BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban készült bizottsági rendelet (EU) 2015/830"

Átírás

1 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás 1.1. Termékazonosító: Egyéb azonosítási: Szinonimái: REACH regisztrációs szám: Molekulaképlet: C2H3N 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Megfelelő azonosított felhasználása: Ellenjavallt: 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Csak laboratóriumi felhasználásra Eltérő felhasználás a fent leírt Restek Corporation 110 Benner Circle Bellefonte, Pa USA Sürgősségi telefonszám: (CHEMTREC within the US) Méreg Központ Kapcsolatfelvételi adatok: (Outside USA) Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat elérhetőségei Információszolgáltatás akut mérgezés esetén (+36-80) (0-24 h, díjmentesen hívható) Levelezési cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. E- mail: Telefon: (+36-1) SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Osztályozás a rendelet (EC) No 1272/2008 [CLP]: Tűzveszélyes folyadékok, 2. veszélyességi kategória Súlyos szemkárosodás, 2. veszélyességi kategória Akut toxicitás (bőrön át), 4. veszélyességi kategória Akut toxicitás (szájon át), 4. veszélyességi kategória Oldal 1 a 12

2 2.2. Címkézési elemek: Rendelet szerinti címkézés (EC) No 1272/2008 [CLP]: Veszélyt jelző piktogramok: Figyelmeztetés: Veszélyességi intézkedés(ek): Elővigyázatossági intézkedések: Kiegészítő figyelmeztető információk (EU): Veszély H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H302+H312 - Lenyelve vagy bőrrel érintkezve. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás. P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P370+P378 - Tűz esetén: az oltáshoz megfelelő tűzoltó (lásd 5. fejezet) használandó. EUH208-2,4-dichlorophenoxy acetic acid-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki Egyéb veszélyek: Ez az anyag nem felel meg a PBT vagy vpvb kritériumoknak REACH XIII 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok: Nem alkalmazható 3.2. Keverékek: Oldal 2 a 12

3 Kémiai Nev Százalék CAS-szám EK számú REACH regisztrációs szám Besorolás 1272/2008/EK rendelet szerinti M tényezőt Egyedi koncentráci ó- határérték Akut toxicitási becslések 2,4-dichlorophenoxy acetic acid 0, ,4,5-TP 0, acetonitrile 99, Aquatic Chronic 3; H412 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 EUH208 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Acute Tox. 4 (Inh Dust/Mist); H332 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Nem meghatározott Nem meghatározott Nem meghatározott Teljes szövegét a H-állítások lásd a SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Belélegzés: Vigye ki friss levegőre. Ha a légzés nehéz, egy szakembernek tiszta oxigént kell adnia. Szemmel való érintkezés: Bőrrel való érintkezés: A szemeket bő vízzel ki kell mosni legalább 20 percen keresztül többször széthúzva közben a szemhéjakat. Döntse meg a fejét, hogy megakadályozza a vegyi anyagok átjutását a másik szembe. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Mossa meg szappannal és vízzel az érintett felületet. A szennyezett ruhát azonnal távolítsa el és mossa ki. Azonnal kérjen orvosi segítséget. Oldal 3 a 12

4 Táplálékfelvétel: Önvédelmi Az elsősegélyt nyújtó: 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Ne hánytasson és azonnal forduljon orvoshoz. Igyon/itasson két pohár vizet vagy tejet, hogy híguljon az oldat. Mutassa meg az orvosnak ezt a leírást. Lenyelve vagy bőrrel érintkezve. Súlyos szemirritációt okoz. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag: Az alkalmatlan oltóanyag: 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Veszélyes égéstermékek: Használjon alkohollal szemben ellenálló habot, szén-dioxidot vagy száraz vegyszert a tűzoltáshoz. A víz hatástalan lehet, de a vízsugár felhasználható tűz esetén, ha a láng alján van alkalmazva. A víz elnyeli a hőt, és a tűz által károsodott anyagot megóvja. A gőzök hővel, szikrákkal, lángokkal vagy más gyújtóforrásokkal gyulladhatnak meg, ha az anyag a lobbanáspont felett van (B osztály). A gőzök nehezebbek a levegőnél, és gyújtóforráshoz vezethetnek, visszahúzódhatnak. Szén-dioxid, szén-monoxid 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: A lángba borult területet ne közelítse meg megfelelő védelem nélkül, beleértve a független légzőkészüléket és a teljes védőfelszerelést. Használja a környező tűzzel kapcsolatos módszereket. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Nem sürgősségi ellátó személyzet: A sürgősségi ellátók: 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem sürgősségi ellátó személyzet tisztán kell tartani a terület 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiömlött anyagnak való kitettség súlyosan irritáló vagy nagyon káros lehet. Kövesse az SDS 8. szakaszában található egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásokat. A személyi védőfelszerelés igényeit az ezen a lapon megadott információk és a kiömlés által okozott különleges körülmények alapján kell meghatározni; az anyag kiömlött, a kiömlés mennyisége, a terület, ahol a kiömlés bekövetkezett, a kiömléssel foglalkozó alkalmazottak véleményei. Soha ne lépje túl a munkahelyi behatási határértékeket. Oldal 4 a 12

5 Kis kiömlések: Nagy kiömlések: Lásd szolgáltatott információk nagy kiömlések 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd 13. fejezetet információ Meg kell előzni az esetleges kiömlés terjedését az emberi egészség és a környezet káros hatásainak minimalizálása érdekében, ha ez biztonságosan megvalósítható. A 8. szakaszban foglaltaknak megfelelően viselni kell teljes és megfelelő egyéni védőfelszerelést. Szórja le a kiömlött anyagot megfelelő abszorbens anyaggal, pl. granulált porral. Gyűjtse össze és tárolja egy lezárt tárolóban, amíg hulladékártalmatlanítást nem történik. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A biztonságos tárolás feltételei: Kerülendő anyagok / kémiai inkompatibilitás: 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Nagyon mérgező vagy maró anyag. Kerülje az anyaggal való érintkezést és az anyag belélegzését. Csak jól szellőző helyen szabad használni. Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezéseket Hűvös, száraz, szellőztetett helyiségben tárolja. Tartsa távol inkompatibilis anyagoktól és állapotoktól. Tartsa zárva a tárolót. Tartsa távol gyújtóforrásoktól Erős oxidálószerek Csak laboratóriumi felhasználásra 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek: Foglalkozási expozíciós határ: Kémiai Név Magyarország - Foglalkozási expozíciós határ TWAs (AKs) Magyarország - Foglalkozási expozíciós határ STELs (CKs) Magyarország - Foglalkozási expozíciós határ BELs acetonitrile 70 mg/m3 TWA 2,4-dichlorophenoxy acetic acid DNEL-értékeket: PNEC-értékeket: 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Megfelelő műszaki ellenőrzés: Helyi elszívás ajánlott, ha a termelő a túlzott mennyiségű gőzök kezelése Oldal 5 a 12

6 vagy hőkezelés. Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőeszközök: Szemvédelem: Bőrvédelem: Kézvédelem: Egyéb bőrvédelem: Légutak védelme: Típusú légzőkészülék: Hőveszélyek: A termék kezelésénél vegyszerálló védőszemüveget kell viselni oldalvédővel. Ne viseljen kontaktlencsét. Nincs információ Viseljen védőkesztyűt. Figyeljen a kesztyűre a vegyi áttöréssel szemben és rendszeres időközönként cserélje ki. Rendszeresen tisztítsa meg a védőfelszerelést. Mossa meg a kezét és az egyéb érintett felületeket enyhén szappanos vízzel evés, ivás és a munka elhagyása előtt. Légzésvédelemre lehet szükség a túlzott behatás elkerülése érdekében a termék kezelésénél. Általános vagy helyi elszívó szellőztetés javasolt a védelem érdekében. Használjon légzőkészüléket, ha az általános szellőztetés nem áll rendelkezésre, vagy ha a tünetek fennállnak. Nem szükséges, ha a megfelelő szellőzés biztosított. Ha levegőben levő anyag koncentrációja meghaladja a vonatkozó expozíciós határértékeket, használjon NIOSH / OSHA által jóváhagyott légzésvédőt. Nem alkalmazható Környezeti expozíció szabályozása: 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: Megjelenés: Szín: Szag: Szagküszöbérték: ph-érték: Olvadáspont / fagyáspont ( C): Olvadáspont ( C): Fagyáspont ( C): Kezdeti forráspont és forrásponttartomány ( C): Lobbanáspont ( C): 6 Párolgási sebesség: Enyhe Nem alkalmazható 81 Oldal 6 a 12

7 Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Felső gyulladási vagy robbanási határok: Felső gyulladási vagy robbanási határ, % a levegőben: Alsó gyulladási vagy robbanási határ, % a levegőben: Gőznyomás: 16 4,4 Gőznyomás (levegő = 1): 1,4 Relatív sűrűség (víz = 1): Oldhatóság (ok): Megoszlási hányados: n-oktanol / víz: Öngyulladási hőmérséklet ( C): Bomlási hőmérséklet ( C): Viszkozitás: Robbanásveszélyes tulajdonságok: Oxidációs tulajdonságok: 9.2. Egyéb információk: Az illékony szerves vegyületek: 0 Nem meghatározott Testsűrűség: 6, SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: Nem várható, hogy a reaktív Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége: Semmi várható normál körülmények között történő tárolás Kerülendő körülmények: Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek: 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Akut toxicitás: Oldal 7 a 12

8 Kémiai Név Orális LD50 LD50 bőrön LC50 Belélegzés acetonitrile DERMAL LD50 Rabbit 390 mg/kg Besorolás már alapuló toxikológiai információk az összetevők a 3. szakaszban. Bőrkorrózió / bőrirritáció: Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: ph-érték Nem alkalmazható Besorolás alapja a ph és a felsorolt összetevők 3. szakasz. Légzőszervi vagy bőr túlérzékenységet: EUH208-2,4-dichlorophenoxy acetic acid-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Csírasejt mutagenitás: Rákkeltő: Reprodukciós toxicitás: STOT - egyszeri expozíció: STOT - ismétlődő expozíció: Aspirációs veszély: 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás: Mérsékelt ökológiai veszély. Ez a termék veszélyes lehet a növényekre és / vagy a vadon élő állatokra. Oldal 8 a 12

9 Ökotoxicitási adatok: Kémiai Nev CAS-szám Toxicitás rákfélék EC50 Toxicitás algákra ERC50 Toxicitás halakra LC Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat Bioakkumulációs képesség: A talajban való mobilitás: A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei: Egyéb káros hatások: További információ: 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek: Ártalmatlanítási módszerek: Hulladék kódok / hulladék megnevezések szerint az alacsony: A lejárt vagy eldobott anyag veszélyes hulladék. Kerülni kell a hulladékégetést a szövetségi, állami, helyi vagy tartományi előírások szerint. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Nemzetközi veszélyes áruk fuvarozása (ADR), vasúti és belvízi: UN száma: UN Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: II Acetonitrile A veszélyes áruk légi úton történő nemzetközi szállítása (IATA): UN száma: UN Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3 Acetonitrile Oldal 9 a 12

10 14.4. Csomagolási csoport: II Környezeti veszélyek: Nem A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Kémiai Név EINECS SVHC acetonitrile Igen Nem 2,4,5-TP Igen Nem 2,4-dichlorophenoxy acetic acid Igen Nem Kémiai biztonsági értékelés Nem kémiai biztonsági értékelést nem végeztek erre az anyagra / keverékre a szállító által. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Változások: Rövidítések és betűszavak: Bármely, az SDS, mint az előző verziók vannak jelölve függőleges vonal előtt az érintett bekezdést. CAS = kémiai absztrakt szolgáltatás DNEL = Származékos nem effektív szint EC = Európai Közösség EINECS = A létező vegyi anyagok európai jegyzéke MSHA = Bányabiztonsági Egészségügyi Igazgatóság NIOSH = Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet OEL = Foglalkozási Expozíciós Határérték PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív, Mérgező PNEC = becsült hatásmentes koncentráció SCOEL = Foglalkozási Expozíciós Határértékek Tudományos Bizottsága TLV = küszöbérték TWA = idővel súlyozott átlag Oldal 10 a 12

11 A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások: Figyelmeztető mondatok) hivatkozott a 3. pontban Elővigyázatossági intézkedések: Megelőzés: Válasz: vpvb = nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív Wt% = Súly% H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H302 - Lenyelve ártalmas. H302+H312+H332 - Lenyelve, bőrrel érintkezve, vagy belélegezve. H315 - Bőrirritáló hatású. H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H335 - Légúti irritációt okozhat. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás. P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó. P240 - A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. P241 - Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító /berendezések. P242 - Szikramentes eszközök használandók. P243 - Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P264 - A használatot követően alaposan meg kell mosni. P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Oldal 11 a 12

12 Tárolás: Ártalmatlanítása: Lemondás: P321 - Szakellátás (lásd Szakaszok 4-8 ezen SDS és a további információk a címkén). P330 - A szájat ki kell öblíteni. P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P362+P364 - Vegye le a szennyezett ruházatot és mossuk le az újbóli használat előtt. P370+P378 - Tűz esetén: az oltáshoz megfelelő tűzoltó (lásd 5. fejezet) használandó. P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó. P403+P235 - Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként egy megfelelő hulladéklerakó a helyi / nemzeti / nemzetközi szabályozásoknak. A Restek Corporation a feltűntetett leírásokat, adatokat és információkat jóhiszeműen nyújtja, de nem nyújt teljes körű reprezentációt vagy pontosságot. Csak az ön útmutatására szolgál. Mivel számos tényező befolyásolhatja a feldolgozást vagy az alkalmazást / felhasználást, a Restek Corporation azt javasolja, hogy készítsen értékelést annak megállapítására, hogy a termék alkalmas-e az adott célra a használat előtt. Ezek egyike sem tartalmaz kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve az adott célra való alkalmasságot is, az itt leírt termékekre, adatokra vagy információkra vonatkozóan. A bemutatott leírások, információk vagy adatok semmilyen esetben sem tekinthetők az Általános Szerződési Feltételeinknek vagy Értékesítési Feltételeinknek. Továbbá az itt megadott leírások, adatok és információk ingyenesek. A leírásra, az adatokra illetve az információkra vonatkozóan kötelezettséget vagy felelősséget nem vállalunk. Minden cselekedet saját felelősségre történik. Oldal 12 a 12