Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gál és Társa Ügyvédi Iroda"

Átírás

1 ÁROP-1.A.2/B Sopron Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása -eljárásrend Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 4 2. Az intézmény-felügyelet jelenlegi módja, a döntési jogosultságok aktuális szabályozása Sopron Megyei Jogú Város hatályos rendeleteiben 8 3. Helyzetértékelés, problémafelvetés 9 4. Egy lehetséges átszervezési modell Alapvetések a gazdasági társasági és Holding-formába átszervezendő önkormányzati feladatellátásról Az irányadó jogi környezet A Holding-szervezetbe alakítás előzményei A gazdálkodó társasági formában történő önkormányzati feladatellátás veszélyei, az ilyen típusú átalakításokkal kapcsolatos problémák Célok a társaság megalakításával A Holding szerkezetre való átállás során követendő eljárásrend Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

3 5. A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok és döntési hatáskörök jogszabályi előírásoknak megfelelő, célszerű szabályozása A közzététel szabályozása Követelés elengedésének, vagyon ingyenes (térítésmentes) átruházásának szabályozása Az önkormányzati ingatlan vagyonkataszter Források, felhasznált irodalom Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

4 1. Bevezetés Az önkormányzati intézmények felügyeletének esetleges átalakításával, a döntési jogosultságok átstrukturálásával kapcsolatos vizsgálatunk során más tanácsadó szolgáltatásunkhoz hasonlóan természetesen több személyes egyeztetést folytattunk a polgármesteri hivatal illetékes vezetőivel és áttekintettük a témában rendelkezésünkre bocsátott, valamennyi hatályos önkormányzati rendeletet és határozatot, szabályzatot és utasítást. Igyekeztünk pontosan felmérni az önkormányzat által az intézmények felügyeletével kapcsolatban kialakított gyakorlatot, hogy választ kaphassunk rá, hogy indokolt-e és ha igen, akkor mennyiben az eddigi felügyeleti rend átalakítása, a döntési jogok átstrukturálása. Nem titkoltan voltak fenntartásaink a tekintetben, hogy vajon a kialakított gyakorlattól, annak szakmai tartalmától függetlenül vajon mennyire indokolt egy ilyen horderejű átalakításba az önkormányzati ciklus végén belefogni? Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzati szférában járatos tanácsadó nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy egy ilyen mérvű átstrukturálásra nem feltétlenül a választások évében, az őszi helyhatósági voksolás előtt néhány hónappal kell sort keríteni. Még akkor sem, ha a feladat egy ezzel kapcsolatos eljárásrend elkészítése. Azt sem kívántuk azonban figyelmen kívül hagyni, hogy álláspontunk szerint az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átalakítása elsősorban törvényhozói döntés. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok csak a jelenlegi jogi keretek közt, a hatályos törvények felhatalmazása alapján és az általuk biztosított mozgástérben képesek a feladataik ellátását és intézményeik fenntartását megszervezni, így az ezek átalakításával kapcsolatos mozgásterük meglehetősen szűknek mondható. A teljes magyar önkormányzati rendszert érintő szabályozást azonban mindenképpen átgondolandónak tartjuk, hiszen ezek keretei közt mint azt a későbbiekben is megállapítjuk az önkormányzatok jelenleg láthatóan nem képesek megfelelő színvonalon és hatékonysággal szervezni szolgáltatásaikat. A jelenlegi szabályozás ugyanis egy olyan meglehetősen szűk mozgásteret biztosít a helyhatóságoknak az intézmény-felügyelet megszervezésére és a döntési jogok telepítésére, melyek közt megelőlegezve későbbi következtetésünk gyakorlatilag csak a a további Holding-szervezetbe való kiszervezést és az egységes, valamennyi intézményt érintő, integrált adatbázis és informatikai rendszerek kiépítését 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

5 látjuk reális lehetőségnek a színvonalasabb és jobb hatékonyságú közszolgáltatások megteremtésére Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

6 2. Az intézmény-felügyelet jelenlegi módja, a döntési jogosultságok aktuális szabályozása Sopron Megyei Jogú Város hatályos rendeleteiben Az önkormányzati intézmények felügyeletével, a döntési jogosultságokkal kapcsolatos jelenlegi gyakorlat a rendelkezésünkre bocsátott, hatályos önkormányzati döntésekből egyértelműen kiolvasható. Elsőként tekintsük át, hogy Sopron MJV 18/2007. (VI.1.) számú rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata milyen rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzati intézmények vonatkozásában. A rendelet a közgyűlés elidegeníthetetlen, át nem ruházható hatáskörébe utalja a megyei önkormányzati intézmények átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről hozandó állásfoglalásokat, feltéve, hogy ha a szolgáltatások a települést is érintik. Kérdésként merülhet fel, hogy mi a teendő, részönkormányzat működése esetében. A feladat és hatásköri összeütközések elkerülésére Sopron MJV SZMSZ-ben a következőképpen rendelkezett: 26 (1) bek. e) a településrészen működő önkormányzati intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére, elnevezésére, nevének megváltoztatására vonatkozó javaslat véleményezése, f) a településrészen működő önkormányzati intézmények vezetőinek megbízására illetve megbízásának visszavonására vonatkozó javaslat véleményezése, a részönkormányzat feladatkörébe tartozik. A közgyűlés munkájának elősegítésére különböző jogosultságokkal rendelkező bizottságokat hozott létre, ezért következő lépésben ezen bizottságokat vesszük sorba ill. vizsgáljuk meg a fent említett, tehát intézményeket érintő jog- és feladatkörök vonatkozásában. A Pénzügyi Bizottság általános feladatai közé sorolja az ellenőrzések kezdeményezését az önkormányzati intézményeknél. A Gazdasági Bizottság feladata a javaslattétel önkormányzati költségvetési szervek, gazdasági társaságok és közhasznú szervezetek alapítására, átszervezésére, megszüntetésére. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság közreműködik az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények munkájának értékelésében, fejlesztésében. Ezen bizottság átruházott feladat és hatáskörei közé sorolja a közművelődési 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

7 feladatot ellátó, önkormányzati fenntartású intézmények SZMSZ törvényességi szempontból történő jóváhagyását is; továbbá szakmai ellenőrzést indíthat intézményi szinten a helyi oktatáspolitikai célkitűzések elkészítése, megvalósulásának megismerése, ( ) értékelése céljából; értékeli a nevelési-oktatási intézmények nevelési, pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét. Továbbá ellenőrzi az önkormányzati fenntartású, illetve önkormányzati támogatással működő közművelődési intézményeket, Kht.-k szakmai munkáját beszámolójuk alapján. A Szociális és Egészségügyi Bizottsággal kapcsolatban a rendelet a következőket határozza meg: 31 (1) b) Közreműködik az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények munkájának értékelésében, a tevékenység továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat kidolgozásában. c) Segíti az önkormányzat és a város területén működő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények, egyházak, karitatív szervezetek közötti együttműködést. (2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság állásfoglalásával hozható döntés: a) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények alapítására, alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslat. b) Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kinevezésére, megbízására, annak visszavonására vonatkozó javaslat. (3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott feladat- és hatáskörei: a) Törvényességi szempontból jóváhagyja az egészségügyi, szociális, és a gyermekvédelmi intézmények SZMSZ-ét, házirendjét, benne az Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének szabályait, továbbá a szociális és a gyermekvédelmi intézmények szakmai programját. Az önkormányzati intézményekhez kapcsolódóan Sopron MJV Polgármesteri Hivatalának SZMSZ-e a következő rendelkezéseket tartalmazza: A polgármester személyesen látja el az oktatási feladatok ellátásának felügyeletét, ide nem értve az intézmény-felügyeletét. A gazdasági ügyekért felelős alpolgármester a polgármester feladatai közül ellátja az önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági és közhasznú társaságok felügyeletét. A közösségi ügyekért felelős alpolgármester pedig az oktatási nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatokat felügyeli. Ezen túl a Polgármesteri 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

8 Hivatal Ellenőrzési Csoportja jogosult ellenőrzést végezni az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél. Az Ellenőrzési Csoport az alábbi jogosultságokkal bír: - vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítése és működése jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, - vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, - vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát, - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a polgármester és a jegyző számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a FEUVE, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, - ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében, - nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket, - a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket, valamint megbízhatósági ellenőrzéseket végez Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

9 3. Helyzetértékelés, problémafelvetés A fenti szabályozás általánosnak mondható, szinte valamennyi önkormányzat által követett, hiszen a hatályos magyar jogszabályok által előírt gyakorlatot tükröz. Vitán felül áll azonban, hogy valóban szükség lenne a teljes magyar önkormányzati rendszerben egy olyan típusú, az intézmények felügyeletét, a döntési jogok átstrukturálását érintő reformra, mely megoldást nyújthat azokra a problémákra, melyek - elsősorban a jelenleg hatályos jogi szabályozás kényszerei miatt - szinte kivétel nélkül valamennyi helyhatóság intézmény-fenntartó tevékenységét, így Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát is jellemzik. Ezek a teljesség igénye nélkül: A döntési kompetenciák túlzott mértékben centralizáltak, azok legnagyobb része a képviselő testület hatáskörébe van utalva, ami csökkenti a döntéstechnológia hatásosságát. A döntési eljárás lassú, körülményes, a döntés-előkészítés folyamatát a hivatalon belüli kommunikáció nem támogatja kellő mértékben. A stratégiai tervezés hiányosságai, a stratégiai menedzsment módszertanának nem megfelelő ismerete és alkalmazása hátráltatja a szervezet irányítása, döntési mechanizmusa korszerű eljárásrendjének kialakítását. A gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében új intézkedések meghozatala és informatikai támogatás fejlesztése. Szükséges az intézmények irányítási rendszerének, módszerének felülvizsgálata. Fontos a partner és civil kapcsolatok érdemi javítása Kommunikációs módszerek és eszközök jelentős fejlesztésre, modernizálásra szorulnak Hathatós elmozdulás szükséges az e-önkormányzat megvalósítása felé A feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges a: a testületi hatáskör áttekintése, a stratégiai tervek és döntési kompetenciák összehangolása, egységének megteremtése, az ellenőrzési pontok felülvizsgálata Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

10 a projektmenedzsment szemlélet erősítése, módszereinek felhasználása, a projektmenedzsment ismeretek készségszintű elsajátítása, az informatikai rendszer fejlesztése, vagyis, a feltárt problémák megoldása komplett szervezetfejlesztést valamint eszközfejlesztést igényel. Ezzel együtt megállapítható, hogy a fenti, - ismételten hangsúlyozzuk, hogy alapvetően minden önkormányzatot jellemző és rendszerszerű - hiányosságokon túl az egyes intézmények működésének napra kész átláthatósága, szakmai, pénzügyi tekintetben egyaránt megvalósul Sopronban. A felügyeleti rendszer alapjainak megváltoztatására pedig - a következő fejezetben részletezendő és csak bizonyos területeken bevezethető Holding-szervezeten túl - elsősorban jogi lehetőség nincs. Az intézményekkel való együttműködés hatékonyságát, a költséggazdálkodás lehetőségeit azonban javíthatják azok a megoldások, amelyek elsősorban a gyorsabb, és szakszerűbb, sztenderdizált adatszolgáltatási, integrált informatikai megoldások alapján keletkeznek. Az egységes, integrált adatbázis és informatikai rendszer részévé válhatnak az egyes közintézmények és szolgáltatók. Az adatszolgáltatás közvetlen lekérdezési, elérési módjának kialakítása és a megfelelő jogosultsági rendszer kialakítása, bevezetése egyszerűsíti és időben is lerövidíti az ügyintézési időt. Az egységes adatbázis és programkezelés kevesebb eltérést, könnyebb egyeztetést tesz lehetővé. Vagyis az intézményfelügyelet átalakítását és hatékonyabbá tételét a további Holding-szervezetbe való kiszervezésen túl elsősorban az egységes, integrált adatbázis és informatikai rendszerek kiépítésében látjuk Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

11 4. Egy lehetséges átszervezési modell Az önkormányzati intézmények felügyeletének, a döntési jogosultságok átalakításának egyik lehetséges modellje 4.1. Alapvetések a gazdasági társasági és Holding-formába átszervezendő önkormányzati feladatellátásról Az alábbiakban vázlatosan összefoglalunk egy, az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakításával kapcsolatos alternatívát, az önkormányzati Holding-szerkezetbe történő szervezés lehetőségét, mely Sopronban is működő modell, hiszen májusa óta bizonyos területeken ebben a formában látja el a város kötelező feladatait. A megalakítás óta eltelt négy év, a működés eddigi tapasztalatai és az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások azonban indokolttá tehetik a tevékenységek ilyen formában történő ellátásának értékelését, illetve esetlegesen további területeknek (egészségügy, vagyongazdálkodás) szintén a Holding szerkezetbe való szervezését. Megyei jogú önkormányzatok, mint Sopron esetében a modell bizonyos területeken (pl. egészségügy, ingatlangazdálkodás) jelenleg is feltétlenül működőképes alternatívát jelenthet az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítására, a döntési jogosultságok átstrukturálására. Számos működő és sikeres példa mutatja hazánkban is, hogy a gazdasági társasági formában történő feladatellátás és az önkormányzati szolgáltatások Holding formába történő szervezése megfelelő körültekintéssel eljárva szakmailag és pénzügyileg is sikeres modell lehet a városi közfeladatok ellátására. A SOPRON HOLDING Zrt május 31-én jött létre négy önkormányzati cég egyesüléséből. A jogelőd cégek a Soproni Ingatlankezelő Kft., Soproni Távhőszolgáltató Kft., Soproni Innovációs és Ipari Park Kft., és a Soproni Városüzemeltetési Kft. A Holding továbbra is fenntartotta, és végzi a jogelőd cégek által folytatott tevékenységeket a tulajdonosa, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően. A Holding tevékenységi körébe tartozik a fentiekből adódóan: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

12 Távhőszolgáltatás Önkormányzati-és magántulajdonban lévő ingatlanok kezelése, karbantartása, értékbecslése, piaci alapú értékesítése A város zöldterületeinek és közterületeinek, valamint parkjainak gondozása A város tulajdonában lévő parkolóhelyek üzemeltetése Aranyhegyi Ipari Park működtetése, szabad területeinek értékesítése A gyepmesteri telep működtetése A SOPRON HOLDING Zrt. zöld- és sportterület-gazdálkodási divíziójának, közterülettisztítási divíziójának és útkarbantartási divíziójának tevékenységi körében felmerülő városvezetői igényjelzések fogadása és adott esetben kielégítése érdekében városvezetői készenlétet tart fenn Az irányadó jogi környezet A Sopron Holding megalakítása óta bekövetkezett legjelentősebb jogszabályi változás, hogy azóta az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról új törvényt alkotott (2008. évi CV. törvény). Az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítását, a döntési jogosítványok átstrukturálását vizsgálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezen, talán legfontosabb vonatkozó jogszabályt. A Törvény három fő területen nyújt alapvetően új szabályozást: A költségvetési szervek jogállása (alapítása, átalakítása, megszüntetése stb.) A törvény új szabályozást ad a költségvetési szervek besorolásában az alapító szerint, tevékenységük jellege, a gyakorolt funkció szerint, stb, meghatározza és elkülöníti az irányító szerv ill. alapító szerv fogalmát, a költségvetési irányítási joghoz tartozó hatásköröket. A költségvetési szervek működése és gazdálkodása. Ezek az előírások az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Áht.) módosítják, kiemelten a VII. fejezetének ( A költségvetési szervek működése és gazdálkodása ) kicserélése 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

13 útján. E fejezetben eltérő gazdálkodási szabályokat hoztak az költségvetési szervek jogállása szerint besorolt szervekre. A közfeladatnak nem költségvetési szervi (hanem gazdálkodó szervezeti) formában való ellátása. Ezek az előírások is az Áht.-t módosítják, abban egy új, VII/A. fejezetként ( Közfeladatok gazdálkodó szervezetben való részvétellel történő ellátása ) épültek be. Az Áht. kicserélt VII. fejezete ( A költségvetési szervek működése és gazdálkodása ) új gazdálkodási szabályokat állapított meg a költségvetési szervek számára. A évi költségvetés (elő)készítése során ill. a költségvetés végrehajtásakor e szabályokat már alkalmazni kellett (pl. a költségvetési szerv közfeladat-ellátására szakmai megvalósítási tervet kell készíteni) A költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény új fogalmakat határozott meg a költségvetési szervek vonatkozásában. Meghatározta és egyben el is különítette az irányító szerv (8. (1) a) ill. az alapító szerv (8. (1) b.) fogalmát, újraszabályozta a költségvetési irányítási jogokat (8. (2) és a hozzá tartozó hatásköröket. Vagyis 2010-ben már csak a fenti szabályoknak megfelelően történhet az intézmények felügyeletének átalakítása, a szolgáltatások gazdasági társasági formába szervezése A Holding-szervezetbe alakítás előzményei Mint azt nyilvánvalóan a 2006-os átalakításkor Sopronban is tapasztalták, a Holding szerkezetbe való átalakítás nem csodaszer és ma is csak akkor érdemes belekezdeni, ha - Teljesen át akarjuk vizsgálni és meg akarjuk változtatni a működést és - Vannak további terveink A következőkben számba vesszük, hogy milyen kérdésekkel szembesül Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, ha a fenti, már most is Holding-szervezetben működtetett területeken túl, további feladatokat is ebbe a formába kíván átszervezni Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

14 Először is nézzük meg, hogy mi indokolhatja ma is az önkormányzati szolgáltatások gazdasági társasági formába történő megszervezését? 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

15 Intézmény költségvetési jellegének következményei (1) Az Intézmények tőkebefogadásra többnyire nem alkalmasak, forrás kiegészítési lehetőséget a tulajdonos támogatás formájában biztosított pénzeszközei jelenthetik. Hitelfelvételi lehetőséggel - az Áht. vonatkozó jogszabályi rendelkezései szerint - nem rendelkeznek önállóan, és annak terheit alapvetően a tulajdonos fizeti, esetleg átháríthatja az intézményre. Átmeneti szabad forrásaik befektetési lehetőségeit az Áht. közép és hosszabb távon kizárja. Saját bevételeik általában elenyésző nagyságrendet képviselnek a fenntartó bevételi szerkezetében. Ezért gazdálkodási mozgásterük rendkívül szűk. Intézmény költségvetési jellegének további következményei (2) Nem teszi lehetővé az egyes (szak)feladatok tényszerű jövedelmezőségi vizsgálatát. A rendszer az előző okból fakadóan nem alkalmas a ráfordítás/hozam viszonylatokon alapuló vezetői döntéshozatalra. A beruházási befektetési megtérülések számítása bizonytalan forrás felhasználásokat eredményezhet, továbbá fokozottabb közpénz bevonással valósulhat meg. Következtetés Mindezek alapján a költségvetési intézményként történő működtetés sok szempontból és alapvetően korlátozza a különböző, önkormányzatok által ellátott szolgáltatásoknak a lakossági igények változásaihoz történő rugalmas alkalmazkodási lehetőségeit Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

16 Bizonyos önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátásának érdekében tehát felmerül a gazdálkodó szervezetbe való kiszervezés lehetősége. Például: Egészségügyi szolgáltató GT. a társaság látja el az önkormányzati tulajdonost terhelő, az ellátandó lakosság alapellátását és szakellátását, gondozói és diagnosztikai feladatait, a szerződött kapacitáson felül jelentkező, fizetőképes kereslet tárgybani igényeit. Vagyonkezelő GT. az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, különböző feladatokat ellátó ingatlanállomány átvétele, kezelése, hasznosítása, működtetése az ingatlanállományhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása, a szükséges infrastruktúra biztosítása A gazdálkodó társasági formában történő önkormányzati feladatellátás veszélyei, az ilyen típusú átalakításokkal kapcsolatos problémák: Vagyon kivonás és más tulajdonába adás nem történik, tehát nincs szó privatizációról, de könnyű félre kommunikálni. Megfelelő, az önkormányzat által megfizethető szakemberek rekrutálásának problémája Bérfeszültség a közalkalmazotti és a piaci feltételek mellett foglalkoztatott munkatársak, azaz a hivatali alkalmazottak és a gazdasági társaság munkavállalói, menedzserei közt Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

17 Társaság alapítással illetve azzal összefüggésben felmerülő költségek (vagyon átadása csak ÁFA és illeték terhek mellett lehetséges). Az ingatlanvagyon használata külsők számára csak bérleti szerződés mellett lehetséges. Tartalékot kell képezni a továbbfoglalkoztatási ajánlatot visszautasítók végkielégítéseinek fedezetéül. A kft. 13 havi bérének finanszírozása. Átalakítás problémái társaság alapítással, illetve azzal összefüggésben felmerülő költségek Az Alapító Okirat elkészítésének és ellenjegyzésének ügyvédi költsége (szabad megállapodás tárgya) Jegyzett tőke összege + a működtetés várható költsége, Cégbírósági bejegyzési eljáráshoz kapcsolódó költségek eljárás illeték korlátolt felelősségű társaság esetében közzétételi költségtérítés vagyonértékelő díjazása, szabad megállapodás tárgya, könyvvizsgáló díjazása a véleményezésért, szabad megállapodás tárgya, Ingatlan-nyilvántartási eljárás költsége apport áfa visszterhes vagyonátruházási illeték, amelyet a Kft. fizet az apport listában megjelölt apport érték, mint illetékalap után 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

18 Veszélyek, melyekre önkormányzati alapítású gazdasági társaságok esetében fel kell készülni: a cégek érdemi tulajdonosi kontroll nélkül, viszonylag összehangolatlanul működnek, illetve végeznek fejlesztéseket az érintett cégek szakmai és stratégiai döntéshozatala nem különül el világosan a politikai jellegű döntéshozataltól (a Közgyűlés feladata és sajátossága) a tulajdonosi felügyeletet ellátó önkormányzat képviselői, szakértői túlterheltek (egyszerre képtelenek érdemben foglalkozni több cég ügyeivel) a cégekkel való kapcsolattartás túl ritka: (gyakorlatilag csak az éves üzleti terv elfogadásakor kerül napirendre a cég működésének értékelése, vagyis menet közbeni korrekciókra ritkán van lehetőség) a beszámolási rendszer bonyolult és utólagos, emiatt közvetlen beavatkozás, vagy akár a vállalatok működésének érdemi figyelemmel kísérése sokszor nem lehetséges Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

19 Szétaprózott működés a vállalkozások elkülönült anyag-, eszköz- és szolgáltatás beszerzési gyakorlatot folytatnak elkülönült az adminisztrációs típusú tevékenységek (számvitel, munkaügy, pénzügy, informatika, jog) végzése elkülönülten zajlanak az ingatlanhasznosítással kapcsolatos feladatok.; A kapacitások kihasználása és a kontrolling is elkülönülten zajlik 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

20 4.5. Célok a társaság megalakításával váljon egyszerűbbé az Önkormányzatok tulajdonában álló intézmények működtetése; a tulajdonosi kontroll a holding irányító társasága felett összpontosuljon, ezzel egyidejűleg az irányító társaság lássa el az irányítása alá tartozó (ellenőrzött) társaságok politikamentes, stratégiai irányítását; jöjjön létre az azonos profilú intézmények egységes szemléletű, stratégiai irányítása és kontrollja, amely a város és a megye célrendszeréhez illeszkedik; váljék összehangoltabbá az azonos profilú intézmények beruházási politikája; kerüljenek kihasználásra az adminisztratív és szolgáltatási tevékenységek központosításából eredő megtakarítások; szabaduljanak fel olyan források, amelyeket a szolgáltatások fejlesztésére, a kapcsolódó infrastruktúra modernizációjára, egy versenyképes és magántőkebevonásra alkalmas egészségügyi rendszer előkészítésére fordíthatók; a kialakított szervezet tegye lehetővé újabb a jövőben csatlakozni kívánó szervezetek integrálását. Önkormányzati Holding Szerkezete Döntési kompetenciák (1) Tulajdonosi szint: részvénytársasági közgyűlés Zrt. vezető tisztségviselőinek kinevezése, javadalmazásának megállapítása 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

21 Zrt. Felügyelőbizottságának megválasztása Társasági szerződés (alapító okirat) módosítása, holding társasági formájának megváltoztatása Zrt. alaptőkéjének felemelése és leszállítása A vállalatcsoport stratégiájának elfogadása Vállalatcsoport-szintű tervek és beszámolók elfogadása Szerződéskötés és kötelezettségvállalás kiemelten nagy esetében meghatározott értékhatár felett költségvetésű projektek Az önkormányzati Közgyűlésekből álló részvénytársasági közgyűlés kizárólag a tulajdonosi elvárások kommunikálásával, a vezető tisztségviselők megválasztásával, a tulajdonosi ellenőrzéssel és beszámoltatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik; Döntési kompetenciák (2) Stratégiai szint: irányító társaság Tagvállalatok vezető tisztségviselőinek kijelölése, javadalmazásának megállapítása Tagvállalati társasági szerződések (alapító okiratok) módosítása, társasági forma megváltoztatása Tagvállalatok alaptőkéjének felemelése és leszállítása Tagvállalati stratégiák elfogadása Döntés akvizíciókról, új tagvállalatok vállalatcsoportba történő bevonásáról 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

22 Vállalatcsoport portfolióját (részesedések, befektetések) érintő döntések meghozatala Befektetések kezelése Tagvállalati tervek és beszámolók elfogadása Vállalatcsoport-szintű időszakos (controlling-)beszámolók elfogadása Zrt. nevében történő szerződéskötés és kötelezettségvállalás meghatározott értékhatár alatt Tagvállalatok nevében történő szerződéskötés és kötelezettségvállalás meghatározott értékhatár felett Zrt. és tagvállalatok Sz.M.Sz-nek elfogadása Vállalatcsoport-szintű arculat kialakítása, marketingtevékenység Stratégiai emberierőforrás-menedzsment, személyzetfejlesztés Stratégiai szint: központosított szolgáltatások A stratégiai tevékenységeken kívül a Zrt. központosított szolgáltatásokat nyújt vagy szervez a vállalatcsoport számára: Cash pool rendszer Központi beszerzési szervezet Összevont gazdasági adminisztráció (pénzügy-számvitel, munkaügyi adminisztráció, jog) 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

23 Informatika Pályázatmenedzsment Szakmai szint: tagvállalatok Tagvállalatok munkaszervezetére vonatkozó döntések meghozatala Tagvállalati stratégia kidolgozása és előterjesztése Szerződéskötés meghatározott értékhatárig Szakmai döntések meghozatala Összefoglalás az önkormányzati Közgyűlésekből álló részvénytársasági közgyűlés kizárólag a tulajdonosi elvárások kommunikálásával, a vezető tisztségviselők megválasztásával, a tulajdonosi ellenőrzéssel és beszámoltatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik; a Holding Zrt. látja el a vállalatcsoport stratégiai irányítását, amely a követendő növekedési stratégia kijelölését, a fejlesztési-beruházási és befektetési döntések meghozatalát (CAPEX-döntések), a működésfinanszírozást, valamint a tagvállalatok közötti szinergiamenedzsmentet foglalja magában; a tagvállalatok döntenek az alaptevékenységeikhez szervesen kapcsolódó szakmai kérdésekben, amelyek a lakosság ellátását, kiszolgálását közvetlenül érintik Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

24 4.6. A Holding szerkezetre való átállás során követendő eljárásrend: vagyis az ennek kapcsán készítendő alapozó tanulmány főbb tartalmi elemei: Helyzetértékelés, problématérkép definiálása a Polgármesteri Hivatal, az intézmények valamint a gazdasági és közhasznú társaságok vonatkozásában. Az egységes városirányítás célja, szervezeti alternatíváinak bemutatása. Az egységes városirányítás magyarországi tapasztalatainak bemutatása. Javaslat az egységes városirányítás megvalósítására Sopronban Az egységes városirányítás szervezeti megoldásai Az egységes városirányítás eszközrendszere A tagvállalati kör és a tagvállalati alapfeladatok meghatározása A vállalatcsoporton belüli közös (osztott) szolgáltatások rendszere A vállalatcsoport irányítása: feladat- és hatáskörmegosztás Az irányító társaság funkciói, a munkaszervezet feladatkörei A holding létrehozásának személyi és tárgyi feltételei A javaslatoktól várható megtakarítások és a javaslatokhoz kapcsolódó költségek Az átalakítás kritikus sikertényezői A megvalósítási program 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: ; Fax:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok III. Gazdálkodási adatok 3. Gazdálkodási adatok 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint 1. 2. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E BUDAPEST CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 23/2006. (IX. 19.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól [A 17/2012. (IX. 28.), a 7/2013. (IV. 29.), a 4/2014. (II.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 6. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (XI...) rendelete

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben