BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP OIL! NYÁRI SZÉLVÉDŐ ABLAKMOSÓ FOLYADÉK"

Átírás

1 Kiadás dátuma (1. változat): Felülvizsgálat és nyomtatás időpontja: A készítmény neve OIL! Nyári szélvédő ablakmosó folyadék Termékkód: 2 liter: liter: Gyártó cég neve: KEMOBIL Vegyipari Termelő és Értékesítő Zrt. Cím: 2890 Tata, Agostyáni út 81. Telefon: (06 34) Fax: (06 34) Forgalmazó cég neve: Energy-Zol Kft. Cím: 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi u Telefon: (06 24) Fax: (06 24) Importáló cég: - 2. Az összetételben szereplő veszélyes anyagok Alifás alkohol (F,Xn, R: 11,20,22,36,37, S:2, 7,16,) max. 5 % ( CAS-szám: ) Az összetételben szereplő egyéb vegyi anyagok nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagoknak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött a készítmény osztályba sorolásánál és a veszélyjelzés megállapításánál figyelembe kell venni őket. 3. Veszélyesség szerinti besorolás A készítmény a 2002 évi LVIII törvénnyel módosított 2000 évi XXV. Törvény a Kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII.27) EüM rendeletben (A Veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) foglalt csoportok egyikébe sem sorolható, ezért veszélyjelzés (szimbólum) nem állapítható meg. Oldal: 1 / 7

2 4. Elsősegélynyújtás Orvosi beavatkozás során fel kell hívni az orvos figyelmét arra, hogy a készítmény etilalkoholt tartalmaz. Belégzést követően: Rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni és óvni kell a lehűléstől. Légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal orvost kell hívni. Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházatot el kell távolítani, majd az érintett bőrfelületet bő folyóvízzel, szappannal le kell mosni. Bőrirritáció kialakulása esetén haladéktalanul szakorvoshoz kell fordulni. Szembe jutást követően: A készítményt azonnal - legalább 15 percig tartó, a szemhéjszélek széthúzása mellett, bő folyóvízzel végzett - alapos öblítéssel kell eltávolítani. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni. Lenyelést követően: A sérültet nyugalomba kell helyezni. Az eszméletén lévő sérülttel óvatosan 2-4 csészényi vizet itatni és orvosi ellátásáról gondoskodni kell. 5. Tűzveszélyesség Nem tűzveszélyes (jelzése: E ) 5.1. Oltóanyagok: Általában víz, száraz oltószer, oltóhab vagy poroltó használható Tűzoltáshoz szükséges, különleges védőfelszerelés: A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően Égési (hőbomlási) termékek: szénmonoxid, széndioxid. 6. Óvintézkedés baleset esetén 6.1. Személyi védelem: A sérültet a 4. pont alatt leírtaknak megfelelően elsősegélyben kell részesíteni és szükség esetén orvosi ellátást kell biztosítani. Megfelelő egyéni védőeszközök használata baleset bekövetkezésekor különösen fontos Kiömlés, szivárgás esetén: A kiszivárgott vagy kiömlött készítményt megfelelő abszorbenssel (homok, föld) kell felitatni. A szennyezett területet vízzel lehet felmosni Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Oldal: 2 / 7

3 7. Kezelés és tárolás 7.1. Kezelés: Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, permetének belégzését, véletlen lenyelését Tárolás: Szorosan lezárt, száraz, hűvös, jól szellőzött helyen. 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S 1/2 S 24/25 S 26 S 28 S 45 meg kell Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét mutatni Munkahigiénés követelmények/ Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A 13/2002 (XI.28.) ESzCsM-FMM rendelettel módosított 25/2000 (IX.30.) EüM- SzCsM együttes rendelet 1.sz melléklete szerint határértékkel nem szabályozott készítmény. A felhasználásra vonatkozó munkaegészségügyi előírások: A dolgozók ismerjék a készítmény felhasználásra vonatkozó munkaegészségügyi előírásokat. A felhasználáshoz a helyiség hatékony légcseréje biztosítandó. Szennyezett ruházatban munkát végezni tilos! A munkatérben étkezni élelmiszert tárolni, dohányozni nem szabad. A munkatérben hideg-meleg folyóvizes, szappanos kézmosási lehetőség biztosítása szükséges Egyéni védelem: Kerülni kell a készítmény kifröccsenését, kiömlését, bőrre, szembe jutását, lenyelését, a gőz/permet belégzését. A rendszeres felhasználás helyén munkaközi és munka utáni tisztálkodási lehetőség biztosítása ajánlott. Légzésvédelem: Permetezéses felhasználás esetén megfelelő, hatékony szellőztetés. Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyű használata szükséges. Szemvédelem: Megfelelő védőszemüveg/arcvédő szükséges, ha a készítmény véletlenül szembe juthat. Bőr- (és test) védelem: Megfelelő védőruházat viselése ajánlott, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. Oldal: 3 / 7

4 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Fizikai állapot: - halmazállapot: folyadék - szín: Tiszta átlátszó-kék színű - szag: jellegzetes 9.2. ph-érték (20 0 -on): Forráspont: C 9.4. Gyulladáspont: nem jellemző 9.5. Sűrűség (20 C): 0,950-1, Vízoldékonyság: vízben korlátlanul oldódik 9.7. Viszkozítás: nem jellemző 10. Stabilitás és reakciókészség Kémiai stabilitás: A szokásos hőmérséklet- és nyomásviszonyok között, a 7. pont alatti kezelési és tárolási feltételek betartása mellett stabil anyag (lásd még a 7.2. pont alatti feltételeket is) Elkerülendő körülmények: nem ismert Veszélyes bomlástermékek: Hő hatásra szénmonoxid, széndioxid 11. Toxikológiai adatok Mérgező hatás szájon keresztül: Véletlenszerűen lenyelt készítmény émelygést, hányást, fejfájást, szédülést, izgató hatást a gyomor-bél rendszerben válthat ki. Mérgező hatás szembe jutva:a szembe jutott anyag irritációt okozhat Mérgező hatás bőrrel érintkezve: Irritáció kialakulása lehetséges. Mérgező hatás belélegezve: gőzök belégzése légúti irritációt okozhatnak. 12. Ökotoxicitás Mobilitás és bioakkumulációs potenciál: nem ismert Lebomlás: nem ismert Toxicitás vizi szervezetekre:tilos a készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni. Oldal: 4 / 7

5 13. Hulladék kezelés,ártalmatlanítás A termék: maradékainak kezelésére a 98/2001(VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók A csomagoló anyag: Kezelése és ártalmatlanítása a készítményre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.lásd még a 6.2 és a 6.3. pont alatt is, 14. Szállításra vonatkozó előírások ( a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály,sorszám,betűszerinti besorolás és megnevezés,amennyiben alkalmazható) A veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint: nem veszélyes áru és nem jelölésköteles 15. Szabályozási információk Felhasználási terület: Szélvédő ablakmosó folyadék Felhasználók köre: foglalkozásszerű és lakossági A biztonsági adatlap a 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet előírásai szerint készült. A készítmény fontosabb (veszélyes) összetevői, mint az EINECS jegyzékben közreadott anyagok, régi veszélyes anyagnak tekintendők. A népjóléti miniszter 8011/1997.(NK.18.) NM tájékoztatója szerint az etil-alkohol B jegyzékszámon bejelentettnek tekintett veszélyes anyag, illetve komponens. A készítmény az EU 67/548/EEC Irányelvben és az egyéb vonatkozó irányelvekben foglaltaknak megfelelően jelölésköteles, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló, a évi XXV Törvény a Kémiai Biztonságról 3. -a alapján meghatározott osztályba sorolható, veszélyesség szerint osztályozható. A készítmény nem bejelentés köteles, mert a 2002 évi LVIII törvénnyel módosított évi XXV Törvény a Kémiai Biztonságról 3. -a alapján meghatározott osztályba nem sorolható, veszélyesség szerint nem osztályozható. A termékkel (készítménnyel) végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok, hivatalos közlemények vagy tájékoztatók fontosak: Oldal: 5 / 7

6 15.1. Veszélyesség: A 2002 évi LVIII törvénnyel módosított évi XXV Törvény a Kémiai Biztonságról és A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet valamint a 8011/1997.(NK.18.) NM tájékoztató a bejelentettnek tekintett régi veszélyes anyagokról és az országos tisztifőorvos közleménye a 8011/1997. (NK.18.) NM tájékoztatóban szereplő veszélyes anyagok osztályozásáról, a kockázatokra és biztonságos használatra utaló egységes jelölésről Munkavédelem: Az évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek Minősített mérgező hatású anyagok: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 888/1995. számú OTH Közleménye és annak kiegészítései Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 13/2002 (XI.28.) ESzCsM- FMM rendelettel módosított 25/2000 EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról 1. sz. melléklet Tűzvédelem: A 35/1996.(XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról Szállítás: A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet Hulladékok: A 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001 (VII.18. ) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéről Vízszennyezés: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezésben, valamint a 33/1993. (XII.23) KTM rendeletben, közcsatornába bocsátás esetén a 204/2002 (X.26) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie Csomagolás: A 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet egyes veszélyes anyagok csomagolásának gyermekek számára biztonságos zárással és tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel történő ellátásáról Biológiai bonthatóság: 6/2001 (II.28.) KöM rendelet a mosó és tisztítószerek felületaktív anyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól 16. Egyéb Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (a gyártó rendelkezésére álló adatok) alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2002 évi LVIII törvénnyel módosított évi XXV Törvény a Kémiai Biztonságról és A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes Oldal: 6 / 7

7 szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról. Oldal: 7 / 7

Raid Max légy és szúnyogírtó aeroszol

Raid Max légy és szúnyogírtó aeroszol Verziószám: 1.0 1/8 oldal Dátum: 2001.03.25 BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes készítményhez A kiállítás kelte: 2001. 03. 25. 1. A készítmény neve: Raid Max légy és szúnyogírtó aeroszol Gyártó cég neve: Cím:

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése SECARED KE Verzió:2. Oldal: 1/5 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása SECARED KE Redukáló adalék 1.2. A készítmény felhasználása SCR (szelektív katalitikus

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése Brigéciol D-3 Oldal: 1/6 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása BRIGÉCIOL D-3 emulziós zsírtalanító 1.2. A készítmény felhasználása Alkalmazható: gépjármű alváz,

Részletesebben

Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol

Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol 1/7. oldal Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol Gyártó cég neve: Bayer S.P.A. Cím: Milano, Olaszország Telefon/Fax: Forgalmazó/Importáló cég neve:

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító Oldal: 1/7 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Bradoclean felületfertőtlenítő koncentrátum felületfertőtlenítő koncentrátum

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat 1.1. Termékazonosító Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat Azonosítási szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Temékazonosító:

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC 1/7 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC

Részletesebben

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: OXOL-50 SZILIKONOLAJ REACH regisztrációs szám: - előregisztrált, várható regisztrálási idő: ld.3.pont 1.1. Felhasználás:

Részletesebben