Biztonsági adatlap 1907/2006/EK rendelet szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap 1907/2006/EK rendelet szerint"

Átírás

1 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 G 9/111 silk matt GA-040 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Fontos, meghatározott felhasználások: lakkok a grafikus ipar számára 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/szállító : ACTEGA Terra GmbH Utca : Industriestr. 12 Ország/postai irányítószám/város : Lehrte Telefon : Telefax : Partner kérdések esetén : 1.4 Sürgősségi telefonszám Giftinformationszentrum-Nord (GIZ) Tel.: (24h täglich) 2. A veszély meghatározása Dep. Quality- and Environmentalmanagement Az anyag vagy keverék osztályozása Irányelv 67/548/EGK vagy 1999/45/EK /2008 számú EK rendelet (GHS) Címkézési elemek Irányelv 67/548/EGK vagy 1999/45/EK Meghatározott összetételű anyagok különleges jelölése 101 Szakmabeli felhasználók igényelhetnek műszaki adatlapot. 2.3 Egyéb veszélyek 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2 Keverékek Kémiai jellemzés waterbased polymerdisperion Veszélyes alkotórészek Sulfobernsteinsäureester, Natriumsalz ; EK-sz. : ; CAS-sz. : Részarány : 3-5 % Besorolás 67/548/EGK : Xi ; R41 Xi ; R38 Besorolás 1272/2008 (GHS): Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 SODIUM DIOCTYLSULFOSUCCINATE ; EK-sz. : ; CAS-sz. : Részarány : 1-5 % Besorolás 67/548/EGK : Xi ; R36/38 Besorolás 1272/2008 (GHS): Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 Oldal : 1 / 6

2 A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található. További alkotórészek AMMONIA SOLUTION neutralized ; Regisztrációs szám (EK) : xxxx ; EK-sz. : ; CAS-sz. : Részarány : 1-5 % 4. Elsősegélynyújtás 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés után Gondoskodjunk friss levegőről. Tartós panasz esetén forduljon orvoshoz. Bőrrel való érintkezés után Vegye le a szennyezett ruhát! Mossuk le vízzel és szappannal, majd öblítsük le. A beszáradt lakkmaradványok csak nehezen távolíthatók el és bizonyos személyeknél bőrallergiát okozhatnak. Ne alkalmazzuk oldószert vagy hígítószert! Szemmel való érintkezés után Kontaktlencsét vegyünk ki, a szemhéját tartsuk nyitva. Víz bőséges használatával mossuk le (10-15 percig). Hívjuk orvost. Lenyelés után Elájulás esetén ne adjuk be semmit szájon keresztül. Ne hánytassuk, hívjunk orvost 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Nem ismert 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő tűzoltó készülék hab, CO2, szárasz oltószer, vízpermet, permetsugár Tűzoltó készülék, amelyet biztonsági okokból tilos használni vízsugár 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Normális körülmények között nem éghető. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Adott esetben a légzőszerveket védő berendezésre lehet szükség. 5.4 Kiegészítő tájékoztatás Akadályozzuk meg az oltóvíz csatornázásba kerülését. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Vegyük figyelembe a védelemre vonatkozó előírásokat (lásd 7-es és 8-as fejezetet). 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg a bekerülését csatornába. Ha az anyag folyóba, tóba vagy csatornába bekerült, akkor arról tájékoztassuk a helyi törvények szerint illetékes hivatalokat. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A kikerült anyagot nem éghető, szívóképes anyaggal (pl. homokkal, földdel, kovafölddel, vermikulittal) korlátozzuk be és a helyi előírásoknak megfelelően az erre való tartályokban gyüjtsük A keményanyagok különválaszthatók és ipari hulladékként megsemmisíthetők. Tisztítószernek elsősorban vizet használjon. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Oldal : 2 / 6

3 7. Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Tájékoztatás a biztonságos kezelésről Az enyhe ammoniákszag szobahőmérsékleten túlmenő felmelegedés esetén erősödhet. Ezért adott esetben ügyeljen az elegendő szellőztetésre. Tájékoztatás a tűz- és a robbanásvédelemről Nincs szükség különleges intézkedésre. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények A zárt tartályokat jól szellőztetett, száraz és fagymentes (5-35 C) helyen tárolja. Nem igényel különleges raktárhelységet és tartályt. További adatok tárolási feltételekről Raktározási osztály : 12 Raktározási osztály (TRGS 510) : Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Kérjük kövesse a techikai útmutató használati előírásait. Érintett iparág: nyomdaipar. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek ACRYLIC ACID ; CAS-sz. : Specifikáció: TRGS 900 ( D ) Érték : 10 ppm / 30 mg/m 3 Kategória : 1(I) Megjegyzések : Y Változat kelte : Az expozíció ellenőrzése Személyes védőfelszerelés Vegyük figyelembe a vegyszerekre vonatkozó általános óvintézkedéseket. Munka közben ne együnk és igyunk - ne dohanyozzunk. Légutak védelme Normál esetben személyes légzésvédő nem szükséges. Kézvédelem védńkesztyľ PVC-bńl, természetes kaucsuk vagy gumiból Kézápoláshoz használjon védőkenőcsöt (lásd a gyártó ajánlatát). Az áthatolási idő anyagtól függően különbözik. Kérjük kérdezze meg a kesztyő gyártóját. Szemvédelem Használjunk védőszemüveget Bőrvédelem Bodyprotection is not necessary. Kiegészítő tájékoztatás műszaki berendezések kialakításáról Helyi vagy általános elszívás módszerével ügyeljen a megfelelő szellőztetésre. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Oldal : 3 / 6

4 Megjelenés Alak : Szín : Szag : Biztonságra vonatkozó adatok folyékony tejszerű termékre jellemző ammóniajellegű Forráspont/forrástartomány : ( 1013 hpa ) > 100 C Lobbanáspont : > 100 C Sűrűség : ( 20 C ) ca. 1,04 g/cm 3 ph-érték : 7-9,5 Szilárdanyagtartalom : Wt % Maximális VOC-tartalom (EU): 1,892 Wt % Maximális VOC-tartalom (Svájc) : 0,413 Wt % 9.2 Egyéb információk vízzel keverhető. 10. Stabilitás és reakciókészség Az ajánlott, tárolásra és kezelésre vonatkozó erőírások betartása mellett stabil (lásd 7-es fejezet) Reakciókészség 10.2 Kémiai stabilitás 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége 10.4 Kerülendő körülmények Rendeltetésszerű alkalmazás mellett nem Nem összeférhető anyagok Keep away from strong acids Veszélyes bomlástermékek Magas hőmérsékletnél veszélyes bomlási termékek keletkezhetnek, mint pl. széndioxid, szénmonoxid, füst, hidrogénoxidok. 11. Toxikológiai adatok Adatok az összetételrő nem állnak rendelkezésre A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 11.2 Gyakorlati tapasztalatok Ismereteink szerint még igen tartós érintkezés sem okoz károsodást az egészségben. Bőrrel gyakran érintkezve zsírelvonáshoz vezethet. Védőkrém javasolt. 12. Ökológiai információk 12.1 Toxicitás 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai lebontás / elimináció Az OECD 301B szerint biológiailag nem KÖNNYEN bontható le. Az összlebontás a toxicitás tesztnél >25% azt jelenti: NINCSEN toxikus hatás az élesztett iszapban. Kezeletlen maradék lakk ill. víz nem vezethető a csatornába. Egyes esetekben előzetes vizsgálat és a helyi illetékes hivatalokkal való előzetes megbeszélés alapján engedélyezett a hígitott folyékony lakk bevezetése Oldal : 4 / 6

5 a szennyvízcsatornába! 12.3 Bioakkumulációs képesség 12.4 A talajban való mobilitás 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei 12.6 Egyéb káros hatások A termék eredendően nehézfémmentes További tájékoztatás A vizekbe és csatornába való bekerülését akadályozzuk meg. 13. Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek A termék maradványai a helyi hatósági előírások figyelembevétele mellett újrahasznosíthatók vagy hulladékként elhelyezhetők/ártalmatlaníthatók. A száradt ill. kikeményedett anyagmaradványok a helyi és országos törvényhozás figyelembevétele mellett háztartási hulladékkal deponálhatók vagy kontrollált elégetés alá vethetők. Hulladékkulcs Hulladékkulcs ASN Festékanyag- és lakkhulladékok, a csoport kivételével Tisztítatlan csomagolás Tisztítatlan csomagolás Az üres tartályokat vízzel öblítjük, és újrahasznosítás alá vetjük. A mosóvizet előkészítjük. 14. Szállításra vonatkozó információk 14.1 UN-szám 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 14.4 Csomagolási csoport 14.5 Környezeti veszélyek 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 15. Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Adataink szerint a termék nem veszélyes anyag a ChemG-nevű ill. a veszélyes anyagokról szóló rendelet - GefStoffV - értelmében. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Nemzeti előírások Műszaki útmutatás a levegő tisztántartásáról Súlyrész (Szám I) : < 5 % A III-as osztályba sorolandó szerves anyagok összegzése : < 5 % Vízveszélyeztetési osztály Osztály : 1 Besorolás VwVwS Oldal : 5 / 6

6 Nemzetközi előírások MAL-Code: Kémiai biztonsági értékelés 16. Egyéb információk Egyéb tájékoztatás E biztonsági adatlap adatai megfelelnek a nemzeti, valamint az EK-törvényeknek. De a felhasználónál fennálló konkrét munkakörülményeket sem ismerjük, sem ellenőrizhetjük. Írásbeli engedély nélkül a terméket kizárólag az 1-es fejezetben nevezett felhasználási célra szabad használni. Az összes szükséges törvényes előírás betartásáért a felhasználó felel. A biztonságra vonatkozó változtatások A biztonságra vonatkozó változtatások 08.1 Ellenőrzési paraméterek A tartalmazott anyagra vonatkozó R-mondatok 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. 38 Bőrizgató hatású. 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. A tartalmazott anyagra vonatkozó veszélymondatok GHS H315 H318 H319 Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Az adatlapot kiállító osztály Dep. Quality- and Environmentalmanagement A tájékoztatás az ismereteink mai szintjét tükrözi, a termék tulajdonságainak megígérését viszont nem jelenti, szerződésnek megfelelő jogi viszony nem keletkezik belőle. Oldal : 6 / 6

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

: Jar Lemon kézi mosogatószer

: Jar Lemon kézi mosogatószer PROFESSIONAL Jar Lemon kézi mosogatószer Kiadás dátuma: 09/02/2012 Feldolgozva: Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa : Szervetlen

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: L-104IE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap Az Európai Közösség 1907/2206/EK rendelet II. melléklete (Art. 31)

Biztonságtechnikai Adatlap Az Európai Közösség 1907/2206/EK rendelet II. melléklete (Art. 31) Biztonságtechnikai Adatlap Az Európai Közösség 1907/2206/EK rendelet II. melléklete (Art. 31) Termék neve: COMPLEX BLUE Felülvizsgálat dátuma: 06.06.11 Version : 1.0 Ref. sz.: BDS000304_15_20110606 Kibocsátás

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben