A gazdasági informatikus I gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1"

Átírás

1 A gazdasági informatikus I gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Szakképesítés azonosító száma és megnevezése: gazdasági informatikus I gazdasági informatikus II. II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető foglakozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 2131 Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl. analitikus, modellkészítő, operációkutató) 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások 2. A szakképesítéssel rokon foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások 3619 Egyéb gazdasági ügyintézők 4111 Könyvelő (analitikus) 4119 Egyéb analitikus jellegű számviteli foglalkozások 4129 Egyéb irodai nyilvántartási foglalkozások 4199 Egyéb irodai jellegű foglalkozások 4220 Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások 2132 Számítástechnikai szervező 2133 Szoftverfejlesztő informatikus 2139 Egyéb magasabb képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozás 2515 Üzemgazdász, ügyvitelszervező 2521 Piackutató, marketing tevékenységet végző 2529 Egyéb gazdasági foglalkozások Megjegyzés: A rokon foglalkozások felsorolásánál csak a számítástechnikai és a gazdasági foglalkozásokat adtuk meg. A további lehetőségeknél az 1-gyel kezdődő FEOR szám vezetői, a 2-vel kezdődő pedig egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások. 1 A II. rész 6. sorszámú rendelkezését a 19/1994. (X. 29.) MKM rendelet 1. -a iktatta be, szövege a 31/1997. (X. 31.) MKM rendelet 2. -ával megállapított szöveg.

2 3. A munkaterület leírása a) Középfok A gazdasági és társadalmi életben, de elsősorban a vállalkozások területén informatikusi feladatok ellátása. A középfokú gazdasági informatikusnak rendelkeznie kell azokkal a gazdasági, pénzügyi és számítástechnikai ismeretekkel és készségekkel, amelyek alkalmassá teszik őt ezen munkakörben közvetlenül felmerülő feladatok megoldására. Feladatai közé tartozik a gazdasági információ gyűjtése, karbantartása és feldolgozása is. A képzés célja tehát olyan gazdasági ismeretekkel rendelkező informatikusok képzése, akik önállóan képesek az informatika eszközeit hatékonyan üzemeltetni a gazdasági életben jelentkező feladatok megoldásánál. b) Felsőfok A gazdasági és társadalmi életben, de elsősorban a vállalkozások területén vezető informatikusi feladatok ellátása. A felsőfokú gazdasági informatikusnak rendelkeznie kell a középfokú munkakör ellátásának képességével, valamint alkalmasnak kell lennie összetett gazdasági feladatok informatikai szempontból történő megoldására, illetve ezeknek a munkáknak a szakmai irányítására. A képzés célja tehát olyan gazdasági ismeretekkel rendelkező informatikusok képzése, akik önállóan képesek az informatika eszközeit megválasztani és hatékonyan felhasználni a gazdasági életben jelentkező feladatok megoldásánál. III. Szakmai követelmények A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok. 1. Általános leírás A gazdasági informatikus a gazdaságban jelentkező informatikai feladatok szervezésére és megvalósítására alkalmas ismeretekkel rendelkezik. Munkájában az informatikai feladatok a meghatározók. Az információ kezelése, feldolgozása minden gazdasági vállalkozás kulcsfontosságú kérdése, ezért alapvető feladat a vállalkozásoknál keletkező információk feltárása, gyűjtése, karbantartása és feldolgozása, valamint az így nyert újabb információknak a vállalkozásnál történő hasznosítása. Ehhez ismernie kell legalább alkalmazási szinten azokat az eszközöket, amelyek a gyors és hatékony információfeldolgozást lehetővé teszik. Egy vállalkozás sikerességét nagymértékben befolyásolja a vállalkozás gazdasági életének megfelelő szintű ismerete is. A néhány fős vállalkozásokban gyakran egy ember látja el a gazdasági tevékenységeket, és az informatikai feladatokat, ezért a gazdasági informatikusnak mindkét területet ismernie kell. A középfokú gazdasági informatikus elsősorban a gazdasági életben jelentkező informatikai feladatok végrehajtásával kapcsolatos munkaterületeken alkalmazható. A felsőfokú gazdasági informatikustól elvárható ezen problémák rendszerszemléletű megközelítése, ezért ugyanezen munkaterületek irányítási és tervezési területein dolgozhat. 2. Követelmények a) A középfokú gazdasági informatikus képesítés követelményei Informatikai ismeretek Rendelkezzen OKJ szerinti számítástechnikai szoftver-üzemeltetői ismeretekkel: = rendszertechnikai alapok ismerete (hardver és szoftver alapismeretek, fontosabb számítógép perifériák és kezelésük, valamint a fejlesztési lehetőségek szempontjából a gyakorlatban előforduló informatikai eszközök), = a problémamegfogalmazás alapjai (algoritmizálás, feladatmegoldási módszerek és eszközök), = egy operációs rendszer alkalmazási szintű ismerete, = hálózati alapismeretek (LAN, WAN),

3 = szövegfeldolgozó alkalmazási szintű ismerete, = táblázatkezelő alkalmazási színtű ismerete, = adatbázis-kezelési alapfogalmak (relációs adatmodellek használata), = ismerje az adatvédelem alapszintű lehetőségeit (adathordozók védelme, különböző formátumú tett biztonsági másolatok készítése, vírusvédelem, az operációs rendszerek adatvédelmi szolgáltatásai). Ismerje az információs rendszerek szervezésének elméleti és gyakorlati alapkérdéseit (rendszerfejlesztés életciklusa; helyzetfelmérés, elemzés módszerei; ügyvitelszervezés; szervezési dokumentációk; projekt-tervezés). Ismerje a gazdasági számviteli elszámolásokhoz használt programok (rendszerek) jellemzőit, és a tanult rendszer kezelését készség szinten sajátítsa el. Gazdasági ismeretek Ismerje a gazdasági élet alapfogalmait és alapösszefüggéseit mikro és makro szinten: = legyen tisztában a piaci tényezőkkel, piaci szereplőkkel és folyamatokkal, = ismerje és értse a makrogazdaság körforgását, a makrogazdaság szereplői közötti kapcsolatokat, = képes legyen elhelyezni a vállalkozást mikro és makro környezetben egyaránt, = ismerje a vállalkozás fő funkcióit: értékesítés, termelés beszerzés, finanszírozás, = ismerje az alapvető vállalkozási formák fő ismérveit és a vállalkozások működtetésével kapcsolatos aktuális törvényeket. Rendelkezzen alapvető marketing ismeretekkel: = marketing gondolkodásmód, = marketing mix, = marketing tervezés. Ismerje a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások alapvető pénzügyi folyamatait, összefüggéseit: = pénzügyi alapfogalmak, = fizetési módok, = a pénzkezelés szabályai, = adózási alapfogalmak, = hitelezési alapfogalmak. Ismerje a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások alapvető számviteli folyamatait, összefüggéseit: = ismerje az alapvető számviteli folyamatokat, = ismerje az analitikus és szintetikus nyilvántartások rendjét, összefüggéseit, = ismerje az éves beszámolási kötelezettség tartalmát. Ismerje a táblázatszerkesztés statisztikai szabályait, valamint az alapvető statisztikai elemzési eszközöket (viszonyszámok, indexek, középértékek). Ismerje meg a reálfolyamatokat és az ezzel összefüggő ügyviteli és elszámolási alrendszereket. b) A felsőfokú gazdasági informatikus képesítés követelményei Informatikai ismeretek: Rendelkezzen a középfoknál leírt informatikai ismeretekkel. Ismerje az információs rendszerfejlesztés módszereit és eszközeit. Ismerjen egy korszerű rendszerfejlesztési módszertant. (Legyen szakmai kompetenciája arra, hogy egy fejlesztési projekt tagjaként tudjon dolgozni.)

4 Legyen tisztában az adatbázisok használatának körülményeivel. (Adatbázist igénylő feladatok, feltételek, adatszerkezetek, kapcsolatok, elérési módok, adatok karbantartása.) Tudjon adatbázisokat tervezni és programozni. Alkalmazási szinten ismerjen meg a már alkalmazott rendszeren kívül egy második operációs rendszert. Tudjon specifikálni egy helyi hálózatot a konkrét teljesítmény igények ismeretében. Tudja a hálózatot üzembe helyezni és azt készség szinten üzemeltetni. Legyen jártas a nagy távolságú adatkapcsolatok használatában. Tudja alkalmazni a különböző hálózati adatszolgáltatók által nyújtott információs szolgáltatásokat (Hozzáférés és adatok lehívása nyilvános adatbázisokból) Legyen képes bármely e tárgy körébe tartozó gyakorlati probléma rendszerszemléletű megközelítésére, felismerésére és feltárására. Kapott szempontok alapján legyen képes a problémák megfogalmazására és gazdasági feladatok megoldására valamilyen informatikai eszközzel. Legalább alapfokon ismerjen egy idegen nyelvet. A nyelvismeret segítségével tudja az informatikai szakirodalmat tanulmányozni, valamint legyen képes megfelelően kommunikálni. Gazdasági ismeretek Rendelkezzen a középfoknál leírt ismeretekkel. Ismerje a mikrogazdasági rendszerek működtető folyamatait [vállalkozás-kereskedelemérékesítés; termelés (szolgáltató) irányítása; anyagellátás, készletgazdálkodás; eszközellátás; munkaerő ellátás]. Legyen képes megfogalmazni a gazdálkodás informatikai igényeit és ehhez hozzárendelni a megfelelő eszközöket esetleg személyeket. Legyen képes egyszerűbb marketing információs rendszerek megtervezésére, kialakítására, valamint a megvalósítás hatékonyságának vizsgálatára. Legyen képes egy vállalkozás informatikai védelmi rendszerének kialakítására, illetve elemzésére. Legyen képes informatikai beruházás pénzügyi és gazdasági értékelésére. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei 1. A vizsgán számon kért ismeretek a) A középfokú szakmai vizsga követelményei: A vizsgán számon kért ismeretek megegyeznek a képesítési követelményeknél leírtakkal. b) A felsőfokú szakmai vizsga követelményei: A vizsgán számon kért ismeretek megegyeznek a képesítési követelményeknél leírtakkal. 2. A szakmai vizsga részei a) A középfokú szakmai vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: informatikai ismeretek (120 perc) (Témakörei: a számítástechnikai szoftver-üzemeltetői ismeretek.), gazdasági ismeretek (120 perc) (Témakörei: szervezés, statisztika, számvitel, pénzügy.). Ha az írásbeli vizsga bármelyik része elégtelen, akkor a jelölt nem vehet részt sem a gyakorlati, sem a szóbeli vizsgán. Az írásbeli vizsgán a szoftver és hardver környezettől független, általános ismeretanyagot kell számon kéni. A tételeket az MKM központilag adja ki és a jelölt a vizsgán kapja meg. Segédeszköz nem használható.

5 Gyakorlati vizsga Komplex gazdasági jellegű feladat gyakorlati megoldása a tanult szoftverek felhasználásával. Időtartama: 3 óra (180 perc) Témája: legalább 3 részből álló gazdasági-informatikai komplex feladat, amelyben az egyes feladatrészek megoldása más-más szoftver használatát igényli (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, ügyviteli alkalmazás stb.). A gyakorlati feladatokat a képző intézmény állítja össze. A gyakorlati feladatok legalább 3 azonos súlyozású, különböző tartalmú feladatsorból álljanak. Szóbeli vizsga A szóbeli vizsgán két tantárgyból kell a jelöltnek számot adni a tudásáról: informatikai ismeretek, gazdasági ismeretek. Az informatikai ismeretek tantárgy tételsorát a számítástechnikai szoftver-üzemeltető szóbeli vizsgájának megfelelően kell összeállítani. A gazdasági ismeretek tantárgyból a jelölt elméleti ismereteiről ad számot a tananyagnak megfelelően összeállított kérdéssor alapján. Minden szóbeli tétel 3 részből áll, amelyek a következő öt témakört tartalmazzák: közgazdaságtan; szervezés; pénzügyi vagy marketing vagy jogi ismeretek. A szóbeli tételeket a képző intézmény állítja össze. A szóbeli, illetve a gyakorlati vizsgáztatás csak akkor kezdhető meg, ha a vizsga elnöke a tételeket a rendeletben foglalt tananyag követelményeivel összhangban levőnek találta és a területi gazdasági kamarát képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben jóváhagyta. A jelölt segédeszközt nem használhat. A szóbeli vizsgán biztosítani kell a számítógéphasználatot. Értékelés: A szakmai elmélet osztályzata a két írásbeli és a két szóbeli részvizsga eredményeinek az átlaga, melyből egyik sem lehet elégtelen. A szakmai gyakorlat osztályzata a komplex gyakorlati feladat megoldására adott gyakorlati jegy. b) A felsőfokú szakmai vizsga Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgán csak az a jelölt vehet részt, aki megírta a szakdolgozatát és azt legalább elégséges osztályzatra javasolta a bíráló. Az írásbeli vizsga két részből áll: informatikai ismeretek (120 perc) (Témakörei: adatbázis tervezés, matematika, alap algoritmusok, szoftver üzemeltetői ismeretek.), gazdasági ismeretek (120 perc) (Témakörei: rendszerfejlesztés, statisztika, beruházás értékelés, számvitel, pénzügy.). Ha az írásbeli vizsga bármelyik része elégtelen, akkor a jelölt nem mehet szóbeli vizsgára. Az írásbeli vizsgán a szoftver és hardver környezettől független, általános ismeretanyagot kell számon kéni. A tételeket az MKM központilag adja ki és a jelölt a vizsgán kapja meg. Segédeszköz nem használható.

6 Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsga a szakdolgozat elkészítéséből áll. A szakdolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően. A szakdolgozatokat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő 2 évig. A szakdolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását. A szakdolgozatokat a szóbeli vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek, és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek. A szakdolgozat tartalmi és értékelési szempontjai: 1. Feladatspecifikáció, összetettség Értékelésre kerül a feladatspecifikáció szabatossága, a feladatválasztás összetettsége. 2. Gazdasági összefüggések Értékelni kell a gazdasági összefüggések feltárásának módját és színvonalát a követelményeknek meghatározott szempontok szerint. 3. Informatikai vizsgálat Értékelni kell a rendszer vagy részfolyamat informatikai összefüggéseinek elemzésénél, valamint az itt jelentkező gyakorlati problémák megközelítésénél az alkalmazott feltárás módját és színvonalát. 4. Külalak A dolgozat írásos anyagát korszerű szövegszerkesztő, táblázatkezelő programmal kell elkészíteni. Alkalmazni kell az adott lehetőségeket (tartalomjegyzék, lapszámozás, fejlécek, láblécek, diagramok, függvények stb.) Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsga két részből áll: szakdolgozat védése, válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított 2 tételsorból húzott kérdésekre. A két tételsor: informatikai ismeretek tantárgy, gazdasági ismeretek tantárgy. Az informatikai ismeretek tantárgy tételsora az alábbi ismereteket tartalmazza: operációs rendszerek vagy hálózati ismeretek, adatbázis tervezési vagy rendszerfejlesztési, vagy adatvédelmi ismeretek. A gazdasági ismeretek tantárgy keretében a jelölt elméleti ismereteiről ad számot a tananyag követelményeinek megfelelően összeállított kérdéssor alapján. Minden szóbeli tétel 3 részből áll az alábbi csoportosítás szerint: mikrogazdasági rendszereket működtető folyamatok, makrogazdasági vagy marketing ismeretek, pénzügyi vagy beruházás értékelési, vagy jogi ismeretek.

7 A szóbeli tételeket a képző intézmény állítja össze. A szóbeli vizsgáztatás csak akkor kezdhető meg, ha a vizsga elnöke a tételeket a rendeletben foglalt tananyag követelményeivel összhangban levőnek találta, és jóváhagyta. A jelölt segédeszközt nem használhat. A szóbeli vizsgán biztosítani kell a számítógéphasználatot. Értékelés: A szakmai elmélet osztályzata a két írásbeli és a két szóbeli részvizsga eredményének az átlaga, melyből egyik sem lehet elégtelen. A szakmai gyakorlat osztályzata a megvédett szakdolgozatra adott osztályzat. 3. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei Felmentés csak az írásbeli vizsgarész alól adható az alábbiak szerint: a) középfokú gazdasági informatikus szakma esetén: Informatikai ismeretekből: Jegy beszámítása nélkül, ha a jelölt OKJ szoftver üzemeltetői szakképzettséggel rendelkezik, vagy 1994 után közgazdasági szakközépiskolában szerzett jelű középfokú számítástechnikai programozói, vagy jelű számítástechnikai programozói és képesített könyvelői képesítést. Gazdasági ismeretekből: Jegy beszámítása nélkül, ha a jelölt OKJ számviteli ügyintézői; a vállalkozói szakon szerzett pénzügyi ügyintézői vagy 1994 után közgazdasági szakközépiskolában jelű számítástechnikai programozói és képesített könyvelői képesítést szerzett. b) felsőfokú gazdasági informatikus szakma esetén: Informatikai ismeretekből: Jegy beszámítása nélkül, ha a jelölt valamilyen felsőfokú OKJ szerinti számítástechnikai képesítéssel rendelkezik. Gazdasági ismeretekből: Jegy beszámítása nélkül, ha a jelölt OKJ szerinti felsőfokú számviteli képesítéssel rendelkezik. A felsőfokú szakmai vizsgán annak a vizsgázónak aki szakdolgozatát sikeresen megvédte, a szakmai vizsga 2 éven belül történő megismétlésénél (pótló-, illetve javítóvizsgán) nem kell újabb szakdolgozatot benyújtania. * * *