I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában, 39. (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználókra, ideértve az ingatlant életvitelszerűen használókat, továbbá az együttesen használt tárolóedény esetén a tulajdonosi közösségeket, lakásszövetkezeteket és a társasházakat a Ht. 39. (3) bekezdésére tekintettel, a Ht. 2. (1) bekezdés 15. pont szerinti gazdálkodó szervezetekre, valamint közszolgáltatóra. (2) A rendelet hatálya kiterjed a Pécs Megyei Jogú Város rendszeres közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra. A közszolgáltatás különösen az alábbi tevékenységekre terjed ki: a) a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. (2) bekezdésében meghatározott hulladékokkal kapcsolatosan a Ht. 2. (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott tevékenységeknek közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az 1. mellékletben felsorolt edénytípusok tekintetében, vagy e rendeletben megjelölt egyéb módon történő végzésére, b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos lomhulladék évente legfeljebb két alkalommal a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén történő gyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására, c) a Ht. 2. (1) bekezdés 43. pontjában meghatározott a Közszolgáltató által közzétett járatprogram szerint elszállított települési hulladék Ht. 2. (1) bekezdés 2. pontja szerinti kezelésére, d) a c) pont szerinti települési hulladék Ht. 2. (1) bekezdés 5. pontja szerinti elkülönített gyűjtésére, 1

2 e) Pécs Megyei Jogú Város rendszeres közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén, a Ht pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra. 2. Pécs Megyei Jogú Város rendszeres közszolgáltatással ellátott belterületének utcajegyzékét az 1. függelék, a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részéit a 2. függelék tartalmazza. Az 1. függelékben és a 2. függelékben bekövetkező változásokat a Közszolgáltató tájékoztatásul a helyi újságokban és a honlapján köteles előzetesen közzétenni. 2. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. Az ingatlant életvitelszerűen használó: akinek a lakcímnyilvántartás szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye az adott ingatlanban van, vagy akként nyilatkozik, hogy az ingatlant életvitelszerűen használja. 2. Átmeneti gyűjtőpont: a település szilárd hulladékának átvételére ideiglenes jelleggel (útfelbontás, -építés, közműfektetés, vagy más fontos ok miatt) legfeljebb három hónapi időtartamra kijelölt hely, ahonnan a Közszolgáltató a térítésmentesen kihelyezett közösségi gyűjtőedényből történő elszállítással teljesíti közszolgáltatási kötelezettségét. Az átmeneti gyűjtőpontot a Közszolgáltató javaslata alapján az Önkormányzat jelöli ki és felhívás útján kerül közzétételre. A kihelyezett gyűjtőedényzetnek a gyűjtőpontot igénybe vevő ingatlanhasználók szerződéseiben rögzített mennyiségű hulladék tárolását kell biztosítani. 3. Egyedülálló ingatlanhasználó: az ingatlanban a Hatóság által kiadott igazolás szerint egyedül élő természetes személy ingatlanhasználó. 4. Hatóság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Osztály Okmányiroda (7621 Pécs, Kossuth tér 1.) 5. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. törvényben ingatlanként meghatározott ingatlanok köre. 6. Kerti biohulladék: közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött, szennyeződésmentes, komposztálható növényi kerti hulladék (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács, stb.) és kötegelve, valamint műanyag zsákokban elhelyezve kerül kihelyezésre a 10. (1) bekezdésben meghatározottak szerint. 7. Közterület kezelője: a BIOKOM Nonprofit Kft. 8. Közös tárolóedény használat: a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésének azon módja, amikor egy tulajdonosi közösség, társasház, lakásszövetkezet az egyes ingatlanokban keletkező háztartási hulladékot egy közös edénybe gyűjti, és ebben adja át a Közszolgáltatónak, továbbá a közszolgáltatás díját egy összegben közösen, vagy az egyes ingatlanhasználók a közösség által meghatározott arányban külön fizetik meg a közszolgáltatónak. 2

3 9. Szomszédos ingatlanok: amelyek oldalhatára egymással érintkezik. Ilyennek minősülnek az ugyanazon telken épült önálló épületek és egy ingatlanon lévő nem társasházi lakások. II. FEJEZET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 3. A közszolgáltató 4. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatást a közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény 9. (1) bekezdés k) pontjában foglalt szabály szerint Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén kizárólagosan a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. (2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatást január 1-től számított 5 éven keresztül látja el az erre az időtartamra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. 4. A közszolgáltatás igénybe vétele 5. (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. (2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: a) a közszolgáltatás első igénybevételével, b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja, c) a szerződés írásba foglalásával. (4) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: a) a felek megnevezése és azonosító adatai, amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is: a felek neve, címe, társasházak, lakásszövetkezetek esetén adószám, bankszámlaszám, valamint a közös képviselő neve és címe, továbbá természetes személy esetén a személyes adatok közül az anyja neve, születési helye és ideje, tulajdonosi közösségek esetén a közösség képviseletét ellátó azonosító adatai, b) a szerződés tárgya, c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások, e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja, f) a szerződés időbeli hatálya, 3

4 g) a közös tulajdonú ingatlan esetében a Ht. 52. (5) bekezdés szerinti nyilatkozat az ingatlant életvitelszerűen használó további tulajdonosról, valamint közös használat esetén az ingatlant életvitelszerűen használó további személyekről. h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek. (5) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlanhasználó köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. (6) A Közszolgáltató jogosult az 5. (4) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. (7) Szünetel a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és az üresedés várható időtartamát legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző munkanappal bezárólag a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban leadott nyilatkozattal, faxon, vagy levél formában bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult. A szünetelésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni. (8) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszaknál rövidebb időre vette jogszerűen igénybe. III. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 5. A települési szilárd hulladék elhelyezése 6. (1) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen jelenleg a kökényi hulladéklerakóban (Kökény 057,059, Szilvás 020/1, 021 hrsz.) és a görcsönyi 031 hrsz-ú hulladéklerakóban hulladékudvarban, vagy a Közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 4

5 (2) Az Önkormányzat gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a szükséges gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és működtetéséről a Közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezése, tárolása és megközelítése céljára. 7. (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele heti 2 alkalommal kötelező, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein. A város rendszeres közszolgáltatással ellátott belterületén egyedi megállapodás alapján heti 3 szállítás is igénybe vehető. A város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein a hulladékszállítási közszolgáltatás heti egy alkalommal kötelezően igénybe veendő szolgáltatás. (2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein. A közszolgáltatásba bevont külterületek esetében kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató konténert köteles elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása céljára, melynek elszállításával tesz eleget a közszolgáltatási kötelezettségének. (3) A választható szabványos tárolóedények felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. A gyűjtés gyakoriságának figyelembe vételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 70 liter, tárolókapacitás rendelkezésre álljon ingatlanonként. (4) Közösen használt tárolóedény esetén tárolókapacitás kedvezmény illeti meg az igazoltan egyedülálló ingatlanhasználó tekintetében a társasházat, lakásszövetkezeti házat, tulajdonosi közösséget a 70 l tárolókapacitás 50%-ának mértékéig. Az egyedülálló ingatlanhasználó kedvezményének igazolásához a közös képviselő köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani az egyedülálló ingatlanhasználó által beszerzett Hatóság igazolását, valamint az ingatlantulajdonos nevét, címét és azonosító adatait. (5) Családi házas övezetben két szomszédos ingatlanhasználó akik közül legalább az egyik egyedülálló a Közszolgáltatóval kötött írásbeli külön megállapodás alapján közös tárolóedényt használhat. (6) A (4) és (5) bekezdésben írt kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a Közszolgáltató tartja nyilván. A Közszolgáltató jogosult a nyilvántartott adatok ellenőrzésére a Hatóság adatai alapján. Eltérő adat esetén a Közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, vagy a kedvezményt megvonja. A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő köteles azt haladéktalanul bejelenteni, és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. (7) A tárolóedények beszerzéséről vásárlás, bérbevétel útján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja. 5

6 6. A települési szilárd hulladék elszállítása 8. (1) A Közszolgáltató a települési hulladékot heti két alkalommal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást és a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részeiről történő szállítást. A szállítás módjáról és idejéről az igénybevevőt a Közszolgáltató írásban vagy közzététel útján tájékoztatja, úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjéről is. (2) A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente legfeljebb két alkalommal a közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. (3) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lomhulladékot szállítja el. (4) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: a) építési és bontási hulladék, b) veszélyes hulladék, c) háztartásokban keletkező vegyes hulladék, d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, e) kerti biohulladék, f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék. (5) A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezheti ki. (6) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 9. (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező kerti biohulladékot a házhoz menő kerti biohulladék gyűjtéssel érintett területeken külön gyűjti: a) a falombot, fűkaszálékot kifejezetten erre a célra szolgáló gyűjtőedényben, vagy áttetsző műanyag zsákban, b) a fanyesedéket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) kévébe kötegelve. (2) Az elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék elszállítási gyakorisága a március 1-től november 15-ig tartó vegetációs időszakban kétheti egy alkalom. A gyűjtési időszakot a Közszolgáltató az időjárás függvényében módosíthatja. A gyűjtési időszakról, a gyűjtésbe bekapcsolt területekről és a gyűjtési napról az érintetteket a Közszolgáltató honlapján és közlemény útján tájékoztatja. (3) A Közszolgáltató jogosult a kerti biohulladék gyűjtésére kihelyezett gyűjtőedény, vagy zsák tartalmát ellenőrizni. Amennyiben a zsákban nem kerti biohulladék került kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladék szállítását jogosult megtagadni. 6

7 IV. FEJEZET AZ INGATLANHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 10. (1) A települési hulladékot, beleértve az elkülönítetten gyűjtött lomot, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtés esetén, valamint a kerti biohulladékot a szállítási napokon reggel 6 óráig elszállítás céljából a 13. (1) bekezdésben meghatározottak szerint a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. (2) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. (3) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét. Abban az esetben, ha az ingatlanhasználó, vagy a gazdálkodó szervezet a többlethulladékot nem a jelzett zsákban helyezi el a tárolóedény mellé, a Közszolgáltató jogosult pótdíjról szóló számlát kiállítani. A pótdíj mértéke a jelzett zsák árának háromszoros összege. A pótdíj tárgyi ÁFA-mentes. (4) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni. 11. (1) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (különösen ilyen a forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, vagy ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. (2) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 12. A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról a Közszolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza. 7

8 13. (1) A Közszolgáltató a települési hulladékot, házhoz menő gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladékot és a kerti biohulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében, vagy a kijelölt gyűjtőpontokon, átmeneti gyűjtőpontokon, közterületen veszi át az ingatlanhasználótól. A kijelölt gyűjtőpontokat az 1. és 2. számú függelék tartalmazza. (2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a Közszolgáltatónak való átadás végett a forgalom akadályozása, vagy városképi okokból közterületre nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlanhasználó, vagy külön megállapodás alapján, díj ellenében a Közszolgáltató gondoskodik. 14. (1) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. (2) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények előkészítő, tárolóhelyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani, a tárolóedény biztonságos megközelíthetőségét biztosítani. A gyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza. (4) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról, javításáról/javíttatásáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia. (5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a közterületen állandó jelleggel a közterület kezelőjével egyeztetett, engedélyezett módon elhelyezett tárolóedények biztonságos, elgurulásmentes helyének kialakításáról. (6) Az ingatlanhasználó köteles az állandó jelleggel a közterületen elhelyezett olyan hulladéktároló edényt, melyet nem a Közszolgáltató bocsát rendelkezésre, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni. 7. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések 15. (1) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot kötelezően a Közszolgáltatónak átadni, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó szervezet részére befogadó nyilatkozat nem adható. (2) A gazdálkodó szervezetek tekintetében a közszolgáltatási jogviszony létrejön: a) a közszolgáltatás első igénybevételével, b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja, c) a szerződés írásba foglalásával. 8

9 (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely e rendelet alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt e rendeletben meghatározott tartalommal. (4) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének a Közszolgáltató által megjelölt határidőre, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékét a gazdálkodó szervezetnél keletkezett ennek megállapíthatósága hiányában 1 db 110 literes tárolóedény heti kétszeri ürítésének megfelelő hulladékmennyiség szerinti díjazás alapján kell meghatározni. 16. (1) A gazdálkodó szervezetekkel kötendő közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve. (2) A szerződésben meg kell jelölni: a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, b) a teljesítés helyét és módját, c) a gazdálkodó szervezet által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, d) az ürítési gyakoriságot, e) a közszolgáltatási díjat, f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját. 17. A szerződést a Közszolgáltató rendes felmondással nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban felmondhatja, ha Pécs közigazgatási területén megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben települési hulladéka keletkezett. 18. (1) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék tekintetében külön szerződést is köthet, ideértve a soron kívüli lomtalanítást, az elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtését. (2) A gazdálkodó szervezetek tárolóedényeinek tisztítása külön megrendelés alapján történhet. 19. Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező, díjhátralékkal nem rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen, legalább nyolc nappal korábban írásban a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, vagy levél formában bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult, ezzel kapcsolatos eljárására a 5. (8) bekezdés az irányadó. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni. 9

10 V. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20. (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot e rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, és annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. (2) A lakosság részére nyújtott Közszolgáltatás keretében a karácsonyi időszakot követően az ürítési napon a tárolóedények mellé kihelyezett, hulladékká vált karácsonyfák szervezett gyűjtéséről és elszállításáról a Közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik. (3) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a Közszolgáltató honlapján és közlemény útján értesíti a lakosságot. (4) A gazdálkodó szervezetek részére a (3) bekezdés szerinti szolgáltatást külön megrendelés alapján térítés ellenében végzi a Közszolgáltató. (5) A Közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére. A tárolóedény a Közszolgáltatótól előzetes megrendelés alapján megvásárolható vagy bérbe vehető. (6) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. (7) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. (8) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli. VI. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 8. A közszolgáltatási díj mértéke 21. (1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és az e rendeletben foglalt szabályok szerint. 10

11 (2) Közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. Az ürítési gyakoriság átlagszámának meghatározását a 2. melléklet tartalmazza. Az egységnyi díjtétel a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja, a közszolgáltatásba bevont külterületek esetében 70 l-es tárolóedény alapul vételével meghatározott egyszeri ürítés díja. (3) Engedményes díj illeti meg a 70 vagy 80 literes tárolóedényt egyedül használó 7. (4) bekezdés szerint igazoltan egyszemélyes háztartásban élő ingatlanhasználót (egyedülálló ingatlanhasználó), aki Pécs közigazgatási területén belül közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Az engedményes díj a 70 vagy 80 literes tárolóedény mindenkori díjának 60%-a. Az engedményre való jogosultság igazolásához szükséges adatokat és dokumentumokat az engedményt igénylő köteles a Közszolgáltatónál igazolni, vagy hozzá benyújtani. (4) A közszolgáltatásba bevont külterületek esetén a 70 literes tárolóedény heti egyszeri ürítése díjának megfizetésére köteles azon ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója, akinek az ingatlanát az önkormányzati adatszolgáltatás, vagy a használó erre vonatkozó nyilatkozata szerint bárki életvitelszerűen használja. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 9. A közszolgáltatási díj megfizetése 22. (1) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlanhasználó. (2) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak képviseletre feljogosított szerve közös edény használat esetén a tárgyévet megelőző év december 1-ig a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díjnak az egyes ingatlanhasználókra történő felosztását tartalmazó határozatot, valamint az egyes ingatlanhasználók nevét és személyes adatait (5. (4) bekezdés a) pont), a Közszolgáltató köteles a díjat tartalmazó számlát a tárgyév január 1-jét követő időszakban az egyes ingatlanhasználók nevére kiállítani. A használt edény mérete, száma és a felosztást tartalmazó határozat a felosztási arányszámok tekintetében tárgyéven belül június 1- ig, vagy december 1-ig módosítható. Ebben az esetben a Közszolgáltató a következő negyedévtől kezdődően állítja ki a módosított arányszámoknak megfelelő számlát. Egyéb esetekben a szerződés csak a személyi adatok tekintetében módosítható. A Közszolgáltató e rendeletben előírtaknak nem megfelelően előterjesztett bejelentést elutasítja. (3) A Közszolgáltató a számlát az ingatlanhasználónak negyedévente, az együttesen használt tárolóedény esetében a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek havonta küldi meg. 11

12 (4) A Közszolgáltató a számlát a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint állítja ki, és az abban foglaltak figyelembevételével küldi meg ingatlanhasználó részére. 23. (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal, használóval együttesen köteles a változás tényét az új használó adatainak megjelölésével 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos, használó és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. (2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés (1) bekezdésében nem említett elemeiben bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a Közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről. (3) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést, és az általa használt tárolóedény típusáról a Közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú tárolóedény heti kétszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti. (4) Amennyiben a Közszolgáltató az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződésben rögzítettnél, vagy a vélelmezettnél nagyobb, valamint több tárolóedényt használ, a Közszolgáltató ezen szerződés módosításról a fogyasztót értesíti, egyidejűleg jogosult a fogyasztó által ténylegesen használt edények szerinti ürítési díjat részére leszámlázni. 24. (1) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a díj megfizetését, ha a Közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének a szállítási menetrendnek megfelelően nem tesz eleget. (2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás, vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a Közszolgáltató a tárolóedényt a rendszeresített járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni. 25. (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék a Ht. 52. (1) bekezdése rendelkezése szerint adók módjára behajtandó köztartozás. 12

13 (2) Az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék magába foglalja a tőkét, az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamatot, valamint a behajtás egyéb költségeit. (3) A díjhátralékért a Ht. 52. (5) bekezdése szerinti felelősség tisztázása érdekében a Közszolgáltató az ingatlan életvitelszerű közös használatáról a szerződő ingatlanhasználót nyilatkoztatja. VII. FEJEZET A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSE 26. (1) A települési hulladék elkülönítetten is gyűjthető. Az elkülönített gyűjtés kiterjed a természetes személy ingatlanhasználó háztartásában keletkező települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött: a) fém, b) műanyag, c) papír, d) üveg, e) kerti biohulladék, f) bútor, lom, g) egyéb, a hulladékudvarra vonatozó rendelkezések szerint gyűjthető hulladék gyűjtésére és kezelésére. (2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállítható, és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető. A hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokról szóló tájékoztatást a Közszolgáltató köteles a honlapján és a hulladékudvarban közzétenni. (3) A hulladékudvarban díjmentesen elhelyezhető hulladékok mennyiségének meghatározását a 3. függelék tartalmazza. A 3. függelékben bekövetkező változásokat a Közszolgáltató tájékoztatásul a helyi újságokban és a honlapján köteles előzetesen közzétenni. (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogot a pécsi lakos természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a) személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlően igazolja, és b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére megfizette, és ezt az elkülönítetten gyűjtött hulladék átadásakor igazolja, továbbá c) díjhátraléka nincs. (5) A díjhátralékkal rendelkező személyek és a velük egy háztartásban élő személyek által leadott, vagy a 3. függelékben meghatározott mennyiséget meghaladó hulladék után a Közszolgáltató utólagosan számlát állít ki. (6) A Közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékudvarokban, akciós gyűjtéseken, gyűjtőpontokon és házhoz menő jelleggel a közszolgáltatás keretein belül végzi a háztartásokban és egyes gazdálkodó szervezeteknél keletkező, vagy általuk visszavett elektronikai hulladékok gyűjtését. 13

14 (7) A Közszolgáltató és egyes intézmények ilyen tartalmú megállapodása esetén, az intézmény által szervezett szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjtött hulladék átvételét a Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében végzi. VIII. FEJEZET KÖZTERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA 27. A közterületeken keletkező települési hulladékot kizárólag 6. (1) bekezdése szerinti kijelölt hulladéklerakókban lehet elhelyezni, amelyről az Önkormányzat vagy a közterület kezelője a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. XI. FEJEZET HULLADÉK JOGELLENES ELHELYEZÉSE, ELHAGYÁSA, EZEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 28. (1) Az ingatlanon, az erre vonatkozó jogszabályoknak nem megfelelően, vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett, vagy elhagyott hulladék elszállításáról és kezeléséről a Ht ában foglalt szabályok szerint kell eljárni. (2) Amennyiben az ingatlanhasználó az e rendeletbe foglalt hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésében foglalt esetekben Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője hulladékgazdálkodási bírságot szab ki. X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 29. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 44/2002. (VI.29.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 20/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet és a városüzemeltetési közfeladatok ellátását szabályozó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 45/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelt 1. -a. 14

15 30. E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Páva Zsolt sk. polgármester Dr. Lovász István sk. jegyző Záradék: Megalkotta: a Közgyűlés december 12-i ülésén. Kihirdetve: december 17-én. 15

16 1. melléklet az 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez Választható szabványos tárolóedények A B 1. Edényméret Megnevezés liter műanyag vagy fém liter műanyag, kerekes liter műanyag liter műanyag vagy fém liter műanyag, kerekes liter műanyag, kerekes liter műanyag vagy fém, kerekes liter műanyag vagy fém, kerekes 10. Jelzett műanyag zsák liter zöld, feliratozott 16

17 2. melléklet az 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelethez A hulladékgyűjtő tároló edények ürítésének gyakorisága A B C 1. heti ürítések száma ürítés/hó ürítés/negyedév , ,

18 1. függelék az 55/2013. (XII 17.) önkormányzati rendelethez 1.) A közszolgáltatással ellátott belterületek utcajegyzéke A B 1. közterület neve gyűjtőpont helye AS TÉR 3. A. UTCA 4. ABALIGETI ÚT 5. ACÉL UTCA* Kemény Zsigmond u.- Árpádváros 6. ÁCS UTCA Györgytelep felől a konténer 7. ACSÁDY IGNÁC UTCA 8. ADY ENDRE UTCA 9. ÁG UTCA 10. ÁGOSTON TÉR 11. ÁGOTA UTCA 12. AIDINGER JÁNOS ÚT 13. AJTÓSI DÜRER UTCA 14. AKÁC UTCA 15. AKÁCFA DŰLŐ 16. AKÁCFA-KÖZ Benke d-. Fagyöngy u. között 17. AKÁCOS SOR 18. AKNÁSZ UTCA 19. AKÓ DŰLŐ * Hordós dűlő 20. ALAJOS UTCA 21. ALKONY UTCA 22. ALKOTÁS UTCA 23. ALKOTMÁNY UTCA 24. ÁLLOMÁS UTCA 25. ÁLMOS UTCA 26. ALPÁRI GYULA UTCA 27. ALSÓ UTCA 28. ALSÓBALOKÁNY UTCA 29. ALSÓGYÜKÉSI ÚT 30. ALSÓHAVI UTCA 31. ALSÓ-HEGYI DŰLŐ * Ürögi határút - Alsó-hegyi dűlő kereszteződés 32. ALSÓMAKÁR DŰLŐ 33. ALSÓ-MALOM UTCA 34. ALSÓVÁMHÁZ UTCA* Halász utca 35. ANDRÁS UTCA 36. ANDRÁSSY ÚT 37. ANGSTER JÓZSEF UTCA 38. ANGSTER JÓZSEF UTCA 39. ÁNGYÁN JÁNOS UTCA 40. ANIKÓ UTCA 41. ANNA UTCA 42. ANTAL UTCA 43. ANTÓNIA UTCA 44. ÁNYOS PÁL UTCA 45. APÁCA UTCA 46. APÁCZAI CSERE JÁNOS KÖRTÉR 47. APAFI UTCA 18

19 48. ARADI VÉRTANÚK ÚTJA 49. ARANY JÁNOS UTCA 50. ARANYHEGYI DŰLŐ 51. ARÁNYOS ÚT 52. ARANYOSKÚT TÉR 53. ARANYVESSZŐ UTCA 54. ARASZ UTCA 55. ÁRNYAS LIGET 56. ÁRNYAS ÚT 57. ÁROK DŰLŐ 58. ÁRPA UTCA * Kemény Zsigmond utca 59. ÁRPÁD UTCA 60. ÁRPÁDTETŐ 61. ÁRVÁCSKA UTCA 62. ATHINAY UTCA 63. ATLÉTA UTCA 64. ATTILA UTCA 65. AURÓRA UTCA 66. AVAR UTCA 67. B. UTCA 68. BABITS MIHÁLY UTCA 69. BACSÓ BÉLA UTCA 70. BAGOLY DŰLŐ 71. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 72. BAJMI DŰLŐ 73. BAJMI KÖZ * Bajmi dűlő 74. BAJMI-TETŐ DŰLŐ * Ürögi határút 75. BAJNOK UTCA 76. BAJOR UTCA 77. BALASSA BÁLINT UTCA 78. BÁLICS DŰLŐ 79. BÁLICSI ÚT 80. BÁLICS-TETŐ DŰLŐ 81. BALTIKA UTCA 82. BÁNKI DONÁT ÚT 83. BÁNOM KÖZ 84. BÁNOMI ÚT 85. BÁNYA UTCA 86. BÁNYÁSZ UTCA 87. BÁNYÁSZ VÉRTANÚK ÚTJA 88. BÁNYAVASUT UTCA Búzsáki u. 89. BARACKOS ÚT 90. BARACKVIRÁG UTCA 91. BÁRÁNY TETŐ 92. BÁRÁNY ÚT 93. BARANYA UTCA 94. BARANYAVÁR UTCA 95. BARÁT KÖZ 19

20 96. BARÁTSÁG UTCA 97. BARÁTÚR UTCA 98. BARÁZDA KÖZ 99. BARÁZDA UTCA 100. BARBAKÁN TÉR 101. BÁRTFA UTCA 102. BARTÓK BÉLA UTCA 103. BASAMALOM DŰLŐ 104. BASAMALOM ÚT 105. BÁSTYA UTCA 106. BÁTHORY UTCA 107. BATSÁNYI UTCA 108. BATTHYÁNY UTCA 109. BÁZIS KÖZ 110. BÁZIS ÚT 111. BAZSARÓZSA UTCA (volt KALAPÁCS UTCA) 112. BÉKE UTCA 113. BÉLA UTCA 114. BENCZE JÓZSEF UTCA 115. BENCZÚR UTCA 116. BENKE DŰLŐ 117. BERCSÉNYI UTCA 118. BEREK UTCA 119. BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA 120. BERKENYÉS UTCA 121. BERZE NAGY JÁNOS UTCA 122. BERZSENYI DÁNIEL UTCA 123. BESENYŐ UTCA 124. BESSENYEI UTCA 125. BETHLEN GÁBOR UTCA 126. BIHARI JÁNOS UTCA 127. BIMBÓ UTCA 128. BITTNER ALAJOS ÚT 129. BLAHA LUJZA UTCA 130. BÓBITA UTCA * Nyáros u. - Téglaház dűlő 131. BOCSKAI UTCA 132. BOCSKOR DŰLŐ * Felsőmakár dűlő 133. BODZÁS KÖZ * Kisdeindoli út 134. BOGÁDI ÚT 135. BOGÁR DŰLŐ 136. BOGÁR UTCA 137. BOGLÁRKA UTCA * Bor utca 138. BÓKAI JÁNOS UTCA 139. BOKÁLY DŰLŐ 140. BOKOR UTCA 141. BOKRÉTA UTCA 142. BOLDIZSÁR UTCA 143. BOLDOG ÖZSÉB UTCA 144. BOLDOGASSZONY-VÖLGY 145. BOLGÁR KÖZ 20

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: Intézmény neve, címe: Köznevelési alapfeladat felvételi

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Komló Város Önkormányzat

Részletesebben

Általános Iskolák körzetjegyzéke (2008. december 9.)

Általános Iskolák körzetjegyzéke (2008. december 9.) Általános Iskolák körzetjegyzéke (2008. december 9.) Intnev Közterület Típus Mind Minden Páros Tól-Ig Minden Páratlan Anikó Utcai Általános Iskola ÁG UTCA AKÁC UTCA ANIKÓ UTCA ÁRNYAS ÚT BÉKE UTCA BEREK

Részletesebben

(VI...) 55/2013. (XII.17.)

(VI...) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2015. (VI...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/00. (VII. 0.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2015. (ll.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hulladékszálíltási menetrend, Pécs 2014. 1

Hulladékszálíltási menetrend, Pécs 2014. 1 ulladékszálíltási menetrend, Pécs 2014. 1 Utca neve Szállítási nap 48-AS TÉR -Cs márc. 3.; szept. 1. A. Sz-Szo ápr 26.; okt. 11. páratlan ABALIGETI ÚT -Cs márc. 10.; szept. 8. páros Kemény Zsigmond ACÉL

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Kis tamási Község Önkormányzat Képviselií-testiiletének az 2/2015. (TI. 10.) iinkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási kiizszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szahályairéil. Kistamási Község

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hulladékszállítási menetrend, Pécs 2016.

Hulladékszállítási menetrend, Pécs 2016. ulladékszállítási menetrend, Pécs. 48-AS TÉR Belváros A. UTCA Vasas ABALIGETI ÚT Ürög ACÉL UTCA* Nagyárpád ÁCS UTCA /Bánya u. kanyartól kb. 300 m-ig/ ACSÁDY IGNÁC UTCA Uránváros ADY ENDRE UTCA ÁFONYA UTCA

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat 1/2015.(II.3.) és 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelettel módosított 27/2013.(XII.16.) önkormányzati

Részletesebben

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10.

30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2014. április 10. ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről (a 10/2014. (IV. 9.) önkormányzati

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2013.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A települési szilárd hulladék gyűjtésére,szállítására,tárolására

Részletesebben

Vásárosdombó Község Képviselőtestületének. 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vásárosdombó Község Képviselőtestületének. 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vásárosdombó Község Képviselőtestületének. 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vásárosdombó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

TERÜLETLEÍRÁS. Pécsett 2009. május 10-ére kitűzött

TERÜLETLEÍRÁS. Pécsett 2009. május 10-ére kitűzött TERÜLETLEÍRÁS a Pécsett 2009. május 10-ére kitűzött időközi polgármester-választásra, és a 8. számú egyéni választókerületben időközi önkormányzati képviselőválasztásra I. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÓKERÜLET

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2002.( 03.30.)számú rendelete a szociális szolgáltatásokról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2002.( 03.30.)számú rendelete a szociális szolgáltatásokról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2002.( 03.30.)számú rendelete a szociális szolgáltatásokról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Aidinger János út. Sztárai Mihály út Csontváry utca. Nagy Imre út Vásártér. Sarolta utca Lahti utca. Sarolta utca. Krisztina tér. Uránvárosból indul

Aidinger János út. Sztárai Mihály út Csontváry utca. Nagy Imre út Vásártér. Sarolta utca Lahti utca. Sarolta utca. Krisztina tér. Uránvárosból indul 1 Uránváros Olympia Üzletház Mecsek Áruház Kulturális Központ PÉTÁV Megyeri kishíd Expo Center Vásártér Nagy Imre út Sarolta utca Lahti utca Krisztina tér Aidinger János út Sztárai Mihály út Csontváry

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETLEÍRÁSA

TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETLEÍRÁSA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETLEÍRÁSA PÉCS - HIRD Balázsmalom Bodormán út Cseresznyés út Égett major Hadik András utca Haladás utca Harangláb utca Harangvirág utca Hármashegy utca Hirdi út Hirdi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 3/2014. (II. 20.)

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 3/2014. (II. 20.) Pusztavám Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2014. (IV.15.) Önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Kötelező felvételt biztosító működési körzetek Grádus Tagóvoda körzete A Képviselő-testület 71/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozattal hagyta jóvá Akácfa utca Akácfa köz

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (VI.

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (VI. MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (VI. 12.) sz. Önkormányzati Rendelete A Köztisztaságról, valamint a Település Szilárd Hulladékkal kapcsolatos helyi Közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2002. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2013. (IX. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRÓL

15/2013. (IX. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRÓL MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (IX. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRÓL Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 131/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. június 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére A települési

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Torony Község Önkormányzata

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzata 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól Bucsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

16 / 2008. (VIII.15.)

16 / 2008. (VIII.15.) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben