Elfogadva a december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elfogadva a 2013. december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)"

Átírás

1 A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2014/2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Elfogadva a december 11-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 1261/3.7/2013. (XII.11.)

2 A Szenátus a felsıoktatásról szóló évi CCIV. törvény 39. és 40., valamint a felsıoktatási intézmények felvételi eljárásának általános szabályairól szóló 432/2012.(XII.29.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 47/2013. (II.20.) Korm. rendelet alapján a Kodolányi János Fıiskola felvételi szabályzatát az alábbiakban határozza meg. 1. A szabályzat hatálya 1.1. A szabályzat hatálya kiterjed a fıiskolán folyó felsıfokú szakképzésre, alapképzésre és mesterképzésre jelentkezı magyar és nem magyar állampolgárokra A külföldiek számára hirdetett idegen nyelvő képzések felvételi eljárásáról külön szabályzat rendelkezik. 2. Jelentkezés a felvételi eljárásra 2.1. A felvételi eljárás a jelentkezı kérelmére indul Jelentkezni az erre a célra rendszeresített, az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságain, valamint a az egyes felsıoktatási intézményekben beszerezhetı, kitöltött és postai úton beküldött felsıoktatási felvételi jelentkezési lapon, vagy elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a honlapon, regisztráció után lehet.. A szükséges mellékleteket jelentkezési díj befizetésének igazolása kivételével a jelentkezı választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be Jelentkezni a Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) meghatározott feltételekkel és módon lehet Jelentkezés benyújtására jogosult a kormányrendeletben meghatározott feltételeket teljesítı magyar és nem magyar állampolgár Ha jogszabály másként nem rendelkezik - az Európai Unió valamennyi tagállamának állampolgárai kivételével-, a nem magyar állampolgárok csak költségtérítéses képzésre jelentkezhetnek Nem vehetı fel az, aki a jelentkezési lapo(ka)t a tájékoztatóban megjelölt határidıig nem adja be és a jelentkezési díjat a tájékoztatóban megjelölt határidıig nem fizeti be.

3 2.7. A jelentkezı a felvételi eljárás során egy alkalommal módosíthatja a jelentkezési lapon feltüntetett sorrendet A jelentkezési laphoz a Tájékoztatóban felsoroltakat kell csatolni. Ha a jelentkezési lap hiányos, az Oktatási Hivatal által küldött hiánypótlási értesítésben megjelölt idıpontig a hiányokat pótolni kell, ellenkezı esetben a jelentkezı kizárja magát a felvételi eljárásból. A jelentkezési határidı lejárta után kiállított okiratok és egyéb igazolások másolatát az Emberi Erıforrások Minisztériuma által meghatározott és a Tájékoztatóban közölt határidıig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eredeti okiratot a hallgatói jogviszony létesítésekor kell bemutatni A jelentkezési lapokon feltüntetett adatok valódiságáért a jelentkezı a felelıs. A felvétel eredményét befolyásoló valótlan adatszolgáltatás a felvételrıl szóló döntés utólagos megsemmisítését vonja maga után A fıiskola gondoskodik a jelentkezı adatainak jogszabályban elıírt védelmérıl Külföldön szerzett iskolai végzettséget tanúsító okirat külön jogszabály évi C. törvény (XII. 24.) szerint, vagy nemzetközi szerzıdésen alapuló elismerés után fogadható el Ha a külföldi érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezı jelentkezı felsıoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor külföldi érettségi bizonyítványa vagy oklevele továbbtanulási céllal történı elismerését az Oktatási Hivataltól kell kérnie (kivéve a nemzetközi szerzıdéssel, illetve jogszabályok által elismerteket) A jelentkezık egységes rangsorolás alapján, ponthatárok megállapításával vehetık fel, mely ponthatárokat az országos napilapokban és az Oktatási Hivatal és az Educatio Nonprofit Kft. hivatalos honlapján (http://www.felvi.hu-n) tesznek közzé. 3. A felvételi eljárás, pontszámítás, mentesség 3.1. Alapképzésre és felsıfokú szakképzésre a rangsorolást pontos rendszerben, pontszámban kell kifejezni.

4 A felvételi összpontszámot az alapképzésre jelentkezık esetében következıképpen kell meghatározni: tanulmányi pontok és érettségi pontok összegzésével, vagy az érettségi pontok megkettızésével, mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és az egyéb többletpontok hozzászámításával. A két számítási mód közül a jelentkezı számára kedvezıbbet veszi figyelembe az Oktatási Hivatal. A felvételi összpontszámot a felsıfokú szakképzésre jelentkezık esetében a következıképpen kell meghatározni: a tanulmányi pontok kétszerezésével vagy a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával vagy az érettségi pontok kétszerezésével, mindhárom esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával. A három számítási mód közül a jelentkezı számára kedvezıbbet veszi figyelembe az Oktatási Hivatal Tanulmányi pontok (legfeljebb 200 pont): A jelentkezı középiskolai érdemjegyeibıl és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeibıl kell kiszámolni az alábbiak szerint: - Öt tantárgy: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), utolsó két (tanult) évi eredményeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi eredményeinek összegét kettıvel meg kell szorozni. (Amennyiben a jelentkezınek a felsorolt tantárgyak valamelyikébıl nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett a jelentkezı választása szerint egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni.) - és az érettségi vizsgabizonyítványban szereplı vizsgaeredmények közül a négy kötelezı és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni. (Amennyiben a jelentkezınek az érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag megállapításánál csak ezeket kell figyelembe venni.)

5 Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni. Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány. A tanulmányi pontok idıkorlát nélkül számíthatók, azaz a középiskolai tanulmányok folytatásának, illetve befejezésének évétıl független a tanulmányi pont számítása. A régi típusú (2005 elıtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezık esetében a tantárgyi vizsgák automatikusan középszintő érettséginek minısülnek. A külföldi vagy külföldi rendszerő érettségi vizsgák eredménye alapján az Oktatási Hivatal egyedileg, saját hatáskörben dönt arról, hogy az abban szereplı vizsgatárgyak megfeleltethetık-e az adott szakra elıírt érettségi vizsgatárgyaknak Érettségi pontok (200 pont): Az érettségi pontokat az azonos képzési területen képzést folytató felsıoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkezı számára a legkedvezıbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell számolni. Az adott szakon figyelembe vehetı érettségi vizsgatárgyakról és azok szintjérıl a Tájékoztatóban közzétettek az irányadóak. Az érettségi pontok száma egyenlı az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványok alapján kell figyelembe venni. Az 1996 elıtt érettségi vizsgát tett, felsıfokú végzettségő jelentkezı érettségi pontjait, amennyiben a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak egy eredményével rendelkezik, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével kell meghatározni, kivéve amikor a jelentkezınek két érettségi vizsgatárgy közül egyet kötelezıen emelt szinten kell teljesítenie, mert ilyenkor az emelt szintő érettségi megléte az alapfeltétel az érettségi pontok számításához.

6 3.4. Elıadómővészet alapképzési szakra jelentkezık esetében a felvételi összpontszámot kizárólag az alkalmassági (elméleti) és a gyakorlati vizsga alapján kell számítani. Ekkor a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának - melynek maximális értéke 200 pont megkettızésével és a többletpontok hozzáadásával kell meghatározni A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl kezdıdın a Paralimpián agy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezık felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 500 pont. Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek felvételi összpontszáma 500 pont. Ezeknek a személyeknek a körérıl a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsıoktatási intézményeket Többlet pontok alapképzési szakok és felsıfokú szakképzési szakok esetében: A többletpontok maximális értéke 100 pont lehet. - A választható módon meghatározott tantárgyakból az emelt szinten teljesített legalább közepes érettségi vizsgáért (legfeljebb két, az adott szakcsoportban elıírt érettségi vizsgatantárgyból) pont, azaz összesen maximum 100 pont jár. - A B2/ középfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért: 28 pont, C1/felsıfokú komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért: 40 pont. - Nyelvtudásért csak egy jogcímen járhat maximum 40 többletpont: vagy emeltszintő érettségi, vagy nyelvvizsga címén. - Amennyiben a jelentkezı egy adott idegen nyelvbıl egyidejőleg a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyidejőségének kivételével több elıírás alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezıbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. A képzés nyelvébıl szerzett nyelvvizsgáért, illetve a képzés nyelvébıl letett emelt szintő érettségiért többletpont nem kapható. - Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplı, szakiránynak megfelelı felsıfokú vagy emelt szintő szakképesítésért, vagy szakirányú technikusi képesítı bizonyítványért 24 pont (csak egy szakirányú képesítésért, vagy technikusi képesítı bizonyítványért adható pont).

7 - A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb egy eredményért, világ és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés esetén: 16 pont, Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés esetén: 8 pont. - A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezık felvételi összpontszáma 480 pont. - A szakirányú továbbtanulás esetén azon jelentkezık, akik a versenykiírásoknak megfelelıen az oktatási és kulturális miniszter által ajánlott: o Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy a Szakmacsoportos Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért helyezést értek el 80 többletpontot, helyezést értek el 40 többletpontot, helyezést értek el 20 többletpontot, o az Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyen elért 1-3. helyezést értek el 16 többletpontot, o Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) az elért helyezés alapján nagydíjasok 24 többletpontot, az elsı díjasok 12 többletpontot o Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontot kapnak. o A szakképesítésért felelıs miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezés alapján 30 pont. A tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredményét járhat többletpont, ha a jelentkezı a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikébıl érte el, amelyet az intézmény pontot érı tárgyként határozott meg. - Elınyben részesítésért legfeljebb 40 többletpont adható, amennyiben a jelentkezı megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlı módon a Tájékoztatóban megjelölt határidıig igazolja: o A hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 20 többletpontra jogosult.

8 o A halmozottan hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. o A fogyatékossággal élı jelentkezı minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. o Az a jelentkezı, aki a jelentkezési határidı és a felvételi döntés közötti idıszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességigyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 40 többletpontra jogosult A felsıfokú végzettséggel rendelkezı jelentkezıket amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsıoktatási szakképzésre jelentkeznek, a korábbi felsıoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintő érettségi követelménytıl való eltekintéssel rangsorolja az intézmény A felsıfokú végzettséggel rendelkezı jelentkezıknek oklevelük eredménye alapján maximum 200 pontot ad az intézmény, az alábbiak szerint: Oklevél eredménye: Jeles/kitőnı 200 pont Jó 180 pont Közepes 150 pont Elégséges 120 pont Az összpontszámot az oklevél eredményének megkettızésével, valamint a szabályzatban meghatározott többletpontok hozzáadásával határozza meg az intézmény. 4. Alkalmassági és gyakorlati vizsga elıadómővészet alapképzési szakon: 4.1. Az elıadómővészet alapképzési szakon a jelentkezınek alkalmassági és gyakorlati vizsgát kell tennie, amely két részbıl áll: elméleti és gyakorlati (hangszeres) vizsga. A sikeres felvételihez mindkét fordulót teljesítenie kell a jelentkezınek Az alkalmassági vizsga részletes követelményeit a III. számú melléklet tartalmazza hangszer típusonként.

9 5. Elıképzettségek, felvételi pontszámítás mesterszakra, elızetes kreditelismertetési eljárás: Mesterképzésre az vehetı fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett valamint legalább egy C típusú középfokú államilag elismert, középfokú (B2 szintő) általános nyelvi, komplex vagy azzal egyenértékő nyelvvizsgával rendelkezik. 1 Ezt a nyelvi követelményt elıször a 2016 szeptemberében induló elsı évfolyamon kell alkalmazni azok tekintetében, akik e törvény hatálybalépését megelızıen nyelvi követelmény teljesítése nélkül szereztek oklevelet. Tanári mesterszakra a pedagógus és/vagy tanári szakképzettség birtokában lehet jelentkezni. Tanári mesterszak esetében a rangsorolást 100 pontos rendszerben, pontszámban kell kifejezni az alábbiak szerint: oklevél minısítése alapján, a minısítés hatszorozásával, legfeljebb 30 pont; pályaalkalmassági elbeszélgetés (motivációs elbeszélgetés a jelentkezı szakmai felkészültségérıl, szakra történı jelentkezés indokairól, jövıbeli terveirıl stb.) legfeljebb 50 pont, valamint az esetleg szerzett többletpontok hozzászámításával, legfeljebb 20 pont. Vállalkozásfejlesztés mesterszak esetében az alábbiak szerint lehet jelentkezni: - Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehetı oklevelek: gazdálkodás és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, - Egyéb alapképzési szakok: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, kereskedelem és marketing, emberi erıforrások, pénzügy és számvitel, turizmus vendéglátás, üzleti szakoktató szakok, - Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehetı szakok: azok az alap- és MA fokozatot adó alapképzési szakok, ill. a fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Turizmus menedzsment mesterszak esetében az alábbiak szerint lehet jelentkezni: 1 Hatályos a 2013/2014-es tanévre és azt követıen felvett hallgatókra.

10 - Teljes kreditérték beszámításával vehetı figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, továbbá az évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai szintő idegenforgalmi és szálloda szak, valamint vendéglátó és szálloda szak. - A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsısorban számításba vehetı szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erıforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok. - Meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Nemzetközi tanulmányok mesterszak esetében az alábbiak szerint lehet jelentkezni: - Teljes kreditérték beszámításával vehetı figyelembe: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, valamint a évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintő nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatos alapképzési szak, tovább fıiskolai szintő nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak. - A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsısorban számításba vehetı szakok: kommunikáció és médiatudomány, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketin, emberi erıforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervezı, nemzetközi igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetıi, nemzetbiztonsági, katonai vezetıi, történelem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, keleti nyelvek és kultúrák, szabad bölcsészet alapképzési szakok. - Meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az alapvagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a

11 kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Amennyiben a Vállalkozásfejlesztés mesterszakra, Turizmus menedzsment mesterszakra, Nemzetközi tanulmányok mesterszakra jelentkezı nem teljes kreditértékő oklevéllel jelentkezik, a jelentkezı kérelmére elızetes kreditelismertetési eljárásra kerül sor (VI. számú függelék). A Vállalkozásfejlesztés mesterszak, Turizmus menedzsment mesterszak, Nemzetközi tanulmányok mesterszak esetében a rangsorolást 100 pontos rendszerben, pontszámban kell kifejezni az alábbiak szerint: oklevél minısítése alapján, a minısítés duplázásával legfeljebb 10 pont; pályaalkalmassági elbeszélgetés (motivációs elbeszélgetés a jelentkezı szakmai felkészültségérıl, szakra történı jelentkezés indokairól, jövıbeli terveirıl stb.) legfeljebb 70 pont, valamint az esetleg szerzett többletpontok hozzászámításával. Többletpontok mesterszakok esetében: Tanári mesterszak: - Elınyben részesítésért legfeljebb 10 többletpont adható, amennyiben a jelentkezı megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlı módon a Tájékoztatóban megjelölt határidıig igazolja: o A hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 5 többletpontra jogosult. o További 5 többletpontra jogosult a halmozottan hátrányos helyzető jelentkezı. o A fogyatékossággal élı jelentkezı minden jelentkezési helyén 10 többletpontra jogosult. o Az a jelentkezı, aki a jelentkezési határidı és a felvételi döntés közötti idıszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási

12 segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 10 többletpontra jogosult. - A középfokú (B2) komplex típusú államilag elismertnyelvvizsgáért: 2 pont, a felsıfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgáért: 4 pont. - OTDK 1-3. helyezésért: 3 pont - Sporteredményért: 4 pont - Szakmai gyakorlat címén: 4 pont. - Szakmai publikáció címén: 3 pont. Vállalkozásfejlesztés mesterszak, Turizmus menedzsment mesterszak legfeljebb 20 többletpont szerezhetı: - Elınyben részesítésért legfeljebb 10 többletpont adható, amennyiben a jelentkezı megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlı módon a Tájékoztatóban megjelölt határidıig igazolja: o A hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 5 többletpontra jogosult. o További 5 többletpontra jogosult a halmozottan hátrányos helyzető jelentkezı. o A fogyatékossággal élı jelentkezı minden jelentkezési helyén 10 többletpontra jogosult. o Az a jelentkezı, aki a jelentkezési határidı és a felvételi döntés közötti idıszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 10 többletpontra jogosult. - TDK 1-3. helyezés 2 pont - OTDK 1-3. helyezés 2 pont

13 - középfokú (B2) komplex, a képzési területnek megfelelı, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga 2 pont, egy másik idegen nyelvbıl államilag elismert felsıfokú (C1) komplex nyelvvizsga 4 pont Nemzetközi tanulmányok mesterszak legfeljebb 20 többletpont szerezhetı: - Elınyben részesítésért legfeljebb 10 többletpont adható, amennyiben a jelentkezı megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek és azt hitelt érdemlı módon a Tájékoztatóban megjelölt határidıig igazolja: o o A hátrányos helyzető jelentkezı minden jelentkezési helyén 5 többletpontra jogosult. További 5 többletpontra jogosult a halmozottan hátrányos helyzető jelentkezı. o A fogyatékossággal élı jelentkezı minden jelentkezési helyén 10 o többletpontra jogosult. Az a jelentkezı, aki a jelentkezési határidı és a felvételi döntés közötti idıszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy gyermekgondozási díjban (GYED) részesül, 10 többletpontra jogosult. - TDK 1-3. helyezés 2 pont - OTDK 1-3. helyezés 2 pont - Egy idegen nyelvbıl államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 2 pont, egy másik idegen nyelvbıl államilag elismert felsıfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga 4 pont 6. Felvétel 6.1. A felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a megadott keretszámon belül ponthatár alkalmazásával történik. Ugyanazon szakon, szakcsoportban, tagozaton, képzési formában az államilag finanszírozott képzésre és a költségtérítéses képzésre meghatározott ponthatárok eltérhetnek.

14 6.2. Nem vehetı fel az a jelentkezı, akit az általa megadott intézményi jelentkezési sorrendben megelızı felsıoktatási intézmény felvesz Sem államilag támogatott, sem költségtérítéses képzésre nem vehetı fel az a jelentkezı, aki az alkalmazott pontszámítási rendszerben többletpontok nélkül nem éri el a minimum pontszámot. Alapképzésre csak az a jelentkezı vehetı fel, akinek az emelt szintő érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 240 pontot. Felsıoktatási szakképzésre - az elıbbivel azonos feltételek mellett - a minimum ponthatár 200 pont. A 200 szövegrész helyébe a 220 szövegrész, a 240 szövegrész helyébe a 260 szöveg lép, december 15. után. A 220 szövegrész helyébe a 240 szövegrész, a 260 szövegrész helyébe a 280 szöveg lép, december 15. után. A 240 szövegrész helyébe a 260 szövegrész, a 280 szövegrész helyébe a 300 szöveg lép, december 15. után. Mesterképzésre csak az a jelentkezı vehetı fel, akinek az intézmény által meghatározott felvételi pontszáma eléri vagy meghaladja a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért együtt maximálisan kapható 100 pont 50 százalékát A jelentkezıknek az Oktatási Hivatal besorolási döntést küld az Oktatási Hivatal által meghatározott idıpontig Az intézmény a felvételrıl szóló döntését határozatban írásban közli a jelentkezıvel A felvételt megtagadó elsı fokon hozott döntés ellen a Felsıoktatási törvényben meghatározottak szerint jogorvoslattal lehet élni. 7. Átvétel 7.1. Átvételi kérelmet adhat be azonos képzési területen belül- az az állampolgár, aki külföldi, vagy más hazai felsıoktatási intézménybe felvételt nyert, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a Kodolányi János Fıiskolán kívánja tanulmányait folytatni. 2 Hatályos a 2013/2014-es tanévre és azt követıen felvett hallgatókra.

15 7.2. Az átvételi kérelmet a lezárt félévek esetén az az(oka)t igazoló leckekönyv másolattal kell leadni. Az aktuális félévre történı átjelentkezés esetén a kérelem beadási határideje a regisztrációs hét hónapjának vége Az átvételi kérelmek elutasítása esetén fellebbezésnek méltányossági alapon sincs helye Átvétel esetén a nem befejezett fıiskolai/egyetemi (rész-)tanulmányok beszámításáról a tanulmányi kötelezettségek összehasonlítása alapján a tanszékvezetı javaslatára a Kreditátviteli Bizottság dönt Nemzetközi szerzıdés, vagy annak alapján kötött intézményközi megállapodás a résztanulmányok ajánlott, vagy kötelezı beszámítását is elıírhatja. 8. Záró rendelkezések 8.1. A fıiskola Internetes honlapján is biztosítja felvételi szabályzatának megismerését Jelen szabályzat a Szenátus elfogadó határozatát követıen lép hatályba.

16 9. Függelékek I. számú: Felvételi szabályzat melléklete a külföldön szerzett érettségi bizonyítványok továbbtanulási céllal történı elismerésérıl. II. számú: Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérıl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Kormányrendelet nyelvvizsga- egyenértékőséget megállapító, hatályos rendelkezései. III. számú: A gyakorlati vizsga részletes követelménye az elıadómővész szakon. IV. számú: Részismereti tanulmányok V. számú: Szakirányú továbbképzések Székesfehérvár, december 11. Dr. h.c. Szabó Péter PhD rektor

17 I. számú függelék Felvételi szabályzat melléklete a külföldön szerzett érettségi bizonyítványok továbbtanulási céllal történı elismerésérıl 1. Az elismerés alapelvei: 1.1. A külföldi oktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány (a továbbiakban: bizonyítvány) elismerésével senki sem szerezhet több jogot, mint amennyi a bizonyítvány alapján abban az államban megilleti, amelyben azt szerezte A továbbtanulási céllal elismert bizonyítvány csak továbbtanulásra történı jelentkezésre jogosít, egyéb jogosultságot nem lehet rá alapítani Az Oktatási Hivatal által továbbtanulási céllal elismert bizonyítvány bármely felsıoktatási intézmény ugyanazon képzési szintjére való jelentkezésre jogosít A bizonyítvány elismerését kérelmezı személy (a továbbiakban: kérelmezı) feladata, hogy az elismeréshez szükséges okiratokat és adatokat biztosítsa. Tájékoztató és kérelem őrlap letölthetı: oldalról. 2. Elismerési eljárások: 2.1. Középiskola bizonyítványa elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait és magyarországi lakóhelyét igazolja. Magyarországi lakóhely hiányában az eljárás nem indítható meg A középiskolai végzettségi szintek elismerése: - az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által történı teljes jogi hatályú elismerése és az - oktatási intézmény által végzett, továbbtanulási céllal történı elismerés 2.2. Ha a kérelmezı a jelentkezés évében szerzi meg bizonyítványát, annak másolatát a bizonyítvány kézhezvételét követıen haladéktalanul, azonban legkésıbb július 11-ig mellékelnie kell.

18 3. Nemzetközi egyezmény, illetve jogszabály által elismert bizonyítványok 3.1. Az intézménynek azokat a bizonyítványokat, amelyek egyenértékőségét nemzetközi szerzıdés vagy jogszabály állapítja meg, nem kell továbbtanulási céllal elismernie, ezeket külön határozat meghozatala nélkül fogadja el. Ilyen bizonyítvány benyújtása esetén az intézmény csak azt vizsgálja, hogy az adott okirat a nemzetközi szerzıdés, illetve a jogszabály hatálya alá tartozik-e (érettségi bizonyítvány és elismert oktatási intézmény állította ki), az elismerés egyéb feltételeit nem kell vizsgálnia A évi C. törvény értelmében az alább felsorolt országokban kiadott, középfokú végzettséget tanúsító külföldi bizonyítványok egyenértékőek a magyar bizonyítvánnyal: - Albánia, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Csehszlovákia, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, India, Írország, Izland, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Kazahsztán, Kína, Kirgízia, Laosz, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Norvégia, Németország, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szentszék (Vatikán), Szerbia és Montenegró, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Szovjetunió, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán. - az International Baccalaurate Organization (IBO) által kiállított nemzetközi és a - Deutsche Schule által kiállított érettségi bizonyítványok. 4. A továbbtanulási céllal történı elismerés 4.1. Továbbtanulási céllal középiskolai érettségi bizonyítványként az olyan bizonyítvány ismerhetı el, amely: a) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam, vagy ha az adott külföldi államban a közoktatás tizenegy évfolyamból áll, akkor tizenegy évfolyam elvégzését tanúsítja, b) a kérelmezıt az adott országban felsıoktatási intézménybe történı jelentkezésre jogosítja, és c) valószínősíti, hogy a kérelmezı felkészült a további tanulmányok folytatására.

19 4.2. Amennyiben a kérelmezı a felvételhez szükséges követelményeket teljesíti, valószínősíthetı, hogy felkészült a további tanulmányok folytatására A továbbtanulási céllal történı elismerésrıl, illetve annak megtagadásáról a MEIK külön határozatot hoz, melyet postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként küld meg a kérelmezı vagy meghatalmazottja részére.

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer

Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer Szervezeti és Működési Szabályzat 3. kötet Hallgatói Követelményrendszer 2009. S z a b á l y z a t Oldal: 2/156. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás oktatási igazgató oktatási rektorhelyettes a

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél

Oktatási Hivatal. Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának. Székhelyén. Érettségi körlevél Oktatási Hivatal Valamennyi érettségiztetı középiskola Ügyiratszám: KF/164-1/2013 igazgatójának Székhelyén Tárgy: Érettségi körlevél Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! A 2012/2013. tanév során kilencedik

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet

2001. évi C. törvény. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 5. kiadás 1. módosítás 2 (74). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 76-2012/2013 (2013.06.18.) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2013.08.01. napjától

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben