AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S ; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés, útmutató az ajánlat elkészítéséhez és tájékoztató a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 3 II. Ajánlati felhívás (TED) 19 III. Nyilatkozatminták (űrlapok) és bekérő lapok 43 IV. Szállítási szerződés (tervezet) 70 V. Közbeszerzési műszaki leírás 100 2

3 I. FEJEZET BEVEZETÉS, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos energia beszerzése tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított (TED: 2014/S ; KÉ 12387/2014) szám alatt. Ajánlatkérő Ajánlattevő sikeres ajánlattételének elősegítése érdekében jelen Dokumentációt készítette. A Dokumentáció a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok hatálya alá tartozik, ennek megfelelően Ajánlattevő köteles a dokumentációban foglaltakat bizalmasan kezelni. Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges. A Dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez adhat segítséget, jelen eljárás keretein kívül semmilyen formában nem használható fel. A Dokumentáció tartalmazza az eljárás lefolytatásával kapcsolatos információkat, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, nyilatkozatmintákat, a nyertes ajánlattevő által a szerződés teljesítése során megvalósítandó feladat részletes meghatározását, az ezzel kapcsolatban elvárt követelményeket (műszaki leírást) és a szerződés tervezetet. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására kiegészítő tájékoztatás keretében van lehetőség. A kiegészítő tájékoztatás részletes szabályait az ajánlati felhívás valamint jelen dokumentáció I. fejezetének pontja tartalmazza. A felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén az ajánlati felhívásban szereplő információk az irányadóak. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot annak ajánlattételi határidő lejárta előtti visszavonása kivételével nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben. 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 1.1. Kbt CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1.2. Ajánlattevő Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Ajánlatkérő NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Kbt. 6. (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlat Az ajánlattevő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően elkészített és benyújtott dokumentumok összessége. 3

4 1.5. Alvállalkozó Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 2.1. A Dokumentáció rendelkezésre bocsátása Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint bocsátja a dokumentációt Ajánlattevők rendelkezésére Az ajánlat pontossága Ajánlattevő kötelezettségét képezi a felhívás és a Dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles a felhívásban, a Dokumentációban és Ajánlatkérő által a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért Közös ajánlattétel Több Ajánlattevő közösen is benyújthat ajánlatot. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Közös ajánlattétel esetén a tagok közül egy taggal szemben fennálló kizáró ok az ajánlattevő kizárását, illetve az ajánlat érvénytelenségét eredményezi Alvállalkozók Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 4

5 b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. (5) bekezdés] Összeférhetetlenség Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt Az ajánlat teljessége Ajánlattevőnek a jogszabályi rendelkezések betartása mellett az ajánlati felhívásban, a Dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott ajánlatkérői válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan, vagy a hiánypótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag nem felel meg a felhívásban, a Dokumentációban, és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek Az ajánlattétel nyelve Az ajánlatot magyar nyelven, nyomtatott betűvel, tintával, gépírással vagy más kitörölhetetlen módon, olvashatóan vagy elektronikus formában kell elkészíteni és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal benyújtani. Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 5

6 Nem jelenti a magyar nyelvű ajánlattétel sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen nyelvű nemzetközileg is elfogadott meghatározások szerepelnek az ajánlatban Az ajánlat elkészítésének költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli Rész- vagy többváltozatú ajánlat Ajánlatkérő részajánlat tételére nem biztosít lehetőséget. Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során nem teszi lehetővé az alternatív (többváltozatú) ajánlat benyújtását. Alternatív ajánlat benyújtása esetén Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja Üzleti titok (ide értve a védett ismereteket is) Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet Kbt. 45. (1)-(8) bekezdése és az alábbiakban meghatározottak szerint. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag levélben, vagy telefaxon, vagy ben a megadott kapcsolattartónak címezve kérhető. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérést a felhívásban kapcsolattartási pontként meghatározott címre kell megküldeni. A tájékoztatáskérésben fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, valamint a levelezési címet, továbbá azt az e- mail címet és faxszámot, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás időben a jogosulthoz kerüljön. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást az ajánlati felhívás szerint, elektronikus úton küldi meg. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció részévé válik. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. 6

7 Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, helyszíni bejárást nem tart Az ajánlat esetleges hibáinak javítása Az ajánlatban Ajánlattevő által elkövetett hibákat, az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyével külön ellátottan lehet javítani. A korrektorral, hibajavítóval való átfestés, átragasztás nem megengedett! A hibás szöveget át kell húzni és a javító a javítás tényét, időpontját és kézjegyét a javított szöveg mellett köteles feltüntetni. 7

8 3. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA 3.1. Az ajánlatokat papíralapon 1 db eredeti, valamint 1 db, az eredetiről készült, azzal mindenben megegyező elektronikus másolati (például CD vagy DVD) példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak nem módosítható formátumban (pl:.pdf) kell tartalmazni az eredeti, szkennelt teljes ajánlatot. Az ajánlat példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: - az ajánlattevő nevét és címét, - a benyújtás címét (NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata utca 8., 203. szoba), - a következő feliratokat: Ajánlat Villamos energia beszerzése Határidő előtt nem bontható fel! Közbeszerzési szakértő: Lik Sándor - postai úton benyújtott ajánlat esetén a következő feliratot: Ajánlat! Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó! Az ajánlat benyújtható: postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1389 Budapest, Pf.:133 címen (Lik Sándor közbeszerzési szakértőnek címezve); futár, illetve pontos címre kézbesítő gyorsposta igénybevételével, illetve személyesen a felhívásban megjelölt helyen (NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1135 Budapest, Csata utca 8., II. emelet 203-as iroda). A személyes, futár, illetve pontos címre kézbesítő gyorsposta, és postai úton benyújtott ajánlat akkor minősül határidőben benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a 1135 Budapest, Csata utca 8. II. emelet 203- as irodába megérkezik. A csomagolásban elhelyezett ajánlat példányait nem kell belső csomagolással ellátni, azonban az ajánlat példányán fel kell tüntetni az eredeti, vagy a másolat megjelölést. A másolatokat a teljesen kész ajánlat eredeti példányáról kell elkészíteni. Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidő lejárta előtti felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlat megfelelő alakban, példányszámban és határidőben benyújtásra kerüljön. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető. Az eredeti és az elektronikus másolati példányokban esetleg előforduló ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma az irányadó Az ajánlat formai követelményei 8

9 Az ajánlat példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával, az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlatot folyamatos, növekvő - 1 -es számjeggyel kezdődő minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett lap-/oldalszámozással kell ellátni. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet oldalszámozni. Az ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az aláíró személy Ajánlattevő, illetve a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult (az ajánlathoz csatolt cégdokumentumok vagy az arra jogosulttól származó meghatalmazás alapján). A benyújtott iratok egyértelmű ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot oldalszámozást is magában foglaló tartalomjegyzékkel kell ellátni Iratminták Ha jelen Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben lehetőség szerint a vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz csatolni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más irat is mellékelhető. 4. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI ÉS KAPCSOLATTARTÁS Ajánlatkérő neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.:133 címen Lik Sándor közbeszerzési szakértőnek címezve Kapcsolattartó személy: Lik Sándor, közbeszerzési szakértő (NISZ Zrt Budapest Csata utca 8., II. emelet 203-as iroda) Telefon: Fax: Ajánlattevők csak írásban (levélben, faxon vagy ben) tehetnek fel kérdéseket, a felhívásban megjelölt kapcsolattartási pontként megjelölt személynek címezve. A más módon érkező megkereséseket az Ajánlatkérő nem teljesíti. Ajánlatkérő részéről csak az ajánlati felhívásban meghatározott címről, fax-számról, címről küldött válaszok és küldemények minősülnek az ajánlatkérő által küldött iratoknak. A kérdésekre adott választ ajánlatkérő az ajánlati felhívás szerint, elektronikus úton küldi meg. 4.2 Az ajánlatok bírálatáról szóló összegezés megküldésének (eredményhirdetés) tervezett időpontja Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az írásbeli összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg. Ajánlatkérő 9

10 az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést a Kbt. 77. (1) bekezdés alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát követően három munkanapon belül küldi meg az ajánlattevőknek. 5. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE Az ajánlatba csatolandó dokumentumok eredeti, vagy közjegyző, illetve a kibocsátó által hitelesített vagy az Ajánlattevő által készített egyszerű másolatként nyújthatók be az ajánlati felhívás rendelkezéseinek megfelelően. A felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók a lenti eltéréssel. Az ajánlat 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Valótlan vagy téves adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok értékelésében nem vesz részt. Az ajánlatban benyújtott minden olyan nyilatkozat vagy igazolás, amely a Kbt pontja szerinti hamis adatot tartalmaz, a Kbt pontja szerinti hamis nyilatkozatnak minősül. Az ajánlatban ajánlattevő jogosult megjelölni és elkülöníteni az üzleti titkokat jelentő adatokat, amelyeket Ajánlatkérő bizalmasan kezel. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. Az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolása kötelező. Az igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és a közbeszerzési eljárásból való kizárást eredményez, amennyiben a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható. Az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban szereplő iratok ajánlathoz való csatolásának elmulasztása esetén Ajánlatkérő a pótolható hiányokra hiánypótlást rendel el és csak annak nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén nyilvánítja az ajánlatot erre az okra tekintettel érvénytelennek. Az egyes összetartozó iratokat lehetőség szerint egy csoportban kell becsatolni az ajánlatba. 10

11 II. FEJEZET Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság AK10434 Csokonai utca 3. Kapcsolattartási pont(ok): 1135 Budapest, Csata u. 8 Címzett: Lik Sándor 1081 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: A felhasználói oldal címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2)Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény I.3)Fő tevékenység Egyéb: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1)Meghatározás II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szolgáltatási szerződés. II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: 1148 Budapest Róna u Budapest Róna u Budapest Hármashatárhegyi út HRSZ 15980/ Budapest Farkasvölgyi út Budapest Jánoshegyi út

12 5800 Mezőkovácsháza Dózsa György u Bükkszentkereszt 6900 Makó Návay Lajos tér Újcsanálos József Attila u. 1/a Pécs Misina tető 9730 Kőszeg Hörmann forrás 7030 Paks Arany János u Sarkad Vár u Tihany Kopaszhegyi u Szekszárd Bottyán-hegyi ltp Mátraszentimre Galyatető, Mező Imre u Nagyvázsony Kabhegy 6100 Kiskunfélegyháza Majsai u Kiskunfélegyháza Majsai u Nyíregyháza Inczédy sor 13. fszt. 1. NUTS-kód HU1,HU2,HU3 II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Villamosenergia-vásárlási szerződés villamos energia versenypiaci beszerzésére. II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem II.1.8)Részek A beszerzés részekből áll: nem II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.2)Szerződés szerinti mennyiség II.2.1)Teljes mennyiség: A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban NISZ Zrt.) kezelésében lévő jelenleg 18 db szabadpiaci és egyetemes szolgáltatást igénybevevő telephelyein a szerződés aláírásától számítva december 31 időszakra vonatkozóan teljes ellátás alapú, szállítási szerződés keretében az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint: az előző évi mértékadó fogyasztások alapján összesen várhatóan 5 GWh + 20% összmennyiségben Az ajánlattevőnek vállalni kell, hogy: a) az előírt műszaki paraméterek figyelembevételével, az ajánlatkérő számára villamos energia szállítását minden fogyasztási helyre folyamatosan biztosítja; b) különdíjmentesen ellátja a villamos energia beszerzéssel és az ajánlatkérőhöz történő továbbítással kapcsolatos valamennyi feladatot; c) az esetleges szolgáltató váltással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat teljes körűen ellátja. II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: igen Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva) II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés Befejezés III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Kötbérek: Késedelmi és hibás teljesítési kötbér Nem szerződésszerű teljesítés esetén Ajánlattevő a késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti mennyiségből le nem szállított mennyiség nettó díjának 5%-át fizeti meg Ajánlatkérő részére. 12

13 A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződés-tervezet tartalmazza. III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a villamos energia fogyasztásról havonta kiállított 1 db számlát banki átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Kbt (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltakra is. A kifizetés az Art. 36/A. -ának megfelelően történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4)Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen A különleges feltételek meghatározása: évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. III.2)Részvételi feltételek III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem) az a gazdasági szereplő, vagy akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okok igazolási módjánál irányadó továbbá a Közbeszerzési Hatóság által án, a Közbeszerzési Értesítő évi 57. számában közzétett A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 56. -ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Hatóság én közzétett A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában - útmutatója alapján kell eljárni.(ké évi 61. szám; ). A kizáró okok saját nyilatkozattal történő igazolása esetén felhívja Ajánlatkérő Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja alapján, illetőleg a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia szükséges az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából(villamos energia szállítása) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r a az irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítása)származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri összesen a nettó HUF-ot. III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati 13

14 felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítása) szállításainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (befejező időpont), a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége), a szállítás (szerződés) tárgya, szerződés keretében szállított villamosenergia mennyisége, az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF-ban megadva), nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia szállítása)szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), amelyek összmennyisége eléri, vagy meghaladja a 5 GWh-t, vagy összértéke eléri vagy meghaladja a nettó HUF-ot. III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1)Az eljárás fajtája IV.1.1)Az eljárás fajtája Nyílt IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során IV.2)Bírálati szempontok IV.2.1)Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem IV.3)Adminisztratív információk IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: 1135 Budapest, Csata u. 8., 203-as iroda. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 62. (3)-(4) valamint (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint jár el. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem 14

15 VI.3)További információk 1. Az ajánlatban a következő dokumentumokat kell csatolni: 1.1. Előlap. (1. számú űrlap) 1.2. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék (az ajánlat elején). (2. számú űrlap) 1.3. Cégszerűen aláírt felolvasólap (Kbt. 60. (6) bekezdés szerint). (3. számú űrlap) 1.4. Adatlap az ajánlattevőre vonatkozó általános információkról. (4. számú űrlap) 1.5. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 60. (3) valamint (5) bekezdésében foglaltakról. Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden ajánlattevőnek alá kell írnia. (5. számú űrlap) 1.6. Közös ajánlat esetén csatolni kell az ajánlattevők együttműködési megállapodását, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását; kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemlegesen felelnek; annak meghatározását, hogy melyik ajánlattevő lesz a számlák benyújtására jogosult; annak meghatározását, hogy mely ajánlattevő lesz közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő. Közös ajánlat esetén az együttműködési megállapodás a nyertes - közös - ajánlattevővel kötendő szerződés mellékletét képezi, továbbá az ajánlatkérő a szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentáció részét képező szerződés-tervezettől való eltérést A Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó). (6. számú űrlap) 1.8. Cégszerűen aláírt nyilatkozatok az alkalmassági feltételeknek való megfelelés módjáról. (Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglaltak) Amennyiben a Kbt. 55. (6) bekezdése az ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet nyilatkozatát kéri, akkor az ajánlatba ezen, cégszerűen aláírt nyilatkozatokat is be kell csatolni. (7/A.,7/B., 7/C. számú űrlap) 1.9. Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő - valamint a Kbt. 55. (5) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben az ajánlattevő - valamint a Kbt. 55. (5) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet -(cég)adataiban változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is. (8. számú bekérőlap és 9. számú űrlap) Az ajánlattevőnek - valamint a Kbt. 55. (5) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás-mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. A meghatalmazó(k) aláírási címpéldánya/ügyvéd által készített aláírás mintája ez esetben is csatolandó. (10. számú bekérőlap) Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak fenn nem állásáról (kizárólag abban az esetben nyújtandó be, ha ajánlattevő nem magánszemély gazdasági szereplő a cég-nyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult) (11. számú bekérőlap) Az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak fenn nem állásáról (kizárólag abban az esetben nyújtandó be, ha ajánlattevő gazdasági szereplő a cég-nyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek) (12. számú bekérőlap) Az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kbt. 56. (1) bekezdés c) és h) pontjában foglaltaknak való megfelelésről (kizárólag abban az esetben nyújtandó be, ha ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet magánszemély) (13. számú bekérőlap) Az illetékes adó- és vámhivatalnak az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű igazolása vagy az Art. szerinti, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű igazolás (kizárólag abban az esetben csatolandó, ha ajánlattevő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel) (13. számú bekérőlap) Az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített, az ajánlati felhívás feladásá- 15

16 nak napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés f), i) pontjaiban foglaltaknak való megfelelésről (14. számú bekérőlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében. (16. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdése tekintetében. (17. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek) vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásáról. (18. számú űrlap) Cégszerűen aláírt, a Kbt. 28. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat. (19. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a fordításról. (20. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról. (Kbt. 80. (1) bekezdés) (21. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról. (22. számú űrlap) 1.23.Cégszerűen aláírt nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről. (23. számú űrlap) A közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállítások ismertetése a 310/2011 Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás III.2.3) M.1 pontjában megadott tartalommal. (24. számú űrlap) 2. Az ajánlatokat papíralapon 1 db eredeti, valamint 1 db, az eredetiről készült, azzal mindenben megegyező elektronikus másolati (például CD vagy DVD) példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak nem módosítható formátumban (pl:.pdf) kell tartalmazni az eredeti szkennelt teljes ajánlatot. Az ajánlat példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: az ajánlattevő nevét és címét, a benyújtás címét (NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata utca 8., 203. szoba), a következő feliratokat: Villamos energia beszerzése Határidő előtt nem bontható fel! Közbeszerzési szakértő: Lik Sándor postai úton benyújtott ajánlat esetén a következő feliratot: Ajánlat! Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó! Amennyiben az ajánlat Eredeti és elektronikus példánya között eltérés van, az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak. 3. Ajánlatkérő - a megfelelő ajánlat elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében - dokumentációt készít, amelyet a Kbt. 49. (6) bekezdése szerint ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvétele/ elektronikus úton történő letöltése és ezzel egyidejűleg a regisztrációs lap kitöltése, ajánlatkérő részére történő visszaküldése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejárta időpontjáig rendelkezésre áll. A hozzáférés módja: a dokumentáció (és a regisztrációs lap) teljes terjedelmében hozzáférhető a elérési úton. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó. a dokumentáció átvehető személyesen is munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09:00-11:00 óra, valamint 13:00-15:00 óra között, illetve pénteken 09:00-11:00 és 13:00-14:00 óra között, illetve az ajánlatok beadási határidejének napján 09:00-10:00 óra között a 1135 Budapest, Csata utca 8., 203-as irodában. 4. A III.2.2. (P1), a III.2.3. (M1) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését. 5. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. 6. Ajánlatkérő a Kbt ában foglaltak szerint lehetőséget ad hiánypótlásra. 7. Amennyiben ajánlatkérő az összegezésben megnevezte a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy a nyertes visszalépése esetén - a Kbt (4) bekezdése alkalmazásával - a második legkedvezőbbnek megnevezett ajánlat benyújtójával köti meg a szerződést. 8. Az ajánlati felhívásban előírt dokumentumok benyújtására a Kbt. 36. (3) bekezdése alkalmazandó. 9. Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó. Nem jelenti a magyar nyelvű ajánlattétel sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen nyelvű - nemzetközileg is elfogadott - meghatározások szerepelnek az ajánlatban. Amennyiben az ajánlat részeként idegen nyelvű irat kerül benyújtásra, az ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia kell, hogy az ajánlathoz csatolt fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az idegen nyelvű szöveggel. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával ellenőriztesse. 10. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az 16

17 ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euro ellenérték képezi. 11. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt ra, 28. (1) bekezdésére és az 55. (4) bekezdésére. 12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatok benyújtásának a helyén beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (akár perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlat benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 13. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 14. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a vagy azzal egyenértékű kifejezés, ezzel ajánlatkérő eleget tett a Kbt.-ben meghatározott előírásnak. 15. Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet Kbt. 45. (1)-(8) bekezdése és az alábbiakban meghatározottak szerint. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag levélben, telefaxon, ben a megadott kapcsolattartónak címezve kérhető. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérést a felhívásban kapcsolattartási pontként meghatározott címre kell megküldeni. A tájékoztatáskérésben fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, valamint a levelezési címet, továbbá azt az címet és faxszámot, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás időben a jogosulthoz kerüljön. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást az ajánlati felhívás szerint, elektronikus úton küldi meg. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentáció részévé válik. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, helyszíni bejárást nem tart. 16. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak. A dokumentáción belüli ellentmondás esetén az Ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdése szerint jár el. VI.4)Jogorvoslati eljárás VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt ban foglaltak szerint. VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:

18 18

19 III. FEJEZET NYILATKOZATMINTÁK (ŰRLAPOK) 1.1. Előlap. (1. számú űrlap) 1.2. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék (az ajánlat elején). (2. számú űrlap) 1.3. Cégszerűen aláírt felolvasólap (Kbt. 60. (6) bekezdés szerint). (3. számú űrlap) 1.4. Adatlap az ajánlattevőre vonatkozó általános információkról. (4. számú űrlap) 1.5. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 60. (3) valamint (5) bekezdésében foglaltakról (5. számú űrlap) 1.6. Közös ajánlat esetén csatolni kell az ajánlattevők együttműködési megállapodását A Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozat (6. számú űrlap) 1.8. Cégszerűen aláírt nyilatkozatok az alkalmassági feltételeknek való megfelelés módjáról. (Kbt. 55. (5) (6) bekezdésében foglaltak) (7/A.,7/B., 7/C. számú űrlap) 1.9. Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő valamint a Kbt. 55. (5) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be (8. számú bekérőlap és 9. számú űrlap) Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírás-minta (10. számú bekérőlap) Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak fenn nem állásáról (kizárólag abban az esetben nyújtandó be, ha ajánlattevő nem magánszemély gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult) (11. számú bekérőlap) Az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak fenn nem állásáról (kizárólag abban az esetben nyújtandó be, ha ajánlattevő gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek) (12. számú bekérőlap) Az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kbt. 56. (1) bekezdés c) és h) pontjában foglaltaknak való megfelelésről (kizárólag abban az esetben nyújtandó be, ha ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet magánszemély) (13. számú bekérőlap) Az illetékes adó- és vámhivatalnak az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű igazolása vagy az Art. szerinti, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű igazolás (kizárólag abban az esetben csatolandó, ha ajánlattevő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel) (13. számú bekérőlap) Az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozata a Kbt. 56. (1) bekezdés f), i) pontjai, pontjaiban foglaltaknak való megfelelésről (14. számú bekérőlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében. (16. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdése tekintetében. (17. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek) vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állásáról. (18. számú űrlap) Cégszerűen aláírt, a Kbt. 28. (1) bekezdése szerinti nyilatkozat. (19. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a fordításról. (20. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról. (Kbt. 80. (1) bekezdés) (21. számú űrlap) Cégszerűen aláírt nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról. (22. számú űrlap) 1.23.Cégszerűen aláírt nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről. (23. számú űrlap) A közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállítások ismertetése a 310/2011 Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás III.2.3) M.1 pontjában megadott tartalommal. (24. számú űrlap) 19

20 1. számú űrlap ELŐLAP Eredeti Ajánlattevő neve:.. Ajánlattevő székhelye:.. AJÁNLAT Villamos energia beszerzése tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásra hó. nap 20

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Magyarország-Eger: Buszok és távolsági buszok 2013/S 250-439524. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Buszok és távolsági buszok 2013/S 250-439524. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés Magyarország-Eger: Buszok és távolsági buszok 2013/S 250-439524 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1)Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221482-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gázkompresszorok alkatrészei 2015/S 041-070613. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Gázkompresszorok alkatrészei 2015/S 041-070613. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70613-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gázkompresszorok alkatrészei 2015/S 041-070613 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49829-2011:text:hu:html HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Laminálók 2013/S 215-373716. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Laminálók 2013/S 215-373716. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:373716-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Laminálók 2013/S 215-373716 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 127-226256. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 127-226256. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226256-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 127-226256 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94453-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Takarítási szolgáltatások 2011/S 58-094453 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 361122-2014

Árubeszerzésre ir... - 361122-2014 1 / 9 2014.10.27. 8:32 Árubeszerzésre ir... - 361122-2014 23/10/2014 S204 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Dinamikus beszerzési rendszer - Nyílt eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország-Budapest:

Részletesebben

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138558-2012:text:hu:html HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115271-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel 2014/S 067-115271 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2015/S 087-157075. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek 2015/S 087-157075. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Országos Egészségbiztosítási Pénztár AK16195 Váci út 73/A. Címzett: Gacsályi Béla 1139 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szoftver-karbantartási és -javítási szolgáltatások 2010/S 249-381764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2010/S 57-085158 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2010/S 57-085158 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85158-2010:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2010/S 57-085158 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Sopron: Villamos energia 2010/S 198-302294

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Sopron: Villamos energia 2010/S 198-302294 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302294-2010:text:hu:html HU-Sopron: Villamos energia 2010/S 198-302294 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 078-135876. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 078-135876. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Árubeszerzés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:135876-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 078-135876 Tájékoztató az eljárás eredményéről Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235828-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Siófok: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 88-132280 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN.

HU-Siófok: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 88-132280 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132280-2010:text:hu:html HU-Siófok: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 88-132280 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266360-2011:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8 Ajánlattételi felhívás a Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 2013. 1/8

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178656-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Laboratóriumi reagensek 2010/S 118-178656 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 154-238510 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 154-238510 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238510-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 154-238510 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Egyenruha 2013/S 183-316577. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Egyenruha 2013/S 183-316577. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316577-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Egyenruha 2013/S 183-316577 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39501-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2014/S 179-316329. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2014/S 179-316329. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316329-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2014/S 179-316329 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére

Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Felhívás - Villamos energia adásvételi szerződés a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1903 Bp. Pf.: 314. Városi: 469-2779, BM: 28-617, 28-978 Fax: 469-2754, 28-850 mail: kgei@kgei.police.hu RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2012/S 112-185823. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2012/S 112-185823. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185823-2012:text:hu:html HU-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2012/S 112-185823 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Földgáz 2015/S 064-112256. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Földgáz 2015/S 064-112256. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112256-2015:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Földgáz 2015/S 064-112256 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdésének a) pontja alapján A közbeszerzés tárgya:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

HU-Budapest: Egészségügyi szolgáltatások 2012/S 79-130148. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Egészségügyi szolgáltatások 2012/S 79-130148. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130148-2012:text:hu:html HU-Budapest: Egészségügyi szolgáltatások 2012/S 79-130148 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 167-305174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 167-305174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305174-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 167-305174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások 2013/S 178-307479. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások 2013/S 178-307479. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307479-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépes támogatási és tanácsadói szolgáltatások 2013/S 178-307479 Ajánlati/részvételi

Részletesebben