BOGNÁR INKE A MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZETI TÁRSASÁG HUNGARIAN GLASS ART SOCIETY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOGNÁR INKE A MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZETI TÁRSASÁG HUNGARIAN GLASS ART SOCIETY"

Átírás

1 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE A MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZETI TÁRSASÁG HUNGARIAN GLASS ART SOCIETY A világ üvegmûvészete századunk második felében forradalmi változáson ment át. Megváltoztatva az üveg felhasználásának elsõdleges használati jellegét, ez az anyag a mûvészek számára az egyéni szándék és szabad akarat megvalósulásának új eszközévé vált. A 60-as évek elején stúdió-üvegmozgalom néven ismertté vált új irányzat Amerikából indult ki, európai elõképei azonban évtizedekkel korábbra nyúlnak vissza. Az amerikai modell az egyéni, ún. stúdiómunkát hangsúlyozta, s a felszabadult, megrendelõktõl független szabad kísérletezések számos új eljárást inspiráltak, s azok egymással történõ kombinációjának hosszú sorát eredményezték. Az európai modell ettõl eltérõen, néhol iskolákat is teremtve, elsõsorban gyári stúdiók köré csoportosult (korai példái közül említhetõ pl. Andries Dirk Copier, aki a 30-as években megteremtette a Leerdam Unica üvegstúdiót Hollandiában, vagy a 20-as években az Orrefors üveggyárban iskolát teremtõ Simon Gate és Edward Hals). Közép-Európában az 50-es évek végén kialakult, a Stanislav Libensky és Jaroslava Brychtová nevéhez fûzõdõ világhírû cseh üvegiskola is gyári kapcsolódású felsõfokú intézményként mûködik tõl a cseh Cristalex Üveggyárhoz kapcsolható a novy-bori szimpozionok jelentõs sorozata. Németországban ugyancsak a (családi) gyári háttérrel rendelkezõ Erwin Eisch játszott jelentõs szerepet a stúdióüveg európai elterjedésében, akinél 1962-ben történelmi jelentõségû látogatást tett Harvey Littleton, az amerikai stúdió-üvegmozgalom legjelentõsebb képviselõje. Eisch 1965-ben saját stúdiót alapított, majd 1982-tõl egyik fõ szervezõje lett a Frauenauban megrendezett nemzetközi üvegszimpozionoknak és nyári szabadiskoláknak. A Magyar Iparmûvészeti Fõiskoláról az üveg szak 1965-ös beindítása után kikerült mûvészgenerációknak sem az amerikai modellt követõ, megfizethetetlenül magas beruházási- és mûködtetési költségû egyéni üvegstúdiók kialakítására, sem az európai minta szerinti gyári mûhelyekhez kapcsolódó munkákra nem volt lehetõségük. Így kialakult az igény egy közös kísérleti mûhely létrehozására, melyre 1991-ben a Somogy megyei Bárdudvarnokon e célra felajánlott kúria adhatott reményt. Itt alakult meg 1996-ban a Magyar Üvegmûvészeti Társaság is, amelynek célja többek között az egyéni mûhelyek lehetõségein túlnövõ, technikai korlátoktól független, a lehetõ legnagyobb alkotói szabadságot biztosító, inspiratív közösségi munka feltételeinek a megteremtése. Ma is ezt szolgálják az évenként megrendezésre kerülõ nemzetközi üvegszimpozionok, melyek a leglényegesebb szellemi irányzatok szabad áramlásával, új technológiai eljárások közös kipróbálásával az egyéni alkotómunkát, a szakmai fejlõdést szolgálják. Míg ezekben az évtizedekben világszerte jelentõs nemzetközi üvegkiállítások szervezõdtek, és az üvegalkotások gyûjtésére múzeumokat hoztak létre, addig a magyar mûvészettörténet még sok esetben ma is az iparmûvészet, a használati üveg ágazatában, illetve a képzõmûvészet perifériáján kezeli az üvegmûvészetet. Ezért a társaság fontosnak tartja olyan kiállítások rendszeres megszervezését, amelyeken a kiállított mûtárgyak a hagyományos értékrendtõl és rendszertõl, a képzõmûvészet és az iparmûvészet megszokott fogalompárjától való eltávolodást, a szubjektív gondolkodásmód kifejezésének szabadságát bizonyítják. A társaság elnöke 2004-ig Gaál Endre üvegmûvész volt, akinek habitusa, gondolkodásmódja az anyag diktálta mûfaji, gondolkodási kötöttségek, az alkalmazott és autonóm mûvészet folytonos dilemmája, a grand art irányába való szüntelen törekvése, mûvészeti elvárásainak érvényesítése jelentette a társaság mûködésének irányvonalát, sikerességét. Elnöksége konfliktusoktól sem mentes idõszaka alatt a 36 fõvel megalakult társaság rövid idõn belül az ország legnagyobb üvegmûvészeti társaságává vált. Gaál Endre és Bognár Inke szerkesztésében jelent meg 1996-ban a Nemzetközi üvegszimpozionok, Bárdudvarnok- Bárdibükk, Magyarország címû katalógus, mely az adatok közreadása, a történések dokumentálása mellett hírt adott arról a heroikus küzdelemrõl is, melyet a magyar üvegmûvészek közösen folytattak az alkotótelep létrehozásáért. A kötetet Jegenyés János üvegmûvésznek, a bárdibükki alkotótelep megálmodójának ajánlották tõl, kényszerû okok miatt, a társaság új helyszíneken rendezi programjait. Jelen kiadvány szerkesztõje felkérésének engedve, összefoglalónk mégis tartalmazza az 1996, a társaság megalakulása elõtti A MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZETI TÁRSASÁG

2 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE idõszak Bárdudvarnokhoz kapcsolódó szimpozionjait, azon szándék nélkül, hogy a közös eredményeket csupán saját érdemének tulajdonítaná. A további szimpozionok és kiállítások felsorolásánál kizárólag a Magyar Üvegmûvészeti Társaság által szervezett eseményeket dokumentáljuk kronológiai sorrendben. A Magyar Üvegmûvészeti Társaság alapszabály szerinti célja, hogy a tagjai sorába tartozó mûvészek számára a szabad alkotói tevékenységet kapcsolatai és lehetõségei révén elõsegítse és támogassa, alkotásaikat a hazai és nemzetközi fórumokon a legszélesebb körben elismertesse és dokumentálja, ezáltal a magyar és egyetemes kultúra értékeit gyarapítsa és megóvja. Céljának megvalósulását egyéni és csoportos kiállítások megrendezésével, publikációk megjelentetésével, konferenciák, kurzusok, szimpozionok megrendezésével, nemzetközi szakmai fórumokon való részvétellel segíti elõ. Jogállása: közhasznú társaság 3. Pártoló tagok lehetnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik az egyesület célkitûzéseinek, programjainak megvalósításában közremûködnek. A jogi személy pártoló tagot az egyesületben állandó küldött képviseli. A társaság elnöke: GAÁL Endre (1996-tól 2004-ig), CZEBE István (2004-tõl), SZÕKE Barbara (2005-tõl) Az elnökség tagjai: GAÁL Endre, CZEBE István, EDÕCS Márta, POLYÁK János Az ellenõrzõ bizottság tagjai: FEKETE Zsuzsanna, KÖBLITZ Birgit, VIDA Zsuzsa Titkár: BOGNÁR Inke Székhely: H 7624 PÉCS, Tábor utca 11. Telelefon/Fax: (36) web: A tagság feltétele: A társaság tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgárságú magánszemély, aki az egyesület céljaival egyetért és vállalja az éves tagdíj befizetését. 1. Rendes tag lehet alanyi jogon mindazon természetes személy, aki üveg szakon szerzett felsõfokú diplomával rendelkezik, illetve az üvegmûvészet területén kimagaslóan színvonalas mûalkotásokat hozott létre, továbbá azok a mûvészeti írók, akik e szakterületen rendszeresen tudományos és kritikai írásokat publikálnak, feldolgozó kutatásokat folytatnak. A rendes tagok jogosultak a szakmai kérdések eldöntésére, õk rendelkeznek szakmai kérdésekben szavazati joggal. 2. Tiszteletbeli tagok azok a természetes személyek, akiket az egyesület Közgyûlése, illetve Elnöksége az üvegmûvészet területén szerzett érdemeinek elismeréséül tiszteletbeli taggá választ. A tiszteletbeli tag az egyesület szervezeti életében kívánsága szerinti mértékben tanácskozási joggal vehet részt. Tiszteletbeli tagok számára az éves tagdíj nincs megállapítva. The Hungarian Glass Art Society was established in 1996 at the International Glass Art Colony staged in the Goszthony Mansion at Bárdudvarnok. Its aim is to exploit its relations and possibilities in order to promote and support the free creative activity of the members, to give wide publicity to their works at home and at international forums as well as to document their activity, and thereby to enrich and preserve the values of Hungarian and universal culture. It wishes to facilitate the attainment of its goal by staging individual and collective exhibitions, supporting publications, organizing conferences, courses, symposia, and participating in international professional forums. Legal status: non-profit organization Membership: regular members with voting rights can be holders of a diploma in glass art and design, prominent glass artists and designers, art writers and art historians involved in this branch of art. Honorary members can take part with voice but no vote in decision-making. Supporting members contribute to the realization of the goals and programmes.

3 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page Támogatóink voltak / Sponsors: AGA Gáz Kft. Budapest Ajka Kristály Üvegipari Kft. Ajka Creative Glass Zürich GB-GANZ Tüzeléstechnikai Kft. Budapest GM Üvegezõk Boltja Kft. Budapest Hõszig Kft. Szigetvár Hunguard Üveggyár Orosháza H.U.N.G.A.R.T. Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társaság Egyesülete Informatikai és Hírközlési Minisztérium Külügyminisztérium Lux Budapest Kereskedelmi Kft. Budapest Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány Magyar Hitel Bank Mûvészeti Alapítvány Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége Magyar Képzõmûvészeti és Iparmûvészeti Társaságok Szövetsége Magyar Nagykövetség Madrid Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala Motim-Kerlane Kerámiaszál Kft. Mosonmagyaróvár Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, majd Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság OTP Bank Rt. Somogy Megyei Igazgatósága Öblösüveggyár Salgótarján Parád Kristály Manufaktúra Kft. Parádsasvár Pro Helvetia Ost/West Budapest Rainbow International Kereskedelmi Kft. Budapest Rákosi Üveg Kft. Budapest Salgó-Sík Kft. Salgótarján Symposion Alapítvány Budapest Tokodi Üveggyár Tokod Tûzállóanyag- Gyártó Kft. Dunaújváros, valamint mûvészek és mûpártoló magánszemélyek. A MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZETI TÁRSASÁG KIÁLLÍTÁSAI 1 ÉS KIADVÁNYAI HUNGARIAN GLASS ART SOCIETY S EXHIBITIONS 1 AND PUBLICATIONS KORTÁRS MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZET Gyõr, Városi Mûvészeti Múzeum november január 17. A kiállítást rendezte: N. Mészáros Júlia mûvészettörténész A kiállítást megnyitotta: Sturcz János mûvészettörténész Kiállítók: Bicsár Vendel, Bihari Kristóf, Bohus Zoltán, Borszéki Kata, Buczkó György, Budahelyi Tibor, Cserba László, Czebe István, Erdei Sándor, Fûri Judit, Gaál Endre, Gonzales Gábor, Hefter László, Hegyvári Bernadett, Jegenyés János, Kertészfi Ágnes, Köblitz Birgit, László Kyra, Lukácsi László, Melcher Mihály, Pattantyús Gergely, Polyák János, Sigmond Géza, Szõke Barbara, Vida Zsuzsa Díjazó zsûri: N. Mészáros Júlia, Pataki Gábor, Sturcz János, Wehner Tibor mûvészettörténészek Díjazottak: A kiállítás fõdíja (MAOE és Hefter László): Czebe István Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma díja: Buczkó György Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetségének díja: Kertészfi Ágnes Gyõr Megyei Jogú Város Kulturális Bizottságának díja: Gaál Endre A katalógust szerkesztette és a bevezetõt írta: N. Mészáros Júlia A MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZETI TÁRSASÁG KIÁLLÍTÁSAI ÉS KIADVÁNYAI MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZEK A 20. SZÁZAD VÉGÉN Budapest, St.Art Galéria, április A kiállítást megnyitotta: Wehner Tibor mûvészettörténész Kiállítók: Buczkó György, Czebe István, Gaál Endre, Polyák János Katalógus: A bevezetõ tanulmányt írta: Wehner Tibor 1 A szimpozionokhoz kötõdõ kiállításokat a Nemzetközi Üvegszimpozionok címû fejezetben soroltuk fel. / The symposiums exhibitions see in: International Glass Symposiums

4 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE A tanulmányokat írta: Yoniko Mizuta: Buczkó György; Sturcz János: Czebe (Részlet a gyõri kiállítás megnyitójából); Zs. J.: Gaál Endre (Elképzelt párbeszéd); Sárkány József: Polyák János KORTÁRS MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZET (A gyõri kiállítás anyagából) Kaposvár, Vaszary Képtár, szeptember 5. október 5. A kiállítást rendezte és megnyitotta: Gaál Endre üvegmûvész VÍZ-TÜKÖR KORTÁRS MAGYAR ÜVEGKIÁLLÍTÁS Balatonfüred, Art-East Galéria, június 10. július 3. A kiállítást rendezték a kiállító mûvészek A kiállítást megnyitotta: Fekete Judit újságíró Kiállítók: Bacsó Anna, Bicsár Vendel, Bihari Kristóf, Bodnár Bernadett, Borbás Dorka, Buczkó György, Budahelyi Tibor, Czebe István, Dárday Nikolett, Erdei Sándor, Fabók Attila, Fekete Zsuzsanna, Fûri Judit, Gaál Endre, Gáspár György, Gondán Gertrúd, Gonzales Gábor, Horváth Márton, Hegyvári Bernadett, Kovács Zoltán, Kovács Szabolcs Gergõ, Köblitz Birgit, László Kyra, Lukácsi László, Paulikovics Pál, Polyák János, Sigmond Géza, Smetana Ágnes, Szõke Barbara, Vida Zsuzsa Szerkesztette: Borbás Dorka. Megjelentette: Magyar Üvegmûvészeti Társaság ÁTLÁTSZÓ DIMENZIÓK, MILLENNIUMI KÉPZÕMÛVÉSZETI FILMSZEMLE Szolnok, Mûvelõdési Központ, október 2 7. A kiállítást a Magyar Képzõmûvészeti és Iparmûvészeti Társaságok Szövetsége szervezte A kiállítást rendezte: Gaál Endre üvegmûvész Kiállítók: Bodnár Bernadett, Borkovics Péter, Budahelyi Tibor, Czebe István, Erdei Sándor, Fûri Judit, Gonzales Gábor, Gross Júlia, Kecskés Krisztina, Kiss Miklós, Köblitz Birgit, László Kyra, Mester Éva, Paulikovics Pál, Sigmond Géza, Szilcz Marianna, Vida Zsuzsa FRAGILE Budapest, Olof Palme Ház, Millenniumi Szalon, március A kiállítást rendezték a kiállító mûvészek A kiállítást megnyitotta: Fitz Péter mûvészettörténész Kiállítók: Buczkó György, Budahelyi Tibor, Czebe István, Gaál Endre, László Kyra MM.TRANSGLASS.HU CONTEMPORARY HUNGARIAN GLASS ART EXHIBITION Madrid, Museo Municipal de Arte en Vidrio, október A kiállítást rendezte: Erdei Sándor üvegmûvész Kiállítók: Buczkó György, Czebe István, Dárday Nikolett, Erdei Sándor, Gaál Endre, Gonzales Gábor, Kertészfi Ágnes, Köblitz Birgit, Polyák János, Sigmond Géza, Szõke Barbara, Vida Zsuzsa Katalógus: Bevezetõ tanulmány: Bodonyi Emõke Az életrajzi adatokat és a mûtárgyjegyzéket összeállította: Bognár Inke ÜVEG AZ ÉPÍTÉSZETBEN KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA FÜSTBE MENT TERVEK (A konferenciához kapcsolódó kiállítás) Budapest, Tölgyfa Galéria, március 27. április 13. A kiállítást rendezte: Gaál Endre üvegmûvész Kiállítók: Bodnár Bernadett, Bojti András, Buczkó György, Dárday Nikolett, Fûri Judit, Gonzales Gábor, Hegyvári Bernadett, Jegenyés János, László Kyra, Gaál Endre, Sigmond Géza Konferencia: Budapest, Tölgyfa Galéria, április 10. Veress Kinga: Üveg az építészetben címû könyvének bemutatója Ismertette: Dvorszky Hedvig mûvészettörténész, a Magyar Iparmûvészet címû folyóirat fõszerkesztõje

5 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page Elhangzott elõadások: DR. FINTA József: Természet Tér Transzparencia DR. JESCH, Leslie F.: Kuriózumok az üveg építõipari használatában FEGYVERNEKI Sándor: Az építészeti beruházások anatómiája BOHUS Zoltán: Elõzmények a kortárs magyar üvegmûvészetben (Z. Gács György, Vilt Tibor, Schaár Erzsébet) RÁDAY Mihály: Díszüvegek a városépítészetben UHERKOVICH Ágnes: Üvegmunkák Pécsett (A Pécsi Televízió dokumentumfilmje) HEFTER László: Ólmozott üvegablakok JEGENYÉS János: Üvegmozaikok BUCZKÓ György: Hideg, langyos, meleg üvegtechnikák Katalógus: Szerkesztette és a bevezetõ tanulmányt írta: Veress Kinga Képszerkesztés: Bognár Inke, Gaál Endre, Czebe István, Veress Kinga Az életrajzi adatokat és mûtárgyjegyzékeket összeállította: Bognár Inke Megjelentette: Magyar Üvegmûvészeti Társaság ÜVEGMÛVÉSZEK AZ ÉPÍTÉSZETBEN Budapest, Csepel Galéria, december január 6. A kiállítást rendezte: Budahelyi Tibor szobrászmûvész A kiállítást megnyitotta: Kozák Csaba mûvészeti író Kiállítók: Buczkó György, Czebe István, Fekete Zsuzsa, Gaál Endre, Hefter László, Köblitz Birgit ÜVEG-TÉR-KÉP KORTÁRS MAGYAR ÜVEGKIÁLLÍTÁS Komárom, Monostori Erõd, Dunai Galéria, augusztus 20. szeptember 15. A kiállítást rendezte: Bodonyi Emõke mûvészettörténész A kiállítást megnyitotta: Szepes Hédi mûvészettörténész Kiállítók: Borbás Dorka, Buczkó György, Budahelyi Tibor, Czebe István, Dárday Nikolett, Erdei Sándor, Fabók Attila, Gaál Endre, Gondán Gertrúd, Hefter László, Horváth Zsófia, Jegenyés János, Kiss Miklós, Kovács Zoltán, Köblitz Birgit, László Kyra, Nagy Annamária, Paulikovics Pál, Sigmond Géza, Sipos Balázs, Vida Zsuzsa, Wölfinger Barnabás Katalógus: A bevezetõ tanulmányt írta: Bodonyi Emõke Az életrajzi adatokat és a mûtárgyjegyzéket összeállította: Bognár Inke Szerkesztette: Gaál Endre Megjelentette: Magyar Üvegmûvészeti Társaság FRAGILE CARGO TÖRÉKENY SZÁLLÍTMÁNY A Magyar Üvegmûvészeti Társaság és a New London Glass kortárs üvegmûvészeti vándorkiállítása Budapest, Budapest Galéria, július 29. augusztus 22.; Kaposvár, Vaszary Képtár, szeptember 17. október 9.; St. Helens (UK), World of Glass, november január 5.; London, The Glass Art Gallery, január 13. február 13.; Brugge, Art-O-Nivo Gallery február 26. március 20.; Tilburg (NL), Verschijning Gallery május A kiállítás kurátorai: Gaál Endre (MÜT), Hegyvári Bernadett (New London Glass) A kiállítást megnyitotta: Schneider Mária, Varga Vera; Szita Károly; Klein Dan; Ryckaert Addi Kiállítók: Beckett, Rachel; Bohus Zoltán; Borkovics Péter; Buczkó György; Brooks, Kirsty; Budahelyi Tibor; Carcass, James; Dunnet, Sally; Durran, Matthew; Gaál Endre; Grimshaw, Michaela; Hawes, Graeme; Hefter László; Hegyvári Bernadett; Jaquard, Max; Jegenyés János; Kertészfi Ágnes; Köblitz Birgit; Layton, Peter; László Kyra; Lugossy Mária; Pattantyús Gergely; Sigmond Géza; Stoney, Juliana; Thwaites, Angela; Troli, Margareth Katalógus: A bevezetõt írta: Hegyvári Bernadett; Jacquard, Max; Gaál Endre; Varga Vera Szerkesztette: Gaál Endre Megjelentette: Magyar Üvegmûvészeti Társaság Szeminárium: január 15-én Petey Layton üvegmûvész, a stúdióüveg mozgalom úttörõ egyénisége magángalériája, London belvárosában, az egykori The Leathermarket ipari épületébõl átalakított üvegmûhelyben lévõ The Glass Art Gallery A MAGYAR ÜVEGMÛVÉSZETI TÁRSASÁG KIÁLLÍTÁSAI ÉS KIADVÁNYAI

6 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE adott otthont a Fragile Cargo címû kiállításhoz kapcsolódó nemzetközi szemináriumnak. A szeminárium központi témája a magyar üvegmûvészet, illetve a magyarországi és az európai üvegszimpozionok voltak. Elõadók: Bohus Zoltán; Buczkó György; Gaál Endre; Lugossy Mária és Varga Vera; illetve Layton, Pete; Thwaites, Angela; Brooks, Kristy Kiállítók: Bihari Kristóf, Borkovics Péter, Dárday Nikolett, Gondán Gertrúd, Herczeg István, Hermann Katalin, Horváth Márton, Lendvay Zoltán, Pattantyús Gergely, Polyák János, Sigmond Géza, Szõke Barbara, Vida Zsuzsa ÜVEG-KOR-TÁRS A Magyar Üvegmûvészeti Társaság kiállítása Budapest, Újpest Galéria, október A kiállítást megnyitotta: Gelléri István galériavezetõ Kiállítók: Bihari Kristóf, Borbás Dorka, Borkovics Péter, Bozsó Melinda, Budahelyi Tibor, Czebe István, Darabos Anita, Dárday Nikolett, Fekete Zsuzsanna, Fûri Judit, Gondán Gertrúd, Gonzales Gábor, Kecskés Krisztina, Kovács Szabolcs Gergõ, Molnár Csilla, Polyák János, Sigmond Géza, Smetana Ágnes, Szõke Barbara, Vida Zsuzsa GLASSTELLUNG GLASKUNST AUS UNGARN A Magyar Üvegmûvészeti Társaság és a Fiatal Iparmûvészek Egyesülete kiállítása Berlin, Collegium Hungaricum, március 17. május 1. Megnyitotta: Ursula Prinz Kiállítók: Apatóczky Tibor, Baróthy Anna, Bicsár Vendel, Bihari Kristóf, Borbás Dorka, Borkovics Péter, Dárday Nikolett, Edõcs Márta, Fazekas Fanni, Fekete Zsuzsanna, Fûri Judit, Gondán Gertrúd, Gonzales Gábor, Gyõri Anita, Hermann Katalin, Horváth Balázs, Horváth Zsófia, Kecskés Krisztina, Kovács Szabolcs Gergõ, Köblitz Birgit, Lendvai Péter Gergely, Lendvay Zoltán, Mezõsi Eszter, Petrás Mária, Polyák János, Sipos Balázs, Smetana Ágnes, Vida Zsuzsa, Wölfinger Barnabás ÜVEG-ÜZENET A Magyar Üvegmûvészeti Társaság kiállítása Keszthely, Hungária Gösser étterem, május

7 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZIONOK INTERNATIONAL GLASS SYMPOSIUMS A SZIMPOZIONOK SZABÁLYZATA Elõkészítés / szervezés: A Bárdudvarnokon rendezett szimpozionok elõkészítését és szervezését a Goszthony Mária Nemzetközi Üveg Alkotótelep és Szimpozion Alapítvány (alapítók: Bohus Zoltán, Házi Tibor, Horváth Márton, Kertészfi Ágnes, Sigmond Géza) és H. Bognár Zsuzsa mûvészettörténész képviseletében a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága közösen végezte. A technológiai háttér Jegenyés János vezetésével, a magyar üvegmûvészek közös összefogásával készült. Technikai felelõs 1993-tól Andor István üvegmûvész volt tól a szervezési feladatokat Bognár Inke, a pécsi Janus Pannonius Múzeum munkatársa, 1994-tõl a mûvészeti vezetést Gaál Endre üvegmûvész vállalta fel tól a Magyar Üvegmûvészeti Társaság által szervezett szimpozionok új helyszíneken kerültek megrendezésre. A Tokodi Üveggyárral ben Buczkó György építette ki a kapcsolatot ben a zebegényi szimpozion technológiai felépítését Czebe István üvegmûvész vállalta tõl a szimpozionok hetében a huta- és munkabeosztás Erdei Sándor üvegmûvész nélkülözhetetlen feladata volt. Jelentkezés, részvétel: A szimpozionokra minden magyar üvegmûvész meghívást kapott, aki a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola üveg szakán végzett. A külföldi mûvészeknek egyéni meghívóleveleket küldtünk nemzetközi kapcsolataink alapján. Valamennyi bel- és külföldi érdeklõdõnek küldtünk meghívást, s valamennyi visszajelentkezõ részvételét elfogadtuk. A részvételnek kétfajta lehetõsége volt alkotó mûvészek és látogatók, akiknek szállásáról és ellátásáról egyformán gondoskodtunk. A mûtárgyak tulajdonjoga: A bárdudvarnoki szimpozion alatt készült munkák egyharmada az alkotó tulajdonába, egyharmada a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, egyharmada pedig a Goszthony Mária Nemzetközi Üveg Alkotótelep és Szimpozion Alapítvány tulajdonába kerültek. A Magyar Üvegmûvészeti Társaság által szervezett szimpozionok alatt készült munkák a mûvész tulajdonába, azok a mûtárgyak, amelyek a zárókiállításon szerepeltek, a társaság tulajdonába kerültek. Rules: The participation is based on invitation. The glass works created during the symposiums belong partly to the artists, partly to the Foundation and the Rippl-Rónai Museum or to the Society. I. NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZION Bárdudvarnok, április Mûvészeti és technikai vezetõ: Jegenyés János Szervezés: H. Bognár Zsuzsa Technikai lehetõség: fatüzeléses üveghuta, melynek építésén részt vettek / Reconstruction of a historic wood fuelled furnace by: Csetri Mózes, Vályi Károly, Anatoliy Gogol, Almazov Nikolay, Rénes György, Jegenyés János, Sigmond Géza, Bicsár Vendel, Kertészfi Ágnes A hutát felszentelte: Baróthy János kaposvári apát plébános Résztvevõ mûvészek: Almazov, Nikolay (UA); Bicsár Vendel; Gogol, Anatoliy (UA); Házi Tibor; Horváth Márton; Jegenyés János; Kertészfi Ágnes; Nagy Annamária (RO); Rénes György; Smetana Ágnes; Stanisic, Milán (UA); Vályi Károly (UA); Zacko, Askold (SL) Üvegfúvó mester: Csetri Mózes Mûtárgyjegyzék: GOGOL, Anatoliy Festett üvegkép 1991, ólmozott üveg, 35,5 44,5 cm Csiga 1991, hutaüveg, 14 cm; Ø 27 cm Váza 1991, hutaüveg, 18 cm; Ø 25 cm Csiga váza 1991, hutaüveg, 29 cm HÁZI Tibor Galapagosz I III. 1991, hutaüveg, cm NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZIONOK

8 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE NAGY Annamária Plasztika 1991, fa, üvegszál, 44,5 cm; Ø 26 cm RÉNES György Váza 1991, hutaüveg, 17 cm SMETANA Ágnes Kék virágok I IV. 1991, hutaüveg, cm STANISIC, Milán Ólmozott üvegkép 1991, ólmozott üveg, cm VÁLYI Károly ALMAZOV, Nikolay Goszthony kocka 1991, üveg, spárga, fa, 70 cm ZACKO, Askold Beethoven üvegplasztika 1991, síküveg, hutaüveg, 27,5 34 cm I. SZIMPOZION-RÉSZTVEVÕK Bárdibükki leletek 1991, hutaüveg, kollektív munka II. NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZION Bárdudvarnok, augusztus A szimpozion témája: ÜVEGFESTÉS / GLASS PAINTING Mûvészeti és technikai vezetõ: Jegenyés János Szervezés: H. Bognár Zsuzsa Technikai lehetõség: fatüzeléses üveghuta és elektromos festékbeégetõ kemence Elõadások: VARGA Vera mûvészettörténész: A hazai és külföldi stúdióüvegmozgalom eredményei MESTER Éva: Róth Miksa üvegablakai Budapesten és azok restaurálási feladatai Résztvevõ mûvészek: Bicsár Vendel, Horváth Gabriella, Horváth Márton, Jegenyés János, Kertész Sándor (festõmûvész), Kertészfi Ágnes, Mester Éva, Nagy Ágnes (grafikusmûvész), Sigmond Géza, Smetana Ágnes, Vörös András (grafikusmûvész) Üvegfúvó mester: Csetri Mózes Mûtárgyjegyzék: BICSÁR Vendel Négyszögletes palack 1992, hutaüveg, 11,5 cm; Ø 11 cm Asztali edényke 1992, hutaüveg, 7,5 cm; Ø 12 cm Gõzkísérlet 1992, fazetázott, festett síküveg, cm Tálka 1992, hutaüveg, 7 cm; Ø 12 cm HORVÁTH Gabriella Piramis 1992, hutaüveg, pâte de verre, 14 cm; Ø 6 cm (a mûvész ajándéka, más helyszínen készült) HORVÁTH Márton Asztali edénykék I VI. 1992, hutaüveg, 6 11,5 cm; Ø 6 18 cm KERTÉSZ Sándor Festett üvegkép cím nélkül 1992, ólomsínbe foglalt, színtelen üveg, beégetett festéssel Festett üvegkép 1992, festett síküveg, ólom, cm KERTÉSZFI Ágnes Goszthony-tál 1992, rogyasztott, lüszterrel festett üveg, 7 cm; Ø 27 cm Lámpabura 1992, rogyasztott síküveg, lüszterrel festett, sárgaréz, 13 cm; Ø 35 cm Aranyos kis tál 1992, lüszterrel festett üveg, rogyasztott, 4 cm; Ø 13 cm Csíkos kistál 1992, rogyasztott, lüszterrel festett üveg, Ø 15 cm Vörös-arany tál 1992, lüszterrel festett üveg, rogyasztott, 5 cm; Ø 27 cm Fényes káposztalevél 1992, rogyasztott, lüszterrel festett síküveg, 3 cm; Ø 30 cm Aranyos levél kistál 1992, rogyasztott síküveg, lüszterrel festett, 3 cm; Ø cm KETRTÉSZFI ÁGNES BICSÁR Vendel Lámpabura 1992, rogyasztott, festett üveg, sárgaréz, cm MESTER Éva Festékpróba I III. 1992, festett síküveg, cm; 33,5 40 cm; 35,5 33 cm NAGY Ágnes Kompozíció I. 1992, festett síküveg, ólom, cm Kompozíció II. 1992, festett síküveg, ólom, cm

9 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page SMETANA Ágnes Faliedényke I II. 1992, hutaüveg, 13 cm; Ø 5,5 cm; 16,5 cm; Ø 11 cm Asztali edényke 1992, hutaüveg, 11 cm; Ø 6 cm VÖRÖS András Festett üvegkép 1992, festett síküveg, ólom, cm III. NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZION Bárdudvarnok, augusztus A szimpozion témája: A HAL / FISH Mûvészeti és technikai vezetõ: Jegenyés János Szervezés: Bognár Inke Technikai lehetõségek: gázüzemelésû üveghuta, festékbeégetõ és rogyasztó elektromos kemencék A szimpoziont Dr. Kálmán Attila államtitkár, a zárókiállítást Forintos László, Bárdudvarnok polgármestere nyitotta meg a Goszthony Kúriában. Elõadások: TAKAKO Sano (J), a Glass Now címû nemzetközi kortárs üvegkiállítások fõkurátora KAZIMIERZ, Pawlak üvegmûvész, a wroclawi Academy of Art professzora JANÁK, František prágai üvegmûvész, európai és amerikai egyetemek vendégtanára A hal témájáról MENDÖL Zsuzsa mûvészettörténész, valamint TOTLAND, Eldar (N) szaktanár A kortárs magyar üvegmûvészetrõl VARGA Vera, az Iparmûvészeti Múzeum mûvészettörténésze A Proglas Kft. és Creative Glass magyar képviselete termékbemutatót tartottak. Kapcsolódó kiállítások: Házi Tibor ( ) üvegmûvész emlékkiállítása, Bárdudvarnok, Goszthony Kúria, augusztus 15-én megnyitotta: Dvorszky Hedvig mûvészettörténész Sigmond Géza üvegmûvész kiállítása, Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Múzeum Galéria, augusztus 19-én megnyitotta a mûvész Résztvevõ mûvészek: Asztalos Erzsébet; Bicsár Vendel; Bojti András; Borkovics Péter; Buczkó György; Budahelyi Tibor; Bufkens, Caroline (F); Ceuwet, Corinne (F); Couturier, Marc (F); Fjodorov, Borisz (RUS); Gaál Endre; Janák, František (CZ); Jegenyés János; Kazimierz, Pawlak (PL); Keerdo, Viivi-Ann (EE); Kertészfi Ágnes; Kiss Miklós; Koppel, Kai (EE); Kriukas, Remigijus (LT); Mandrika, Lesia (UA); Mester Éva; Obaldia, de Isabel (Panama); Sarnecki, Wszewlod (PL); Sigmond Géza; Terebessy László; Van, Egle (LT); Vida Zsuzsa; Zorichak, Catherine (F); Zorichak, Jan (F) Üvegfúvó mesterek: Csetri Mózes, Kriska László Mûtárgyjegyzék: ASZTALOS Erzsébet Én 1993, hutaüveg, cm Én is 1993, világoskék hutaüveg, cm Hal-maz 1993, színtelen hutaüveg, márvány, 29 cm Csavarhal 1993, halványkék hutaüveg, melegen alakított, fúvott BICSÁR Vendel Tüskés hal raj, 6 db-os, 1993, opálkék hutaüveg, fémformába fúvott, 60 cm Kaviár , opálkék hutaüveg, sárgarézhuzal, formába fúvott, 26 cm Tüskés hal 1993, opálkék hutaüveg, fémformába fúvott Palackhal, 2 db-os, 1993, opálkék hutaüveg, rézhuzal BOJTI András Nous savons cuisiner! 1993, fém, üveg, rogyasztott BORKOVICS Péter Halak 1993, rogyasztott síküveg BUCZKÓ György Halizé I II. 1993, üveg, rogyasztott Halizé palota 1993, üveg, fém, samott, rogyasztott, cm (a mûvész ajándéka, más helyszínen készült) Halálom 1993, üveg, rogyasztott NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZIONOK

10 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE Halantas eszköz 1993, üveg, beton, rogyasztott BUCZKÓ György KERTÉSZFI Ágnes Díszkeret vagy amit akartok, 3 db-os, 1993, színtelen üveg, rogyasztott, cm (30 28,5 cm) BUCZKÓ György V. SALAMANCA A kagylónak csak három lába van 1993, rogyasztott üveg és ólmozott antik üveg, 60 cm BUDAHELYI Tibor Üvegobjekt 1993, színtelen síküveg, fémforgács, öntött kék üveg Üvegzászló I II. 1993, fém, színtelen üveg, rogyasztott, cm Üvegzászló II. 1993, fém, színtelen síküveg, acél, rogyasztott Szárnyas csavar hal-raj, 3 db-os, 1993, színtelen síküveg, acél csavarral, rogyasztott, cm BUFKENS, Caroline Õsi tengeri nyomatok 1993, 12 db világoskék hutaüveg, fémkosár, öntött, cm CEUWET, Corinne Hal V. 1993, öntött hutaüveg COUTURIER, Marc Mimetisme 1993, 3 db fújt hutaüveg + faágak, cm FJODOROV, Borisz Ivás, 7 db-os, 1993, gránit, hutaüveg Õshalász 1993, síküveg, hutaüveg, grafitformába öntött Balatoni halak I II III. 1993, hutaüveg, formába öntött, melegen alakított, cm A hal emlékmûve 1993, csomagolópapír, akryl Kapcsolatok 1993, hutaüveg, grafitformába öntött, 20 cm; 14 cm Emlék a szimpozion résztvevõinek 1993, csomagolópapír, akryl Cím nélkül 1993, színtelen síküveg, rogyasztott, festett, cm GAÁL Endre Nem csak vízzel él a hal 1993, üveg, drót, papír JANÁK, František Treatment I. 1993, formába öntött hutaüveg Treatment II. 1993, csiszolatlan üveg, formába öntött Fish-treatment I. 1993, csiszolt hutaüveg, formába öntött, 43, cm JEGENYÉS János Találkozás 1993, hutaüveg, kvarchomok, cm KAZIMIERZ, Pawlak Hal 1993, síküveg, ragasztás, lampwork, cm KEERDO, Viivi-Ann Halvonulás I III. 1993, hutakész üveg, fújt, öntött, 49 cm; 42,5 cm; 31 cm Halvonulás IV VIII. 1993, hutakész üveg, fújt, öntött, 91/69 cm; 5/63,5 cm KERTÉSZFI Ágnes Egyszemû lepényhal 1993, színtelen síküveg, rogyasztott Négyszemû lepényhal 1993, színtelen síküveg, rogyasztott Pántlikahal 1993, színtelen síküveg, rogyasztott, cm Színes lepényhal 1993, festett síküveg, rogyasztott Csíkos hal 1993, festett síküveg, rogyasztott Fûrészhal 1993, síküveg, rogyasztott Nagy fûrészhal 1993, síküveg, rogyasztott Papagájhal 1993, síküveg, rogyasztott Szakállashal 1993, színtelen síküveg, rogyasztott Pörölyös cápa 1993, színtelen üveg, rogyasztott, cm Szálkás hal 1993, síküveg, rogyasztott KISS Miklós Irány 1993, hutaüveg, márvány, fújt és csiszolt, 45,5 cm Kitörés 1993, hutaüveg, márvány, fújt, 21,5 16 7,5 cm + 38 cm Repülõ halak 1993, zöld hutaüveg, színtelen síküveg, fúvott, szabadon alakított ragasztott, kb cm A hullámok között 1993, hutaüveg, márvány, fújt, 33 cm; Ø 26 cm Aranyhal 1993, üveg, márvány, pâte de verre, cm; Ø 6 cm KOPPEL, Kai Ceratiodei I II. 1993, formába fújt hutaüveg, 28 cm; 27 cm Ceratiodei III IV V VI. 1993, hutaüveg, formába fúvott KRIUKAS, Remigijus A jövõ halai II. 1993, fémhálóba fújt hutaüveg, fémháló, ragasztott, cm

11 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page 395 Szingapuri hal 1993, fémhálóba fújt hutaüveg, fémháló, cm A jövõ halai I. 1993, fémhálóba fújt hutaüveg, fémháló, ragasztott, cm MANDRIKA, Lesia Lágyság 1993, síküveg és hutakész üveg, melegen alakított Színes öltözékben, 5 db-os, 1993, hutaüveg, felületén színezett, fémformába öntött, 14,5 cm; 13,5 cm; 14,5 cm; 13 cm; 5 cm MESTER Éva mint hal a vízben 1993, vegyes technika, festett, fusing, 34,5 46 cm Neoreneszánsz ablak a csikóhalhoz 1993, fusing, cm OBALDIA, de Isabel Manta Raya 1993, zöldszínû hutaüveg, homokba öntött Manta Raja 1993, zöndszínû üveg, homokba öntött, cm Õskori hal 1993, homok, fém, pâte de verre, 34 cm Váza 1993, sötétzöld hutaüveg, felületén fémoxid színezés, melegen alakított, 21,5 cm SARNECKI, Wszewlod Balti MAFFIA and Singapur 1993, hutaüveg és mûanyag, fúvott, 62 cm Metamorfózis I II III. 1993, kék hutaüveg, fúvott, melegen alakított, 30/38 cm; 5/42 cm Metamorfózis IV. 1993, zöld hutaüveg, fúvott, melegen alakított, cm SIGMOND Géza Halreptetés 1993, sötétbarna síküveg relief, rogyasztott, cm Zuhanóhalzás 1993, kék hutaüveg, vörösréz lemez, melegen formált, 26 cm + fémlemez Inkábbhal 1993, fehér rogyasztott üveg, gipsz, mészkõ, cm Halinkább 1993, sárga rogyasztott üveg, cm Halkétségek 1993, sárga síküveg relief, rogyasztott, cm Nézzükmegmivanodakünn I II. 1993, kék hutaüveg, 24 cm; 16 cm Halinkább 1993, kék rogyasztott üveg, cm Nyomhal 1993, festett kék üvegrelief, rogyasztott, cm Halkétség I. 1993, színtelen síküveg, rogyasztott, kék színezéssel, cm Nézzükmegmivanodakünn III IV. 1993, kék hutaüveg, 23 cm; 16 cm Vörösborhal 1993, papír, tempera, vörösbor TEREBESSY László Perselyhal 1993, kék hutaüveg VAN, Egle Halvágyak 1993, papír, tempera Eels I. 1993, hutaüveg, fém, melegen alakított, cm Eels II. 1993, hutaüveg, melegen alakított, 11,5 22 cm Eels III. 1993, hutaüveg, melegen alakított, cm Eels IV. 1993, színtelen és fekete hutaüveg, melegen alakított + síküveg, 6,5 37 cm VIDA Zsuzsa Szigetköz I III. 1993, hutaüveg, 40 cm ZORICHAK, Catherine Tál 1993, üveg, pâte de verre, cm (a mûvész ajándéka, más helyszínen készült) IV. NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZION Bárdudvarnok, augusztus A szimpozion témája: A KAGYLÓ / SHELL Mûvészeti vezetõ: Jegenyés János Technikai vezetõ: Andor István Szervezés: Bognár Inke Technikai lehetõségek: gázüzemelésû üveghuta, különféle színû opálüveg olvasztási kísérletek, festékbeégetõ és rogyasztó elektromos kemencék A szimpoziont Forintos László, Bárdudvarnok polgármestere, a zárókiállítást Ráday Mihály mûvészettörténész nyitotta meg a Goszthony Kúriában Elõadások: MENDÖL Zsuzsa mûvészettörténész: A kagyló és jelentése a mûvészetben FIŠEROVÁ, Eva üvegmûvész (Pozsony): Szobrász és üveg 395 NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZIONOK

12 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE Kapcsolódó kiállítás: Jegenyés János üvegmûvész kiállítása, Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Múzeum Galéria Résztvevõ mûvészek: Aichinger, Magdalena (A); Bicsár Vendel; Bodnár Bernadett; Bojti András; Borkovics Péter; Buczkó György; Czebe István; Fišerová, Eva (SK); Fjodorov, Borisz (RUS); Herczeg István; Jegenyés János; Kertészfi Ágnes; Kiss Miklós; Köblitz Birgit; Kriukas, Remigijus (LT); Malovecz Ildikó; Portisch Judit; Sigmond Géza; Varga Mónika; Willems, Martin (NL) Üvegfúvó mesterek: Csetri Mózes; František, Šauer (CZ); Radek, Šauer (CZ); Zdenek, Andres (CZ); Zdenek, Petrik (CZ) ˆ Mûtárgyjegyzék: AICHINGER, Magdalena Cím nélkül I II. 1994, Bullseye üveg, fusing, cm; cm Robinson Crusoe 1994, gipsz, kagylók, homok, öntött hutaüveg, cm BICSÁR Vendel A kagyló fénye 1994, színtelen üvegrúd, égetéssel színezett couwool üveg, 36 cm BODNÁR Bernadett Kakastaréj kagyló 1994, színtelen síküveg, rogyasztott, 8 20 cm BOJTI András Shell for the flower 1994, zöld hutaüveg, formába fújt, cm Help 1994, opálzöld hutaüveg, formába fújt, cm BORKOVICS Péter Pókháló kagyló 1994, síküvegszálak, fémhuzal, rogyasztott, 44 cm Kísérlet 1994, színtelen hutaüveg, 25 cm Zebra-kagyló 1994, kék és színtelen síküveg, fémhuzal, rogyasztott, 44 cm BUCZKÓ György Borotvaél 1994, fehér opál hutaüveg, sötétzöld rogyasztott síküveg, 27 cm ˆ ˆ Cs-biga 1994, fehér opalin hutaüveg, 7 12 cm CZEBE István Kagylós hamutartó 1994, fehér és opálzöld hutaüveg, melegen alakított, 10 cm és 12 cm FJODOROV, Borisz Születés 1994, fújt fehér opalinüveg, grafit formába öntött, 59 cm Archeologia 2 db, 1994, fújt, zöld hutaüveg, grafit formába öntött, cm/db HERCZEG István Vonulás, 24 db, 1994, üveg, gyöngy, üvegtechnika, 2 18 cm JEGENYÉS János Kagylók, 2 db, 1994, zöld és fehér opalin hutaüveg, melegen alakított, 4 19/20,5 22 cm KERTÉSZFI Ágnes Uszályos üstökös csiga 1994, színtelen üveg, öntött, rogyasztott, cm Szimpozionok üledéke, 6 db, 1994, rogyasztott színtelen síküveg tál, pâte de verre kagylók, cm KISS Miklós Kagyló I. 1994, színtelen hutaüveg, fúvott, cm Kagyló II. 1994, színtelen hutaüveg, fúvott, cm Kagyló III. 1994, színtelen hutaüveg, fúvott, cm Kagyló IV. 1994, színtelen hutaüveg, fújt, cm KÖBLITZ Birgit Fehér csend 1994, síküveg, festékkel égetett, rogyasztott, cm Cím nélkül 1994, fehér opalin hutaüveg, 39 7 cm Tengerben 1994, Bullseye üveg, fém, fusing, cm KRIUKAS, Remigijus Kagylóhéjak I II. 1994, fúvott, szabadon alakított, világoskék hutaüveg, 23 28/26 2 cm Ezüst kagyló 1994, kék opalinüveg, fúvott, 65 cm Kagyló 1994, homokba öntött hutaüveg, fém applikációval, cm MALOVECZ Ildikó Cím nélkül 1994, zöld hutaüveg, homokba öntött, 9,5 19 cm PORTISCH Judit Kagylóváz 1994, fehér opalin hutaüveg, formába öntött, 35 cm

13 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page 397 Ölelés 1994, fehér opalin hutaüveg, formába öntött, 18 cm ŠAUER, Radek ŠAUER, František Kagyló 1994, színtelen hutaüveg, fújt, 12,5 18 cm SIGMOND Géza amikor fiatalabb voltam 1994, fehér és zöld opalinüveg, formába fúvott, szabadon alakított VARGA Mónika Fogság 1994, sötétkék síküveg, fehér opalin hutaüveg, rogyasztott és fúvott WILLEMS, Martin Wave 1994, világoszöld opaque hutaüveg, homokba öntött, cm Fish Cariying an Egg 1994, világoszöld hutaüveg, homokba öntött és fújt, cm See-Egel 1994, kék, sárga, vörös hutaüveg, homokba öntött, cm Shell in the Rock 1994, világoszöld hutaüveg, homokba öntött, cm Crab 1994, világoszöld hutakész üveg, homokba öntött, foltokban színezett Open Shell 1994, piros, kék, sárga üveg, homokba öntött, cm Head-Horse 1994, hutakész üveg, világoszöld, homokba öntött és fújt, cm ZDENEK, Andres ZDENEK, Petrik Kagyló 1994, színtelen hutaüveg, fúvott, cm ˆ ˆ ˆ V. NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZION Bárdudvarnok, augusztus A szimpozion témája: ÜZENET AZ ÜVEGBEN / MESSAGE IN THE GLASS Mûvészeti vezetõ: Gaál Endre Technikai vezetõ: Andor István Szervezés: Bognár Inke Technikai lehetõségek: két gázüzemelésû üveghuta, festékbeégetõ és rogyasztó elektromos kemencék, pâte de verre technika A szimpoziont dr. Kolber István, Somogy Megye Önkormányzatának elnöke, a zárókiállítást dr. Lovag Zsuzsa mûvészettörténész, az Iparmûvészeti Múzeum fõigazgatója nyitotta meg a Goszthony Kúriában. A szimpozion anyagát Budapesten az OTP Bank Galéria szeptember 7. és 21. között mutatta be. A kiállítást Bálint András színmûvész nyitotta meg. Elõadások: BOHUS Zoltán: Üvegmúzeum és nyári szabadiskola Sars Poteriesben (F) KAZIMIERZ, Pawlak (Wroclaw): Az én pâte de verre technikám SAKALOVSKY, Louis (IL): Oktatás és alkotás Izraelben WILLEMS, Albert (NL): Mûvészek és galériák ADENSAMOVA, Blanka (Prága): Érzelmek az üvegben Kapcsolódó kiállítás: Apropó, Gaál Endre üvegmûvész kiállítása, Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Múzeum Galéria Résztvevõ mûvészek: Adensamova, Blanka (CZ); Bicsár Vendel; Bojti András; Borkovics Péter; Buczkó György; Budahelyi Tibor; Fišerova, Eva (SK); Gross Júlia; Herczeg István; Jegenyés János; Kazimierz, Pawlak (PL); Kertészfi Ágnes; Köblitz Birgit; Kriukas, Remigijus (LT); Marcello, Angela Maria (I); Mester Éva; Polyák János; Sakalovsky, Louis (IL); Sigmond Géza; Willems, Martin (NL) Üvegfúvó mesterek: Budveszel Gyula, Csetri Mózes Mûtárgyjegyzék: ADENSAMOVA, Blanka My love to Hungary 1995, színtelen és zöld, matt üveg, pâte de verre, ,5 cm My kiss to Bárdudvarnok 1995, színtelen és kék, matt üveg, pâte de verre, 28 12,5 8 cm The boat of love (Bye-bye love) 1995, színtelen és kék matt üveg, pâte de verre, 29,5 12,5 8,2 cm BICSÁR Vendel Sárkefe I II. 1995, amber üvegszálak, fa, 33,5 27 cm 397 NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZIONOK

14 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE BOJTI András Cím nélkül I. 1995, színtelen, türkíz üveg, dróthuzal, 29, cm Cím nélkül II. 1995, színtelen üveg, drót, rogyasztott, 20, cm Message by glass 1995, színtelen és zöld üveg, drótháló, rogyasztott, 13,5 24,5 53,5 cm BORKOVICS Péter Mátranovák, Hunyadi u , színtelen síküveg, sárgaréz, papír, cm BUCZKÓ György B. Gy. II. 1995, zöld és színtelen hutakész üveg, melegen alakított, 32 cm B. Gy. III. 1995, zöldes színû hutaüveg, kötél, 54 cm + kötél B. Gy. IV. 1995, zöld és színtelen hutakész üveg, szabadon alakított, 27 cm BUDAHELYI Tibor Mérhetõ üvegobjekt (csõplasztika) 1995, amberüveg, fém, melegen alakított, csiszolt, 9, cm Mérhetõ üvegobjekt I III. 1995, csiszolt hutaüveg, fém, cm/db FIŠEROVA, Eva Illusió 1995, színtelen és türkíz üveg, fafonat, homokba öntött, 11, cm; cm GROSS Júlia IV VII. 1995, hutaüveg, szabadon alakított, 12 12,5 9,8 cm; cm HERCZEG István Agyoncsaptam 1995, öntött, csiszolt üveg, lámpatechnika, ragasztott, cm Parfümtartó, 8 db, 1995, ezüstnitráttal színezett, sárga, csiszolt dugóval, 10,5 cm/db JEGENYÉS János Ince angyal 1995, színtelen üvegszálak, rogyasztott, cm Légzárvány angyal I III. 1995, színtelen üveg, melegen alakított, 23 cm Kísérlet I III. 1995, világosszükre hutaüveg, nádfonatra öntött, 20 cm; 18 cm; 14 cm KAZIMIERZ, Pawlak Pâte de verre edény 1995, sárga üveg, színes rátétekkel, pâte de verre, 18,5 cm KETÉSZFI Ágnes Üzenet 1995, zöld üveg, fém, szalag, lüszterrel, festett, hutakész, fesztfúvott, cm Eszteres 1995, hutaüveg, fém, szabadon alakított, 24,5 cm Arc 1995, fúvott, színtelen üveg, fém, lüszterrel színezve, 53, cm KÖBLITZ Birgit Az én kis-kapum 1995, vas-oxiddal színezett üveg, kõ, fusing, 37,5 39 cm KRIUKAS, Remigijus Föld és ég között 1995, zöld és türkíz üvegtömb, fába öntött, hajlított, cm Panevezys-i táj 1995, színtelen és türkíz üvegtömb, szabadon alakított, dróthuzal, 26,5 26,5 10,5 cm MESTER Éva Pozitív és negatív ívek 1995, színtelen Bullseye üveg, tükör, hajlított, 7, cm Piramis I IV. 1995, Bullseye üveg, tükör, hajlított, 16,5 20,5 20,5 cm POLYÁK János Jézus 1995, zöld, hutakész üveg, melegen alakított, cm Észak-Dél-Nyugat-Kelet 1995, melegen alakított, csiszolt, amber üveg, cm SAKALOVSKY, Louis Cím nélkül III. 1995, színtelen üvegtömb, vas, rézfólia, homokba öntött, 66 32,5 36,5 cm Cím nélkül IV. 1995, színtelen és türkíz üveggömb, homokba öntött, 18, ,5 cm Cím nélkül V. 1995, színtelen üveg, rézfólia, homokba öntött, festett fémkeret, ,5 21,5 cm SIGMOND Géza Útkeresés I. 1995, vászon, olaj, üveg és papírkollázs, cm Útkeresés II. 1995, vászon, olaj, üvegszál, cm

15 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page A Nagyfakopács és a sündisznó 1995, hidegen festett, ragasztott síküveg, 69 65,5 cm Útkeresés III. 1995, vászon, olaj, üvegszál, cm SZILASI Péter Objekt I. 1995, színtelen, hutakész üveg, 16 6,5 5,5 cm Objekt II. 1995, zöld és színtelen üveg, szabadon alakított, csiszolt, 17,5 cm WILLEMS, Martin Flying Birds I. 1995, színtelen és kék Bullseye üveg, rogyasztott, Ø 50 cm Flying Birds II. 1995, kobaltkék Bullseye üveg, rogyasztott, Ø 48 cm Friendship 1995, színtelen hutaüveg, alumínium, öntött, Ø 28 cm VI. NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZION Bárdudvarnok, augusztus A szimpozion témája: UNDERGROUND GLASS Mûvészeti vezetõ: Gaál Endre Technikai vezetõ: Andor István, kõzetolvasztások: Halmos Ferenc vegyészmérnök Szervezés: Bognár Inke Technikai lehetõségek: két gázüzemelésû üveghuta, kõzetolvasztási kísérletek, festékbeégetõ és rogyasztó elektromos kemencék, pâte de verre technika A szimpoziont Székely György, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Turizmus Fõosztály fõosztályvezetõje nyitotta meg a Goszthony Kúriában. A vendégeket Alfons Hannes úr, Frauenau polgármestere, a frauenaui nemzetközi üvegszimpozionok elnöke köszöntötte. A zárókiállítást Kiss Péter munkaügyi miniszter nyitotta meg Kaposváron, a MTESZ-székház dísztermében. Elõadások: RATH, Peter (A): Bringing Together Euroepean Glass RECEKOVA, Jarmila (SK): Nemzetközi üvegszimpozionok, Zlatno, Szlovákia GOURDIN, Anne (B): Tapasztalatok az Üvegmûvészeti Oktatási Intézetben, Toyama City-ben (J) JEGENYÉS János: Magmás kõzetek kristályosodása SAKALOVSKY, Louis (IL): Antik kemencék Izraelben M. KAHLE, James (USA): Hogyan építsünk kis pénzzel, kis térben üvegstúdiót? HOLZBAUER Tibor: Bazaltból olvasztott szálas szigetelõanyag termékek HIDASI János: Magmás kõzetek és az üveg kapcsolatai Kapcsolódó kiállítások: Smetana Ágnes üvegmûvész kiállítása, Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Múzeum Galéria Goszthony Mária festõ- és keramikusmûvész emlékkiállítása, Bárdudvarnok, Goszthony Kúria A szimpozion a kúria kertjében egy spontán happeninggel zárult Michael Nyman zenéjére, Bicsár Vendel, Smetana Ágnes, Beiczer Judit szövegeivel, valamennyi résztvevõ közremûködésével. Résztvevõ mûvészek: Bacsó Anna; Berzina-Skrauce, Sandra (LV); Bicsár Vendel; Borkovics Péter; Buczkó György; Budahelyi Tibor; Czebe István; Dárday Nikolett; Erdei Sándor; Fedorova, Svetlana (RUS); Fjodorov, Borisz (RUS); Gaál Endre; Gourdin, Anne (B); Herczeg István; Jegenyés János; Kahle, James-Michael (USA); Köblitz Birgit; Kriukas, Remigijus (LT); Mester Éva; Pattantyús Gergely; Polyák János, Sakalovsky, Louis (IL); Sigmond Géza; Smetana Ágnes; Szilasi Péter; Tomski, Igor (RUS); Werszler, Rafal (PL) Üvegfúvó mesterek: Adorján Károly, Budveszel Gyula Mûtárgyjegyzék: BERZINA-SKRAUCE, Sandra Sailors Church 1996, sötétzöld löszüveg, gipszformába fúvott, cm My Window 1996, színtelen és sárga síküveg, rogyasztott, cm NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZIONOK

16 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE Kút 1996, színtelen üveg, rogyasztott, cm Symbol of Symposium 1996, színtelen üvegrúd, fém, húzott, 85,5 26 cm A pillangók könnye 1996, színtelen üveg, rogyasztott, fúvott, cm BICSÁR Vendel Sziget I II. 1996, világoszöld üveg, kõ, öntött, cm Támfal I II. 1996, halványzöld üveg, hutaüveg, színtelen síküveg, formába öntött, szabadon alakított, kb cm Kontinens I III. 1996, bazaltkõ olvadék, síküveg és couwool installáció, cm; 38, cm BORKOVICS Péter Zöld vakond 1996, világoszöld üveg, kék golyóval, öntött, ,5 cm BUCZKÓ György Háromdimenziós vonal 1996, színtelen síküveg, rogyasztott, cm BUDAHELYI Tibor Acélkosárba zárt üveg 1996, színtelen üveg, acél, acélkosárba fújt, cm Posthumus Kossuth-díj 1996, színtelen üveg, acél, bronz, acélkosárba fújt, cm CZEBE István Formáim I IV. 1996, dipa papír, szén, cm DÁRDAY Nikolett Pseudo-Fossilia I. 1996, színtelen síküveg, rogyasztott, cm Pseudo-Fossilia II. 1996, színtelen síküveg, vaskeret, rogyasztott, cm Pseudo-Fossilia III. 1996, zöld löszüveg, gyémánttû technika, cm ERDEI Sándor Objekt 1996, kék Bullseye üveg, rogyasztott, cm Oszlop I. 1996, színtelen üveg, öntött, cm FEDOROVA, Svetlana Bárdudvarnokiaknak ajánlom 1996, fúvott, zöld üveg, szabadon alakított, 86 cm Történet I. 1996, sötétzöld perlit üveg, formára öntött, szabadon alakított, cm Filozófusok I II. 1996, zöld bazaltüveg, formába fúvott, illetve grafit formára öntött, cm/db FJODOROV, Borisz Bolondok hajója (Karabl Durakov) I. 1996, zöld festett üveg, zöld gránit, grafitformába öntött, cm Bolondok hajója II. 1996, zöld és színtelen hutaüveg, grafitformába öntött, cm Hold robbanás (Drama Luni) 1996, világoszöld üveg, grafitformába és azbeszt hálóra öntött, cm GOURDIN, Anne Tenger 1996, színtelen üveg, fém, szabadon alakított, 54 cm; Ø 6 cm Bayov 1996, színtelen üveg, kõ, fém, szabadon alakított, 38 cm; Ø 16 cm HERCZEG István Cím nélkül 1996, fém-oxidokkal színezett üveg, lámpatechnika, kõ, síküveg, 7,5 34,5 5,5 cm JEGENYÉS János Bazalt ötszög hasadék I II. 1996, zöld perlit, illetve színtelen üveg, húzottrudak, összeolvasztott, cm; cm Jóságkehely 1996, halványzöld üveg, grafitformába öntött, szabadon alakított, 17 cm; Ø 15 cm KAHLE, James-Michael Glass found Underground Year , üveg, homok, tégla, kefe, fúvott, cm KÖBLITZ Birgit Cím nélkül 1996, Bullseye síküveg, réz, kötél, rogyasztott, cm KRIUKAS, Remigijus Nélküled 1996, zöld üvegtömb, fába öntött, hajlított, 14 35,5 31,5 cm MESTER Éva Under Ground ékszerek 1996, Bullseye üveg, fusing, 3,8 7 cm/db Üvegplasztika I. 1996, löszüveg, homokba öntött, cm Rétegzõdések 1996, színes Bullseye üveg, fusing, ,5 cm

17 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page PATTANTYÚS Gergely Mûvészeti talap 1996, színtelen üveg, faformába fúvott, cm POLYÁK János Alig zárt rendszer I II. 1996, színtelen üveg, homokba öntött, melegen ragasztott, cm; cm SAKALOVSKY, Louis Cím nélkül 1996, színtelen üveg, üvegporral színezve, homokba öntött, 47, ,5 cm Cím nélkül I III. 1996, színtelen üveg, üvegporral színezve, fúvott, szabadon alakított, réz, 30,3 cm; 30,5 cm; 32 cm SIGMOND Géza Felkapálom magamat 1996, csiszolt, színtelen üveg, fém, szabadon alakított, cm A tojásrakó Underground 1996, kobaltkék üveg, festett fa, szabadon alakított, cm A mai napon imádkozó Underground 1996, színtelen üveg, kõ, oxidált alumínium, szabadon alakított, cm Üvegpecséteket csipegetõ, cicomás 1996, színtelen üveg, oxidált alumínium, szabadon alakított, cm SMETANA Ágnes Fû üzenet I V. 1996, meleg üvegbe ágyazott, zöld, húzott üvegszálak, cm SZILASI Péter Valahogy másképp történt meg 1996, színtelen és bazaltzöld hutaüveg, fára öntött, szabadon alakított, 44, cm Ácskapocs 1996, világoszöld hutakész üveg, szabadon alakított, ,5 cm TOMSKI, Igor Bálna I. 1996, zöld üveg, fém, drót, pamut, grafitformába öntött, cm Bálna II. 1996, zöld és színtelen üveg, fém, drót, pamut, grafitformába öntött, cm Cím nélkül 1996, színtelen síküveg, acél, víz, részben fúvott, 10 cm; Ø 45 cm WERSZLER, Rafal In the trap I. 1996, zöld üveg, kõ, rézhuzal, fémformába fúvott, cm In the trap II. 1996, zöld üveg, kõ, rézhuzal, fémformába fúvott, rézhuzal, cm Get free from trap 1996, fémformába fúvott, zöld üveg, kõ, és szabadon alakított, cm VII. NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZION Bárdudvarnok, augusztus A szimpozion témája: EGYENSÚLY / BALANCE Mûvészeti vezetõ: Gaál Endre Technikai vezetõ: Andor István Szervezés: Bognár Inke Technikai lehetõségek: két gázüzemelésû üveghuta, festékbeégetõ és rogyasztó elektromos kemencék, pâte de verre technika A szimpoziont Kis-Bóli Tibor, a Somogy Megyei Közgyûlés társadalmi megbízatású alelnöke nyitotta meg a Goszthony Kúriában. A zárókiállítást Bodonyi Emõke mûvészettörténész nyitotta meg Kaposváron, a Vaszary Képtárban. Elõadások: JANÁK, František (Prága): Glass in Japan TCIGA Intézet, Toyama (J) DURAN, Matthew (UK): Glass-Travel Photography RATH, Beate (Wien): Das Wiener Glassmuseum Lobmeyer RATH, Peter (Wien): Glass engraving Centre of Kamenicky Senov TOTLAND, Eldar (N): Balance Between Water and Montains Kapcsolódó kiállítások: Kaleidoszkóp, Hefter László üvegmûvész kiállítása, Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Múzeum Galéria Szilasi Péter ( ) emlékkiállítása, Bárdudvarnok, Goszthony Kúria Résztvevõ mûvészek: Bicsár Vendel; Buczkó György; Budahelyi Tibor; Czebe István; Dárday Nikolett; Durran, Matthew (UK); Erdei Sándor; Fjodorov, Borisz (RUS); Gaál Endre; Hong, Singh Wan (Korea); Janák, František (CZ); Jegenyés János; Keerdo, Viivi-Ann (EE); Kertészfi Ágnes; Koppel, Kai (EE); Los, Grzegorz (PL); NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZIONOK

18 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE Marcello, Angela Maria (I); Polyák János; Rath, Beate (A); Rath, Peter (A); Robaszewski, Janus (PL); Sigmond Géza Üvegfúvó mesterek: Adorján Károly, Budveszel Gyula, Somogyi Bálint Mûtárgyjegyzék: BICSÁR Vendel Ellensúly 1997, színtelen hutaüveg, fém, formába fúvott, 21 cm; Ø 34 cm Ballaszt 1997, színtelen hutaüveg, fém, formába fúvott, 46 cm; Ø 24 cm Szárnyszél 1997, füstszínû síküveg, fém, kemencében hajlított, 34 cm; Ø 21 cm IS I. Könnyek által szabadon 1997, színtelen hutaüveg, öntött, rogyasztott, 17,5 cm BUCZKÓ György Balansz I. 1997, füstszínû és kék hutaüveg, szabadon alakított, cm Balansz II. 1997, rogyasztott üveg, szabadon alakított hutaüveg, cm Balansz III. 1997, világoszöld hutaüveg, fém, kötél, szabadon alakított, rogyasztott, hutaüveg, cm BUDAHELYI Tibor Kontaktus 1997, csiszolt hutaüveg, fa, fúvott, 7, cm Ûr-fegyver 1997, csiszolt hutaüveg, fa, szabadon alakított, cm Egyensúly 1997, csiszolt hutaüveg, szabadon alakított, 23 35,5 13 cm CZEBE István Cím nélkül I. 1997, hutaüveg, kõ, formába öntött, cm Cím nélkül II. 1997, zöld és rózsaszín, formába öntött, szabadon alakított, cm Cím nélkül III. 1997, hutaüveg, kõ, formába fúvott, szabadon alakított, cm DÁRDAY Nikolett Mobil balance I. 1997, kék hutaüveg, formába fúvott, 33 cm; Ø 27 cm Fossilia 1997, zöld üveg, pâte de verre, 13,2 cm; Ø 28 cm Kollektív balance 1997, formába fúvott kék üveg, kötél, vegyes technika, cm DURRAN, Matthew Atomic 1997, színtelen huta- és síküveg, homokba öntött, húzott és fúvott, cm Lunar Ice 1997, színtelen hutaüveg, homokba öntött, húzott, cm ERDEI Sándor Attól, hogy hasonlít bármire 1997, színtelen és világoszöld hutaüveg, vegyes technika, cm; Ø 17 cm FJODOROV, Borisz To Be or not to Be 1997, kék hutaüveg, homokba öntött, cm Soft Balance 1997, színtelen hutaüveg, formába fúvott, szabadon alakított, 25 89,5 12 cm Cím nélkül 1997, amber színû hutaüveg, formába fúvott, szabadon alakított, 41,5 56,5 15 cm Balance 1997, amber színû hutakész üveg, fémformába fúvott, szabadon alakított, cm GAÁL Endre ~ \ , színtelen és kobaltkék hutaüveg, homokba öntött, cm HONG, Singh Wan Baram 1997, halványzöld üveg, formába rogyasztott, homokfúvott, 49,5 24,5 9 cm JANÁK, František Good Balance Stability 1997, amber színû hutaüveg, öntött, kemencében rogyasztott, 42,5 42 6,5 cm JEGENYÉS János 1Nsúlyozva fekete háromszögben 1997, színtelen hutaüveg, fa, öntött, cm Súlypontok A B C 1997, színtelen hutaüveg, fekete síküveg, húzott, 4, ,5 cm; 6,5 20 cm 1 súlypont 1997, színtelen hutaüveg, fa, húzott, cm KEERDO, Viivi-Ann Seeking Balance I II III. 1997, részben formába öntött, részben fúvott hutaüveg, 22 cm; 33,5 cm; 35,6 cm Seeking Balance III. 1997, zöld hutaüveg, formába öntött és szabadon alakított, 33,5 cm

19 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page Seeking Balance IV. 1997, színtelen, melegen alakított és kék öntött hutaüveg, 30 cm Seeking Balance 1997, részben fúvott, részben öntött hutaüveg, 18 cm KERTÉSZFI Ágnes A nagy kék szem Emõkének 1997, kék hutaüveg, fém, szabadon alakított, ,5 cm Bányavas hinta 1997, színtelen síküveg, fém, rogyasztott, 19, cm Délutáni kék csokor Inkének 1997, kék hutaüveg, fém, szabadon alakított, cm Üveg-vas balansz 1997, fém, kék hutaüveg, szabadon alakított, ,5 24,5 cm Vasrugó 1997, fém, színtelen síküveg, rogyasztott, cm KOPPEL, Kai Cím nélkül 1997, sötétzöld hutaüveg, formába fúvott, 27 cm Balance 1997, világoszöld hutaüveg, téglákból épített formába fújva, cm New Balance Every Day I. 1997, téglákból rakott formába fúvott, szabadon alakított hutaüveg, cm New Balance Every Day II. 1997, téglákból épített formába fúvott, szabadon alakított hutaüveg, ,5 cm Cím nélkül 1997, halványszürke hutaüveg, öntött, 32 cm LOS, Grzegorz 2 formy z kobaltem I. 1997, színtelen és kobaltkék hutaüveg, fúvott, szabadon alakított, 16 cm; Ø 16 cm 2 formy z kobaltem II. 1997, színtelen és kobaltkék hutaüveg, szabadon alakított, 14,5 cm; Ø 15,5 cm Spirala 1997, színtelen és kék hutaüveg, melegen alakított, 14,5 cm; Ø 15,5 cm MARCELLO, Angela Maria Balance in the corner 1997, színes és tükörüveg, ólmozott, cm POLYÁK János Vezér-balansz 1997, világoskék hutaüveg, homokba öntött, 25,8 16,5 24,5 cm Más minõség I. 1997, színtelen hutaüveg, homokba öntött, cm Más minõség II. 1997, színtelen hutaüveg, homokba öntött, ,5 cm RATH, Beate Teddy Bear in Balance 1997, gipsz, üveg beszúrásokkal, pâte de verre, 20,5 15 cm RATH, Peter Vitrography 1997, síküveg, gravírozott, 20,5 15 cm The Balance of Life 1997, fúvott és ólmozott üvegváza, gravírozott síküveg, 23,5 cm Gravírozott üveg diapozitívek 1997, színtelen síküveg, színes nyomat, gravírozott, 5 db 5 5 cm ROBASZEWSKI, Janus Balance for my Hungarian Mother I. 1997, színtelen és kobaltkék hutaüveg, öntött és csiszolt, cm Balance for my Hungarian Mother II. 1997, színtelen hutaüveg, öntött, csiszolt, cm Balance for my Hungarian Mother III. 1997, színtelen és színezett hutaüveg, öntött és csiszolt, 26 24,5 5 cm SIGMOND Géza 2 S egyensúly 1997, üveg, kõ, fém, festett, ,5 cm Jobb-ance 1997, festett üveg, kõ, fém, 31, cm Bal-ance 1997, festett üveg, kõ, fém, cm Selance 1997, festett üveg, tégla, fém, 30,5 42,7 16 cm VIII. NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZION Tokodi Üveggyár, Tokod, augusztus A szimpozion témája: KAPCSOLATOK / CONNECTIONS Mûvészeti vezetõ: Gaál Endre Technikai vezetõ: Buczkó György Szervezés: Bognár Inke Technikai lehetõségek: gyári körülmények között korlátlan üveghasználat, festékbeégetõ, rogyasztó kemencék, savmaratás, csiszolás A szimpoziont Bodáné Králik Erzsébet, a Tokodi Üveggyár vezérigazgatója és Mészáros András, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. vezérigazgatója nyitotta meg. A zárókiállítást Sápi Lajos, az orosházi Hunguard Üveggyár igazgatója és Wehner Tibor mûvészettörténész nyitotta meg Visegrádon, a NEMZETKÖZI ÜVEGSZIMPOZIONOK

20 012uvegmuvtars.qxd 4/8/2006 7:12 PM Page BOGNÁR INKE Mátyás Király Múzeumban. A szimpozion anyagából szeptember 4-én Kaposváron, a Vaszary Képtárban nyílt kiállítás. A kiállítást megnyitotta Probstner János keramikusmûvész, a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió igazgatója október 17-én Budapesten, a Budavári Szent Mihály kápolnában nyílt a szimpozion anyagából válogatott kiállítás, amelyet Bodonyi Emõke mûvészettörténész nyitott meg. Elõadások: CARCASS, James (UK): Landscape painting and its effect on Glass makers PUSZTASZERI, Adela (CH): Glass stories BOKOTEY, András (UA): Glass in Ukraine contemporary and past LA MONTE, Karen (USA): My work Project in Czech Republic KRIUKAS, Remigijus (LT): Architectural Glass Designs in Lithuania Résztvevõ mûvészek: Adensamova, Blanka (CZ); Bicsár Vendel; Bokotey, András (UA); Buczkó György; Budahelyi Tibor; Carcass, James (UK); Czebe István; Dárday Nikolett; Durran, Matthew (UK); Erdei Sándor; Fišerová, Eva (SK); Gaál Endre; Hong, Singh Wan (Korea); Janák, František (CZ); Jegenyés János; Kerényi Gábor; Kriukas, Remigijus (LT); la Monte, Karen (USA); Nagy Annamária (RO); Paulauskas, Vygantas (LT); Polyák János; Pusztaszeri, Adéla (CH); Sigmond Géza; Tcherniak, Frans (UA); Tomski, Igor (RUS); Travnikov, Szergej (RUS); Várnagy Ildikó; Yun, Myeong-Sook (Korea) Üvegfúvó mesterek: Angel, Antonin (CZ); Demke, Frantisek (CZ); Mazijevski, Ivan (UA); Zdenek, Andres (CZ); Zdenek, Petrik (CZ) és a Tokodi Üveggyár fúvói. ˆ Mûtárgyjegyzék: BICSÁR Vendel Mécses és zászló 1998, szabadon alakított színtelen hutaüveg, kék üveg, drót, kanóc, kobaltkék öntött üveg, 31 cm BOKOTEY, András Kozmikus táj I. 1998, színezett hutaüveg, melegen alakított, Ø 43 cm ˆ ˆ Kozmikus táj II. 1998, színezett hutaüveg, melegen alakított, Ø 39 cm Kozmikus táj III. 1998, színezett hutaüveg, melegen alakított, Ø 45 cm BUCZKÓ György 1:7 1998, kobaltkék hutaüveg, szabadon alakított Egy hét 1998, kobaltkék hutaüveg, melegen alakított BUDAHELYI Tibor Õ és én 1998, kobaltkék és színtelen hutaüveg, cm CARCASS, James The Meeting 1998, kékeszöld, fúvott hutaüveg laparannyal színezve, 55 cm Reflection 1998, kékeszöld, fúvott hutaüveg laparannyal színezve, 45 cm CZEBE István Cím nélkül I. 1998, színtelen és kobaltkék hutaüveg, formába fúvott, szabadon alakított, cm Cím nélkül II. 1998, színtelen és kobaltkék hutaüveg, formába fúvott, szabadon alakított, cm DURRAN, Matthew Connect , színtelen és kobaltkék hutaüveg, fúvott, 60 cm Symbiosis 1998, színtelen, fúvott hutaüveg, savazott, 185 cm Natural Link 1998, fúvott, savazott, színtelen hutaüveg, színes rátétekkel, húzott üveg installáció DÁRDAY Nikolett Függõ kapcsolat 1998, kék és fehér opál hutaüveg, homokba fúvott, 37 cm Egy kapcsolat tûrõképessége 1998, homokba öntött, halványkék hutaüveg +szabadon alakított fehér opálüveg, 58,5 51 cm; cm; cm ERDEI Sándor Erõszakolt kapcsolat 1998, kobaltkék és fehér opalin üveg, hutakész, 60 cm FIŠEROVÁ, Eva Crumbling 1998, fúvott, savazott hutaüveg, cm Dangerous Play 1998, fúvott, savazott hutakész üveg, cm Pillow 1998, fúvott, savazott hutaüveg, cm

a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója

a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója SZÉKESFEHÉRVÁRI MŰVÉSZEK TÁRSASÁGA 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VÖRÖSMARTY TÉR 8. a Székesfehérvári Művészek Társaságának 2011. évi beszámolója Ujházi Péter elnök Készítette: Vadász Imre a Társasági ügyintézője,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. január 1. óta működik Kecskemét Megyei Jogú

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

MAGYAR IPAR MÛVÉSZET HUNGARIAN APPLIED ARTS

MAGYAR IPAR MÛVÉSZET HUNGARIAN APPLIED ARTS KIÁLLÍTÁSOK MÛHELYEK Névjegy. Az MMA Iparmûvészeti és Tervezômûvészeti Tagozatának kiállítása az esztergomi Szent Adalbert Központban (Simon Károly)... 2 A nézés öröme. Molnár Edit fotómûvész kiállítása

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT. 2013. január 01. 2013. december 31 Kecskemét,2014.02.17. 1 Tartalomjegyzék 2013. 1.sz.melléklet...számviteli beszámoló 2.sz.melléklet..

Részletesebben

4: o k r n et lá M Pa

4: o k r n et lá M Pa Metro4: Palánk Metro4: Palánk A Metro4: Palánk című képzőművészeti kiállítás helyszíne a Rákóczi téri Vásárcsarnok előtti folyosó jellegű terület, melyet egyik oldalról a 4-es metró építkezései során felállított

Részletesebben

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma

November. 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriuma VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2010. NOVEMBER. 15. ÉVF. 11. SZÁM 2010. december 3-án újra Prima Primissimákat választ a VOSZ Elnöksége és a Prima Primissima Alapítvány

Részletesebben

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2014

KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2014 KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2014 20. nemzetközi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferencia és szakkiállítás 2014. november 17-19. Villányi úti Konferenciaközpont 1114

Részletesebben

Áder János Amerikában. János Áder in America. Kárpátalján járt a Világklub-delegáció. The "World Club" Delegation has Visited Transcarpatia in Ukraine

Áder János Amerikában. János Áder in America. Kárpátalján járt a Világklub-delegáció. The World Club Delegation has Visited Transcarpatia in Ukraine A PANORÁMA AJÁNLATA Áder János Amerikában Áder János magyar köztársasági elnök történelmi jelentõségû látogatást tett nemrégiben Kanada és az Amerikai Egyesült Államok magyar közösségeiben. Képes riportban

Részletesebben

magyar 2007/4 tél Volume 13 Number 4

magyar 2007/4 tél Volume 13 Number 4 magyar múzeumok 2007/4 tél HUNGARIAN MUSEUMS Volume 13 Number 4 winter 125 éve született Kodály Zoltán Zoltán Kodály Born 125 Years Ago A Kodály testvérek (balról jobbra): Zoltán (1882-1967), Pál (1886-1948)

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

A konferencián részt vett lelkészek

A konferencián részt vett lelkészek A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Sikeres III. Magyar Világtalálkozó Hatvanöt országból érkeztek vendégek a III. Magyar Világtalálkozóra, s a Budapesten és 12 településen megtartott eseménysorozaton

Részletesebben

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 25. SZÁM 2009. DECEMBER 18. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Ünnepi hangulat a Savoyai

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

SZENTENDRE 24. ÉS VIDÉKE IVAN DAN SZENTENDRÉN A SKANZEN NYOLCADIK CSODÁJA

SZENTENDRE 24. ÉS VIDÉKE IVAN DAN SZENTENDRÉN A SKANZEN NYOLCADIK CSODÁJA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HETILAP +36 26 505 120 WWW.SZEVI.HU UJSAG@SZEVI.HU ÁRA: 158 Ft SZENTENDRE ÉS VIDÉKE ALAPÍTVA 1899-BEN ÚJRAALAPÍTVA 1987-BEN MEGJELENIK PÉNTEKEN XXIV. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2010. JÚLIUS

Részletesebben

Két világrekord abelvárosi Napokon

Két világrekord abelvárosi Napokon XXIII. évf. 31. szám 2014. szeptember 16. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Ajelenlegi konténer helyett amáv forgalmi épületében alakítják ki az új ideiglenes

Részletesebben

Gyermekében él a nemzet

Gyermekében él a nemzet A PANORÁMA AJÁNLATA Világklub-vezetõnk kitüntetése Teheránban Nemrégiben dr. Latorcai János, az Országgyûlés alelnöke vezetésével parlamenti delegáció járt Iránban, ahol Varga Sinai Gizella festõmûvész,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

Hirdessen a VOSZ-Hírekben!

Hirdessen a VOSZ-Hírekben! Hirdetés Hirdessen a VOSZ-Hírekben! A VOSZ-Hírek tartalmi felépítése miatt egy rendkívül kedvezô és igen hatékony hírdetési lehetôséget kínál, mivel annak állandó rovatai (például: jogszabályfigyelô, szakmai

Részletesebben

Határtalan összefogás

Határtalan összefogás A PANORÁMA AJÁNLATA A III. Magyar Világtalálkozóra készülve Május 19-26. között Budapesten és számos más helyszínen kerül megrendezésre a III. Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata, amelyre ismét sokan

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XII. évfolyam 1. szám, 2011. március Kedves Tagtársak, Barátaink! Ki gondolta volna, hogy a múltkori Forgóban meghirdetett papírmasé program

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 1999. EURÓPAI MINÕSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Ügyvezetõ titkár (Executive Secretary): EOQ-képviselõ (EOQ Representative):

Részletesebben

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja

KISGRAFIKA. Horváth Hermina metszete, Op. 177 (2002), 120 90. Palásthy Lajos: Búcsúzunk szerkesztőnktől: dr. Soós Imre életútja KISGRAFIKA 52. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben