Elfogadva a december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)"

Átírás

1 A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2014/2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Elfogadva a december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)

2 A Szenátus a felsıoktatásról szóló évi CCIV. törvény 39. és 40., valamint a felsıoktatási intézmények felvételi eljárásának általános szabályairól szóló 432/2012.(XII.29.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 47/2013. (II.20.) Korm. rendelet alapján a Kodolányi János Fıiskola felvételi szabályzatát az alábbiakban határozza meg. 1. A szabályzat hatálya 1.1. A szabályzat hatálya kiterjed a fıiskolán folyó felsıfokú szakképzésre, alapképzésre és mesterképzésre jelentkezı magyar és nem magyar állampolgárokra A külföldiek számára hirdetett idegen nyelvő képzések felvételi eljárásáról külön szabályzat rendelkezik. 2. Jelentkezés a felvételi eljárásra 2.1. A felvételi eljárás a jelentkezı kérelmére indul Jelentkezni az erre a célra rendszeresített, az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságain, valamint a az egyes felsıoktatási intézményekben beszerezhetı, kitöltött és postai úton beküldött felsıoktatási felvételi jelentkezési lapon, vagy elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a honlapon, regisztráció után lehet.. A szükséges mellékleteket jelentkezési díj befizetésének igazolása kivételével a jelentkezı választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be Jelentkezni a Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel és módon lehet Jelentkezés benyújtására jogosult a kormányrendeletben meghatározott feltételeket teljesítı magyar és nem magyar állampolgár Ha jogszabály másként nem rendelkezik - az Európai Unió valamennyi tagállamának állampolgárai kivételével-, a nem magyar állampolgárok csak költségtérítéses képzésre jelentkezhetnek Nem vehetı fel az, aki a jelentkezési lapo(ka)t a tájékoztatóban megjelölt határidıig nem adja be és a jelentkezési díjat a tájékoztatóban megjelölt határidıig nem fizeti be.

3 2.7. A jelentkezı a felvételi eljárás során egy alkalommal módosíthatja a jelentkezési lapon feltüntetett sorrendet A jelentkezési laphoz a Tájékoztatóban felsoroltakat kell csatolni. Ha a jelentkezési lap hiányos, az Oktatási Hivatal által küldött hiánypótlási értesítésben megjelölt idıpontig a hiányokat pótolni kell, ellenkezı esetben a jelentkezı kizárja magát a felvételi eljárásból. A jelentkezési határidı lejárta után kiállított okiratok és egyéb igazolások másolatát az Emberi Erıforrások Minisztériuma által meghatározott és a Tájékoztatóban közölt határidıig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eredeti okiratot a hallgatói jogviszony létesítésekor kell bemutatni A jelentkezési lapokon feltüntetett adatok valódiságáért a jelentkezı a felelıs. A felvétel eredményét befolyásoló valótlan adatszolgáltatás a felvételrıl szóló döntés utólagos megsemmisítését vonja maga után A fıiskola gondoskodik a jelentkezı adatainak jogszabályban elıírt védelmérıl Külföldön szerzett iskolai végzettséget tanúsító okirat külön jogszabály évi C. törvény (XII. 24.) szerint, vagy nemzetközi szerzıdésen alapuló elismerés után fogadható el Ha a külföldi érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezı jelentkezı felsıoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor külföldi érettségi bizonyítványa vagy oklevele továbbtanulási céllal történı elismerését az Oktatási Hivataltól kell kérnie (kivéve a nemzetközi szerzıdéssel, illetve jogszabályok által elismerteket) A jelentkezık egységes rangsorolás alapján, ponthatárok megállapításával vehetık fel, mely ponthatárokat az országos napilapokban és az Oktatási Hivatal és az Educatio Nonprofit Kft. hivatalos honlapján (http://www.felvi.hu-n) tesznek közzé. 3. A felvételi eljárás, pontszámítás, mentesség 3.1. Alapképzésre és felsıfokú szakképzésre a rangsorolást pontos rendszerben, pontszámban kell kifejezni.

4 A felvételi összpontszámot az alapképzésre jelentkezık esetében következıképpen kell meghatározni: tanulmányi pontok és érettségi pontok összegzésével, vagy az érettségi pontok megkettızésével, mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és az egyéb többletpontok hozzászámításával. A két számítási mód közül a jelentkezı számára kedvezıbbet veszi figyelembe az Oktatási Hivatal. A felvételi összpontszámot a felsıfokú szakképzésre jelentkezık esetében a következıképpen kell meghatározni: a tanulmányi pontok kétszerezésével vagy a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával vagy az érettségi pontok kétszerezésével, mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával. A három számítási mód közül a jelentkezı számára kedvezıbbet veszi figyelembe az Oktatási Hivatal Tanulmányi pontok (legfeljebb 200 pont): A jelentkezı középiskolai érdemjegyeibıl és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeibıl kell kiszámolni az alábbiak szerint: - Öt tantárgy: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), utolsó két (tanult) évi eredményeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi eredményeinek összegét kettıvel meg kell szorozni. (Amennyiben a jelentkezınek a felsorolt tantárgyak valamelyikébıl nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett a jelentkezı választása szerint egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni.) - és az érettségi vizsgabizonyítványban szereplı vizsgaeredmények közül a négy kötelezı és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni. (Amennyiben a jelentkezınek az érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag megállapításánál csak ezeket kell figyelembe venni.)

5 Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni. Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány. A tanulmányi pontok idıkorlát nélkül számíthatók, azaz a középiskolai tanulmányok folytatásának, illetve befejezésének évétıl független a tanulmányi pont számítása. A régi típusú (2005 elıtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezık esetében a tantárgyi vizsgák automatikusan középszintő érettséginek minısülnek. A külföldi vagy külföldi rendszerő érettségi vizsgák eredménye alapján az Oktatási Hivatal egyedileg, saját hatáskörben dönt arról, hogy az abban szereplı vizsgatárgyak megfeleltethetık-e az adott szakra elıírt érettségi vizsgatárgyaknak Érettségi pontok (200 pont): Az érettségi pontokat az azonos képzési területen képzést folytató felsıoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkezı számára a legkedvezıbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell számolni. Az adott szakon figyelembe vehetı érettségi vizsgatárgyakról és azok szintjérıl a Tájékoztatóban közzétettek az irányadóak. Az érettségi pontok száma egyenlı az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványok alapján kell figyelembe venni. Az 1996 elıtt érettségi vizsgát tett, felsıfokú végzettségő jelentkezı érettségi pontjait, amennyiben a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak egy eredményével rendelkezik, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével kell meghatározni, kivéve amikor a jelentkezınek két érettségi vizsgatárgy közül egyet kötelezıen emelt szinten kell teljesítenie, mert ilyenkor az emelt szintő érettségi megléte az alapfeltétel az érettségi pontok számításához.

6 3.4. Elıadómővészet alapképzési szakra jelentkezık esetében a felvételi összpontszámot kizárólag az alkalmassági (elméleti) és a gyakorlati vizsga alapján kell számítani. Ekkor a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának - melynek maximális értéke 200 pont megkettızésével és a többletpontok hozzáadásával kell meghatározni A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl kezdıdın a Paralimpián agy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezık felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 500 pont. Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek felvételi összpontszáma 500 pont. Ezeknek a személyeknek a körérıl a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsıoktatási intézményeket Többlet pontok alapképzési szakok és felsıfokú szakképzési szakok esetében: A többletpontok maximális értéke 100 pont lehet. - A választható módon meghatározott tantárgyakból az emelt szinten teljesített legalább közepes érettségi vizsgáért (legfeljebb két, az adott szakcsoportban elıírt érettségi vizsgatantárgyból) pont, azaz összesen maximum 100 pont jár. - A B2/ középfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért: 28 pont, C1/felsıfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért: 40 pont. - Nyelvtudásért csak egy jogcímen járhat maximum 40 többletpont: vagy emeltszintő érettségi, vagy nyelvvizsga címén. - Amennyiben a jelentkezı egy adott idegen nyelvbıl egyidejőleg a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyidejőségének kivételével több elıírás alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezıbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. A képzés nyelvébıl szerzett nyelvvizsgáért, illetve a képzés nyelvébıl letett emelt szintő érettségiért többletpont nem kapható. - Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplı, szakiránynak megfelelı felsıfokú vagy emelt szintő szakképesítésért, vagy szakirányú technikusi képesítı bizonyítványért 24 pont (csak egy szakirányú képesítésért, vagy technikusi képesítı bizonyítványért adható pont).

7 - A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb egy eredményért, világ és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés esetén: 16 pont, Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés esetén: 8 pont. - A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezık felvételi összpontszáma 480 pont. - A szakirányú továbbtanulás esetén azon jelentkezık, akik a versenykiírásoknak megfelelıen az oktatási és kulturális miniszter által ajánlott: o Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy a Szakmacsoportos Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért helyezést értek el 80 többletpontot, helyezést értek el 40 többletpontot, helyezést értek el 20 többletpontot, o az Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyen elért 1-3. helyezést értek el 16 többletpontot, o Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) az elért helyezés alapján nagydíjasok 24 többletpontot, az elsı díjasok 12 többletpontot o Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontot kapnak. o A szakképesítésért felelıs miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezés alapján 30 pont. A tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredményét járhat többletpont, ha a jelentkezı a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikébıl érte el, amelyet az intézmény pontot érı tárgyként határozott meg. - Elınyben részesítésért legfeljebb 40 többletpont adható, amennyiben a jelentkezı megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlı módon a Tájékoztatóban megjelölt határidıig igazolja: o A hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 20 többletpontra jogosult.

8 o A halmozottan hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. o A fogyatékossággal élı jelentkezı minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. o Az a jelentkezı, aki a jelentkezési határidı és a felvételi döntés közötti idıszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességigyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 40 többletpontra jogosult A felsıfokú végzettséggel rendelkezı jelentkezıket amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsıoktatási szakképzésre jelentkeznek, a korábbi felsıoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintő érettségi követelménytıl való eltekintéssel rangsorolja az intézmény A felsıfokú végzettséggel rendelkezı jelentkezıknek oklevelük eredménye alapján maximum 200 pontot ad az intézmény, az alábbiak szerint: Oklevél eredménye: Jeles/kitőnı 200 pont Jó 180 pont Közepes 150 pont Elégséges 120 pont Az összpontszámot az oklevél eredményének megkettızésével, valamint a szabályzatban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozza meg az intézmény. 4. Alkalmassági és gyakorlati vizsga elıadómővészet alapképzési szakon: 4.1. Az elıadómővészet alapképzési szakon a jelentkezınek alkalmassági és gyakorlati vizsgát kell tennie, amely két részbıl áll: elméleti és gyakorlati (hangszeres) vizsga. A sikeres felvételihez mindkét fordulót teljesítenie kell a jelentkezınek Az alkalmassági vizsga részletes követelményeit a III. számú melléklet tartalmazza hangszer típusonként.

9 5. Elıképzettségek, felvételi pontszámítás mesterszakra, elızetes kreditelismertetési eljárás: Mesterképzésre az vehetı fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett valamint legalább egy C típusú középfokú államilag elismert, középfokú (B2 szintő) általános nyelvi, komplex vagy azzal egyenértékő nyelvvizsgával rendelkezik. 1 Ezt a nyelvi követelményt elıször a 2016 szeptemberében induló elsı évfolyamon kell alkalmazni azok tekintetében, akik e törvény hatálybalépését megelızıen nyelvi követelmény teljesítése nélkül szereztek oklevelet. Tanári mesterszakra a pedagógus és/vagy tanári szakképzettség birtokában lehet jelentkezni. Tanári mesterszak esetében a rangsorolást 100 pontos rendszerben, pontszámban kell kifejezni az alábbiak szerint: oklevél minısítése alapján, a minısítés hatszorozásával, legfeljebb 30 pont; pályaalkalmassági elbeszélgetés (motivációs elbeszélgetés a jelentkezı szakmai felkészültségérıl, szakra történı jelentkezés indokairól, jövıbeli terveirıl stb.) legfeljebb 50 pont, valamint az esetleg szerzett többletpontok hozzászámításával, legfeljebb 20 pont. Vállalkozásfejlesztés mesterszak esetében az alábbiak szerint lehet jelentkezni: - Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehetı oklevelek: gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, - Egyéb alapképzési szakok: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, emberi erıforrások, pénzügy és számvitel, turizmus vendéglátás, üzleti szakoktató szakok, - Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehetı szakok: azok az alap- és MA fokozatot adó alapképzési szakok, ill. a fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Turizmus menedzsment mesterszak esetében az alábbiak szerint lehet jelentkezni: 1 Hatályos a 2013/2014-es tanévre és azt követıen felvett hallgatókra.

10 - Teljes kreditérték beszámításával vehetı figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, továbbá az évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai szintő idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak. - A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsısorban számításba vehetı szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erıforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok. - Meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Nemzetközi tanulmányok mesterszak esetében az alábbiak szerint lehet jelentkezni: - Teljes kreditérték beszámításával vehetı figyelembe: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint a évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintő nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatos alapképzési szak, tovább fıiskolai szintő nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak. - A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsısorban számításba vehetı szakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketin, emberi erıforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervezı, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetıi, nemzetbiztonsági, katonai vezetıi, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok. - Meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a

11 kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Amennyiben a Vállalkozásfejlesztés mesterszakra, Turizmus menedzsment mesterszakra, Nemzetközi tanulmányok mesterszakra jelentkezı nem teljes kreditértékő oklevéllel jelentkezik, a jelentkezı kérelmére elızetes kreditelismertetési eljárásra kerül sor (VI. számú függelék). A Vállalkozásfejlesztés mesterszak, Turizmus menedzsment mesterszak, Nemzetközi tanulmányok mesterszak esetében a rangsorolást 100 pontos rendszerben, pontszámban kell kifejezni az alábbiak szerint: oklevél minısítése alapján, a minısítés duplázásával legfeljebb 10 pont; pályaalkalmassági elbeszélgetés (motivációs elbeszélgetés a jelentkezı szakmai felkészültségérıl, szakra történı jelentkezés indokairól, jövıbeli terveirıl stb.) legfeljebb 70 pont, valamint az esetleg szerzett többletpontok hozzászámításával. Többletpontok mesterszakok esetében: Tanári mesterszak: - Elınyben részesítésért legfeljebb 10 többletpont adható, amennyiben a jelentkezı megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlı módon a Tájékoztatóban megjelölt határidıig igazolja: o A hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 5 többletpontra jogosult. o További 5 többletpontra jogosult a halmozottan hátrányos helyzető jelentkezı. o A fogyatékossággal élı jelentkezı minden jelentkezési helyén 10 többletpontra jogosult. o Az a jelentkezı, aki a jelentkezési határidı és a felvételi döntés közötti idıszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási

12 segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 10 többletpontra jogosult. - A középfokú (B2) komplex típusú államilag elismertnyelvvizsgáért: 2 pont, a felsıfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgáért: 4 pont. - OTDK 1-3. helyezésért: 3 pont - Sporteredményért: 4 pont - Szakmai gyakorlat címén: 4 pont. - Szakmai publikáció címén: 3 pont. Vállalkozásfejlesztés mesterszak, Turizmus menedzsment mesterszak legfeljebb 20 többletpont szerezhetı: - Elınyben részesítésért legfeljebb 10 többletpont adható, amennyiben a jelentkezı megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlı módon a Tájékoztatóban megjelölt határidıig igazolja: o A hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 5 többletpontra jogosult. o További 5 többletpontra jogosult a halmozottan hátrányos helyzető jelentkezı. o A fogyatékossággal élı jelentkezı minden jelentkezési helyén 10 többletpontra jogosult. o Az a jelentkezı, aki a jelentkezési határidı és a felvételi döntés közötti idıszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 10 többletpontra jogosult. - TDK 1-3. helyezés 2 pont - OTDK 1-3. helyezés 2 pont

13 - középfokú (B2) komplex, a képzési területnek megfelelı, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga 2 pont, egy másik idegen nyelvbıl államilag elismert felsıfokú (C1) komplex nyelvvizsga 4 pont Nemzetközi tanulmányok mesterszak legfeljebb 20 többletpont szerezhetı: - Elınyben részesítésért legfeljebb 10 többletpont adható, amennyiben a jelentkezı megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlı módon a Tájékoztatóban megjelölt határidıig igazolja: o o A hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 5 többletpontra jogosult. További 5 többletpontra jogosult a halmozottan hátrányos helyzető jelentkezı. o A fogyatékossággal élı jelentkezı minden jelentkezési helyén 10 o többletpontra jogosult. Az a jelentkezı, aki a jelentkezési határidı és a felvételi döntés közötti idıszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 10 többletpontra jogosult. - TDK 1-3. helyezés 2 pont - OTDK 1-3. helyezés 2 pont - Egy idegen nyelvbıl államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 2 pont, egy másik idegen nyelvbıl államilag elismert felsıfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga 4 pont 6. Felvétel 6.1. A felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a megadott keretszámon belül ponthatár alkalmazásával történik. Ugyanazon szakon, szakcsoportban, tagozaton, képzési formában az államilag finanszírozott képzésre és a költségtérítéses képzésre meghatározott ponthatárok eltérhetnek.

14 6.2. Nem vehetı fel az a jelentkezı, akit az általa megadott intézményi jelentkezési sorrendben megelızı felsıoktatási intézmény felvesz Sem államilag támogatott, sem költségtérítéses képzésre nem vehetı fel az a jelentkezı, aki az alkalmazott pontszámítási rendszerben többletpontok nélkül nem éri el a minimum pontszámot. Alapképzésre csak az a jelentkezı vehetı fel, akinek az emelt szintő érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 240 pontot. Felsıoktatási szakképzésre - az elıbbivel azonos feltételek mellett - a minimum ponthatár 200 pont. A 200 szövegrész helyébe a 220 szövegrész, a 240 szövegrész helyébe a 260 szöveg lép, december 15. után. A 220 szövegrész helyébe a 240 szövegrész, a 260 szövegrész helyébe a 280 szöveg lép, december 15. után. A 240 szövegrész helyébe a 260 szövegrész, a 280 szövegrész helyébe a 300 szöveg lép, december 15. után. Mesterképzésre csak az a jelentkezı vehetı fel, akinek az intézmény által meghatározott felvételi pontszáma eléri vagy meghaladja a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért együtt maximálisan kapható 100 pont 50 százalékát A jelentkezıknek az Oktatási Hivatal besorolási döntést küld az Oktatási Hivatal által meghatározott idıpontig Az intézmény a felvételrıl szóló döntését határozatban írásban közli a jelentkezıvel A felvételt megtagadó elsı fokon hozott döntés ellen a Felsıoktatási törvényben meghatározottak szerint jogorvoslattal lehet élni. 7. Átvétel 7.1. Átvételi kérelmet adhat be azonos képzési területen belül- az az állampolgár, aki külföldi, vagy más hazai felsıoktatási intézménybe felvételt nyert, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a Kodolányi János Fıiskolán kívánja tanulmányait folytatni. 2 Hatályos a 2013/2014-es tanévre és azt követıen felvett hallgatókra.

15 7.2. Az átvételi kérelmet a lezárt félévek esetén az az(oka)t igazoló leckekönyv másolattal kell leadni. Az aktuális félévre történı átjelentkezés esetén a kérelem beadási határideje a regisztrációs hét hónapjának vége Az átvételi kérelmek elutasítása esetén fellebbezésnek méltányossági alapon sincs helye Átvétel esetén a nem befejezett fıiskolai/egyetemi (rész-)tanulmányok beszámításáról a tanulmányi kötelezettségek összehasonlítása alapján a tanszékvezetı javaslatára a Kreditátviteli Bizottság dönt Nemzetközi szerzıdés, vagy annak alapján kötött intézményközi megállapodás a résztanulmányok ajánlott, vagy kötelezı beszámítását is elıírhatja. 8. Záró rendelkezések 8.1. A fıiskola Internetes honlapján is biztosítja felvételi szabályzatának megismerését Jelen szabályzat a Szenátus elfogadó határozatát követıen lép hatályba.

16 9. Függelékek I. számú: Felvételi szabályzat melléklete a külföldön szerzett érettségi bizonyítványok továbbtanulási céllal történı elismerésérıl. II. számú: Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérıl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Kormányrendelet nyelvvizsga- egyenértékőséget megállapító, hatályos rendelkezései. III. számú: A gyakorlati vizsga részletes követelménye az elıadómővész szakon. IV. számú: Részismereti tanulmányok V. számú: Szakirányú továbbképzések Székesfehérvár, december 11. Dr. h.c. Szabó Péter PhD rektor

17 I. számú függelék Felvételi szabályzat melléklete a külföldön szerzett érettségi bizonyítványok továbbtanulási céllal történı elismerésérıl 1. Az elismerés alapelvei: 1.1. A külföldi oktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány (a továbbiakban: bizonyítvány) elismerésével senki sem szerezhet több jogot, mint amennyi a bizonyítvány alapján abban az államban megilleti, amelyben azt szerezte A továbbtanulási céllal elismert bizonyítvány csak továbbtanulásra történı jelentkezésre jogosít, egyéb jogosultságot nem lehet rá alapítani Az Oktatási Hivatal által továbbtanulási céllal elismert bizonyítvány bármely felsıoktatási intézmény ugyanazon képzési szintjére való jelentkezésre jogosít A bizonyítvány elismerését kérelmezı személy (a továbbiakban: kérelmezı) feladata, hogy az elismeréshez szükséges okiratokat és adatokat biztosítsa. Tájékoztató és kérelem őrlap letölthetı: oldalról. 2. Elismerési eljárások: 2.1. Középiskola bizonyítványa elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait és magyarországi lakóhelyét igazolja. Magyarországi lakóhely hiányában az eljárás nem indítható meg A középiskolai végzettségi szintek elismerése: - az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által történı teljes jogi hatályú elismerése és az - oktatási intézmény által végzett, továbbtanulási céllal történı elismerés 2.2. Ha a kérelmezı a jelentkezés évében szerzi meg bizonyítványát, annak másolatát a bizonyítvány kézhezvételét követıen haladéktalanul, azonban legkésıbb július 11-ig mellékelnie kell.

18 3. Nemzetközi egyezmény, illetve jogszabály által elismert bizonyítványok 3.1. Az intézménynek azokat a bizonyítványokat, amelyek egyenértékőségét nemzetközi szerzıdés vagy jogszabály állapítja meg, nem kell továbbtanulási céllal elismernie, ezeket külön határozat meghozatala nélkül fogadja el. Ilyen bizonyítvány benyújtása esetén az intézmény csak azt vizsgálja, hogy az adott okirat a nemzetközi szerzıdés, illetve a jogszabály hatálya alá tartozik-e (érettségi bizonyítvány és elismert oktatási intézmény állította ki), az elismerés egyéb feltételeit nem kell vizsgálnia A évi C. törvény értelmében az alább felsorolt országokban kiadott, középfokú végzettséget tanúsító külföldi bizonyítványok egyenértékőek a magyar bizonyítvánnyal: - Albánia, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Csehszlovákia, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, India, Írország, Izland, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Kazahsztán, Kína, Kirgízia, Laosz, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Norvégia, Németország, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szentszék (Vatikán), Szerbia és Montenegró, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Szovjetunió, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán. - az International Baccalaurate Organization (IBO) által kiállított nemzetközi és a - Deutsche Schule által kiállított érettségi bizonyítványok. 4. A továbbtanulási céllal történı elismerés 4.1. Továbbtanulási céllal középiskolai érettségi bizonyítványként az olyan bizonyítvány ismerhetı el, amely: a) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam, vagy ha az adott külföldi államban a közoktatás tizenegy évfolyamból áll, akkor tizenegy évfolyam elvégzését tanúsítja, b) a kérelmezıt az adott országban felsıoktatási intézménybe történı jelentkezésre jogosítja, és c) valószínősíti, hogy a kérelmezı felkészült a további tanulmányok folytatására.

19 4.2. Amennyiben a kérelmezı a felvételhez szükséges követelményeket teljesíti, valószínősíthetı, hogy felkészült a további tanulmányok folytatására A továbbtanulási céllal történı elismerésrıl, illetve annak megtagadásáról a MEIK külön határozatot hoz, melyet postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként küld meg a kérelmezı vagy meghatalmazottja részére.

20 II. számú függelék Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérıl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Kormányrendelet nyelvvizsgaegyenértékőséget megállapító, hatályos rendelkezései 1. A nyelvvizsga-egyenértékőség 1.1. A nyelvvizsga-egyenértékőséget a jogszabály állapítja meg, ezért a feltételek megléte esetén az államilag elismert nyelvvizsga külön igazolás nélkül is figyelembe vehetı A feltételek teljesülése, a jogszabály értelmezése vagy a nyelvvizsga milyensége kétségessége esetén szükséges a minisztérium állásfoglalását kérni. 2. A külföldön szerzett bizonyítvány, illetve oklevél 2.1. Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány - a nemzetközi érettségi bizonyítvány kivételével -, illetve államilag elismert külföldi felsıoktatási intézményben szerzett oklevél elismerését követıen - az oktatás nyelve szempontjából államilag elismert egynyelvő C típusú felsıfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi oklevél az elismert vagy honosított szakképzettség alapján, illetve az a külföldi bizonyítvány, amely olyan szakképesítést tanúsít, amelyet Magyarországon megszerezhetı, érettségi vizsgához kötött szakképesítésként ismertek el, államilag elismert szaknyelvi egynyelvő C típusú felsıfokú nyelvvizsgának felel meg A 2.1. bekezdés rendelkezéseitıl eltérıen a magyarországi vagy külföldi felsıoktatási intézményben élı vagy holt idegen nyelv szakon szerzett bölcsész, valamint élı vagy holt idegen nyelv és irodalom szakos tanári, illetve nyelvtanári, továbbá tanító szakon idegen nyelv mőveltségterületen szerzett tanítói oklevél - a külföldi felsıoktatási intézményben szerzett oklevél esetén elismerést követıen - kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, Magyarországon szerzett oklevél esetén kétnyelvő, külföldön szerzett oklevél esetén egynyelvő C típusú felsıfokú nyelvvizsgának.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2012/2013. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Módosítva a 2011. október 26-i Szenátusi ülésen Határozat száma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2012/2013. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Módosítva a 2011. október 26-i Szenátusi ülésen Határozat száma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2013/2014. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Módosítva a 2012. december 5-i Szenátusi ülésen Határozat száma:

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya 2. Jelentkezés a felvételi eljárásra

1. A szabályzat hatálya 2. Jelentkezés a felvételi eljárásra SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2011/2012. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Módosítva a 2010. december 1-jei Szenátusi ülésen Határozat száma:

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén:

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén: Oktatási Hivatal Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétıl 2011. szeptember 19. Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétıl Alkalmazás:

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013. PONTSZÁMÍTÁS A felvételi ponthatár alapja: felvételi összpontszámok, a jelentkezık által megjelölt jelentkezési

Részletesebben

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása. Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, november 9. A külföldi bizonyítványok és oklevelek továbbtanulási célú elismerési eljárása Dr. Mészáros Gábor, Oktatási Hivatal Lillafüred, 2016. november 9. Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 2008.06.03. Kari Tanács 6. napirendi pont Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 3. A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 11. (BDG) Tájékoztató január / 27 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2017. január 11. (BDG) Tájékoztató 2017. január 11. 1 / 27 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium január 27. (BDG) Tájékoztató január / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2016. január 27. (BDG) Tájékoztató 2016. január 27. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Felvételi eljárás 2011.

Felvételi eljárás 2011. Felvételi eljárás 2011. Előadó: Sergyán Szabolcs Dékáni hivatalvezető 2011. január 25. 2011. évi általános felvételi eljárás Jelentkezés a 2011. szeptemberében induló képzésre: 2011. február 15. A felvételi

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2009 1.3.5.3. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések PONTSZÁMÍTÁS A DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOKON Általános rendelkezések A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, ennek elemei a tanulmányi pontok, a felvételi

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2009. június 22-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017.

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Képzési szerkezet - Többciklusú képzés: Alap, Mester, Doktori - Érettségi utáni lehetőségek: Alapképzés Osztatlan mesterképzés Felsőoktatási szakképzés Felvételi

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A jelentkezési folyamat A továbbtanulási döntés meghozatala Az aktuális felvételi meghirdetések pontos tanulmányozása

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

MESTERSZAK (MASTER) FELVÉTELI SZABÁLYZAT

MESTERSZAK (MASTER) FELVÉTELI SZABÁLYZAT MESTERSZAK (MASTER) FELVÉTELI SZABÁLYZAT Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Sopron, 2008 HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2011. október 24-i ülésén. A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN Gyöngyös 2013. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend Forma (félév) (félév) Fin.

Részletesebben

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014 Felvételi 2014 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2014. január 31-ig Felvételi tájoló 2014. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén 2013. január 01-jétől 432/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Tanulmányi pontok középiskolai

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

Az érettségi és a felvételi

Az érettségi és a felvételi Az érettségi és a felvételi Az érettségi vizsga tárgyai Kötelező tárgyak magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv (angol, francia, német, spanyol) Választott tárgy bibliaismeret, biológia,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. október 19. 1. ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma (félév) (félév)

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT)

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 2008. Elfogadta az Egyetemi Tanács 371/2007. számú határozatával 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve

Részletesebben

NAPPALI KÉPZÉSEK. Irányszám Képz. idı min. < (félév) max. Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A 8 15 < 60

NAPPALI KÉPZÉSEK. Irányszám Képz. idı min. < (félév) max. Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A 8 15 < 60 NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. szint Választható szak Irányszám Képz. idı min. < max. Érettségi követelmények Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A támogatott 8 15

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. július 28. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2010.03.09. Határozat száma: 2010/2/12. Hatálybalépés napja: 2010.03.09. Felelős személy: a mindenkori

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI:

A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI: A MESTERSZAKOS JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI: Általános szabályok: A jelentkezés benyújtása elıtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012.11.14. HÁMOR ENDRE IGH.

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012.11.14. HÁMOR ENDRE IGH. ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012.11.14. HÁMOR ENDRE IGH. ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013.02.15. A JELENTKEZÉS AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNIK AZ ÉRETTSÉGI JEGYZŐKÖN KERESZTÜL. ÉRETTSÉGI Középszint Emelt

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály

A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. 1. Jogszabályok és a felvételi eljárás

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2008. Elfogadta az Egyetemi Tanács 371/2007. számú határozatával A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata a felsıoktatási intézmények

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/ II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1 1. /a Szabályzat 2. -ához/ A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán alapszakokon és osztatlan jogász

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM LÁMFALUSSY SÁNDOR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM LÁMFALUSSY SÁNDOR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM LÁMFALUSSY SÁNDOR KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MESTERSZAKOKRA VONATKOZÓ PONTSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Sopron, 2016. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A felvételi eljárás célja... 3

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2013/2014. TANÉVBEN (FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2013. október 17. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK (1) Választható

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2008. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Módosítva a 2007. november 28-i Határozat száma: SZE 463/3.13/2007.(XI.28.)

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné TOVÁBBTANULÁS 2015 Készítette: Molnár Róbertné A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK DOKTORI

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2015. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2015. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz Alapképzések: BCE-KERTK Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar idő A L A kertészmérnöki (Beregszász) (4) kertészmérnöki (Beregszász) (4) 210 000 Ft 7 10 < 35 biológia v. fizika v. földrajz v.

Részletesebben

Felvételi Felvételi tájékoztató 2017

Felvételi Felvételi tájékoztató 2017 Felvételi 2017 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2017. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2017. január 31-ig Képzési szintek A - Alapképzés:

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 2016/17-es tanév Fontosabb időpontok, határidők február 15. a) az érettségire jelentkezés végső határideje b) a felsőoktatási

Részletesebben

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás A Zeneművészeti Kar (a továbbiakban Kar) minden évben meghirdeti a szeptemberben nappali tagozaton

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HÁMOR ENDRE IGH.

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HÁMOR ENDRE IGH. ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016.11.23. HÁMOR ENDRE IGH. ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017.02.15. A JELENTKEZÉS AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNIK AZ ÉRETTSÉGI JEGYZŐKÖN KERESZTÜL. ÉRETTSÉGI Középszint Emelt

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói Fontosabb határidők 2015. február 15. jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben 2015. február 23. hitelesítés 2015. július

Részletesebben

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar. SZIE ABK 5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. 57/502-445/438. www.abk.szie.hu

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar. SZIE ABK 5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. 57/502-445/438. www.abk.szie.hu Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar SZIE ABK 5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. 57/502-445/438 www.abk.szie.hu Jelentkezési határidő 2010. február 15. Felvételi eljárás menetrendje 2010. február

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015.02.02. 2015. A felvételi eljárásról Határidők I. Hivatalos kiegészítés: 2015. január 31. Jelentkezési határidő: 2015. február 15. E-felvételi hitelesítés: 2015.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 04. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Felvételi 2013. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!!

Felvételi 2013. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!! Felvételi 2013 - érettségi után jelentkezni lehet: alapképzésre, melynek időtartama 6-8 félév, egy szakképzettség szerezhető, de lehetőség van párhuzamos tanulmányok folytatására, a jogszabályok szerinti

Részletesebben

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége:

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: VII. Társadalomtudományi ar (BCE T).) felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: Társadalomtudományi ar Dékáni Hivatal 1093 Budapest, özraktár u. 4-6. Telefon: 482-7210,

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

2015. évi felsőoktatási felvételi eljárás

2015. évi felsőoktatási felvételi eljárás 2015. évi felsőoktatási felvételi eljárás Dr. Bartha Adrienn tanulmányi igazgató Dr. Vizi László Tamás oktatási rektorhelyettes 2015. évi általános felvételi eljárás 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás dr. Bakos Károly ny. szakmai főtanácsadó

Felsőoktatási felvételi eljárás dr. Bakos Károly ny. szakmai főtanácsadó Felsőoktatási felvételi eljárás 2015 dr. Bakos Károly ny. szakmai főtanácsadó A szereplők EMMI Jelentkező Oktatási Hivatal EDUCATIO Egyetem / Főiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz lapképzések: BCE-KERTK Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar kertészmérnöki (Beregszász) (4) K kertészmérnöki (Beregszász) (4) 210000 7 10 < 25 biológia v. fizika v. földrajz v. intika v. kémia

Részletesebben

Felvételi Szabályzat

Felvételi Szabályzat Felvételi Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén. Módosította a Szenátus

Részletesebben