ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr."

Átírás

1

2 ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. Virágos Gábor fôigazgató

3 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2007 Budapest, 2008

4 4 Tartalomjegyzék BEKÖSZÖNTÔ 5 RÉGÉSZET 8 LABOR 14 GEODÉZIA 15 KUTATÁS 16 ÉPÍTÉSZET 19 KERT 28 RESTAURÁLÁS 31

5 5 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A jelen kiadvány a magyarországi kulturális örökségvédelem gyakorlati feladatokat ellátó, szolgáltatásokat nyújtó intézményének évi tevékenységét hivatott bemutatni rövid, szemléletes formában. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (K. Ö. SZ.) a régészeti lelôhelyek feltárásának szabályairól szóló miniszteri rendelet április 3-án életbe lépett módosítását követôen az Állami Mûemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ (ÁMRK) átalakításával jött létre. Az intézmény jogelôdjének tevékenységi köre a mûemlékvédelem komplex feladatainak ellátására terjedt ki, alaptevékenységként a kiemelt jelentôségû vagy veszélyeztetett helyzetû mûemlékek és környezetük együttes, mintaértékû kutatását elsôsorban azok régészeti feltárását és falkutatását, valamint építészeti tervezését és restaurálását végezte el. E feladatok ellátását az intézmény a mindenkori Alapító Okiratával összhangban 2007-ben továbbra is biztosította, mint tapasztalatokkal, referenciákkal rendelkezô, komplex mûemlékvédelmi szolgáltatást nyújtó mûhely. Pályázatok, fejlesztések, felújítási szándék esetén továbbra is egységes szervezésben tudjuk biztosítani a komplex örökségvédelmi feladatok ellátását. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat néven megújult és átalakított intézmény elsôdleges feladata azonban 2007 áprilisától a nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelôzô régészeti feltárások elvégzése, illetve koordinálása lett. Mivel az autópálya-építések és más állami infrastrukturális fejlesztések, az EU-s projektek, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódó egyéb beruházások miatt a régész szakma a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel több feladattal találta magát szembe, az Oktatási és Kulturális Miniszter indokoltnak találta a felmerült problémák kezelésére egy országos illetékességû szolgáltató intézmény felállítását. A Szakszolgálat egyik legfôbb feladata a feltárásra és dokumentációra vonatkozó egységes standardrendszer kidolgozása és az eredmények feldolgozásának egységesítése. Hatásköre a évben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. által végzett, illetve a Vásárhelyitervhez kapcsolódó 100 millió forint nettó értékhatár feletti beruházásokra, valamint az 1,5 milliárd forint feletti egyéb fejlesztésekre terjedt ki. Más beruházások esetében a feltárási feladatok egyelôre továbbra is a területileg illetékes múzeumok hatáskörében maradtak. A K.Ö.SZ. az egyes feltárásokat projektrendszerben végzi, az adott beruházásokhoz állítja fel a munka elvégzéséhez szükséges csapatokat, illetve von be feltáró intézményeket a szakmai feladatellátásba. Alapmûködésének anyagi forrásai a központi költségvetésbôl származnak, a feladatok eseti költségeit pedig a beruházási projektek biztosítják. Ebben a rendszerben a feltárások költségei a beruházók számára is jobban kalkulálhatók, mivel az egyes szolgáltatások költségszámítási tételei elôre meghatározott, az intézmény honlapján közzétett adatok. Az egyes projektekbe az adott feltárást végzô intézményeket illetékességük, kutatási terveik és kapacitásuk alapján vonjuk be. A döntések meghozatalában, a szakmai alapelvek lefektetésében és a standardok kialakításában egy 8 fôs, a régészettudomány nemzetközileg elismert tudósaiból álló és Dr. Szabó Miklós akadémikus elnökletével dolgozó független tudományos tanácsadó testület is segítséget nyújtott. Remélem jelen kiadvány révén Ön is áttekintést nyer a Szakszolgálat munkájáról, amelynek célja mindannyiunk közös ügye, nemzeti kulturális örökségünk védelme. Dr. Virágos Gábor fôigazgató BEKÖSZÖNTÔ

6 6 BEKÖSZÖNTÔ Krúdy-ház A Dugovics Titusz tér sz. háztömb (az OMF, majd az ÁMRK, jelenleg pedig a K. Ö. SZ. székhelye) egykor három ingatlanból állt. A középsô rész elsô tulajdonosai a 18. század utolsó negyedéig követhetôk vissza. Az épületet Zenkl György építette át 1901-ben eklektikus stílusban ban a Fôvárosi Közmunkák Tanácsa ajánlott fel itt lakást Krúdy Gyulának és családjának. Krúdyék az év május 28-án költöztek az akkori Templom utca 15-be. Az író óbudai új magányába mást nemigen hozhatott magával, mint megroppant egészségét és jelentôs anyagi gondjait. Ki más tudná jobban kifejezni ekkori lélekállapotát, mint az ô melankolikus hangulatait egész életében mélyhegedû-hangon kísérô Szindbád, a keleti hajós, aki útrakelések és visszatérések közé esô élete során folyton megismétlôdô, elmaradhatatlan hajótörései közül az utolsót az óbudai parton szenvedi el? Szindbád olyanformán vetôdött az óbudai partra (a hajógyári sziget környékén), mint egy hajótörött, akinek nem volt válogatnivalója a menekülés módjában. A margitszigeti csodás éden után, mint lánya, Krúdy Zsuzsa írja, új lakásuk sivárnak tûnt: három szoba, sötét fürdôszoba, köves, szûk udvar. Az utcafront felôli dolgozószoba, amelynek ablakában az írót a képen is láthatjuk, a szombat-vasárnapi össztánctól zajos Korona-kávéházra nézett. Késôbb, hogy zavartalanul jöhessen-mehessen e (fél) világ és otthona között, ajtót vágatott itt a kapualj felé. Mégis, a vadevezôs leginkább megtérni akart az Ódonságok városában, nyugodtan alkotni, és ez a reménye gyönyörûen szövi át prózáját: Azon a területen, ameddig délben tizenkét órakor a plébániatemplom árnyéka ér, semmi hatalma sincs az ördögnek, akármilyen közel jönne a városba az erdôbôl. Tehát a torony árnyékába kell költöznünk mondá Szindbád, akinek ekkor az volt a Fotó: Petôfi Irodalmi Múzeum, Mûvészeti és Relikvia Gyûjtemény, ltsz. 2702

7 7 célja, hogy hátralevô életét lehetôleg távol töltse az ördögtôl Idézzük meg ebben az alkotói csendben lánya emlékképével: napközben néha lepihent szürkés-zöldes plüsshuzatú díványára, vagy Móric-székében (szabályozható hátú karosszék) olvasgatott. És írt szakadatlanul: a toronyóra rabja életének ebben az utolsó rövid, de jelentôs korszakában bôbeszédûen és Szép Ernô szavaival csodálatos, festhetetlen színnel, amely a régi fotográfiákon teszi nemesebbé az arcokat eleveníti meg a korabeli Óbudát. A plébániatemplom, a köré szervezôdô zegzugos utcák, boltíves kapualjak, kis udvarok, kocsmák és kávéházak, a megszólaló Flórián-szobor és a panaszkodó öreg kôszentek díszletei közt légiesen járkálnak valós és képzeletbeli hôsei az öreg gitárostól a rossz kövezeten tipegô óbudai kisasszonyokon át Mária királynéig. Múlt, jelen, volt és sosem volt a legtisztább irodalommá desztillálódik e kései mûvekben: A világ képe egy vízcsöppben is obszerválható. Egy kis házikóból éppen úgy megláthatni az életet magasztosságaiban, mint egy toronyból; tinta és papíros pedig elfér a legkisebb asztalkán is, hogy az erkölcsök megjavítása, fiatalok okulása, öregek mulattatása céljából soha be nem fejezhetô élettörténeteket lehessen írogatni, akár csak ilyen formában: Tegnap zivatar volt Óbudán, de mára kisütött megint a nap. Épp ennyi, egy vízcsöppnyi maradt Krúdy Óbudájából. A százesztendôs házikó körül ma már csak a modern világ képe obszerválható. Az óbudai mûemléki rezervátum részeként igaz, jelentôs változtatások után mégis visszaidéz még valamit az egykori idôkbôl. Homlokzatán tábla ôrzi Krúdy Gyula emlékét, lakásának szobái pedig ma könyvtárunknak adnak helyet, amely méltó funkció az író intellektuális nagyságához. Sárossy Péter BEKÖSZÖNTÔ

8 8 RÉGÉSZET RÉGÉSZETI IGAZGATÓSÁG A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat létrehozásával a nagyberuházások földmunkái során bolygatással, elpusztítással fenyegetett régészeti emlékanyag megmentése (felderítése, feltárása, rendsszerezése, feldolgozása) volt a cél, és hogy mindez az egyre növekvô kihívásoknak megfelelni képes, korszerû módon történjen. A szakmának szembe kellett néznie azokkal a tényekkel, amelyet egyrészt az utóbbi két évtizedben számban, és az érintett terület nagyságának tekintetében ugrásszerûen megnövekedett beruházások, másrészt az adott idôszakban képzett régészek számának csak kisméretû emelkedése és a megyei múzeumokban folyamatosan alkalmazott régészek számának csökkenô tendenciája jelent. Az ellentétek feloldását a munkaszervezés javítása jelentheti. A régészeti igazgatóság szervezeti felépítését a munkafolyamatokhoz való alkalmazkodás határozza meg. A topográfiai csoport a tervezés idôszakában támogatja a beruházókat, míg a megvalósuló projektekhez kapcsolódó, KÖH által meghatározott mértékû feltárási és régészeti szakfelügyeleti munka elôkészítését, koordinálását is külön csoport végzi. Regionális felosztásban minden területnek megvan a felelôse, aki a terepi munka hátterét ( adminisztratív, szervezési és kiszolgáló tevékenység) biztosítja, akár a helyi múzeumi szakemberek, akár a KÖSZ saját feltáró csapatai végzik az ásatást. A régészeket jogászok, mûszaki és gazdasági szakemberek segítik. A feltárások során adódó feladatokkal és az elôkerült emlékanyaggal a Feltárási- és feldolgozási csoport foglalkozik, amelyhez restaurátor mûhely és anyagvizsgálatokat végzô laboratórium tartozik. * A jelen ismertetô a KÖSZ saját ásatásairól ad áttekintést, a partner intézmények munkáját másik kiadványban foglaljuk össze.

9 9 Topográfiai csoport A 2007 ôszén létrehozott Topográfiai Csoport feladata a nagyberuházások és nyomvonalas beruházások esetén, még a beruházás elôkészítésének szakaszában az érintett területeken örökségvédelmi hatástanulmányok elkészítése, illetve partnerintézmények bevonásával ezek koordinálása. Feladatunk tehát ennek megfelelôen a beruházás miatt pusztulással fenyegetett kulturális örökségvédelmi elemek feltérképezése és hatásvizsgálata. Magyarország régészeti öröksége rendkívül gazdagnak mondható. Azonban szisztematikus kutatás hiányában nem tudjuk pontosan, hány régészeti lelôhely lehet az ország területén. Becslések szerint ez a szám mintegy 300 ezerre tehetô. Ebbôl azonban ma hozzávetôleg 70 ezer régészeti lelôhely ismert, ezeknek pontos, koordinátákkal meghatározott helyzete sokszor kérdéses, töredékét mérték csak fel térinformatikai módszerekkel. A Topográfiai Csoport mûködése a lelôhely-azonosítás terén tehát a régészeti kutatás számára is jelentôs eredményeket hoz. A terület kulturális örökségének feltérképezésekor összegyûjtjük az összes ismert szakirodalmi és adattári adatot. A beruházással érintett területen extenzív terepbejárást végzünk, és az összes örökségi elemet térinformatikai módszerrel a helyszínen rögzítjük, és térképre visszük. Az érintett területen lévô örökségi elemeket, amennyiben a régészeti jelenségek a felszínen is lokalizálhatóak, öt méteres pontossággal feltérképezzük, illetve a nem vizsgálható, de valószínûsíthetô helyzetekre is felhívjuk a figyelmet. Szükség esetén a mûszeres kutatást és légifotózást is bekapcsoljuk a kutatásba. Az elvégzett vizsgálatok alapján, a jogszabályi elôírások figyelembe vételével a hatástanulmány örökségvédelmi ajánlásokat fogalmaz meg a beruházások által a kulturális örökségben okozott károk hatáscsökkentésére. Ennek jelentôsége abban rejlik, hogy az esetek nagy részében már a terepbejárás során fény derül olyan örökségi elemek létére, amelyek a beruházás alatt vagy elpusztulnának, vagy csak a régészeti szakfelügyelet végzése során kerülnének elô, és feltárásuk a beruházás számára kiszámíthatatlan anyagi és idôbeli kockázatot jelentene. RÉGÉSZET

10 10 RÉGÉSZET A Bátaszék, Kálvárián (56. sz. fôút rekonstrukció/1. lelôhely) végzett megelôzô feltárás Bátaszék határában az 56. számú fôút rekonstrukciójához kapcsolódó megelôzô feltárások 2007 augusztusában kezdôdtek, m² nagyságú felületen. A lelôhelyen rézkori, bronzkori, római császárkori és középkori települési objektumok kerültek elô. A viszonylag kevés rézkori objektum a felületen megfigyelt egykori vízfolyás medrébe ásva, illetve annak közvetlen közelében került elô. A rézkori objektumok kis száma alapján egy kisebb közösség rövid ideig használt települése rekonstruálható. A telepobjektumok között néhány rézkori sír is elôkerült. A bronzkor idôszakát több különbözô kultúra és idôszak leletanyaga reprezentálta. A jellegzetes seprûdíszes kerámia a lelôhely kora bronzkori (Kr.e ) lakottságát, a mészbetétes töredékek a középsô bronzkori (Kr.e ) megtelepedést bizonyítják. A lelôhely déli részén (2. és 3. felület), az 56-os út mindkét oldalán egy késô bronzkori, a Kárpát-medence szinte teljes területére kiterjedô, úgynevezett halomsíros kultúra szórt szerkezetû, falusias települését lehetett megfigyelni, amely a Kr. e közötti idôszakra keltezhetô. A lelôhely középsô részén egy, még a kelták által alapított, de a római császárkorban is továbbélô, nagy kiterjedésû, sûrûn lakott település nyomait lehetett megfogni. A feltárás során lakóépületként, illetve gazdasági épületként funkcionáló, földfelszínre épített, oszlopos szerkezetû és félig földbe mélyített alapú épületek (ún. veremházak) nyomait, hulladék- és gabonatároló gödröket, edényégetô és sütôkemencéket, kutakat azonosítottunk. A település virágkora a Kr. u századra tehetô, de egy szórványként elôkerült késô római kori hagymafejes bronzfibula (ruhakapcsoló tû) és egy hasonló korú Constantinus-érme alapján - valószínûsíthetô, hogy még a 4. században is lakott volt. A lelôhely déli részén, az 56-os út nyugati oldalán (2. felület) Árpád-kori falusias település nyomait figyeltük meg. A faluhely közelében, egymástól mintegy 140 méterre két nyugat-kelet tájolású, háton fektetett, nyújtott helyzetû, melléklet nélküli, valószínûleg a középkori falu temetôjéhez tartozó csontvázas temetkezést tártunk fel. Czifra Szabolcs, Magyar Zsolt

11 11 Megelôzô régészeti feltárások a MOL Százhalombatta Perbál közötti gázvezetékének nyomvonalán november - decemberben a gázvezeték-fektetése elôtt megelôzô feltárást végeztünk a Pest megyei Tök község és Pilisvörösvár külterületén. A korábbi terepbejárások mindkét lelôhelyen Árpád-kori települést azonosítottak, ezeket a gázvezeték nyomvonala 5 m szélességben érintette, így kutatásaink is erre a sávra koncentrálódtak. Tök Dézsér-táj nevû határában feltártunk két földbe mélyített házat, négy árkot és két tûzhely átégett maradványát. A két, egymáshoz közel elhelyezkedô ház a korra jellemzôen félig földbe mélyített, ún. veremház. Nagyságuk 380 x 240, illetve 380 x 330 cm, de széles sátortetôjük miatt alapterületük nagyobb volt. A tetôt tartó gerendák cölöplyukait az épületek hosszabbik oldalának közepén találtuk meg. Padlójuk ledöngölt agyagpadló. Mindkét ház K-i sarkában kör alakú, nagyméretû kövekbôl kirakott kemence állt. Ezek keményre átégett, többször megújított sütôfelületét kerámiatöredékekkel tapasztották ki. A nagyobb épület DNy-i, keskenyebb oldalából sekélyebb, 1, 5 m hosszú árokszerû mélyedés, ún. nyél indul. Ez megfelel a korszakban gyakori nyeles veremházak típusának. Mindkét házban több kisebb gödör is volt. Az épületekben több összeilleszthetô fazéktöredéket és viszonylag jó állapotú vastárgyat köztük vaskést, kézifúrót találtunk. Az árkok a házaktól távolabb kerültek elô, az egyiknek lekerekített, derékszögben meghajló sarkát is megtaláltuk. A kerámia alapján a falut a tatárjárás elôtt, a században lakták. Pilisvörösvár Keréktanya nevû határrészén mely valószínûleg a középkori Kürt faluval azonosítható két téglalap alakú veremházat, egy nagyobb kemencét, a hozzá kapcsolódó munkagödrökkel és egy árkot tártunk fel. A nagyobb háznál a kemencét a DNy-i, hoszszabbik oldal falába ásták. Elôtte a padlóba nyújtott formájú gödröt mélyítettek, melybe a kemence hamuját húzták. A külsô, ovális kemencét és a hozzá kapcsolódó hosszúkás gödröt, melynek K-i oldalába kisebb, mélyebb gödröt, fülkét ástak, valószínûleg mûhelynek használták. Más Árpád-kori településekhez képest viszonylag kevés leletanyag került elô. Különlegesnek számít egy grafitos szürke import osztrák kerámia oldaltöredéke. A falut a késô Árpád-korban, a században lakták. Koller Melinda, Stibrányi Máté RÉGÉSZET

12 12 RÉGÉSZET Megelôzô régészeti feltárás az M31 autópálya nyomvonalán (Nagytarcsa, Urasági-dûlô) A dombháton húzódó, mintegy m² kiterjedésû területen Kr. u századra tehetô szarmata település részét tártuk fel, amely a mai felszín alatt cm közötti mélységben volt. A település objektumai között több rézkori sír, bronzkori és vaskori gödrök továbbá egy Árpád-kori kemence is volt, jelezve, hogy a terület több korszakban is lakott volt. A szarmata település egy patak melletti lankán alakult ki. A falu több veremházát, több száz gödrét, vermét, kemencéit és azok munkagödreit tártuk fel. A veremházak változó kialakításúak és méretûek voltak, belsô területükön cölöplyukakkal. A terület déli részén két tucat, jó kialakítású többrétegû kemencét találtunk, északi részén egy nagyméretû kút volt. A szarmata telep objektumait rendkívül változó méretû árkok választották el, amelyek arasznyi mélységtôl és szélességtôl a két-három méterig terjedtek. A megfigyelések szerint a szarmata falunak az autópálya nyomvonalába esô északi része lakóhely lehetett, míg a sûrûbb objektumrendszerrel fedett rész munka- és mûhelyterület volt, vagyis a telep részei funkcionálisan elkülönültek. A kiemelt kerámia- és csontleletanyag között számos fibula és karperec volt, továbbá azonosíthatók voltak a ben az M0 autópályához kapcsolódó ásatások során, az Üllô 5. lelôhelyen feltárt nagyméretû szarmata fazekastelep gyártmányai is. Ez utóbbi megyfigyelés is utal arra, hogy a lelôhely részletes tudományos feldolgozás után szervesen beilleszthetô lesz a tágabb környezetében korábban végzet feltárások sorába, így pontosabban rajzolva ki a mikrorégió régészeti-történeti képét. Mészáros Orsolya

13 13 Római kori villagazdaság Biatorbágy és Törökbálint határában a Tópark nagyberuházás területén Az M1-es autópálya mellett, a Hosszúréti-patak partján mintegy 1600 négyzetméteres felületen több periódusban épült római kori épületegyüttest tártunk fel. A Kr. u századra datálható villa fôépületének jelenleg hét helyisége azonosítható, korabeli átépítésekkel, áthelyezett falakkal, agyagpadlókkal. Padlófûtéssel, falfûtéssel ellátott volt, fûtôkamrája az épület hátsó falához csatlakoztatva található. Leégett tetôomladékának paticsmaradványai alapján a tetô lejtése itáliai mintára lapos, 14-15º-os volt. Az épület homlokzata fehér alapon piros indadíszes falfestéssel és stukkóval díszített volt, amelyet egyszer megújítottak. Egy oszloptöredék alapján díszített bejárati kapu, úgynevezett portikusz feltételezhetô. A falak egy részének alsó alapozási kôsora maradt meg több méteres hosszban, esetenként pedig mintegy cm magas falmaradványok ôrzôdtek meg. A fôépület körül a villához kapcsolódó gazdasági épületek több helyisége azonosítható. Falaikat jelentôs részben visszaszedték, vonalukat gyakran csak egy omladékos kôsor jelzi. A kôfalak mellett több helyen agyagfalú épületek nyomait is megfigyeltük. Az egyik falomladék alól került elô egy háborús támadás elôl agyagedényben elrejtett 247 darabból álló ezüst éremkincs, amelynek záróveretei Kr. u. 260-ra keltezhetôk, egyben meghatározva a villagazdaság pusztulási idejét. A pusztulást követôen pár évtized múlva a romokat elplanírozva újra használatba vették a területet. A villa fôépületének homlokzata elôtt, részben rajta mintegy egy méter széles, agyagba rakott kövekbôl álló falak mutatkoznak, amelyekhez fûtôcsatorna is kapcsolódik, egy újabb, a Kr.u. 4. századra datálható gazdaság nyomai. A villaépület környezetében található további római kori épületek és a nagyszámú római építészeti emlék alapján valószínûsíthetô, hogy a lelôhelyen a villagazdaságok mellett egy római kori polgári település (vicus) is kialakult. Miklósity Szôke Mihály RÉGÉSZET

14 14 LABOR Természettudományos Laboratórium A Laboratóriumban eddig a mûemlékekkel kapcsolatos épületdiagnosztikai vizsgálatok, a restaurátorok kutatásai során felmerülô és e kutatásokat támogató laborvizsgálatok, illetve a magyarországi építôkövek anyagvizsgálatai zajlottak (pl. budapesti fürdôk, Mátyás templom, Lónya, református templom) tól lehetôség van földtani, talajtani, kerámia- és csontvizsgálatokra is. A terepi földtani és talajtani megfigyelésekkel rekonstruálhatók az egykori üledékképzôdési környezet, a növényzettel, vízföldtani és éghajlati viszonyokkal összefüggô talajképzôdési folyamatok, illetve az egykori domborzat. A laboratóriumi rutin üledékföldtani és talajtani vizsgálatok mellett mikroszkópos elemzést végzünk, amivel a folyamatok sorrendje is megállapítható. Az ásatáson gyûjtött kôzetpéldányokat azonosítva az ásatáshoz közel esô természetes elôfordulások megadhatók. Az eredmények 2-3 D szelvényeken ábrázolhatók. A petrográfiai vizsgálat során a kerámiából készített 0, 03 mm-es vékonycsiszolatot vizsgáljuk polarizációs mikroszkóppal. A vizsgálattal a kerámiák nyersanyagáról kapunk információt, valamint megismerjük a kerámia szövetében lévô nem plasztikus elegyrészek típusát, mennyiségét és méretbeli eloszlását. Azonosítható a felhasznált nyersanyagok közül a szándékosan a nyersanyaghoz adott soványítóanyag, aminek ezáltal többé-kevésbé pontosan lehatárolható lehet a származási helye. Ezen túlmenôen a gyártástechnológiai viszonyokra is értékes információk nyerhetôk. Az archeozoológia az ásatásokon lelt gerinces állatmaradványok meghatározásával, elemzésével, természet- és társadalomtudományi értelmezésével foglalkozik. Információkat ad az ember-állat közötti viszonyra (ethnozoológia), a táplálkozási szokásokra, életmód jellemzôire. A laborban elvégzésre kerül az állatcsontok szakszerû mosása, szükség esetén restaurálása, archeozoológiai feldolgozása és rövid értékelése a lelôhely régészeti korszakai és fajok szerint.

15 15 Geodéziai Csoport A mûemlékvédelem feladatai között a helyreállítást, a feltárást és a tervezést megelôzô elôkészítô munkáknál, majd az ezeket követô dokumentáció készítésénél kap fontos szerepet a geodézia. Az általunk elkészített rajzi és elektronikus dokumentáció alapja a mûemléki helyreállítás többi résztvevôje régész, mûvészettörténész, restaurátor, építész, statikus, villamos tervezô, gépésztervezô, táj- és kertépítész, épület-diagnoszta munkájának, valamint egyéb, a munkákat érintô számításoknak (földtömeg, terület, térfogat, kihajlás, sülylyedés) és ábrázolásoknak (szintvonalas helyszínrajz, szelvényezés, térmodell készítés). Az azonos rendszerben történô mérés a több éven keresztül tartó helyreállítások és kutatások egységes rendszerbe foglalható dokumentálását teszi lehetôvé. A mûemlék-helyreállítási tevékenységbe 1993 óta bekapcsolódó Geodéziai Csoport az elmúlt évek során a mûemléki társszakmák munkatársainak köszönhetôen olyan tapasztalatokkal gazdagodott az általános geodéziához képest, amelyeknek köszönhetôen szakmailag elfogadottan, teljes mértékben eleget tudunk tenni a helyreállításokhoz kapcsolódó feladatoknak. Munkánk során ásatási felméréseket (Városlôd, római katolikus templom; Veszprémvölgy, apácakolostor; Vác, fôtér; Mihályi, Dôrykastély; Fertôd, Bábszínház; Bakonyszentlászló, római katolikus templom), építészeti felméréseket épületfelmérést, homlokzatmérést (Szécsény, kastély és várfal; Siklós, vár; Budapest, Divatcsarnok, Szépmûvészeti Múzeum; Tiszaszentmárton, római katolikus templom; kastélyok, kúriák, lakóépületek, templomok, várak, várromok), táj- és kertépítészeti felméréseket (Visegrád, palota kert; Budai vár, Savanyúleves-bástya, Déli kertek; Budaörs, temetô; Szabolcs, földvár) és egyéb szakági felméréseket (csatornahálózat, villamos vezetékek) végzünk. Az elmúlt tizenöt évben több száz mûemlék-helyreállításnál voltunk jelen. GEODÉZIA

16 16 KUTATÁS Kutatási Igazgatóság Épületkutatás alatt összefoglalóan mûemléképületek építészettörténeti kutatását, falkutatását és régészeti ásatását értjük (az utóbbi esetben tevékenységünk nagyrészt elkülönül a nagyberuházásokhoz kötôdô feltárásoktól). Részlegünkön mûvészettörténészek, régészek, rajzolók dolgoznak. Megrendelôink széles körbôl kerülnek ki: mindazok a mûemlék tulajdonosok (egyházak, önkormányzatok magánszemélyek, társaságok stb.), akik szeretnék (vagy kénytelenek) mûemléküket felújítani. Mivel e felújításokhoz ma már alapkövetelmény sokszor törvényi elôírás is, hogy valamilyen tudományos anyag álljon rendelkezésre, általában minket keresnek meg problémáikkal. Az álló mûemléképületek kutatása az épület jellegétôl, értékeitôl és a beavatkozás mértékétôl függôen széles skálán mozoghat. Mindenekelôtt ha mód van rá igyekszünk elvégezni a szükséges forráskutatást, ami a föllelhetô írott, képi források, esetleges tervanyag összegyûjtését jelenti. Szükség lehet értékleltárra (az épület jelenlegi állapotának helységrôl helyiségre készített, inventarizált leírására) is. Egy ilyen értékfelmérés az építésznek is számtalan információval szolgál a tervezési folyamat során. Gyakran elôírás, hogy a felújítást szondázó falkutatásnak kell megelôznie, mely a korábbi építészeti periódusok, építészeti elemek, színezés meghatározására irányul, különösen, ha azok eredményei beépíthetôk a készülô tervekbe. Sok esetben a kivitelezés közben is kell megfigyeléseket végezni, hiszen a felújítás során is kerülhetnek elô olyan részletek, amelyek dokumentálása az utókornak fontos, számtalan esetben pedig az építészt is segítheti a mûvezetésben egy-egy konkrét kérdés eldöntésében. Olykor szükségessé válhat, hogy a mûemléképületben régészeti feltárást folytassunk, különösen, ha a mûemlék egyben nyilvántartott régészeti lelôhely is. Speciális csoportját képezik ennek a körnek a várromok, melyek idegenforgalmi jelentôségét napjainkban kezdik ismét felfedezni. A régészet eredményei természetszerûleg szorosan összekapcsolódnak a felmenô falak falkutatásával, így azok nem választhatók szét, hiszen egyazon emlék kétféle megközelítéssel végzett, egymást kiegészítô vizsgálatáról és értékelésérôl van szó. Részlegünk e kettôt egymással összekapcsolva végzi.

17 17 Regéc, vár A Zempléni-hegység egyik nyugati hegygerincén emelkedô regéci vár magját az Aba nemzetség tagjai emelték 1300 körül. A rozgonyi csata után királyi vár lett elôtt Regéc várát a Szapolyaiak szerezték meg, s birtokolták is 1541-ig. Ezután birtokosai sûrûn váltották egymást ben Esterházy Miklós kapott rá adománylevelet. Tôle I. Rákóczi György ostrommal vette el 1644-ben, s ezután már a vár Rákóczi-kézen is maradt pusztulásáig. A Thököly-felkelés idején is komoly szerepet játszó várat 1686-ban rombolták le a császári csapatok. A régészeti kutatás 1999-ben kezdôdött el, a vár mintegy harmada lett feltárva, már eddig is igen gazdag, elsôsorban 17. századi leletanyag került itt elô, mely jól reprezentálja egy fejedelmi rezidencia egykori mindennapi életét. Különösen kiemelkedôek a közelmúltban felfedezett török falicsempék, a bokályok, melyek pontos párhuzamai egyelôre csak Sárospatakról és Kairóból ismertek. Simon Zoltán Siklós, vár Az 1960-as években már helyreállított vár új funkciójához kötôdô tervezett felújításokat megelôzôen mûemléki és régészeti kutatást végeztünk a területen. Ennek során minden eddiginél teljesebb képet alkothattunk a vár építéstörténetérôl. A vár a 13. század elejétôl a Siklósi család kezén volt, majd a 14. század végén Garai Miklós nyerte adományul. A legújabb kutatások során alapos feltárásokat végezhettünk a Garaiak 15. századi palotájában, amely a Siklósiak korábbi várának elbontásával több lépésben jött létre. Az U alaprajzú, toronnyal megerôsített épületegyüttest ülôfülkés ablakok, díszes párkányok és festett nyíláskeretek díszítették. Kiemelkedô mûvészi teljesítmény a vár déli homlokzatán látható Garaicímeres zárterkély. Perényi nádor építette a várkápolna késô gótikus szentélyét. Az ásatásokon elôkerültek a reneszánsz loggia alapozásai is, melyek a készülô rekonstrukcióhoz szolgálhatnak alapul. Bartos György, Juan Cabello Budapest, Császár-fürdô Egyik nagy léptékû, idén is folytatódó munkánk a budapesti Császár-fürdô rekonstrukciója. Az Irgalmas Rend által fenntartott fürdôt 1574-ben emelte Szokollu Musztafa budai pasa. Jóllehet, a korábbi felújítások során folytattak itt szondázásokat, teljes körû falkutatásra csak most nyílott lehetôség (az ásatást a Budapesti Történeti Múzeum régésze, Papp Adrienn végzi). A munkák eredményeképpen rengeteg új ismeretet szerezhettünk e fürdôk építészeti képével (pl. vízellátásával) kapcsolatban. A Császárfürdô ugyanakkor jó példa arra, milyen szorosan összekapcsolódik a falkutatás, a régészet, a restaurálás és a természettudományos vizsgálatok. G. Lászay Judit KUTATÁS

18 18 KUTATÁS Gyepükaján, Nagykeszi A Balatonfelvidéken található egykori Nagykeszi falu (Gyepükaján közelében) elsô említése 1230-ból ismert. A templomot igen késôn, 1450-ben említik elôször, ma már csak romjai állnak, ugyanis a falu a török korban - összes épületével együtt - elpusztult. Romos középkori plébániatemplomán a közelmúltban végeztek romkonzerválást, a kivitelezés közben régészeti megfigyelést végezhettünk a területen. A feltehetôen egyenes szentélyzáródású, törtkôbôl épült templom nyugati homlokzata és elôtte a kissé északra eltolt torony maradt meg jobb állapotban. A toronytól délre a nyugati homlokzaton nyílt a hajóba a középkori bejárat, melynek környezetére kiterjedt a helyreállítás. A munka jó példa arra, hogy kis költségvetéssel és nagy odafigyeléssel e romemlékek élettartama is jelentôsen meghosszabbítható, és az ilyen típusú helyreállítások ugyanúgy hozzátartoznak a mûemlékvédelem napi feladataihoz, mint az országos jelentôségû mûemlékekkel való foglalatoskodás. Koppány András Bakonyszentlászló, evangélikus templom A kutatás elôtt a templom a késô barokk evangélikus templomépítészet jellegzetességeit viselte magán, melynek középkori eredete részleges korábbi kutatásokból már ismert volt. A falkutatás nyomán a középkori templom minden lényeges eleme megismerhetô volt: a falpillérek mérete, kiülése, a boltozatindítások, párkány-formák, a szentély szentségtartófülkéje és ülôfülkéje, az utóbbi kifestés részleteivel, az ablakok helye és mérete, a déli kapu, melynek falazata részben, eredeti faragott kövei nagy arányban fennmaradtak, s kutatás során külön meglepetést okozott a nyugati karzat töredékeinek feltárása. Az oszlopok kôtöredékei a belsô szondázó ásatás során kerültek elô. A templom környezetének szondázó ásatása a körítôfal, egy feltételezhetô kápolna és az újkori harangtorony maradványait hozta felszínre. László Csaba, Rácz Miklós, Koppány András Budapest, József Nádor tér 1. volt Postabank-székház 2007-ben készítettük el Budapesten a József Nádor tér 1. sz. klasszicista épület (volt Postabank-székház) értékleltárát. A Hild József által tervezett épület jó pár átalakításon, funkcióváltáson átment, mégis maradtak meg olyan nyílászárók, vasalatok, melyek a 19. század elsô felének jellegzetes, nívós darabjai, ezért dokumentálásra feltétlen érdemesek. Közülük több asztalos szerkezet (pl. a Hild által elôször városi lakóházakon alkalmazott, ablakkávába simuló spaletta stb.) a korszak legmodernebb megoldásai közé tartozott. Érdekesség, hogy több esetben készültek jó minôségû másolatok az eredeti klasszicista szerkezetekrôl. A dokumentáció, mely helyiségrôl helyiségre veszi sorra az értékeket, mind az építtetô, mind a tervezô, és a hatóság számára is alapvetô információkkal szolgál a felújítással kapcsolatban G. Lászay Judit, Fülöp András, László Csaba Koppány András, Thúry László,

19 19 ÉPÍTÉSZET A Tervezési Igazgatóság a mûemlék-helyreállítások több évtizedes szakmai múltra visszatekintô (OMF-ÁMRK) komplex tervezésével foglalkozik; alaptevékenysége a kiemelt jelentôségû, vagy veszélyeztetett helyzetû mûemlékek és környezetük mintaértékû kutatása, tervezése és restaurálása. Kollégáink az állapotfelméréstôl a kivitelezésig részt vesznek a helyreállítási folyamatban, összehangolva a szerteágazó kutatásokat (építész, mûvészettörténész, régész, szakági tervezôk, kert- és tájtervezôk, kô-, festô-, farestaurátorok, épületdiagnosztikai kutatások), majd a vizsgálatok és feltárások eredményeire építve a mûemléki értékfeltáró bemutatás tervezésén keresztül a megvalósulásig irányítják a helyreállítás folyamatát. Az elmúlt években munkáink többségét állami feladatok képezték, emellett együttmûködtünk az országos vagyonkezelô szervezetekkel is (pl. KVI, MÁG). Partnereink voltak az önkormányzatok, egyházak, és mindazok, akik mûemlékekkel rendelkeznek. Szakértésekkel, helyszíni kutatásokkal, szemlékkel segíttettük a KÖH felügyeleti munkáját, részt vállalva az ott folyó állományrevíziós és topográfiai (pl. Kôszeg) munkálatokban is. Intézményünkhöz köthetô számtalan vár (pl. Csesznek, Ozora, Szigliget, Füzér, Komárom, Nagyvázsony, Siklós, stb.) kastély (pl. Pápai Esterházy-, Körmendi Batthyány-, Hatvani Grassalkovich-kastély), városi palota (pl. Festetics-palota német nyelvû egyetem; Soproni Esterházy-palota Erdészeti Múzeum), lakóház, illetve különbözô felekezetû templom helyreállítása. A határon túli mûemlékek közül munkatársaink készítették a kárpátaljai Csetfalva református templomának, a nagyszôlôsi ferences rendház felújításának szakértôi és tervezési munkáit, a horvátországi Hercegszôlôs református templom és a szlovákiai Borsi Rákóczi-kastély kutatási és építészeti tervezési munkáit. Szakmai munkánkat több hazai és külföldi elismerésben részesítették. Az Európai Unió hivatalos szakmai elismerésében, Europa Nostra-díjban részesült az ócsai, a sonkádi és a gyügyei református templom, a fertôdi Eszterházy-kastély kápolnájának helyreállítása, valamint a New York Palota és a Ferihegy I. terminál rekonstrukciója. Budapest építészeti nívódíját nyerte el a New York Palota (2007), Nívódíjat kapott a Ferihegyi Repülôtér I. terminálja, valamint a sárospataki Rákóczi-vár palotaszárny és olaszbástya rekonstrukciója. A jövôre nézve célunk, hogy szakmai munkánkat változatlanul komplex módon folytassuk, és tervezési munkánkkal a pályázati rendszerben többletforrásokhoz segítsük a mûemlékeket. Szükségesnek látjuk, hogy szakmai szerepvállalással tapasztalatcseréken keresztül széles látókörû szakembereket képezzünk, illetve a mûemlékvédelmi gyakorlat tapasztalatairól a Magyar Építészkamara oktatási programjába illeszkedô konferenciák szervezésével a tágabb értelemben vett szakmai közönséget is megismertessük a mûemlékvédelem komplex feladataival. ÉPÍTÉSZET

20 20 VÁROSI MÛEMLÉKEK Pécs, Nick-udvar Pécs belvárosában a Széchenyi tér és a Király utca találkozásánál négy épületbôl álló együttes alkotja a Nick-udvart. A bonyolult szövetet alkotó épületegyüttesben olyan funkciókat és szerkezeteket alakítottunk ki, amelyek a mûemléki értékeket megôrzik, és lehetôség szerint be is mutatják azokat. A kutatás a Király utcai épületben középkori falmaradványokat és kôkeretes nyílásrészleteket tárt fel, amelyeket a kapualjban bemutatunk. Az épületegyüttes a passzázs 1930-as évekbeli tulajdonosáról kapta nevét. A vas - üvegszerkezetes lefedés eredeti formáit nem ismerjük, ezért itt a tetôtérben újonnan kialakítandó étteremhez is igazodó, modern acél- üveg szerkezetet terveztünk. A belsô udvarba visszakerülhetnek az egykori funkciók: kisebb üzletek, cukrászda, étterem. Az új, szállodai funkciót korszerû formavilágú épületszárnyban, a Széchenyi tér 16. sz. épület telkének végében helyeztük el. Máté Zsuzsanna, Szécsi Zsolt Székesfehérvár, tervezett Bazilika Történeti Múzeum A romkert közvetlen szomszédságában az egykori bazilika történetének és tárgyi emlékeinek bemutatására múzeumot terveztünk. A Koronázó tér 3. és 4. sz. ház mutatkozott a legcélszerûbb helyszínnek a múzeum létrehozására. Az eredetileg barokk stílusú épületek a középkori város romjaira épültek, a feltárások során több középkori, másodlagosan beépített faragott követ tártak fel az alapokban és a falazatokban ban a két épület banki funkciót és egységes homlokzati kialakítást kapott Say Ferenc tervei szerint. Elsô ütemben, ideiglenes kiállítás helyszíneként a 3. sz. ház helyreállítása történik meg. A hely szûkössége miatt a pince bôvítésére volt szükség. Ehhez 2007 ôszétôl folynak a régészeti feltárások, és az alapok megerôsítése. Az elsô ütemben a pince, a földszint és I. emelet kerül hasznosításra, a tetôtér beépítése a tetôszerkezet cseréjével a második ütemben történik meg. M. Juhász Ágnes, Erdélyi Erika Eger, Kis Zsinagóga A Kis Zsinagóga Eger belvárosának jelentôs épülete. Mai formája egy kisebb barokk épület emeletes tímárház bôvítésével 1845-ben alakult ki. Sajátos karaktert ôriz a nagyterem belsô festése. A helyreállítás problémája volt, hogy ki kellett cserélni e festést hordozó fafödémet, annak komoly pusztulása miatt. A fôépület belsô térszerkezete és közlekedési rendszere az eredeti használatot követi. Az évi helyreállítási terv kulturális kamaraterem kialakítását célozta. A fôépület szerkezet-helyreállítási munkái 2000-ben elkészültek. A részben új program és módosított terv alapján a felújított épület a mozgáskultúra oktatás és a táncmûvészet fellegvára lesz. A tervezett melléképület a nagyteremhez kapcsolódik a kiszolgáló funkciók számára. A földszint két helyisége öltözô és iroda funkciókra alkalmas. A pinceszinten terveztük a WC-mosdó csoportot és a nagyobb öltözôt. Albert Tamás, Dr. Dulácska Endre, Graffjódy ZsuzsannaLászló Csaba

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával

BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával BKK Közút Zrt. KARESZ Közterületi adatkezelés jövője c. konferencia Bálna Budapest, Fővám tér 11-12. 2015. ápr. 27. Műemlékvédelem a KARESZ támogatásával Fülöpp Róbert, Forster Központ 1.0 Fogalom meghatározás

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Ásatásvezető: Straub Péter (Göcseji Múzeum) Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes A 2013-mas jogszabályváltozások több szakterületen is kijelölik a Magyar Nemzeti Múzeum és azon belül a Nemzeti Örökségvédelmi Központ helyét a

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Új lendületet vehet a Petőfi ügye 1. oldal, összesen: 5 oldal Új lendületet vehet a Petőfi ügye Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből Megszereztük a terveket! A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén 2009. május 11. és 2009. május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti kar Kertm vészeti tanszéke szisztematikus

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ.

TERASZ TERASZ. 22,94 m 2. 12,26 m 2 SZOBA. 26,60 m 2 FÜRDÕ. 4,46 m 2 SZOBA. KA 0,62 m 2. 21,95 m 2 KÖZLEKEDÕ. 9,95 m 2 KONYHA FÜRDÕ. 8,80,,,77,,97,0,88,9 m,9 m 8, m,90 m nyílászáró csere 7,8 m W, m 8, m TERASZ,7 m,0 m ÁTJÁRÓ,7 m LÉPSÕHÁZ, ELÕ,7 m ERK,79 m, m 7,89 m nyílászáró csere HALL 7,97 m 7,80 m, m ESZ,99 m,7 m,0 KA 0, m TERASZ,

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK 2016 A Fővárosi Önkormányzat anyagi és szakmai támogatásokat nyújthat: a historikus városszövet megtartása érdekében az örökségvédelem alatt álló építészeti értékek értékőrző

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

Vandálok a Hernád völgyében

Vandálok a Hernád völgyében Vandálok a Hernád völgyében Garadna-elkerülő út, 1. lelőhely települése Csengeri Piroska dr. Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum Előadásként elhangzott a Barbarikum peremvidékein c. konferencián, Miskolc,

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő testületének Oktatási Bizottsága a 2013. szeptember 16-án tartott ülésén javasolta, hogy

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3

BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR BOLYAI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Hrsz.: 3728/3 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, 2011.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 1 SOR 1. 0196 Külterületen M M 339 50041/1958 Mecsek északkeleti részén, a hegyvonulat kiugró nyúlványán áll. Római és középkori előzmény

Részletesebben

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése Virgil POLIZU Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése MŰEMLÉKÉPÜLETEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSE Virgil POLIZU Egy műemléképület (-együttes) alkotóelemei funkcionális, szerkezeti,

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

A tervezési terület:

A tervezési terület: Mőszaki leírás A tervezési terület: Az Árpád-híd pesti hídfıjénél a Róbert Károly körút, Váci út, Árboc utca Esztergomi út által határolt terület. A tervezési területen a városépítészeti szándék szerint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne és időpontja: Algyő A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében: Katona

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MINISZTERELNÖKSÉG Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság Közreműködő partner: TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2016.

Részletesebben

A Szövetség jelenleg mintegy 250 tagegyesületet tömörít. Az Europa Nostra 1991-ben vette fel tagjai sorába Hungaria Nostra néven.

A Szövetség jelenleg mintegy 250 tagegyesületet tömörít. Az Europa Nostra 1991-ben vette fel tagjai sorába Hungaria Nostra néven. Europa Nostra nagydíj 2009 Mátra Múzeum Orczy kastély és kertje - Gyöngyös - Az Europa Nostra azzal a küldetéssel létesült, hogy tudatosítsa és megvédje a jelen és a jövő nemzedékei számára azt az értéket,

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés HA ENNÉL A FELUJÍTÁSI SZINTNÉL TÖBBRŐL VAN SZÓ, AKKOR A REKONSTRUKCIÓ SORÁN A TARTÓSZERKEZETEKRE IS ÜGYELNÜNK KELL! REVITALIZÁCIÓ KOROS, AVULT, HASZNÁLATLAN ÉPÍTMÉNYEK, VÁROSRÉSZEK ISMÉTELT FELÉLESZTÉSE

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: 400 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk.07-13-000400 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p23398

PÁLYÁZAT. Irányár: 400 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk.07-13-000400 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p23398 PÁLYÁZAT M1 Autópálya Óbarok pihenőhelynél étterem és félkész szálloda eladó Irányár: 400 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk.07-13-000400 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p23398 Pályázat

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267 PÁLYÁZAT Kisköre, Tisza II. lakótelep 2272 hrsz-ú szálloda, étterem ingatlana, és annak berendezési tárgyai, irodatechnikai alkatrészek Irányár: 63 030 000 Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk. 10-15-000151 Az eljárás

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3.

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. HOTEL KONFERENCIA 9021 GYŐR, APOR VILMOS PÜSPÖK TERE 3. Az ingatlan bemutatása Győr belvárosának történelmi emlékekben legszebb és leggazdagabb részén, a Káptalandombon, a

Részletesebben

Árajánlatkérés. Melléklet: Fotódokumentáció

Árajánlatkérés. Melléklet: Fotódokumentáció Árajánlatkérés Tárgy: Árajánlatkérés a Szabadság téri műemlék épületek homlokzat-, tető-, erkély felújításához és homlokzatinyílászárók cseréjéhez örökségvédelmi engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának

Részletesebben

DLA 14/15 - tematikus alkotás - 3. beszámoló

DLA 14/15 - tematikus alkotás - 3. beszámoló DLA 14/15 - tematikus alkotás - 3. beszámoló Hurták Gabriella - Kun Tamás - Oroszlány Miklós - Török Bence Dobai János DLA - Nagy Iván DLA - Vasáros Zsolt DLA Nagyvásártelep A terület lehetőségei Duna

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. MEGBÍZÓ: 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház, képviseli: Somogyi Lajosné közös képviselő A szakvéleményt

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p350770

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p350770 PÁLYÁZAT Kisköre, Tisza II. lakótelep 2272 hrsz-ú szálloda, étterem ingatlana, és annak berendezési tárgyai, gépjárművek, alkatrészek Irányár: 97 360 000 Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk. 10-15-000151 Az eljárás

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4024 DEBRECEN MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 01 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Észak- Kelet Magyarország Lakosság száma Kb.

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Tevékenységünk A C2C Kft. az elmúlt években számos jelentős beruházás megvalósításában vett részt, mint a projekt lebonyolítója, irányítója, műszaki ellenőre.

Részletesebben

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST I. KERÜLET, ÚRI U. 21. 2016. ÁPRILIS Az épület, a 13. század második felétől, a budai polgárváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítási lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata 2014 1.) A siklósi várkápolna szentélyboltozata

Részletesebben

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39.

SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. SZÁMALK Központ Budapest, XI. Mérnök u. 39. 2007-2009 Építész: Dobai János DLA Munkatárs: Vizdák Janka Belsőépítész: Tardos Tibor, Tardos-Design Bt. Épületszerkezetek: Pataky és Horváth Építésziroda Kft.

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

A visegrádi vár fejlesztése

A visegrádi vár fejlesztése A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Albert Tamás A visegrádi vár fejlesztése 2016 1. ábra Mikovinyi Sámuel rézkarca Bél Mátyás 1737-es könyvéből

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60.

ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ. Budapest XI. Budafoki út 60. ROYAL-CAPITAL PROPERTY INVESTMENT ZRT. CÍM: 1116 BP.BARÁZDA UTCA 42. TEL: + 36 1 463-7124 MOBIL: +36 20 821 6562 E-MAIL: VONA.ZSOLT@ROYALINDEX.HU ÚJBUDA IRODA BUDAFOKI 60 - IRODAHÁZ Budapest XI. Budafoki

Részletesebben