1. Mikor történtek a következ! események? 2. Párosítsa össze a szerz!ket a m"címekkel! Széchenyi: Hitel. Wesselényi: Balítéletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Mikor történtek a következ! események? 2. Párosítsa össze a szerz!ket a m"címekkel! Széchenyi: Hitel. Wesselényi: Balítéletek"

Átírás

1 1. Mikor történtek a következ! események? Felvidéki kolerafelkelés Wesselényi-per 1835 Védegylet megalapítása 1844 Konzervatív Párt megalakulása Ellenzéki Párt megalakulása 1847!" Oktrojált alkotmány kiadása Párosítsa össze a szerz!ket a m"címekkel! Széchenyi: Hitel Wesselényi: Balítéletek Kölcsey: A szatmári adózó nép állapotáról Pulszky: Életem és korom Kossuth: Politikai programtöredékek 3. Mit tud a következ! személyekr!l? Fels!büki Nagy Pál - A Magyar nyelv ügyének híve Lovassy László - Az országgy!lési ifjak vezére Metternich - államkancellár Horváth Mihály - történész!" Jelasics - horvát bán 4. Ismertesse a Stádium 12 pontját és a március 15-ei 12 pontot! Vesse össze a programpontokat! Stádium 12 pontja: 1.Hitel 2. Avicitas eltörlése 3. Fiscalitas eltörlése 4. Jus proprietatis (birtokszerzés joga) 5. Törvény el!tti egyformaság 6. Törvényes pártvéd 7. A házipénztár s az országgy"lés költségei a nemeseket terhelik 8. Infrastruktúra fejlesztése 9. Monopóliumok, céhek megszüntetése 10. Magyar hivatalos nyelvvé tétele 11. Helytartó Tanács általi kormányzás 12. Nyilvánosság 12 pont: 1. sajtó szabadsága, cenzúra eltörlése 2. Felel!s minisztérium Buda-Pesten 3. Évenkénti országgy"lés Pesten 4. Törvény el!tti egyenl!ség 5. Nemzeti!rsereg 6. Közös teherviselés 7. Urbéri viszonyok megszüntetése 8. Esküdtszék, képviselet egyenl!ség alapján 9. Nemzeti Bank 10. Katonaság esküdjék fel az alkotmányra, magyar katonákat ne vigyenek külföldre 11. Politikai foglyok szabadon bocsátása 12. Unió Erdéllyel A Stádium 12 pontja a gazdasági reformokra koncentrál, nem foglalkozik közjogi viszonyokkal. A 12 pont az ország státuszát határozza meg, az aktuális forradalmi helyzet kívánságait tolmácsolja.

2 2. Párosítsa össze a szerz!ket a m"címekkel! Széchenyi: 1. Mikor történtek a következ! események? Felvidéki kolerafelkelés Wesselényi: Kölcsey: Pulszky: Kossuth: Wesselényi-per Védegylet megalapítása Konzervatív Párt megalakulása Ellenzéki Párt megalakulása!" Oktrojált alkotmány kiadása Politikai programtöredékek, Hitel Életem és korom, Balítéletek, A szatmári adózó nép állapotáról 3. Mit tud a következ! személyekr!l?. 4. Ismertesse a Stádium 12 pontját és a március 15-ei 12 pontot! Vesse össze a programpontokat!!" Fels!büki Nagy Pál!" Lovassy László!" Metternich!" Horváth Mihály!" Jelasics

3 5. Sorolja fel 2-2 képvisel!jét a felsorolt reformkori politikai csoportosulásoknak! Konzervatívok: Apponyi György, Dessewffy Aurél Nemesi ellenzék: Deák Ferenc, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos Centralisták: Eötvös József, Szalay László, Trefort Ágost, Csengery Antal!" Radikálisok: Pet!fi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi János 6. Melyik reformországgy"lésen történtek a következ! események? Örökváltság ügyének bukása Háziadó bevezetése-1847: Magyar Tudományos Akadémia felállításának megszavazása 1825 MTA megalapitása Önkéntes örökváltság törvénybe iktatása,ipari üzemek alapításának engedélyezése /40:!" Magyar hivatalos nyelvvé tétele Kossuth Lajossal kapcsolatos kérdések következnek. a. Mikor és hol született és halt meg? 1802, Monok Torino b. Ismertesse röviden politikai programjának f"bb pontjait! kötelez" örökváltság, közteherviselés, népképviselet, polgári tulajdon és jogegyenl"ség, önálló nemzeti ipar c. Soroljon fel hármat a Kossuth szerkesztette lapokból! Törvényhatósági Tudósítások, Országgy!lési Tudósítások, Pesti Hírlap 8. Müvészeti kérdések a. Ki készített szobrot Kölcsey Ferencr"l? Ferenczy István b. Ki dolgozta fel V. László-Hunyadi László történetét irodalomban, festészetben, zenében? (min. 3 példát említsen) Vörösmarty Mihály, Arany János, Erkel Ferenc, Madarász Viktor c. Említsen 2 híres építészt a reformkorból! Hild József, Pollack Mihály

4 6. Melyik reformországgy"lésen történtek a következ! események?!" Örökváltság ügyének bukása -!" Háziadó bevezetése-!" Magyar Tudományos Akadémia felállításának megszavazása!" Önkéntes örökváltság törvénybe iktatása,ipari üzemek alapításának engedélyezése - 5. Sorolja fel 2-2 képvisel!jét a felsorolt reformkori politikai csoportosulásoknak!!" Konzervatívok:!" Nemesi ellenzék:!" Centralisták:!" Radikálisok:!" Magyar hivatalos nyelvvé tétele 8. Müvészeti kérdések: 7. Kossuth Lajossal kapcsolatos kérdések: a. Ki készített szobrot Kölcsey Ferencr"l? b. Ki dolgozta fel V. László-Hunyadi László történetét irodalomban, festészetben, zenében? (min. 3 példát említsen) c. Említsen 2 híres építészt a reformkorból! a. Mikor és hol született és halt meg? b. Ismertesse röviden politikai programjának f"bb pontjait! c. Soroljon fel hármat a Kossuth szerkesztette lapokból! Nemzeti Muzeum Esztergomi Bazilika

5 9. Ki volt az els! felel!s magyar kormány? 10. Állítsa id!rendbe a szabadságharc csatáit! Miniszterelnöke: Batthyány Lajos Igazságügy minisztere: Deák Ferenc Belügyminisztere: Szemere Bertalan Vallás- és közoktatásügyi minisztere: Eötvös József Földm!velés- és ipari minisztere: Fénzügyminisztere: Közmunkaügyi minisztere: Hadügyminisztere: Klauzál Gábor Kossuth Lajos Széchenyi István Mészáros Lázár A 2. kormány miniszterelnöke: Szemere Bertalan, Soroljon fel még két minisztert ebb!l a kormányból: Batthyány Kázmér, Csányi László, Vukovits Seb!, Horváth Mihály 1. Pákozd, 2. Schwechát 3. Mór 4. Branyiszkó 5. piski csata 6. Hatvan 7. Tápióbicske 8. Isaszeg 9. Vác 10.Nagysalló 11.Komárom 12.Segesvár 11. Vegyes kérdések a. Soroljon fel min. 5. magyar tábornokot a szabadságharcból! Móga, Görgey, Dembinszky, Damjanich, Bem, Perczel Mór, Klapka b. Sorolj fel min. 3 osztrák tábornokot! Winischgratz, Schlick, Puchner, Urban,Hentzi c. Ki volt az erdélyi magyar hadtest parancsnoka? Hol t!nt ki korábban hadvezéri képességeivel? Ki írt róla verset? Bem, lengyel szabadságharc (Osztrelonka), Pet"fi Sándor 12. Ismertesse Görgey Artúr katonai és politikai pályafutását a szabadságharc idején! Zichy Ödön kivégzésével t!nik fel, Móga helyett decemberben kinevezik f"vezérnek, jan-febr felvidéki hadjárat, megtagadja az engedelmességet Dembinskynek, Dunántúl védelme 1849 nyara, tejhatalmú vezet" lesz aug-ban, fegyverletétel az oroszok el"tt. d. Melyik er"dítmény állt legtovább ellen az osztrákoknak, ki volt a parancsnoka?

6 10. Állítsa id!rendbe a szabadságharc csatáit! Pákozd, Mór,Tápióbicske Schwechát, piski csata, Segesvár Branyiszkó, Isaszeg, Vác, Komárom Hatvan, Nagysalló 9. Ki volt az els! felel!s magyar kormány? Miniszterelnöke: Igazságügy: minisztere: Belügyminisztere: Vallás- és közoktatásügyi minisztere: Földm!velés- és ipari minisztere: Fénzügyminisztere: Közmunkaügyi minisztere: Hadügyminisztere: A 2. kormány miniszterelnöke: Soroljon fel még két minisztert ebb!l a kormányból: 12. Ismertesse Görgey Artúr katonai és politikai pályafutását a szabadságharc idején! 11.Vegyes kérdések: a. Soroljon fel min. 5. magyar tábornokot a szabadságharcból! b. Sorolj fel min. 3 osztrák tábornokot! c. Ki volt az erdélyi magyar hadtest parancsnoka? Hol t!nt ki korábban hadvezéri képességeivel? Ki írt róla verset? d. Melyik er"dítmény állt legtovább ellen az osztrákoknak, ki volt a parancsnoka?

7 13. Soroljon fel min. 5 irodalmi m"vet, amely a reformkori közállapotokról tudósít, esetlegesen bírálja azokat! Arany János: Az elveszett alkotmány Vörösmarty Mihály: Országháza Keser! pohár, Az emberek Eötvös József: A falu jegyz"je, Magyarország 1514-ben Kölcsey Ferenc: Mohács, Nemzeti hagyományok 14. Kit!l származik a következ! idézet? Vázolja fel e kijelentés gazdasági-társadalmi hátterét! "A magyar birtokos szegényebb, mint birtokaihoz képest lennie kellene." Széchenyi István: Hitel - A nemesség a magyarországi feudális berendezkedés miatt nem tudja korszer!síteni birtokait, mivel nem kap rá hitelt (fiscalitas és avicitas törvénye nem biztosítja a birtok zálogképességét). - Mivel nem korszer! a termelés nem tud versenyképes lenni az európai piacon. - A robot és a majorsági földek növelése nem hozza meg a kívánt termésnövekedést, a birtokszerkezet struktúráját is át kellene alakítani. 15. Kit!l származnak az alábbi idézetek? "Jelszavaink valának: haza és haladás" - Kölcsey "Magyarország - volt, én azt szeretném hinni: lesz!" - Széchenyi "Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás." Kossuth "Nincs az az ember, nincs az a hatalom, ki a népt"l a szabad földet elvegye. És ez az alapja a honszabadságnak." - Vasváry 16. Ismertesse a reformkori országgy"lés menetét! Alsó és fels"táblából áll, a fels"tábla tagjai az arisztokrácia, f"papság soraiból kerülnek ki (elnöke: nádor), ha személyesen nem vesznek részt az ülésen, akkor követet küldenek maguk helyett, az alsó tábla az 52 megye és a szabad királyi városok képvisel"ib"l áll (elnöke: személynök), minden megye 2-2 követet küld, a követek nem személyes véleményüket, hanem a megyegy!lésen megfogalmazott és elfogadott követutasítást képviselik. A két tábla üzeneteket vált, amiket megvitatnak, ha sikerül a megegyezés, akkor felirat formájában eljuttatják a királyhoz a közös ülésen elfogadott törvényjavaslatot, amelyet a király vagy szentesít vagy módosítja azt vagy berekeszti az országgy!lést.

8 14. Kit!l származik a következ! idézet? Vázolja fel e kijelentés gazdasági-társadalmi hátterét! 13. Soroljon fel min. 5 irodalmi m"vet, amely a reformkori közállapotokról tudósít, esetlegesen bírálja azokat! Arany János: "A magyar birtokos szegényebb, mint birtokaihoz képest lennie kellene." Vörösmarty Mihály: Eötvös József: Kölcsey Ferenc: 16. Ismertesse a reformkori országgy"lés menetét! 15. Kit!l származnak az alábbi idézetek? "Jelszavaink valának: haza és haladás" "Magyarország - volt, én azt szeretném hinni: lesz!" "Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás." "Nincs az az ember, nincs az a hatalom, ki a népt"l a szabad földet elvegye. És ez az alapja a honszabadságnak."

9 17. Hol olvasták fel elöször a 12 pontot? A Pilvax kávéházban 20. Melyik versböl valo ez a részlet? kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete.. Petöfi Sándor: Nemzeti dal 18. Ki tartozott a márciusi ifjak közé? Vasvári Pál 19. Kit szabaditottak ki a börtönböl ezen a nevezetes napon (márc. 15)? Hol raboskodott? Táncsics Mihályt, Budán márc. 15-én melyik darabot adták elö a Nemzeti Szinházban? Erkel Ferenc: Bánk bán 22. Honnan ered a kokárda viselésének szokása? A francia forradalom idején a franciák és innen vettük át 25. Miota ünnepeljük március 15-t? 23. Ezen a napon (márc. 15) indultak el együtt a márciusi ifjak? A Pilvax kávéházbol Honnan ered a márciusi ifjak elnevezés? Késöbbi idöben nevezték el igy öket a nevezetes márciusrol. Julius Ceasar megöletése ota, március közepe (idusa) emlékezetes nap. Mi, magyarok termeszetesen arra a magyar tavaszra emlékezünk amely történelmünk egyik meghatározoja márc. 15-t ünnepeljük. S szabadságharc leverése után 19 évvel magának Ferenc Jozsef császárnak engedélyével, szabadon ünnepelte az ország ota amikor Andrássy Gyulával az élen a második magyar kormány megalakult ez a nap munkaszüneti nap lett egészen 1951-ig amikoris beszünteték. 40 évmultával ismét ünnepi rangot kapott.

10 20. Melyik versböl valo ez a részlet? kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete Hol olvasták fel elöször a 12 pontot? márc. 15-én melyik darabot adták elö a Nemzeti Szinházban? 18. Ki tartozott a márciusi ifjak közé? 22. Honnan ered a kokárda viselésének szokása? 19. Kit szabaditottak ki a börtönböl ezen a nevezetes napon (márc. 15)? Hol raboskodott? 25. Miota ünnepeljük március 15-t? 23. Ezen a napon (márc. 15) indultak el együtt a márciusi ifjak? 24.. Honnan ered a márciusi ifjak elnevezés?

11 27. Emlékszik-e ünnep szora 26. Milyen volt Jokai különleges kokárdája: Jokai Mor (iro) kokárdája nemcsak Magyarország hanem Erdély szineit is tartazmazza, igy a piros, fehér zöld mellett az erdélyi kék sárga is ott volt, utalva a 12 pont egyikére: Unio Erdéllyel. Feltetélezes szerint Laborfalvi Roza keszitette számára, aki Erdélyböl származott és ismert volt hazaszeretete. közmondásainkban? Soroljon fel egypárat! Hadd legyen egyszer neki is ünnepe. Hadd legyen boldog, hadd örüljön. Késö ünnep után kántálni. Idejében kell meggondolni és megtenni a dolot, mert amit késve teszünk meg annak már nincs sok haszna. 28. Érdekességek 1848 özvegyeiröl:. Damjanichné Csernovics Emiliát rajongasig szeretett férje fiatalon hagyta itt. Hatvan évvel élte tul férjét. Az osztrák zsandárok zaklatták, feldulták lakását de a valamikor igen gazdag és kényeztetett Csernovics lány bátran vállalta a hadiözvegyek sorsát és hitének erejével viselte azt. Dessewffyné Szinyei Merse Emmát férje az esküvöjükröl kijovet hagyta magára, hogy reészt vegyen a turai lovas ütközetben ahol fogságba esett és kivégezték. Poeltenberg Ernö özvegyének sorsára férje bucsuleveléböl következtethetünk: Légy hát jo Paulinom, légy erös irántam érzett szereteted kedvéért, gondold meg, hogy gyermekeid vannak! Hogy értük kell élned.

12 27. Emlékszik-e ünnep szora közmondásainkban? Soroljon fel egypárat! 26. Milyen volt Jokai különleges kokárdája:!" 1848 Honvéd zászlo 28. Érdekességek 1848 özvegyeiröl: Damjanichné Csernovics Emilia 1848-as huszár egyenruhák Dessewffyné Szinyei Merse Emma Poeltenberg Ernöné, Pauline

13 Elözményei Forradalmi tavasz söpör át Europán

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz. (Széchenyi István)

Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz. (Széchenyi István) Szeretném azt hinni, hogy Magyarország van, volt és lesz. (Széchenyi István) Magyarország története 1825 és 1848 között A csapat neve: A csapat tagjai: Iskola pontos neve és címe: Felkészítő tanár: 2013/2014.

Részletesebben

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre?

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre? FLEISZ JÁNOS Szacsvay Imre (1818 1849), az elfeledett vértanú Szacsvay Imre, Nagyvárad első országgyűlési képviselője, az országgyűlés jegyzője, a szabadságharc polgári vértanúinak legifjabbika, elévülhetetlen

Részletesebben

PIOK Általános Iskola és Gimnázium 2015. március 15.

PIOK Általános Iskola és Gimnázium 2015. március 15. PIOK Általános Iskola és Gimnázium 2015. március 15. MÁRCIUSI ESEMÉNYEK Diákjaink a városi ünnepség főszereplői TISZTELT SZÜLŐK KEDVES DIÁKOK! Pécel Város Önkormányzata 2015. március 15-én 15 órakor tartja

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték Galambos László Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték A kissé átfogalmazott, Gratz Gusztávtól átvett, de Shakespearetől kölcsönzött gondolat fejezi

Részletesebben

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA ANTALL JÓZSEF Élet-halál kérdéseket érintő vádak, bűnné nőtt hibák tódulnak agyunkba, ha nevét kiejtjük. Ócsárló és elismerő szavak, igazságtalan vádak és

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig (1849-1867) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer;

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

A székelyudvarhelyi. Emlékezés Parkja

A székelyudvarhelyi. Emlékezés Parkja A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja Ábel Alapítvány 2006 A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kiadványterv: Blaskó János Balázs A fényképeket

Részletesebben

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az 1848. évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

A magyar egyházi oktatás ügye. Adalékok a nemzeti oktatási rendszer forradalmi változásának értelmezéséhez.

A magyar egyházi oktatás ügye. Adalékok a nemzeti oktatási rendszer forradalmi változásának értelmezéséhez. TANULMÁNYOK A magyar egyházi oktatás ügye 1848/49-ben Adalékok a nemzeti oktatási rendszer forradalmi változásának értelmezéséhez. Dr. Kozma Gábor főiskolai tanár, rektor 1961-ben született Túrkevén. Szegeden

Részletesebben

Mária Terézia és az 1740 41-es országgyűlésen elhangzott törvényeiből idézünk. A dokumentumok segítségével válaszoljon a kérdésekre!

Mária Terézia és az 1740 41-es országgyűlésen elhangzott törvényeiből idézünk. A dokumentumok segítségével válaszoljon a kérdésekre! Az alábbi feladatok a XVIII. századi Habsburg uralkodók rendeleteihez kapcsolódnak. A meghatározások mellé írja oda a dokumentumok nevét, majd a táblázat kitöltésével döntse el, hogy kinek a nevéhez kapcsolódnak

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és

MUNKAANYAG. Csomós István. Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban. elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és Csomós István Az MH alkotmányos rendeltetése a társadalomban elfoglalt helye, a magyar államiság ezer esztendeje és hadtörténelmi sikerei A követelménymodul megnevezése: Katonai alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

Világtalálkozó Nyíregyházán - 2005. november 17-19.

Világtalálkozó Nyíregyházán - 2005. november 17-19. תשס"ו חודש כ סלו - sz. 5766. Kiszlév - IX. évf. 1. S ó f ár ב ה 2005. 12. 22. - a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja עתון של הקהילה היהודית בנירעגיהאזא Világtalálkozó Nyíregyházán - 2005. november 17-19.

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 10. szám 2015. március 19. Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett

Részletesebben

A hely, ahol élünk Gömör Észak-Nógrád

A hely, ahol élünk Gömör Észak-Nógrád A hely, ahol élünk Gömör Észak-Nógrád Regionális olvasókönyv 9-15 éves tanulók részére Munkáltató értékkönyv 2 0 1 0 Szerkesztette: Ádám Zita Ferencz Anna A tanulmányokat írták: Balázs Csaba, Ferencz Anna,

Részletesebben

'./Fax.: Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM-13-0069 sz. A haza minden előtt

'./Fax.: Beszámoló A Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló NTP-TM-13-0069 sz. A haza minden előtt Kon színim értőn i th t a 1ó n o s Iskola s Alapfokú Művészeti Iskola OM 200969 H 5440 Kunszgntrnórton, f>gák fergne ütés 4. './Fax.: 56/461-028 KIK10I011 e-mail:titkarsagdeak@ksztmaltisk.sulinet.hu Beszámoló

Részletesebben