DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN"

Átírás

1 2009. március II. évf. 3. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN Az információs társadalom és a demokratikus jogállam mőködésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetık. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentıségő. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. Idézet az évi CXL. Törvénybıl. A törökszentmiklósi Városi Könyvtár nyilvános, települési közkönyvtár. Alap- és kiegészítı szolgáltatásait az évi CXL. sz. tv.-ben meghatározottak szerint végzi a helyi sajátosságok figyelembevételével. A központi könyvtáron kívől a településen 4 fiókkönyvtárunk, és öt letéti könyvtár szolgálja az olvasni vágyó embereket. A könyvtár közel 50 éves fennállása óta mindig igyekezett megfelelni a lakosság változó igényeinek.. A városi könyvtár szolgáltatásaiban, a győjtemény alakításában következetesen figyelembe veszi a helyi sajátosságokat.. A könyvtárunkba betérı emberek többsége igényli a személyes törıdést, odafigyelést, amire különös gondot fordítunk. Az olvasók nagy többségét szinte személyes ismerısként üdvözöljük, tudjuk ki az, aki segítséget kér a könyvek kiválasztásához, ki az, aki önállóan szeret böngészni. Az utóbbi idıben megnıtt a könyvtár szociális szerepe is, és sajnos egyre több intézményünkben a melegedni betérı, hajlékot keresı ember is. STATISZTIKAI MUTATÓINK 2008-BAN: A könyvek nem teszik az embert jóvá vagy rosszá, de jobbá vagy rosszabbá igen. (Jean Paul) DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díjat vette át március 15-én, nemzeti ünnepünkön városunk szülötte, Darvasi László, József Attila-díjas író, költı, újságíró, irodalmi munkássága elismeréseként. A magyar irodalmi középnemzedékének egyik legjelentékenyebb alkotója. Német nyelven hat könyvét adták ki, de munkáit számos más idegennyelvre is lefordították. Darvasi László október 17-én született Törökszentmiklóson ban diplomázott a szegedi Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskolán tıl a Délmagyarország kulturális rovatának munkatársa volt között a szegedi Pompeji címő folyóirat szerkesztıje, miközben 1993-ban az Élet és Irodalom fımunkatársa lett. Darvasi László munkásságának elismeréseként már több díjat is kapott: A Beszélı címő lap különdíja (1992); Szinnyei Júlia-emlékdíj (1993); Déry Tibor-díj (1993); Év Könyve Jutalom (1994); Szép Ernı-díj (1994); Krúdy Gyula-díj (1996); Alföld-díj (1996); József Attila-díj (1998); Füst Milán-díj (2005); Márai Sándor-díj (2008). Mővei: Horger Antal Párizsban (1991); A portugálok (1992); A veinhageni rózsabokrok (1993); A vonal alatt (1994) (Szív Ernı álnéven); A Borgognoni-féle szomorúság - rövid történetek (1994); Vizsgálat a rózsák ügyében (1994); A Kleofás-képregény (1995); Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? (1997) (Szív Ernı álnéven); Szerelmem, Dumumba elvtársnı - magyar novellák (1998); A könnymutatványosok legendája (1999); Szerezni egy nıt - háborús novellák (2000); A lojangi kutyavadász - kínai novellák (2002). (Michel Ch.) Könyvtárunk dokumentumállománya egység (könyv, idıszaki kiadvány, videokazetta, CD, CD-ROM, DVD, számítógépes adathordozók). A beiratkozott olvasóink, vagyis a regisztrált használók száma 2008-ban száma 6547 fı. Az elmúlt évben a könyvtárunkat helyben használók száma fı volt, ebbıl 14 éven aluli fı. A helyben használt dokumentumok száma kötet. A könyvtárból olvasóink db dokumentumot kölcsönöztek, ebbıl a 14 éven aluli korosztály darab dokumentumot kölcsönzött. Rendezvényeink száma az elmúlt évben 498 volt. Ebben a számban a kiállítások, csoportos foglalkozások, könyves ünnepek rendezvényei, olvasótáborok, nyelvtanfolyamok, szerepelnek. A rendezvényeinken fı vett részt. Könyvtárunk honlapját fı látogatta rendszeresen.. A könyvtárban felnıtt- és gyermekrészleg, helyismereti győjtemény, zenemő- és médiatár, folyóirat-olvasó, olvasóterem, valamint az egyes szolgáltató pontokon internetes szolgáltatás, e-magyarország pont várja a látogatóinkat. (Polgár Lászlóné) TISZTELT ADÓFIZETİ! Önnek lehetısége van arra, hogy a évben befizetett adója 1%-a felett rendelkezzen. Kérjük amennyiben úgy gondolja, támogassa alapítványunkat! A Pro Bibliotheca Alapítvány fı tevékenysége a könyvtár, az olvasási kultúra népszerősítése, támogatása. Támogatását köszönjük! A kedvezményezett adószáma:

2 Egy kis könyvtártörténet (1.) Egy kis könyvtártörténet (5.) A KÖZMŐVELİDÉSI KÖNYVTÁRÜGY MEGÚJULÁSA ( ): Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 1968-ban tartotta ülését Békéscsabán, ahonnan a magyar közmővelıdési könyvtárügy megújulását számíthatjuk. A vita a népkönyvtári irányú fejlıdést tovább támogatók és az általános nyilvános könyvtári gondolat képviselıi között zajlott (a vitaanyagot Sallai István írta). A korszerősíteni akarók elveit Futala Tibor foglalta azután össze. (Ez az 1970-ben rendezett Országos Népmővelési Konferenciára készült.) A tanácsi közmővelıdési könyvtárak fejlıdésében nagy jelentısége volt az 1972-ben kiadott Szakmai irányelvek a tanácsi közmővelıdési könyvtárak távlati fejlesztéséhez. Az irányelvek jelentıségét mutatja, hogy olyan kezdeményezések indultak meg, mint például a hangszótárak létrehozása, a helyismereti tevékenység kibontakoztatása, gyermekkönyvtári szolgálat bıvítése. Az irányelvekben a konferencián elhangzottak szerint megjelentek a kívánatos könyvtári modellek (A-, B-, C- és D-típusú szolgáltatóhelyek) és határozták meg a korszerő közmővelıdési könyvtár ismérveit és normatíváit. Az irányelvek a folyóirat-választék növelését, az AV-anyagok beszerzését, a nyitvatartási idı meghosszabbítását javasolták, valamint gyermekszolgálat létrehozását minden könyvtári modellben. Könyvtárunk B típusú besorolást kapott. A Megyei Tanács VB. Mővelıdési Osztályától /1968 ügyiratszámon 1968 december 21-i dátummal leirat érkezett a mővelıdési autók mőködési szabályzatáról. [1] A 175/1966/MK. 23. MM. sz. utasítás alapján Törökszentmiklóson is lehetıség nyílt a járás közigazgatási területén és az arra kijelölt tanyai területeken a mővelıdési autó által könyvtári, népmővelési feladatok ellátására, valamint ismeretterjesztı és játékfilmek vetítésére. A mővelıdési autón könyvtáros és népmővelı látott el állandó szolgálatot. A könyvtár Zetz Jusztina módszertanost bízta meg, majd Grubits István gépkocsivezetı végzte a kölcsönzést, miután elvégzett egy alapfokú könyvtárosi tanfolyamot. A mővelıdési autó szolgáltatása 1995-ben szőnik meg. Varga Sándor munkásságának egyik legjelentısebb állomása Törökszentmiklóson az iskolai könyvtárak bekapcsolása a városi könyvtári hálózatba. A módszerre felfigyelt a könyvtáros szakma is. A Mővelıdésügyi Minisztérium könyvtárügyi osztálya július 19-én szóbeli engedélyt adott a módszer kísérleti jellegő bevezetésére (anyagi támogatást nem). Tervként szerepelt a város mellett a törökszentmiklósi járásra történı kidolgozása is, melyet végül is a járás december 31-én történt megszőnése miatt abba maradt. Varga Sándor a törökszentmiklósi iskolai könyvtárak integrálásából írja doktori disszertációját. A helyismereti győjtemény kialakítását 1969-ben kezdte meg a könyvtár igazgatója, melynek impulzust adott a járás községeinek kiírt pályázat a településük történetének megírására a felszabadulás 25. évfordulója alkalmából. Az elkészült 12 pályamő, községtörténet jelentette a könyvtár helyismereti győjteményének alapját. A helytörténeti kutatások ösztönzésére indította el a könyvtár 1973-ban a Helyismereti Füzetek Törökszentmiklós c. kiadványsorozatot, melyet 1974 óta társadalmi szerkesztıbizottság felügyelt A kutatások segítésére 1976-ban elkészítette a könyvtár a Törökszentmiklós és Vidéke helyi újság mikrofilmmásolatát az Országos Széchenyi Könyvtárral ben beszereztek egy NDK gyártmányú mikrofilm-leolvasó készüléket ben a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár vezetıje Szurmay Ernı végzett szakfelügyeleti látogatást a könyvtárban melynek tapasztalatairól szóló beszámolójából idézünk: A törökszentmiklósi Városi-Járási Könyvtár a megye egyik legnehezebb mőködési feltételek között dolgozó könyvtára. A norma szerinti alapterületnek mindössze 35 %-a van meg. Olvasóterme nincs, raktára, gyermekrészlege rendkívül szőkös, szociális helyiségei, munkaszobái az igazgató kis és csak mesterséges fénnyel világított irodáján kívül nincsenek. Az egész épület állaga elavult. A könyvtár belseje a körülményekhez képest mégis barátságos, a belsı tér esztétikuma kielégítı, a főtés olajkályhával megoldott. Ilyen tárgyi feltételek között 8 könyvtáros ill. kisegítı alkalmazott dolgozik a könyvtárban. Közülük hárman dolgoznak az olvasóteremben, de ellátják a feldolgozást is. Közöttük különösebb munkamegosztás sincs, mindenki csinál mindent, viszont az ügyintézıi munka az igazgatóra marad. A gyermekrészleg munkáját is ık végzik. Máté Mária a részleg vezetıje egyetemi végzettséggel. Munkája mellett a helyismereti feladatokat is ellátja. Bana Éva érettségizett, fıleg adminisztratív teendıket lát el, míg a szolnoki konzultációs központba [2] felvett Sülye Károlyné fıleg a kölcsönzésben ill. gyermekklubok és az iskolai fiókok ügyeiben tevékenykedik. Galambos Kálmáné középfokú végzettségő, a szerzeményezést, valamint városi fiókhálózat patronálását látja el, s ı az ifjúsági felelıs. Mrena Éva középfokú végzettséggel kölcsönzı könyvtáros. Sıreg Margit érettségizett kölcsönzı könyvtáros, most tanul a konzultációs központ II. évfolyamán. Szabó Sándor középfokú államvizsgával, tájékoztat és feldolgoz. Zetz Jusztina középfokú végzettséggel a járásban végez módszertani munkát. Az állomány nagyságáról és a könyvtár olvasóiról az alábbi megállapítások olvashatóak a már idézett felügyeleti jegyzıkönyvben? Az állomány nagysága és összetétele: Az évi gyarapítás átlag kötet. Jelenleg kötet az állomány, egy lakosra 2.65 jut. A mővelıdési autó kötetét figyelmen kívül hagyva az állomány 39,7 %-a ismeretterjesztı és szakirodalom. Ez igen szép, s az 1972-es évhez képest növekedést is jelent. (Ekkor 38,2% volt.) Ugyanakkor a kötetes gyermekállományban, amely egyébként az olvasók összetételének megfelel (10 éven aluliaknak 7,9, a éveseknek 7,5 kötet jut olvasónként), igen kevés a legkisebbeknek szóló ismeretterjesztı mő (mindösszesen 1.1 %). Az arányok torzulását mutatja egyébként az is, hogy a1973-ban a felnıtt részlegben 392 db. a tiszta gyarapodás, a gyermekrészleg viszont A könyvtár olvasóinak száma 1971 óta egyenletesen emelkedı tendenciát mutatva igen magas szinten áll. A lakosság 22,8 %-a beírt olvasó és ez jóval a megyei és a többi városi átlag felett van. [3] (Szabó Ferencné) [1] Megyei Tanács VB. Mővelıdésügyi Osztálya /1968 sz. ügyirat = Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény [2] Debreceni Tanítóképzı Fıiskola [3] Szurmay Ernı:Jelentés a Törökszentmiklósi Városi-Járási Könyvtárban augusztus havában végzett szakfelügyeleti látogatás tapasztalatairól= Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 2

3 HELYTÖRTÉNETI GYŐJTEMÉNY (Héja László) GYŐJTEMÉNYÜNK RITKASÁGAI: KOSSUTH - BANKÓK Az szeptember 1-jén 5, 10 és 100 forintos értékben kibocsátott, különbözı színő, Kossuth Lajos pénzügyminiszter aláírásával ellátott papírpénzek a névérték szerinti ezüstpénznek feleltek meg. Hátoldalukon többnyelvő szöveg figyelmeztet a hamisítókat sújtó büntetésre. A Kossuth - bankók rövid érvényességük után természetesen már soha nem kerültek újra forgalomba, de a magyar családok nagy részénél ırizgettek még sokáig legalább egyegy bankót, mint a szabadságharc becses emlékeztetıjét. KIÁLLÍTÁSOK SZOLNOKON AZ FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE március 5. - május 17. Ilyen tavasz csak egy volt életemben A dicsıség napjai, Damjanich János Múzeum március május 26. Áll a viharban maga a magyar Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár március 7. - március 28. Bem József generális élete Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár ELİADÁS A MÚZEUMBAN: A NAGYKUNSÁG FAZEKASSÁGA február 18-án szerdán, 17 órai kezdettel került sor a Helytörténeti Győjteményben dr. Nagy Molnár Miklós néprajzkutató, a karcagi Gyırffy István Nagykun Múzeum igazgatójának elıadására. Vendégünk a kutatói munkásságának fı irányát képezı témáról részletgazdag és é r d e k e s összefoglalást adott. Beszélt a történelmi elızményekrıl, majd a gazdasági, társadalmi és kulturális tényezık együttes hatását bemutatva egészen jelen korunkig követte nyomon a térség fazekasságának fejlıdését és jellemezte a kialakult jelentısebb fazekas központokat illetve az azokat meghatározó fontosabb személyiségeket. A magas szinvonalú elıadása Kézmőves Örökség Egyesület és az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény közösen rendezett elıadássorozatából a harmadik volt. Reméljük a március 26-án tartandó utolsó elıadást (Szabó László: Kosarak és vesszımunkák a Nagykunságban) is megtiszteli részvételével a közönség. Most tavasszal a megye három központi intézményében is kiállítással emlékeznek meg történéseirıl. A Damjanich János Múzeumban részben magángyőjtıktıl kölcsönkapott tárgyakkal gazdagított tárlat mutatja be a szabadságharc küzdelmeit. A megyei levéltárban korabeli eredeti dokumentumok, nyomtatványok, levelek, plakátok, reprodukciók segítségével idézik meg a történelemfordító eseményeket. A megyei könyvtárban pedig a szabadságharc egyik legjobb hadvezérének emlékkiállítása tekinthetı meg a hónap végéig. RÉGEN TÖRTÉNT március 1. Meghal II. István király, testét Váradon temetik el március 5. A szolnoki csatában a Damjanich és Vécsey vezette magyar csapatok gyızelmet aratnak a császári erık fölött és elfoglalják Szolnokot március 9. Rákosi Mátyás 60. születésnapjára kiállítás nyílik életérıl és megjelenik a magyar írók mőveibıl összeállított róla szóló költıi antológia március 14. A mogyoródi csatában Géza és László hercegek legyızik Salamon király seregét március 16. Budán a Szent György téren lefejezik Hunyadi Lászlót március 29. A 15 éves háborúban a császári és királyi csapatok visszafoglalják Gyırt a törököktıl március 31. Székesfehérvárott királlyá koronázzák Luxemburgi Zsigmond brandenburgi ırgrófot. a Helytörténeti Győjtemény /Múzeum/ - Tel.: 0656/ Nyitva tartása: hétfı zárva, kedd 9-13, óráig, szerda 9-13, óráig, csütörtök 9-13, óráig, péntek 9-13, óráig, szombat és vasárnap zárva 3

4 HÍREK MEGALAKULT A BUTYKA BÉLA HELYISMERETI KÖR március 4-én tartotta alakuló összejövetelét a Butyka Béla Helyismereti Kör. Az elsı találkozón 13-an vettek részt, ahol mindenki elmondta, hogy milyen kutatási, érdeklıdési területtel, témával foglalkozik. az ország akármelly [ ] megyéjének vagy nevezetesebb helyének leírása, történeti, statistikai és földirati tekintetben szövegezéső kérdés hangzott el december 21-én a Magyar Tudós Társaság nagygyőlésén, amelyre báró Eötvös József így érvelt: remélhetı, hogy a társaság alkalmat adand tömérdek adatok győjtésére, és régi okiratokkali megismerkedésre, mibıl hihetıleg nem kevés monographiák fognak keletkezni (H.I. [Henszlmann Imre]: Magyar akadémia. In: Pesti Hírlap, január p.) Butyka Béla Helyismereti Kör az elsı találkozón (fotó: könyvtár) Ezzekel az idézetekkel kezdıdött a meghívó, mely idézetek a kör céljaival, vágyaival, törekvéseivel is egybecsengenek. A névválasztás oka pedig egyértelmő: egyik helytörténeti kutató elıdünk, Butyka Béla, 55 évvel ezelıtti kezdeményezésére jött létre a Törökszentmiklósi Helységtörténeti Szakkör a Bercsényi Miklós Gimnázium kebelén belül. Kezdeményezésükre jelent meg 1957-ben Tóth Sándor Vázlatok Törökszentmiklós múltjából címő munkája. A szakkör célja volt Butyka Béla megfogalmazásában: Megkíséreljük betőnként felderíteni az élet eddigi útszakaszán elszórt alkotásokat, nyomokat, amik ezen a parányi helyen lelhetık, hogy szolgálhassunk a jelen és jövı emberének A fenti célok alapján a helytörténettel, -ismerettel foglalkozókat szeretnénk munkájukban segíteni, összefogni, hogy közösen gondolkodva, dolgozva létrehozhassunk minél több, városunk régmúltjával, közelmúltjával, jelenével foglalkozó kiadványt, írásmővet, mert nincs jövı, múlt és jelen nélkül. A Kör tagsága, tevékenysége önkéntes, semmiféle kötelezettséggel nem jár. Havi találkozóinkkor, - de bármikor a köztes idıben is együtt beszélgetnénk, gondolkodnánk ki-ki érdeklıdési, kutatási körének, területének megfelelıen. Ezek gyümölcse egy-egy írás, győjteményes kötet lehet városunkról, környezetünkrıl, múltunkról, jelenünkrıl, jövınkrıl, mindannyiunk örömére. (Csıke Tibor) 4 II. VÁROSISMERETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDİ 2009 Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, a Pro Bibliotheca Alapítvány és a Törökszentmiklósi Városvédı és -Szépítı Egyesület városismereti és környezetvédelmi vetélkedıt hirdet általános iskolák 7. osztályos diákjai részére. A vetélkedın 3 fıs csapatok vehetnek részt. Az elsı forduló kérdéseire a válaszokat a Vadon címő folyóirat 2008-as számaiban és Galsi Lajos Mesélnek a szentmiklósi utcák címő könyve bevezetıjében (6-16. oldalon) találhatják meg a diákok. A kiadványok az Ipolyi Arnold Városi Könyvtárban megtalálhatók. A kitöltött kérdıíveket március 31-ig (kedd) adhatják le a városi könyvtár gyermekrészlegében. A döntıbe iskolánként a két legjobb csapat jut be. A kitöltött kérdıív egyben jelentkezés is az április 22-én szerdán 15 órától tartandó döntıre is. A helyezettek könyvjutalomban és díjakban részesülnek. (Csıke Tibor)

5 INTERNET FIESTA március án tól az Internet Fiesta végéig. így is! Számítástechnikai könyvek kiállítása én óra "e"gyszer volt... Mesék és játékok az Interneten. Virtuális kalandozás a mesék birodalmában én óra Ne féljünk az egértıl! Bátortalanok bátorítása. Az Internet használatának bemutatása kezdıknek én óra Alapoktól a nyelvvizsgáig. Ingyenes online angol nyelvtanulási oldalak ismertetése, ahol angol tesztek, feladatok, játékok, hanganyagok, angol szótárak, nyelvvizsga gyakorlati lehetıségek érhetıek el. Valamint az ITK honlapjának bemutatása én és 25-én óra Mindent e-gy helyen! A Magyarország.hu Kormányzati Portál bemutatása és az Ügyfélkapu szolgáltatásainak ismertetése én óra NA,VAjon mi ez? A NAVA program bemutatása. Lemaradt kedvenc rádió vagy TV mősoráról? Felszeretné idézni a már látott ill. hallott mősorokat? Itt a lehetıség! én óra "Távolságok már nincsenek, új idık Kapcsolattartás az Interneten. Az azonnali üzenetküldı programok (MSN és Skype) ismertetése án óra Könyvtárlátogatás otthonról Elektronikus információszolgáltatás. Könyvtárunk honlapjának, valamint könyvtári adatbázisok, katalógusok, elektronikus könyvtári oldalak bemutatása én óra Tudod -"e"? Gyerekoldalak bemutatása. (mese-dia-film-játékoknyelv-mondóka-ének-zene...) AJÁNLÓ HAZÁNK DICSİSÉGÉRE: 160 ÉVES A MAGYAR HONVÉDSÉG [szerk.biz. Lugosi József, Markó György] E vaskos könyv a fennállásának 160. évfordulóját ünneplı Magyar Honvédség történetének állít méltó emléket tól napjainkig áttekinti a honvédség m ú l t j á t csaknem félszáz tanulmányban a békeévektıl, a második világháborún, az 1956-os forradalom és szabadságharcon keresztül egészen napjainkig. A második fejezet a honvédség speciális területeit mutatja be pl. a katonai vezetés jellemzıit, vagy a határırizet szerveit stb. A harmadik fejezet a honvédség anyagi eszközeit veszi sorra 160 évre visszamenıleg. Ez a könyv március 15-e kapcsán is merıben aktuális, néhány, a könyvben szereplı tanulmányt említendı: Hermann Róbert: Az évi szabadságharc hadmőveletei, vagy Kedves Gyula: A katonai vezetés vezetı szervei E reprezentatív kiadványban számos, a Hadtörténeti Múzeum fotóarchívumából származó fénykép kapott helyet. (Fási Mónika) BATTHYÁNY LAJOS Az emlékalbum 2007-ben jelent meg az elsı felelıs magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnöke születésének 200. évfordulójára. A könyvbıl megismerhetjük a reformkori Magyarország egyik politikai vezéregyéniségének, Batthyány Lajosnak az egész életét, elvhőségét, és tragikus halálának körülményeit. Valamint a könyv bemutatja a vértanú pályafutását politikustársaival /Deák Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Görgei Artúr/ való együttmőködésén keresztül. A személyes tulajdonságai miatt eszményképpé vált államférfiról a tanulmányokban kiderül, hogy minden körülmény között az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartását tekintette fı céljának. A tanulmányokat gazdag képanyag illusztrálja. Ajánlom e kötet megtekintését mindazoknak, akik nemzeti ünnepünk alkalmából feleleveníteni kívánja a XIX. század történéseit. A könyv megtekinthetı könyvtárunk olvasótermében. (Pákozdi Lajosné) 5

6 Tudja-e...? TUDJA-E...? Tudja-e, hogy az idén 16. alkalommal kerül megrendezésre április 23. és április 26. között a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, mely a nemzetközi könyves világ kiemelkedıen fontos eseménye, meghatározó szakmai és kulturális fóruma. 25 ország közel 100 neves alkotója, 400 hazai és határon túli magyar író, tudós, mővész részvételével kulturális programok sokaságát kínálja az ide látogatóknak: íróolvasó találkozók, dedikálások, felolvasások, könyvpremierek, irodalmi estek, kerekasztalbeszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások, filmvetítések várják az érdeklıdıket. A Fesztivál a Millenárison könnyen megközelíthetı, központi helyen várja a látogatóit. Évrıl évre díszvendégként mutatkozik be egy-egy ország, régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása. A 2009-es Könyvfesztivál díszvendégországa Románia. Már kilencedik alkalommal rendezik meg a Fesztivál keretein belül az Európai Unió régi és új tagországainak fiatal prózaíró tehetségeit bemutató, nagy sikerő Európai Elsıkönyvesek Fesztiválját is. A Fesztivál természetesen könyvszakmai fórum is, foglalkozik a könyvpiac problémáival kapcsolatos szakmai konferenciákkal, az olvasáskultúrát középpontba állító elıadásokkal. Speciális program a Könyvtáros Klub, a közel 2000 könyvtárost megmozgató szakmai fórum, melyen könyvtárosaink is részt vesznek. A nagyközönség számára is nyitott a vásár, évente ezer látogató fordul meg a pavilonok körül, ahol közel kötet és több száz újdonság közül válogathatnak. A családosoknak Gyerek(b)irodalom néven külön stand lesz kialakítva, ahol a gyermekkönyvek népszerősítése mellett színes programokkal várják az ide látogatókat. (Pákozdi Lajosné) Tudja-e, hogyan léphet közvetlen kapcsolatba interneten keresztül könyvtárunkkal? A Skype és a Windows Live Messenger (MSN) program segítségével valós idejő kommunikációra van lehetıség könyvtárunkban. Keddtıl - péntekig 9.00-tıl ig az olvasóink közvetlen módon is kapcsolatba léphetnek a könyvtárossal, tájékoztatást kérhetnek tıle, kérdéseket tehetnek fel, lejárt kölcsönzési idejő dokumentumok kölcsönzési idejének hosszabbítását kérhetik. AZONOSÍTÓINK: MSN: Skype: ivk.tmiklos valamint címünkre és is várjuk olvasóink észrevételeit, kérdéseit. Könyvtárunk is csatlakozott az IWIW közösségéhez, ahol megtalálható a bemutatkozó profilunk. Itt is szeretnénk összegyőjteni olvasóinkat, hogy ezen a csatornán keresztül is tájékoztathassuk Önöket a fontosabb híreinkrıl, eseményeinkrıl. (Pákozdi Lajosné) A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA 6 Felnõtt olvasószolgálat Gyermekkönyvtár Olvasóterem Zenei és médiatár Hétfö zárva zárva zárva zárva Kedd 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szerda 8,30-18,00 8,30-12,00 12,30-17,00 8,30-17,00 8,30-12,00 13,00-17,00 Csütörtök 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Péntek 8,30-18,00 12,30-17,00 8,30-17,00 13,00-17,00 Szombat 8,30-12,00 8,30-12,00 8,30-12,00 zárva

7 (Dr. Szecsei Istvánné - Markót Péterné) GYERMEKFOGLALKOZÁS: Február 18-án a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 4.a. osztályos tanulói különleges gyermekfoglalkozáson vettek részt könyvtárunkba, ahol egy berendezett jurta fogadta ıket, és megismerkedhettek ıseink kutúrájával. BERG JUDIT január 28-án született Budapesten. Az egyetem utolsó évétıl az angoltanítás mellett n y e l v i lektorként és fordítóként mőködött. Közben megszületett legnagyobb lánya, akinek az elsı meséket neki találta ki. Amikor újra dolgozni kezdett, újságírónak állt: fıleg kultúrával kapcsolatos cikkeket, interjúkat, riportokat készített. Néhány év múlva megszületett a második baba, és rájött: elsısorban ı egy anyuka. Mostanra három kislánya és egy kisfia van. Nekik köszönheti, hogy ráébredt, a meseírás a neki való foglalkozás. İk ihletik a m e s é k e t, néha történetet és szereplıket is rendelnek, máskor ötleteket adnak, de mindig odaadó és l e l k e s hallgatóságnak bizonyulnak, akár új mesét talál ki, akár századszor vesz elı a régi kedvenceket. Az elızı éveben ez a két könyve felkerült az IBBY Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Dicsıség Listájára. BERG JUDIT: RUMINI A Szélkirálynı nevő hajó, Egérország legkiválóbb hajósaival a fedélzetén Bojtos Benedekkel, a kapitánnyal, Negróval, a fedélzetmesterrel, Ajtonnyal, a hajószakáccsal, Cincogi doktorral, és a két, mindenre elszánt hajósinassal, Balikóval és Ruminivel - Pelevárba tart. Mért épp Pelevárba? Mert itt található a világ legnagyobb kikötıje, és a híres bazár, ahol zsugorító- meg növesztıport lehet kapni, itt árulják a híres látóüveget, amivel a falon is át lehet látni és még rengeteg -féle kincset és csodakenıcsöt. Igen ám, de egy hatalmas szél a Ragacs-tengerre sodorja ıket, ahol megtámadják ıket az óriáspolipok Rumini egy lakatlan szigeten elveszik, és, hogy eljut-e ı is Pelevárba a többiekkel? Olvassátok el, majd megtudjátok. BERG JUDIT: CIPELİ CICÁK A VÁROSBAN Tudjátok kik a cipelı cicák? İk Ciró, Pepe és Lıri = Ci-Pe-Lı= Cipelı! cicák.. A cicák gazdái, Lili, Marci és Dorka, akik a tenyerükben hordják mindenhová ıket. De nem akármilyen játék cicákról van ám szó. Már a kinézetük is különleges: Ciró bordó és narancssárga bundában pompázik, Pepe feje lila ás barna csíkjai vannak, Lırit halványzöld és sötétzöld foltok díszítik. Vékony, fekete farkincájuk is különleges: gyöngyökben végzıdik, és, ha ezt egyszer megpörgetik: a játékok e helyükre mennek (de ki pakolta szét?)... a homokozó mellıl egy zoknifára vándorolnak a gyerekek zoknijai (Dorka megeszi a homoksütit?)... Az oroszlán színe mint Ciró bundája bordó és narancssárga színőre változik a zebra igazi zebra lesz, melyen a cicák átkelhetnek a túloldalra És mi lesz a vásárban az leveszett Botival? Mind megtudhatjátok ebbıl a könyvbıl, és a képek és egy felnıtt segítségével, Ti is elkészíthetitek saját cicátokat. 7

8 FEBRUÁR MÁRCIUS február Nagy sikere volt a kétnapos BÁLINT NAPI AJÁNDÉK címmel meghirdetett akciónknak, melyben könyvtárunk bármely részlegébe fél éves beiratkozási díjért egész éves tagságot adtunk ajándékba február óra A Kézmőves Örökség Egyesület és az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény szervezésében elıadást tartott a múzeumban Dr. Nagy Molnár Miklós a karcagi Gyırffy István Nagykun Múzeum igazgatója A Nagykunság fazekassága címmel Február IGÉNYFELMÉRÉS PÁLYÁZATÁHOZ II. Az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény részt szeretne venni egy pályázaton, ahol a pályázat kiírója az értékelésnél nagymértékben figyelembe veszi, ha a pályázott fejlesztéseket egy igényfelméréssel is alátámasztjuk. Kérdıívünk kitöltése 5-10 percet vesz igénybe. Kérjük fordítson ránk ennyi idıt, támogassa ezzel benyújtandó pályázatunkat. A kérdıívet átvehetıek a könyvtár részlegeiben. Segítségét köszönjük! március 20 órás számítógép és internet tanfolyam a könyvtárban. Jelentkezni korlátozott számban még lehet az 56// es telefonszámon, vagy személyesen a könytárban. (Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135.). Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! március15-én tól ig. Családi történelmi játszóház a Helytörténeti Győjteményben (Almásy út 20.) Fiúknak: Huszárcsákó készítés, dobkészítés Lányoknak: Párta készítés, hajfonás Mindenkinek: 48-as zászló készítés, kokárda készítés, mézeskalács díszítés ajándékért rejtvényfejtés, szendvics tea. SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! március órakor Néprajzi elıadássorozat 4. a Helytörténet Győjteményben (Almásy út 20.) Szabó László etnográfus, az MTA doktora tart elıadást Kosarak és vesszımunkák a Nagykunságban címmel március 12. április17. TÉRKÉPEK A MÚZEUMBAN Válogatás a Helytörténeti Győjtemény térképtárából (Almásy út 20.) /3. SZÁM REJTVÉNYE: Kicsit összekeveredtek az évszámok és a hozzájuk tartozó események. Párosítsd ıket! március 15. Görgey Világosnál leteszi a fegyvert A április 11. Tavaszi hadjárat kezdete B augusztus 5. Az évi törvénykönyv szentesítése C szeptember 29. Az elsı Kossuth-bankók kiadása D április 2. Aradon kivégzik a 13 tábornokot E április 6. Komáromi csata F július 11. Kitör a forradalom Pesten G augusztus 9. Isaszegi csata H augusztus 13. Pákozdi csata I október 6. Bem veresége Temesvárnál J. A megfejtéseket könyvtárunk részlegeibe kérjük leadni! Leadási határidı: április. 10. A helyes választ beküldık között 1 db. könyvet sorsolunk ki. *** /2. szám helyes megfejtıje: Nagy Péter A jutalom átvehetı a könyvtár 18-as irodájában. GRATULÁLUNK! 8 Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. Pf.:48. Telefon: 56/ Felelıs kiadó: Szabó Ferencné, az intézmény igazgatója, technikai szerkesztı: Michel M. Charkawi Terjedelem: 2 A/3 kiadói ív, megjelenik évente 10 alkalommal, egy szám ára: 50,-Ft. Lapnyilvántartási szám: 163/332/1/2008. szám

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA!

LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! LEGYEN ÖN IS KÖNYVTÁRUNK TAGJA! A könyvtárra adott pénz mindig megtérül. (Czine Mihály) A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény a város és a kisrégió legnagyobb kulturális

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

KÖNYVTÁRI NAPOK ÜNNEPI KÖNYVHÉT KÖSZÖNTÕ. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2013

KÖNYVTÁRI NAPOK ÜNNEPI KÖNYVHÉT KÖSZÖNTÕ. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2013 KÖNYVTÁRI NAPOK A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2013 KÖSZÖNTÕ Az idei 84. Ünnepi Könyvhéten első alkalommal mozdulunk ki a központi könyvtár falai közül és az 1. Sz.

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

KÖNYVTÁRI NAPOK A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2003 KÖSZÖNTÕ A 74 Ünnepi Könyvhét megrendezésére készül az egész ország Ez a páratlan irodalmi eseménysorozat hagyományosan

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN III. évf. 7-8. szám Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1994. július-augusztus LÁTOGATÁS AZ EGRI MEGYEI KÖNYVTÁRBAN A Könyvtáros Egyesület által meghirdetett pályázatot megnyertük, így a

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Megnyílt a Mérei Ferenc Pedagógiai Tanácsadó Intézet Pedagógiai Információs Központja

Megnyílt a Mérei Ferenc Pedagógiai Tanácsadó Intézet Pedagógiai Információs Központja Megnyílt a Mérei Ferenc Pedagógiai Tanácsadó Intézet Pedagógiai Információs Központja A Mérei Ferenc Pedagógiai Tanácsadó Intézet Könyvtára jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi hónapokban. A

Részletesebben

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről

A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről Salgótarján, 2001. október 13. szám A közgyűjteményi és közművelődési dolgozók léthelyzétéről A 260/2001-es kormányrendeletben rögzítenék azoknak a körét, akik a 2001-es költségvetési évben szeptember

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Heves megyei könyvtárosok Gyöngyösön

Heves megyei könyvtárosok Gyöngyösön XVII. évfolyam, 2. szám (55.) A Heves megyei könyvtárosok lapja 2008. június A tartalomból Mozgókönyvtári szakmai nap Útban a jövı felé Érdekeltségnövelı támogatás adatai Csoportos foglalkozások a megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés BESZÁMOLÓ 2014 Áttekintés 1. Igazgatási feladatok 1.1 Minőségirányítás 1.2 Gazdálkodás, üzemeltetés 1.3 Humán erőforrás gazdálkodás 1.4 Partnerkapcsolatok 1.5 Önkéntesség, közösségi szolgálat 2. Könyvtárhasználat,

Részletesebben