BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: NEU DOMOL WC-REINIGER - CITRUS ÚJ DOMOL WC-TISZTÍTÓSZER- CITRUS ILLAT A keverék egyéb kódja: / EAN: A keverék megfelelı azonosított felhasználása: WC kagyló tisztításához ajánlott keverék lakossági és egyéb közületi felhasználásra Ellenjavallt felhasználása: nem keverhetı más termékekkel, savra érzékeny felületeken (pl. márvány, zománc) nem használható. 1.3 Gyártó: Thurn Produkte GmbH & Co. KG, Bövingen 108 D Much Németország Tel.: ++49 (0)2245/609-0 FAX: ++49 (0)2245/ Biztonsági adatlap információ: Felelıs személy: Segélyhívó szám: Tel: ++49 (0)700/ (Németország) Forgalomba hozó: Dirk Rossmann GmbH Isernhagener Str. 16., D Burgwedel Telefon: +49-(0) Telefax: +49 (0)5139 / Termékinformáció: Termékinformáció Tel: Magyarországi forgalmazó: ROSSMANN Magyarország Kft. H-2225 Üllı, Zsaróka út 8. Tel.: Fax: Információ: Gyuris Fruzsina Tel.: Fax: Sürgısségi tájékoztatás: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: (díjmentesen hívható zöld szám) Tel: A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA A keverék a vonatkozó jogszabályok alapján nem veszélyes osztályba sorolt, jelölésre nem kötelezett. A keverék osztályozása a 1272/2008/EK rendelet szerint: az adatlap kiállításának idıpontjában nem kötelezı, a keverék nincs osztályozva. A keverék osztályozása az 1999/45/EK irányelv és a 44/2000 EüM rendelet elıírása alapján: a keverék nem veszélyes osztályba sorolt. A biztonsági adatlap kérésre a foglalkozásszerő felhasználók részére rendelkezésre áll. 1/10

2 Lehetséges veszélyek az emberre és a környezetre: Fizikai- kémiai veszélyek: rendeltetésszerő felhasználás és tárolás esetén nincs, a kezelés során figyelembe kell a termék savas hatását. Egészségügyi veszélyek: szembejutás és tartós, gyakori bırrel való érintkezése során irritálhatja a szemet és a bırt. Környezeti veszélyek: rendeltetésszerő felhasználás esetén nincs. Egyéb veszélyek: kiömölve csúszásveszélyt okoz. CÍMKÉZÉSI ELEMEK Veszély jel, veszély szimbólum, veszély megnevezés: nincs A veszélyre figyelmeztetı R-mondatok: környezeti vagy toxikológiai veszélyre utaló mondat nincs. A biztonságos használatra vonatkozó S-mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S26 Ha szembe jut bı vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni A PBT és a vpvb-értékelés eredményei: PBT: nem alkalmazható vpvb-érték: nem alkalmazható 3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ Kémia leírás: nem ionos felületaktív anyag és szerves sav tartalmú illatosított vizes keverék. A termékben található jelölésköteles mennyiségő veszélyes összetevık az alábbiak. Osztályozás 1. sor: 67/548/EGK 1999/45/EK, Osztályozás 2. sor: 1272/2008/EK. A gyártói eredeti biztonsági adatlap kiállításának idıpontjában a felhasznált alapanyagok REACH regisztrációs számai tak rendelkezésre. Megnevezés CAS szám EINECS szám Index szám Citromsav (monohidrát) CAS: EINECS: Index szám:- Koncentráció tartomány m/m% 1-5 Xi Veszély-jel Eye Irrit. 2 Osztályozás Figyelmeztetı mondatok R36 H319 Etoxilált zsíralkohol CAS: EINECS:- Index szám:- 1 - <5 X N, Xi N Eye Dam. 1, Acut. Tox.4 R22, R41, R50 H302 H318 H400 Aquatic Acute 1, A figyelmeztetı mondatok teljes szövege a 16. pontban részletezve található. Az összetevık jelölése a címkén < 5 % nem ionos felületaktív anyag Tartalmaz illatanyagok (Limonene) A mosó és tisztítószerekre vonatkozó elıírás alapján az összetevıkre vonatkozó információ a következı weboldalon érhetı el: 2/10

3 4. ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Általános intézkedések: a keverékkel szennyezett ruhát azonnal el kell távolítani, vízzel le kell mosni a szennyezıdött bırfelületet. Belélegezve: rendeltetésszerő használat esetén nem releváns. Bırrel érintkezve: bı folyó vízzel le kell mosni a bırfelületrıl, majd ápolni kell a bırt. Tartósan fennálló bırirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Szembe jutva: azonnal, bı vízzel (min. 15 percig) mossa ki a szemet, a szemhéjak széthúzása mellett és a szemgolyó mozgatásával. A kontaktlencsét távolítsa el és szükség esetén forduljon szakorvoshoz. Lenyeléskor: mossa ki a szájüreget és bıven igyon rá vizet. Ne idézzen elı hányást, azonnal forduljon orvoshoz és mutassa be a csomagolást/biztonsági adatlapot. Utasítás az orvosnak: kezelés a fellépı tüneteknek megfelelıen. Akut és késleltetetten fellépı tünetek/károsító hatások: további toxikológiai információk a 11.pontban. Speciális ellátásra és az elsısegélynyújtásra vonatkozó elıírás: rendelkezésre további adat. 5. TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Tőzveszélyességi besorolás: a termék nem tőzveszélyes (vizes keverék) Alkalmazható oltószer: a környezeti tőznek megfelelıen kell megválasztani vízpermet, habbal oltó, porral oltó vagy szén-dioxid. Biztonsági okokból nem alkalmazható oltószer: nem ismert A termékbıl vagy égéstermékeibıl származó különleges veszély: tőzben keletkezı vegyületek: szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO 2 ). További mérgezı pirolízis termékek képzıdése sem zárható ki. Tőzoltók számára elıírt különleges védıfelszerelés: levegı-független légzıkészülék használat a keletkezı füst/gáz/gız belégzése ellen. További útmutatás: a keletkezett oltó-vízet és az égéstermékeket össze kell győjteni, nem szabad a csatornába engedni. A helyi hatósági elıírások szerint kell ártalmatlanítani. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŐ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN Személyi óvintézkedések: Gondoskodjon megfelelı szellızésrıl. Kerülje a keverék szembe jutását és a bırrel való tartós és gyakori érintkezését. A keverék kiömlés esetén csúszásveszélyt okoz! Környezetvédelmi óvintézkedések: ne engedje hígítás nélkül nagy mennyiségben a csatornába, talajvízbe és természetes vizekbe jutni. A területen való kiterjedést meg kell akadályozni, a talajban nem szabad hagyni a felszívódást. Kiömlés esetén sok vízzel kell hígítani. Nagy mennyiség szabadba kerülése esetén az illetékes Hatóságot értesíteni kell. Szennyezés mentesítés módja: folyadékmegkötı anyaggal (pl. homok, Kieselgél, általános megkötı anyag) fel kell itatni. Az összegyőjtött hulladékot a szakszerő ártalmatlanításig megfelelı, címkével ellátott, zárható hulladékgyőjtı tartályba helyezve kell tárolni. A felitatott anyagot az elıírásoknak megfelelıen kell ártalmatlanítani. A termék maradékát bı vízzel el kell mosni. Utalás más releváns fejezetekre: - biztonságos kezelés módja. lsd. 7-es pont - személyi védıfelszerelés lsd. 8-as pont - ártalmatlanítás módja lsd. 13. pont. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Biztonságos kezelés módja: a munkavégzés helyszínén megfelelı szellızést kell biztosítani. Kerülni kell a szembe jutást és a bırrel való tartós és gyakori érintkezést. A munkahelyi utasításokat maradéktalanul be kell tartani. Enni, inni, dohányozni tilos, az élelmiszerektıl elkülönítve kell tárolni. 3/10

4 A címkén levı utasításokat és figyelmeztetéseket maradéktalanul be kell tartani. A munkahelyi szabályokat figyelembe kell venni. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó higiéniás szabályokat be kell tartani. A munkaközi szünetek megkezdése elıtt, valamint a munka végeztével kezet kell mosni. Élelmiszerektıl, innivalóktól és takarmánytól távol kell tartani. Amennyiben étkezésre szolgáló helyiségbe lép, a szennyezett ruházatot és védıfelszerelést le kell venni. Tőz- és robbanásvédelmi elıírások: különleges elıírás nem szükséges Tároló helyiségekre és tartályokra vonatkozó elıírások: A terméket tilos átjárókban, lépcsıházakban tárolni. Csak az eredeti csomagolásban és jól lezárva tárolható. Betartandó tárolási szabályok: jól lezárt állapotban, fagytól védve, jól szellıztetett helyen, szobahımérsékleten. Együtt-tárolási utasítás: nincs korlátozás Tárolási osztály (VCI): 12 (nem tőzveszélyes folyadék) gyártó besorolás Speciális végfelhasználás:. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENİRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM Kiegészítı tudnivalók a technika berendezések kialakításához: nincs további utasítás, lásd a 7. pontot. Munkahelyi légtérben megengedett határértékek: a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet értelmében határértékkel rendelkezı anyagot a keverék nem tartalmaz. Általános higiéniai elıírás: a szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani. Kerülni kell a bırrel való tartós és gyakori érintkezést és a termék szembe kerülését. A szennyezett bırfelületet azonnal le kell mosni bı vízzel, a bır ápolása védıkrém használatával ajánlott. Munkaközi szünetekben és a munka befejezése után kezet kell mosni. A keveréket ételtıl-italtól és takarmánytól távol kell tartani. A termék gızét nem szabad belélegezni. A munkavégzés alatt tilos enni, inni és dohányozni. Személyi védıfelszerelések (nagymennyiségő, ipari felhasználás esetén) Légzésvédelem: megfelelı szellızés mellett nem szükséges Szem- arcvédelem: szorosan záródó, oldalról is védı szemüveget kell viselni a szembefröccsenés ellen (EN166) Kézvédelem: a rendeltetésszerő felhasználás esetén nem szükséges. A tartós vagy gyakori érintkezés és/vagy érzékeny bırő egyének részére védıkesztyő használata ajánlatos. A hordási idıt a bırproblémák kialakulásának elkerülése végett a minimálisra kell csökkenteni. A kesztyőnek áthatolhatatlannak és ellenállónak kell lennie a termék / az anyag / az alkalmazás / a kémiai összetétel ellen. A védıkesztyő gyártójának a felhasználásra, tárolásra, tisztítására és cseréjére vonatkozó elıírásait figyelembe kell venni. A védıkesztyő kiválasztásakor vegye figyelembe az áthatolási idıt, penetrációs értéket és degradációt. Kesztyőanyag: Ajánlás: Gumikesztyő (EN 374), Butilkaucsuk védıkesztyő (EN 374), Nitril védıkesztyő (EN 374). Megelızı intézkedésként ajánlatos a bırvédı krém használata. A megfelelı védıkesztyő kiválasztása nem csupán az anyagától, hanem egyéb minıségi jellemzıktıl is függ, amelyek gyártónként különbözhetnek. Mivel a termék különbözı komponensek keveréke, ezért a kesztyők tőrıképessége a termék használata közben elıre nem kiszámítható, a használat elıtt kipróbálást igényelnek. További információk a védıkesztyő kiválasztásához Megfelelı teszt eredmény hiányában A védıkesztyő anyagának kiválasztásakor a termék összetevıi kerültek figyelembevételre. Megválasztáskor a védıkesztyő elıállítója által megadott adatokra lehet támaszkodni. A védıkesztyő kiválasztásakor vegye figyelembe az áthatolási idıt, penetrációs értéket és degradációt. A kesztyőanyagon az áthatolási idıt a gyártótól meg kell kérdezni és azt pontosan be kell tartani. Elhasználódás esetén a kesztyőket azonnal le kell cserélni! 4/10

5 Testvédelem: munkaruházat viselése ajánlott. A védıruházat megválasztása a munkavégzés jellegétıl és a lehetséges hatásoktól függ. Termikus veszélyek: nem releváns Környezeti expozíció korlátozása: 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK A megadott adatok a keverékre vonatkoznak. Külsı megjelenés: folyadék Szín: sárga, trübös Szag: illatosított jelzet szerinti Szagküszöbérték: Fizikai-kémiai tulajdonságok: ph tartomány(20 C; hígítás nélkül) 2 3 Olvadáspont/tartomány o C: Forráspont/tartomány o C: Lobbanáspont: nem jellemzı Bomlási hımérséklet o C: Tőzveszélyesség (szilárd gáz): nem jellemzı Öngyulladás nem öngyulladó Robbanási tulajdonságok: nem robbanó Alsó/felsı robbanási határérték: nem jellemzı Oxidáló tulajdonságok: nem oxidáló Gıznyomás (20 C): Sőrőség (20 C) [g/cm³]: 1,045-1,055 Relatív sőrőség: nem jellemzı Gızsőrőség (levegı=1) Halmazsőrőség: nem jellemzı Viszkozítás (dinamikus): Párolgási arány nem jellemzı Megoszlási együttható n-oktanol/víz: nem jellemzı Vízben való oldhatóság: oldódik Zsíroldhatóság / Oldószer: Keverhetıség: Vezetıképesség: Felületi feszültség: Oldószer tartalom: További adatok: nak rendelkezésre 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Reaktivitás: nem reaktív. Stabilitás: elıírás szerinti tárolás és használat esetén nincs bomlás. Veszélyes reakciók: elıírás szerinti tárolás és használat esetén nincs. Kerülendı körülmények: elıírás szerinti tárolás és használat esetén nincs. lsd.7.pontot is. Kerülendı anyagok: erıs lúgok és erıs oxidálószerek. lsd.7.pontot is. Veszélyes bomlástermékek: elıírás szerinti tárolás és használat esetén nem keletkezik. Tőzben keletkezı termikus bomlástermékek az 5. pontban. 5/10

6 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK NEU DOMOL WC-REINIGER CITRUS Toxicitás/hatás Végpont Érték Egység Faj Vizsgálati módszer Akut toxicitás - oral Akut toxicitás - dermal Akut toxicitás - inhalatív Maró / irritatív hatások bırön Súlyos szemkárosodás / irritáció szemben Szenzibilizációs hatás nyálkahártyán / bırön Csírasejt mutagenitás Rákkeltı hatás Reprodukciós toxicitás Specifikus célorganizmus toxicitás egyszeri expozíció (STOT-SE) Specifikus célorganizmus toxicitás ismétlıdı expozíció (STOT-RE) Aspirációs veszély Légzıszervi irritáció Ismételt dózis toxicitás Tünetek Egyéb toxikológiai adatok Megjegyzés Besorolás számítási eljárás alapján. Citromsav (monohidrát) - CAS: Vizsgálati Toxicitás/hatás Végpont Érték Egység Faj módszer Megjegyzés Akut toxicitás - oral LD50 >2000 mg/kg Patkány - - Akut toxicitás - dermal LD50 >2000 mg/kg Patkány - - Akut toxicitás - inhalatív LC mg/kg Patkány - - Maró / irritatív hatások bırön Súlyos szemkárosodás / irritáció szemben Légzıszervi vagy bır szenzibilizáció nem irritatív irritatív nem szenzibilizál Csírasejt mutagenitás (in vitro) negatív Rákkeltı hatás Reprodukciós toxicitás nincs utaló adat a hatásra nincs utaló adat a hatásra 6/10

7 hányás, szaruhártya Tünetek homály, köhögés, hasi fájdalom, nyálkahártya irritációt Etoxilált zsíralkohol CAS: Toxicitás/hatás Végpont Érték Egység Faj Vizsgálati módszer Megjegyzés Akut toxicitás - oral LD mg/kg Patkány - - Akut toxicitás - dermal LD50 >2000 mg/kg Patkány Maró / irritatív hatások bırön nem irritatív Súlyos szemkárosodás / irritáció szemben Légzıszervi vagy bır szenzibilizáció Csírasejt mutagenitás erısen irritatív OECD 406 (Skin Sensitisation) OECD 471 (Bacterial Reverse MutationTest) nem szenzibilizál negatív Akut toxicitási adat a keverékre rendelkezésre. Elsıdleges irritáció: bırön: hosszantartó és/vagy ismétlıdı érintkezés esetén gyenge irritációs hatás lehetséges nem jelölésköteles Elsıdleges irritáció: szemben: reverzibilis irritációt válthat ki nem jelölésköteles Szenzibilizáció: a termékre vonatkozó jogszabályok kritériumai szerint értékelve nem várható szenzibilizáló hatás. További toxikológiai információ: a termék nem jelölésköteles. Rendeltetésszerő felhasználás és tárolás esetén a rendelkezésünkre álló ismeretek és gyakorlati tapasztalatok alapján a keveréknek nincs káros hatása az egészségre. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Általános ökológiai adatok: a termék rendeltetésszerő használata esetén nem kell környezetkárosító hatással számolni. A rendeltetésszerő használatot követıen a keverék a szennyvízzel együtt távozik. NEU DOMOL WC-REINIGER CITRUS Toxicitás/hatás Végpont Idıtartam Érték Egység Faj Vizsgálati módszer Toxicitás - hal Toxicitás - Daphnia Toxicitás - Alga Perzisztenia és lebonthatóság Bioakkumulációs potencial Megjegyzés rendelkezésre adat rendelkezésre adat. rendelkezésre adat lásd megjegyzést Mobilitás talajban PBT-und vpvbértékelés: További káros hatások Egyéb adatok rendelkezésre adat rendelkezésre adat. rendelkezésre adat rendelkezésre adat az összetétel nem tartalmaz AOX-et. 7/10

8 1 megjegyzés: a keverékben felhasznált felületaktív anyagok a 648/2004/EK rendelet elıírásainak megfelelı mértékben biológiailag lebonthatóak. A szükséges vizsgálati eredményeket bizonyító tesztek az illetékes hatóság kérésére a rendelkezésre állnak. Citromsav (monohidrát) - CAS: Toxicitás/hatás Végpont Idı- tartam Érték Egység Faj Vizsgálati módszer Megjegyzés Toxicitás - hal LC50 96h mg/l Carassius auratus - - Toxicitás - hal LC50 96h mg/l Leuciscus idus - - Toxicitás - Daphnia EC50 72h 120 mg/l Daphnia - - Toxicitás - Alga Perzisztenia és lebonthatóság Bioakkumulációs potencial További káros hatások IC5 7nap 640 mg/l 7nap 425 mg/l - 2nap 98 % - magna Scenedesmus - quadricauda Scenedesmus quadricauda - - OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-ellens/EMPA Test) vízmentes anyagra log Pow - < BOD mg/g Baktérium toxicitás EC50 - >10000 mg/l Pseudomonas subspicata DIN T Toxicitás/hatás Végpont Idı- tartam Etoxilált zsíralkohol CAS: Toxicitás hal LC50 96h <1 mg/l Toxicitás- Daphnia EC50 48h <1 mg/l Toxicitás - Alga EC50 72h Perzisztenia és lebonthatóság Érték Egység Faj Vizsgálati módszer Megjegyzés >0,4- <1 mg/l Brachydanio rerio Daphnia magna Scenedesmu s subspicatus - 28 nap >70 % ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK - irodalmi adat OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die- Away Test) irodalmi adat Hulladék kulcs (EWC-kód ): (veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer- lakossági használat) Felhasználatlan keverék: a helyi, hatósági elıírások szerint kell kezelni. Ne öntse nagy mennyiségben hígítás nélkül a lefolyóba! A terméket és a termék maradékát tartalmazó csomagolást nagy mennyiségben a veszélyes- vagy speciális győjtıhelyre kell vinni. Lehetséges ártalmatlanítás: speciális győjtıhelyre szállítva kontrollált körülmények között hulladékégetıben elégethetı vagy deponálható. Kiürült csomagolóanyag: teljesen kiürült csomagolóanyagot a szelektív hulladékgyőjtıben kell elhelyezni. Csomagolóanyag tisztítására víz ajánlott /10

9 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK ADR/RID (közúti-vasúti) szállításhttp://adr.shp.hu/hpc/web.php?a=adr&o=ld5mfdc13b UN-szám: nem alkalmazható Megnevezés: nem alkalmazható Osztály: nem alkalmazható Csomagolás csoport: nem alkalmazható Osztályozási kód : nem alkalmazható Veszélyességi címke: nem alkalmazható LQ (ADR 2011): nem alkalmazható LQ (ADR 2009): nem alkalmazható Környezeti veszély: nem alkalmazható Alagút korlátozás: nem alkalmazható ld5mfdc13bimdg (tengeri) szállítás UN-szám: nem alkalmazható Megnevezés: nem alkalmazható Osztály: nem alkalmazható Csomagolás csoport: nem alkalmazható Tengert szennyezı: nem alkalmazható Környezeti veszély: nem alkalmazható IATA (légi) szállítás UN-szám: nem alkalmazható Megnevezés: nem alkalmazható Osztály: nem alkalmazható Csomagolás csoport: nem alkalmazható Környezeti veszély: nem alkalmazható Felhasználónak szóló különleges elıírás: nincs Eltérı rendelkezés hiányában a biztonságos közlekedés során az általános intézkedéseket szükséges betartani. A 73/78-as MARPOL egyezmény II-es számú mellékletének és az IBC-kódnak megfelelıen az ömlesztett szállításra vonatkozó információ: nem releváns 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK A biztonságra, egészségre és környezetre vonatkozó speciális jogszabályok az összetevıkre és a keverékre vonatkozóan. Kémiai biztonsági értékelés: a keverékre kémiai biztonsági jelentés nem készült. A keverék besorolása és jelölési kötelezettsége: lásd 2. pontban Vízveszélyességi osztály: 1 gyengén veszélyes a vizekre (Besorolás a VwVwS ( ) vonatkozó elıírásai alapján, amely az ipari mérető kiszerelésre vonatkozik.) A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános elıírásokat be kell tartani. A biztonsági adatlap a keveréket ipari mennyiségben, foglakozásuk körében felhasználók számára rendelkezésre áll. Figyelembe vett jogszabályok évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól 9/10

10 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekrıl 1907/2006/EK rendelet REACH 1272/2008/EK rendelet GHS A BIZOTTSÁG 790/2009/EK RENDELETE - GHS 1. ATP A BIZOTTSÁG 286/2011/EU RENDELETE - GHS 2. ATP 67/548/EGK (veszélyes anyagok) 30. mőszaki hozzáigazításáról szóló 2008/58/EK irányelv 67/548/EGK (veszélyes anyagok) 31. mőszaki hozzáigazításáról szóló 2009/2/EK irányelv 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékérıl évi XCIII. Törvény a munkavédelemrıl évi LXXVIII. törvény A Genfben, május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról évi LXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzatról 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK A biztonsági adatlap 3. pontjában elıforduló R- és H-mondatok teljes szövege: R22 Lenyelve ártalmas R36 Szemizgató hatású R41 Súlyos szemkárosodást okozhat R50 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre H302 Lenyelve ártalmas H318 Súlyos szemkárosodást okoz H319 Súlyos szemirritációt okoz H400 Nagyon mérgezı a vízi élıvilágra A termék lakossági felhasználású, folyékony WC tisztítószer. A termék felhasználására vonatkozó további különleges elıírás nincs. A használati, adagolási utasítás a címkén található. A magyar nyelvő adatlap a gyártó által (überarbeitet am / Version: / 0001) kiadott eredeti német nyelvő adatlap és a termékminta adatai alapján készült. Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az elıírások kizárólag a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak biztosítását, nem helyettesítik a termékspecifikációt. A biztonsági adatlap a kezelésre, szállításra, tárolásra és az ártalmatlanításra fogalmaz meg ajánlásokat. Az adatok más termékre nem vonatkoztathatóak. Amennyiben a terméket más termékkel együtt használják, vagy összekeverik, úgy az adatlapban megadott adatok már nem használhatóak fel, az újonnan keletkezett keverékre új adatlap kiállítása válik szükségessé. A felhasználó felelıssége valamennyi, a kezelésre vonatkozó jogszabály betartása. A keverék kizárólag a megjelölt rendeltetési célra és az elıírt módon használható. Az eredeti német nyelvő adatlap összeállításához az összetevık beszállítói által biztosított biztonsági adatlapok kerültek felhasználásra. Az adatlapban felhasznált rövidítések a 15. pontban felsorolt jogszabályokban találhatóak meg. Az eredeti német nyelvő biztonsági adatlap kiállítójának adatai: Chemical Check GmbH, Wöbbeler Straße 2-4, D Steinheim, Tel.: , Fax: /10

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA domol Weichspüler Blue Sensation Készült: 2011. március 31. /Verzió:1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: domol

Részletesebben

1/10 oldal Készült a 453/2010/EK irányelvei alapján Felülvizsgálva: 2012. 09. 27. Kiadva: 2011. 02. 18.

1/10 oldal Készült a 453/2010/EK irányelvei alapján Felülvizsgálva: 2012. 09. 27. Kiadva: 2011. 02. 18. 1/10 oldal 1. A ANYAG ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. A anyag megnevezése: Gyorsaklór Felhasználási javaslat: Klórtartalmú, gyorsan oldódó vízfertıtlenítı granulátum, amely azonnal megemeli a víz szabad

Részletesebben

1/12 oldal Készült a 453/2010/EK irányelvei alapján Felülvizsgálva: 2012. 09. 27. Kiadva: 2011. 02. 18. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1/12 oldal Készült a 453/2010/EK irányelvei alapján Felülvizsgálva: 2012. 09. 27. Kiadva: 2011. 02. 18. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1/12 oldal 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. A keverék megnevezése: Duo Plus Tabs Felhasználási javaslat: Kétfázisú tabletta. Az egyik fázis klórtartalmú, gyorsan oldódó vízfertıtlenítı szer,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK rendeletek szerint Kiállítás dátuma: 2007.06.21. Verzió: 3 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2002. október 08. Felülvizsgálva: 2013. augusztus 13. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító / keverék neve: PURE MOSÓSZER GÉL - 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Rendelet szerint (EK) 1907/2006

BIZTONSÁGI ADATLAP Rendelet szerint (EK) 1907/2006 1/6. oldal 1. Az anyag /készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1 Kereskedelmi név: DPF-FAP direkt tisztító folyadék 1.2 Az importáló cég adatai Az importáló cég adatai Név Autochem Hungary

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2007. január 05. Felülvizsgálva: 2010. május 10.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2007. január 05. Felülvizsgálva: 2010. május 10. BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2007. január 05. Felülvizsgálva: 2010. május 10. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A készítmény neve: Ultra Max Extra fertıtlenítı hatású,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Clovin II Septon. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Clovin II Septon. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1776 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1776 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 02. 08. Oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX szélvédı- és üvegtisztító (szórópisztolyos)

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés idıpontja: 2013. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés idıpontja: 2013. szeptember 11. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: A47 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

oldal 1/8 Verzió: 1.1 Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.24 Előző verzió kiadása: 2013.06.18 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

oldal 1/8 Verzió: 1.1 Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.24 Előző verzió kiadása: 2013.06.18 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján domol Geschirr-Reniger Tabs Classic oldal 1/8 Verzió: 1.1 Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.24 Előző verzió kiadása: 2013.06.18 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1687 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: 2007. 01. 10. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 20.

Biztonsági adatlap Azonosító: 1687 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: 2007. 01. 10. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 20. Kiadás dátuma: 2007. 01. 10. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: PRELIX motor- és fémtisztító folyadék, vizes bázisú 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Felülvizsgálat kelte: - Kiadás dátuma: 2013. 01. 17. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Panda általános tisztítóhab 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA domol Bodenpflege Laminat & Kork Készült: 2009. december 18. / Verzió:1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1595 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1595 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2012. 11. 21. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték metálkék 5025 aeroszol 1.2. A

Részletesebben

SANO BRUNO Hungary Kft. 1 / 8. oldal SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L)

SANO BRUNO Hungary Kft. 1 / 8. oldal SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L) B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: SANO DRAIN LIQUID / LEFOLYÓ TISZTÍTÓ (1 L) Termékazonosító: 7290012117916 1.2. A keverék megfelelı

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS ZONOSÍTÁSA 1.1 Anyag kereskedelmi neve: Szódabikarbóna Az anyag egyéb azonosító kódja: EU szám: 205-633-8 CAS: 144-55-8 REACH regisztrációs szám 01-2119457606-32

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2012. február 22. Felülvizsgálat idıpontja: 2013. július 11. Verziószám: 2

Elkészítés idıpontja: 2012. február 22. Felülvizsgálat idıpontja: 2013. július 11. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékazonosító: 7290000288314 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2002. október 01. Felülvizsgálva: 2013. június 27. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA** 1.1. Termékazonosító: A termék

Részletesebben

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Ipari felhasználású, zsíros szennyezıdéseket

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1231 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1231 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 07. 13. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték főzöld 6018 aeroszol 1.2. A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1045 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1045 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 01. 13. Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KAMPEC szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol 1.2.A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1153 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1153 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2012. 11. 21. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO akrilfesték mohazöld 6002 aeroszol 1.2. A

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1615 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1615 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 02. 08. Oldalszám: 1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: RALLY keréktárcsa festék arany aeroszol 1.2. A keverék

Részletesebben

P R E V E N T m a t t f e k e t e f e s t é k a e r o s z o l ( ü z e m a n y a g á l l ó )

P R E V E N T m a t t f e k e t e f e s t é k a e r o s z o l ( ü z e m a n y a g á l l ó ) Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 03. 30. Oldalszám: 1/12 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT matt fekete festék aeroszol (üzemanyagálló)

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2014. 02. 07. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés idıpontja: 2014. 02. 07. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: 1015461 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. AZ ANYAG/KEVERÉKÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. AZ ANYAG/KEVERÉKÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 1. AZ ANYAG/KEVERÉKÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: LEFOLYÓCSŐ-TISZTÍTÓ GRANULÁTUM 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján)

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: CHEMITÄT VÍZKŐOLDÓ Egyéb azonosító kód: 5997473342728

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2012. 05. 03. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés idıpontja: 2012. 05. 03. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

oldal 1/9 Verzió: 1.0 Felülvizsgálat dátuma: 2015.03.01 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

oldal 1/9 Verzió: 1.0 Felülvizsgálat dátuma: 2015.03.01 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján oldal 1/9 Verzió: 1.0 Felülvizsgálat dátuma: 2015.03.01 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sani C. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Sani C. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

MaxBrillance mosogató 5L 2012. november 30. Verzió:1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. MaxBrillance mosogató 5L

MaxBrillance mosogató 5L 2012. november 30. Verzió:1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. MaxBrillance mosogató 5L BIZTONSÁGI ADATLAP MaxBrillance mosogató 5L 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: MaxBrillance mosogató 5L 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Irritatív hatású készítmény. Xi= irritatív R mondatok: R 36/38 Szem- és bırizgató hatású

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Irritatív hatású készítmény. Xi= irritatív R mondatok: R 36/38 Szem- és bırizgató hatású 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA DOMOL WC-WASSERKASTEN TABLETTEN Készült: 2009. szeptember 04. / Verzió: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2010.10.11. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Uszodavíz kezelésére alkalmas segédanyag.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat kelte: 2013. 01. 07. Kiadás dátuma: 2012. 11. 21. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Panda hideg zsíroldó 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Adatlap száma: NEOSIL-01 Oldalszám: 1 / 11 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Favédıszer Biocid termék. Kizárólag ipari és foglalkozásszerő felhasználásra. Ipari porlasztás, Nem ipari permetszórás

Favédıszer Biocid termék. Kizárólag ipari és foglalkozásszerő felhasználásra. Ipari porlasztás, Nem ipari permetszórás Ref. 130000005318/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 23.09.2013 23.09.2013 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Kleen Flo Tumbler Industries Ltd

Kleen Flo Tumbler Industries Ltd Honosítás kelte: 2011. 01. 13. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve: Üzemanyag adalék Cikkszám: 409 1.2 A keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0943 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0943 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 04. 07. Oldalszám: 1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: MAESTRO hıálló festék fehér 9003 aeroszol 1.2.A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0068 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0068 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 05. 12. Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PROFIX vágó, fúró, üregelı aeroszol acélokhoz és színesfémekhez

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA domol Raumspray Blütenfrische Készült: 2010. január 29. / Verzió: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény neve:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0657 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0657 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 05. 21. Oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: HIPPOLIT színtelen cipıápoló krém bırcipıkhöz 1.2.A

Részletesebben

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30-0000 1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31-0000 68551-12-2 polimer

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30-0000 1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31-0000 68551-12-2 polimer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Poli-Farbe NEO konyha és fürdıszobafesték Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.03.12. Oldal: 1/9

Poli-Farbe NEO konyha és fürdıszobafesték Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.03.12. Oldal: 1/9 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.03.12. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: konyha és fürdıszobafesték,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ponal Statik kétkomponens purhab oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 41140 Felülvizsgálat ideje: 30.11.2011 Nyomtatás ideje: 22.05.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Gépjármő akkumulátor A termék keverék.

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Gépjármő akkumulátor A termék keverék. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Gépjármő akkumulátor A termék keverék. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2011. augusztus 24. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés idıpontja: 2011. augusztus 24. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék kód: 1 20002 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE 510 oldal 1 / 11 BA száma : 153499 Felülvizsgálat ideje: 22.06.2015 Nyomtatás ideje: 22.06.2015 Előző verzió kiadása: 09.03.2015 1.1. Termékazonosító LOCTITE

Részletesebben

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

BRADOLIFE KÉZ- ÉS BŐRFERTŐTLENÍTŐ Kiadás/felülvizsgálat:2014.02.24. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: BRADOLIFE Kéz- és bőrfertőtlenítő 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2016 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2011. 04. 07. Oldalszám: 1/7

Biztonsági adatlap Azonosító: 2016 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2011. 04. 07. Oldalszám: 1/7 Kiadás: 2011. 04. 07. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX Citronella lámpaolaj 1.2.A keverék megfelelı azonosított felhasználása:

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés idıpontja: 2014. július 15. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés idıpontja: 2014. július 15. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 74113 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

: LINAX PLUS 10 L D/H/SK/CZ

: LINAX PLUS 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61607 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

ROSTEX METAL PRIMER Kiállítás kelte: 2009. 02. 02. 1/5

ROSTEX METAL PRIMER Kiállítás kelte: 2009. 02. 02. 1/5 Kiállítás kelte: 2009. 02. 02. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: (Valtti Metal Primer) Termékkód: 006 7550-7553 Felhasználás: festékiparban,

Részletesebben

Kleen Flo Tumbler Industries Ltd

Kleen Flo Tumbler Industries Ltd Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve: Szilikon tömítés Cikkszám: 470/471 1.2 A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0500 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0500 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 03. 16. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KAMPEC légy- és szúnyogirtó aeroszol 1.2.A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve: Moje Auto plastic cleaner Mőanyag tisztító (PLASTICS Preparation for

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2007.06.26. Verzió: 2 Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: D-HOS Felhasználási terület: Fertıtlenítı hatású mosópor. OTH-szám:

Részletesebben

PALOMA AIR DEO BUBBLE GUM BIZTONSÁGI ADATLAP

PALOMA AIR DEO BUBBLE GUM BIZTONSÁGI ADATLAP BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: PALOMA AIR DEO Termékazonosító: PARFUM: 5997270799244

Részletesebben

1. A készítmény és a társaság azonosítása. 2. A veszély azonosítása 2.1. Veszélyességi besorolás Fokozottan tőzveszélyes (F + ) irritatív (Xi)

1. A készítmény és a társaság azonosítása. 2. A veszély azonosítása 2.1. Veszélyességi besorolás Fokozottan tőzveszélyes (F + ) irritatív (Xi) Kiadás dátuma: 2008.04.24. Oldalszám: 1/7 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: szórással felvihetı, keréktárcsák, dísztárcsák, valamint

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61162 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 20013 05. 06. Felülvizsgálat: - Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Reál hideg zsíroldó 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Loctite 7234B Kit component oldal 1 / 10 BA száma : 152844 Felülvizsgálat ideje: 26.05.2015 Nyomtatás ideje: 14.11.2015 Előző verzió kiadása: 12.01.2015 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ. Telefon: 042 224 91 92 93, 042 224 91 54 02, 042 224-91-45-71

BIZTONSÁGI ADATLAP. Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ. Telefon: 042 224 91 92 93, 042 224 91 54 02, 042 224-91-45-71 BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2010. december 01. Felülvizsgálva: -- 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: A készítmény felhasználása: Lúgos lefolyótisztító

Részletesebben

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: hidrogén-peroxid >30%, ecetsav 5-15%.

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: hidrogén-peroxid >30%, ecetsav 5-15%. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2011.01.16 Felülvizsgálat idıpontja: - http://www.biztonsagiadatlap.hu

Elkészítés idıpontja: 2011.01.16 Felülvizsgálat idıpontja: - http://www.biztonsagiadatlap.hu B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő

Részletesebben

2015.06.19. Változat:2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. ROVATOXX Rovarirtó porozószer. 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

2015.06.19. Változat:2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. ROVATOXX Rovarirtó porozószer. 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: ROVATOXX rovarirtó porozószer OTH engedélyszám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1773 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: 2008. 02. 26. Oldalszám: 1/6

Biztonsági adatlap Azonosító: 1773 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás dátuma: 2008. 02. 26. Oldalszám: 1/6 Kiadás dátuma: 2008. 02. 26. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: MERCEDES téli szélvédımosó koncentrátum 1.2. A készítmény felhasználása: gépjármővek

Részletesebben

Kleen Flo Tumbler Industries Ltd

Kleen Flo Tumbler Industries Ltd Honosítás kelte: 2011. 05. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve: Diesel injektor tisztító Cikkszám: 795/796 1.2 A keverék megfelelı azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Clever White Attack. 4. SZAKASZ: Elsısegélynyújtási intézkedések. 5. SZAKASZ: Tőzvédelmi intézkedések

Biztonsági adatlap. Clever White Attack. 4. SZAKASZ: Elsısegélynyújtási intézkedések. 5. SZAKASZ: Tőzvédelmi intézkedések 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ. Telefon: 042 224 91 92 93, 042 224 91 54 02, 042 224-91-45-71

BIZTONSÁGI ADATLAP. Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ. Telefon: 042 224 91 92 93, 042 224 91 54 02, 042 224-91-45-71 BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2008. szeptember 12. Felülvizsgálva: 2010. november 25. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A készítmény neve: A készítmény felhasználása:

Részletesebben

Konyhai tisztítószer (32001) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP

Konyhai tisztítószer (32001) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.28. (2.verzió) Előző változat: 2013.10.15. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): Termékszám:

Részletesebben

Aceton (propán-2-on) 15-25 F R 11 CAS # 67-64-1 X i R 36 EU # 200-662-2 R 66 Index # 606-001-00-8 R 67

Aceton (propán-2-on) 15-25 F R 11 CAS # 67-64-1 X i R 36 EU # 200-662-2 R 66 Index # 606-001-00-8 R 67 Kiadás dátuma: 2006.03.30. Oldalszám: 1/8 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1.A készítmény azonosítása: MAESTRO akrilfesték ezüstmetál 9022 aeroszol 1.2.A készítmény felhasználása: szórással

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2013. január 9. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés idıpontja: 2013. január 9. Felülvizsgálat idıpontja: - Verziószám: 1 Felülvizsgálat idıpontja: B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 2019 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Somat Rinser oldal 1 / 9 BA száma : 3391 V001.0 Felülvizsgálat ideje: 20.08.2015 Nyomtatás ideje: 01.09.2015 Előző verzió kiadása: - 1.1. Termékazonosító Somat

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ceresit CS25 Trio Protect Sanitary Silicone - all colours oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 428454 Felülvizsgálat ideje: 30.06.2011 Nyomtatás ideje:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 2013. 04. 12. Felülvizsgálat: - Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Reál citromsavas vízkőoldó 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0304 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0304 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2007. 11. 06. Oldalszám: 1/8 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: CHIP kontakttisztító aeroszol 1.2. A készítmény felhasználása: elektromos

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE 586 known as Loctite 586 oldal 1 / 10 BA száma : 173083 Felülvizsgálat ideje: 27.05.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 02.02.2015 1.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE 290 oldal 1 / 10 BA száma : 153486 Felülvizsgálat ideje: 03.06.2015 Nyomtatás ideje: 22.06.2015 Előző verzió kiadása: 11.02.2015 1.1. Termékazonosító LOCTITE

Részletesebben

: FROSCH ALOE VERA DISH EF 500ML SO1

: FROSCH ALOE VERA DISH EF 500ML SO1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61687 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Besorolás a gyártó, az EU, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint: C

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Besorolás a gyártó, az EU, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint: C Concise(TM) Ätzflüssigkeit 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2010. 06. 02. Dokumentum szám: 10-7861-7 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK rendelet szerint) 1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve: PREPARATION FOR POLISHING BUMPERS Katalógusszám: 19-021 1.2

Részletesebben

2. SZAKASZ: Lehetséges veszélyek. 2.2. Címkeelemek: Címkézés (CLP) Figyelmeztetés: Veszély!

2. SZAKASZ: Lehetséges veszélyek. 2.2. Címkeelemek: Címkézés (CLP) Figyelmeztetés: Veszély! EU-Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU (REACH) rendelet szerint Feldolgozva: 2014.11.14. Verzió: 4. INJEKCIÓS HABARCS High Class gyantaragasztó Anyagszám INMÖHCHarz 1. SZAKASZ: Az anyag

Részletesebben

Terméknév: MOL Emolin 400 biostabil hűtő-kenő folyadék

Terméknév: MOL Emolin 400 biostabil hűtő-kenő folyadék Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 08. 06. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 16. Oldal: 1/(14) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Emolin 400 biostabil hűtő-kenő folyadék

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

R1 Ezüst-nitrát-oldat Wagner Pharma Kft. 1907/2006/EK REACH 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

R1 Ezüst-nitrát-oldat Wagner Pharma Kft. 1907/2006/EK REACH 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP Wagner Pharma Kft. 1907/2006/EK REACH 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat felújításának kelte: 2011.07. 06. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító (terméknév): A keverék

Részletesebben

K A M P E C s z ú n y o g - é s k u l l a n c s r i a s z t ó a e r o s z o l

K A M P E C s z ú n y o g - é s k u l l a n c s r i a s z t ó a e r o s z o l Kiadás dátuma: 2004. 06. 28. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1.A készítmény azonosítása: KAMPEC szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol 1.2.A készítmény felhasználása: rovarok elriasztására

Részletesebben

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen.

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. Biztonsági adatlap 4.verzió 2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállakozás azonosítása Készítés dátuma:2005.06.20 Aktualizáció dátuma:2013..01.03

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet szerint Oldalszám:1/12 1. S Z AK AS Z : Az a n y a g / k e v e r é k é s a v á l l a l a t / v á l l a l k o z á s a z o n o s í t á s a 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Hivatkozási szám: Anyag/Keverék:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ceresit CT 13 Homlokzati impregnálószer oldal 1 / 8 BA száma : 41854 Felülvizsgálat ideje: 02.06.2015 Nyomtatás ideje: 15.08.2015 Előző verzió kiadása: 31.03.2015

Részletesebben

Gépi tisztítószer (15040) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP

Gépi tisztítószer (15040) 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 2015.05.28. (2.verzió) Előző változat: 2013.10.15. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): Termékszám:

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 07.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 07.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64445 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2011. 06. 20. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító X-935 Polipropilén és Polietilén ragasztó Primer 1.2 A keverék megfelelı azonosított

Részletesebben

TEMADUR EFFECT EXTRA Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5

TEMADUR EFFECT EXTRA Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5 Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: Termékkód: 990 2588 Felhasználás: festékiparban, festék adalék szerkezeti

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító : INK-0304 Márkanév Page 1/10 Felülvizsgálat dátuma 20.11.2013

Részletesebben