BIZTONSÁGI ADATLAP. irritatív. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 36/37/38

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. irritatív. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 36/37/38"

Átírás

1 A kiállítás kelte: A készítmény neve: BIZTONSÁGI ADATLAP FERROBOND GÉL Gyártó és forgalmazó cég neve: FERROKÉMIA VEGYIPARI SZÖVETKEZET Cím: 1135 Budapest, Országbíró utca 65. Telefonszám: Fax szám: Cím (központi telephely): 1135 Budapest, Országbíró utca 65. Cím (központi raktár): Budapest, Szent László utca Telefonszám: Cím (várpalotai telephely): 8100 Várpalota, Fehérvári út 22. Telefonszám: Fax szám: Sürgősségi telefon (ETTSZ): ETTSZ címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér Összetétel: Veszélyes anyag: etil-2-cianoakrilát (Xi irritatív). koncentráció tartomány: % CAS-szám: EK szám: R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 3. Veszélyesség szerinti besorolás: Xi irritatív A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat Cianoakrilát! Veszélyes! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad! Gyermekektől elzárva tartandó! 4. Elsősegélynyújtás: Szembe jutást követően: A lemosást legalább 15 percig, bő folyóvízzel végezzük, alapos öblítéssel, a szemhéjszélek széthúzásával. Haladéktalanul szakorvosi ellátást kell biztosítani. Azonban számolni kell azzal, hogy a már visszafordíthatatlanul összeragadt szemhéjak erőltetett szétválasztása mechanikus úton sérülés, illetve orvosi beavatkozás nélkül nem oldható meg. Bőrre jutást követően: Meleg szappanos vízben áztassuk az érintett bőrfelületről. Több óra elteltével a ragasztó fellazul a bőrön és a vízben kell a bőrről eltávolítani, nem a megkötött száraz bőrről.

2 A gyors, mechanikus bőrtisztítás hasznos lehet, azonban számolni kell azzal, hogy a már visszafordíthatatlanul összeragadt bőrfelületek erőltetett szétválasztása mechanikus úton sérülés nélkül nem oldható meg. Lenyelést követően: Friss levegőn helyezzük nyugalomba a sérültet, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg és azonnal hívjunk orvost. Ha a sérültt nem öntudatlan, kíséreljünk meg vizet itatni. Eszméletvesztés veszélye esetén stabil oldalfekvésben elhelyezve és rögzítve szállítsuk a mérgezettet. Ne hánytassunk! A címkét mutassuk meg az orvosnak. Vigyázat, számolni kell azzal, hogy a szájnyálkahártya egymással érintkező részei visszafordíthatatlanul összeragadhatnak és szétválasztásuk mechanikus úton sérülés, illetve orvosi beavatkozás nélkül valószínűleg nem oldható meg. Belégzése esetén: Azonnal vigyük a sérültet friss levegőre helyezzük nyugalomba, szoros ruházatát lazítsuk meg. Szükség esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. A beteget tartsuk melegen. Hívjunk orvost a helyszínre. Tájékoztatás az orvosnak: A következő szimptómák jelenhetnek meg légzési nehézségek, fejfájás, köhögés. 5. Tűzveszélyesség: Oltóanyagok: Széndioxid, poroltó vagy vízsugár. Kiterjedt tűz esetén vízsugár vagy haboltás. Veszélyes égéstermékek, égés során felszabaduló gázok: Tűzeset vagy hevítés esetén (hőbomlás miatt) veszélyes, ártalmas gázok fejlődhetnek (ciánhidrogén, szénmonoxid). Védőfelszerelés a tűzoltók részére: Mint bármilyen más vegyi anyaggal kapcsolatos tűzesetben a környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő védőöltözet és védőfelszerelés szükséges (sisak nyakvédővel. védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű), amely megakadályozza a készítmény bőrrel való érintkezését, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és füst belégzését. 6. Óvintézkedés baleset esetén: Személyi védelem: A munkavégzés, illetve a tárolás helyén megfelelő szellőztetést kell biztosítani és minden gyújtóforrást el kell távolítani. Viseljen megfelelő légzést védő eszközt. A munkavégzés után alaposan kezet kell mosni. A 8. pont alatt írtaknak megfelelő egyéni védőeszközök használata szükséges. Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Hulladék elhelyezéssel kapcsolatban lásd a 13. pontot. Elfolyás esetén: A kifolyt készítményt ilyen célra alkalmas megfelelő közömbös adszorbenssel (például homok, föld) felitatva, hatékony szellőztetés biztosítása mellett megfelelő védőfelszerelésben kell feltakarítani. Az összegyűjtött hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kezelve kell tárolni, illetve ártalmatlanítani. A tisztításhoz oldószert, valamint klórtartalmú tisztítószert nem szabad használni. 7. Kezelés és tárolás: Kezelés: A termék kezelése jól szellőztetett, hőforrástól és közvetlen napsugárzástól védett helyen történhet. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését valamint a gőzök belégzését. Legyen kéznél megfelelő légzésvédő. A tevékenység befejezésekor alapos kézmosás szükséges. 2

3 Tárolás: Eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, száraz (nedvességtől és víztől védett), hűvös, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrástól, nyílt lángtól távol, elkülönítve tárolandó. Nem tárolható egy helyen nehézfém vegyületekkel, savval és lúggal. Fagytól védeni kell. Minőségét megőrzi: 1 évig 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S 2, S 23, S 24/25, S 26, S 46 Műszaki intézkedések: A helyiségben ahol a készítménnyel munkavégzés folyik megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Munkahigiénés követelmények/munkahelyi levegőben megengedett határérték: A munkahigiénés követelmények a konkrét munkakörülmények ismeretében határozhatók meg, tekintettel az alábbiakra. A dolgozók ismerjék a készítmény egészségkárosító hatását és a felhasználásra vonatkozó, munkaegészségügyi előírásokat. Óvatos adagolással, felhasználással kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést annak bőrre, szembe jutását, gőzének belégzését, kiömlését, véletlenszerű lenyelését. A dolgozók viseljenek védőruhát, védőkesztyűt, szükség esetén védőszemüveget is. Megfelelő hatásfokú szellőztetésről kell gondoskodni. A munkahelyen a készítmény felhasználásával egyidejűleg gyújtóforrással, nyílt lánggal munkát végezni tilos! Munkavégzés közben étkezni, dohányozni nem szabad. A kiömlött készítményt azonnal fel kell takarítani és a munkahelyről - az előírásoknak megfelelően - el kell távolítani, gondoskodni kell a munkaközi és munka utáni tisztálkodás, kézmosás lehetőségéről. Egyéni védelem: Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, lenyelését, a gőzök belégzését. Légzésvédelem: Amennyiben a szellőztetés nem eléggé hatékony, megfelelő légzésvédő eszköz használata szükséges. Szemvédelem: Megfelelő védőszemüveg viselése ajánlott. Bőr- és kézvédelem: Megfelelő védőruházat és műanyag védőkesztyű ajánlott. A kesztyű anyaga nem ereszthet át és ellenállónak kall lennie. Az áteresztési időt a gyártótól be kell szerezni és azt figyelembe venni. 9. Fizika és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: gél Szín: színtelen Szag: jellegzetes Olvadáspont: nincs meghatározva Forráspont: 50 C Gyulladáspont: 85 C Öngyulladási hőmérséklet: a készítmény öngyulladásra nem hajlamos Robbanásveszély: a készítmény nem robbanásveszélyes Oldhatóság (vízben): vízben nem oldódik Viszkozitás: mpas (Brookfield) 3

4 4 10. Stabilitás és reakciókészség: Stabilitás: Normál hőmérséklet és nyomásviszonyok között a 7. pont alatti kezelési, tárolási feltételek betartása mellett stabil anyag. Elkerülendő helyzetek: A hőhatást forró felületekkel való érintkezést szikraképződést és nyílt lángot kerülni kell. Tisztításnál, takarításnál hypos víz alkalmazása tilos. Veszélyes bomlástermékek: Hidrogéncianid, széndioxid, szénmonoxid Veszélyes reakciók: Exotermikus polimerizáció. Alkoholokkal, aminokkal, savakrkal és lúgokkal reakcióba lépve irritáló gázok keletkeznek. 11. Toxikológiai adatok: Bőrrel, szemmel érintkezve irritatív hatású. Érzékenység nem ismert. 12. Ökotoxicitás: A készítményt és fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésükre a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, valamint A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet vonatkozik. A csomagolóanyag: A kiürült, veszélyes készítmény maradékot nem tartalmazó fémtubusok/flakonok kommunális hulladékként kezelhetők. A szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékekre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet. 14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés amennyiben alkalmazható): A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint nem jelölésköteles anyag. 15. Szabályozási információk: Xi irritatív A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást

5 5 S 26 S 46 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni Cianoakrilát! Veszélyes! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad! Gyermekektől elzárva tartandó! Vonatkozó törvények és rendeletek: Veszélyes anyagok, készítmények 2000 évi XXV. Kémia törvény a kémiai biztonságról 44/2000 EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól, valamint a 33/2004 (IV.26) EszCsM és 73/2004 (VII.11.) EszCsM rendeletek 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Veszélyes hulladékok évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Munkavédelem évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2/2001. (I.17.) kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Környezetvédelem 21/2000. (II.16.) Kormány rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Tűzvédelem 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 16. Egyéb: Felhasználási terület: Fémek, üveg, néhány kemény műanyag, kaucsuk, gumiféleségek, porcelán, keményfa ragasztása. Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentációk, a készítmény összetétele, és az alapanyag gyártók által készített biztonsági adatlapok alapján készült, A megadott információk a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg, tartalmazzák a termékkel kapcsolatos biztonságtechnikai adatokat és tudnivalókat. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról. Dátum: Budapest,

BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK

BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK Kiadás dátuma (1. változat): 2013.05.15. Felülvizsgálat és nyomtatás időpontja: 2013.05.15. 1. A készítmény neve OIL! Nyári szélvédő ablakmosó folyadék Termékkód: 2 liter: 599 988 590 0176 5 liter: 599

Részletesebben

RAID csótány- és hangyairtó aeroszol

RAID csótány- és hangyairtó aeroszol 1/7oldal 1. Készítmény neve RAID csótány- és hangyairtó aeroszol Gyártó cég neve: S.C.Johnson Europlant BV Cím: Mijdrecht, Hollandia Telefon/Fax: - Importáló és forgalmazó cég neve: Cím: 1124 Budapest,

Részletesebben

Autan szúnyogriasztó stift

Autan szúnyogriasztó stift 1/7. oldal Autan szúnyogriasztó stift 1. A készítmény neve: Autan szúnyogriasztó stift Gyártó cég neve: Cím: Telefon/Fax: Bayer Pharma Ljubjana, Szlovénia Forgalmazó/Importáló cég neve: S.C.Johnson Kft.

Részletesebben

Raid Max légy és szúnyogírtó aeroszol

Raid Max légy és szúnyogírtó aeroszol Verziószám: 1.0 1/8 oldal Dátum: 2001.03.25 BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes készítményhez A kiállítás kelte: 2001. 03. 25. 1. A készítmény neve: Raid Max légy és szúnyogírtó aeroszol Gyártó cég neve: Cím:

Részletesebben

BRISE marine légfrissítő aeroszol

BRISE marine légfrissítő aeroszol 1/6. oldal BRISE marine légfrissítő aeroszol 1. A készítmény neve: BRISE marine légfrissítő aeroszol Gyártó cég neve: S.C. Johnson Europlan BV Cím: Mijdrecht, Holland Telefon/Fax: Forgalmazó/Importáló

Részletesebben

BRISE One Touch zöld alma aeroszol

BRISE One Touch zöld alma aeroszol 1/7. oldal BRISE One Touch zöld alma aeroszol 1. A készítmény neve: BRISE One Touch zöld alma aeroszol Gyártó cég neve: Cím: S.C. Johnson Thaiföld Forgalmazó/Importáló cég neve: S.C.Johnson Kft. Cím: 1124

Részletesebben

Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol

Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol 1/7. oldal Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol Gyártó cég neve: Bayer S.P.A. Cím: Milano, Olaszország Telefon/Fax: Forgalmazó/Importáló cég neve:

Részletesebben

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N)

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N) 1/7. oldal RAID hangyaírtó csalétek (abamectin) 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: Raid hangyaírtó csalétek (abamectin) Azonosítási szám: 661212/001 1.2. A készítmény felhasználása: insekticid

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Azonosítási szám: D0181772. Via Riviera Matteotti,12 I-30034 Mira (Venice), Italy Tel: +39 041 5629 223 Fax: +39 041 424 012

Azonosítási szám: D0181772. Via Riviera Matteotti,12 I-30034 Mira (Venice), Italy Tel: +39 041 5629 223 Fax: +39 041 424 012 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Finish Shine+Dry gépi öblítőszer A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállalkozás azonosítása: Gyártó cég neve,

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 1/7. oldal Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1. A készítmény neve: Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol Azonosítási

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 S.C. Johnson Kft. Kiállítás kelte: 2007. március 26. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 27. Tel: 361 224 84 00 Fax: 361 224 84 05 1/8. oldal Johnson OFF rovarriasztó aeroszol

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító Oldal: 1/7 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Leírás: Ipari olaj, kőolaj szénhidrogén CAS szám: Veszélyes összetevők: nem tartalmaz veszélyes összetevőket

Leírás: Ipari olaj, kőolaj szénhidrogén CAS szám: Veszélyes összetevők: nem tartalmaz veszélyes összetevőket Biztonsági Adatlap 1. Vegyi termék és vállalati információ A készítmény neve: Mastercool vákuumszivattyú kenőolaj Gyártó cég neve: Mastercool Cím: Europark Noord 14 B, 9100 Sint Niklaas Belgium Tel: (+32)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben