TÁJÉKOZTATÓ. az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló. Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló. Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről"

Átírás

1 E Ö T V Ö S J Ó Z S E F F Ő I S K O L A VÍZELLÁTÁSI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZET H 6500 Baja, Bajcsy Zs. út 14. Tel.: (79) , Fax: (79) V Í Z E L L Á T Á S C S A T O R N Á Z Á S T A N S Z É K TÁJÉKOZTATÓ az Eötvös József Főiskolán (Baja) induló Vízellátás-csatornázás (4 félév, 120 kredit) szakmérnöki szakirányú továbbképzésről A továbbképzést koordinálja: az EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete Érdeklődés és jelentkezés: EJF Tanulmányi és Felnőttképzési Osztály, vagy Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14. Telefon: (79) , fax: (79) ,

2 Az Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kara megfelelő létszámú jelentkező esetén októberi kezdéssel indítja a megújított vízellátás-csatornázás szakirányú szakmérnöki posztgraduális tanfolyamát. A négy féléves képzést szakdolgozat készítésével és sikeres záróvizsgával befejező hallgatók a 21/2002. (IV.25.) KöViM sz. rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott (Szüm 2, Szüm 3 jelzetű) víz- és csatornamű műszaki vezetési feladatok ellátására jogosító 2 szakmérnöki oklevelet kapnak. A képzés önköltséges ( Ft/félév + záróvizsga díj ,-Ft). Képzési cél A fôiskolai szakmérnöki továbbképzés célja a korábban, a főiskolai mérnökképzés keretében tanult anyag felújítása és korszerűsítése, valamint kiegészítése új, hangsúlyozottan az üzemeltetéssel kapcsolatos ismeretekkel. A tananyag kiemelten: - a hagyományos és új technológiákat és azok megvalósítását szolgáló műtárgyakat, berendezéseket, létesítésüket, üzemeltetésüket; - a korszerű üzemeltetés irányítástechnikai berendezéseit és a fontosabb irányítási algoritmusokat; - az üzemeltetéshez szükséges műszaki-gazdasági és jogi ismereteket, - valamint a kapcsolódó elméleti alapokat, ágazati és EU-ismereteket tartalmazza. A főiskolai szakmérnöki továbbképzésben a szakirányú* mérnöki oklevéllel, valamint egyedi elbírálás keretében, előírt különbözeti vizsgák letétele mellett egyéb mérnöki ill. üzemmérnöki oklevéllel és legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezők vehetnek részt. * vízépítő, vízellátás-csatornázás, vizi és környezeti, vízrendezés-vízhasznosítás, mélyépítő szak(irány)os építő (üzem)mérnökök. A továbbképzés fő jellemzői A továbbképzés levelező tagozatos, kreditrendszerű formában történik; időtartama négy félév, 120 kredit. A képzést kétheti gyakorisággal, péntek-szombati napokon végezzük. Az oktatás kötelező konzultációkból és a vizsgák letételére szolgáló vizsgaidőszakból áll. Kb. 420 tanóra konzultációs időt vesz igénybe. A nem szakirányos oklevéllel rendelkezők számára a párhuzamos kiegészítő képzésben részvétel kötelező, mások számára fakultatív jellegű. A kiegészítő képzés félévenként további két konzultációs alkalmat jelent, ami távoktatási formában (a tantárgy abszolválása írásos tananyag egyéni feldolgozása alapján letett sikeres beszámolóval) is végezhető. A tanterv általános jellemzői: - az egyes tantárgyakhoz szükséges matematikai, fizikai, kémiai és biológiai alap ismeretanyag szükséges mértékben az egyes tantárgyak keretén belül kerül kifejtésre; - a tantárgyak programjai feltételezik a főiskolai építőmérnöki képzés törzsanyagának ismeretét, de rövidített formában tartalmazzák a csak az EJF-MKK ill. jogelődei által oktatott speciális ismereteket is; - a gyakorlatokat a képzés szintjének megfelelő esettanulmányok, számítási és laboratóriumi gyakorlatok, valamint szakmai tanulmányutak jelentik;

3 3 - az elméleti és gyakorlati tananyag elsajátításának elősegítéséhez az előadók megjelölik a hozzáférhető szakirodalmat, lehetővé teszik egyes anyagok sokszorosítását; - a tanfolyam 4. félévét követően befejezendő szakdolgozat témájaként konkrét, a főiskolai szakmérnöki szintű ismeretek alkalmazását igénylő, a hallgató munkahelyéről származó feladatok választhatók. A kidolgozáshoz a főiskola konzultációs lehetőséget biztosít, az értékelésben a Magyar Viziközmű Szövetség is közremúködik. Tantárgy- és órafelosztási táblázat (külön Excel fájlban) Megjegyzés v vizsga (ötfokozatú értékelés) b beszámoló (háromfokozatú értékelés: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) Záróvizsgatárgyak - Vízellátás-víztisztítás - Csatornázás-szennyvíztisztítás Kiegészítő képzés tantárgy- és órafelosztása (külön Excel fájlban) A képzés és kiegészítő képzés rövid tantárgyi programjai: Vízgazdálkodás Vízszerzéssel és szennyvíz elhelyezéssel, vizi környezetvédelemmel összefüggő hidrológia, vízgazdálkodás, vízkészletgazdálkodás. Víz-keretirányelv. EU ismeretek. Hidraulika* Folyadékok fizikai tulajdonságai, hidrosztatika, zárt csővezetéki vízmozgások permanens állapotai elemi csőszálon, nyílt mederbeli vízmozgások permanens egyenletes állapotai, szivárgáshidraulika. Hidraulika Permanens és nempermanens áramlások osztályozása, fő mozgástörvényei. Nyomás alatti hidraulikai rendszerek vizsgálata. Szabadfelszínű vízmozgás nyitott és zárt csatornákban. Műtárgyhidraulika. Mechanika* Informatika Információs rendszerek. Alapfogalmak, felépítés, működés. Térinformatikai alapfogalmak, települési információs rendszerek. Szakértői rendszerek. Integrált programcsomagok a műszaki tervezésben. Adatbázisok és kezelésük. SQL alapú rendszerek. Az AUTOCAD és alkalmazása. AUTOCAD ismeretek** Alapbeállítások. Koordináta megadási módok. Rajzelemek létrehozása. Rajzi objektumok kiválasztási módszerei, manipulálása (másolás, mozgatás stb.). Rétegek jellemzői, alkalmazása. Képablakok használata. Szövegelemek készítése, javítása, stílusok. Méretezési stílusok, méretmegadások és méretobjektumok módosítása. Papírtér használata. A koordináta rendszer beállításai. Rajzi blokkok, külső hivatkozások. Raszteres rajzok vektoros környezetben. Vízkémia és vízbiológia Vízminőség-jellemző komponensek és hatásuk. Szennyező anyagok és meghatározásuk. Mintavételek, minták előkészítése. Műszeres mérési módszerek. Szervetlen és szerves mikroszennyezők és meghatározásuk. A vízkezelés kémiai folyamatai: egyensúlyi, katalitikus és autokatalitikus reakciók.

4 Oxidációs és redukciós folyamatok. Szerves klórszármazékok keletkezése. Vízkivételek és a hálózatbeli ivóvíz vizsgálata. Hatósági ellenőrzés és az üzemeltetés vizsgálati igényei és módszerei. Vizi élőlények és a környezet kölcsönhatásai. Ökológiai alapfogalmak. Abiotikus és biotikus hatások. Anyag- és energiaforgalom. Mikroszkópos vizsgálatok. A vizi ökoszisztémák főbb jellegzetességei. Az elemek biológiai körforgása. Produkcióbiológia. Jellegzetes biológiai folyamatok ivóvízellátó és ipari vízellátó rendszerekben. Szennyvíztisztító telepeken végzendő biológiai vizsgálatok. Toxikológiai vizsgálatok. Geotechnika* Talajok eredete, keletkezése, osztályozása, azonosítása. Talajmechanikai jellemzők gyakorlati laboratóriumi meghatározása. Konzisztencia vizsgálatok. Fázismozgások a talajokban. Földnyomások kialakulása, nyugalmi, aktív, passzív földnyomások meghatározása számítással és szerkesztéssel. Földművek osztályozása. Földművek állékonysága. Támfalak vizsgálatai. A víztelenítések általános kérdései. Földtömegszámítások. Sík és mélyalapozási technológiák általános ismertetése. Víztelenítések, munkagödör határolások korszerű módszerei. Vízellátás Vízigények és változásaik. A vízellátó rendszerek felépítése. Csövek, idomok, szerelvények, hálózati műtárgyak. Tárolók méretezése, üzeme, kialakítása, szerelvényezése. Szivattyútelepek kialakítása. A vízellátó rendszerek hidraulikája. szivattyúzási ismeretek. A vízellátó rendszerek jellemző üzemállapotai. Összetett, több magastározóval rendelkező ill. magastározó nélküli rendszerek A hálózati jelleggörbék. Szivattyútelepek együttes üzeme, a feltételes hálózati jelleggörbék. Vízellátó rendszerek hidraulikai modellezése, üzemszimulációja. Hidraulikai feladatok megoldása az Epanettel. A térinformatika alkalmazása. Vízellátó rendszerek üzeme, energia gazdálkodása, az üzemoptimalizálás lehetőségei és korlátai. A hálózati vízminőség változása. Keveredés a hálózatban és tárolókban. A hálózati vízminőség változás modellezése. Vízellátó hálózatok üzemeltetése, tisztítás, fertőtlenítése; Fenntartás, javítás, rehabilitáció. Vízszerzés Hidrogeológiai alapfogalmak. Magyarország vízkészletei: rétegvízek, partiszűrésű és felszíni vizek, karsztvíz. A vízszerzés hidraulikája. A vízszerzés műtárgyai. Kutak szerkezete, építése, vizsgálati módszerei, beüzemelése. Kutak hibái és javítása. Kútcsoportok és üzemük. Vízkészletek védelme. A szennyezőanyagok terjedése a földtani közegbe. A védőterületek méretezése, kialakítása. Szakdolgozat készítés módszertan** Víztisztítás A felszíni és felszín alatti vizek tisztításának igényei. Alapvető műveletek, eljárások, berendezések: makro- és mikroszita-szűrés, levegőztetés, derítés (koaguláció és flokkuláció), lassú- és gyorsszűrés, oxidáció, aktívszén-adszorpció, ioncsere, membrántechnológia, fertőtlenítés. Gázmentesítés, vas- és mangántalanítás, arzén, ammónium, szerves mikroszennyező anyagok eltávolítása. Komplex technológiák jellegzetes felszíni és felszín alatti vizek tisztításához. Folyamatok, kinetikájuk, zavaró tényezők. Hidraulikai, műtárgy-kialakítási és üzemeltetési vonatkozások. Esettanulmányok. Elő- és utótisztítás. Víztisztító műtárgyak és technológiák vizsgálata. Víztisztítási iszapok keletkezése, fajtái, kezelésük és elhelyezésük. 4

5 Csatornázás Csatornázási rendszerek. Szennyvíz-hozamok. Hidrológiai, hidraulikai méretezés. Műtárgyak és szerelvények. Gravitációs csatornák építése. Átemelő telepek. Szennyvíz nyomócsövek. Üzemeltetés, fenntartás, rekonstrukció és rehabilitáció. A hálózat felmérése és térképezése. Hidraulikai adatok. Térinformatikai rendszer (GIS). Csatornák üzemzavarai. Hagyományos és újszerű tisztítási módszerek. A csatornák korróziója. Védekezés szag és korrózió ellen. Terhelésvizsgálat, füstvizsgálat, ITV-s vizsgálat és értékelése. Helyi javítások. Béléscsövezés. Rekonstrukció (elméleti alapok, kiváltó okok). Kapacitás- és állapot-vizsgálatok. Kitakarás nélküli javítások. Injektálások, bevonatolások. Relining és roppantásos eljárások, bélelések. Költség, élőmunka hatékonyság, élettartam, stb. szempontok. Nyomás alatti rendszerek. Kialakítás, méretezés, üzemeltetés. Vákuumos szennyvízcsatorna rendszerek. Áramlás típusok, nyomómagasság veszteségek. Vákuum központ, vákuumszelep. Regionális csatornarendszerek. Kapcsolat a szennyvíztisztító teleppel. Sokátemelős rendszerek üzembiztonsága. Szag problémák. Csapadékvíz tározás és tározók a csatorna rendszerekben. Tározó típusok. Csatornahálózati túlfolyók. Lefolyásszabályozás. Közművek* Szennyvíztisztítás Tisztítótelepi inputok, mértékadó terhelések. A befogadók által támasztott minőségi követelmények. A szennyvíztisztítás szükséges mértéke. A mechanikai tisztítási fokozat feladatai, eszközrendszere. Rácsok, homokfogók, ülepítők kialakítása, méretezése, üzeme. A biológiai tisztítási fokozat feladatai; a települési szennyvíztisztításban alkalmazott technológiák. Aerob, anoxikus és anaerob műveletek. Szervesanyag lebontás, nitrifikáció és denitrifikáció. Hagyományos és továbbfejlesztett technológiák. Eltávolítási mechanizmusok, kinetikájuk. A biológiai hártya transzport folyamatai. Az eleveniszap jellemzői: pehely-szerkezet, ülepíthetőség, iszapduzzadás, felfúvódás, habképződés. Többlépcsős és SBR rendszerek. Kompakt megoldások. Levegőztető eljárások. Az oxigénbevitel kinetikája. Foszfor eltávolítás: biológiai és kémiai módszerei; kihatásuk az iszap mennyiségére és minőségére. A tisztított szennyvíz utótisztítása. Szennyvíziszapok keletkezése, fajtái, jellemzői. Sűrítés célja, folyamata, módszerei. Az iszapstabilizálás célja, módszerei: aerob, anaerob biológiai és kémiai stabilizálás. Az iszapkondícionálás célja, módszerei: fizikai és kémiai kondicionálás. Természetes és gépi víztelenítés. Természetközeli szennyvíztisztítási rendszerek. Szennyvíztisztító telepek tervezése, kialakítása. Telepi infrastruktúra. Telepi emissziók (szag, zaj, stb.) és megelőzésük, csökkentésük lehetősége. A szennyvíztisztítás közegészségügyi és munkavédelmi vonatkozásai. Műszeres vizsgálatok Vízelosztó hálózatok nyomvonalának és állapotának műszeres vizsgálata. Szivattyútelepek, víztisztító telepek vizsgálata. Csatornahálózatok nyomvonalának és állapotának műszeres vizsgálata. Átemelőtelepek, szennyvíztisztító telepek vizsgálata. Irányítástechnika Irányítás - vezérlés - szabályozás. On line és off line vezérlés ill. szabályozás. Folyamatos és állásos szabályozás. Mérési módszerek, műszerek, távadók. Beavatkozó szervek. Hálózatok üzemének ellenőrzése ill. irányítása. Technológiai folyamatok ellenőrzése és irányítása. Irányítási algoritmusok. Esettanulmányok. 5 Gazdasági és jogi ismeretek I. A makroökonómia alapvető fogalmai és összefüggései. (Árupiac és pénzpiac, az állam és szerepe.) A gazdálkodás mikrokörnyezete. (Piac, vállalkozás, munkapiac, bankrendszer.) Külgazdasági feltételrendszer. A vízgazdálkodás szervezete és gazdaságtana. Állami és önkormányzati feladatok, vállalati szféra. Szabályozók, ár- és díjrendszer, bírságok. Koncessziók. Jogi ismeretek. Alkotmány, közigazgatás. Polgári jogi, munkajogi, vízjogi alapismeretek.

6 Gazdasági és jogi ismeretek II. Vállalkozás szervezés. Alapfogalmak. Jogi formák. Piacismeret, marketing. Az üzleti terv és szerkezete. Induló költségek, alaptőke, nyereségterv, pénzforgalmi terv. Árbevétel és költségelemzés. A vállalkozás könyvelése. Adózási alapismeretek. Az adó. Adófajták (SZJA, ÁFA, TÁNYA, EVA, helyi adók, stb.), adóigazgatás, adózási módszerek. Járulékok. Vezetési és menedzseri ismeretek. Probléma-megoldás és a döntés folyamata, módszerei, kockázata. Szervezetek vezetése (funkciók, stílusok, módszerek). A csapatépítés alapvető problémái. A kommunikáció helye és szerepe. PR-tevékenység. Környezetgazdálkodás* A környezet fogalma, összetevői. A környezetvédelem célja, eszközei, jogi vonatkozások. Környezeti terhelések fajtái, hatásai. A terheléseket jelző, mérő élőlények. A hatások kimutatási lehetőségei, monitoring rendszerek. Vízminőség-gazdálkodás és -szabályozás. Vízszennyezők és hatásuk. Felszíni vizek minősítése, adatgyűjtés és -feldolgozás. Vízvédelmi beavatkozások. Rendkívüli vízminőségi károk észlelése, kárelhárítás. Települések környezetszennyező hatásai és a csökkentés lehetőségei. Talajvédelem, a természetes és mesterséges talajkárosító hatások. A talaj öntisztulása, feldolgozóképessége. Szennyezett anyagok tárolása, szigetelése, kezelése in situ és ex situ módszerekkel. Hazai és nemzetközi kutatási eredmények, tapasztalatok. Iszap-elhelyezés, -hasznosítás Anaerob iszapkezelés biogáz-hasznosítással. Folyamatok, kinetikájuk. Komposztálási módszerek. Szennyvíziszapok hasznosításának feltételrendszere. Iszaphasznosítási és elhelyezési módszerek. Injektálás, deponálás. Biotikus és abiotikus kezelési módszerek. Műtárgyszerkezetek Vízellátási és csatornázási műtárgyak szerkezeti kérdései. Terhek, igénybevételek, statikai modellek. Állékonyság-vizsgálatok. Vasbeton szerkezetű aknák, medencék erőtani számításai. Vízzáróság, korrózióvédelem. Vízgépészet A vízellátás és csatornázás területén előforduló vízgépészeti feladatok csoportosítása. Szivattyúk, keverők, mechanikai tisztítók kiválasztása, üzemeltetése, karbantartása. Szivattyúk szabályozása. Különleges körülmények között üzemelő szivattyúk kiválasztása és üzemeltetése. Vízkonzerv készítés követelményei és megoldásai. Keverők műszaki megoldásai, kiválasztása és beépítése. Mechanikai tisztítók szerkezetei és üzemeltetésük. 6

7 A VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS szakmérnök-képzés tanterve Tantárgyak Összes f é l é v i ó r a s z á m o k kredit óra óra kr. óra kr. óra kr. óra kr. Vízgazdálkodás Hidraulika Informatika Vízkémia és vízbilógia Vízellátás Vízszerzés Víztisztítás Csatornázás Szennyvíztisztítás Műszeres vizsgálatok Közegészségügyi ismeretek Irányítástechnika Gazdasági és jogi ismeretek Iszap-elhelyezés, -hasznosítás Műtárgy szerkezetek Vízgépészet Összesen: Különbözeti/kiegészítő kurzusok Mechanika * Hidraulika * Ökológia* Autocad ismeretek ** Geotechnika * Szakdolgozat módszertan ** Közmúvek * Környezetgazdálkodás * Szakdolgozat konzultáció ** Számítógépes szimuláció ** Megjegyzés *- különbözeti tárgyak; kötelező azok számára akik nem szakirányos végzettséggel rendelkeznek, egyénre szabottan meghatározva a különbözeti tárgyakat külön térítés nélkül, fakultatív tárgyként bárki felveheti **- fakultatív tárgyak, amelyek segítik a tantervi tárgyak abszolválását, a szakdolgozat készítést, vagy külön tanfolyami végzettséget adnak A Különbözeti és fakultatív tárgyak kreditpont-többletet nem eredményeznek, értékelésük háromfokozatú osztályzattal történik.

8 9 J E L E N T K E Z É S I LAP A bajai Eötvös József Főiskolán szervezett Vízellátás-csatornázás szakmérnök képzésére 1. Családi név: Utónév: Asszonyoknál leánykori név: 2. Születési hely: Megye: Születési idő : év hó nap 3. Állandó lakcíme: irányítószám: város/község: utca, házszám: Tel: 4. Értesítési cím: irányítószám: város/község: utca, házszám: cím: 5. Oklevél megszerzésének helye: megnevezése: 6. Jelenlegi munkahelye: ideje: címe: Tel: száma: beosztása: Tel: Fax: 8. Az oklevél megszerzése óta betöltött munkakörök: munkahely neve alkalmazási idő beosztás Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felsorolt adatok a valóságnak megfelelnek., év hó nap aláírás A jelentkezési laphoz kérjük csatolni: - rövid szakmai önéletrajzot, - oklevél és leckekönyv másolatot. Tájékoztatjuk, hogy szakmérnöki oklevelet csak a már mérnöki oklevéllel rendelkezők kaphatnak. A képzésben az egyéb (pl. vegyész vagy műszaki tanári) oklevéllel rendelkezők is részt vehetnek, részükre a tanfolyam elvégzését tanúsító igazolást állítunk ki. A szakmérnöki posztgraduális képzéssel kapcsolatban külön nyelvvizsga követelmény nincs.

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Biológiai szennyvíztisztítók

Biológiai szennyvíztisztítók SC típusú Biológiai szennyvíztisztítók tervezése, szállítása, szerelése és üzemeltetése saválló acélból 2-től 20.000 főig Házi szennyvíztisztítók 2-200 fő részére Felhasználható napi 200 litertől 15 m

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány

Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány MaSzeSz XII. Országos konferencia Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése Víziközmű vagyonértékelés folyamata, hatása és eredménye esettanulmány Vagyonértékelés BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Sándor Dániel Benjámin Vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő

Sándor Dániel Benjámin Vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Sándor Dániel Benjámin Vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Inno-Water Kft., 1237 Budapest, Sósmocsár út 9., (+36)-20-5557-753; sandor.daniel@innowater.hu; www.innowater.hu Személyes adatok

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NATURAQUA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. www.naturaqua.hu 1124 Budapest, Németvölgyi út 97. Tel: +36-1-453-2510, +36-1-436-0416 Fax: +36-1-453-2511 e-mail: mail@naturaqua.hu web: www.naturaqua.hu

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Előadást megalapozó NFÜ értékelések

Előadást megalapozó NFÜ értékelések Előadást megalapozó NFÜ értékelések NFÜ megbízás: Keretszerződés értékelési feladatok ellátására - 4. lot: környezeti, energetikai és klíma tárgyú fejlesztések (ÖKO Zrt nyerte) Ezen belül két értékelés

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból

MaSzeSz, Kerekasztal megbeszélés, Budapest, 2012. október 25 Megújuló energia a szennyvíztisztításból Megújuló energia a szennyvíztisztításból ENERGIAHORDOZÓ KÉSZLET KIMERÜLÉS IDEJE [év] Kőolaj 43 67 Földgáz 64 50 Kőszén és lignit 200 1500 Uránium 40 500 Az energia, melynek fosszilis forrásai véglegesek,

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

1. Előadás 1. Ismertesse a települési vízgazdálkodás idealizált rendszerét (ábra)! Mi értendő idealizált rendszer alatt? 2. 3.

1. Előadás 1. Ismertesse a települési vízgazdálkodás idealizált rendszerét (ábra)! Mi értendő idealizált rendszer alatt? 2. 3. 1. Előadás 1. Ismertesse a települési vízgazdálkodás idealizált rendszerét (ábra)! Mi értendő idealizált rendszer alatt? 2. 3. Ismertesse a települési vízgazdálkodás rendszerét, nyílt rendszerként (ábra)!

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Talajvízszint-szabályozás, víztelenítés, tározók, tavak és medencék szigetelése MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96)

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍŐMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építőmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szerkezetépítő mérnök alapdiploma (BSc) Infrastruktúraépítő

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

Dr. Laky Dóra*, Dr. Borsányi Mátyás**

Dr. Laky Dóra*, Dr. Borsányi Mátyás** Dr. Laky Dóra*, Dr. Borsányi Mátyás** Kockázatkezelés normál működéskor és feltételezett válsághelyzetekben a Komravölgyi-ivóvízbázis és vízkezelés rendszernél * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai rendszerek a víziközmű szolgáltatásban 2011.12.09. Térinformatika és műszaki irányítási rendszer támogatása

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2014 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Szak

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2014 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Szak ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2014 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Szak 1. a/ Elemezze a fenntartható fejlődés fogalmát, alkalmazásának lehetőségeit. A fenntartható fejlődés alapelvei. A fenntartható fejlődés

Részletesebben

Makó város szennyvíz-csatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója

Makó város szennyvíz-csatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója Makó város szennyvíz-csatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója 1. Előzmények Az Önkormányzati Társulás Makó Város Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről

Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről Tájékoztató a szennyvízkezelést végző szolgáltató tevékenységéről TARTALOM I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR... 1 II. BEVEZETÉS... 1 III. A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ... 2 IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. SZENNYVÍZKEZELÉSI

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

Kedves Kolléganők és Kollégák!

Kedves Kolléganők és Kollégák! MMK-GGT HÍRLEVÉL 2012.07.19. Kedves Kolléganők és Kollégák! Mindkét, szakmánkban felsőoktatással foglalkozó intézmény meghirdette az idén kezdődő szakirányú továbbképzéseit. Ezeket adjuk közre alább. A

Részletesebben

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban

Termálvíz gyakorlati hasznosítása az Észak-Alföldi régióban NNK Környezetgazdálkodási,Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Iroda: 4031 Debrecen Köntösgátsor 1-3. Tel.: 52 / 532-185; fax: 52 / 532-009; honlap: www.nnk.hu; e-mail: nnk@nnk.hu Némethy

Részletesebben

Környezetmérnök alapszak (BSc)

Környezetmérnök alapszak (BSc) Környezetmérnök alapszak (BSc) Érdekel a környezet védelme? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a környezeti problémák megoldásához? Ha igen, akkor gyere a környezetmérnöki alapképzési

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem

Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem Vízkészlet-gazdálkodás vízminőség-védelem (ábraanyag) 2007/2008. tanév II. félév Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál

Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovatív szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiai fejlesztések a KISS cégcsoportnál Veres András előadása

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről Hatályos: 2014.09.05-297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 258. sorszámú technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ/SPECIALISTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. ÉVI TANTERVÉRŐL BUDAPEST 2014. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

Vízkémia Víztípusok és s jellemző alkotórészei Vincze Lászlóné dr. főiskolai docens Vk_7 1. Felszíni vizek A környezeti hatásoknak leginkább kitett víztípus Oldott sótartalom kisebb a talaj és mélységi

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet sok változást hozott: egyértelműbbek a jogosultságok EU konform több jogosultság

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Közmű-rekonstrukciók stratégiai tervezése

Közmű-rekonstrukciók stratégiai tervezése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Közmű-rekonstrukciók stratégiai tervezése Prof.Dr.Koncsos László egyetemi tanár Budapesti Műszaki

Részletesebben

SPECIALISTA A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSA TERÜLETÉN

SPECIALISTA A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSA TERÜLETÉN TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése SPECIALISTA A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK Előadó: Dr. Koch Mária igazgató

Részletesebben

CSATORNAMŰ-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSATORNAMŰ-KEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SATORNAMŰKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 853 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: satornaműkezelő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

KEOP 1. 3. 0. IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS

KEOP 1. 3. 0. IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS Vízi közmű fejlesztése és üzemeltetése A határon átnyúló és regionális együttműködés (CBC) jegyében Közép-Kelet Európában KEOP 1. 3. 0. IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS Aradi vízátvezetés figyelembevételével tervezett

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc)

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Az MVA adat- és információ igénye Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Felhasználók Vízhasználók Vízszolgáltatók Igazgatási szervek Hatósági szervek Tudományos szervezetek Alapvetések A vízhasználóknak lényegesen

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

Településmérnöki Szakot érintő változtatások

Településmérnöki Szakot érintő változtatások Nappali Településmérnöki Szak Településmérnöki Szakot érintő változtatások 1. Intézményi tájékoztató. oldal, hibás képlet javítása Az összevont szigorlatok megállapítása: Matematika és mechanika összevont

Részletesebben