I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában, 39. (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználókra, ideértve az ingatlant életvitelszerűen használókat, továbbá az együttesen használt tárolóedény esetén a tulajdonosi közösségeket, lakásszövetkezeteket és a társasházakat a Ht. 39. (3) bekezdésére tekintettel, a Ht. 2. (1) bekezdés 15. pont szerinti gazdálkodó szervezetekre, valamint közszolgáltatóra. (2) A rendelet hatálya kiterjed a Pécs Megyei Jogú Város rendszeres közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra. A közszolgáltatás különösen az alábbi tevékenységekre terjed ki: a) a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. (2) bekezdésében meghatározott hulladékokkal kapcsolatosan a Ht. 2. (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott tevékenységeknek közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az 1. mellékletben felsorolt edénytípusok tekintetében, vagy e rendeletben megjelölt egyéb módon történő végzésére, b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos lomhulladék évente legfeljebb két alkalommal a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén történő gyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására, c) a Ht. 2. (1) bekezdés 43. pontjában meghatározott a Közszolgáltató által közzétett járatprogram szerint elszállított települési hulladék Ht. 2. (1) bekezdés 2. pontja szerinti kezelésére, d) a c) pont szerinti települési hulladék Ht. 2. (1) bekezdés 5. pontja szerinti elkülönített gyűjtésére, 1

2 e) Pécs Megyei Jogú Város rendszeres közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén, a Ht pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra. 2. Pécs Megyei Jogú Város rendszeres közszolgáltatással ellátott belterületének utcajegyzékét az 1. függelék, a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részéit a 2. függelék tartalmazza. Az 1. függelékben és a 2. függelékben bekövetkező változásokat a Közszolgáltató tájékoztatásul a helyi újságokban és a honlapján köteles előzetesen közzétenni. 2. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. Az ingatlant életvitelszerűen használó: akinek a lakcímnyilvántartás szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye az adott ingatlanban van, vagy akként nyilatkozik, hogy az ingatlant életvitelszerűen használja. 2. Átmeneti gyűjtőpont: a település szilárd hulladékának átvételére ideiglenes jelleggel (útfelbontás, -építés, közműfektetés, vagy más fontos ok miatt) legfeljebb három hónapi időtartamra kijelölt hely, ahonnan a Közszolgáltató a térítésmentesen kihelyezett közösségi gyűjtőedényből történő elszállítással teljesíti közszolgáltatási kötelezettségét. Az átmeneti gyűjtőpontot a Közszolgáltató javaslata alapján az Önkormányzat jelöli ki és felhívás útján kerül közzétételre. A kihelyezett gyűjtőedényzetnek a gyűjtőpontot igénybe vevő ingatlanhasználók szerződéseiben rögzített mennyiségű hulladék tárolását kell biztosítani. 3. Egyedülálló ingatlanhasználó: az ingatlanban a Hatóság által kiadott igazolás szerint egyedül élő természetes személy ingatlanhasználó. 4. Hatóság: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Osztály Okmányiroda (7621 Pécs, Kossuth tér 1.) 5. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. törvényben ingatlanként meghatározott ingatlanok köre. 6. Kerti biohulladék: közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött, szennyeződésmentes, komposztálható növényi kerti hulladék (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács, stb.) és kötegelve, valamint műanyag zsákokban elhelyezve kerül kihelyezésre a 10. (1) bekezdésben meghatározottak szerint. 7. Közterület kezelője: a BIOKOM Nonprofit Kft. 8. Közös tárolóedény használat: a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésének azon módja, amikor egy tulajdonosi közösség, társasház, lakásszövetkezet az egyes ingatlanokban keletkező háztartási hulladékot egy közös edénybe gyűjti, és ebben adja át a Közszolgáltatónak, továbbá a közszolgáltatás díját egy összegben közösen, vagy az egyes ingatlanhasználók a közösség által meghatározott arányban külön fizetik meg a közszolgáltatónak. 2

3 9. Szomszédos ingatlanok: amelyek oldalhatára egymással érintkezik. Ilyennek minősülnek az ugyanazon telken épült önálló épületek és egy ingatlanon lévő nem társasházi lakások. II. FEJEZET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 3. A közszolgáltató 4. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatást a közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény 9. (1) bekezdés k) pontjában foglalt szabály szerint Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén kizárólagosan a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni. (2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatást január 1-től számított 5 éven keresztül látja el az erre az időtartamra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. 4. A közszolgáltatás igénybe vétele 5. (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. (2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: a) a közszolgáltatás első igénybevételével, b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja, c) a szerződés írásba foglalásával. (4) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: a) a felek megnevezése és azonosító adatai, amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is: a felek neve, címe, társasházak, lakásszövetkezetek esetén adószám, bankszámlaszám, valamint a közös képviselő neve és címe, továbbá természetes személy esetén a személyes adatok közül az anyja neve, születési helye és ideje, tulajdonosi közösségek esetén a közösség képviseletét ellátó azonosító adatai, b) a szerződés tárgya, c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások, e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja, f) a szerződés időbeli hatálya, 3

4 g) a közös tulajdonú ingatlan esetében a Ht. 52. (5) bekezdés szerinti nyilatkozat az ingatlant életvitelszerűen használó további tulajdonosról, valamint közös használat esetén az ingatlant életvitelszerűen használó további személyekről. h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek. (5) A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlanhasználó köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. (6) A Közszolgáltató jogosult az 5. (4) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. (7) Szünetel a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és az üresedés várható időtartamát legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző munkanappal bezárólag a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban leadott nyilatkozattal, faxon, vagy levél formában bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult. A szünetelésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni. (8) A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszaknál rövidebb időre vette jogszerűen igénybe. III. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 5. A települési szilárd hulladék elhelyezése 6. (1) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen jelenleg a kökényi hulladéklerakóban (Kökény 057,059, Szilvás 020/1, 021 hrsz.) és a görcsönyi 031 hrsz-ú hulladéklerakóban hulladékudvarban, vagy a Közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. 4

5 (2) Az Önkormányzat gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a szükséges gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és működtetéséről a Közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezése, tárolása és megközelítése céljára. 7. (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele heti 2 alkalommal kötelező, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein. A város rendszeres közszolgáltatással ellátott belterületén egyedi megállapodás alapján heti 3 szállítás is igénybe vehető. A város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein a hulladékszállítási közszolgáltatás heti egy alkalommal kötelezően igénybe veendő szolgáltatás. (2) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein. A közszolgáltatásba bevont külterületek esetében kijelölt gyűjtőponton a Közszolgáltató konténert köteles elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása céljára, melynek elszállításával tesz eleget a közszolgáltatási kötelezettségének. (3) A választható szabványos tárolóedények felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. A gyűjtés gyakoriságának figyelembe vételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 70 liter, tárolókapacitás rendelkezésre álljon ingatlanonként. (4) Közösen használt tárolóedény esetén tárolókapacitás kedvezmény illeti meg az igazoltan egyedülálló ingatlanhasználó tekintetében a társasházat, lakásszövetkezeti házat, tulajdonosi közösséget a 70 l tárolókapacitás 50%-ának mértékéig. Az egyedülálló ingatlanhasználó kedvezményének igazolásához a közös képviselő köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani az egyedülálló ingatlanhasználó által beszerzett Hatóság igazolását, valamint az ingatlantulajdonos nevét, címét és azonosító adatait. (5) Családi házas övezetben két szomszédos ingatlanhasználó akik közül legalább az egyik egyedülálló a Közszolgáltatóval kötött írásbeli külön megállapodás alapján közös tárolóedényt használhat. (6) A (4) és (5) bekezdésben írt kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a Közszolgáltató tartja nyilván. A Közszolgáltató jogosult a nyilvántartott adatok ellenőrzésére a Hatóság adatai alapján. Eltérő adat esetén a Közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, vagy a kedvezményt megvonja. A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő köteles azt haladéktalanul bejelenteni, és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. (7) A tárolóedények beszerzéséről vásárlás, bérbevétel útján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja. 5

6 6. A települési szilárd hulladék elszállítása 8. (1) A Közszolgáltató a települési hulladékot heti két alkalommal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást és a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részeiről történő szállítást. A szállítás módjáról és idejéről az igénybevevőt a Közszolgáltató írásban vagy közzététel útján tájékoztatja, úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjéről is. (2) A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente legfeljebb két alkalommal a közszolgáltatás keretében külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. (3) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lomhulladékot szállítja el. (4) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: a) építési és bontási hulladék, b) veszélyes hulladék, c) háztartásokban keletkező vegyes hulladék, d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, e) kerti biohulladék, f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék. (5) A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezheti ki. (6) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 9. (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező kerti biohulladékot a házhoz menő kerti biohulladék gyűjtéssel érintett területeken külön gyűjti: a) a falombot, fűkaszálékot kifejezetten erre a célra szolgáló gyűjtőedényben, vagy áttetsző műanyag zsákban, b) a fanyesedéket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) kévébe kötegelve. (2) Az elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék elszállítási gyakorisága a március 1-től november 15-ig tartó vegetációs időszakban kétheti egy alkalom. A gyűjtési időszakot a Közszolgáltató az időjárás függvényében módosíthatja. A gyűjtési időszakról, a gyűjtésbe bekapcsolt területekről és a gyűjtési napról az érintetteket a Közszolgáltató honlapján és közlemény útján tájékoztatja. (3) A Közszolgáltató jogosult a kerti biohulladék gyűjtésére kihelyezett gyűjtőedény, vagy zsák tartalmát ellenőrizni. Amennyiben a zsákban nem kerti biohulladék került kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladék szállítását jogosult megtagadni. 6

7 IV. FEJEZET AZ INGATLANHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 10. (1) A települési hulladékot, beleértve az elkülönítetten gyűjtött lomot, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtés esetén, valamint a kerti biohulladékot a szállítási napokon reggel 6 óráig elszállítás céljából a 13. (1) bekezdésben meghatározottak szerint a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. (2) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. (3) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét. Abban az esetben, ha az ingatlanhasználó, vagy a gazdálkodó szervezet a többlethulladékot nem a jelzett zsákban helyezi el a tárolóedény mellé, a Közszolgáltató jogosult pótdíjról szóló számlát kiállítani. A pótdíj mértéke a jelzett zsák árának háromszoros összege. A pótdíj tárgyi ÁFA-mentes. (4) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni. 11. (1) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (különösen ilyen a forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, vagy ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. (2) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 12. A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról a Közszolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza. 7

8 13. (1) A Közszolgáltató a települési hulladékot, házhoz menő gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladékot és a kerti biohulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében, vagy a kijelölt gyűjtőpontokon, átmeneti gyűjtőpontokon, közterületen veszi át az ingatlanhasználótól. A kijelölt gyűjtőpontokat az 1. és 2. számú függelék tartalmazza. (2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a Közszolgáltatónak való átadás végett a forgalom akadályozása, vagy városképi okokból közterületre nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlanhasználó, vagy külön megállapodás alapján, díj ellenében a Közszolgáltató gondoskodik. 14. (1) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. (2) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények előkészítő, tárolóhelyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani, a tárolóedény biztonságos megközelíthetőségét biztosítani. A gyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. (3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza. (4) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról, javításáról/javíttatásáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia. (5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a közterületen állandó jelleggel a közterület kezelőjével egyeztetett, engedélyezett módon elhelyezett tárolóedények biztonságos, elgurulásmentes helyének kialakításáról. (6) Az ingatlanhasználó köteles az állandó jelleggel a közterületen elhelyezett olyan hulladéktároló edényt, melyet nem a Közszolgáltató bocsát rendelkezésre, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni. 7. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések 15. (1) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot kötelezően a Közszolgáltatónak átadni, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó szervezet részére befogadó nyilatkozat nem adható. (2) A gazdálkodó szervezetek tekintetében a közszolgáltatási jogviszony létrejön: a) a közszolgáltatás első igénybevételével, b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja, c) a szerződés írásba foglalásával. 8

9 (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely e rendelet alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt e rendeletben meghatározott tartalommal. (4) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének a Közszolgáltató által megjelölt határidőre, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékét a gazdálkodó szervezetnél keletkezett ennek megállapíthatósága hiányában 1 db 110 literes tárolóedény heti kétszeri ürítésének megfelelő hulladékmennyiség szerinti díjazás alapján kell meghatározni. 16. (1) A gazdálkodó szervezetekkel kötendő közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve. (2) A szerződésben meg kell jelölni: a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, b) a teljesítés helyét és módját, c) a gazdálkodó szervezet által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, d) az ürítési gyakoriságot, e) a közszolgáltatási díjat, f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját. 17. A szerződést a Közszolgáltató rendes felmondással nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban felmondhatja, ha Pécs közigazgatási területén megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben települési hulladéka keletkezett. 18. (1) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék tekintetében külön szerződést is köthet, ideértve a soron kívüli lomtalanítást, az elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtését. (2) A gazdálkodó szervezetek tárolóedényeinek tisztítása külön megrendelés alapján történhet. 19. Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező, díjhátralékkal nem rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen, legalább nyolc nappal korábban írásban a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, vagy levél formában bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult, ezzel kapcsolatos eljárására a 5. (8) bekezdés az irányadó. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni. 9

10 V. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20. (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot e rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, és annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. (2) A lakosság részére nyújtott Közszolgáltatás keretében a karácsonyi időszakot követően az ürítési napon a tárolóedények mellé kihelyezett, hulladékká vált karácsonyfák szervezett gyűjtéséről és elszállításáról a Közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik. (3) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a Közszolgáltató honlapján és közlemény útján értesíti a lakosságot. (4) A gazdálkodó szervezetek részére a (3) bekezdés szerinti szolgáltatást külön megrendelés alapján térítés ellenében végzi a Közszolgáltató. (5) A Közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére. A tárolóedény a Közszolgáltatótól előzetes megrendelés alapján megvásárolható vagy bérbe vehető. (6) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. (7) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. (8) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli. VI. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 8. A közszolgáltatási díj mértéke 21. (1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és az e rendeletben foglalt szabályok szerint. 10

11 (2) Közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. Az ürítési gyakoriság átlagszámának meghatározását a 2. melléklet tartalmazza. Az egységnyi díjtétel a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja, a közszolgáltatásba bevont külterületek esetében 70 l-es tárolóedény alapul vételével meghatározott egyszeri ürítés díja. (3) Engedményes díj illeti meg a 70 vagy 80 literes tárolóedényt egyedül használó 7. (4) bekezdés szerint igazoltan egyszemélyes háztartásban élő ingatlanhasználót (egyedülálló ingatlanhasználó), aki Pécs közigazgatási területén belül közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Az engedményes díj a 70 vagy 80 literes tárolóedény mindenkori díjának 60%-a. Az engedményre való jogosultság igazolásához szükséges adatokat és dokumentumokat az engedményt igénylő köteles a Közszolgáltatónál igazolni, vagy hozzá benyújtani. (4) A közszolgáltatásba bevont külterületek esetén a 70 literes tárolóedény heti egyszeri ürítése díjának megfizetésére köteles azon ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója, akinek az ingatlanát az önkormányzati adatszolgáltatás, vagy a használó erre vonatkozó nyilatkozata szerint bárki életvitelszerűen használja. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 9. A közszolgáltatási díj megfizetése 22. (1) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlanhasználó. (2) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak képviseletre feljogosított szerve közös edény használat esetén a tárgyévet megelőző év december 1-ig a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díjnak az egyes ingatlanhasználókra történő felosztását tartalmazó határozatot, valamint az egyes ingatlanhasználók nevét és személyes adatait (5. (4) bekezdés a) pont), a Közszolgáltató köteles a díjat tartalmazó számlát a tárgyév január 1-jét követő időszakban az egyes ingatlanhasználók nevére kiállítani. A használt edény mérete, száma és a felosztást tartalmazó határozat a felosztási arányszámok tekintetében tárgyéven belül június 1- ig, vagy december 1-ig módosítható. Ebben az esetben a Közszolgáltató a következő negyedévtől kezdődően állítja ki a módosított arányszámoknak megfelelő számlát. Egyéb esetekben a szerződés csak a személyi adatok tekintetében módosítható. A Közszolgáltató e rendeletben előírtaknak nem megfelelően előterjesztett bejelentést elutasítja. (3) A Közszolgáltató a számlát az ingatlanhasználónak negyedévente, az együttesen használt tárolóedény esetében a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak, valamint a gazdálkodó szervezeteknek havonta küldi meg. 11

12 (4) A Közszolgáltató a számlát a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint állítja ki, és az abban foglaltak figyelembevételével küldi meg ingatlanhasználó részére. 23. (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal, használóval együttesen köteles a változás tényét az új használó adatainak megjelölésével 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos, használó és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni. (2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés (1) bekezdésében nem említett elemeiben bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a Közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről. (3) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést, és az általa használt tárolóedény típusáról a Közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú tárolóedény heti kétszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti. (4) Amennyiben a Közszolgáltató az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződésben rögzítettnél, vagy a vélelmezettnél nagyobb, valamint több tárolóedényt használ, a Közszolgáltató ezen szerződés módosításról a fogyasztót értesíti, egyidejűleg jogosult a fogyasztó által ténylegesen használt edények szerinti ürítési díjat részére leszámlázni. 24. (1) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a díj megfizetését, ha a Közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének a szállítási menetrendnek megfelelően nem tesz eleget. (2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás, vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a Közszolgáltató a tárolóedényt a rendszeresített járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni. 25. (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék a Ht. 52. (1) bekezdése rendelkezése szerint adók módjára behajtandó köztartozás. 12