TÖRTÉNELEM FELVÉTELI FELADATLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM FELVÉTELI FELADATLAP"

Átírás

1 BALASS NTÉZET TÖRTÉNELEM FELVÉTEL FELADATLAP Pontszámok összesen elért Írásbeli: 75p p TESZTKÉRDÉSEK: 1. Nézze meg a térképet és ez, illetve ismeretei alapján döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Karikázza be az (igaz) vagy (hamis) betűt! 5p 1. A térkép a görög-perzsa háborúkat mutatja. 2. A háború döntő csatáját Marathónnál a görögök nyerték. 3. A görög seregek híres vezetője Dareiosz volt. 4. Spárta Athént is felülmúló katonáiról és kereskedelméről volt híres. 5. A perzsák Kr. e. 492-es hadjárata sikeres volt. 1

2 2. úzza alá a helyes nevet! 5p a) Kína első császára: Csin Si uang-ti Pu-ji b) Mezopotámia folyója: Gangesz Tigris c) Az az állam, ahol politikusok triumvirátust alkottak: Athén Róma d) Az első római császár: Augustus Caesar e) A Római Birodalom bukásának időpontja: Olvassa el a forrást és írja a kérdések elé a megfelelő válasz betűjelet! 10p 12. admegváltási és más adót (scutagium vei auxilium) csakis királyságunk közös tanácsával lehet kivetni, kivéve azt az esetet, amikor miértünk váltságdíjat kell fizetni, vagy amikor elsőszülött fiunkat lovaggá ütik, vagy amikor idősebbik lányunk első ízben férjhez megy. 13. London városának legyen meg minden ősi szabadsága és szabad szokása, mind a többi város, mezőváros, község és kikötő éljen összes szabadságával és szabad szokásával. 14. a nem az említett három adóról van szó, hanem más adó kéréséről vagy a hadmegváltási adó kivetéséről, úgy a királyság közös tanácsának megtartása végett pecsétes meghívólevelünket fogjuk küldeni az érsekekhez, püspökökhöz, apátokhoz, grófokhoz és a nagy bárókhoz. [...] meghívásuk meghatározott napra, mégpedig legalább negyven napos határidőre és meghatározott helyre szóljon. Mindezekben a meghívólevelekben a meghívás okát meg fogjuk jelölni. 39. Egyetlen szabad embert se fogjanak el, vessenek tömlöcbe, fosszanak meg javaitól, helyezzenek törvényen kívül vagy száműzzenek, vagy más módon ne tegyenek tönkre, s mi sem fogunk ellene támadni, se mást nem fogunk ellene küldeni törvényes ítélet nélkül, melyet a vele egyenlők hoztak hazája törvényei alapján. (A Magna Charta Libertatum-ból) 1. Melyik országban született ez a dokumentum? a, Anglia b, Franciaország c, Flandria 2. Melyik évszázadban keletkezett ez az oklevél? a, 9. század b, 13. század c, 15. század 3. A hadmegváltási adó kivetése ügyében milyen testületnek kell összeülnie? a, városi tanács b, királyi tanács c, lovagi tanács 4. Kiket nem hívtak meg a tanácskozásra? a, főurakat b, főpapokat c, városok küldötteit 5. Melyik cikkely foglalkozik a városok jogainak megerősítésével? a, 12. cikkely b, 13. cikkely c, 39. cikkely 4. Válassza ki a személyhez kapcsolódó meghatározást! Írja a sorszámát a személy neve elé! 10p.... Szent stván ben aranypecsétes királyi oklevelet adott ki..... Szent László 2. A Nápolyból származó uralkodóház első tagja volt..... András 3.. Szilveszter pápától kapott koronát.... V. Béla 4. A török seregektől 1396-ban nagy vereséget szenvedett Nikápolynál.... Anjou Károly Róbert 5. Magyarország kormányzója volt.... Anjou. (Nagy) Lajos 6. Bevezette a füstadót.... Luxemburgi Zsigmond 7. A mohácsi csatában meghalt uralkodó.... unyadi János 8. A X. század végén uralkodott.... unyadi Mátyás 9. Nevéhez fűződik az ősiség törvényének meghozatala..... Lajos 10. A tatárjárás idején uralkodott. 2

3 5. Olvassa el a forrásokat! Párosítsa a forrásokhoz a fogalmakat! Írja a fogalmak számát a megfelelő helyre! Lehetséges, hogy egy fogalom több helyre vagy egyetlen helyre sem írható be! 10p Fogalmak: 1. mester 2. jobbágy 3. egyszerű gépek 4. manufaktúra 5. bérmunkás 6. gyár 7. a verseny korlátozása 8. céh 9. kontár 10. ipari forradalom A forráshoz tartozó fogalmak: B forráshoz tartozó fogalmak: C forráshoz tartozó fogalmak: A, Száz lóerejű gőzgép, mit egy emberke mozgásban tart, 880 ember erejét pótolja ki, s képes hajtani orsót, mivel 750 személy annyi cérnát fon, mennyit gép nélkül kézzel személy tudna fonni, s 12 óra alatt az orsó mindenikre 840 rőföt készítvén, valamennyi összesen rőföt ad, mi negyedfélszer éri körül a földgömböt. C, E háznak van egy tágas terme, Kétszáz szövőszék áll benne. Kétszáz férfi, nem kevesebb, Dolgozik rajta eleget. Mindegyiknél egy szép gyermek Vidáman orsót tekerget. Egy másik helyiségben pedig Százan a gyapjút fésülik. Száz asszony, erősek, vígak, Dallal munkájuk jól halad. A mellettük lévő kamrában Kétszáz derék, szorgalmas lány van. B, 1. Párizsban senki sem lehet takács, csak ha ipart vásárol a királytól. 2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem lehet műhelye, ha maga nem ért ipara műveléséhez, és ha nem mesternek a fia. 3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de házon kívül egyet sem (...) 5. Minden takács házában tarthatja egy testvérét és égy unokaöccsét. Mindegyikük számára két-két széles és egy-egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, hogy így testvérei és unokaöccsei a maguk kezével dolgozzanak, és mihelyt nem dolgoznak, a mester nem tarthat szövőszéket. (...) 6. Nézze meg a képet és írja a kérdések elé a megfelelő válasz betűjelét! 8p A Pilvax kávéház 1. Melyik országban és városban volt ez a kávéház? a, Ausztria, Bécs b, Magyarország, Pozsony c, Magyarország, Pest 2. Mikor játszott fontos szerepet ez a kávéház? a, 1825 b, 1844 c, ogyan nevezték azt a politikai csoportot, akiknek a gyülekezőhelye volt a Pilvax? a, liberálisok b, márciusi ifjak c, fontolva haladók 4. Ki volt gyakori vendége ennek a kávéháznak? a, Petőfi Sándor b, Metternich c, Széchenyi stván 3

4 7. Válassza ki a feltett kérdésre adott négy válasz közül a helyeset! A helyes válasz betűjelét írja be az itt lévő kis táblázatba! 15p Kérdés száma elyes válasz betűjele 1) Melyik ország gyarmata volt Brazília? a, Németország b, Portugália c, Anglia d, Spanyolország 2) Mikor volt a szarajevói merénylet? a, 1905 b, 1912 c, 1914 d, ) Kinek a találmánya a Rocket nevű gőzmozdony? a, Fulton b, Watt c, Benz d, Stephenson 4) Ki volt az utolsó orosz cár? a,. Miklós b,. Péter c,. Sándor d,. Katalin 5) Ki nem volt tagja az 1848-ban megalakult első felelős magyar kormánynak? a, Széchenyi stván b, Batthyány Lajos c, Deák Ferenc d, Andrássy Gyula 6) Milyen fontos törvény született 1777-ben? a, Kiegyezés b, Ratio Educationis c, Pragmatica Sanctio d,. zsidótörvény 7) Melyik állam lépett be az. világháborúba 1917-ben? a, Oroszország b, Szerbia c, Törökország d, USA 8) Ki volt Magyarország miniszterelnöke között? a, Tisza Kálmán b, Tisza stván c, Károlyi Mihály d, Károlyi Sándor 9) Melyik társadalmi kategóriába tartozott az Esterházy és a Széchenyi család a 19. században? a, dzsentri b, nagytőkés c, úri középosztály d, arisztokrácia 10)Ki volt Magyarország miniszterelnöke között? a, orthy Miklós b, Bethlen stván c, Károlyi Mihály d, Teleki Pál 11)Mi volt a fizetőeszköz (pénz) neve között Magyarországon? a, forint b, korona c, pengő d, márka 12)Melyik évben csatolták vissza Kárpátalját (teljes területét) Magyarországhoz? a, 1936 b, 1939 c, 1941 d, )Ki volt az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc később kivégzett miniszterelnöke? a, Nagy mre b, Rákosi Mátyás c, Maléter Pál d, Kádár János 14)Mi nem jellemezte a szocialista gazdaságot? a, piacgazdaság b, állami tulajdon c, tervgazdaság d, hiánygazdaság 15)Ki volt a magyarországi rendszerváltás utáni első miniszterelnöke Magyarországnak? a, Antall József b, orn Gyula c, Orbán Viktor d, Göncz Árpád 4

5 8. Öt meghatározást olvashat. Válassza ki a megadott fogalmakból a megfelelőt és írja oda a fogalommagyarázat mellé! 5p pátens, perszonálunió, preventív, privilégium, progresszív proklamáció, prosperitás, protektorátus, provizórium, puritán a) gazdasági fellendülés, virágzás b) kiáltvány, ünnepélyes kihirdetés c) előjog, kiváltság d) nyílt parancs, törvényerejű rendelet e) szigorú erkölcsű, külsőségeket megvető Fogalom 9. A statisztikai adatok segítségével fejtse ki, hogy miért volt válságban a magyar gazdaság a rendszerváltás előtt! 7p 5