Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gál és Társa Ügyvédi Iroda"

Átírás

1 ÁROP-1.A.2/B Sopron Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása -eljárásrend Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 4 2. Az intézmény-felügyelet jelenlegi módja, a döntési jogosultságok aktuális szabályozása Sopron Megyei Jogú Város hatályos rendeleteiben 8 3. Helyzetértékelés, problémafelvetés 9 4. Egy lehetséges átszervezési modell Alapvetések a gazdasági társasági és Holding-formába átszervezendő önkormányzati feladatellátásról Az irányadó jogi környezet A Holding-szervezetbe alakítás előzményei A gazdálkodó társasági formában történő önkormányzati feladatellátás veszélyei, az ilyen típusú átalakításokkal kapcsolatos problémák Célok a társaság megalakításával A Holding szerkezetre való átállás során követendő eljárásrend Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

3 5. A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok és döntési hatáskörök jogszabályi előírásoknak megfelelő, célszerű szabályozása A közzététel szabályozása Követelés elengedésének, vagyon ingyenes (térítésmentes) átruházásának szabályozása Az önkormányzati ingatlan vagyonkataszter Források, felhasznált irodalom Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

4 1. Bevezetés Az önkormányzati intézmények felügyeletének esetleges átalakításával, a döntési jogosultságok átstrukturálásával kapcsolatos vizsgálatunk során más tanácsadó szolgáltatásunkhoz hasonlóan természetesen több személyes egyeztetést folytattunk a polgármesteri hivatal illetékes vezetőivel és áttekintettük a témában rendelkezésünkre bocsátott, valamennyi hatályos önkormányzati rendeletet és határozatot, szabályzatot és utasítást. Igyekeztünk pontosan felmérni az önkormányzat által az intézmények felügyeletével kapcsolatban kialakított gyakorlatot, hogy választ kaphassunk rá, hogy indokolt-e és ha igen, akkor mennyiben az eddigi felügyeleti rend átalakítása, a döntési jogok átstrukturálása. Nem titkoltan voltak fenntartásaink a tekintetben, hogy vajon a kialakított gyakorlattól, annak szakmai tartalmától függetlenül vajon mennyire indokolt egy ilyen horderejű átalakításba az önkormányzati ciklus végén belefogni? Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzati szférában járatos tanácsadó nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy egy ilyen mérvű átstrukturálásra nem feltétlenül a választások évében, az őszi helyhatósági voksolás előtt néhány hónappal kell sort keríteni. Még akkor sem, ha a feladat egy ezzel kapcsolatos eljárásrend elkészítése. Azt sem kívántuk azonban figyelmen kívül hagyni, hogy álláspontunk szerint az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átalakítása elsősorban törvényhozói döntés. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok csak a jelenlegi jogi keretek közt, a hatályos törvények felhatalmazása alapján és az általuk biztosított mozgástérben képesek a feladataik ellátását és intézményeik fenntartását megszervezni, így az ezek átalakításával kapcsolatos mozgásterük meglehetősen szűknek mondható. A teljes magyar önkormányzati rendszert érintő szabályozást azonban mindenképpen átgondolandónak tartjuk, hiszen ezek keretei közt mint azt a későbbiekben is megállapítjuk az önkormányzatok jelenleg láthatóan nem képesek megfelelő színvonalon és hatékonysággal szervezni szolgáltatásaikat. A jelenlegi szabályozás ugyanis egy olyan meglehetősen szűk mozgásteret biztosít a helyhatóságoknak az intézmény-felügyelet megszervezésére és a döntési jogok telepítésére, melyek közt megelőlegezve későbbi következtetésünk gyakorlatilag csak a a további Holding-szervezetbe való kiszervezést és az egységes, valamennyi intézményt érintő, integrált adatbázis és informatikai rendszerek kiépítését 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

5 látjuk reális lehetőségnek a színvonalasabb és jobb hatékonyságú közszolgáltatások megteremtésére Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

6 2. Az intézmény-felügyelet jelenlegi módja, a döntési jogosultságok aktuális szabályozása Sopron Megyei Jogú Város hatályos rendeleteiben Az önkormányzati intézmények felügyeletével, a döntési jogosultságokkal kapcsolatos jelenlegi gyakorlat a rendelkezésünkre bocsátott, hatályos önkormányzati döntésekből egyértelműen kiolvasható. Elsőként tekintsük át, hogy Sopron MJV 18/2007. (VI.1.) számú rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata milyen rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzati intézmények vonatkozásában. A rendelet a közgyűlés elidegeníthetetlen, át nem ruházható hatáskörébe utalja a megyei önkormányzati intézmények átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről hozandó állásfoglalásokat, feltéve, hogy ha a szolgáltatások a települést is érintik. Kérdésként merülhet fel, hogy mi a teendő, részönkormányzat működése esetében. A feladat és hatásköri összeütközések elkerülésére Sopron MJV SZMSZ-ben a következőképpen rendelkezett: 26 (1) bek. e) a településrészen működő önkormányzati intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére, elnevezésére, nevének megváltoztatására vonatkozó javaslat véleményezése, f) a településrészen működő önkormányzati intézmények vezetőinek megbízására illetve megbízásának visszavonására vonatkozó javaslat véleményezése, a részönkormányzat feladatkörébe tartozik. A közgyűlés munkájának elősegítésére különböző jogosultságokkal rendelkező bizottságokat hozott létre, ezért következő lépésben ezen bizottságokat vesszük sorba ill. vizsgáljuk meg a fent említett, tehát intézményeket érintő jog- és feladatkörök vonatkozásában. A Pénzügyi Bizottság általános feladatai közé sorolja az ellenőrzések kezdeményezését az önkormányzati intézményeknél. A Gazdasági Bizottság feladata a javaslattétel önkormányzati költségvetési szervek, gazdasági társaságok és közhasznú szervezetek alapítására, átszervezésére, megszüntetésére. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság közreműködik az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények munkájának értékelésében, fejlesztésében. Ezen bizottság átruházott feladat és hatáskörei közé sorolja a közművelődési 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

7 feladatot ellátó, önkormányzati fenntartású intézmények SZMSZ törvényességi szempontból történő jóváhagyását is; továbbá szakmai ellenőrzést indíthat intézményi szinten a helyi oktatáspolitikai célkitűzések elkészítése, megvalósulásának megismerése, ( ) értékelése céljából; értékeli a nevelési-oktatási intézmények nevelési, pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét. Továbbá ellenőrzi az önkormányzati fenntartású, illetve önkormányzati támogatással működő közművelődési intézményeket, Kht.-k szakmai munkáját beszámolójuk alapján. A Szociális és Egészségügyi Bizottsággal kapcsolatban a rendelet a következőket határozza meg: 31 (1) b) Közreműködik az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények munkájának értékelésében, a tevékenység továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat kidolgozásában. c) Segíti az önkormányzat és a város területén működő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények, egyházak, karitatív szervezetek közötti együttműködést. (2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság állásfoglalásával hozható döntés: a) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények alapítására, alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslat. b) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezésére, megbízására, annak visszavonására vonatkozó javaslat. (3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott feladat- és hatáskörei: a) Törvényességi szempontból jóváhagyja az egészségügyi, szociális, és a gyermekvédelmi intézmények SZMSZ-ét, házirendjét, benne az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályait, továbbá a szociális és a gyermekvédelmi intézmények szakmai programját. Az önkormányzati intézményekhez kapcsolódóan Sopron MJV Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-e a következő rendelkezéseket tartalmazza: A polgármester személyesen látja el az oktatási feladatok ellátásának felügyeletét, ide nem értve az intézmény-felügyeletét. A gazdasági ügyekért felelős alpolgármester a polgármester feladatai közül ellátja az önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági és közhasznú társaságok felügyeletét. A közösségi ügyekért felelős alpolgármester pedig az oktatási nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatokat felügyeli. Ezen túl a Polgármesteri 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

8 Hivatal Ellenőrzési Csoportja jogosult ellenőrzést végezni az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél. Az Ellenőrzési Csoport az alábbi jogosultságokkal bír: - vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítése és működése jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, - vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, - vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a polgármester és a jegyző számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a FEUVE, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, - ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében, - nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket, - a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket, valamint megbízhatósági ellenőrzéseket végez Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

9 3. Helyzetértékelés, problémafelvetés A fenti szabályozás általánosnak mondható, szinte valamennyi önkormányzat által követett, hiszen a hatályos magyar jogszabályok által előírt gyakorlatot tükröz. Vitán felül áll azonban, hogy valóban szükség lenne a teljes magyar önkormányzati rendszerben egy olyan típusú, az intézmények felügyeletét, a döntési jogok átstrukturálását érintő reformra, mely megoldást nyújthat azokra a problémákra, melyek - elsősorban a jelenleg hatályos jogi szabályozás kényszerei miatt - szinte kivétel nélkül valamennyi helyhatóság intézmény-fenntartó tevékenységét, így Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát is jellemzik. Ezek a teljesség igénye nélkül: A döntési kompetenciák túlzott mértékben centralizáltak, azok legnagyobb része a képviselő testület hatáskörébe van utalva, ami csökkenti a döntéstechnológia hatásosságát. A döntési eljárás lassú, körülményes, a döntés-előkészítés folyamatát a hivatalon belüli kommunikáció nem támogatja kellő mértékben. A stratégiai tervezés hiányosságai, a stratégiai menedzsment módszertanának nem megfelelő ismerete és alkalmazása hátráltatja a szervezet irányítása, döntési mechanizmusa korszerű eljárásrendjének kialakítását. A gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében új intézkedések meghozatala és informatikai támogatás fejlesztése. Szükséges az intézmények irányítási rendszerének, módszerének felülvizsgálata. Fontos a partner és civil kapcsolatok érdemi javítása Kommunikációs módszerek és eszközök jelentős fejlesztésre, modernizálásra szorulnak Hathatós elmozdulás szükséges az e-önkormányzat megvalósítása felé A feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges a: a testületi hatáskör áttekintése, a stratégiai tervek és döntési kompetenciák összehangolása, egységének megteremtése, az ellenőrzési pontok felülvizsgálata Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

10 a projektmenedzsment szemlélet erősítése, módszereinek felhasználása, a projektmenedzsment ismeretek készségszintű elsajátítása, az informatikai rendszer fejlesztése, vagyis, a feltárt problémák megoldása komplett szervezetfejlesztést valamint eszközfejlesztést igényel. Ezzel együtt megállapítható, hogy a fenti, - ismételten hangsúlyozzuk, hogy alapvetően minden önkormányzatot jellemző és rendszerszerű - hiányosságokon túl az egyes intézmények működésének napra kész átláthatósága, szakmai, pénzügyi tekintetben egyaránt megvalósul Sopronban. A felügyeleti rendszer alapjainak megváltoztatására pedig - a következő fejezetben részletezendő és csak bizonyos területeken bevezethető Holding-szervezeten túl - elsősorban jogi lehetőség nincs. Az intézményekkel való együttműködés hatékonyságát, a költséggazdálkodás lehetőségeit azonban javíthatják azok a megoldások, amelyek elsősorban a gyorsabb, és szakszerűbb, sztenderdizált adatszolgáltatási, integrált informatikai megoldások alapján keletkeznek. Az egységes, integrált adatbázis és informatikai rendszer részévé válhatnak az egyes közintézmények és szolgáltatók. Az adatszolgáltatás közvetlen lekérdezési, elérési módjának kialakítása és a megfelelő jogosultsági rendszer kialakítása, bevezetése egyszerűsíti és időben is lerövidíti az ügyintézési időt. Az egységes adatbázis és programkezelés kevesebb eltérést, könnyebb egyeztetést tesz lehetővé. Vagyis az intézményfelügyelet átalakítását és hatékonyabbá tételét a további Holding-szervezetbe való kiszervezésen túl elsősorban az egységes, integrált adatbázis és informatikai rendszerek kiépítésében látjuk Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

11 4. Egy lehetséges átszervezési modell Az önkormányzati intézmények felügyeletének, a döntési jogosultságok átalakításának egyik lehetséges modellje 4.1. Alapvetések a gazdasági társasági és Holding-formába átszervezendő önkormányzati feladatellátásról Az alábbiakban vázlatosan összefoglalunk egy, az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakításával kapcsolatos alternatívát, az önkormányzati Holding-szerkezetbe történő szervezés lehetőségét, mely Sopronban is működő modell, hiszen májusa óta bizonyos területeken ebben a formában látja el a város kötelező feladatait. A megalakítás óta eltelt négy év, a működés eddigi tapasztalatai és az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások azonban indokolttá tehetik a tevékenységek ilyen formában történő ellátásának értékelését, illetve esetlegesen további területeknek (egészségügy, vagyongazdálkodás) szintén a Holding szerkezetbe való szervezését. Megyei jogú önkormányzatok, mint Sopron esetében a modell bizonyos területeken (pl. egészségügy, ingatlangazdálkodás) jelenleg is feltétlenül működőképes alternatívát jelenthet az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítására, a döntési jogosultságok átstrukturálására. Számos működő és sikeres példa mutatja hazánkban is, hogy a gazdasági társasági formában történő feladatellátás és az önkormányzati szolgáltatások Holding formába történő szervezése megfelelő körültekintéssel eljárva szakmailag és pénzügyileg is sikeres modell lehet a városi közfeladatok ellátására. A SOPRON HOLDING Zrt május 31-én jött létre négy önkormányzati cég egyesüléséből. A jogelőd cégek a Soproni Ingatlankezelő Kft., Soproni Távhőszolgáltató Kft., Soproni Innovációs és Ipari Park Kft., és a Soproni Városüzemeltetési Kft. A Holding továbbra is fenntartotta, és végzi a jogelőd cégek által folytatott tevékenységeket a tulajdonosa, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően. A Holding tevékenységi körébe tartozik a fentiekből adódóan: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

12 Távhőszolgáltatás Önkormányzati-és magántulajdonban lévő ingatlanok kezelése, karbantartása, értékbecslése, piaci alapú értékesítése A város zöldterületeinek és közterületeinek, valamint parkjainak gondozása A város tulajdonában lévő parkolóhelyek üzemeltetése Aranyhegyi Ipari Park működtetése, szabad területeinek értékesítése A gyepmesteri telep működtetése A SOPRON HOLDING Zrt. zöld- és sportterület-gazdálkodási divíziójának, közterülettisztítási divíziójának és útkarbantartási divíziójának tevékenységi körében felmerülő városvezetői igényjelzések fogadása és adott esetben kielégítése érdekében városvezetői készenlétet tart fenn Az irányadó jogi környezet A Sopron Holding megalakítása óta bekövetkezett legjelentősebb jogszabályi változás, hogy azóta az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról új törvényt alkotott (2008. évi CV. törvény). Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítását, a döntési jogosítványok átstrukturálását vizsgálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezen, talán legfontosabb vonatkozó jogszabályt. A Törvény három fő területen nyújt alapvetően új szabályozást: A költségvetési szervek jogállása (alapítása, átalakítása, megszüntetése stb.) A törvény új szabályozást ad a költségvetési szervek besorolásában az alapító szerint, tevékenységük jellege, a gyakorolt funkció szerint, stb, meghatározza és elkülöníti az irányító szerv ill. alapító szerv fogalmát, a költségvetési irányítási joghoz tartozó hatásköröket. A költségvetési szervek működése és gazdálkodása. Ezek az előírások az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Áht.) módosítják, kiemelten a VII. fejezetének ( A költségvetési szervek működése és gazdálkodása ) kicserélése 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

13 útján. E fejezetben eltérő gazdálkodási szabályokat hoztak az költségvetési szervek jogállása szerint besorolt szervekre. A közfeladatnak nem költségvetési szervi (hanem gazdálkodó szervezeti) formában való ellátása. Ezek az előírások is az Áht.-t módosítják, abban egy új, VII/A. fejezetként ( Közfeladatok gazdálkodó szervezetben való részvétellel történő ellátása ) épültek be. Az Áht. kicserélt VII. fejezete ( A költségvetési szervek működése és gazdálkodása ) új gazdálkodási szabályokat állapított meg a költségvetési szervek számára. A évi költségvetés (elő)készítése során ill. a költségvetés végrehajtásakor e szabályokat már alkalmazni kellett (pl. a költségvetési szerv közfeladat-ellátására szakmai megvalósítási tervet kell készíteni) A költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény új fogalmakat határozott meg a költségvetési szervek vonatkozásában. Meghatározta és egyben el is különítette az irányító szerv (8. (1) a) ill. az alapító szerv (8. (1) b.) fogalmát, újraszabályozta a költségvetési irányítási jogokat (8. (2) és a hozzá tartozó hatásköröket. Vagyis 2010-ben már csak a fenti szabályoknak megfelelően történhet az intézmények felügyeletének átalakítása, a szolgáltatások gazdasági társasági formába szervezése A Holding-szervezetbe alakítás előzményei Mint azt nyilvánvalóan a 2006-os átalakításkor Sopronban is tapasztalták, a Holding szerkezetbe való átalakítás nem csodaszer és ma is csak akkor érdemes belekezdeni, ha - Teljesen át akarjuk vizsgálni és meg akarjuk változtatni a működést és - Vannak további terveink A következőkben számba vesszük, hogy milyen kérdésekkel szembesül Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, ha a fenti, már most is Holding-szervezetben működtetett területeken túl, további feladatokat is ebbe a formába kíván átszervezni Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

14 Először is nézzük meg, hogy mi indokolhatja ma is az önkormányzati szolgáltatások gazdasági társasági formába történő megszervezését? 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

15 Intézmény költségvetési jellegének következményei (1) Az Intézmények tőkebefogadásra többnyire nem alkalmasak, forrás kiegészítési lehetőséget a tulajdonos támogatás formájában biztosított pénzeszközei jelenthetik. Hitelfelvételi lehetőséggel - az Áht. vonatkozó jogszabályi rendelkezései szerint - nem rendelkeznek önállóan, és annak terheit alapvetően a tulajdonos fizeti, esetleg átháríthatja az intézményre. Átmeneti szabad forrásaik befektetési lehetőségeit az Áht. közép és hosszabb távon kizárja. Saját bevételeik általában elenyésző nagyságrendet képviselnek a fenntartó bevételi szerkezetében. Ezért gazdálkodási mozgásterük rendkívül szűk. Intézmény költségvetési jellegének további következményei (2) Nem teszi lehetővé az egyes (szak)feladatok tényszerű jövedelmezőségi vizsgálatát. A rendszer az előző okból fakadóan nem alkalmas a ráfordítás/hozam viszonylatokon alapuló vezetői döntéshozatalra. A beruházási befektetési megtérülések számítása bizonytalan forrás felhasználásokat eredményezhet, továbbá fokozottabb közpénz bevonással valósulhat meg. Következtetés Mindezek alapján a költségvetési intézményként történő működtetés sok szempontból és alapvetően korlátozza a különböző, önkormányzatok által ellátott szolgáltatásoknak a lakossági igények változásaihoz történő rugalmas alkalmazkodási lehetőségeit Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

16 Bizonyos önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátásának érdekében tehát felmerül a gazdálkodó szervezetbe való kiszervezés lehetősége. Például: Egészségügyi szolgáltató GT. a társaság látja el az önkormányzati tulajdonost terhelő, az ellátandó lakosság alapellátását és szakellátását, gondozói és diagnosztikai feladatait, a szerződött kapacitáson felül jelentkező, fizetőképes kereslet tárgybani igényeit. Vagyonkezelő GT. az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, különböző feladatokat ellátó ingatlanállomány átvétele, kezelése, hasznosítása, működtetése az ingatlanállományhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása, a szükséges infrastruktúra biztosítása A gazdálkodó társasági formában történő önkormányzati feladatellátás veszélyei, az ilyen típusú átalakításokkal kapcsolatos problémák: Vagyon kivonás és más tulajdonába adás nem történik, tehát nincs szó privatizációról, de könnyű félre kommunikálni. Megfelelő, az önkormányzat által megfizethető szakemberek rekrutálásának problémája Bérfeszültség a közalkalmazotti és a piaci feltételek mellett foglalkoztatott munkatársak, azaz a hivatali alkalmazottak és a gazdasági társaság munkavállalói, menedzserei közt Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

17 Társaság alapítással illetve azzal összefüggésben felmerülő költségek (vagyon átadása csak ÁFA és illeték terhek mellett lehetséges). Az ingatlanvagyon használata külsők számára csak bérleti szerződés mellett lehetséges. Tartalékot kell képezni a továbbfoglalkoztatási ajánlatot visszautasítók végkielégítéseinek fedezetéül. A kft. 13 havi bérének finanszírozása. Átalakítás problémái társaság alapítással, illetve azzal összefüggésben felmerülő költségek Az Alapító Okirat elkészítésének és ellenjegyzésének ügyvédi költsége (szabad megállapodás tárgya) Jegyzett tőke összege + a működtetés várható költsége, Cégbírósági bejegyzési eljáráshoz kapcsolódó költségek eljárás illeték korlátolt felelősségű társaság esetében közzétételi költségtérítés vagyonértékelő díjazása, szabad megállapodás tárgya, könyvvizsgáló díjazása a véleményezésért, szabad megállapodás tárgya, Ingatlan-nyilvántartási eljárás költsége apport áfa visszterhes vagyonátruházási illeték, amelyet a Kft. fizet az apport listában megjelölt apport érték, mint illetékalap után 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

18 Veszélyek, melyekre önkormányzati alapítású gazdasági társaságok esetében fel kell készülni: a cégek érdemi tulajdonosi kontroll nélkül, viszonylag összehangolatlanul működnek, illetve végeznek fejlesztéseket az érintett cégek szakmai és stratégiai döntéshozatala nem különül el világosan a politikai jellegű döntéshozataltól (a Közgyűlés feladata és sajátossága) a tulajdonosi felügyeletet ellátó önkormányzat képviselői, szakértői túlterheltek (egyszerre képtelenek érdemben foglalkozni több cég ügyeivel) a cégekkel való kapcsolattartás túl ritka: (gyakorlatilag csak az éves üzleti terv elfogadásakor kerül napirendre a cég működésének értékelése, vagyis menet közbeni korrekciókra ritkán van lehetőség) a beszámolási rendszer bonyolult és utólagos, emiatt közvetlen beavatkozás, vagy akár a vállalatok működésének érdemi figyelemmel kísérése sokszor nem lehetséges Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

19 Szétaprózott működés a vállalkozások elkülönült anyag-, eszköz- és szolgáltatás beszerzési gyakorlatot folytatnak elkülönült az adminisztrációs típusú tevékenységek (számvitel, munkaügy, pénzügy, informatika, jog) végzése elkülönülten zajlanak az ingatlanhasznosítással kapcsolatos feladatok.; A kapacitások kihasználása és a kontrolling is elkülönülten zajlik 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

20 4.5. Célok a társaság megalakításával váljon egyszerűbbé az Önkormányzatok tulajdonában álló intézmények működtetése; a tulajdonosi kontroll a holding irányító társasága felett összpontosuljon, ezzel egyidejűleg az irányító társaság lássa el az irányítása alá tartozó (ellenőrzött) társaságok politikamentes, stratégiai irányítását; jöjjön létre az azonos profilú intézmények egységes szemléletű, stratégiai irányítása és kontrollja, amely a város és a megye célrendszeréhez illeszkedik; váljék összehangoltabbá az azonos profilú intézmények beruházási politikája; kerüljenek kihasználásra az adminisztratív és szolgáltatási tevékenységek központosításából eredő megtakarítások; szabaduljanak fel olyan források, amelyeket a szolgáltatások fejlesztésére, a kapcsolódó infrastruktúra modernizációjára, egy versenyképes és magántőkebevonásra alkalmas egészségügyi rendszer előkészítésére fordíthatók; a kialakított szervezet tegye lehetővé újabb a jövőben csatlakozni kívánó szervezetek integrálását. Önkormányzati Holding Szerkezete Döntési kompetenciák (1) Tulajdonosi szint: részvénytársasági közgyűlés Zrt. vezető tisztségviselőinek kinevezése, javadalmazásának megállapítása 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

21 Zrt. Felügyelőbizottságának megválasztása Társasági szerződés (alapító okirat) módosítása, holding társasági formájának megváltoztatása Zrt. alaptőkéjének felemelése és leszállítása A vállalatcsoport stratégiájának elfogadása Vállalatcsoport-szintű tervek és beszámolók elfogadása Szerződéskötés és kötelezettségvállalás kiemelten nagy esetében meghatározott értékhatár felett költségvetésű projektek Az önkormányzati Közgyűlésekből álló részvénytársasági közgyűlés kizárólag a tulajdonosi elvárások kommunikálásával, a vezető tisztségviselők megválasztásával, a tulajdonosi ellenőrzéssel és beszámoltatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik; Döntési kompetenciák (2) Stratégiai szint: irányító társaság Tagvállalatok vezető tisztségviselőinek kijelölése, javadalmazásának megállapítása Tagvállalati társasági szerződések (alapító okiratok) módosítása, társasági forma megváltoztatása Tagvállalatok alaptőkéjének felemelése és leszállítása Tagvállalati stratégiák elfogadása Döntés akvizíciókról, új tagvállalatok vállalatcsoportba történő bevonásáról 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

22 Vállalatcsoport portfolióját (részesedések, befektetések) érintő döntések meghozatala Befektetések kezelése Tagvállalati tervek és beszámolók elfogadása Vállalatcsoport-szintű időszakos (controlling-)beszámolók elfogadása Zrt. nevében történő szerződéskötés és kötelezettségvállalás meghatározott értékhatár alatt Tagvállalatok nevében történő szerződéskötés és kötelezettségvállalás meghatározott értékhatár felett Zrt. és tagvállalatok Sz.M.Sz-nek elfogadása Vállalatcsoport-szintű arculat kialakítása, marketingtevékenység Stratégiai emberierőforrás-menedzsment, személyzetfejlesztés Stratégiai szint: központosított szolgáltatások A stratégiai tevékenységeken kívül a Zrt. központosított szolgáltatásokat nyújt vagy szervez a vállalatcsoport számára: Cash pool rendszer Központi beszerzési szervezet Összevont gazdasági adminisztráció (pénzügy-számvitel, munkaügyi adminisztráció, jog) 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

23 Informatika Pályázatmenedzsment Szakmai szint: tagvállalatok Tagvállalatok munkaszervezetére vonatkozó döntések meghozatala Tagvállalati stratégia kidolgozása és előterjesztése Szerződéskötés meghatározott értékhatárig Szakmai döntések meghozatala Összefoglalás az önkormányzati Közgyűlésekből álló részvénytársasági közgyűlés kizárólag a tulajdonosi elvárások kommunikálásával, a vezető tisztségviselők megválasztásával, a tulajdonosi ellenőrzéssel és beszámoltatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik; a Holding Zrt. látja el a vállalatcsoport stratégiai irányítását, amely a követendő növekedési stratégia kijelölését, a fejlesztési-beruházási és befektetési döntések meghozatalát (CAPEX-döntések), a működésfinanszírozást, valamint a tagvállalatok közötti szinergiamenedzsmentet foglalja magában; a tagvállalatok döntenek az alaptevékenységeikhez szervesen kapcsolódó szakmai kérdésekben, amelyek a lakosság ellátását, kiszolgálását közvetlenül érintik Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

24 4.6. A Holding szerkezetre való átállás során követendő eljárásrend: vagyis az ennek kapcsán készítendő alapozó tanulmány főbb tartalmi elemei: Helyzetértékelés, problématérkép definiálása a Polgármesteri Hivatal, az intézmények valamint a gazdasági és közhasznú társaságok vonatkozásában. Az egységes városirányítás célja, szervezeti alternatíváinak bemutatása. Az egységes városirányítás magyarországi tapasztalatainak bemutatása. Javaslat az egységes városirányítás megvalósítására Sopronban Az egységes városirányítás szervezeti megoldásai Az egységes városirányítás eszközrendszere A tagvállalati kör és a tagvállalati alapfeladatok meghatározása A vállalatcsoporton belüli közös (osztott) szolgáltatások rendszere A vállalatcsoport irányítása: feladat- és hatáskörmegosztás Az irányító társaság funkciói, a munkaszervezet feladatkörei A holding létrehozásának személyi és tárgyi feltételei A javaslatoktól várható megtakarítások és a javaslatokhoz kapcsolódó költségek Az átalakítás kritikus sikertényezői A megvalósítási program 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

2003. évi XXIV. törvény

2003. évi XXIV. törvény 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról1 A közpénzek

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN. ELÕHÁZI ZSÓFIA doktorandusz (PPKE JÁK)

DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN. ELÕHÁZI ZSÓFIA doktorandusz (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/3. 169 188. DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN doktorandusz (PPKE JÁK) I. A települési önkormányzat mint közszolgáltató A

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 240/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról*

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról* Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási

Részletesebben