DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN"

Átírás

1 2009. március II. évf. 3. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN Az információs társadalom és a demokratikus jogállam mőködésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetık. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentıségő. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. Idézet az évi CXL. Törvénybıl. A törökszentmiklósi Városi Könyvtár nyilvános, települési közkönyvtár. Alap- és kiegészítı szolgáltatásait az évi CXL. sz. tv.-ben meghatározottak szerint végzi a helyi sajátosságok figyelembevételével. A központi könyvtáron kívől a településen 4 fiókkönyvtárunk, és öt letéti könyvtár szolgálja az olvasni vágyó embereket. A könyvtár közel 50 éves fennállása óta mindig igyekezett megfelelni a lakosság változó igényeinek.. A városi könyvtár szolgáltatásaiban, a győjtemény alakításában következetesen figyelembe veszi a helyi sajátosságokat.. A könyvtárunkba betérı emberek többsége igényli a személyes törıdést, odafigyelést, amire különös gondot fordítunk. Az olvasók nagy többségét szinte személyes ismerısként üdvözöljük, tudjuk ki az, aki segítséget kér a könyvek kiválasztásához, ki az, aki önállóan szeret böngészni. Az utóbbi idıben megnıtt a könyvtár szociális szerepe is, és sajnos egyre több intézményünkben a melegedni betérı, hajlékot keresı ember is. STATISZTIKAI MUTATÓINK 2008-BAN: A könyvek nem teszik az embert jóvá vagy rosszá, de jobbá vagy rosszabbá igen. (Jean Paul) DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díjat vette át március 15-én, nemzeti ünnepünkön városunk szülötte, Darvasi László, József Attila-díjas író, költı, újságíró, irodalmi munkássága elismeréseként. A magyar irodalmi középnemzedékének egyik legjelentékenyebb alkotója. Német nyelven hat könyvét adták ki, de munkáit számos más idegennyelvre is lefordították. Darvasi László október 17-én született Törökszentmiklóson ban diplomázott a szegedi Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskolán tıl a Délmagyarország kulturális rovatának munkatársa volt között a szegedi Pompeji címő folyóirat szerkesztıje, miközben 1993-ban az Élet és Irodalom fımunkatársa lett. Darvasi László munkásságának elismeréseként már több díjat is kapott: A Beszélı címő lap különdíja (1992); Szinnyei Júlia-emlékdíj (1993); Déry Tibor-díj (1993); Év Könyve Jutalom (1994); Szép Ernı-díj (1994); Krúdy Gyula-díj (1996); Alföld-díj (1996); József Attila-díj (1998); Füst Milán-díj (2005); Márai Sándor-díj (2008). Mővei: Horger Antal Párizsban (1991); A portugálok (1992); A veinhageni rózsabokrok (1993); A vonal alatt (1994) (Szív Ernı álnéven); A Borgognoni-féle szomorúság - rövid történetek (1994); Vizsgálat a rózsák ügyében (1994); A Kleofás-képregény (1995); Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? (1997) (Szív Ernı álnéven); Szerelmem, Dumumba elvtársnı - magyar novellák (1998); A könnymutatványosok legendája (1999); Szerezni egy nıt - háborús novellák (2000); A lojangi kutyavadász - kínai novellák (2002). (Michel Ch.) Könyvtárunk dokumentumállománya egység (könyv, idıszaki kiadvány, videokazetta, CD, CD-ROM, DVD, számítógépes adathordozók). A beiratkozott olvasóink, vagyis a regisztrált használók száma 2008-ban száma 6547 fı. Az elmúlt évben a könyvtárunkat helyben használók száma fı volt, ebbıl 14 éven aluli fı. A helyben használt dokumentumok száma kötet. A könyvtárból olvasóink db dokumentumot kölcsönöztek, ebbıl a 14 éven aluli korosztály darab dokumentumot kölcsönzött. Rendezvényeink száma az elmúlt évben 498 volt. Ebben a számban a kiállítások, csoportos foglalkozások, könyves ünnepek rendezvényei, olvasótáborok, nyelvtanfolyamok, szerepelnek. A rendezvényeinken fı vett részt. Könyvtárunk honlapját fı látogatta rendszeresen.. A könyvtárban felnıtt- és gyermekrészleg, helyismereti győjtemény, zenemő- és médiatár, folyóirat-olvasó, olvasóterem, valamint az egyes szolgáltató pontokon internetes szolgáltatás, e-magyarország pont várja a látogatóinkat. (Polgár Lászlóné) TISZTELT ADÓFIZETİ! Önnek lehetısége van arra, hogy a évben befizetett adója 1%-a felett rendelkezzen. Kérjük amennyiben úgy gondolja, támogassa alapítványunkat! A Pro Bibliotheca Alapítvány fı tevékenysége a könyvtár, az olvasási kultúra népszerősítése, támogatása. Támogatását köszönjük! A kedvezményezett adószáma:

2 Egy kis könyvtártörténet (1.) Egy kis könyvtártörténet (5.) A KÖZMŐVELİDÉSI KÖNYVTÁRÜGY MEGÚJULÁSA ( ): Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 1968-ban tartotta ülését Békéscsabán, ahonnan a magyar közmővelıdési könyvtárügy megújulását számíthatjuk. A vita a népkönyvtári irányú fejlıdést tovább támogatók és az általános nyilvános könyvtári gondolat képviselıi között zajlott (a vitaanyagot Sallai István írta). A korszerősíteni akarók elveit Futala Tibor foglalta azután össze. (Ez az 1970-ben rendezett Országos Népmővelési Konferenciára készült.) A tanácsi közmővelıdési könyvtárak fejlıdésében nagy jelentısége volt az 1972-ben kiadott Szakmai irányelvek a tanácsi közmővelıdési könyvtárak távlati fejlesztéséhez. Az irányelvek jelentıségét mutatja, hogy olyan kezdeményezések indultak meg, mint például a hangszótárak létrehozása, a helyismereti tevékenység kibontakoztatása, gyermekkönyvtári szolgálat bıvítése. Az irányelvekben a konferencián elhangzottak szerint megjelentek a kívánatos könyvtári modellek (A-, B-, C- és D-típusú szolgáltatóhelyek) és határozták meg a korszerő közmővelıdési könyvtár ismérveit és normatíváit. Az irányelvek a folyóirat-választék növelését, az AV-anyagok beszerzését, a nyitvatartási idı meghosszabbítását javasolták, valamint gyermekszolgálat létrehozását minden könyvtári modellben. Könyvtárunk B típusú besorolást kapott. A Megyei Tanács VB. Mővelıdési Osztályától /1968 ügyiratszámon 1968 december 21-i dátummal leirat érkezett a mővelıdési autók mőködési szabályzatáról. [1] A 175/1966/MK. 23. MM. sz. utasítás alapján Törökszentmiklóson is lehetıség nyílt a járás közigazgatási területén és az arra kijelölt tanyai területeken a mővelıdési autó által könyvtári, népmővelési feladatok ellátására, valamint ismeretterjesztı és játékfilmek vetítésére. A mővelıdési autón könyvtáros és népmővelı látott el állandó szolgálatot. A könyvtár Zetz Jusztina módszertanost bízta meg, majd Grubits István gépkocsivezetı végzte a kölcsönzést, miután elvégzett egy alapfokú könyvtárosi tanfolyamot. A mővelıdési autó szolgáltatása 1995-ben szőnik meg. Varga Sándor munkásságának egyik legjelentısebb állomása Törökszentmiklóson az iskolai könyvtárak bekapcsolása a városi könyvtári hálózatba. A módszerre felfigyelt a könyvtáros szakma is. A Mővelıdésügyi Minisztérium könyvtárügyi osztálya július 19-én szóbeli engedélyt adott a módszer kísérleti jellegő bevezetésére (anyagi támogatást nem). Tervként szerepelt a város mellett a törökszentmiklósi járásra történı kidolgozása is, melyet végül is a járás december 31-én történt megszőnése miatt abba maradt. Varga Sándor a törökszentmiklósi iskolai könyvtárak integrálásából írja doktori disszertációját. A helyismereti győjtemény kialakítását 1969-ben kezdte meg a könyvtár igazgatója, melynek impulzust adott a járás községeinek kiírt pályázat a településük történetének megírására a felszabadulás 25. évfordulója alkalmából. Az elkészült 12 pályamő, községtörténet jelentette a könyvtár helyismereti győjteményének alapját. A helytörténeti kutatások ösztönzésére indította el a könyvtár 1973-ban a Helyismereti Füzetek Törökszentmiklós c. kiadványsorozatot, melyet 1974 óta társadalmi szerkesztıbizottság felügyelt A kutatások segítésére 1976-ban elkészítette a könyvtár a Törökszentmiklós és Vidéke helyi újság mikrofilmmásolatát az Országos Széchenyi Könyvtárral ben beszereztek egy NDK gyártmányú mikrofilm-leolvasó készüléket ben a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár vezetıje Szurmay Ernı végzett szakfelügyeleti látogatást a könyvtárban melynek tapasztalatairól szóló beszámolójából idézünk: A törökszentmiklósi Városi-Járási Könyvtár a megye egyik legnehezebb mőködési feltételek között dolgozó könyvtára. A norma szerinti alapterületnek mindössze 35 %-a van meg. Olvasóterme nincs, raktára, gyermekrészlege rendkívül szőkös, szociális helyiségei, munkaszobái az igazgató kis és csak mesterséges fénnyel világított irodáján kívül nincsenek. Az egész épület állaga elavult. A könyvtár belseje a körülményekhez képest mégis barátságos, a belsı tér esztétikuma kielégítı, a főtés olajkályhával megoldott. Ilyen tárgyi feltételek között 8 könyvtáros ill. kisegítı alkalmazott dolgozik a könyvtárban. Közülük hárman dolgoznak az olvasóteremben, de ellátják a feldolgozást is. Közöttük különösebb munkamegosztás sincs, mindenki csinál mindent, viszont az ügyintézıi munka az igazgatóra marad. A gyermekrészleg munkáját is ık végzik. Máté Mária a részleg vezetıje egyetemi végzettséggel. Munkája mellett a helyismereti feladatokat is ellátja. Bana Éva érettségizett, fıleg adminisztratív teendıket lát el, míg a szolnoki konzultációs központba [2] felvett Sülye Károlyné fıleg a kölcsönzésben ill. gyermekklubok és az iskolai fiókok ügyeiben tevékenykedik. Galambos Kálmáné középfokú végzettségő, a szerzeményezést, valamint városi fiókhálózat patronálását látja el, s ı az ifjúsági felelıs. Mrena Éva középfokú végzettséggel kölcsönzı könyvtáros. Sıreg Margit érettségizett kölcsönzı könyvtáros, most tanul a konzultációs központ II. évfolyamán. Szabó Sándor középfokú államvizsgával, tájékoztat és feldolgoz. Zetz Jusztina középfokú végzettséggel a járásban végez módszertani munkát. Az állomány nagyságáról és a könyvtár olvasóiról az alábbi megállapítások olvashatóak a már idézett felügyeleti jegyzıkönyvben? Az állomány nagysága és összetétele: Az évi gyarapítás átlag kötet. Jelenleg kötet az állomány, egy lakosra 2.65 jut. A mővelıdési autó kötetét figyelmen kívül hagyva az állomány 39,7 %-a ismeretterjesztı és szakirodalom. Ez igen szép, s az 1972-es évhez képest növekedést is jelent. (Ekkor 38,2% volt.) Ugyanakkor a kötetes gyermekállományban, amely egyébként az olvasók összetételének megfelel (10 éven aluliaknak 7,9, a éveseknek 7,5 kötet jut olvasónként), igen kevés a legkisebbeknek szóló ismeretterjesztı mő (mindösszesen 1.1 %). Az arányok torzulását mutatja egyébként az is, hogy a1973-ban a felnıtt részlegben 392 db. a tiszta gyarapodás, a gyermekrészleg viszont A könyvtár olvasóinak száma 1971 óta egyenletesen emelkedı tendenciát mutatva igen magas szinten áll. A lakosság 22,8 %-a beírt olvasó és ez jóval a megyei és a többi városi átlag felett van. [3] (Szabó Ferencné) [1] Megyei Tanács VB. Mővelıdésügyi Osztálya /1968 sz. ügyirat = Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény [2] Debreceni Tanítóképzı Fıiskola [3] Szurmay Ernı:Jelentés a Törökszentmiklósi Városi-Járási Könyvtárban augusztus havában végzett szakfelügyeleti látogatás tapasztalatairól= Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 2

3 HELYTÖRTÉNETI GYŐJTEMÉNY (Héja László) GYŐJTEMÉNYÜNK RITKASÁGAI: KOSSUTH - BANKÓK Az szeptember 1-jén 5, 10 és 100 forintos értékben kibocsátott, különbözı színő, Kossuth Lajos pénzügyminiszter aláírásával ellátott papírpénzek a névérték szerinti ezüstpénznek feleltek meg. Hátoldalukon többnyelvő szöveg figyelmeztet a hamisítókat sújtó büntetésre. A Kossuth - bankók rövid érvényességük után természetesen már soha nem kerültek újra forgalomba, de a magyar családok nagy részénél ırizgettek még sokáig legalább egyegy bankót, mint a szabadságharc becses emlékeztetıjét. KIÁLLÍTÁSOK SZOLNOKON AZ FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE március 5. - május 17. Ilyen tavasz csak egy volt életemben A dicsıség napjai, Damjanich János Múzeum március május 26. Áll a viharban maga a magyar Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár március 7. - március 28. Bem József generális élete Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár ELİADÁS A MÚZEUMBAN: A NAGYKUNSÁG FAZEKASSÁGA február 18-án szerdán, 17 órai kezdettel került sor a Helytörténeti Győjteményben dr. Nagy Molnár Miklós néprajzkutató, a karcagi Gyırffy István Nagykun Múzeum igazgatójának elıadására. Vendégünk a kutatói munkásságának fı irányát képezı témáról részletgazdag és é r d e k e s összefoglalást adott. Beszélt a történelmi elızményekrıl, majd a gazdasági, társadalmi és kulturális tényezık együttes hatását bemutatva egészen jelen korunkig követte nyomon a térség fazekasságának fejlıdését és jellemezte a kialakult jelentısebb fazekas központokat illetve az azokat meghatározó fontosabb személyiségeket. A magas szinvonalú elıadása Kézmőves Örökség Egyesület és az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény közösen rendezett elıadássorozatából a harmadik volt. Reméljük a március 26-án tartandó utolsó elıadást (Szabó László: Kosarak és vesszımunkák a Nagykunságban) is megtiszteli részvételével a közönség. Most tavasszal a megye három központi intézményében is kiállítással emlékeznek meg történéseirıl. A Damjanich János Múzeumban részben magángyőjtıktıl kölcsönkapott tárgyakkal gazdagított tárlat mutatja be a szabadságharc küzdelmeit. A megyei levéltárban korabeli eredeti dokumentumok, nyomtatványok, levelek, plakátok, reprodukciók segítségével idézik meg a történelemfordító eseményeket. A megyei könyvtárban pedig a szabadságharc egyik legjobb hadvezérének emlékkiállítása tekinthetı meg a hónap végéig. RÉGEN TÖRTÉNT március 1. Meghal II. István király, testét Váradon temetik el március 5. A szolnoki csatában a Damjanich és Vécsey vezette magyar csapatok gyızelmet aratnak a császári erık fölött és elfoglalják Szolnokot március 9. Rákosi Mátyás 60. születésnapjára kiállítás nyílik életérıl és megjelenik a magyar írók mőveibıl összeállított róla szóló költıi antológia március 14. A mogyoródi csatában Géza és László hercegek legyızik Salamon király seregét március 16. Budán a Szent György téren lefejezik Hunyadi Lászlót március 29. A 15 éves háborúban a császári és királyi csapatok visszafoglalják Gyırt a törököktıl március 31. Székesfehérvárott királlyá koronázzák Luxemburgi Zsigmond brandenburgi ırgrófot. a Helytörténeti Győjtemény /Múzeum/ - Tel.: 0656/ Nyitva tartása: hétfı zárva, kedd 9-13, óráig, szerda 9-13, óráig, csütörtök 9-13, óráig, péntek 9-13, óráig, szombat és vasárnap zárva 3

4 HÍREK MEGALAKULT A BUTYKA BÉLA HELYISMERETI KÖR március 4-én tartotta alakuló összejövetelét a Butyka Béla Helyismereti Kör. Az elsı találkozón 13-an vettek részt, ahol mindenki elmondta, hogy milyen kutatási, érdeklıdési területtel, témával foglalkozik. az ország akármelly [ ] megyéjének vagy nevezetesebb helyének leírása, történeti, statistikai és földirati tekintetben szövegezéső kérdés hangzott el december 21-én a Magyar Tudós Társaság nagygyőlésén, amelyre báró Eötvös József így érvelt: remélhetı, hogy a társaság alkalmat adand tömérdek adatok győjtésére, és régi okiratokkali megismerkedésre, mibıl hihetıleg nem kevés monographiák fognak keletkezni (H.I. [Henszlmann Imre]: Magyar akadémia. In: Pesti Hírlap, január p.) Butyka Béla Helyismereti Kör az elsı találkozón (fotó: könyvtár) Ezzekel az idézetekkel kezdıdött a meghívó, mely idézetek a kör céljaival, vágyaival, törekvéseivel is egybecsengenek. A névválasztás oka pedig egyértelmő: egyik helytörténeti kutató elıdünk, Butyka Béla, 55 évvel ezelıtti kezdeményezésére jött létre a Törökszentmiklósi Helységtörténeti Szakkör a Bercsényi Miklós Gimnázium kebelén belül. Kezdeményezésükre jelent meg 1957-ben Tóth Sándor Vázlatok Törökszentmiklós múltjából címő munkája. A szakkör célja volt Butyka Béla megfogalmazásában: Megkíséreljük betőnként felderíteni az élet eddigi útszakaszán elszórt alkotásokat, nyomokat, amik ezen a parányi helyen lelhetık, hogy szolgálhassunk a jelen és jövı emberének A fenti célok alapján a helytörténettel, -ismerettel foglalkozókat szeretnénk munkájukban segíteni, összefogni, hogy közösen gondolkodva, dolgozva létrehozhassunk minél több, városunk régmúltjával, közelmúltjával, jelenével foglalkozó kiadványt, írásmővet, mert nincs jövı, múlt és jelen nélkül. A Kör tagsága, tevékenysége önkéntes, semmiféle kötelezettséggel nem jár. Havi találkozóinkkor, - de bármikor a köztes idıben is együtt beszélgetnénk, gondolkodnánk ki-ki érdeklıdési, kutatási körének, területének megfelelıen. Ezek gyümölcse egy-egy írás, győjteményes kötet lehet városunkról, környezetünkrıl, múltunkról, jelenünkrıl, jövınkrıl, mindannyiunk örömére. (Csıke Tibor) 4 II. VÁROSISMERETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDİ 2009 Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, a Pro Bibliotheca Alapítvány és a Törökszentmiklósi Városvédı és -Szépítı Egyesület városismereti és környezetvédelmi vetélkedıt hirdet általános iskolák 7. osztályos diákjai részére. A vetélkedın 3 fıs csapatok vehetnek részt. Az elsı forduló kérdéseire a válaszokat a Vadon címő folyóirat 2008-as számaiban és Galsi Lajos Mesélnek a szentmiklósi utcák címő könyve bevezetıjében (6-16. oldalon) találhatják meg a diákok. A kiadványok az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban megtalálhatók. A kitöltött kérdıíveket március 31-ig (kedd) adhatják le a városi könyvtár gyermekrészlegében. A döntıbe iskolánként a két legjobb csapat jut be. A kitöltött kérdıív egyben jelentkezés is az április 22-én szerdán 15 órától tartandó döntıre is. A helyezettek könyvjutalomban és díjakban részesülnek. (Csıke Tibor)

5 INTERNET FIESTA március án tól az Internet Fiesta végéig. így is! Számítástechnikai könyvek kiállítása én óra "e"gyszer volt... Mesék és játékok az Interneten. Virtuális kalandozás a mesék birodalmában én óra Ne féljünk az egértıl! Bátortalanok bátorítása. Az Internet használatának bemutatása kezdıknek én óra Alapoktól a nyelvvizsgáig. Ingyenes online angol nyelvtanulási oldalak ismertetése, ahol angol tesztek, feladatok, játékok, hanganyagok, angol szótárak, nyelvvizsga gyakorlati lehetıségek érhetıek el. Valamint az ITK honlapjának bemutatása én és 25-én óra Mindent e-gy helyen! A Magyarország.hu Kormányzati Portál bemutatása és az Ügyfélkapu szolgáltatásainak ismertetése én óra NA,VAjon mi ez? A NAVA program bemutatása. Lemaradt kedvenc rádió vagy TV mősoráról? Felszeretné idézni a már látott ill. hallott mősorokat? Itt a lehetıség! én óra "Távolságok már nincsenek, új idık Kapcsolattartás az Interneten. Az azonnali üzenetküldı programok (MSN és Skype) ismertetése án óra Könyvtárlátogatás otthonról Elektronikus információszolgáltatás. Könyvtárunk honlapjának, valamint könyvtári adatbázisok, katalógusok, elektronikus könyvtári oldalak bemutatása én óra Tudod -"e"? Gyerekoldalak bemutatása. (mese-dia-film-játékoknyelv-mondóka-ének-zene...) AJÁNLÓ HAZÁNK DICSİSÉGÉRE: 160 ÉVES A MAGYAR HONVÉDSÉG [szerk.biz. Lugosi József, Markó György] E vaskos könyv a fennállásának 160. évfordulóját ünneplı Magyar Honvédség történetének állít méltó emléket tól napjainkig áttekinti a honvédség m ú l t j á t csaknem félszáz tanulmányban a békeévektıl, a második világháborún, az 1956-os forradalom és szabadságharcon keresztül egészen napjainkig. A második fejezet a honvédség speciális területeit mutatja be pl. a katonai vezetés jellemzıit, vagy a határırizet szerveit stb. A harmadik fejezet a honvédség anyagi eszközeit veszi sorra 160 évre visszamenıleg. Ez a könyv március 15-e kapcsán is merıben aktuális, néhány, a könyvben szereplı tanulmányt említendı: Hermann Róbert: Az évi szabadságharc hadmőveletei, vagy Kedves Gyula: A katonai vezetés vezetı szervei E reprezentatív kiadványban számos, a Hadtörténeti Múzeum fotóarchívumából származó fénykép kapott helyet. (Fási Mónika) BATTHYÁNY LAJOS Az emlékalbum 2007-ben jelent meg az elsı felelıs magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnöke születésének 200. évfordulójára. A könyvbıl megismerhetjük a reformkori Magyarország egyik politikai vezéregyéniségének, Batthyány Lajosnak az egész életét, elvhőségét, és tragikus halálának körülményeit. Valamint a könyv bemutatja a vértanú pályafutását politikustársaival /Deák Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Görgei Artúr/ való együttmőködésén keresztül. A személyes tulajdonságai miatt eszményképpé vált államférfiról a tanulmányokban kiderül, hogy minden körülmény között az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartását tekintette fı céljának. A tanulmányokat gazdag képanyag illusztrálja. Ajánlom e kötet megtekintését mindazoknak, akik nemzeti ünnepünk alkalmából feleleveníteni kívánja a XIX. század történéseit. A könyv megtekinthetı könyvtárunk olvasótermében. (Pákozdi Lajosné) 5

6 Tudja-e...? TUDJA-E...? Tudja-e, hogy az idén 16. alkalommal kerül megrendezésre április 23. és április 26. között a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, mely a nemzetközi könyves világ kiemelkedıen fontos eseménye, meghatározó szakmai és kulturális fóruma. 25 ország közel 100 neves alkotója, 400 hazai és határon túli magyar író, tudós, mővész részvételével kulturális programok sokaságát kínálja az ide látogatóknak: íróolvasó találkozók, dedikálások, felolvasások, könyvpremierek, irodalmi estek, kerekasztalbeszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések várják az érdeklıdıket. A Fesztivál a Millenárison könnyen megközelíthetı, központi helyen várja a látogatóit. Évrıl évre díszvendégként mutatkozik be egy-egy ország, régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása. A 2009-es Könyvfesztivál díszvendégországa Románia. Már kilencedik alkalommal rendezik meg a Fesztivál keretein belül az Európai Unió régi és új tagországainak fiatal prózaíró tehetségeit bemutató, nagy sikerő Európai Elsıkönyvesek Fesztiválját is. A Fesztivál természetesen könyvszakmai fórum is, foglalkozik a könyvpiac problémáival kapcsolatos szakmai konferenciákkal, az olvasáskultúrát középpontba állító elıadásokkal. Speciális program a Könyvtáros Klub, a közel 2000 könyvtárost megmozgató szakmai fórum, melyen könyvtárosaink is részt vesznek. A nagyközönség számára is nyitott a vásár, évente ezer látogató fordul meg a pavilonok körül, ahol közel kötet és több száz újdonság közül válogathatnak. A családosoknak Gyerek(b)irodalom néven külön stand lesz kialakítva, ahol a gyermekkönyvek népszerősítése mellett színes programokkal várják az ide látogatókat. (Pákozdi Lajosné) Tudja-e, hogyan léphet közvetlen kapcsolatba interneten keresztül könyvtárunkkal? A Skype és a Windows Live Messenger (MSN) program segítségével valós idejő kommunikációra van lehetıség könyvtárunkban. Keddtıl - péntekig 9.00-tıl ig az olvasóink közvetlen módon is kapcsolatba léphetnek a könyvtárossal, tájékoztatást kérhetnek tıle, kérdéseket tehetnek fel, lejárt kölcsönzési idejő dokumentumok kölcsönzési idejének hosszabbítását kérhetik. AZONOSÍTÓINK: MSN: Skype: ivk.tmiklos valamint címünkre és is várjuk olvasóink észrevételeit, kérdéseit. Könyvtárunk is csatlakozott az IWIW közösségéhez, ahol megtalálható a bemutatkozó profilunk. Itt is szeretnénk összegyőjteni olvasóinkat, hogy ezen a csatornán keresztül is tájékoztathassuk Önöket a fontosabb híreinkrıl, eseményeinkrıl. (Pákozdi Lajosné) A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA 6 Felnõtt olvasószolgálat Gyermekkönyvtár Olvasóterem Zenei és médiatár Hétfö zárva zárva zárva zárva Kedd 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szerda 8,30-18,00 8,30-12,00 12,30-17,00 8,30-17,00 8,30-12,00 13,00-17,00 Csütörtök 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Péntek 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szombat 8,30-12,00 8,30-12,00 8,30-12,00 zárva

7 (Dr. Szecsei Istvánné - Markót Péterné) GYERMEKFOGLALKOZÁS: Február 18-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 4.a. osztályos tanulói különleges gyermekfoglalkozáson vettek részt könyvtárunkba, ahol egy berendezett jurta fogadta ıket, és megismerkedhettek ıseink kutúrájával. BERG JUDIT január 28-án született Budapesten. Az egyetem utolsó évétıl az angoltanítás mellett n y e l v i lektorként és fordítóként mőködött. Közben megszületett legnagyobb lánya, akinek az elsı meséket neki találta ki. Amikor újra dolgozni kezdett, újságírónak állt: fıleg kultúrával kapcsolatos cikkeket, interjúkat, riportokat készített. Néhány év múlva megszületett a második baba, és rájött: elsısorban ı egy anyuka. Mostanra három kislánya és egy kisfia van. Nekik köszönheti, hogy ráébredt, a meseírás a neki való foglalkozás. İk ihletik a m e s é k e t, néha történetet és szereplıket is rendelnek, máskor ötleteket adnak, de mindig odaadó és l e l k e s hallgatóságnak bizonyulnak, akár új mesét talál ki, akár századszor vesz elı a régi kedvenceket. Az elızı éveben ez a két könyve felkerült az IBBY Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Dicsıség Listájára. BERG JUDIT: RUMINI A Szélkirálynı nevő hajó, Egérország legkiválóbb hajósaival a fedélzetén Bojtos Benedekkel, a kapitánnyal, Negróval, a fedélzetmesterrel, Ajtonnyal, a hajószakáccsal, Cincogi doktorral, és a két, mindenre elszánt hajósinassal, Balikóval és Ruminivel - Pelevárba tart. Mért épp Pelevárba? Mert itt található a világ legnagyobb kikötıje, és a híres bazár, ahol zsugorító- meg növesztıport lehet kapni, itt árulják a híres látóüveget, amivel a falon is át lehet látni és még rengeteg -féle kincset és csodakenıcsöt. Igen ám, de egy hatalmas szél a Ragacs-tengerre sodorja ıket, ahol megtámadják ıket az óriáspolipok Rumini egy lakatlan szigeten elveszik, és, hogy eljut-e ı is Pelevárba a többiekkel? Olvassátok el, majd megtudjátok. BERG JUDIT: CIPELİ CICÁK A VÁROSBAN Tudjátok kik a cipelı cicák? İk Ciró, Pepe és Lıri = Ci-Pe-Lı= Cipelı! cicák.. A cicák gazdái, Lili, Marci és Dorka, akik a tenyerükben hordják mindenhová ıket. De nem akármilyen játék cicákról van ám szó. Már a kinézetük is különleges: Ciró bordó és narancssárga bundában pompázik, Pepe feje lila ás barna csíkjai vannak, Lırit halványzöld és sötétzöld foltok díszítik. Vékony, fekete farkincájuk is különleges: gyöngyökben végzıdik, és, ha ezt egyszer megpörgetik: a játékok e helyükre mennek (de ki pakolta szét?)... a homokozó mellıl egy zoknifára vándorolnak a gyerekek zoknijai (Dorka megeszi a homoksütit?)... Az oroszlán színe mint Ciró bundája bordó és narancssárga színőre változik a zebra igazi zebra lesz, melyen a cicák átkelhetnek a túloldalra És mi lesz a vásárban az leveszett Botival? Mind megtudhatjátok ebbıl a könyvbıl, és a képek és egy felnıtt segítségével, Ti is elkészíthetitek saját cicátokat. 7

8 FEBRUÁR MÁRCIUS február Nagy sikere volt a kétnapos BÁLINT NAPI AJÁNDÉK címmel meghirdetett akciónknak, melyben könyvtárunk bármely részlegébe fél éves beiratkozási díjért egész éves tagságot adtunk ajándékba február óra A Kézmőves Örökség Egyesület és az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény szervezésében elıadást tartott a múzeumban Dr. Nagy Molnár Miklós a karcagi Gyırffy István Nagykun Múzeum igazgatója A Nagykunság fazekassága címmel Február IGÉNYFELMÉRÉS PÁLYÁZATÁHOZ II. Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény részt szeretne venni egy pályázaton, ahol a pályázat kiírója az értékelésnél nagymértékben figyelembe veszi, ha a pályázott fejlesztéseket egy igényfelméréssel is alátámasztjuk. Kérdıívünk kitöltése 5-10 percet vesz igénybe. Kérjük fordítson ránk ennyi idıt, támogassa ezzel benyújtandó pályázatunkat. A kérdıívet átvehetıek a könyvtár részlegeiben. Segítségét köszönjük! március 20 órás számítógép és internet tanfolyam a könyvtárban. Jelentkezni korlátozott számban még lehet az 56// es telefonszámon, vagy személyesen a könytárban. (Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135.). Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! március15-én tól ig. Családi történelmi játszóház a Helytörténeti Győjteményben (Almásy út 20.) Fiúknak: Huszárcsákó készítés, dobkészítés Lányoknak: Párta készítés, hajfonás Mindenkinek: 48-as zászló készítés, kokárda készítés, mézeskalács díszítés ajándékért rejtvényfejtés, szendvics tea. SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! március órakor Néprajzi elıadássorozat 4. a Helytörténet Győjteményben (Almásy út 20.) Szabó László etnográfus, az MTA doktora tart elıadást Kosarak és vesszımunkák a Nagykunságban címmel március 12. április17. TÉRKÉPEK A MÚZEUMBAN Válogatás a Helytörténeti Győjtemény térképtárából (Almásy út 20.) /3. SZÁM REJTVÉNYE: Kicsit összekeveredtek az évszámok és a hozzájuk tartozó események. Párosítsd ıket! március 15. Görgey Világosnál leteszi a fegyvert A április 11. Tavaszi hadjárat kezdete B augusztus 5. Az évi törvénykönyv szentesítése C szeptember 29. Az elsı Kossuth-bankók kiadása D április 2. Aradon kivégzik a 13 tábornokot E április 6. Komáromi csata F július 11. Kitör a forradalom Pesten G augusztus 9. Isaszegi csata H augusztus 13. Pákozdi csata I október 6. Bem veresége Temesvárnál J. A megfejtéseket könyvtárunk részlegeibe kérjük leadni! Leadási határidı: április. 10. A helyes választ beküldık között 1 db. könyvet sorsolunk ki. *** /2. szám helyes megfejtıje: Nagy Péter A jutalom átvehetı a könyvtár 18-as irodájában. GRATULÁLUNK! 8 Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. Pf.:48. Telefon: 56/ Felelıs kiadó: Szabó Ferencné, az intézmény igazgatója, technikai szerkesztı: Michel M. Charkawi Terjedelem: 2 A/3 kiadói ív, megjelenik évente 10 alkalommal, egy szám ára: 50,-Ft. Lapnyilvántartási szám: 163/332/1/2008. szám

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár Típusa: nyilvános közmővelıdési könyvtár Alapfunkciói Az információkat szabadon,

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány határon túlra irányuló tevékenysége HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN I. KEUR 1. KEUR 2.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez

Igényfelmérés TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01. kódjelű pályázat. elkészítéséhez Igényfelmérés a TÁMOP-3.2.4 / 08 / 01 kódjelű pályázat elkészítéséhez 1. Az igényfelmérés módja Az igényfelmérésre mivel elsődleges célja a pályázni kívánt intézményi portálon keresztül elérhető szolgáltatások

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-jétıl Tartalomjegyzék: 1. Általános szabályok 2. Fogadótér 3. Gyermek- és ifjúsági részleg 4. Felnıtt

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

2010. december 23. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár szakmai beszámolója

2010. december 23. napján tartandó. Lukács Károly Városi Könyvtár szakmai beszámolója Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12/2010. Sorszám: 11 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye lakos közötti településeinek KSZR szolgáltató helyei

Győr-Moson-Sopron megye lakos közötti településeinek KSZR szolgáltató helyei Győr-Moson-Sopron megye 501-1000 lakos közötti településeinek KSZR szolgáltató helyei Helyzetkép és javaslatok KSZR Műhelynap Győr, 2014. október 27. Az előzmények 1982: létrejön a Győri Járás Ellátórendszere

Részletesebben

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől

A Somogyi-könyvtár térítési díjai április 1-jétől A Somogyi-könyvtár térítési díjai 2015. április 1-jétől Az 1997. évi CXL. törvény 57. -a alapján a regisztrációhoz a könyvtárhasználónak igazolnia* kell adatait: nevét, anyja nevét, születési helyét és

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5. 3. A vizsgálat... 12. 3.1 A könyvtár bemutatása... 12

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5. 3. A vizsgálat... 12. 3.1 A könyvtár bemutatása... 12 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetı... 3 2. A könyvtári szolgáltatások és a használók viszonya... 5 3. A vizsgálat... 12 3.1 A könyvtár bemutatása... 12 3.1.1 A könyvtár története... 12 3.1.2 A könyvtár jelenlegi

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

2. számú melléklet BESZÁMOLÓ A SZTE JGYTFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRİL A 2006/2007-ES TANÉVBEN

2. számú melléklet BESZÁMOLÓ A SZTE JGYTFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRİL A 2006/2007-ES TANÉVBEN . számú melléklet BESZÁMOLÓ A SZTE JGYTFK GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRİL A 006/007-ES TANÉVBEN KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA A könyvár az iskolai IKT-val támogatott szakórák

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár 1. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2006 A Békés Városi Könyvtár nyilvános közmővelıdési könyvtár, amelynek szolgáltatásait minden magyar állampolgár igénybe veheti, az

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3.

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv:fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám:16.pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap:

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Móra-emlékév A Somogyi-könyvtár programjai

Móra-emlékév A Somogyi-könyvtár programjai Móra-emlékév 2014 A Somogyi-könyvtár programjai 2014-ben születésének 135. és halálának 80. évfordulóján kiállítással, rendezvényekkel emlékezünk Móra Ferencre, a Somogyi-könyvtár egykori igazgatójára,

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1063/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter Kossuth Ház Hírlap - Newsletter rendkívüli kiadás ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI HÉTVÉGE A KOSSUTH HÁZBAN 2014. AUGUSZTUS 23. 24. Elnöki beszámoló Az augusztus 23. 24. Szent István napi ünnepünk

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013.december 17-i rendes ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására 13. Tisztelt Közgyőlés Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a könyvtári és közmővelıdési

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben