A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9.

2 A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében akadémiai kiadó argumentum kiadó budapest 2007

3 b. hajtó zsófia csóra karola A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA ÁLTALÁNOS RÉSZ SZEMÉLYI RÉSZ A ZS akadémiai kiadó argumentum kiadó budapest 2007

4 A kötet munkálatait az Országos Tudományos Kutatási Alap, kiadását a Magyar Tudományos Akadémia támogatta. ISBN (Összkiadás) ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó és az Argumentum Kiadó, Budapest Első kiadás: 2007 B. Hajtó Zsófia jogörököse és Csóra Karola, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, a fordítás, továbbá a CD-n és az Interneten való terjesztés jogát, az egyes fejezeteket illetően is. A nyomdai munkálatokat az Argumentum Kiadó nyomdaüzeme végezte Tördelte: Nagy Erika Printed in Hungary

5 Bevezető Jelen kötet a magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány között megjelent szakirodalmát tartalmazza: kézikönyveket, irodalomelméleti, műfajtörténeti munkákat; ezen időszak magyar irodalomtörténeti folyamatával, irodalmi életével, világirodalmi kapcsolataival foglalkozó monográfiák, tanulmányok, cikkek, kritikák adatait, valamint az egyes írókra és műveikre vonatkozó köteteket, tanulmányokat, cikkeket, kritikákat. Tartalmazza a kritikai, illetve a jegyzetapparátussal ellátott kiadásokat, de nem közli viszont a szépirodalmi jellegű kiadványok és az időszaki lapokban megjelent szépirodalmi alkotások könyvészeti leírását. Tartalmára, szerkezetére és jellegére nézve követi az MTA tudományi Intézet által kiadott nyolc kötetes bibliográfiai kézikönyv-sorozat (A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1 8. Szerk. Vargha Kálmán, Kókay György, V. Windisch Éva. Bp Akadémiai Kiadó, utóbb Argumentum Kiadó) gyakorlatát. E sorozat kötetei 1970-ig bezárólag tárták fel az irodalomtörténeti szakirodalmat. A következő két évtized ( ) anyagát az Országos Széchényi Könyvtár tette közzé. Előbb egy öt esztendő termését magában foglaló munkában (A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája köt. Szerk. Pajkossy György), majd az közötti anyagot, évenként külön kötetben Németh S. Katalin, Lichtmann Tamás, Velich Sándorné, Varga Katalin, Dobó Katalin, Záhony Éva szerkesztésében. Ez némi visszatérést jelentett a kurrens hazai irodalomtörténeti bibliográfia korábbi gyakorlatához, amikor is Kozocsa Sándor és mások szerkesztésében szintén évenként jelent meg egy-egy kötet. De több év kumulálásához, vagy ezek évenkénti nyomtatásban megjelentetett sorozat folytatásához nem voltak továbbra is adottak a könyvtár lehetőségei. Ugyanakkor a digitális formában megindult elektronikus lehetőség mellett szükségesnek látszott mind a tudományos kutatás, mind pedig az irodalomtörténeti tájékozódás kielégítésére a hagyományos nyomtatott bibliográfiai forma fenntartása és folytatása is. Ezért az MTA tudományi Intézete a digitális információ mellett az így megszakadt kurrens irodalomtörténeti bibliográfia folytatását határozta el. Jelen kötet amellett, hogy követi a bibliográfiai kézikönyv-sorozat rendszerét, bizonyos eltéréseket is mutat attól. Hiányzik pl. az anyag korszakok szerinti tagolása, a személyi rész egy betűrendben tartalmazza az írók neveit, függetlenül attól, hogy mikor éltek. Az öt évnek viszonylagos adatgazdagságát főként az a jelentős változás indokolja, amely éppen 1990-ben következett be az ország életében. A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadabbá válása eredményezte a könyvek, folyóiratok és általában a publikációk mennyiségi növekedését. Különösen az irodalommal, művelődéssel kapcsolatos publicisztikai műfajok növelték meg a kötet számos fejezetének méreteit. Úgy gondoltuk, e korszak jellegzetessége és jelentősége miatt ezen írásoknak is fontos szerepe lehet az időszak szellemi életének kutatásában. Teljességre természetesen ezúttal is csak a tudományos értékű publikációk felgyűjtése terén törekedtünk. E körülmények magyarázzák meg, hogy a kötet terjedelme, noha csak öt esztendő publikációs termését tartalmazza, csaknem elérte a bibliográfiai kézikönyv-sorozat több évtizedet magába foglaló egy-egy kötetének méreteit. Mindez nem könnyítette meg a rövidebb idő-

6 6 Bevezető szakasz ellenére sem a gyűjtő, sem pedig a szerkesztői munkát. Az anyaggyűjtésnél jelentős segítséget nyújtottak az Országos Széchényi Könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum elektronikus katalógusai, adatbázisai, valamint az Eötvös Könyvtár munkatársai és gyűjteménye. A színházi bemutatók évszámainak felkutatásához segítséget jelentettek az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet évkönyvei, melyeket a Színháztörténeti Intézet könyvtára bocsátott a rendelkezésünkre. A kötet munkálatainak elhúzódásához és így ahhoz, hogy ismét csak egy évtizedre sikerült csökkenteni a kurrens bibliográfia elmaradását nagy mértékben hozzájárult a személyi és anyagi támogatottság elégtelensége. A munkatársak közül éppen e kötet egyik szerkesztőjét váratlanul elragadta a halál. Többen pedig nyugdíjba vonultak. Jelentős pótlás hiányában a munkálatok külső és egyéb feladattal is megbízott munkatársakra hárult és jelentősen lelassult. Fokozta a nehézségeket, hogy a korlátozások miatt az Intézet nem tudott anyagi támogatást nyújtani a kiesett munkaerők pótlására. Egyedül az OTKA által nyújtott szerény támogatásra lehetett számítani a munkálatok befejezésénél és a kötet kiadásánál. A bibliográfia összeállítása az időközben elhunyt B. Hajtó Zsófia illetve Csóra Karola nevéhez fűződik. A gyűjtő- és kontroll munkálatoknál többek között Botka Anikó, Czövek Zoltán, Komlovszkiné Tódor Ildikó, Perger Péter, Róbert Péter, Sőrés Zsolt és Szász Andrásné nyújtott segítséget. A sorozatszerkesztői tevékenységet Kókay György és Németh S. Katalin látta el. Még néhány technikai útmutatást szeretnénk adni a kötet használóinak. A bibliográfiai tételek időrendi sorrendben következnek, ezen belül szerző szerinti betűrendben. A könnyebb tájékozódás érdekében az évszámokat tipográfiailag kiemeltük, kivéve az 1991 előtt megjelent művek dátumát. Azokat csak abban az esetben vettük fel, amennyiben volt 1991-es vagy későbbi ismertetése. Az Egyes művekről című fejezetek rendezési elve az időrend. A művek kurzivált címe után következik a megjelenés éve, ha ez nem esik gyűjtőkörünk időhatárai közé, akkor az évszámot a cím alatt, kiemelés nélkül közöljük. A kötet használatát ezúttal is megkönnyítheti a rövidítésjegyzék (az előforduló folyóiratok, hírlapok, stb. rövidítésének a feloldása), az Átnézett kiadványok jegyzéke, a Tartalomjegyzék és a Névmutató.

7 Az átnézett kiadványok jegyzéke 1. Periodikumok 168 óra 3. Part 7 nap (címváltozata: 2x7 nap) 2000 Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis Szemiotikai Szövegtan Acta Linguistica Acta Litteraria Acta Universitatis Szegediensis Acta Historiae Litterarum Acta Universitatis Szegediensis Sectio Ethnographia et Linguistica Aetas Agria Alföld Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Apollon Árgus Arrabona Athenaeum Baranya Baranyai Történetírás Bárka Bécsi Napló Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis Beszélő Brassói Lapok Budapester Rundschau Budapesti Negyed Budapesti Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei BUKSZ Café Bábel Cahiers d études hongroises Confessio Criticai Lapok Csongrád megyei Könyvtáros Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debreceni Szemle Délsziget Demokrata Diakónia Evangélikus Szemle Dimenziók. Felsőmagyarországi Szemle Dunatáj Édes Anyanyelvünk Együtt Élet és Élet és Tudomány Életünk Erdélyi Magyarság Erdélyi Múzeum Érintés Eszmélet Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Ethnographia Európai Utas Ex Symposion Ezredvég Fejér megyei Könyvtáros Filmkultúra Filológiai Közlöny Fókusz Fons Forrás Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve Hadtörténelmi Közlemények Hajdúsági Múzeum Évkönyv Határ Hatodik Síp Havi Magyar Fórum Hazánk Helikon Helikon (Kolozsvár) Herman Ottó Múzeum Évkönyve A Hét (Bukarest) A Hét (Pozsony) Hétvilág

8 8 Az átnézett kiadványok jegyzéke Hevesi Napló A Híd Híd Holmi Holnap Hölgyfutár Hungarológiai Közlemények Hunnia Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei Irodalmi Szemle ismeret történet történeti Közlemények, Kultúra Iskolakultúra Janus Janus Pannonius Tudományegyetem Évkönyve Jel Kép Jelenkor Jelen lét Jelentkezünk Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Juss Kalligram Kapu Kárpátalja Katolikus Szemle Kikötő Kilátó Kisalföldi Könyvtáros Kláris Kortárs Könyv és Könyvtár Könyv Könyvtár Könyvtáros Könyvesház Könyvtári Figyelő Könyvtáros Könyvvilág Kőrösi Műhely Köznevelés Köztársaság Respublika Kristály Kritika Kultúra és Közösség Látó Látóhatár Létünk Levéltári Közlemények Levéltári Szemle Liget Limes Literator Literatura Lyukasóra Ma és Holnap Madách Kör Tár Magyar Élet Magyar Felsőoktatás Magyar Filozófiai Szemle Magyar Fórum Magyar Jövő Magyar Könyvszemle Magyar Lettre Internationale Magyar Múzeum Magyar Műhely Magyar Napló Magyar Narancs Magyar Nemzet Magyar Nyelv Magyar Nyelvőr Magyar Szó Magyar Tudomány Magyarok Világlapja Magyarország Magyarság Magyarság és Európa Magyarság Jövője Magyartanítás Mérleg Metsze(t)t Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Mozgó Világ Múlt és Jövő Múltunk Múzsák Műhely Művelődés Művészettörténeti Értesítő Nagyvilág Napóra Nappali Ház Népszabadság Neohelicon Néprajzi Látóhatár The New Hungarian Quarterly Nógrád megyei Múzeum Évkönyve Nyelv és tudományi Közlemények Nyelvünk és Kultúránk

9 Az átnézett kiadványok jegyzéke 9 A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve Nyugati Magyarság Opus Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve Országépítő Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve Orvostörténeti Közlemények Őszidő Palócföld Pannonhalmi Szemle Pánsíp Parnasszus Polisz Pompeji Prágai Tükör Protestáns Szemle A Ráday Gyűjtemény Évkönyve Respublika Rivista di Studi Ungheresi Rubicon Somogyi Honismeret Somogyi Kultúra Soproni Szemle Studia Litteraria Studia Nova Studia Slavica Szabolcs-Szatmári Szemle Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle Szemiotikai Szövegtan Széphalom Színház Színházi Élet Színháztudományi Szemle Szivárvány Szózat Társadalomkutatás Távlatok Theológiai Szemle Tiszatáj Tiszavirág Tokaji Írótábor Történelmi Szemle Történeti Tanulmányok Tudományos Közlemények (Eötvös József Tanítóképző Főiskola, Baja) Új Arc Új Demokrata Új Élet Új Ember Új Forrás Új Holnap Új Írás Új Látóhatár Új Magyar Hírek Magyarok Világlapja Új Symposion Újhold-Évkönyv Üzenet Valóság Vasi Szemle Vigilia Világosság Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (előbb: Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve) 2. Tanulmánykötetek, emlékkönyvek Agárdi Péter: Torlódó múlt. József Attila és kortársai. Bp Alabán Ferenc: közelben. Tanulmányok és kritikák. Nitra Aniszi Kálmán: Forgószélben (esszék, jegyzetek, interjúk) Ungvár Bp Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet- Európában. Szerk. Balogh Magdolna, Berkes Tamás, Krasztev Péter. Bp Les avant-gardes nationales et internationales. Liberation de la pensée, de l âme et des instincts par l avant-garde. S. a. r. Judith Karafiáth et György Tverdota. Bp Bacsó Béla: Határpontok. Hermeneutikai esszék. Bp Bakonyi István: A folytatás reménye. Tanulmányok. Székesfehérvár V. Bálint Éva: Rendiség a romokon. Vélekedések a rendszerváltás éveiből. Bp Bányai János: Talán így. Könyv és kritika III. Újvidék Beck András: Nincs megoldás, mert nincs probléma. Bp Bérczes László: A mezsgyén. Bp Bertha Zoltán: Gond és mű. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből. Bp

10 10 Az átnézett kiadványok jegyzéke Beszélgetések Petri Györggyel. Bp Bori Imre: Prózatörténeti tanulmányok. Újvidék Bp Curriculum vitae. 30 kortárs magyar író önéletrajza. Kiad. Tárnok Zoltán. Bp Czigány Lóránt: Gyökértelen, mint a zászló nyele. Írások a nyugati magyar irodalomról. Bp Cseke Péter: Hazatérő szavak. Bp Cseres Tibor: Felhők fölött száll a sas. Találkozásaink háborúban és békében. Kiad. dr. Fejér Dénes. Szerk. Eszes Máté. Bp Csipesszel a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. Kiad. Károlyi Csaba. Bp Csűrös Miklós: Lesz idő, hogy visszatérhet. Tanulmányok Arany János és a századforduló irodalmának korszerűségéről Bp Csűrös Miklós: Géniuszok kortársaik. Bp de nem felelnek, úgy felelnek. A magyar líra a húszas harmincas évek fordulóján. Szerk. Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő. Pécs Dobos István Odorics Ferenc: Beszédhelyzetben. Bp Domokos Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Bp Eisemann György: Keresztutak és labirintusok. Elemzések a XIX. és XX. századi magyar művekről. Bp Eisemann György: Végidő és katarzis. Bp Elek Tibor: Szabadságszerelem. Pozsony Écrire le voyage. Textes réunis par Tverdota, György. Paris Évkönyv I., II., IV. Kiad. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete. Bp. 1992, 1993, Farkas Zsolt: Mindentől ugyanannyira. Bp Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Szerk. Závodszky Géza. Bp Fejtő Ferenc: Szép szóval. Bp Fekete J. Jó4zsef: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Újvidék Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Kiad. Szabó B. István Császtvay Tünde. Bp Fónod Zoltán: Kőtábláink. Válogatott írások. Bp Fónod Zoltán: Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom Bp Főiskolai Tanulmányok. 1. köt.. 2. köt. és módszertana. Kiad. Arapovics Mária L. Simon László. Bp Füzi László: Az irodalom helyzettudata. Pécs Gáll Ernő: A nacionalizmus színváltozása. Nagyvárad Gerold László: Meglelt örökség. Tanulmányok, esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Újvidék Gesta Typographorum. Megjelent Borsa Gedeon 70. születésnapjára. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bp Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Bp Gülch Csaba: Az Idő fénylő nyoma. (Interjúk tengeren innenről és túlról). Győr Győrffy Miklós: Új magyar prózaszemle. Nyolcvanas évek. Pécs Határ Győző: történet. Szerk. Lakatos István. Békéscsaba Herceg János: Nyíló idő. Esszék, visszaemlékezések. Újvidék A hetedik te magad légy! Újabb József Attila-versértelmezések. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának XX. századi Magyar történeti Tanszékén készült dolgozatok. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp Hogyan éljük át a XX. századot? Válogatás a budapesti Fidesz Akadémián 1989 márciusa és 1990 júniusa között elhangzott előadásokból. Szerk. Vig Mónika. Bp Irodalmi művek szóetimológiai vizsgálata. Szerk. Simon L. László. Bp tanítás. Szerk. Sipos Lajos. Celldömölk Bp köt. Jánosy István: Arcok, lelkek, álmok, versek. Bp Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben. Pécs Kabdebó Lóránt: Sorsfordító pillanatok. Miskolc Kakanien Aufsätze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur um die Jahrhundertwende. Hrsg. Eugen Thurner, Walter Weiss, János Szabó, und Attila Tamás unter Mitarbeit von Hildemar Holl. Bp. Wien Karátson Endre: Baudelaire ajándéka. Pécs Károlyi Csaba: Ellakni, nézelődni. Esszék, kritikák. Bp Kemény István Vörös István: A Kafka-paradigma. Bp Kenyeres Zoltán:, történet, írás. Bp Keresztury Tibor: Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból. Bp Kiss Ferenc: És Szabadka... Debrecen Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk. Jankovics József. Bp Koppány Zsolt: Szavak és szenvedélyek. Bp

11 Az átnézett kiadványok jegyzéke 11 Kovács Sándor Iván: A Syrena és a szobor. Pécs Kovács Sándor Iván: Ferenchegyi esték. Esszék, cikkek, bírálatok. Bp Költő, felelj! Tanulmányok Illyés Gyuláról. Kiad. Tasi József. Bp Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig. Bp Kulcsár Szabó Ernő: Az új kritika dilemmái. Az irodalomértés helyzete az ezredvégen. Bp Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története Bp Kútfalvi Oszkár: Újságpaloták. Bp Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés. Szövegtani és stilisztikai elemzések. Újvidék Lányi András: A kettészakított üstökös. Széchenyi, Arany, Jókai, Görgey. Négy történelmi esszé. Bp Legendás irodalom. Rádióbeszélgetések. Összeáll.: Albert Zsuzsa. Bp Lengyel András: Utak és csapdák. - és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp Lukácsy Sándor: Isten gyertyácskái. Kiad. Csordás Gábor. Szerk. Koszta Gabriella. Pécs Lukácsy Sándor: A hazudni büszke író. Válogatott tanulmányok. Bp Magyarok Bécsben Bécsről. (Tanulmányok az osztrák magyar művelődési kapcsolatok köréből.) Szerk. Fried István. Szeged A magyarságtudomány kézikönyve. Szerk. Kósa László. Bp Marafkó László: Az utókor inspektora. Bp Miklós Elemér: Üzenetek félárnyékból. Nyíregyháza Mítosz és utópia. - és eszmetörténeti tanulmányok. Szerk. Illés László és József Farkas. Bp Nem búcsúzom... (Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére). Szerk. Nagy Tamás, Szegfű László. Szeged Németh G. Béla: Kérdések és kétségek. történeti tanulmányok. Bp Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. Bp Oltványi Ambrus: A szellem szenvedélye. Tanulmányok, cikkek, bírálatok. Kiad., jegyz. Kerényi Ferenc. Bev. Németh G. Béla. Bibliogr.: Oltványi Noémi. Bp Páll Árpád: Harangszó a mélyből. Beszélgetések romániai magyar értelmiségiekkel. Bp Párbeszéd Magyarországgal. Nyugat-európai és tengerentúli magyar tanulmányírók. Vál. és szerk. Pomogáts Béla. Bp Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Miskolc Péter Katalin: Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Bp Petőfi S. János: A jelentés értelmezéséről és vizsgálatáról. (A mondatszemiotikától a szövegszemiotikáig. Tanulmányok.) Párizs; Bécs; Bp Pomogáts Béla: Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások. Bp Pomogáts Béla: Magyar girondisták. Bp Pomogáts Béla: Nyugati égbolt. (Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról). Bp Pomogáts Béla: Erdélyi tükör. Tanulmányok és emlékezések. Bp Pomogáts Béla: Vázlat az egészről. Déry Tibor tizenegy regénye. Bp Rádics Károly: A múlt évgyűrűi. Bp Radnóti Sándor: Recrudescunt vulnera. Bp Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon köt. Szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. Bp. Szeged Sokágú életfa. Emlékkönyv a 80 éves Szíj Rezső tiszteletére. Szerk. Beke Albert. Bp Somlyó György: Az elvitathatatlan hely. (Tanulmányok) Bp Sükösd Mihály: Merengő. Bp Szabó Ferenc: Csillag után. Istenkeresés a modern irodalomban. Válogatott tanulmányok. Bp Z. Szabó László: A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörében. Győr A századvég szellemi körképe. Szerk. biz. Füzi László, Géczi János, Poszler György, Sándor Iván. Elnök: Staar Gyula, Vekerdi László. Pécs Szeghalmi Elemér: Ambrus Zoltántól Gyurkovics Tiborig. Bp Széles Klára: Szeged Kolozsvár Bp Széles Klára: A létté vált hiány. Esszék, tanulmányok mai irodalmunkról. Miskolc Szent művészet. Tanulmányok az ars sacra köréből. Vál. és szerk. Cs. Varga István. Bp Szilágyi Márton: Kritikai berek. Bp Szintézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerk Kabdebó Lóránt Kulcsár Szabó Ernő. Pécs A szó hatalma. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1989-es tanulmányi napjainak előadásanyaga. Kiad. Kassai György. Pécs 1991.

12 12 Az átnézett kiadványok jegyzéke Szörényi László: Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből. Bp Tagjai vagyunk egymásnak. A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai. Szerk. Alexa Károly és Szörényi László. Bp. [1992.] Tanulmányok. Kiad. az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszéke. Újvidék Tarján Tamás: A királynét megölni nem kell félnetek. Bp Tarján Tamás: Egy tiszta tárgy találgatása. Esszék, elemzések. Bp Tarján Tamás: Nagy László tekintete. A költő mesterek és kortársak között. Bp Tegnap előtt. Irodalmi utazások a Monarchiában. Szeged Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. Szerk. Kalla Zsuzsa. Bp. [1994.] Tompa Gábor: A késdöfés gyöngédsége. Kolozsvár Tóth László: Párhuzamok, kitérők. Tatabánya Tüskés Tibor: Időrosta. Egy szerkesztő emlékei. Történetek és dokumentumok. Pécs Tüskés Tibor: Jelbeszéd. (Tanulmányok). Bp Utasi Csaba: Vér és sebek. Tanulmányok, kritikák. Újvidék Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Bp Vargha Kálmán: Korok és pillanatok. Bp Vasy Géza: Sors és irodalom. Bp Visky András: Hamlet elindul Chicago Marosvásárhely Zeman László: Stílus és fordítás. Pozsony Zentai László: A csúcsok megközelítése esszérecenziók, kritikák, interjúk, kisesszék. Bp

13 rövidítésjegyzék 1. Periodikumok címének rövidítései A.Acad.Paed.Nyíregyháziensis A.Acad.Paed.Szegediensis A.Lingu A.Litt A.Univ.Szeg.A.Hist.Litt.Hung Alf Ann.Univ.Litt.et Art.Miskolciensis Ath BécsiN Benda Emlk. BpNegyed BpRschau BrL Conf CrL DebrSz Dtáj ÉI ErdMság ErdMúz Ethn Filmkult FK Fo FSzEK Évk. HaviMFórum Haz Hel hk Hungk Iism ISz It It.Füz. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis Acta Linguistica Acta Litteraria Acta Universitatis Szegediensis Sectio Ethnogaphia et Linguistica Alföld Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Athenaeum Bécsi Napló Nem búcsúzom... (Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére) Budapesti Negyed Budapester Rundschau Brassói Lapok confessio Criticai Lapok Debreceni Szemle Dunatáj Élet és Erdélyi Magyarság Erdélyi Múzeum Ethnographia Filmkultúra Filológiai Közlöny Forrás Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve havi Magyar Fórum hazánk helikon hadtörténeti Közlemények hungarológiai Közlemények ismeret Irodalmi Szemle történet történeti Füzetek

14 14 Rövidítésjegyzék ItK IÚ Je KatSz kkk Kort Közn Kr K KtáriF Ktáros Kvilág Látóh Lit LSz MÉ Mészöly Emlk. MFilSz MFórum MIzr.Évk. MJövő MKsz MLI MMúz MNarancs MNemzet MNy MNyr Mo MságEur MságJövője MSzó MTud MúJövő MűvÉrt Nagyv NHQu Nszab NU NyItudK NyugMság OrvHetil OSzK Évk. PannonhSz ProtSz történeti Közlemények Irodalmi Újság Jelenkor katolikus Szemle könyv Könyvtár Könyvtáros kortárs köznevelés kritika Könyvtári Figyelő könyvtáros könyvvilág Látóhatár Literatura Levéltári Szemle Magyar Élet Tagjai vagyunk egymásnak. A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai Magyar Filozófiai Szemle Magyar Fórum Évkönyv (Magyar Izraeliták Országos Képviselete [Címváltozata. Izraelita Évkönyv] Magyar Jövő Magyar Könyvszemle Magyar Lettre Internationale Magyar Múzeum Magyar Narancs Magyar Nemzet Magyar Nyelv Magyar Nyelvőr Magyarország Magyarság és Európa Magyarság Jövője Magyar Szó Magyar Tudomány Múlt és Jövő Művészettörténeti Értesítő Nagyvilág The New Hungarian Quarterly Népszabadság Nemzeti Újság Nyelv- és tudományi Közlemények Nyugati Magyarság Orvosi Hetilap Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve pannonhalmi Szemle protestáns Szemle

15 Rövidítésjegyzék 15 RefL SoprSz StudLitt StudSlav Széph SzínhÉ SzínhtudSz Tan.Bp.Mból TheolSz TörtSz Ttáj ÚÍ ÚjÉ ÚjEmb ÚjFo ÚjLátóh ÚjMHírek ÚjPedSz ÚjSymp Üz VasiSz Vig Vil Vság Reformátusok Lapja soproni Szemle studia Litteraria Studia Slavica széphalom színházi Élet színháztudományi Szemle Tanulmányok Budapest Múltjából Theológiai Szemle Történelmi Szemle Tiszatáj Új Írás Új Élet Új Ember ÚjFo Új Látóhatár Új Magyar Hírek Új Pedagógiai Szemle Új Symposion Üzenet Vasi Szemle Vig Világosság Valóság 2. Címleírási rövidítések átd. átdolgozta Ausg. Ausgabe bev. bevezetés, bevezette bőv. bővített Bp. Budapest c. című d. dátum, datálva d.n. dátum nélkül EK Egyetemi Könyvtár ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlk. Emlékkönyv é.n. év nélkül Ért Értesítő(je) Értek. Értekezés(ek, -ei) évf. évfolyam Évk. Évkönyv(e) ford. Fordította főszerk. Főszerkesztő Füz. Füzetek(-ei) füz. füzet hrsg. herausgegeben

16 16 Rövidítésjegyzék id. idősebb ifj. ifjú Int. Intézet Intr. Introduction Ism. Ismertetés JATE József Attila Tudományegyetem jav. javított Kiad. Kiadta, kiadás (jelenti még: közreadta, összeállította, válogatta, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta) KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem köt. kötet Kszle könyvszemle Ktár könyvtár kvek könyvek l. lap l.n. lap nélkül M. Magyar m. megyei megj. megjelent Mell. Melléklet Mitw Mitwirkung MTA Magyar Tudományos Akadémia Múz Múzeum Nekr. Nekrológ Orsz. Országos OSzK Országos Széchényi Könyvtár Összeáll. Összeállította PIM Petőfi Irodalmi Múzeum r. rész röv. rövidített s. a. r. sajtó alá rendezte Ser. series soksz. sokszorosítás sor. sorozat sz. szám Szerk. Szerkesztette, szerkesztő Tom. Tomus Trad. Traduction Transl Translation Ua. ugyanaz ÚjF Új Folyam Uo. ugyanott übers. übersetzt Vál. Válogatta vö. vesd össze

17 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

18

19 1. Segédkönyvek, összefoglaló munkák, antológiák Segédkönyvek Bibliográfiák nemzeti bibliográfiák Magyar könyvészet Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. Szerk. Kertész Gyula. Bp l. Ism.: Bilicsi Lajos, MKsz Lisztes László, KtáriF Sipka László, MTud Magyar és magyar vonatkozású nyomtatványok A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár katalógusa. Ungarische Drucke und Hungarica Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel köt. Összeáll. Németh S. Katalin. München New York London Paris, , , l. Ism.: Futaky István, ErdMúz füz Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötetéhez. VII. = MKsz repertóriumok Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Tájékoztató Ugocsa. Bp (PIM Bibliogr. Füz. A sor.) Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Oláh Gábor és kortársai Petőfi állomásai. Bp (PIM Bibliogr. Füz. F sor.) Hitel. Kolozsvár Tanulmányok. Repertórium. Összeáll., és bev. Záhony Éva köt. Bp , 448 l. Ism.: V. I., MKsz Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. 12. füz.: Petőfi almanach Sarkcsillag. Bp ; 13. füz.: Sárkirály országa Századvég Bp (PIM Bibliogr. Füz. F sor.) Szivárvány, M-szivárvány. Repertórium Összeáll.: Nagy Csaba. Bp. Chicago XIII., 98 l. (Szivárvány kvek 25.) irodalomtörténeti bibliográfiák A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 7. köt Személyi rész 2. köt. L Zs. Kiad. Botka Ferenc Vargha Kálmán. Bp l. Ism.: Fenyő István, MKsz Péter László, ItK A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája Szerk. Pajkossy György. Bp (1990.) Ism.: Pogány György, Ktáros sz A magyar irodalomtörténet bibliográfiája köt. Általános rész Személyi rész I. A Gy Kiad. H. Törő Györgyi Nagy Miklós Tódor Ildikó. Bp l. Ism.: Kovács József László, SoprSz Fenyő István, MKsz Varga Pál, BUKSZ Nyár, Dávidházi Péter, BUKSZ Tavasz, Varga Pál, BUKSZ Tavasz, 18. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája köt. Kiad. Botka Ferenc. Személyi rész. Bp l. Ism.: Fenyő István, MKsz Mák Ferenc, MSzó febr. 1. Bibliográfia V. Antológia, verseskötet, album. (Összeáll. Csicskó Mária.) = Évkönyv I [Az 1956-os Intézet évkönyvében évente rendszeresen megjelenő bibliográfia V. része, amely az 1992-ben megjelent ötvenhatos témájú szépirodalmi műveket írja le.] Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Direction: Horváth, Iván. Paris, Tom , l. Ism.: Nyéki Lajos, Cahiers d études hongroises Bibliográfia IV. Szépirodalom, könyvkritika. = Évkönyv II Bp [Az 1956-os Intézet évkönyvében évente rendszeresen megjelenő bibliográfia IV. része, amely az 1993-ban megjelent 1956-os témájú szépirodalmi művek leírását is tartalmazza.] Horváth József Máté Mária: Válogatott bibliográfia. = Műhely Szürrealizmus különszám [Az között magyarul megjelent önálló kötetek.]

20 20 1. Segédkönyvek, összefoglaló munkák, antológiák Lexikonok irodalmi lexikonok. életrajzgyűjtemények Magyar írók élete és munkái. Szerk. Gulyás Pál. Új sorozat I VII. köt. S. a. r. Viczián János. Bp Ism.: Dávid Gyula, ErdMúz Hanthy Kinga, MNemzet sz. 5. Pogány György, Ktáros sz [Hanthy Kinga] H. K., MNemzet sz. 7. Németh S. Katalin, ItK Romániai magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Balogh Edgár. 2. köt. G Ke. Bukarest, l. Ism.: Szőts István, Látó sz MSzó szept sz. 11. Dávid Gyula, Látó sz Füzi László, Iskolakultúra sz. 75. Gittai István, Mo márc sz. 14. A magyar irodalom évkönyve Kiad. Pálinkás György. Bp l. [I.: Intézmények. II.: Alkotók. III.: Kitüntetések, díjak. IV.: Recepció. V.: Magyar szerzők művei 1991-ben.] A Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak kislexikona. Szerk. Bánszki István és Futaky László. Nyíregyháza l. Ism.: Bényei József, Szabolcs-SzatmáriSz Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár. A Z. Bp l. Ism.: Kálmán C. György, BUKSZ sz Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp l. Ism.: [S. Csoma Lajos] S. CS. L., BécsiN sz. 12. Gosztonyi Péter, MNemzet sz. 10. Hartyányi István, HaviMFórum sz. 71. Jankovics József, Szivárvány sz Szabó György, Látó sz Sz. Debreczeni Kornélia: Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Gulyás Pál lexikonának kiegészítése. Bp l. Ism.: ( más), Kvilág sz. 8. Péter László, ItK Eszenyi Miklós: Az életrajzi megközelítés lehetőségei. = Ann.Univ.Litt. et Art. Miskolciensis [Magyarország lexikontörténete a XVIII. századtól máig. Az lapon szemléltető mutatványok.] Tótfalusi István: Irodalmi alakok lexikona. Bp l. Ism.: Osztovits Ágnes, MNemzet febr sz. 9. Tarján Tamás, Nszab sz. 29. A magyar irodalom évkönyve Kiad. F. Almási Éva. Bp l. [I.: Krónika. II.: Alkotók. III.: Recepció. IV.: Könyvkiadók és folyóiratok. V.: Intézmények.] A magyar emigráns irodalom lexikona köt. Összeáll. Nagy Csaba. Bp Ism.: Mózes Huba, ErdMúz Murányi Gábor, MNemzet febr Vezényi Pál, MNapló sz Miska János, Szivárvány sz A magyar irodalom évkönyve Kiad. F. Almási Éva. Bp l. [I.: Krónika. II.: Alkotók. III.: Recepció. IV.: Könyvkiadók, folyóiratok. V.: Intézmények.] Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Bp l. 2. bőv. átdolg. kiad. Ism.: Czegő Zoltán, MÉ sz Bölcs István, 168 óra sz Lukácsy Sándor: Az első magyar lexikon. = Lyukasóra sz [Az ben megjelent Wigand Ottó-féle 12 kötetes lexikon keletkezésének története.] A magyar irodalom évkönyve Kiad. Madarász Szilvia, Mezey Katalin. Bp [I.: Krónika. II.: Alkotók. III.: Recepció. IV.: Könyvkiadók, folyóiratok. V.: Intézmények.] Szerdahelyi István: elméleti enciklopédia. Bp l. Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László köt. Bp l. Ism.: Kontra Ferenc, MSzó dec. 8., 18. Orbán Ottó, Nszab sz. 22. Vég Ferenc, Könyvvilág sz. 11. Ágoston Zoltán, BUKSZ sz Babarczy Eszter, BUKSZ sz Balassa Iván, Ethn Danielisz Endre, Nyelvünk és Kultúránk sz., Gaal György, ErdMúz Futaky László Baranyi Ferenc, Szabolcs-Szatmár-BeregiSz Gömöri György, Szivárvány sz Gyuris György, MTud Horváth Iván, BUKSZ sz V. Horváth Károly, BUKSZ sz Kiss Tamás, Alf sz Kulcsár Szabó Ernő, BUKSZ sz Kuszálik Péter, Látó sz Margócsy István, BUKSZ sz Nyerges András, Iism sz Papp Tibor, MMűhely sz Pásztor Emil, MTud Rónay László, ÚjEmb sz. 8. Sükösd Mihály, Nszab sz. 27. Szerdahelyi István, Ezredvég sz. 91. Szőke György, BUKSZ sz Töttös Gábor, Dtáj sz

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Folyóirataink (teljes lista)

Folyóirataink (teljes lista) Folyóirataink (teljes lista) 168 ÓRA 2010-2000 2007- ADÓ 2011- ADÓ KÓDEX 2011- ALFÖLD 1970- AMELIE 2009- ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA 2010- AQUA 2001-2005 ARANYSAS 2009- ART & DECORATION 2009-

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012

Folyóiratlista. 168 ÓRA 2 év 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- (5 év) ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 Folyóiratlista 100xSZÉP 168 ÓRA 2000 2008-2012 ADÓ KÓDEX 2011, 2012. 2014- () ALFÖLD 1970- AMELIE 2009-2012 () ANTIK TANULMÁNYOK 1968-1994 ANYÁK LAPJA - megszűnt 2013 AQUA 2001-2005 ARANYSAS ART & DECORATION

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM Tétel- és irodalomjegyzék 1. Nemzeti- és regionális irodalmak a 19-20. század fordulóján. Kényszer-régiók a magyar irodalomban az I. világháború után:

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Önéletrajz Név: BOTHÁZI MÁRIA Születési hely és idő: Székelyudvarhely, 1977. december 2. Tanulmányok: 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Munkahelyek:

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16.

Medgyesi Pál: Doce praedicare, Az első magyar nyelvű egyházi retorika ItK 1981. 1. sz. 1 16. Bartók István Publikációs jegyzék (1978 2004) Könyv Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk, Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630 1700 között, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Bp., 1998. (Irodalomtudomány

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Bibliográfia Samu Katalinról

Bibliográfia Samu Katalinról Bibliográfia Samu Katalinról Fotó: Koffán Károly (Tornyai János Múzeum) Hódmezővásárhely, 1934. november 21 Hódmezővásárhely, 2011. január 21. Részlet a Samu Katalin által összeállított 2007-es kiállítási

Részletesebben

NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG Helyszín: Budapest, X. Pongrácz u. 5. Időpont: 2004. 07. 03-04. Sportpisztoly, ifjúsági lányok: 1. 2. 3. P. 1. 2. 3. Gy. B Kovács Bernadett 88 KSI 89 92 91 272 90 94 91 275 547

Részletesebben

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

Publikációim listája

Publikációim listája Publikációim listája Könyvek 1. Diskurzusok összjátéka (Tanulmányok, kritikák), Balassi Kiadó, Bp., 2001. 2. Garaczi László (monográfia), Kalligram, Pozsony, 2002. 3. A csúf másik (Kosztolányi Dezső :

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben