TÁJÉKOZTATÓ. az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló. Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló. Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről"

Átírás

1 E Ö T V Ö S J Ó Z S E F F Ő I S K O L A VÍZELLÁTÁSI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET H 6500 Baja, Bajcsy Zs. út 14. Tel.: (79) , Fax: (79) V Í Z E L L Á T Á S C S A T O R N Á Z Á S T A N S Z É K TÁJÉKOZTATÓ az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről A továbbképzést koordinálja: az EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete Érdeklődés és jelentkezés: EJF Tanulmányi és Felnőttképzési Osztály, vagy Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14. Telefon: (79) , fax: (79) ,

2 Az Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kara megfelelő létszámú jelentkező esetén októberi kezdéssel indítja a megújított vízellátás-csatornázás szakirányú szakmérnöki posztgraduális tanfolyamát. A négy féléves képzést szakdolgozat készítésével és sikeres záróvizsgával befejező hallgatók a 21/2002. (IV.25.) KöViM sz. rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott (Szüm 2, Szüm 3 jelzetű) víz- és csatornamű műszaki vezetési feladatok ellátására jogosító 2 szakmérnöki oklevelet kapnak. A képzés önköltséges ( Ft/félév + záróvizsga díj ,-Ft). Képzési cél A fôiskolai szakmérnöki továbbképzés célja a korábban, a főiskolai mérnökképzés keretében tanult anyag felújítása és korszerűsítése, valamint kiegészítése új, hangsúlyozottan az üzemeltetéssel kapcsolatos ismeretekkel. A tananyag kiemelten: - a hagyományos és új technológiákat és azok megvalósítását szolgáló műtárgyakat, berendezéseket, létesítésüket, üzemeltetésüket; - a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezéseit és a fontosabb irányítási algoritmusokat; - az üzemeltetéshez szükséges műszaki-gazdasági és jogi ismereteket, - valamint a kapcsolódó elméleti alapokat, ágazati és EU-ismereteket tartalmazza. A főiskolai szakmérnöki továbbképzésben a szakirányú* mérnöki oklevéllel, valamint egyedi elbírálás keretében, előírt különbözeti vizsgák letétele mellett egyéb mérnöki ill. üzemmérnöki oklevéllel és legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezők vehetnek részt. * vízépítő, vízellátás-csatornázás, vizi és környezeti, vízrendezés-vízhasznosítás, mélyépítő szak(irány)os építő (üzem)mérnökök. A továbbképzés fő jellemzői A továbbképzés levelező tagozatos, kreditrendszerű formában történik; időtartama négy félév, 120 kredit. A képzést kétheti gyakorisággal, péntek-szombati napokon végezzük. Az oktatás kötelező konzultációkból és a vizsgák letételére szolgáló vizsgaidőszakból áll. Kb. 420 tanóra konzultációs időt vesz igénybe. A nem szakirányos oklevéllel rendelkezők számára a párhuzamos kiegészítő képzésben részvétel kötelező, mások számára fakultatív jellegű. A kiegészítő képzés félévenként további két konzultációs alkalmat jelent, ami távoktatási formában (a tantárgy abszolválása írásos tananyag egyéni feldolgozása alapján letett sikeres beszámolóval) is végezhető. A tanterv általános jellemzői: - az egyes tantárgyakhoz szükséges matematikai, fizikai, kémiai és biológiai alap ismeretanyag szükséges mértékben az egyes tantárgyak keretén belül kerül kifejtésre; - a tantárgyak programjai feltételezik a főiskolai építőmérnöki képzés törzsanyagának ismeretét, de rövidített formában tartalmazzák a csak az EJF-MKK ill. jogelődei által oktatott speciális ismereteket is; - a gyakorlatokat a képzés szintjének megfelelő esettanulmányok, számítási és laboratóriumi gyakorlatok, valamint szakmai tanulmányutak jelentik;

3 3 - az elméleti és gyakorlati tananyag elsajátításának elősegítéséhez az előadók megjelölik a hozzáférhető szakirodalmat, lehetővé teszik egyes anyagok sokszorosítását; - a tanfolyam 4. félévét követően befejezendő szakdolgozat témájaként konkrét, a főiskolai szakmérnöki szintű ismeretek alkalmazását igénylő, a hallgató munkahelyéről származó feladatok választhatók. A kidolgozáshoz a főiskola konzultációs lehetőséget biztosít, az értékelésben a Magyar Viziközmű Szövetség is közremúködik. Tantárgy- és órafelosztási táblázat (külön Excel fájlban) Megjegyzés v vizsga (ötfokozatú értékelés) b beszámoló (háromfokozatú értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) Záróvizsgatárgyak - Vízellátás-víztisztítás - Csatornázás-szennyvíztisztítás Kiegészítő képzés tantárgy- és órafelosztása (külön Excel fájlban) A képzés és kiegészítő képzés rövid tantárgyi programjai: Vízgazdálkodás Vízszerzéssel és szennyvíz elhelyezéssel, vizi környezetvédelemmel összefüggő hidrológia, vízgazdálkodás, vízkészletgazdálkodás. Víz-keretirányelv. EU ismeretek. Hidraulika* Folyadékok fizikai tulajdonságai, hidrosztatika, zárt csővezetéki vízmozgások permanens állapotai elemi csőszálon, nyílt mederbeli vízmozgások permanens egyenletes állapotai, szivárgáshidraulika. Hidraulika Permanens és nempermanens áramlások osztályozása, fő mozgástörvényei. Nyomás alatti hidraulikai rendszerek vizsgálata. Szabadfelszínű vízmozgás nyitott és zárt csatornákban. Műtárgyhidraulika. Mechanika* Informatika Információs rendszerek. Alapfogalmak, felépítés, működés. Térinformatikai alapfogalmak, települési információs rendszerek. Szakértői rendszerek. Integrált programcsomagok a műszaki tervezésben. Adatbázisok és kezelésük. SQL alapú rendszerek. Az AUTOCAD és alkalmazása. AUTOCAD ismeretek** Alapbeállítások. Koordináta megadási módok. Rajzelemek létrehozása. Rajzi objektumok kiválasztási módszerei, manipulálása (másolás, mozgatás stb.). Rétegek jellemzői, alkalmazása. Képablakok használata. Szövegelemek készítése, javítása, stílusok. Méretezési stílusok, méretmegadások és méretobjektumok módosítása. Papírtér használata. A koordináta rendszer beállításai. Rajzi blokkok, külső hivatkozások. Raszteres rajzok vektoros környezetben. Vízkémia és vízbiológia Vízminőség-jellemző komponensek és hatásuk. Szennyező anyagok és meghatározásuk. Mintavételek, minták előkészítése. Műszeres mérési módszerek. Szervetlen és szerves mikroszennyezők és meghatározásuk. A vízkezelés kémiai folyamatai: egyensúlyi, katalitikus és autokatalitikus reakciók.

4 Oxidációs és redukciós folyamatok. Szerves klórszármazékok keletkezése. Vízkivételek és a hálózatbeli ivóvíz vizsgálata. Hatósági ellenőrzés és az üzemeltetés vizsgálati igényei és módszerei. Vizi élőlények és a környezet kölcsönhatásai. Ökológiai alapfogalmak. Abiotikus és biotikus hatások. Anyag- és energiaforgalom. Mikroszkópos vizsgálatok. A vizi ökoszisztémák főbb jellegzetességei. Az elemek biológiai körforgása. Produkcióbiológia. Jellegzetes biológiai folyamatok ivóvízellátó és ipari vízellátó rendszerekben. Szennyvíztisztító telepeken végzendő biológiai vizsgálatok. Toxikológiai vizsgálatok. Geotechnika* Talajok eredete, keletkezése, osztályozása, azonosítása. Talajmechanikai jellemzők gyakorlati laboratóriumi meghatározása. Konzisztencia vizsgálatok. Fázismozgások a talajokban. Földnyomások kialakulása, nyugalmi, aktív, passzív földnyomások meghatározása számítással és szerkesztéssel. Földművek osztályozása. Földművek állékonysága. Támfalak vizsgálatai. A víztelenítések általános kérdései. Földtömegszámítások. Sík és mélyalapozási technológiák általános ismertetése. Víztelenítések, munkagödör határolások korszerű módszerei. Vízellátás Vízigények és változásaik. A vízellátó rendszerek felépítése. Csövek, idomok, szerelvények, hálózati műtárgyak. Tárolók méretezése, üzeme, kialakítása, szerelvényezése. Szivattyútelepek kialakítása. A vízellátó rendszerek hidraulikája. szivattyúzási ismeretek. A vízellátó rendszerek jellemző üzemállapotai. Összetett, több magastározóval rendelkező ill. magastározó nélküli rendszerek A hálózati jelleggörbék. Szivattyútelepek együttes üzeme, a feltételes hálózati jelleggörbék. Vízellátó rendszerek hidraulikai modellezése, üzemszimulációja. Hidraulikai feladatok megoldása az Epanettel. A térinformatika alkalmazása. Vízellátó rendszerek üzeme, energia gazdálkodása, az üzemoptimalizálás lehetőségei és korlátai. A hálózati vízminőség változása. Keveredés a hálózatban és tárolókban. A hálózati vízminőség változás modellezése. Vízellátó hálózatok üzemeltetése, tisztítás, fertőtlenítése; Fenntartás, javítás, rehabilitáció. Vízszerzés Hidrogeológiai alapfogalmak. Magyarország vízkészletei: rétegvízek, partiszűrésű és felszíni vizek, karsztvíz. A vízszerzés hidraulikája. A vízszerzés műtárgyai. Kutak szerkezete, építése, vizsgálati módszerei, beüzemelése. Kutak hibái és javítása. Kútcsoportok és üzemük. Vízkészletek védelme. A szennyezőanyagok terjedése a földtani közegbe. A védőterületek méretezése, kialakítása. Szakdolgozat készítés módszertan** Víztisztítás A felszíni és felszín alatti vizek tisztításának igényei. Alapvető műveletek, eljárások, berendezések: makro- és mikroszita-szűrés, levegőztetés, derítés (koaguláció és flokkuláció), lassú- és gyorsszűrés, oxidáció, aktívszén-adszorpció, ioncsere, membrántechnológia, fertőtlenítés. Gázmentesítés, vas- és mangántalanítás, arzén, ammónium, szerves mikroszennyező anyagok eltávolítása. Komplex technológiák jellegzetes felszíni és felszín alatti vizek tisztításához. Folyamatok, kinetikájuk, zavaró tényezők. Hidraulikai, műtárgy-kialakítási és üzemeltetési vonatkozások. Esettanulmányok. Elő- és utótisztítás. Víztisztító műtárgyak és technológiák vizsgálata. Víztisztítási iszapok keletkezése, fajtái, kezelésük és elhelyezésük. 4

5 Csatornázás Csatornázási rendszerek. Szennyvíz-hozamok. Hidrológiai, hidraulikai méretezés. Műtárgyak és szerelvények. Gravitációs csatornák építése. Átemelő telepek. Szennyvíz nyomócsövek. Üzemeltetés, fenntartás, rekonstrukció és rehabilitáció. A hálózat felmérése és térképezése. Hidraulikai adatok. Térinformatikai rendszer (GIS). Csatornák üzemzavarai. Hagyományos és újszerű tisztítási módszerek. A csatornák korróziója. Védekezés szag és korrózió ellen. Terhelésvizsgálat, füstvizsgálat, ITV-s vizsgálat és értékelése. Helyi javítások. Béléscsövezés. Rekonstrukció (elméleti alapok, kiváltó okok). Kapacitás- és állapot-vizsgálatok. Kitakarás nélküli javítások. Injektálások, bevonatolások. Relining és roppantásos eljárások, bélelések. Költség, élőmunka hatékonyság, élettartam, stb. szempontok. Nyomás alatti rendszerek. Kialakítás, méretezés, üzemeltetés. Vákuumos szennyvízcsatorna rendszerek. Áramlás típusok, nyomómagasság veszteségek. Vákuum központ, vákuumszelep. Regionális csatornarendszerek. Kapcsolat a szennyvíztisztító teleppel. Sokátemelős rendszerek üzembiztonsága. Szag problémák. Csapadékvíz tározás és tározók a csatorna rendszerekben. Tározó típusok. Csatornahálózati túlfolyók. Lefolyásszabályozás. Közművek* Szennyvíztisztítás Tisztítótelepi inputok, mértékadó terhelések. A befogadók által támasztott minőségi követelmények. A szennyvíztisztítás szükséges mértéke. A mechanikai tisztítási fokozat feladatai, eszközrendszere. Rácsok, homokfogók, ülepítők kialakítása, méretezése, üzeme. A biológiai tisztítási fokozat feladatai; a települési szennyvíztisztításban alkalmazott technológiák. Aerob, anoxikus és anaerob műveletek. Szervesanyag lebontás, nitrifikáció és denitrifikáció. Hagyományos és továbbfejlesztett technológiák. Eltávolítási mechanizmusok, kinetikájuk. A biológiai hártya transzport folyamatai. Az eleveniszap jellemzői: pehely-szerkezet, ülepíthetőség, iszapduzzadás, felfúvódás, habképződés. Többlépcsős és SBR rendszerek. Kompakt megoldások. Levegőztető eljárások. Az oxigénbevitel kinetikája. Foszfor eltávolítás: biológiai és kémiai módszerei; kihatásuk az iszap mennyiségére és minőségére. A tisztított szennyvíz utótisztítása. Szennyvíziszapok keletkezése, fajtái, jellemzői. Sűrítés célja, folyamata, módszerei. Az iszapstabilizálás célja, módszerei: aerob, anaerob biológiai és kémiai stabilizálás. Az iszapkondícionálás célja, módszerei: fizikai és kémiai kondicionálás. Természetes és gépi víztelenítés. Természetközeli szennyvíztisztítási rendszerek. Szennyvíztisztító telepek tervezése, kialakítása. Telepi infrastruktúra. Telepi emissziók (szag, zaj, stb.) és megelőzésük, csökkentésük lehetősége. A szennyvíztisztítás közegészségügyi és munkavédelmi vonatkozásai. Műszeres vizsgálatok Vízelosztó hálózatok nyomvonalának és állapotának műszeres vizsgálata. Szivattyútelepek, víztisztító telepek vizsgálata. Csatornahálózatok nyomvonalának és állapotának műszeres vizsgálata. Átemelőtelepek, szennyvíztisztító telepek vizsgálata. Irányítástechnika Irányítás - vezérlés - szabályozás. On line és off line vezérlés ill. szabályozás. Folyamatos és állásos szabályozás. Mérési módszerek, műszerek, távadók. Beavatkozó szervek. Hálózatok üzemének ellenőrzése ill. irányítása. Technológiai folyamatok ellenőrzése és irányítása. Irányítási algoritmusok. Esettanulmányok. 5 Gazdasági és jogi ismeretek I. A makroökonómia alapvető fogalmai és összefüggései. (Árupiac és pénzpiac, az állam és szerepe.) A gazdálkodás mikrokörnyezete. (Piac, vállalkozás, munkapiac, bankrendszer.) Külgazdasági feltételrendszer. A vízgazdálkodás szervezete és gazdaságtana. Állami és önkormányzati feladatok, vállalati szféra. Szabályozók, ár- és díjrendszer, bírságok. Koncessziók. Jogi ismeretek. Alkotmány, közigazgatás. Polgári jogi, munkajogi, vízjogi alapismeretek.

6 Gazdasági és jogi ismeretek II. Vállalkozás szervezés. Alapfogalmak. Jogi formák. Piacismeret, marketing. Az üzleti terv és szerkezete. Induló költségek, alaptőke, nyereségterv, pénzforgalmi terv. Árbevétel és költségelemzés. A vállalkozás könyvelése. Adózási alapismeretek. Az adó. Adófajták (SZJA, ÁFA, TÁNYA, EVA, helyi adók, stb.), adóigazgatás, adózási módszerek. Járulékok. Vezetési és menedzseri ismeretek. Probléma-megoldás és a döntés folyamata, módszerei, kockázata. Szervezetek vezetése (funkciók, stílusok, módszerek). A csapatépítés alapvető problémái. A kommunikáció helye és szerepe. PR-tevékenység. Környezetgazdálkodás* A környezet fogalma, összetevői. A környezetvédelem célja, eszközei, jogi vonatkozások. Környezeti terhelések fajtái, hatásai. A terheléseket jelző, mérő élőlények. A hatások kimutatási lehetőségei, monitoring rendszerek. Vízminőség-gazdálkodás és -szabályozás. Vízszennyezők és hatásuk. Felszíni vizek minősítése, adatgyűjtés és -feldolgozás. Vízvédelmi beavatkozások. Rendkívüli vízminőségi károk észlelése, kárelhárítás. Települések környezetszennyező hatásai és a csökkentés lehetőségei. Talajvédelem, a természetes és mesterséges talajkárosító hatások. A talaj öntisztulása, feldolgozóképessége. Szennyezett anyagok tárolása, szigetelése, kezelése in situ és ex situ módszerekkel. Hazai és nemzetközi kutatási eredmények, tapasztalatok. Iszap-elhelyezés, -hasznosítás Anaerob iszapkezelés biogáz-hasznosítással. Folyamatok, kinetikájuk. Komposztálási módszerek. Szennyvíziszapok hasznosításának feltételrendszere. Iszaphasznosítási és elhelyezési módszerek. Injektálás, deponálás. Biotikus és abiotikus kezelési módszerek. Műtárgyszerkezetek Vízellátási és csatornázási műtárgyak szerkezeti kérdései. Terhek, igénybevételek, statikai modellek. Állékonyság-vizsgálatok. Vasbeton szerkezetű aknák, medencék erőtani számításai. Vízzáróság, korrózióvédelem. Vízgépészet A vízellátás és csatornázás területén előforduló vízgépészeti feladatok csoportosítása. Szivattyúk, keverők, mechanikai tisztítók kiválasztása, üzemeltetése, karbantartása. Szivattyúk szabályozása. Különleges körülmények között üzemelő szivattyúk kiválasztása és üzemeltetése. Vízkonzerv készítés követelményei és megoldásai. Keverők műszaki megoldásai, kiválasztása és beépítése. Mechanikai tisztítók szerkezetei és üzemeltetésük. 6

7 A VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS szakmérnök-képzés tanterve Tantárgyak Összes f é l é v i ó r a s z á m o k kredit óra óra kr. óra kr. óra kr. óra kr. Vízgazdálkodás Hidraulika Informatika Vízkémia és vízbilógia Vízellátás Vízszerzés Víztisztítás Csatornázás Szennyvíztisztítás Műszeres vizsgálatok Közegészségügyi ismeretek Irányítástechnika Gazdasági és jogi ismeretek Iszap-elhelyezés, -hasznosítás Műtárgy szerkezetek Vízgépészet Összesen: Különbözeti/kiegészítő kurzusok Mechanika * Hidraulika * Ökológia* Autocad ismeretek ** Geotechnika * Szakdolgozat módszertan ** Közmúvek * Környezetgazdálkodás * Szakdolgozat konzultáció ** Számítógépes szimuláció ** Megjegyzés *- különbözeti tárgyak; kötelező azok számára akik nem szakirányos végzettséggel rendelkeznek, egyénre szabottan meghatározva a különbözeti tárgyakat külön térítés nélkül, fakultatív tárgyként bárki felveheti **- fakultatív tárgyak, amelyek segítik a tantervi tárgyak abszolválását, a szakdolgozat készítést, vagy külön tanfolyami végzettséget adnak A Különbözeti és fakultatív tárgyak kreditpont-többletet nem eredményeznek, értékelésük háromfokozatú osztályzattal történik.

8 9 J E L E N T K E Z É S I LAP A bajai Eötvös József Főiskolán szervezett Vízellátás-csatornázás szakmérnök képzésére 1. Családi név: Utónév: Asszonyoknál leánykori név: 2. Születési hely: Megye: Születési idő : év hó nap 3. Állandó lakcíme: irányítószám: város/község: utca, házszám: Tel: 4. Értesítési cím: irányítószám: város/község: utca, házszám: cím: 5. Oklevél megszerzésének helye: megnevezése: 6. Jelenlegi munkahelye: ideje: címe: Tel: száma: beosztása: Tel: Fax: 8. Az oklevél megszerzése óta betöltött munkakörök: munkahely neve alkalmazási idő beosztás Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felsorolt adatok a valóságnak megfelelnek., év hó nap aláírás A jelentkezési laphoz kérjük csatolni: - rövid szakmai önéletrajzot, - oklevél és leckekönyv másolatot. Tájékoztatjuk, hogy szakmérnöki oklevelet csak a már mérnöki oklevéllel rendelkezők kaphatnak. A képzésben az egyéb (pl. vegyész vagy műszaki tanári) oklevéllel rendelkezők is részt vehetnek, részükre a tanfolyam elvégzését tanúsító igazolást állítunk ki. A szakmérnöki posztgraduális képzéssel kapcsolatban külön nyelvvizsga követelmény nincs.