térítés helyett hazautazásra is igénybe vehetõ bérgépkocsi, ha az üzemképtelen gépjármûvet a biztosítás szolgáltatásaként szállítják Magyarországra. Ekkor a bérgépkocsit a szolgáltató által küldött autómentõ szállítja külföldre, és adja át a biztosított személy(ek)nek. A biztosító megtéríti a kiszállítás idejére és a hazautazás idejére (legfeljebb 3-3 napra) esõ bérleti díjat 5 fõs gépkocsi esetén naponta Ft-ig, ötnél több férõhelyes gépkocsi esetén naponta Ft-ig önrészesedés nélkül. d) Alkatrészküldés külföldre A biztosítás legfeljebb Ft-ig önrészesedés levonása nélkül fedezetet nyújt a biztosított gépjármû mûszaki hibájának külföldön történõ megjavításához történõ alkatrész küldés szállítási díjára. e) Gépkocsivezetõ-küldés külföldre Ha a biztosított gépjármû vezetõje váratlan megbetegedés vagy nem közúti balesetbõl származó sérülés miatt vezetésre képtelenné válik, és az utasok között nincs az autó vezetésére alkalmas személy, a biztosító gépkocsivezetõt küld, aki a gépjármûvet hazavezeti. A kiküldött gépkocsivezetõ költségei a biztosítót terhelik. f) Szállás A biztosított személyek a biztosító szolgáltatásaként külföldön az alábbi esetekben és összeghatárig vehetnek igénybe szállást kétágyas szoba árának figyelembevételével. ha a jármûvet a biztosítási szerzõdés keretében szállították mûhelybe, és a javítás 24 órán belül nem végezhetõ el, a biztosító a biztosítottak szállásköltségét legfeljebb 3 éjszakára (az elsõ éjszakára 100 -ig, a második éjszakára 80 -ig, és a harmadik éjszakára 50 -ig) megtéríti. Külföldre történõ alkatrészküldés esetén az alkatrészre várakozás idejére, de legfeljebb két éjszakára vehetõ igénybe szállás. A biztosító a szállásköltséget az elsõ éjszakára 100 -ig, a második éjszakára 80 -ig téríti. gépkocsivezetõ-küldés esetén a biztosítás a gépkocsivezetõ megérkezéséig, de legfeljebb két éjszakára fedezi a szállásköltséget. A biztosító térítése az elsõ éjszakára legfeljebb 100, a második éjszakára legfeljebb 80. A biztosítás a feltételekben részletezettek szerint fedezetet nyújt további szállásköltségre is, ha a jármû javítását munkaszüneti vagy pihenõnap késlelteti. A biztosító a szállásköltséget önrészesedés levonása nélkül téríti. g) Jogi tanácsadás A külföldi mûhelyben történõ javítással kapcsolatos jogvita esetén biztosító megszervezi a jogi tanácsadást. Ennek költségét 200 értékig önrészesedés levonása nélkül megtéríti. h) Telefonköltség A biztosítás kiterjed a biztosítási eseménnyel összefüggésben az Exclusive Assistance Europe segélyhívó központjával folyatott a biztosított által kezdeményezett beszélgetések igazolt költségére mobiltelefonról történõ hívás esetén 5000 Ft-ig, postai hívás esetén 25 -ig önrészesedés levonása nélkül. A szolgáltatások és térítések részletes leírását és szabályozását a biztosítási feltételek 13. pontja tartalmazza. Ezeket kérjük, szíveskedjék gondosan átolvasni! A biztosítási szerzõdés megszûnése A határozott idejû biztosítási szerzõdés nem mondható fel, a kötvényben meghatározott idõtartam (30 vagy 90 nap) elteltével automatikusan megszûnik. A biztosítási idõszak eltelte elõtt is megszûnik a biztosítás az alábbi a szerzõdés értelmében érdekmúlásnak minõsülõ események bármelyikének bekövetkeztekor: a biztosított gépjármû ellopása; üzemeltetésének a mûszaki állapot miatti végleges megszûnése és/vagy a forgalomból történõ kivonása; a gépjármû tulajdonosának vagy üzemben tartójának megváltozása feltéve, hogy a 90 napos szerzõdés esetében nem éltek a szerzõdésmódosítás lehetõségével. A biztosítás nem terjed ki az alábbi esetekre Ha a biztosítási eseményt nem jelentették be a szerzõdésben leírt módon, vagy az egyes szolgáltatásokat bejelentés és egyeztetés nélkül vették igénybe; Terméktájékoztató az Exclusive Assistance Europe biztosításról 3/15

4 vis maior, politikai tömegmegmozdulással, terrorcselekménnyel összefüggésben, továbbá a munkaszüneti vagy ünnepnap, sztrájk stb. miatti zárva tartásából bekövetkezõ károkra; poggyász- és rakománykárra; más biztosítási vagy egyéb jogviszony alapján megtérülõ költségekre; ha a biztosított gépjármû verseny vagy más közönségszórakoztatás, ill. az ezekre való felkészülés, továbbá foglalkozásszerû személy- vagy árufuvarozás, vontatás vagy közlekedésre alkalmatlan út- és terepviszonyok közötti használata közben vált üzemképtelenné; érvénytelen forgalmi engedéllyel vagy az ideiglenes forgalomban tartási engedély területi és idõbeli hatályán kívül történõ közlekedés közbeni meghibásodásra; a külsõ erõhatás vagy idegen személy által okozott rongálás miatti meghibásodásra, valamint ha a biztosított gépjármû a szerzõdéskötés idõpontjában nem tartózkodott Magyarországon. A biztosító mentesülése Mentesül a biztosító a szolgáltatási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a gépjármû meghibásodását a szerzõdés feltételeiben meghatározott személyek jogellenesen és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. Súlyosan gondatlan magatartásnak minõsül különösen, ha a biztosítási esemény valamely korábbi meghibásodás ideiglenes vagy nem szakszerû helyreállításának következménye, vagy az elõírt ellenõrzés vagy karbantartás elmulasztásával összefüggésben következett be. Tisztelt Partnerünk! Ha szolgáltatásaink felkeltették érdeklõdését, kérjük, gondosan olvassa el a biztosítási feltételekben levõ tudnivalókat is. A biztosítási titkok továbbítása A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló évi LX. törvény (Bit.) kötelezi a biztosítót, hogy adjon tájékoztatást azon esetekrõl és szervezetekrõl, amely esetekben és szervezetekkel szemben nem áll fenn a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége. E kötelezettségünknek teszünk eleget a jogszabályi rendelkezések alábbi ismertetésével. Az idézett törvény szerint biztosítási titok minden olyan államtitoknak nem minõsülõ, a biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzõdéseire vonatkozik. A titoktartási kötelezettség a biztosítási titkot birtokló szervezetek alkalmazottaira is kiterjed. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselõje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad. A Bit a alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a) a feladatkörében eljáró felügyelettel, b) a folyamatban lévõ büntetõeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, c) büntetõügyben, polgári ügyben, valamint a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõvel, e) az adóhatósággal, ha adóügyben az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ha a biztosítási szerzõdésbõl eredõ adókötelezettség alá esõ kifizetésrõl törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, g) a biztosítóval, a biztosításközvetítõvel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független biztosításközvetítõ vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdek-képviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítõi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal, h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, i) az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény a (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal, j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervvel, k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal, l) a Bit.-ben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetõ szervvel, m) az állományátruházás keretében átadásra kerülõ biztosítási szerzõdési állomány tekintetében az átvevõ biztosítóval, n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egymás közti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát kezelõ szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezõvel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárkép- Terméktájékoztató az Exclusive Assistance Europe biztosításról 4/15

5 viselõvel, illetve a károkozóval, ha az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzõkönyvébõl a balesetben érintett másik jármû javítási adataihoz kíván hozzáférni, o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében az e tevékenységet végzõvel, p) fióktelep esetében ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi jogszabállyal a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítõvel és szaktanácsadóval, q) a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal, r) a kártörténetre vonatkozó adatra és a bonus-malus besorolásra nézve a 109/A (2) bekezdésében szabályozott esetekben a biztosítóval szemben, ha az a)-j), n) és r) pontban megjelölt szerv vagy személy olyan írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzõdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal a kikötéssel, hogy a k), l), m), p) és q) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minõsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is. A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet a) kábítószer-kereskedelemmel, b) terrorizmussal, c) illegális fegyverkereskedelemmel vagy d) a pénzmosás bûncselekményével van összefüggésben. A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elõírt ügyészi jóváhagyást nélkülözõ megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggõ, biztosítási titoknak minõsülõ adatokról. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó az általa foganatosított korlátozó intézkedésekrõl a) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 60. cikke alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erõforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott rendeletek, illetve e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok, b) az Európai Uniót létrehozó szerzõdés 15. cikke alapján, a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erõforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott közös álláspontok alapján, az abban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében tájékoztatja a minisztert. A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a magyar bûnüldözõ szerv, illetõleg az Országos Rendõr-fõkapitányság a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi XV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözõ szerv, illetõleg külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minõsülõ adatot a biztosítótól, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérõ által aláírt titoktartási záradékot. A szerzõdés joga a magyar jog; társaságunk a keletkezett károkra a szerzõdési feltételekben foglaltak szerint, a magyar jog szabályai alapján nyújt fedezetet. Tájékoztatás a panaszügyek intézésérõl Ha kérdése vagy panasza merül fel, kérjük, forduljon bizalommal elsõsorban a szolgáltatóhoz, ennek eredménytelensége esetén készséggel állunk rendelkezésére személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban; ezek címlistája honlapunkon megtekinthetõ (www.allianz.hu), telefonos ügyfélszolgálatunkon a es számon, levélben a 1368 Budapest, Pf. 191 címen. Ha panaszára nem kapott kielégítõ választ, vagy szolgáltatásukkal továbbra sem elégedett, panaszát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõséghez vagy a békéltetõ testületekhez terjesztheti elõ, illetve bírói utat vehet igénybe. Tisztelt Partnerünk! Társaságunk biztosítási szolgáltatásai során igénybe vesz külsõ közremûködõket is, amikor a szolgáltatás nyújtásához szerzõdéses partnerünk speciális szakértelmére van szükség, vagy ha a külsõ cég igénybevételével szolgáltatásunkat azonos minõségben, ám kisebb költségekkel és alacsonyabb árakon nyújthatjuk. Ügyfeleink tájékoztatása céljából ezért az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztjük azoknak a szerzõdéses partnereinknek a listáját, akik (amelyek) Terméktájékoztató az Exclusive Assistance Europe biztosításról 5/15

6 közremûködnek a biztosítási tevékenység végzésében, s ezáltal személyes és biztosítási adatokat is megismernek. A társaságunk megbízása alapján eljáró ezen cégekrõl és vállalkozásokról információ kérhetõ telefonos ügyfélszolgálatunktól is a es telefonszámon. A részvénytársaság központja: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf Cégjegyzékszám: Fõvárosi Bíróság mint cégbíróság, Cg A székhely állama: Magyarország. Felügyeleti szervünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1535 Budapest 114., Pf. 777). Tájékoztatás a biztosítási titokkal kapcsolatos nyilatkozatokról A biztosító a biztosítási szerzõdés létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel személyes, illetve biztosítási titoknak minõsülõ adatokat. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez. A biztosító a szerzõdési feltételekben köteles tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésérõl. A biztosító az adatkezelés céljával összefüggésben a tudomására jutott adatokat a Bit. értelmében az ügyfél hozzájárulása nélkül kezelheti. Azon esetekben viszont, amelyekben a biztosító nem a biztosítási szerzõdés létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel személyes adatot, vagy különleges adatot kezel, az adatkezeléshez (beleértve az adattovábbítást is) be kell szereznie az ügyfél külön hozzájárulását. A biztosítási ajánlat szerves részét képezik azok a nyilatkozatok, amelyek az Ön rendelkezését tartalmazzák a személyes és különleges adatok átadásáról, az adatok kezelésérõl. A biztosítási szerzõdés létrejöttének alapbizonylatát képezõ Ajánlat/Kötvény c. nyomtatványon nyilatkozatokat talál a személyes adatok átadásáról, illetve ebben azokat az adatkezelési eseteket is megtalálja, amelyek a biztosító tevékenységével összefüggésben elsõdlegesen az ügyfelek, illetve az érdekeik védelme érdekében merülnek fel. Az adatoknak az alábbi nyilatkozatokban részletezett átadásához kérjük szíves hozzájárulását. Az alábbiakban ezen nyilatkozatok lényegét ismertetjük: a) jelû nyilatkozat: Ha a biztosító Önnek történt egyeztetés alapján részt vesz a segítségnyújtás megszervezésében (pl. szállítójármûvet küld), elkerülhetetlen, hogy a közremûködõnek átadja a segítségnyújtáshoz szükséges adatokat (pl. a jármû rendszámát). Ezen adatok kiadásról rendelkezik az a) jelû nyilatkozat. b) jelû nyilatkozat: Társaságunk az Allianz Csoport tagja, külföldi tulajdonosainak részletes tájékoztatást kell nyújtania, s ennek keretében statisztikai adatokat is el kell juttatnia részükre. A statisztikai adatszolgáltatás során általában az ügyfél személyes adatait nem adjuk át, csupán néhány kiemelt ügyfél, illetve ügy esetében. Erre vonatkozik a b) pontban foglalt hozzájárulás. c) jelû nyilatkozat: Társaságunk az igények minél teljesebb megismerése és az ügyfelek minél teljesebb körû kiszolgálása érdekében külsõ szakértõket is igénybe vesz, akik részünkre marketing- és piackutatásokat végeznek. Az ügyféladatokat kizárólag azoknak a piackutatási, illetve marketingtevékenységet végzõ szervezeteknek adjuk ki, amelyek a megbízási szerzõdésükben titoktartási kötelezettséget vállalnak, és amelyeket a piackutatásról szóló évi CXIX. törvény értelmében titoktartás kötelez. A d) pontban foglalt hozzájárulás az e szervezetek részére történõ adattovábbítást szolgálja. d) jelû nyilatkozat: Társaságunk alapítója az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnak és az Allianz Hungária Egészségpénztárnak. A d) pont szerinti hozzájárulást annak érdekében kérjük, hogy a pénztári szolgáltatásokat ügyfeleink részére közvetlenül felajánlhassuk. Ebben az esetben is kizárólag az ügyfél nevét és címét adjuk át az említett pénztárak részére. e) jelû nyilatkozat: Társaságunk tulajdonosa az Allianz Bank Zrt.-nek. A jelen pont szerinti hozzájárulást azért kérjük, hogy a banki szolgáltatásokat közvetlenül felajánlhassuk ügyfeleinknek. Hozzájáruló nyilatkozatata esetén a biztosítási titoknak minõsülõ adatait adjuk át a banknak, amely azokat üzleti, illetve banktitokként fogja kezelni. f) jelû nyilatkozat: Az f) pont szerinti hozzájárulás esetén kizárólag az Ön nevét és címét adjuk át a Allianz Bank Zrt. részére. Kérjük, hogy a nyilatkozat kitöltésével szíveskedjék hozzájárulását adni a fent részletezett adatkezelési esetekhez. Balesetmentes közlekedést kívánunk. Allianz Hungária Biztosító Zrt. A szerzõdésre vonatkozó adójogszabályok A mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a mindenkor hatályos társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény. Terméktájékoztató az Exclusive Assistance Europe biztosításról 6/15

7 Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz Érvényes január 1-jétõl Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: biztosító) a felek között létrejött biztosítási szerzõdés alapján a biztosított gépjármû mûszaki meghibásodása esetén segítséget nyújt, illetve a jelen szerzõdés keretében igénybe vett szolgáltatások ellenértékét az alábbi feltételekben meghatározott módon és esetekben önrészesedés levonásával vagy levonás nélkül forintban téríti meg. Ha az egyes szolgáltatások térítésének felsõ határa euróban ( ) van megadva, a biztosító a kárkifizetés idõpontjában érvényes Magyar Kereskedelmi és Hitelbank devizavételi árfolyamával számítja ki a forintban térítendõ összeget. A feltételekben meghatározott esetekben a szolgáltatások igénybevételére az Exclusive Assistance Europe kártya (továbbiakban Európa kártya) jogosít. A felek jogviszonyára a jelen szerzõdési feltételeket, valamint a Polgári törvénykönyv (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok erre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 1. A szerzõdés alanyai 1.1. Biztosító: az Allianz Hungária Biztosító Zrt Szerzõdõ: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki (amely) a biztosítási szerzõdés megkötésére ajánlatot tesz. A szerzõdõ jogosult a biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos nyilatkozattételre, és õt terheli a díjfizetési kötelezettség Biztosított: a) a Magyar Autóklub természetes személy tagja b) az elõzõ pont alatti személlyel közös háztartásban élõ házas- vagy élettársa, 25. életévét be nem töltött gyermeke. c) a Magyar Autóklubbal tagsági viszonyban álló gépjármûvet tulajdonosként vagy üzembentartóként üzemeltetõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet alkalmazottai. A biztosítási szolgáltatást igénybe vevõ személyek száma nem lehet több, mint a biztosított gépjármû engedélyezett férõhelyeinek száma Szolgáltató: a Magyar Autóklub (1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4/a), amely a biztosítóval szerzõdéses kapcsolatban áll, a szolgáltatásokat nyújtja, illetve szervezi, és a biztosítottal a pénzügyi elszámolást végzi. 2. A szerzõdés létrejötte Biztosítást csak az köthet, aki az utazás lebonyolításában érdekelt, vagy aki a biztosítást az érdekelt személy javára köti meg. A biztosítási érdek nélkül létrejött biztosítási szerzõdés jogszabályba ütközik, ezért semmis. A biztosítás arra a gépjármûre köthetõ meg, amelynek van belföldi rendszáma, forgalmi engedélye, és igazolt a tulajdonjoga, és a szerzõdéskötés idõpontjában a gépjármû Magyarországon tartózkodott. A biztosítás kizárólag a pontban leírt esetben módosítható. A szerzõdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. 3. A kockázatviselés kezdete A biztosító kockázatviselése az azt követõ nap 0 órájától megkezdõdik, amikor a biztosítás készpénzben fizetett díjának átvételét a biztosító képviselõje (megbízottja) nyugtázta. A felek írásban megállapodhatnak abban, hogy a kockázatviselés az elõzõ bekezdésben rögzítettnél a díj átvételét követõ a kötvényen megjelölt késõbbi idõponttól (év, hó, nap, óra, perc szerint) kezdõdik. 4. A szerzõdés tartama A biztosítási szerzõdés határozott idõtartamra, a felek megállapodásától függõen 30 vagy 90 napra köthetõ. 5. Területi hatály A biztosítás a 13. pontban foglaltak figyelembevételével Magyarország és Európa (kivéve Albániát, Fehéroroszországot, Ukrajnát, Moldáviát és Oroszországot) területén bekövetkezett biztosítási eseményekre nyújt fedezetet. Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz 7/15

8 6. Biztosított vagyontárgyak A szerzõdés az ajánlaton (kötvényen) feltüntetett, a forgalmi engedély alapján érvényes belföldi rendszámmal és alvázszámmal azonosított gépjármûre terjed ki a következõ feltételek egyidejû teljesülése esetén: az elsõ forgalomba helyezéstõl a szerzõdéskötés idõpontjáig kevesebb, mint 12 év telt el, az együttes tömeg a 3500 kg-ot, a hosszúság (utánfutóval együtt) 16 métert, a szélesség a 2,5 m-t, a magasság a 2,5 m-t és az ülések száma (a vezetõüléssel) együtt 9-et nem haladja meg. 7. Biztosítási események Biztosítási eseménynek minõsül a biztosított gépjármû rendeltetésszerû használat melletti olyan véletlenszerû mûszaki (nem baleseti jellegû) meghibásodása, amely azonnali üzemképtelenséget okoz, illetve elõre nem látható üzemképtelenséget okozhat. Biztosítási eseménynek minõsül továbbá az ablaktörlõk, a biztonsági övek, az elsõ és a hátsó lámpák meghibásodása, valamint a gumiabroncs(ok) defektje, a biztosított gépjármû vezetõjének váratlan megbetegedés vagy nem közúti balesetbõl származó sérülés miatt vezetésre képtelenné válása. 8. A biztosítással nem fedezett káresemények, illetve károsodások A biztosítás nem terjed ki az alábbi esetekre: 8.1. A biztosított nem jelentette be a biztosítási eseményt az Európa kártyán feltüntetett telefonszámon, vagy nem a telefonon elõzetesen egyeztetett módon, illetve bejelentés és egyeztetés nélkül vette igénybe a 13. pontban felsorolt szolgáltatásokat Vis maior, háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésben, továbbá a szolgáltatók bármilyen ok (pl. munkaszüneti vagy ünnepnap, sztrájk stb.) miatti zárva tartásából bekövetkezõ károkra, 8.3. poggyász- és rakománykárra, 8.4. olyan kárra, vagy a kár azon részére, amelynek megtérítését a biztosított jogosult követelni a jelen szerzõdés kockázatkezdetét megelõzõen létesített más biztosítási vagy egyéb jogviszony (pl. a gyári jótállás vagy a javításikarbantartási tevékenység jótállása, a biztosított gépjármûre érvényes assistance-szolgáltatás) alapján, 8.5. ha a biztosított gépjármûvet a káresemény idõpontjában versenyzésre vagy más, közönségszórakoztatásra (pl. kaszkadõrmutatványokra), ill. az ezekre felkészülésre, foglalkozásszerû személy- vagy árufuvarozásra, vontatásra, autószállításra, ill. közlekedésre alkalmatlan út- és terepviszonyok között használták, 8.6. ha a biztosított gépjármûvel a biztosítási esemény bekövetkeztekor érvényes forgalmi engedély vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély területi és idõbeli hatályán kívül közlekedtek, 8.7. ha a meghibásodás külsõ erõhatás vagy idegen személy által okozott rongálás következménye, 8.8. ha a biztosítási szerzõdés megkötésének idõpontjában a biztosított gépjármû nem volt Magyarországon, 8.9. ha a biztosított gépjármû nem vált üzemképtelenné, és a mûhelyben elõzetesen helyszíni hibaelhárítás és/vagy autómentés szolgáltatás igénybe vétele nélkül jelent meg. 9. Díjfizetés A biztosítás díja az ajánlat aláírásával egyidejûleg, egy összegben fizetendõ. 10. A biztosított kötelezettségei a biztosítási esemény bekövetkeztekor Kárbejelenés A biztosítottnak a biztosítási eseményt a bekövetkeztétõl számított 24 órán belül telefonon be kell jelentenie a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán (a szolgáltató elérhetõségét l. a 23. pontban!). A biztosító felhívására a biztosított köteles megadni a szükséges felvilágosításokat, és lehetõvé tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának esetleges ellenõrzését. A kár bejelentésekor a biztosító szolgáltatásainak igénybevételéhez a következõ információkat kell megadni: A biztosított gépjármû rendszámát, a klubtagsági azonosító számát, és az Európa kártya számát, a biztosított elérhetõségét, a káresemény leírását és idõpontját, az igényelt szolgáltatást, a káresemény pontos helyszínét és szükség esetén a biztosított gépjármû ill. személy(ek) tartózkodási helyét, személyekhez kötõdõ szolgáltatás(ok) igénylése esetén az érintett személyek adatait (név, személyi okmányszám). Mûszaki meghibásodás miatt keletkezett tûz- és robbanáskárt a tûzoltóságnál is be kell jelenteni. Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz 8/15

9 10.2. A kárigény érvényesítésekor a biztosító megbízásából a szolgáltatónál a következõ iratokat kell bemutatni: a gépjármû forgalmi engedélyét, és minden egyéb olyan okmányt, iratot, igazolást, számlát stb., amely a biztosítási esemény bekövetkezésével kapcsolatos összes körülmény megállapításához, valamint a biztosító fizetési kötelezettsége mértékének a meghatározásához szükséges A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított a és pontokban elõírt kötelezettségeit nem teljesíti, tényeket, adatokat, körülményeket elhallgat, illetõleg nem a valóságnak megfelelõen ad elõ, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak. A biztosítótól nem követelhetõ olyan többletszolgáltatás, amely a fenti kötelezettségek késedelmes teljesítésével összefüggésben merül fel. 11. A biztosító ellenõrzési jogosultsága A biztosító jogosult a meghibásodott gépjármûvet a helyszínen, vagy utólag, a már kijavított állapotban ellenõrizni. 12. A biztosított változásbejelentési és közlési kötelezettsége A biztosított (szerzõdõ) a változástól számított 5 napon belül, írásban köteles bejelenteni, és a szükséges okiratokkal igazolni a biztosításkötés helyén a jelen feltételek 6. pontjában levõ adatok bármelyikének megváltozását (l. még a 17. pontot is!). A változásbejelentési kötelezettség megszegése esetén a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a szerzõdõ bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerzõdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. 13. Biztosítási szolgáltatások Az alábbi szolgáltatások igénybevételét a biztosított kezdeményezi, és a biztosítási feltételek keretei között meghatározhatja a szolgáltatás igénybevételének módját, figyelemmel a 15. pontban foglalt kötelezettségekre is. A biztosított által igénybe vett mûhely, szálloda, taxi, autóbusz- vasút- vagy légitársaság, posta és autókölcsönzõ szolgáltatásával kapcsolatos minõségi kifogások alapján a biztosítóval szemben igény nem érvényesíthetõ. A jelen szerzõdési feltételekben meghatározott szolgáltatások összeghatárai az áfát is tartalmazzák Helyszíni hibaelhárítás A szolgáltató az Európa kártya bemutatása után biztosítási esemény belföldi vagy külföldi helyszínén a jármû fõegységeinek és biztonsági berendezéseinek (különösen a motor, a sebességváltó, a futómûvek és a fék) megbontása nélkül és a gépjármûre érvényes jótállást nem érintõ esetben megkísérli a szakmailag elvárható szintû hibaelhárítást, melynek célja legalább a legközelebbi mûhelyig történõ eljutás lehetõvé tétele. A biztosító összegszerû korlátozás nélkül átvállalja a külföldre történõ utazás, illetve a külföldrõl történõ hazautazás alkalmával belföldön a biztosított lakóhelyének, (telephelyének) közigazgatási határán kívül (a közigazgatási határtól számított legalább 20 km távolságra) bekövetkezett mûszaki hiba helyszíni elhárításának kiszállási és munkadíjköltségét közvetlenül a segítségnyújtási szolgáltatónak. A biztosító legfeljebb 100 -ig átvállalja vagy megtéríti a külföldi helyszíni hibaelhárítás kiszállási és munkadíjköltségét önrészesedés levonása nélkül. A ki- illetve hazautazás során nyújtott helyszíni hibaelhárítás a biztosított részére díjmentes. A biztosító térítése nem terjed ki a helyszíni hibaelhárítás során felhasznált anyagokra, alkatrészekre, valamint a mûhelyben történõ javítás költségére Gépjármûszállítás, vontatás a) Gépjármû mûhelybe szállítása a biztosítási esemény helyszínérõl Ha a mûszaki meghibásodás a helyszínen nem hárítható el, vagy a helyszíni hibaelhárítás a meghibásodás jellege miatt (pl. fõdarab megbontásának szükségessége) vagy jótállási ok miatt nem megengedett, a biztosító belföldön legfeljebb Ft-ig, külföldön legfeljebb 100 -ig átvállalja vagy megtéríti szervizbe történõ vontatás, szállítás költségét önrészesedés levonása nélkül b) A biztosított gépjármû hazaszállítása Ha a biztosított gépjármû külföldön súlyosan meghibásodott, a biztosított a szolgáltató segélyhívó központjától igényelheti a mûhelybe beszállított gépjármû hazaszállítását. Súlyosnak minõsül a meghibásodás, ha az alábbi feltételek teljesülnek: a külföldi meghibásodás körzetében levõ mûhely(ek)- ben a gépkocsi a szolgáltató segélyhívó központjának intézkedései ellenére öt munkanap alatt nem tehetõ üzemképessé, és a hazai javításra fordítandó tényleges munkaidõ meghaladja a 8 munkaórát, vagy a hazai javításra a biztosított által kifizetett munkaidõ költsége meghaladja az Ft-ot, és a szállítás várható költsége alacsonyabb a biztosított, üzemképtelen gépjármû értékénél. A biztosító a hazaszállítás költségét legfeljebb Ft összeghatárig önrészesedés levonásával a segítségnyúj- Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz 9/15

10 tási szolgáltatónak téríti meg. Ehhez a biztosítottnak a szállítást írásban (telefax) kell megrendelnie, és nyilatkoznia, hogy legkésõbb az Európa kártya lejártát követõ 30 napon belül elvégeztetett belföldi javítás számláját a javítás után 8 napos határidõvel a biztosítóhoz ajánlott küldeményben eljuttatja. Az önrészesedést a biztosítottnak kell kifizetnie a gépjármû átvételekor Utazási költség a) Utazás a káresemény helyszínérõl Ha a biztosítási esemény belföldön vagy külföldön lakott területen kívül következik be, és a biztosított gépjármûvet a biztosító mûhelybe szállíttatta, a biztosított gépjármû utasai taxival utazhatnak a legközelebbi tömegközlekedési állomásig (megállóig). A biztosított személy(ek) a tömegközlekedési állomás helyett úti célként szálláshelyet vagy repülõteret is megjelölhet(nek). A biztosító belföldön legfeljebb forintig, külföldön legfeljebb 50 értékig önrészesedés levonása nélkül megtéríti a taxiköltséget az eredeti számla leadása ellenében. b) Utazási költség térítése a biztosított gépjármû mûhelyben történõ javítása miatt Ha a gépjármû biztosítási esemény miatt külföldön válik üzemképtelenné, és a mûhelybe szállított jármû helyreállítása a beszállítástól számított 24 órán belül nem lehetséges, a biztosított személy(ek) az alábbi utazási szolgáltatások valamelyikét választhatják. Úti célhoz történõ továbbutazást a biztosítási eseményhez legközelebb esõ településrõl, feltéve, hogy a szállást már a biztosítási eseményt megelõzõen legalább 24 órával korábban lefoglalták, és kifizették, vagy Hazautazást a biztosítási eseményhez legközelebb esõ településrõl, ha a gépjármû külföldi mûhelyben történõ javítását a biztosított személy(ek) nem akarják megvárni vagy a gépjármûvet a biztosító Magyarországra szállíttatja. A biztosító a gyorsvonat II. osztályon történõ utazás költségét téríti meg személyenként legfeljebb 200, összesen legfeljebb 1000 értékben önrészesedés levonása nélkül. c) Visszautazás a megjavított gépjármûért A biztosító egy személy részére megtéríti a biztosítási esemény miatt üzemképtelenné vált, és külföldön javított gépjármûért Magyarországról vagy az úti céltól (l. a b) pontot!) történõ visszautazás költségét gyorsvonat II. osztályon egy személy részére legfeljebb 200 összegig. A biztosított személy(ek) a b) és c) pontokban megjelölt esetekben és összeghatárig az utazásra autóbuszt vagy repülõgépet is választhat(nak). Az utazás költségét a biztosító utólag önrészesedés levonása nélkül a vonatjegy (autóbuszjegy vagy repülõjegy), valamint az úti célhoz történõ továbbutazás esetén a szállásfoglalás igazolása vagy az elõre kifizetett szállásdíj számlájának leadása ellenében téríti meg Bérgépkocsi igénybevétele a) Bérgépkocsi igénybevétele a külföldi javítás idejére Ha a biztosított gépjármûvet a biztosító külföldön mûhelybe szállíttatta, és a helyreállítás a beszállítástól számítva 24 órán belül nem lehetséges, a biztosított bérgépkocsit vehet igénybe. A bérleti jogviszony a biztosított és a külföldi autókölcsönzõ között, az autókölcsönzõ feltételei szerint (kaució, külföldre vitel tilalma stb.) jön létre. A biztosító megtéríti a bérleti díjat a javítás idejére, de legfeljebb 3 napra. A térítés felsõ határa a következõ: az elsõ nap 100, a második nap 80, a harmadik nap 50. A bérleti díjat a biztosító utólag a szállítás, a javítás és az autókölcsönzés számlájának leadása ellenében közvetlenül a biztosítottnak téríti meg önrészesedés levonása nélkül. b) Bérgépkocsi igénybevétele a hibás gépjármû hazaszállítása miatt Ha a biztosítási esemény miatt a gépjármûvet a jelen szerzõdés b) pontja alapján szállítják Magyarországra, és a biztosított személyek (feltéve, hogy számuk legalább 3 fõ) a pontban szereplõ szolgáltatás helyett hazautazásra bérgépkocsit igényelhetnek. Ebben az esetben a biztosító gépkocsivezetõ nélkül, magyarországi belföldi rendszámú, legfeljebb 1400 cm 3 hengerûrtartalmú bérgépkocsit, 5-nél több biztosított személy esetén mikrobuszt bocsát rendelkezésre. A bérleti jogviszony a biztosított személy és a szolgáltatóval szerzõdött belföldi autókölcsönzõ között jön létre az általános kölcsönzési feltételek szerint. A biztosított belföldi megbízottja a bérgépkocsi igénybevétele elõtt Ft kauciót köteles kifizetni. A biztosító szolgáltatása az alábbiakra terjed ki: A bérgépkocsi kiszállítása a biztosított gépkocsiért kiutazó autómentõvel. A biztosító megfizeti a szállítás idejére de legfeljebb 3 napra esõ bérleti díjat 5 fõs gépkocsi esetén naponként Ft-ig, ötnél több férõhelyes gépkocsi esetén naponként Ft-ig. Ugyancsak megtéríti a biztosító a biztosítási esemény helységétõl a belföldi lakó- vagy telephelyig történõ optimális útvonalon és az elvárható legrövidebb idõtartamú hazautazásra igénybe vett bérgépkocsi km-korlátozás nélküli napi kölcsönzési díját az elõzõ bekezdésben rögzített összeghatárokig. A bérgépkocsi a hazautazásra az autókölcsönzõnél történõ leadás napjával együtt legfeljebb 3 napra vehetõ igénybe. A biztosító a bérgépkocsi díját önrészesedés levonása nélkül téríti. Ha a bérgépkocsi kölcsönadója a szolgáltatóval szerzõdéses kapcsolatban áll, a biztosító kölcsönzési díjat közvetlenül az autókölcsönzõnek fizeti ki. Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz 10/15

11 A bérgépkocsi kenõ- és üzemanyagköltségét, az út- és komphasználat díjat, továbbá az egyéb, a közlekedéssel, a személyek balesetbiztosításával, a külön díjért bérelhetõ extrafelszerelések (pl. síléctartó, gyermekülés) díját, valamint saját hibás baleset esetén a biztosított gépjármû casco önrészesedését minden esetben [l. a fenti a) és b) pontokat!] a biztosított viseli Alkatrészküldés külföldre Ha a biztosított gépjármû mûszaki hibájának külföldön történõ megjavításához nem áll rendelkezésre alkatrész, a biztosító átvállalja a biztosított személy belföldi megbízottja által gyorspostán feladott alkatrész külföldre történõ kiszállítási díját legfeljebb Ft-ig. A biztosító a térítést utólag az eredeti fuvarszámla leadása ellenében önrészesedés levonása nélkül fizeti ki a biztosítottnak. A biztosítótól nem követelhetõk a hazai beszerzés meghiúsulásával, a szállítási késedelemmel, a nem megfelelõ alkatrész kiküldésével és/vagy visszaküldésével összefüggésben keletkezett károk Gépkocsivezetõ-küldés külföldre Ha a biztosított gépjármû vezetõje váratlan megbetegedés vagy nem közúti balesetbõl származó sérülés miatt vezetésre képtelen állapotba kerül, és a biztosított személyek között nincs a gépjármû vezetésére alkalmas személy, a biztosító vasúton gépkocsivezetõt küld, aki a gépjármûvet hazavezeti. A biztosított személyek ezzel a gépjármûvel térnek haza. A kiküldött gépkocsivezetõ utazási és szállásköltségei a biztosítót terhelik, a biztosított gépjármû üzemeltetésével kapcsolatos összes költséget (pl. üzemanyag, úthasználati díj stb.) viszont a biztosított viseli. A gépkocsivezetõ-küldés költségét a biztosító közvetlenül a kiküldõ szervezetnek önrészesedés levonása nélkül téríti meg, feltéve, hogy ezen szolgáltatás igénybevételének jogosságát bizonyító orvosi igazolást a biztosított a kiérkezõ gépkocsivezetõnek átadta Szállás a) Szállás külföldi javítás miatt Ha gépjármûvet biztosítási esemény miatt a biztosító külföldön mûhelybe szállíttatta (l. a a) pontot!), és a javítás 24 órán belül nem végezhetõ el, a biztosított személyek szállásköltségét a biztosító legfeljebb 3 éjszakára (kétágyas szoba árát figyelembe véve) az elsõ éjszakára 100 -ig, a második éjszakára 80 -ig, és a harmadik éjszakára 50 -ig) megtéríti. b) Szállás külföldre küldött alkatrészre várás miatt Külföldre történõ alkatrészküldés esetén, ha a gépjármûvet a biztosító mûhelybe szállíttatta (l. a a) pontot!), az alkatrészre történõ várakozás idejére, de legfeljebb az alkatrészrendelés Exclusive Assistance Europe segélyhívó központ jóváhagyásától számított két éjszakára esõ szállásköltséget (kétágyas szoba árát figyelembe véve az elsõ éjszakára 100 -ig, a második éjszakára 80 -ig) a biztosító megtéríti. c) Szállás további egy éjszakára További egy éjszakára, kétágyas szoba árát figyelembe véve legfeljebb 100 értékben megtéríti a biztosító a szállásköltséget ha a az a) pont szerinti javítás a biztosítási esemény napján munkaszüneti vagy pihenõnap miatt a mûhely zárva tartása nem kezdhetõ el, a b) pont szerint beérkezett alkatrész beépítése a beérkezés napján a mûhely munkaszüneti vagy pihenõnapi zárva tartása miatt nem kezdhetõ el, d) Gépkocsivezetõ-küldés esetén a biztosító megtéríti szálláshely költségét az igénybejelentés és a gépkocsivezetõ megérkezése között eltelt napokra, de legfeljebb két napra az elsõ éjszakára 100 -ig, a második éjszakára 80 -ig. A fenti a-d) pontok szerint igénybe vehetõ szállás minõsége legfeljebb háromcsillagos szálloda, motel, panzió vagy magánszállás. Az euróban ( ) meghatározott szállásköltség 2-3 ágyas szobánként értendõ. A biztosító térítése nem terjed ki az étel- és italfogyasztásra, valamint az egyéb külön díj ellenében igénybe vehetõ szállodai szolgáltatásokra pl. mosatás, video stb. A biztosító a szállásköltséget önrészesedés levonása nélkül, az a-c) pontok esetében az autómentõ-számla, a munkafelvételt és a munka befejezését idõpontját igazoló javítási számla és a szállás számlájának leadása ellenében téríti meg. A d) pont esetében elegendõ csak a szállás számlájának leadása Jogi tanácsadás A biztosított gépkocsinak külföldi mûhelyben történõ javításával kapcsolatban keletkezett jogvita esetén a biztosító megszervezi a jogi tanácsadási szolgáltatást, és annak költségét számla leadása ellenében legfeljebb 200 értékben önrészesedés nélkül fedezi Telefonköltség A biztosító megtéríti a részletezett (mobil) telefonszámla fénymásolata alapján az Exclusive Assistance Europe segélyhívó központba beérkezõ segélyhívás(ok) díját legfeljebb 5000 Ft értékben, vagy postai hívás esetén az eredeti számla leadása ellenében 25 értékig önrészesedés levonása nélkül. 14. Önrészesedés A biztosított gépjármû hazaszállításának költségébõl (a b pont alapján legfeljebb Ft összegbõl) 15%-ot önrészesedés címén a biztosított visel. Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz 11/15

12 15. A biztosított kármegelõzési, kárenyhítési kötelezettsége A biztosított köteles a kárt tõle telhetõen megelõzni és enyhíteni. A kárenyhítési kötelezettség körében a szolgáltatásnak olyan módja nem választható, amely indokolatlan többletköltséggel jár. A biztosított köteles továbbá a hatályos jogszabályokat és a gépjármû kezelésével, használatával kapcsolatos elõírásokat maradéktalanul betartani. A felek a biztosítási esemény bejelentésekor megállapodhatnak a biztosított kármegelõzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos teendõiben. 16. A biztosító mentesülése Mentesül a biztosító a gépjármûben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett kár megtérítése alól, ha bizonyítja, hogy azt a biztosított természetes személy vagy vele közös háztartásban együtt élõ hozzátartozója, illetõleg a biztosított jogi személy, továbbá a jogi személynek nem minõsülõ gazdálkodó vagy egyéb szervezet vezetõje, illetve vezetõ beosztású, valamint a gépjármû kezelésével együtt járó munkakört betöltõ alkalmazottja (tagja, megbízottja) jogellenesen és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Ezeket a rendelkezéseket a kármegelõzési és kárenyhítési kötelezettség megsértésére is alkalmazni kell. A kármegelõzési kötelezettség súlyosan gondatlan megszegésének minõsül különösen, ha a biztosítási esemény valamely korábbi meghibásodás ideiglenes vagy nem szakszerû helyreállításának következménye, vagy az elõírt ellenõrzés vagy karbantartás elmulasztásával összefüggésben következett be. 17. A szerzõdés módosítása A 30 napra kötött szerzõdés nem módosítható A 90 napra kötött szerzõdés az érvényességi idõ alatt egy alkalommal módosítható (a 6. pontban elõírt feltételeknek megfelelõ másik gépjármûre átvihetõ) az alábbi esetekben: a jármûvet ellopták, üzemeltetése mûszaki állapota miatt véglegesen megszûntnek tekinthetõ, a gépjármûvet a forgalomból kivonták, vagy elidegenítették A szerzõdésmódosításra a biztosított (szerzõdõ) kezdeményezése alapján az eredeti szerzõdés megkötésének helyén új kötvény kiállításával kerülhet sor. Ha a biztosító a módosításhoz hozzájárul, a szerzõdés a módosított tartalommal a módosítás napját követõ nap órától az eredeti szerzõdésben meghatározott lejárat idõpontjáig érvényes. A módosításhoz biztosított (szerzõdõ) az alábbi dokumentumokat tartozik bemutatni: közlekedési igazgatási határozat a gépjármû forgalomból történõ kivonásáról, okirat a biztosított gépjármû elidegenítésérõl, rendõrségi feljelentés az ellopott gépjármûrõl. 18. A biztosítási szolgáltatás teljesítése A biztosító szolgáltatásának jogosultja A biztosítási szolgáltatás jogosultja a biztosított. A szerzõdésben meghatározott szolgáltatások ellenértékét a biztosító a számlát kiállító segítségnyújtási szolgáltatónak fizeti ki, vagy a biztosított részére közvetlenül az egyes szolgáltatásoknál (l. a 13. pontot!) megjelölt számlák, bizonylatok ellenében Teljesítési határidõ A biztosító a 13. pontban részletezett szolgáltatásokkal kapcsolatban az elévülési idõn (l. a 21. pontot!) belül benyújtott igény érkezési idõpontjától számított 15 napon belül köteles a szerzõdésben vállalt térítést kifizetni. Ha a biztosított az igény elbírálásához igazoló iratot tartozik bemutatni, akkor a 15 napos teljesítési határidõt az utolsó irat beérkezésének napjától kell számítani. 19. A biztosító visszakövetelési joga Ha a biztosító a jelen szerzõdés alapján szolgáltatást nyújtott, õt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat (szerzõdõt) illették meg a kárért felelõs személlyel szemben, kivéve, ha az a mentesüléssel kapcsolatban a 16. pontban érintett személy. 20. A szerzõdés megszûnése a) A biztosítási kötvényben meghatározott idõtartam elteltével és érdekmúlás címén a szerzõdés megszûnik. b) Érdekmúlásnak minõsül a gépjármûvet ellopása, vagy ha üzemeltetésének a mûszaki állapot miatti végleges megszûntése és/vagy a gépjármû forgalomból történõ kivonása, továbbá gépjármû tulajdonosának vagy üzemben tartójának megváltozása, feltéve hogy a 90 napos szerzõdést a pont szerint nem módosították. 21. Elévülés A biztosítási szerzõdésbõl eredõ igények a biztosítási esemény bekövetkezésétõl számított egy év letelte után elévülnek. Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz 12/15

13 22. A határidõk számítása A jelen szerzõdésben napokban megadott határidõkbe a kezdõ napot nem kell beszámítani. 23. Általános információk A biztosítási eseményt a segélyhívó központ alábbi telefonszámain kell bejelenteni: Belföldrõl: (06 1) Külföldrõl: Telefax: A szolgáltatások számláit, valamint a kárigény elbírálásához szükséges egyéb iratokat a szerzõdéskötés helyén kell leadni. A biztosítótól nem követelhetõk a postai kézbesítés esetleges hiányosságaiból származó károk. A segélyhívások elektronikus archiválásra kerülnek az adatvédelmi szempontok betartásával. Jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltatások kombinálhatóságát tartalmazó melléklet. 24. A személyes adatok kezelésérõl Személyes adat az olyan adat, adatból levonható következtetés, amely kapcsolatba hozható egy meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett). A biztosító személyes adatokat a biztosítási szerzõdés létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel. E célokkal összefüggésben a biztosító a tudomására jutott adatokat a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: új Bit.) értelmében az érintett külön hozzájárulása nélkül kezelheti. Ez a felhatalmazás kizárólag azokra személyes adatokra vonatkozik, amelyek nem minõsülnek különleges adatnak. Ha a személyes adat egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, illetve szexuális életre vonatkozik, akkor az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minõsül, és kizárólag az érintett írásos hozzájárulása alapján kezelhetõ. A különleges adatok kezelésére vonatkozó írásos hozzájárulását az ügyfél a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. -ának (7) bekezdése értelmében a szerzõdés keretei között is megteheti. Az e rendelkezés alapján megadható hozzájárulást az Ajánlat/módosítási javaslat/adatközlõ tartalmazza. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási ajánlaton szereplõ személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a biztosítási szerzõdés létrejöttéhez. Az adatkezelés idõtartama: a biztosító a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a biztosítási jogviszony fennállása alatt, valamint azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetõ. A biztosító az adatok feldolgozásával kiszervezett tevékenységként a szolgáltatót bízza meg. A biztosítási szolgáltatás teljesítéséhez postai vagy banki átutalás esetén igénybe vett Magyar Posta Zrt. és a biztosítási szolgáltatás jogosultja által megnevezett bank adatfeldolgozónak minõsül. A Bit. 78. (3) bekezdése alapján, amennyiben a kiszervezett tevékenység keretében a biztosító az ügyfeleinek személyes adatát is továbbítja e kiszervezett tevékenységet végzõ személyekhez, úgy a kiszervezett tevékenységet végzõ a biztosító adatfeldolgozójának minõsül. A biztosító egyes biztosítási szolgáltatások során igénybe vesz külsõ közremûködõket olyan esetekben, amikor a biztosítási szolgáltatás nyújtásához szükség van a megbízott speciális szakértelmére, vagy amikor a külsõ cég bevonásával a biztosító a szolgáltatását azonos minõségben, ám alacsonyabb költségekkel és kedvezõbb áron nyújthatja. A (kiszervezett tevékenységet végzõ) megbízott személyes adatokat kezel, és a törvény alapján titoktartás kötelezi. A biztosító az érintett személyes (és különleges) adatait, továbbá biztosítási titoknak minõsülõ adatait kizárólag az érintettõl vagy annak törvényes képviselõjétõl kapott írásos hozzájárulás alapján továbbíthatja harmadik személynek, kivéve, ha az adattovábbítás az új Bit. által felsorolt szervezetek számára jogszabály alapján végzett megkeresés vagy kötelezõ adatszolgáltatás teljesítése során történik. Az új Bit. által meghatározott szervezetek felsorolását a jelen általános szerzõdési feltételekhez tartozó ügyféltájékoztató tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az Avtv. 3. -ának (7) bekezdése értelmében a biztosítási szerzõdésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell azt, hogy az érintett aláírásával hozzájárul különleges adatainak az általános szerzõdési feltételekben foglaltak szerinti kezeléséhez, az e rendelkezés alapján megadott hozzájárulást az Ajánlat/módosítási javaslat/adatközlõ tartalmazza. Az ajánlat tartalmaz továbbá egy speciális adattovábbítási felhatalmazást a biztosítási ügynökök esetében. Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz 13/15

14 A biztosítási szerzõdések megkötésében biztosítási ügynökök (a Bit. értelmében függõ biztosításközvetítõk) mûködnek közre. E személyekkel a biztosítási szerzõdés megkötését követõen megszûnhet társaságunk kapcsolata. Annak érdekében, hogy társaságunk ügyfeleit minél teljesebb körben kiszolgálja az ügyfél-adatokat az ügyfél hozzájárulása esetén a biztosítási szerzõdés kezelése és karbantartása céljából más ügynöknek adjuk át. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével törlését. A valóságnak meg nem felelõ adatot a biztosító köteles helyesbíteni. Az érintett kérelmére a biztosító tájékoztatást ad: az általa kezelt adatokról, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl), az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg vagy kaphatják meg az adatokat. Az adatvédelmi kérdésekben történõ tájékoztatás iránti kérelmeket a biztosító székhelyére, a biztosító adatvédelmi felelõséhez (Fax: ; Levelezési cím: Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., Vezérigazgatóság, Jogi Osztály) kérjük eljuttatni. A biztosítónak az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségét kizárólag adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A biztosító személyes adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint addig kezelhet, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetõ. A biztosító a létre nem jött biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerzõdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetõ. A biztosító köteles törölni az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerzõdéssel kapcsolatos minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényes alap. Az érintett jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz 14/15

15 Melléklet az Exclusive Assistance Europe határozott idejû biztosítás általános feltételeihez A szolgáltatások kombinálhatósága Szolgáltatások Helyszíni hibaelhárítás Vontatás, szállítás Személyek eljuttatása közlekedési eszközhöz Szállás Szállás +1 Szállás alkatrész utánküldés miatt Szállás gépkocsivezetõ-küldés miatt Csereautó Hazautazás a gépkocsi javítása miatt Visszautazás a megjavított gépkocsiért Úti célhoz történõ továbbutazás Visszautazás a gépkocsiért a továbbutazást követõen Gépkocsi hazaszállítása Hazautazás vasúton a gépkocsi hazaszállítása miatt Hazautazás bérautóval a gépkocsi hazaszállítása miatt Alkatrész utánküldés Gépkocsivezetõ küldés Jogi tanácsadás Telefonköltség Helyszíni hibaelhárítás Vontatás, szállítás Személyek eljuttatása közlekedési eszközhöz Szállás Szállás +1 Szállás alkatrész utánküldés miatt Szállás gépkocsivezetõ-küldés miatt Csereautó Hazautazás a gépkocsi javítása miatt Visszautazás a megjavított gépkocsiért Úti célhoz történõ továbbutazás Visszautazás a gépkocsiért a továbbutazást követõen Gépkocsi hazaszállítása Hazautazás vasúton a gépkocsi hazaszállítása miatt Hazautazás bérautóval a gépkocsi hazaszállítása miatt Alkatrész utánküldés Gépkocsivezetõ küldés Jogi tanácsadás Telefonköltség *Kombinálhatóság a jelen táblázat szerint. Ha a helyszíni hibaelhárítás után a gépjármû az eredeti úti célját folytatni tudja, egyéb szolgáltatás nem vehetõ igénybe. = igen = nem = a két szolgáltatás egymással helyettesíthetõ Általános szerzõdési feltételek az Exclusive Assistance Europe biztosításhoz 15/15