Oldal: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP az EGK 91/155/EWG irányelve szerint Kinyomtatva: 2002/12/04 Átdolgozva: 2000/02/08

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oldal: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP az EGK 91/155/EWG irányelve szerint 265300 Kinyomtatva: 2002/12/04 Átdolgozva: 2000/02/08"

Átírás

1 Oldal: A készítmény és a gyártó/szállító azonosító adatai: A termékre vonatkozó adatok Kereskedelmi megnevezés: StoSilent Vlies Cikkszám: 0913 Gyártó/szállító: Sto AG Ehrenbachstraße 1 D Stühlingen Telefon : (49) Telefax : (49) Felvilágosítás: Abteilung VIQ Qualitätssicherung Telefon : (49) vagy (49) Felvilágosítás sürgős esetben: Telefon : (49) Forgalmazó/importáló: Sto Építőanyag Kft, H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 17.; Telefon.: (+36) ; Telefax: (+36) Összetétel Kémiai jellemzés Leírás: Üvegfátyol 03. Veszélyesség szerinti besorolás Veszély megjelölése: Nem megjelölésköteles Osztályozási rendszer : A készítmények osztályozása a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletnek megfelelő, kiegészítve azonban a szakirodalom és a gyártó cég adataival, 04. Elsősegélynyújtás Általános tudnivalók: Bőrrel történő érintkezés esetén: Azonnal le kell mosni vízzel és szappannal, és alaposan le kell öblíteni. 05. Tűzveszélyesség Megfelelő oltóanyagok: Hab, széndioxid, száraz oltóanyag, vízköd vízpermet-sugár. Az anyag, az anyag égéstermékei vagy a keletkező gázok okozta rendkívüli veszélyek: Égés esetén a következő anyagok szabadulhatnak fel: Nitrogénmonoxid (NOx) Szénmonoxid (CO) Különleges védőfelszerelés: A környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell viselni.

2 Oldal: 2 További adatok: Tűz után a tekercseket hosszabb idig megfigyelés alatt kell tartani. 06. Óvintézkedés baleset esetén: Személyi óvintézkedések: Be kell tartani az óvó rendszabályokat (lásd: 7. és 8. fejezet). Környezetvédelmi intézkedések: A megtisztításhoz/felszedéshez szükséges eljárások: 07. Kezelés és tárolás Kezelés: A biztonságos kezelésre vonatkozó utasítások: Mivel a kötőanyag nyersanyaga térhálósító komponensként formaldehidet tartalmaz, a formaldehid a végtermékben is kimutatható elemzéssel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy adott esetben, különösen nagy nedvesség esetén nyomokban formaldehid hasadhat le. A tűz és robbanás elleni védelemre vonatkozó utasítások: A gyújtóforrásokat távol kell tartani dohányozni tilos. Tárolás: Követelmények a raktárhelyiségekkel és a tároló edényekkel szemben: A raktárhelyiségekben megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Együtt-tárolási szabályok: Nem szükségesek. További raktározási feltételek: Óvni kell a hőtől és közvetlen napsugárzástól. Száraz helyen kell tárolni. Raktározási osztály: Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei Kiegészítő utasítások a műszaki berendezések kialakításához: A formaldehid szagküszöbe 0,05 ppm felett található. Összetevők a munkahelyre vonatkozó, ellenőrzendő határértékekkel: CAS-szám Az anyag megnevezése Mód Érték Egység Kiegészítő utasítások: Alapként a gyártáskor érvényes listák szolgáltak. Személyi/egyéni védőfelszerelés: Általános óvó és higiéniai rendszabályok: Be kell tartani a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános előírásokat. Munkaszünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni. Légzőszervek védelme: Megnövekedett lebegő rost- és porszennyezés esetén P1 vagy P2 légzésvédőmaszk viselete ajánlott. Kézvédelem: Védőkesztyű A bőrrel és a nyálkahártyával történő érintkezést kerülni kell. Kézmosás után a bőr elvesztett zsiradékát zsírt tartalmazó bőrápoló krémmel kell pótolni.

3 Oldal: 3 Szemvédelem: Nagy lebegő rost- vagy porképződés esetén porvédő szemüveget kell viselni. Testvédelem: Védőruha. Bőrfelülettel történő érintkezés után a bőrt alaposan le kell mosni és be kell krémezni. 09. Fizikai és kémiai tulajdonságok Megjelenés Forma: szilárd Szín: termékmegjelölés szerint Szag: szagtalan Állapotváltozás Érték/tartomány Egység Módszer Olvadáspont/Olvadási tartomány: 680 C (a C-üveg lágyulási területe) 800 C (az E-üveg lágyulási területe) Forráspont / forrási tartomány: Nincs meghatározva Lobbanáspont: Nem alkalmazható Öngyulladás: A termék nem öngyulladó. Robbanásveszély: A termék nem robbanásveszélyes. Sűrűség: Oldhatóság / keverhetőség vízzel: Nem oldható 0,125 g/cm3 10. Stabilitás és reakció-készség Hőbomlás / elkerülendő körülmények: A tárolási és kezelési előírások betartása mellett stabil. (lásd 7. fejezet. Kerülendő anyagok: Rendeltetésszerű használat esetén nincsenek. Veszélyes bomlástermékek: Csekély mennyiségű formaldehid lehasadása lehetséges. 11. Toxikológiai adatok Akut toxicitás: Elsődleges izgató hatás: A bőrön: Nincs izgató hatás. A szemen: Nincs izgató hatás. Érzékenység: Túlérzékenységet okozó hatás nem ismeretes.

4 Oldal: 4 Tapasztalat embereken: Azoknál a feldolgozóknál akik először dolgoznak üvegszállal, bőrirritáció léphet fel. Ez a reakció nem a test belső reakciója, ezért nem allergiás reakció. Amint a szállal történő érintkezés megszűnik, az irritáció elmúlik. Ismételt vizsgálatok bizonyították, hogy az üvegszál az egészségre ártalmatlan. Kiegészítő toxikológiai adatok: A termék a készítményekre vonatkozó EG általános besorolási irányelvek számítási eljárásának legutolsó megszövegezése szerint nem megjelölésköteles. 12. Ökotoxicitás További ökológiai adatok: Általános adatok: A terméket nem szabad a csatorna-rendszerbe juttatni. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlap 15. pontja szerinti vízveszélyeztetési osztályt. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Termék: Ajánlás: Megszilárdulás után szükséges műszaki előírások betartása mellett és a hulladékkezelővel valamint az illetékes hatóságokkkal történt egyeztetés után a háztartási hulladékkal együtt lehet eltávolítani. Európai hulladékkatalógus 10 TERMIKUS FOLYATAOKBÓL ADÓDÓ HULLADÉKOK üveg és üvegkészítmények álőállításából adódó hulladékok üvegszál hulladékok Hulladékkód az ÖNORM S 2100/2101 szerint: ásványi rost hulladékok. Hulladékkód a 16/2001 (VII.18.) KöM rend. szerint: Tisztítatlan göngyölegek: Ajánlás: A göngyöleg-rendelet szerint kell kezelni. A hulladéklerakó helyek címei a képviseleteken beszerezhetők. Hulladékkód a 16/2001 (VII.18.) KöM rend. szerint: EWC (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok) 14. Szállításra vonatkozó előírások Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (határátlépő/belföldi): ADR/RID-GGVS/E osztály: Tengeri szállítás IMDG/GGVSee: IMDG/GGVSee-osztály: Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR: ICAO/IATA-osztály:

5 Oldal: Szabályozási információk EWG-irányelvek, ill. 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerinti megjelölés: Nem megjelölés-köteles. Nemzeti előírások: Osztályozás VbF szerint: - Műszaki útmutató, levegő Osztály Részarány %-ban I O Vízveszélyeztetési osztály: WGK 0 (saját besorolás): általában nem veszélyezteti a vizeket. Általában nem veszélyezteti a vizeket. Önbesorolás Termékkód festékekre és lakkokra / GIS-KÓD: 16. Egyéb: Ennek a biztonsági adatlapnak az adatai ismereteink jelenlegi állásának felelnek meg, és kielégítik a vonatkozó hazai jogszabályok, valamint az EU irányelvek előírásait. A felhasználás mindenkori munkakörülményeit azonban nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a munkavégzés során az előírások betartásáért a felhasználó felel. Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő adatok kizárólag termékünk biztonsági követelményeit írják le, nem mérvadók a termék egyéb tulajdonságai tekintetében. Az adatlapot kiállító szerv: Abteilung VIQR / Sto AG Stühlingen Kapcsolattartó partner: festék, vakolat: Frau Volz Telefon : (49) műgyantabevonatok: Herr Dr. Hammerschmitt Telefon : (49) vagy Frau Nowotny Telefon : (49)

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: ENEDUR 2K Acryl ärter 25 lang Cikkszám: 12780 Anyag/készítmény használata

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK)

EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK) EU BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK) Átdolgozva: 2011.01.03 1. Az anyag/ készítmény és a gyártó/importáló (felhasználó) azonosítása 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Szilikonzsír

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. A nyomtatás kelte 24.08.2010 Felülvizsgálat 23.08.2010

Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. A nyomtatás kelte 24.08.2010 Felülvizsgálat 23.08.2010 oldalszám: 1/5 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: era AM 99 Anyag/készítmény használata Tisztítószer Gyártó/szállító: eraeus

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007 oldalszám: 1/6 * 1 A készítmény neve A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Aktiválószer fogászati mintázó anyaghoz Gyártó/szállító: eraeus Kulzer Gmb Grüner Weg 11, D-63450 anau Tel.:

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N)

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N) 1/7. oldal RAID hangyaírtó csalétek (abamectin) 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: Raid hangyaírtó csalétek (abamectin) Azonosítási szám: 661212/001 1.2. A készítmény felhasználása: insekticid

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

2.1.2 Veszélyes alkotóelemek CAS Megnevezés R-S Betüjel 1 Polyurethandimethacrylat 10 25% 2

2.1.2 Veszélyes alkotóelemek CAS Megnevezés R-S Betüjel 1 Polyurethandimethacrylat 10 25% 2 Crown Resin Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Crown Resin ideiglenes koronaanyag Cikkszám 24-23206, 23216, 23212 1.2 Gyártó adatai 1.2.1. Név Kentzler-Kaschner Dental

Részletesebben

Interflon Fin Clean All

Interflon Fin Clean All Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Interflon Fin Clean All 1. Az anyag/előállítás valamint a cég/vállalat azonosítása - A termékkel kapcsolatos anyagok: - Anyag/készítmény használata: Víz-alapú

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet szerint. Terméknév: Classic-3, Classic-5, Classic-6

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet szerint. Terméknév: Classic-3, Classic-5, Classic-6 Honosítás kelte: 2013. 07. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Classic-3, Classic-5, Classic-6 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 2012. április 30. Oldal: 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: általános lefolyó tisztítószer Az anyag kémiai megnevezése/a készítmény

Részletesebben

1. Az anyagra / készítményre és a cégre vonatkozó információk. 2. Veszélyesség szerinti besorolás / egyéb veszélyek

1. Az anyagra / készítményre és a cégre vonatkozó információk. 2. Veszélyesség szerinti besorolás / egyéb veszélyek BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyagra / készítményre és a cégre vonatkozó információk A termék neve: Pemco LongLife SAE 5W-30 API SM/CF A termék típusa: folyadék Felhasználás: Autóipar Gyártó/szállító: SCT-Lubricants

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 01. 27. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 01. 26.

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 01. 27. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 01. 26. Oldal: 1 / 6 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója - 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása - Kereskedelmi megnevezés: KROON OIL Ball Bearing grease - Moped 91 kódszám: 503009-1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A biztonsági adatlap elkészítésének napját: 20.08.2014 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben