BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830"

Átírás

1 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: Molekulaképlet: C2H3N 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Megfelelő azonosított felhasználása: Ellenjavallt: 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Csak laboratóriumi felhasználásra Eltérő felhasználás a fent leírt Restek Corporation 110 Benner Circle Bellefonte, Pa USA Sürgősségi telefonszám: (CHEMTREC within the US) Méreg Központ Kapcsolatfelvételi adatok: (Outside USA) Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat elérhetőségei Információszolgáltatás akut mérgezés esetén (+36-80) (0-24 h, díjmentesen hívható) Levelezési cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. E- mail: Telefon: (+36-1) SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Osztályozás a rendelet (EC) No 1272/2008 [CLP]: Tűzveszélyes folyadékok, 2. veszélyességi kategória Súlyos szemkárosodás, 2. veszélyességi kategória Akut toxicitás (bőrön át), 4. veszélyességi kategória Akut toxicitás (szájon át), 4. veszélyességi kategória Oldal 1 a 12

2 2.2. Címkézési elemek: Rendelet szerinti címkézés (EC) No 1272/2008 [CLP]: Veszélyt jelző piktogramok: Figyelmeztetés: Veszélyességi intézkedés(ek): Elővigyázatossági intézkedések: Kiegészítő figyelmeztető információk (EU): Veszély H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H302+H312 - Lenyelve vagy bőrrel érintkezve. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás. P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P370+P378 - Tűz esetén: az oltáshoz megfelelő tűzoltó (lásd 5. fejezet) használandó. EUH208-2,4-dichlorophenoxy acetic acid-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki Egyéb veszélyek: Ez az anyag nem felel meg a PBT vagy vpvb kritériumoknak REACH XIII 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok: Nem alkalmazható 3.2. Keverékek: Oldal 2 a 12

3 Kémiai Nev Százalék CAS-szám EK számú REACH regisztrációs szám Besorolás 1272/2008/EK rendelet szerinti M tényezőt Egyedi koncentráci ó- határérték Akut toxicitási becslések 2,4-dichlorophenoxy acetic acid 0, ,4,5-TP 0, acetonitrile 99, Aquatic Chronic 3; H412 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 EUH208 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Acute Tox. 4 (Inh Dust/Mist); H332 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Nem meghatározott Nem meghatározott Nem meghatározott Teljes szövegét a H-állítások lásd a SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Belélegzés: Vigye ki friss levegőre. Ha a légzés nehéz, egy szakembernek tiszta oxigént kell adnia. Szemmel való érintkezés: Bőrrel való érintkezés: A szemeket bő vízzel ki kell mosni legalább 20 percen keresztül többször széthúzva közben a szemhéjakat. Döntse meg a fejét, hogy megakadályozza a vegyi anyagok átjutását a másik szembe. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Mossa meg szappannal és vízzel az érintett felületet. A szennyezett ruhát azonnal távolítsa el és mossa ki. Azonnal kérjen orvosi segítséget. Oldal 3 a 12

4 Táplálékfelvétel: Önvédelmi Az elsősegélyt nyújtó: 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Ne hánytasson és azonnal forduljon orvoshoz. Igyon/itasson két pohár vizet vagy tejet, hogy híguljon az oldat. Mutassa meg az orvosnak ezt a leírást. Lenyelve vagy bőrrel érintkezve. Súlyos szemirritációt okoz. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag: Az alkalmatlan oltóanyag: 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Veszélyes égéstermékek: Használjon alkohollal szemben ellenálló habot, szén-dioxidot vagy száraz vegyszert a tűzoltáshoz. A víz hatástalan lehet, de a vízsugár felhasználható tűz esetén, ha a láng alján van alkalmazva. A víz elnyeli a hőt, és a tűz által károsodott anyagot megóvja. A gőzök hővel, szikrákkal, lángokkal vagy más gyújtóforrásokkal gyulladhatnak meg, ha az anyag a lobbanáspont felett van (B osztály). A gőzök nehezebbek a levegőnél, és gyújtóforráshoz vezethetnek, visszahúzódhatnak. Szén-dioxid, szén-monoxid 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: A lángba borult területet ne közelítse meg megfelelő védelem nélkül, beleértve a független légzőkészüléket és a teljes védőfelszerelést. Használja a környező tűzzel kapcsolatos módszereket. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Nem sürgősségi ellátó személyzet: A sürgősségi ellátók: 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem sürgősségi ellátó személyzet tisztán kell tartani a terület 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiömlött anyagnak való kitettség súlyosan irritáló vagy nagyon káros lehet. Kövesse az SDS 8. szakaszában található egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásokat. A személyi védőfelszerelés igényeit az ezen a lapon megadott információk és a kiömlés által okozott különleges körülmények alapján kell meghatározni; az anyag kiömlött, a kiömlés mennyisége, a terület, ahol a kiömlés bekövetkezett, a kiömléssel foglalkozó alkalmazottak véleményei. Soha ne lépje túl a munkahelyi behatási határértékeket. Oldal 4 a 12

5 Kis kiömlések: Nagy kiömlések: Lásd szolgáltatott információk nagy kiömlések 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd 13. fejezetet információ Meg kell előzni az esetleges kiömlés terjedését az emberi egészség és a környezet káros hatásainak minimalizálása érdekében, ha ez biztonságosan megvalósítható. A 8. szakaszban foglaltaknak megfelelően viselni kell teljes és megfelelő egyéni védőfelszerelést. Szórja le a kiömlött anyagot megfelelő abszorbens anyaggal, pl. granulált porral. Gyűjtse össze és tárolja egy lezárt tárolóban, amíg hulladékártalmatlanítást nem történik. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A biztonságos tárolás feltételei: Kerülendő anyagok / kémiai inkompatibilitás: 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Nagyon mérgező vagy maró anyag. Kerülje az anyaggal való érintkezést és az anyag belélegzését. Csak jól szellőző helyen szabad használni. Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezéseket Hűvös, száraz, szellőztetett helyiségben tárolja. Tartsa távol inkompatibilis anyagoktól és állapotoktól. Tartsa zárva a tárolót. Tartsa távol gyújtóforrásoktól Erős oxidálószerek Csak laboratóriumi felhasználásra 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Foglalkozási expozíciós határ: Kémiai Név Magyarország - Foglalkozási expozíciós határ TWAs (AKs) Magyarország - Foglalkozási expozíciós határ STELs (CKs) Magyarország - Foglalkozási expozíciós határ BELs acetonitrile 70 mg/m3 TWA 2,4-dichlorophenoxy acetic acid DNEL-értékeket: PNEC-értékeket: 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Megfelelő műszaki ellenőrzés: Helyi elszívás ajánlott, ha a termelő a túlzott mennyiségű gőzök kezelése Oldal 5 a 12

6 vagy hőkezelés. Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőeszközök: Szemvédelem: Bőrvédelem: Kézvédelem: Egyéb bőrvédelem: Légutak védelme: Típusú légzőkészülék: Hőveszélyek: A termék kezelésénél vegyszerálló védőszemüveget kell viselni oldalvédővel. Ne viseljen kontaktlencsét. Nincs információ Viseljen védőkesztyűt. Figyeljen a kesztyűre a vegyi áttöréssel szemben és rendszeres időközönként cserélje ki. Rendszeresen tisztítsa meg a védőfelszerelést. Mossa meg a kezét és az egyéb érintett felületeket enyhén szappanos vízzel evés, ivás és a munka elhagyása előtt. Légzésvédelemre lehet szükség a túlzott behatás elkerülése érdekében a termék kezelésénél. Általános vagy helyi elszívó szellőztetés javasolt a védelem érdekében. Használjon légzőkészüléket, ha az általános szellőztetés nem áll rendelkezésre, vagy ha a tünetek fennállnak. Nem szükséges, ha a megfelelő szellőzés biztosított. Ha levegőben levő anyag koncentrációja meghaladja a vonatkozó expozíciós határértékeket, használjon NIOSH / OSHA által jóváhagyott légzésvédőt. Nem alkalmazható Környezeti expozíció szabályozása: 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: Megjelenés: Szín: Szag: Szagküszöbérték: ph-érték: Olvadáspont / fagyáspont ( C): Olvadáspont ( C): Fagyáspont ( C): Kezdeti forráspont és forrásponttartomány ( C): Lobbanáspont ( C): 6 Párolgási sebesség: Enyhe Nem alkalmazható 81 Oldal 6 a 12

7 Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Felső gyulladási vagy robbanási határok: Felső gyulladási vagy robbanási határ, % a levegőben: Alsó gyulladási vagy robbanási határ, % a levegőben: Gőznyomás: 16 4,4 Gőznyomás (levegő = 1): 1,4 Relatív sűrűség (víz = 1): Oldhatóság (ok): Megoszlási hányados: n-oktanol / víz: Öngyulladási hőmérséklet ( C): Bomlási hőmérséklet ( C): Viszkozitás: Robbanásveszélyes tulajdonságok: Oxidációs tulajdonságok: 9.2. Egyéb információk: Az illékony szerves vegyületek: 0 Nem meghatározott Testsűrűség: 6, SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: Nem várható, hogy a reaktív Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége: Semmi várható normál körülmények között történő tárolás Kerülendő körülmények: Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek: 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Akut toxicitás: Oldal 7 a 12

8 Kémiai Név Orális LD50 LD50 bőrön LC50 Belélegzés acetonitrile DERMAL LD50 Rabbit 390 mg/kg Besorolás már alapuló toxikológiai információk az összetevők a 3. szakaszban. Bőrkorrózió / bőrirritáció: Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: ph-érték Nem alkalmazható Besorolás alapja a ph és a felsorolt összetevők 3. szakasz. Légzőszervi vagy bőr túlérzékenységet: EUH208-2,4-dichlorophenoxy acetic acid-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Csírasejt mutagenitás: Rákkeltő: Reprodukciós toxicitás: STOT - egyszeri expozíció: STOT - ismétlődő expozíció: Aspirációs veszély: 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás: Mérsékelt ökológiai veszély. Ez a termék veszélyes lehet a növényekre és / vagy a vadon élő állatokra. Oldal 8 a 12

9 Ökotoxicitási adatok: Kémiai Nev CAS-szám Toxicitás rákfélék EC50 Toxicitás algákra ERC50 Toxicitás halakra LC Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat Bioakkumulációs képesség: A talajban való mobilitás: A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei: Egyéb káros hatások: További információ: 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek: Ártalmatlanítási módszerek: Hulladék kódok / hulladék megnevezések szerint az alacsony: A lejárt vagy eldobott anyag veszélyes hulladék. Kerülni kell a hulladékégetést a szövetségi, állami, helyi vagy tartományi előírások szerint. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Nemzetközi veszélyes áruk fuvarozása (ADR), vasúti és belvízi: UN száma: UN Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: II Acetonitrile A veszélyes áruk légi úton történő nemzetközi szállítása (IATA): UN száma: UN Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3 Acetonitrile Oldal 9 a 12

10 14.4. Csomagolási csoport: II Környezeti veszélyek: Nem A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Kémiai Név EINECS SVHC acetonitrile Igen Nem 2,4,5-TP Igen Nem 2,4-dichlorophenoxy acetic acid Igen Nem Kémiai biztonsági értékelés Nem kémiai biztonsági értékelést nem végeztek erre az anyagra / keverékre a szállító által. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Változások: Rövidítések és betűszavak: Bármely, az SDS, mint az előző verziók vannak jelölve függőleges vonal előtt az érintett bekezdést. CAS = kémiai absztrakt szolgáltatás DNEL = Származékos nem effektív szint EC = Európai Közösség EINECS = A létező vegyi anyagok európai jegyzéke MSHA = Bányabiztonsági Egészségügyi Igazgatóság NIOSH = Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet OEL = Foglalkozási Expozíciós Határérték PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív, Mérgező PNEC = becsült hatásmentes koncentráció SCOEL = Foglalkozási Expozíciós Határértékek Tudományos Bizottsága TLV = küszöbérték TWA = idővel súlyozott átlag Oldal 10 a 12

11 A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások: Figyelmeztető mondatok) hivatkozott a 3. pontban Elővigyázatossági intézkedések: Megelőzés: Válasz: vpvb = nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív Wt% = Súly% H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H302 - Lenyelve ártalmas. H302+H312+H332 - Lenyelve, bőrrel érintkezve, vagy belélegezve. H315 - Bőrirritáló hatású. H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H335 - Légúti irritációt okozhat. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás. P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó. P240 - A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. P241 - Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító /berendezések. P242 - Szikramentes eszközök használandók. P243 - Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P264 - A használatot követően alaposan meg kell mosni. P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Oldal 11 a 12

12 Tárolás: Ártalmatlanítása: Lemondás: P321 - Szakellátás (lásd Szakaszok 4-8 ezen SDS és a további információk a címkén). P330 - A szájat ki kell öblíteni. P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P362+P364 - Vegye le a szennyezett ruházatot és mossuk le az újbóli használat előtt. P370+P378 - Tűz esetén: az oltáshoz megfelelő tűzoltó (lásd 5. fejezet) használandó. P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó. P403+P235 - Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként egy megfelelő hulladéklerakó a helyi / nemzeti / nemzetközi szabályozásoknak. A Restek Corporation a feltűntetett leírásokat, adatokat és információkat jóhiszeműen nyújtja, de nem nyújt teljes körű reprezentációt vagy pontosságot. Csak az ön útmutatására szolgál. Mivel számos tényező befolyásolhatja a feldolgozást vagy az alkalmazást / felhasználást, a Restek Corporation azt javasolja, hogy készítsen értékelést annak megállapítására, hogy a termék alkalmas-e az adott célra a használat előtt. Ezek egyike sem tartalmaz kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve az adott célra való alkalmasságot is, az itt leírt termékekre, adatokra vagy információkra vonatkozóan. A bemutatott leírások, információk vagy adatok semmilyen esetben sem tekinthetők az Általános Szerződési Feltételeinknek vagy Értékesítési Feltételeinknek. Továbbá az itt megadott leírások, adatok és információk ingyenesek. A leírásra, az adatokra illetve az információkra vonatkozóan kötelezettséget vagy felelősséget nem vállalunk. Minden cselekedet saját felelősségre történik. Oldal 12 a 12

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: Molekulaképlet: C2H3N 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: Molekulaképlet: C2H3N 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: Molekulaképlet: CH3OH 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: Molekulaképlet: CH3OH 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: Molekulaképlet: CH2Cl2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: Molekulaképlet: CH3OH 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: Molekulaképlet: CH3OH 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév : Anyag : Pantoprazole Termékkód : 201600683

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév : Anyag : Olmesartan Termékkód : 201600656 Szinonimák

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF 4-44 NFL 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF 4-44 NFL 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja PE4452N, PE4422EN, PE44U52N, PE44T52N, PE44T40N

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 30/10/2015 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 9092092 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Pattex Hobby Hot Sticks transparent oldal 1 / 6 BA száma : 408802 Felülvizsgálat ideje: 21.05.2015 Nyomtatás ideje: 22.09.2015 Előző verzió kiadása: 19.11.2013

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: KIRF561 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: 77165 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

1.1 Termékazonosító Termék neve : ISOGEL AGAROSE IEF PLATES PH 3-10 Anyag szám : 56015

1.1 Termékazonosító Termék neve : ISOGEL AGAROSE IEF PLATES PH 3-10 Anyag szám : 56015 BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú Rendelet (EK) szerint Verzió 2.1 / HU ISOGEL AGAROSE IEF PLATES PH 3-10 Utolsó felülvizsgálat 2015.05.30. Nyomtatva 2015.11.04. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

MESTER Dekor Ragasztó

MESTER Dekor Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. Protect légyirtó szer

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. Protect légyirtó szer 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP Protect légyirtó szer Felülvizsgálat dátuma: 2017.03.09. Készítés dátuma: 2016.11.02. 2.-verzió 1. verzió 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: K2R Színfogó kendő Termékkód: K2R 29 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: K2R Extra Fehérítő kendő Termékkód: DYL 28 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

VINTAGE MP PORCELAIN "POR"

VINTAGE MP PORCELAIN POR 1/6. oldal 1. RÉSZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás meghatározása (A(z) 0. oldal folytatása) 1.1 Termék meghatározása Kereskedelmi név: PORCELAIN "POR" {Margin (Margin/Effect)/Body (Opaque Dentin/Body/Opal

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2015/830 Oldalszám 1/5

BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 2015/830 Oldalszám 1/5 HUCP1479 v1.2 RS 756-8875, 756-8884, 756-8893, 756-8897, 756-8913, 8-7642, 8-7649, 8-7655 RS CLP/GHS revision date : 1/3/18 BIZTONSÁGI ADATLAP (EU) 215/83 Oldalszám 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: 77169 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: SS-032, SS-032G, SS-032IT, SS-032-ND, SS-023, SS-023G, SS-023IT 1.2. Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

MESTER Kreatív Ragasztó

MESTER Kreatív Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2016/08 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2016. augusztus 31. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárva irtó koncentrátum. Kiadás dátuma:

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárva irtó koncentrátum. Kiadás dátuma: BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárva irtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2015.05.07. Verzió: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: TOTÁL GYÖKFOGÓ KAPACITÁS (KEMILUMINESZCENCIÁS)

1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: TOTÁL GYÖKFOGÓ KAPACITÁS (KEMILUMINESZCENCIÁS) DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EKrendelet szerint Verzió 5.0 Felülvizsgálat dátuma: 15/05/2015 Felváltja: 4 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1/5. oldal Ceramaster & Compomaster. Nyomtatás dátuma: március 14.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1/5. oldal Ceramaster & Compomaster. Nyomtatás dátuma: március 14. 1/5. oldal 2017. március 14. 1. RÉSZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás meghatározása (Continuação da página 0) 1.1 Termék meghatározása Kereskedelmi név: 1.2 Az anyag vagy keverék vonatkozó meghatározott

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP IONCSERÉLT VÍZ (LÁGYVÍZ)

BIZTONSÁGI ADATLAP IONCSERÉLT VÍZ (LÁGYVÍZ) Verzió 8 Kiadás dátuma 2016.04.25. Felülvizsgálat dátuma 2018.10.25. KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK, AZ 1272/2008/EK ÉS A 2015/830/EU RENDELET SZERINT ÖSSZHANGBAN VAN A 2015/830/EU RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1907/2006/EK

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591 Oldal 1 -től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító FINOWAX PLUS Felállító viasz 31590 / 31590P / 31591 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON VR 5080 known as Loc&Tson Fx'n'Repr Tape 50m,M/L oldal 1 / 7 BA száma : 200194 Felülvizsgálat ideje: 23.05.2015 Nyomtatás ideje: 22.06.2015 Előző verzió

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SAMOTT LISZT

BIZTONSÁGI ADATLAP SAMOTT LISZT KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK, AZ 1272/2008/EK ÉS A 2015/830/EU RENDELET SZERINT ÖSSZHANGBAN VAN A 2015/830/EU RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1907/2006/EK RENDELET (REACH) II. MELLÉKLETÉVEL 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Skin Irrit. 2: H315 A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Skin Irrit. 2: H315 A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 24/02/2015 Verziószám: A3 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Vysoká Biely Kostol Slovakia. Vörösmarty út Százhalombatta Hungary

Vysoká Biely Kostol Slovakia. Vörösmarty út Százhalombatta Hungary 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: Gyártó cég neve: Forgalmazó cég neve: Biztonsági adatlap ért felelős személy Invifens TYRCHEM, spol. s r.o. Vysoká 39

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Metylan Üvegszövet- és Textiltapéta ragasztó oldal 1 / 7 BA száma : 128186 Felülvizsgálat ideje: 08.06.2015 Nyomtatás ideje: 13.08.2015 Előző verzió kiadása: 06.05.2015

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ceresit T425 Tackifier oldal 1 / 6 BA száma : 575298 Felülvizsgálat ideje: 30.01.2017 Nyomtatás ideje: 31.01.2017 Előző verzió kiadása: - 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

P-mondatok. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P-mondatok.   P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. www.biztonsagiadatlap.hu P-mondatok P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 2012.április 17. Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 17. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kvarchomok Cat No. 370940000;

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készítés dátuma: Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készítés dátuma: Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/1 BIZTONSÁGI ADATLAP Protect bolha- és szúnyoglárva irtó permet Készítés dátuma: 2015.06.24 Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Kereskedelmi név/megjelölés: Hotmelt Adhesives with product code B (polyolefine)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Kereskedelmi név/megjelölés: Hotmelt Adhesives with product code B (polyolefine) Oldal 1/6 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megjelölés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP HOMOCYSTEINE EIA LOW CONTROL FHCY220. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP HOMOCYSTEINE EIA LOW CONTROL FHCY220. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-12 Felülvizsgálat: 2015-08-27 Verziószám: 2 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHCY220

Részletesebben

MESTER Akril kád és PVC tömítő

MESTER Akril kád és PVC tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EKrendelet szerint Verzió 5.0 Felülvizsgálat dátuma: 15/05/2015 Felváltja: 4 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT FÁRAÓHANGYA-IRTÓ CSALÉTEK

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT FÁRAÓHANGYA-IRTÓ CSALÉTEK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT FÁRAÓHANGYA-IRTÓ CSALÉTEK Készítés dátuma: 2018.03.13. 1. Verzió 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 22/11/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7707 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

MESTER Mennyezetlap és Díszléc Ragasztó

MESTER Mennyezetlap és Díszléc Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/1 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015.03.20 Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON SE TAPE 10MMX16M known as TEROTAPE 10MMX16M oldal 1 / 7 BA száma : 136534 Felülvizsgálat ideje: 21.10.2014 Nyomtatás ideje: 28.05.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak : Nem alkalmazható.

Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak : Nem alkalmazható. Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével Termékazonosító Terméknév Termék típus BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. BROS Hangyairtó porozószer

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. BROS Hangyairtó porozószer Kiállítás dátuma: 2011.01.10, Utoljára frissítve 2012.11.26 Oldal: 1/8 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: BROS hangyairtó szer / 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: JP27158 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

: Green Line - ORIGINAL CAR WAX

: Green Line - ORIGINAL CAR WAX Kibocsátási dátum: 12/08/2015 Felülvizsgálat dátuma: : Verzió: 1.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény neve : Keverékek

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE 55 oldal 1 / 6 BA száma : 168432 Felülvizsgálat ideje: 02.06.2015 Nyomtatás ideje: 14.08.2015 Előző verzió kiadása: 24.07.2014 1.1. Termékazonosító LOCTITE

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben