A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9.

2 A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében akadémiai kiadó argumentum kiadó budapest 2007

3 b. hajtó zsófia csóra karola A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA ÁLTALÁNOS RÉSZ SZEMÉLYI RÉSZ A ZS akadémiai kiadó argumentum kiadó budapest 2007

4 A kötet munkálatait az Országos Tudományos Kutatási Alap, kiadását a Magyar Tudományos Akadémia támogatta. ISBN (Összkiadás) ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó és az Argumentum Kiadó, Budapest Első kiadás: 2007 B. Hajtó Zsófia jogörököse és Csóra Karola, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, a fordítás, továbbá a CD-n és az Interneten való terjesztés jogát, az egyes fejezeteket illetően is. A nyomdai munkálatokat az Argumentum Kiadó nyomdaüzeme végezte Tördelte: Nagy Erika Printed in Hungary

5 Bevezető Jelen kötet a magyar irodalomtörténet és irodalomtudomány között megjelent szakirodalmát tartalmazza: kézikönyveket, irodalomelméleti, műfajtörténeti munkákat; ezen időszak magyar irodalomtörténeti folyamatával, irodalmi életével, világirodalmi kapcsolataival foglalkozó monográfiák, tanulmányok, cikkek, kritikák adatait, valamint az egyes írókra és műveikre vonatkozó köteteket, tanulmányokat, cikkeket, kritikákat. Tartalmazza a kritikai, illetve a jegyzetapparátussal ellátott kiadásokat, de nem közli viszont a szépirodalmi jellegű kiadványok és az időszaki lapokban megjelent szépirodalmi alkotások könyvészeti leírását. Tartalmára, szerkezetére és jellegére nézve követi az MTA tudományi Intézet által kiadott nyolc kötetes bibliográfiai kézikönyv-sorozat (A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1 8. Szerk. Vargha Kálmán, Kókay György, V. Windisch Éva. Bp Akadémiai Kiadó, utóbb Argumentum Kiadó) gyakorlatát. E sorozat kötetei 1970-ig bezárólag tárták fel az irodalomtörténeti szakirodalmat. A következő két évtized ( ) anyagát az Országos Széchényi Könyvtár tette közzé. Előbb egy öt esztendő termését magában foglaló munkában (A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája köt. Szerk. Pajkossy György), majd az közötti anyagot, évenként külön kötetben Németh S. Katalin, Lichtmann Tamás, Velich Sándorné, Varga Katalin, Dobó Katalin, Záhony Éva szerkesztésében. Ez némi visszatérést jelentett a kurrens hazai irodalomtörténeti bibliográfia korábbi gyakorlatához, amikor is Kozocsa Sándor és mások szerkesztésében szintén évenként jelent meg egy-egy kötet. De több év kumulálásához, vagy ezek évenkénti nyomtatásban megjelentetett sorozat folytatásához nem voltak továbbra is adottak a könyvtár lehetőségei. Ugyanakkor a digitális formában megindult elektronikus lehetőség mellett szükségesnek látszott mind a tudományos kutatás, mind pedig az irodalomtörténeti tájékozódás kielégítésére a hagyományos nyomtatott bibliográfiai forma fenntartása és folytatása is. Ezért az MTA tudományi Intézete a digitális információ mellett az így megszakadt kurrens irodalomtörténeti bibliográfia folytatását határozta el. Jelen kötet amellett, hogy követi a bibliográfiai kézikönyv-sorozat rendszerét, bizonyos eltéréseket is mutat attól. Hiányzik pl. az anyag korszakok szerinti tagolása, a személyi rész egy betűrendben tartalmazza az írók neveit, függetlenül attól, hogy mikor éltek. Az öt évnek viszonylagos adatgazdagságát főként az a jelentős változás indokolja, amely éppen 1990-ben következett be az ország életében. A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadabbá válása eredményezte a könyvek, folyóiratok és általában a publikációk mennyiségi növekedését. Különösen az irodalommal, művelődéssel kapcsolatos publicisztikai műfajok növelték meg a kötet számos fejezetének méreteit. Úgy gondoltuk, e korszak jellegzetessége és jelentősége miatt ezen írásoknak is fontos szerepe lehet az időszak szellemi életének kutatásában. Teljességre természetesen ezúttal is csak a tudományos értékű publikációk felgyűjtése terén törekedtünk. E körülmények magyarázzák meg, hogy a kötet terjedelme, noha csak öt esztendő publikációs termését tartalmazza, csaknem elérte a bibliográfiai kézikönyv-sorozat több évtizedet magába foglaló egy-egy kötetének méreteit. Mindez nem könnyítette meg a rövidebb idő-

6 6 Bevezető szakasz ellenére sem a gyűjtő, sem pedig a szerkesztői munkát. Az anyaggyűjtésnél jelentős segítséget nyújtottak az Országos Széchényi Könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum elektronikus katalógusai, adatbázisai, valamint az Eötvös Könyvtár munkatársai és gyűjteménye. A színházi bemutatók évszámainak felkutatásához segítséget jelentettek az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet évkönyvei, melyeket a Színháztörténeti Intézet könyvtára bocsátott a rendelkezésünkre. A kötet munkálatainak elhúzódásához és így ahhoz, hogy ismét csak egy évtizedre sikerült csökkenteni a kurrens bibliográfia elmaradását nagy mértékben hozzájárult a személyi és anyagi támogatottság elégtelensége. A munkatársak közül éppen e kötet egyik szerkesztőjét váratlanul elragadta a halál. Többen pedig nyugdíjba vonultak. Jelentős pótlás hiányában a munkálatok külső és egyéb feladattal is megbízott munkatársakra hárult és jelentősen lelassult. Fokozta a nehézségeket, hogy a korlátozások miatt az Intézet nem tudott anyagi támogatást nyújtani a kiesett munkaerők pótlására. Egyedül az OTKA által nyújtott szerény támogatásra lehetett számítani a munkálatok befejezésénél és a kötet kiadásánál. A bibliográfia összeállítása az időközben elhunyt B. Hajtó Zsófia illetve Csóra Karola nevéhez fűződik. A gyűjtő- és kontroll munkálatoknál többek között Botka Anikó, Czövek Zoltán, Komlovszkiné Tódor Ildikó, Perger Péter, Róbert Péter, Sőrés Zsolt és Szász Andrásné nyújtott segítséget. A sorozatszerkesztői tevékenységet Kókay György és Németh S. Katalin látta el. Még néhány technikai útmutatást szeretnénk adni a kötet használóinak. A bibliográfiai tételek időrendi sorrendben következnek, ezen belül szerző szerinti betűrendben. A könnyebb tájékozódás érdekében az évszámokat tipográfiailag kiemeltük, kivéve az 1991 előtt megjelent művek dátumát. Azokat csak abban az esetben vettük fel, amennyiben volt 1991-es vagy későbbi ismertetése. Az Egyes művekről című fejezetek rendezési elve az időrend. A művek kurzivált címe után következik a megjelenés éve, ha ez nem esik gyűjtőkörünk időhatárai közé, akkor az évszámot a cím alatt, kiemelés nélkül közöljük. A kötet használatát ezúttal is megkönnyítheti a rövidítésjegyzék (az előforduló folyóiratok, hírlapok, stb. rövidítésének a feloldása), az Átnézett kiadványok jegyzéke, a Tartalomjegyzék és a Névmutató.

7 Az átnézett kiadványok jegyzéke 1. Periodikumok 168 óra 3. Part 7 nap (címváltozata: 2x7 nap) 2000 Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis Szemiotikai Szövegtan Acta Linguistica Acta Litteraria Acta Universitatis Szegediensis Acta Historiae Litterarum Acta Universitatis Szegediensis Sectio Ethnographia et Linguistica Aetas Agria Alföld Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Apollon Árgus Arrabona Athenaeum Baranya Baranyai Történetírás Bárka Bécsi Napló Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis Beszélő Brassói Lapok Budapester Rundschau Budapesti Negyed Budapesti Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei BUKSZ Café Bábel Cahiers d études hongroises Confessio Criticai Lapok Csongrád megyei Könyvtáros Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debreceni Szemle Délsziget Demokrata Diakónia Evangélikus Szemle Dimenziók. Felsőmagyarországi Szemle Dunatáj Édes Anyanyelvünk Együtt Élet és Élet és Tudomány Életünk Erdélyi Magyarság Erdélyi Múzeum Érintés Eszmélet Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Ethnographia Európai Utas Ex Symposion Ezredvég Fejér megyei Könyvtáros Filmkultúra Filológiai Közlöny Fókusz Fons Forrás Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve Hadtörténelmi Közlemények Hajdúsági Múzeum Évkönyv Határ Hatodik Síp Havi Magyar Fórum Hazánk Helikon Helikon (Kolozsvár) Herman Ottó Múzeum Évkönyve A Hét (Bukarest) A Hét (Pozsony) Hétvilág

8 8 Az átnézett kiadványok jegyzéke Hevesi Napló A Híd Híd Holmi Holnap Hölgyfutár Hungarológiai Közlemények Hunnia Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Tudományos Közleményei Irodalmi Szemle ismeret történet történeti Közlemények, Kultúra Iskolakultúra Janus Janus Pannonius Tudományegyetem Évkönyve Jel Kép Jelenkor Jelen lét Jelentkezünk Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei Juss Kalligram Kapu Kárpátalja Katolikus Szemle Kikötő Kilátó Kisalföldi Könyvtáros Kláris Kortárs Könyv és Könyvtár Könyv Könyvtár Könyvtáros Könyvesház Könyvtári Figyelő Könyvtáros Könyvvilág Kőrösi Műhely Köznevelés Köztársaság Respublika Kristály Kritika Kultúra és Közösség Látó Látóhatár Létünk Levéltári Közlemények Levéltári Szemle Liget Limes Literator Literatura Lyukasóra Ma és Holnap Madách Kör Tár Magyar Élet Magyar Felsőoktatás Magyar Filozófiai Szemle Magyar Fórum Magyar Jövő Magyar Könyvszemle Magyar Lettre Internationale Magyar Múzeum Magyar Műhely Magyar Napló Magyar Narancs Magyar Nemzet Magyar Nyelv Magyar Nyelvőr Magyar Szó Magyar Tudomány Magyarok Világlapja Magyarország Magyarság Magyarság és Európa Magyarság Jövője Magyartanítás Mérleg Metsze(t)t Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Mozgó Világ Múlt és Jövő Múltunk Múzsák Műhely Művelődés Művészettörténeti Értesítő Nagyvilág Napóra Nappali Ház Népszabadság Neohelicon Néprajzi Látóhatár The New Hungarian Quarterly Nógrád megyei Múzeum Évkönyve Nyelv és tudományi Közlemények Nyelvünk és Kultúránk

9 Az átnézett kiadványok jegyzéke 9 A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve Nyugati Magyarság Opus Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve Országépítő Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve Orvostörténeti Közlemények Őszidő Palócföld Pannonhalmi Szemle Pánsíp Parnasszus Polisz Pompeji Prágai Tükör Protestáns Szemle A Ráday Gyűjtemény Évkönyve Respublika Rivista di Studi Ungheresi Rubicon Somogyi Honismeret Somogyi Kultúra Soproni Szemle Studia Litteraria Studia Nova Studia Slavica Szabolcs-Szatmári Szemle Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle Szemiotikai Szövegtan Széphalom Színház Színházi Élet Színháztudományi Szemle Szivárvány Szózat Társadalomkutatás Távlatok Theológiai Szemle Tiszatáj Tiszavirág Tokaji Írótábor Történelmi Szemle Történeti Tanulmányok Tudományos Közlemények (Eötvös József Tanítóképző Főiskola, Baja) Új Arc Új Demokrata Új Élet Új Ember Új Forrás Új Holnap Új Írás Új Látóhatár Új Magyar Hírek Magyarok Világlapja Új Symposion Újhold-Évkönyv Üzenet Valóság Vasi Szemle Vigilia Világosság Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (előbb: Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve) 2. Tanulmánykötetek, emlékkönyvek Agárdi Péter: Torlódó múlt. József Attila és kortársai. Bp Alabán Ferenc: közelben. Tanulmányok és kritikák. Nitra Aniszi Kálmán: Forgószélben (esszék, jegyzetek, interjúk) Ungvár Bp Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet- Európában. Szerk. Balogh Magdolna, Berkes Tamás, Krasztev Péter. Bp Les avant-gardes nationales et internationales. Liberation de la pensée, de l âme et des instincts par l avant-garde. S. a. r. Judith Karafiáth et György Tverdota. Bp Bacsó Béla: Határpontok. Hermeneutikai esszék. Bp Bakonyi István: A folytatás reménye. Tanulmányok. Székesfehérvár V. Bálint Éva: Rendiség a romokon. Vélekedések a rendszerváltás éveiből. Bp Bányai János: Talán így. Könyv és kritika III. Újvidék Beck András: Nincs megoldás, mert nincs probléma. Bp Bérczes László: A mezsgyén. Bp Bertha Zoltán: Gond és mű. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből. Bp

10 10 Az átnézett kiadványok jegyzéke Beszélgetések Petri Györggyel. Bp Bori Imre: Prózatörténeti tanulmányok. Újvidék Bp Curriculum vitae. 30 kortárs magyar író önéletrajza. Kiad. Tárnok Zoltán. Bp Czigány Lóránt: Gyökértelen, mint a zászló nyele. Írások a nyugati magyar irodalomról. Bp Cseke Péter: Hazatérő szavak. Bp Cseres Tibor: Felhők fölött száll a sas. Találkozásaink háborúban és békében. Kiad. dr. Fejér Dénes. Szerk. Eszes Máté. Bp Csipesszel a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. Kiad. Károlyi Csaba. Bp Csűrös Miklós: Lesz idő, hogy visszatérhet. Tanulmányok Arany János és a századforduló irodalmának korszerűségéről Bp Csűrös Miklós: Géniuszok kortársaik. Bp de nem felelnek, úgy felelnek. A magyar líra a húszas harmincas évek fordulóján. Szerk. Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő. Pécs Dobos István Odorics Ferenc: Beszédhelyzetben. Bp Domokos Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Bp Eisemann György: Keresztutak és labirintusok. Elemzések a XIX. és XX. századi magyar művekről. Bp Eisemann György: Végidő és katarzis. Bp Elek Tibor: Szabadságszerelem. Pozsony Écrire le voyage. Textes réunis par Tverdota, György. Paris Évkönyv I., II., IV. Kiad. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete. Bp. 1992, 1993, Farkas Zsolt: Mindentől ugyanannyira. Bp Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Szerk. Závodszky Géza. Bp Fejtő Ferenc: Szép szóval. Bp Fekete J. Jó4zsef: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Újvidék Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Kiad. Szabó B. István Császtvay Tünde. Bp Fónod Zoltán: Kőtábláink. Válogatott írások. Bp Fónod Zoltán: Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom Bp Főiskolai Tanulmányok. 1. köt.. 2. köt. és módszertana. Kiad. Arapovics Mária L. Simon László. Bp Füzi László: Az irodalom helyzettudata. Pécs Gáll Ernő: A nacionalizmus színváltozása. Nagyvárad Gerold László: Meglelt örökség. Tanulmányok, esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Újvidék Gesta Typographorum. Megjelent Borsa Gedeon 70. születésnapjára. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bp Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Bp Gülch Csaba: Az Idő fénylő nyoma. (Interjúk tengeren innenről és túlról). Győr Győrffy Miklós: Új magyar prózaszemle. Nyolcvanas évek. Pécs Határ Győző: történet. Szerk. Lakatos István. Békéscsaba Herceg János: Nyíló idő. Esszék, visszaemlékezések. Újvidék A hetedik te magad légy! Újabb József Attila-versértelmezések. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának XX. századi Magyar történeti Tanszékén készült dolgozatok. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp Hogyan éljük át a XX. századot? Válogatás a budapesti Fidesz Akadémián 1989 márciusa és 1990 júniusa között elhangzott előadásokból. Szerk. Vig Mónika. Bp Irodalmi művek szóetimológiai vizsgálata. Szerk. Simon L. László. Bp tanítás. Szerk. Sipos Lajos. Celldömölk Bp köt. Jánosy István: Arcok, lelkek, álmok, versek. Bp Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben. Pécs Kabdebó Lóránt: Sorsfordító pillanatok. Miskolc Kakanien Aufsätze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur um die Jahrhundertwende. Hrsg. Eugen Thurner, Walter Weiss, János Szabó, und Attila Tamás unter Mitarbeit von Hildemar Holl. Bp. Wien Karátson Endre: Baudelaire ajándéka. Pécs Károlyi Csaba: Ellakni, nézelődni. Esszék, kritikák. Bp Kemény István Vörös István: A Kafka-paradigma. Bp Kenyeres Zoltán:, történet, írás. Bp Keresztury Tibor: Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból. Bp Kiss Ferenc: És Szabadka... Debrecen Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk. Jankovics József. Bp Koppány Zsolt: Szavak és szenvedélyek. Bp

11 Az átnézett kiadványok jegyzéke 11 Kovács Sándor Iván: A Syrena és a szobor. Pécs Kovács Sándor Iván: Ferenchegyi esték. Esszék, cikkek, bírálatok. Bp Költő, felelj! Tanulmányok Illyés Gyuláról. Kiad. Tasi József. Bp Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig. Bp Kulcsár Szabó Ernő: Az új kritika dilemmái. Az irodalomértés helyzete az ezredvégen. Bp Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története Bp Kútfalvi Oszkár: Újságpaloták. Bp Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés. Szövegtani és stilisztikai elemzések. Újvidék Lányi András: A kettészakított üstökös. Széchenyi, Arany, Jókai, Görgey. Négy történelmi esszé. Bp Legendás irodalom. Rádióbeszélgetések. Összeáll.: Albert Zsuzsa. Bp Lengyel András: Utak és csapdák. - és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp Lukácsy Sándor: Isten gyertyácskái. Kiad. Csordás Gábor. Szerk. Koszta Gabriella. Pécs Lukácsy Sándor: A hazudni büszke író. Válogatott tanulmányok. Bp Magyarok Bécsben Bécsről. (Tanulmányok az osztrák magyar művelődési kapcsolatok köréből.) Szerk. Fried István. Szeged A magyarságtudomány kézikönyve. Szerk. Kósa László. Bp Marafkó László: Az utókor inspektora. Bp Miklós Elemér: Üzenetek félárnyékból. Nyíregyháza Mítosz és utópia. - és eszmetörténeti tanulmányok. Szerk. Illés László és József Farkas. Bp Nem búcsúzom... (Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére). Szerk. Nagy Tamás, Szegfű László. Szeged Németh G. Béla: Kérdések és kétségek. történeti tanulmányok. Bp Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. Bp Oltványi Ambrus: A szellem szenvedélye. Tanulmányok, cikkek, bírálatok. Kiad., jegyz. Kerényi Ferenc. Bev. Németh G. Béla. Bibliogr.: Oltványi Noémi. Bp Páll Árpád: Harangszó a mélyből. Beszélgetések romániai magyar értelmiségiekkel. Bp Párbeszéd Magyarországgal. Nyugat-európai és tengerentúli magyar tanulmányírók. Vál. és szerk. Pomogáts Béla. Bp Pécsi Györgyi: Olvasópróbák. Miskolc Péter Katalin: Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Bp Petőfi S. János: A jelentés értelmezéséről és vizsgálatáról. (A mondatszemiotikától a szövegszemiotikáig. Tanulmányok.) Párizs; Bécs; Bp Pomogáts Béla: Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások. Bp Pomogáts Béla: Magyar girondisták. Bp Pomogáts Béla: Nyugati égbolt. (Tanulmányok a nyugati magyar irodalomról). Bp Pomogáts Béla: Erdélyi tükör. Tanulmányok és emlékezések. Bp Pomogáts Béla: Vázlat az egészről. Déry Tibor tizenegy regénye. Bp Rádics Károly: A múlt évgyűrűi. Bp Radnóti Sándor: Recrudescunt vulnera. Bp Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon köt. Szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit. Bp. Szeged Sokágú életfa. Emlékkönyv a 80 éves Szíj Rezső tiszteletére. Szerk. Beke Albert. Bp Somlyó György: Az elvitathatatlan hely. (Tanulmányok) Bp Sükösd Mihály: Merengő. Bp Szabó Ferenc: Csillag után. Istenkeresés a modern irodalomban. Válogatott tanulmányok. Bp Z. Szabó László: A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörében. Győr A századvég szellemi körképe. Szerk. biz. Füzi László, Géczi János, Poszler György, Sándor Iván. Elnök: Staar Gyula, Vekerdi László. Pécs Szeghalmi Elemér: Ambrus Zoltántól Gyurkovics Tiborig. Bp Széles Klára: Szeged Kolozsvár Bp Széles Klára: A létté vált hiány. Esszék, tanulmányok mai irodalmunkról. Miskolc Szent művészet. Tanulmányok az ars sacra köréből. Vál. és szerk. Cs. Varga István. Bp Szilágyi Márton: Kritikai berek. Bp Szintézis nélküli évek. Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában. Szerk Kabdebó Lóránt Kulcsár Szabó Ernő. Pécs A szó hatalma. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1989-es tanulmányi napjainak előadásanyaga. Kiad. Kassai György. Pécs 1991.

12 12 Az átnézett kiadványok jegyzéke Szörényi László: Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből. Bp Tagjai vagyunk egymásnak. A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai. Szerk. Alexa Károly és Szörényi László. Bp. [1992.] Tanulmányok. Kiad. az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszéke. Újvidék Tarján Tamás: A királynét megölni nem kell félnetek. Bp Tarján Tamás: Egy tiszta tárgy találgatása. Esszék, elemzések. Bp Tarján Tamás: Nagy László tekintete. A költő mesterek és kortársak között. Bp Tegnap előtt. Irodalmi utazások a Monarchiában. Szeged Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. Szerk. Kalla Zsuzsa. Bp. [1994.] Tompa Gábor: A késdöfés gyöngédsége. Kolozsvár Tóth László: Párhuzamok, kitérők. Tatabánya Tüskés Tibor: Időrosta. Egy szerkesztő emlékei. Történetek és dokumentumok. Pécs Tüskés Tibor: Jelbeszéd. (Tanulmányok). Bp Utasi Csaba: Vér és sebek. Tanulmányok, kritikák. Újvidék Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Bp Vargha Kálmán: Korok és pillanatok. Bp Vasy Géza: Sors és irodalom. Bp Visky András: Hamlet elindul Chicago Marosvásárhely Zeman László: Stílus és fordítás. Pozsony Zentai László: A csúcsok megközelítése esszérecenziók, kritikák, interjúk, kisesszék. Bp

13 rövidítésjegyzék 1. Periodikumok címének rövidítései A.Acad.Paed.Nyíregyháziensis A.Acad.Paed.Szegediensis A.Lingu A.Litt A.Univ.Szeg.A.Hist.Litt.Hung Alf Ann.Univ.Litt.et Art.Miskolciensis Ath BécsiN Benda Emlk. BpNegyed BpRschau BrL Conf CrL DebrSz Dtáj ÉI ErdMság ErdMúz Ethn Filmkult FK Fo FSzEK Évk. HaviMFórum Haz Hel hk Hungk Iism ISz It It.Füz. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis Acta Linguistica Acta Litteraria Acta Universitatis Szegediensis Sectio Ethnogaphia et Linguistica Alföld Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis Athenaeum Bécsi Napló Nem búcsúzom... (Emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére) Budapesti Negyed Budapester Rundschau Brassói Lapok confessio Criticai Lapok Debreceni Szemle Dunatáj Élet és Erdélyi Magyarság Erdélyi Múzeum Ethnographia Filmkultúra Filológiai Közlöny Forrás Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve havi Magyar Fórum hazánk helikon hadtörténeti Közlemények hungarológiai Közlemények ismeret Irodalmi Szemle történet történeti Füzetek

14 14 Rövidítésjegyzék ItK IÚ Je KatSz kkk Kort Közn Kr K KtáriF Ktáros Kvilág Látóh Lit LSz MÉ Mészöly Emlk. MFilSz MFórum MIzr.Évk. MJövő MKsz MLI MMúz MNarancs MNemzet MNy MNyr Mo MságEur MságJövője MSzó MTud MúJövő MűvÉrt Nagyv NHQu Nszab NU NyItudK NyugMság OrvHetil OSzK Évk. PannonhSz ProtSz történeti Közlemények Irodalmi Újság Jelenkor katolikus Szemle könyv Könyvtár Könyvtáros kortárs köznevelés kritika Könyvtári Figyelő könyvtáros könyvvilág Látóhatár Literatura Levéltári Szemle Magyar Élet Tagjai vagyunk egymásnak. A Tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai Magyar Filozófiai Szemle Magyar Fórum Évkönyv (Magyar Izraeliták Országos Képviselete [Címváltozata. Izraelita Évkönyv] Magyar Jövő Magyar Könyvszemle Magyar Lettre Internationale Magyar Múzeum Magyar Narancs Magyar Nemzet Magyar Nyelv Magyar Nyelvőr Magyarország Magyarság és Európa Magyarság Jövője Magyar Szó Magyar Tudomány Múlt és Jövő Művészettörténeti Értesítő Nagyvilág The New Hungarian Quarterly Népszabadság Nemzeti Újság Nyelv- és tudományi Közlemények Nyugati Magyarság Orvosi Hetilap Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve pannonhalmi Szemle protestáns Szemle

15 Rövidítésjegyzék 15 RefL SoprSz StudLitt StudSlav Széph SzínhÉ SzínhtudSz Tan.Bp.Mból TheolSz TörtSz Ttáj ÚÍ ÚjÉ ÚjEmb ÚjFo ÚjLátóh ÚjMHírek ÚjPedSz ÚjSymp Üz VasiSz Vig Vil Vság Reformátusok Lapja soproni Szemle studia Litteraria Studia Slavica széphalom színházi Élet színháztudományi Szemle Tanulmányok Budapest Múltjából Theológiai Szemle Történelmi Szemle Tiszatáj Új Írás Új Élet Új Ember ÚjFo Új Látóhatár Új Magyar Hírek Új Pedagógiai Szemle Új Symposion Üzenet Vasi Szemle Vig Világosság Valóság 2. Címleírási rövidítések átd. átdolgozta Ausg. Ausgabe bev. bevezetés, bevezette bőv. bővített Bp. Budapest c. című d. dátum, datálva d.n. dátum nélkül EK Egyetemi Könyvtár ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlk. Emlékkönyv é.n. év nélkül Ért Értesítő(je) Értek. Értekezés(ek, -ei) évf. évfolyam Évk. Évkönyv(e) ford. Fordította főszerk. Főszerkesztő Füz. Füzetek(-ei) füz. füzet hrsg. herausgegeben

16 16 Rövidítésjegyzék id. idősebb ifj. ifjú Int. Intézet Intr. Introduction Ism. Ismertetés JATE József Attila Tudományegyetem jav. javított Kiad. Kiadta, kiadás (jelenti még: közreadta, összeállította, válogatta, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta) KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem köt. kötet Kszle könyvszemle Ktár könyvtár kvek könyvek l. lap l.n. lap nélkül M. Magyar m. megyei megj. megjelent Mell. Melléklet Mitw Mitwirkung MTA Magyar Tudományos Akadémia Múz Múzeum Nekr. Nekrológ Orsz. Országos OSzK Országos Széchényi Könyvtár Összeáll. Összeállította PIM Petőfi Irodalmi Múzeum r. rész röv. rövidített s. a. r. sajtó alá rendezte Ser. series soksz. sokszorosítás sor. sorozat sz. szám Szerk. Szerkesztette, szerkesztő Tom. Tomus Trad. Traduction Transl Translation Ua. ugyanaz ÚjF Új Folyam Uo. ugyanott übers. übersetzt Vál. Válogatta vö. vesd össze

17 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

18

19 1. Segédkönyvek, összefoglaló munkák, antológiák Segédkönyvek Bibliográfiák nemzeti bibliográfiák Magyar könyvészet Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. Szerk. Kertész Gyula. Bp l. Ism.: Bilicsi Lajos, MKsz Lisztes László, KtáriF Sipka László, MTud Magyar és magyar vonatkozású nyomtatványok A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár katalógusa. Ungarische Drucke und Hungarica Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel köt. Összeáll. Németh S. Katalin. München New York London Paris, , , l. Ism.: Futaky István, ErdMúz füz Borsa Gedeon: Pótlások és igazítások a Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötetéhez. VII. = MKsz repertóriumok Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Tájékoztató Ugocsa. Bp (PIM Bibliogr. Füz. A sor.) Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. Oláh Gábor és kortársai Petőfi állomásai. Bp (PIM Bibliogr. Füz. F sor.) Hitel. Kolozsvár Tanulmányok. Repertórium. Összeáll., és bev. Záhony Éva köt. Bp , 448 l. Ism.: V. I., MKsz Madár Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. 12. füz.: Petőfi almanach Sarkcsillag. Bp ; 13. füz.: Sárkirály országa Századvég Bp (PIM Bibliogr. Füz. F sor.) Szivárvány, M-szivárvány. Repertórium Összeáll.: Nagy Csaba. Bp. Chicago XIII., 98 l. (Szivárvány kvek 25.) irodalomtörténeti bibliográfiák A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 7. köt Személyi rész 2. köt. L Zs. Kiad. Botka Ferenc Vargha Kálmán. Bp l. Ism.: Fenyő István, MKsz Péter László, ItK A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája Szerk. Pajkossy György. Bp (1990.) Ism.: Pogány György, Ktáros sz A magyar irodalomtörténet bibliográfiája köt. Általános rész Személyi rész I. A Gy Kiad. H. Törő Györgyi Nagy Miklós Tódor Ildikó. Bp l. Ism.: Kovács József László, SoprSz Fenyő István, MKsz Varga Pál, BUKSZ Nyár, Dávidházi Péter, BUKSZ Tavasz, Varga Pál, BUKSZ Tavasz, 18. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája köt. Kiad. Botka Ferenc. Személyi rész. Bp l. Ism.: Fenyő István, MKsz Mák Ferenc, MSzó febr. 1. Bibliográfia V. Antológia, verseskötet, album. (Összeáll. Csicskó Mária.) = Évkönyv I [Az 1956-os Intézet évkönyvében évente rendszeresen megjelenő bibliográfia V. része, amely az 1992-ben megjelent ötvenhatos témájú szépirodalmi műveket írja le.] Répertoire de la poésie hongroise ancienne. Direction: Horváth, Iván. Paris, Tom , l. Ism.: Nyéki Lajos, Cahiers d études hongroises Bibliográfia IV. Szépirodalom, könyvkritika. = Évkönyv II Bp [Az 1956-os Intézet évkönyvében évente rendszeresen megjelenő bibliográfia IV. része, amely az 1993-ban megjelent 1956-os témájú szépirodalmi művek leírását is tartalmazza.] Horváth József Máté Mária: Válogatott bibliográfia. = Műhely Szürrealizmus különszám [Az között magyarul megjelent önálló kötetek.]

20 20 1. Segédkönyvek, összefoglaló munkák, antológiák Lexikonok irodalmi lexikonok. életrajzgyűjtemények Magyar írók élete és munkái. Szerk. Gulyás Pál. Új sorozat I VII. köt. S. a. r. Viczián János. Bp Ism.: Dávid Gyula, ErdMúz Hanthy Kinga, MNemzet sz. 5. Pogány György, Ktáros sz [Hanthy Kinga] H. K., MNemzet sz. 7. Németh S. Katalin, ItK Romániai magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Balogh Edgár. 2. köt. G Ke. Bukarest, l. Ism.: Szőts István, Látó sz MSzó szept sz. 11. Dávid Gyula, Látó sz Füzi László, Iskolakultúra sz. 75. Gittai István, Mo márc sz. 14. A magyar irodalom évkönyve Kiad. Pálinkás György. Bp l. [I.: Intézmények. II.: Alkotók. III.: Kitüntetések, díjak. IV.: Recepció. V.: Magyar szerzők művei 1991-ben.] A Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak kislexikona. Szerk. Bánszki István és Futaky László. Nyíregyháza l. Ism.: Bényei József, Szabolcs-SzatmáriSz Alföldy Jenő: Irodalmi fogalomtár. A Z. Bp l. Ism.: Kálmán C. György, BUKSZ sz Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp l. Ism.: [S. Csoma Lajos] S. CS. L., BécsiN sz. 12. Gosztonyi Péter, MNemzet sz. 10. Hartyányi István, HaviMFórum sz. 71. Jankovics József, Szivárvány sz Szabó György, Látó sz Sz. Debreczeni Kornélia: Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Gulyás Pál lexikonának kiegészítése. Bp l. Ism.: ( más), Kvilág sz. 8. Péter László, ItK Eszenyi Miklós: Az életrajzi megközelítés lehetőségei. = Ann.Univ.Litt. et Art. Miskolciensis [Magyarország lexikontörténete a XVIII. századtól máig. Az lapon szemléltető mutatványok.] Tótfalusi István: Irodalmi alakok lexikona. Bp l. Ism.: Osztovits Ágnes, MNemzet febr sz. 9. Tarján Tamás, Nszab sz. 29. A magyar irodalom évkönyve Kiad. F. Almási Éva. Bp l. [I.: Krónika. II.: Alkotók. III.: Recepció. IV.: Könyvkiadók és folyóiratok. V.: Intézmények.] A magyar emigráns irodalom lexikona köt. Összeáll. Nagy Csaba. Bp Ism.: Mózes Huba, ErdMúz Murányi Gábor, MNemzet febr Vezényi Pál, MNapló sz Miska János, Szivárvány sz A magyar irodalom évkönyve Kiad. F. Almási Éva. Bp l. [I.: Krónika. II.: Alkotók. III.: Recepció. IV.: Könyvkiadók, folyóiratok. V.: Intézmények.] Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Bp l. 2. bőv. átdolg. kiad. Ism.: Czegő Zoltán, MÉ sz Bölcs István, 168 óra sz Lukácsy Sándor: Az első magyar lexikon. = Lyukasóra sz [Az ben megjelent Wigand Ottó-féle 12 kötetes lexikon keletkezésének története.] A magyar irodalom évkönyve Kiad. Madarász Szilvia, Mezey Katalin. Bp [I.: Krónika. II.: Alkotók. III.: Recepció. IV.: Könyvkiadók, folyóiratok. V.: Intézmények.] Szerdahelyi István: elméleti enciklopédia. Bp l. Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László köt. Bp l. Ism.: Kontra Ferenc, MSzó dec. 8., 18. Orbán Ottó, Nszab sz. 22. Vég Ferenc, Könyvvilág sz. 11. Ágoston Zoltán, BUKSZ sz Babarczy Eszter, BUKSZ sz Balassa Iván, Ethn Danielisz Endre, Nyelvünk és Kultúránk sz., Gaal György, ErdMúz Futaky László Baranyi Ferenc, Szabolcs-Szatmár-BeregiSz Gömöri György, Szivárvány sz Gyuris György, MTud Horváth Iván, BUKSZ sz V. Horváth Károly, BUKSZ sz Kiss Tamás, Alf sz Kulcsár Szabó Ernő, BUKSZ sz Kuszálik Péter, Látó sz Margócsy István, BUKSZ sz Nyerges András, Iism sz Papp Tibor, MMűhely sz Pásztor Emil, MTud Rónay László, ÚjEmb sz. 8. Sükösd Mihály, Nszab sz. 27. Szerdahelyi István, Ezredvég sz. 91. Szőke György, BUKSZ sz Töttös Gábor, Dtáj sz

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga 1 Készítette: MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Kutatócsoport-vezető:

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA SZERKESZTI XXVIII. ÉVFOLYAM. 1 2. SZÁM. 1939. IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA. MEGINDÍTOTTA.» PINTÉR JENŐ SZERKESZTI ALSZEGHY ZSOLT HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM. KIADJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben