A táj szelleme neves emberek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A táj szelleme neves emberek"

Átírás

1 A táj szelleme - neves emberek 103 A táj szelleme neves emberek Taksony vezér ( ) Taksony vezér a kalandozások időszakának vége felé, 955-ben lett a magyarok fejedelme, akiről Taksony községet is elnevezték. Emlékét a falu főterén 1996-ban felállított bronz mellszobor is őrzi. Zsolt fia, Taksony vezér Fajsz után lett a magyarok vezetője. A történelmi összekötő kapocs Árpád vezér és Szent István között, hiszen Árpád vezérnek unokája, míg Szent István királynak nagyapja volt. Az augsburgi csatavesztés után (955), amikor Lech mezején Bulcsu, Lehel és Súr vezéreket kivégezték, az addig, a keresztény fejedelmekkel szövetségben, azok felkérésére és bíztatására indított kalandozásoknak vége szakadt. A magyarok felhagytak a félnomád életformával, a végleges letelepedést választották. A sátrakat kiszorították a házak, az állattartás mellett megerősödött a földművelés. Taksony fejedelem beszüntette a nyugat felé irányuló hadjáratokat, nem ellenezte, hogy térítő papok érkezzenek Bizáncból, majd Rómából. 970-ben fiára, Gézára örökítette a hatalmat, aki megkeresztelkedett, várakat építtetett. Az esztergomi palotában született meg Taksony unokája, az országalapító Szent István királyunk. Csák Máté ( ) A nagyhatalmú főúr a Csák nemzetségből származott, melynek ősi birtokai a Vértes-hegység területén voltak. A nemzetség őse Szabolcs nagyvezér, aki több krónikában a hét vezér egyike volt, aki Árpádot követte a nagyvezérségben. Őseitől tekintélyes területű felvidéki birtokokat örökölt, melyeket királyi adományokkal, hadi cselekmények révén vagy vásárlással tovább növelt. A hatalmaskodó kiskirálynak a birodalma elsősorban a Vág menti területekre terjedt ki, vára Trencsénben volt. Tizennégy megyében ötven erődítményt foglalt el, fele részük Nyitra, illetve Trencsén környékére esett. Egy időben ura volt többek között Detrekő, Vöröskő, Gímes, Bajmóc, Visegrád, Varín, Drégely, Léva, Kékkő, Fülek, Somoskő, Hollókő várának, de volt nádor, pozsonyi ispán, sőt kun bíró is ben elfogadja Károly Róbertet Magyarország törvényes urának, cserében tárnokmesteri címet ajánlottak neki. Megígérte, hogy nem viszálykodik többet, de ígéretét nem tartotta be ben a pápai követ kihirdette a Csák Máté egyházi kiközösítéséről szóló ítéletet. Válaszul csapatai feldúlták az esztergomi és a nyitrai várat. Miután a rozgonyi csatában 1312-ben szövetségeseivel vereséget szenvedett Károly Róberttől, befolyása csökkenni kezdett, de a király nem tudta őt térdre kényszeríteni egészen haláláig. Bár soha nem lett király, nagyon gazdag és befolyásos magyar főnemes volt a 14. század elején. Saját sereggel rendelkezett, saját pénzt veretett, és udvartartásában ugyanazon rangokat használta, ugyanazon előjogokkal élt, mint a magyar király. Gazdaságpolitikáját mindazonáltal a rablógazdálkodás jellemezte. Jövedelmének jelentős részét hadserege fenntartására fordította. Hatása nem volt tartós, Trencsénben ben bekövetkező halála után birodalma elpusztult. Bornemisza Péter ( ) Nemesi rangú, de polgári életmódot folytató család sarjaként született Pesten. Szüleit Pest török kézre kerülésekor, 1541-ben elvesztette, ezután felvidéki rokonai nevelték. Kassán volt diák, de tizennyolc éves korában egy Habsburg-ellenes hangvételű diákcsíny miatt börtönbe csukták, majd amikor sikerült megszöknie, a Felső-Tisza vidékére menekült ben elbúcsúzott hazájától, és külföldre ment. Előbb Padovában tanult, majd a humanista filológia egyik fellegvárában, Bécsben ban itt készült Szophoklész-átdolgozása, a Magyar Élektra. Később Wittenbergben a reformáció eszméinek harcosa lett. A hatvanas évek elején hazatért ben prédikátor lett Balassi János zólyomi udvarában, és egyúttal a két Balassi-fiú, Bálint és Ferenc nevelője. Mikor 1569-ben Balassi Jánost koholt vádak alapján letartóztatták, Bornemisza előbb Galgócon, majd Semptén

2 104 A táj szelleme - neves emberek működött mint prédikátor. A környék protestáns papjai nemsokára szuperintendensükké választották. Semptén könyvnyomtató műhelyt rendezett be ban perbe fogták az Ördögi kisírtetek című művének kiadása miatt, amit bevallottan saját vívódásai és szenvedései ihlettek. Elfogták, de később Detrekő várában talált menedéket. Hátralévő éveiben itt és a közeli Rárbokon dolgozott. Ő adta ki a leggazdagabb protestáns énekgyűjteményt, és Postillák címen megjelentette prédikációs gyűjteményét is ben Rárbokon halt meg. Bornemisza Péter műveltségében és munkásságában szerves egységbe olvadt a humanizmus és a reformáció. Hívő és harcias protestáns prédikátor volt a katolikus és királyi Bécs hatósugarába tartozó Felvidéken. Mint sokoldalú, ellentétektől és kétségektől tépett reneszánsz embert erősen foglalkoztatta saját és mások lelkivilága. Törekedett a magyar nyelvű költészet, dráma és próza művelésére. Tőle származik a magyar nyelvű világi líra első remeke, a Siralmas énnéköm... kezdetű vers. Pázmány Péter ( ) Pázmány Péter, érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezéralakja volt. Reformátusként Nagyváradon született, kamaszként, nevelőanyja hatására katolizált. Kolozsvári tanárainak hatására lépett be a jezsuita rendbe. Krakkóban, Bécsben, Rómában tanult. A grazi jezsuita egyetem filozófia-professzora lett ben a vágsellyei jezsuita kollégiumban tanított, majd az esztergomi érseki hivatalban tevékenykedett. Forgách Ferenc érsek halála után kilépett a jezsuita rendből, elnyerte az érseki széket, majd a bíborosi címet is. Sikerét hatalmas tudása, a teológia irodalomban való lenyűgöző jártassága, logikus érvelése, és friss, a gorombaságig erőteljes stílusa alapozta meg. Rendkívüli fontosságot tulajdonított a nevelésnek. A művelt katolikus értelmiségi réteg kinevelése céljából 1619-ben Nagyszombatban nevelőintézetet és szemináriumot, 1623-ban Bécsben papnevelő intézetet, a későbbi Pazmaneumot, majd 1635-ben Nagyszombatban teológiai és bölcsészeti karral egyetemet hozott létre. Mintegy harminc főúri családot térített vissza a katolikus hitre. Vágsellyére, mint magas egyházi elöljáró gyakran ellátogatott. Az érsekség itteni uradalmának ügyeivel foglalkozott, de levelezéseinek egy részét is innét bonyolította le, a templomnak harangokat adományozott. Nagyszombatban hunyt el, Pozsonyban temették el a Szent Márton dóm kriptájában. Hitvitázó műveivel jelentős szerepet játszott a magyar nyelvű barokk irodalom megteremtésében. Jelentősebb művei: a Keresztyéni imádságos könyv és az Isteni igazságra vezérlő Kalauz. Szenczi Molnár Albert ( ) A zsoltárfordító, református prédikátor Szencen született. Legjelentősebb alkotásának zsoltárfordításai tekinthetők, melyek az első magyar költői műfordítások, egyben mélyen átélt, személyes vallomások is, melyek a 17. század második felére a református gyülekezetek legkedveltebb énekeivé váltak. Győrben, Göncön, majd Debrecenben tanult. Részt vett Károlyi Gáspár környezetében az első teljes magyar nyelvű Biblia kinyomtatásában ben németországi tanulmányútra indult. Wittenbergben, Heidelbergben, majd Strassburgban folytatta tanulmányait. Magas színvonalú nyelvi-filológiai képzésben részesült ben hazalátogatott, hogy pártfogókat keressen irodalmi és tudományos terveihez ban Szencen tartózkodott, és bejárta a Felvidéket. Bár sikerült polgároktól és főnemesektől némi pénzt összegyűjtenie, úgy érezte, Németországban jobbak a kilátásai, és visszatért oda ban Nürnberg mellett telepedett le, ahol elkészítette latin-magyar és magyar-latin szótárát ban elkészült zsoltárfordításaival, átdolgozta Károlyi Gáspár bibliafordítását, majd közzétette nyelvtanát. A Biblia függelékekkel bővített kiadásán dolgozott. Jelentős irodalom- és tudományszervező tevékenységet is folytatott, támogatta és irányította a németországi református főiskolákon tanuló magyar diákokat. Munkáinak visszhangja támadt Magyarországon is, és többen igyekeztek őt hazatérésre bírni ben végleg hazatért Magyarországra. Egy ideig Kassán élt, feltehetőleg tanárként, majd Bethlen Gábor Kolozsváron vette igénybe művelődéspolitikai és diplomáciai kérdésekben szolgálatait januárjában,

3 A táj szelleme - neves emberek 105 hatvanéves korában pestisben itt halt meg. A Házsongárdi temetőben nyugszik. Szenczi Molnár Albert célja az volt, hogy a protestantizmus szellemi közkincsét közvetítse a magyar reformátusoknak, a magyarság szellemi színvonalát fölemelje a nyugati példaképek rangjára, ugyanakkor a nyugati népeknek bemutassa a magyar nyelv és szellem teljesítményeit. Bottyán János (Vak Bottyán) ( ) Elszegényedett protestáns kisnemesi családból származott. Az 1650-es évektől a nagyszombati jezsuiták vágsellyei birtokán volt lovász. Hatásukra áttért a katolikus hitre, amiért apja kitagadta az örökségből. A fiatal Bottyán János Érsekújvár török kézre kerülésekor katonának állt. Vágsellye akkor a végvári vonal egyik támaszpontja lett ban már a sellyei lovasok egyik zászlótartója, s közben udvarbírói tisztséget is betöltött Sellyén a császárt szolgálva. Érsekújvárhoz kötődik egyik leghíresebb tette, amikor a főtéren álló mecsetből kihajította az imát mondó müezzint ban Komáromban szolgált, s miután a portyázásokban gyorsan kitűnt bátorságával és vitézi tetteivel, hadnaggyá lépették elő. Részt vett Esztergom és Buda visszafoglalásában, majd a délvidéki várak visszaszerzéséért folytatott harcokban, ekkor vesztette el bal szemét. Kiemelkedő vitézségéért I. Lipót ezredessé léptette elő ban fölesküdött Rákóczi iránti hűségére, aki tábornokká és a dunántúli seregek főparancsnokává nevezte ki ben bevette Érsekújvárat, majd a Vág mentén harcolt. Részt vett a nagyszombati ütközetben. II. Rákóczi Ferenc legkitűnőbb hadvezetője volt, akihez mindvégig hű maradt. A jobbágyok határozott védője, a szegények jótevője, messze földön tisztelet övezte. A ferences rend gyöngyösi templomában temették el. A galántai Esterházyak Az Esterházyak a 17. század török háborúi során emelkedtek a főnemesség sorába. Ettől kezdve, mint jónevű katonák, államférfiak, diplomaták, magas egyházi személyiségek szerepelnek a történelemben, de közismertek lettek mint építők, a művészetek bőkezű pártfogói. Ragaszkodtak Magyarország Habsburg uralkodóihoz, kikben azt a kapcsot látták, mely hazájukat összekötötte a keresztény nyugati kultúrával, ezért politikájuk a mérséklet felé hajlott, ami sokszor nem rímelt honfitársaik célkitűzéseivel. A családi legenda szerint Salamon úr nemzetségéből valónak nevezik magukat, mely pogány ősük Szent István király idejében megkeresztelkedett. Az Esterházyak 1527-ben kerültek Galántára Márton fia, Benedek révén, aki feleségül vette Bessenyei Ilonát. Fiukkal, Ferenccel ( ) kezdődött a galánthai Esterházyak felemelkedése. Ferenc az esztergomi érsek udvarában vállalt tisztséget, majd szarvasmarhával, birkával, borral kereskedett, és az egyházi tizedek bérletével foglalkozott ben Pozsony megye alispánja lett. Lutheránusként nagylelkűen adakozott Bornemissza Péter könyveinek kiadására. Esterházy Ferenc fia, Miklós ( ) katolizált, a jezsuiták iskolájában, Vágsellyén fejezte be tanulmányait. Katonának állt be, előbb báró, országbíró, majd gróf és Magyarország nádora lett. Esterházy Dániel ( ) és Pál ( ) voltak a neogótikus nagy kastély építtetői, és további vásártartási jogot szereztek Galántának. Miklós a család fraknói, Dániel a cseszneki, Pál a család zólyomi ágát alapította. Esterházy Farkas ( ) Galántán a megörökölt reneszánsz kastélyt építtette át. Esterházy Imre nyitrai püspök ( ) szép barokk kápolnát emeltetett Galántán. A kommunista vandalizmusnak áldozatául esett kápolna főoltára és padjai ma a város Szent István király templomát díszítik. Mészáros Dávid ( ) A mártírhalált halt pap Vághosszúfalun született, tanulmányait Nagyszombatban kezdte, majd között a pesti papi szemináriumban folytatta ban Esztergomban szentelték pappá. Galántán, Szeredben, Alsójatón volt pap ban került Nagymácsédra, majd 1844-ben Sopornyára. A szabadságharc kitörésének kezdetétől a forradalmat támogatta. Híveit a szószékről buzdította a helytállásra. A szabadságharc sikereit a Te Deum hálaénekkel ünnepelték a sopornyai templomban. A peredi csata után elfogták július 14-én Pozsonyba hurcolták több társával együtt. Amikor Nagymácsédon keresztül vitték megkötözve, a falu népe nagy tömegben kísérte szeretett papját a diószegi

4 106 A táj szelleme - neves emberek úton. A fenyegetővé váló megmozdulásnak a kísérő katonaság csak kemény fellépéssel tudott véget vetni. Az elgyötört papot, mivel a vérbíróság előtt nem hajlott meg, hazaárulás és felségsértés vádjával golyó általi halálra ítélték és kivégezték. A mártír pap emlékét kegyelettel őrzik ban Vághosszúfalun kopjafát állítottak emlékére, Nagymácsédon a helyi magyar iskolát róla nevezték el. Dolán György, Nagymácsédon született festőművész 1997-ben megfestette Mészáros Dávid elhurcolását (a képen). Feketeházy János ( ) Feketeházy János, a vasszerkezetek mestere 1842-ben született Vágsellyén. Eredeti, Csernohausz vezetéknevét már az anyakönyvben magyar fordításban találjuk. Apja kántortanítóként működött. Feltehetőleg az 1840-es évek végén a Pozsony-Vác vasútvonal létrehozásához fontos, a Vágot átívelő híd építése járult hozzá, hogy már ifjú korában vonzódást érzett a vasszerkezetek iránt. Az alapiskola befejezése után a nagyszombati gimnáziumban folytatta tanulmányait. A gimnázium utolsó osztályát Nyitrán, a piaristák gimnáziumában fejezte be. Bécsben a műegyetemen folytatta tanulmányait, ahonnan a zürichi politechnikumba lépett át, itt szerzett mérnöki oklevelet és 1876 között az ő tervei alapján épült fel a Pestet és Budát összekötő vasúti híd a Dunán ben fejeződött be a Keleti pályaudvar építése, ahol a nagy csarnok tetőszerkezetét is ő tervezte. További ismert épületek közül, amelyek az ő tervei alapján készültek, kiemelkedik a Budapesti Operaház épülete, melyet 1884 szeptemberében adtak át rendeltetésének. Feketeházy neve leginkább a hidakkal függ össze. Ő tervezte a szegedi közúti és a budapesti Ferenc József hidat, melyet 1896-ben adtak át rendeltetésének. A második világháború után újjáépített híd Szabadság híd néven ismert. A tiszai vasúti hidat Szolnokon, a nagyváradi és a győri közúti hidakat is ő tervezte, de részt vett a komáromi közúti, és a pozsonyeperjesi híd tervezésében is. Ő volt a tervezője a fiumei forgóhídnak, és a mozdonyok A keleti pályaudvar tetőszerkezete elfordítására használt forgó korongnak. Feketeházy János szívesen tartózkodott Vágsellyén. Tanúbizonysága ennek, hogy idős korára haza költözött. 85 évesen halt meg. a vágsellyei családi kápolnába helyezték örök nyugalomra. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya 1992-ben, születésének 150. évfordulója alkalmából emlékülést tartott. A Vágsellyei Levéltár kiállítás keretében mutatta be életét és munkásságát. Emlékére 2000-ben emléktáblát avattak, melyet a városháza falára helyeztek. A vágsellyei magyarok kulturális életét segíti a Feketeházy Magyar Ház. Serédi Jusztinián ( ) között az esztergomi hercegprímási tisztséget töltötte be. Eredeti nevén Szapucsek György, Deákiban született sokgyermekes családban. A pozsonyi katolikus gimnáziumban, Pannonhalmán, illetve Győrben tanult. A teológiát a római bencés Szent Anzelm Egyetemen végezte. A teológiai doktorátus megszerzése után Pannonhalmán áldozópappá szentelték, majd Rómában egyházjogot tanult. A magyar mellett kiválóan beszélt szlovákul, latinul, görögül, lengyelül, csehül, héberül, németül és olaszul. Igazi európai polgár volt. Megismerkedett August Hlond, későbbi lengyel bíboros-hercegprímással, és részt vett az 1918-ban életbe léptetett új kánonjog kidolgozásában. A könyvtári és levéltári kutatások során közvetlen, baráti kapcsolatba került a későbbi XI. Pius pápával.

5 A táj szelleme - neves emberek 107 Serédi Jusztinián 1918-ban tábori lelkész lett Esztergomban. Az első világháború után ismét Rómában élt, a magyar egyházmegyék ügyvivője a Szentszéknél. Az ő munkája a Codicis Juris Canonici Fontes című kilenckötetes mű, amely az új kánonjog forrásait tartalmazta. Egyházjogi teljesítményét az oxfordi egyetem 1936-ban díszdoktori címmel ismerte el. XI. Piusz pápa 1927-ben püspöki felszentelés nélkül esztergomi érsekké nevezte ki, annak ellenére, hogy a magyar kormány az akkori egri érseket jelölte ebbe a tisztségbe. Még ugyanebben az évben bíborosi rangra emelte, s csak 1928-ban szentelte püspökké. Ekkor vette fel a Serédi nevet. Kinevezése gyakorlatilag a magyar kormány törekvéseivel szemben történt. Azzal, hogy a pápa egy egyszerű áldozópapot emelt bíborosi és érseki rangra, Serédi Jusztinián példátlan méretű egyházi tekintélyére vall ban a Magyar Tudományos Akadémia igazgatóvá, 1934-ben tiszteletbeli taggá választotta. A felsőház tagjaként 1935-ben törvényjavaslatot terjesztett elő az egyházak előtt kötött házasságok állami elfogadásáról. A magyar katolikus egyház fejeként állást foglalt az alkotmányos rend védelmében, tiltakozott a fajelmélet ellen szeptemberében együttműködött id. Antall József menekültügyi kormánybiztossal a Magyarországra érkezett lengyel menekültek megsegítésében. A hercegprímás tudtával lengyel zsidók kaptak menedéket magyar kolostorokban. Az ország német megszállása után fellépett a zsidók, különösen a zsidó származású katolikusok védelmében, és élesen szembeszállt a hitlerista politikával. Az Országtanács ülésén jogilag törvénytelennek nyilvánította Szálasi Ferenc hatalmát, és nem jelent meg a nemzetvezető eskütételén. Serédi Jusztinián Esztergomban hunyt el. A hercegprímási tisztségben őt Mindszenty József követte. Kodály Zoltán ( ) Kodály Zoltán, zeneszerző, zenepedagógus, népzenegyűjtő, Kecskeméten született. Édesapját, Kodály Frigyest, a Magyar Államvasutak tisztviselőjét jutalomból helyezték át Szobról Galántára, mely akkor az 1883-ban megnyílt lipótvár-zsolnai szárnyvonal megépítésével vasúti csomóponttá lépett elő. A három nemzetiséghez és négy felekezethez tartozó 2400 főnyi közösség példás egyetértésben és a vidék gazdagsága ellenére is meglehetős szegénységben élt itt, mely hatott a gyermek Kodályra, aki visszaemlékezései szerint Galántán töltötte gyermekkora legszebb hét esztendejét. [ ] Rozi, Ágnes! És ti, többiek: vágai, vízkeleti, taksonyi derék, daloskedvű lányok, apámék tovatűnt drága cselédei, első igazi, felejthetetlen zenetanáraim [ ], titőletek tanulhattam meg magyarul dalolni[ ]. Ide tért vissza 1905-ben első népdalgyűjtő útjára, melynek százötven ősrégi népdal volt az eredménye. Ebből Mátyusföldi gyűjtés címmel tizenöt dal jelent meg az Etnographia c. folyóiratban. Az itteni iskolatársainak ajánlotta 1937-ben első bicíniumait. Galántai Népiskola, mezítlábas pajtásaim: rátok gondolva írtam ezeket. A ti hangotok cseng felém ötven év ködén át. Hajigáló, verekedő, fészekkiszedő, semmitől meg nem ijedő, talpig derék fiúk, dalos, táncos, illedelmes, jódolgú lányok: hová lettetek? Ha minket akkor effélékre (s még egyre-másra) megtanítanak: be más életet teremthettünk volna ebben a kis országban! Így azokra marad, akik most kezdik tanulni, hogy nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd csak igazán: örvendjen az egész világ! (Kodály Zoltán: Előszó a Bicínia Hungaricához) Kodály átélhette ezt az érzést ban a galántai Kodály-ünnepségen tartott ünnepi beszédében így szólt: Eljöttem Galántára, tovatűnt gyermekkorom színhelyére, hogy részt vegyek egy szerénynek igérkező, de kedves falusi dalos ünnepélyen. És íme mutat körbe Kodály az ezernyi gyermekre úgy jártam, mint a bibliai Bálám, aki elindult, hogy megkeresse elveszett szamarát, és egy országot talált helyette. Én is egy egész országot, egy egész birodalmat találtam itt Galántán. Ez a tenger éneklő fiú és leány: a mi szebb és igazabb jövőnk, a mi magyarabb magyarságunk. A magyar lélek és kultúra záloga. Galántán, 1943 május utolsó vasárnapján, ezer gyermek dalolt össze, és zengett, zúgott a nagy Harmónia.

6 108 A táj szelleme - neves emberek 1933-ban szerezte világhírű zenekari művét, a Galántai táncokat, amelyben felcsendülnek azok a verbunkosok, táncok, amelyeket a nagyvilágba a Mihók-zenekar vitt szét. [ ] Csak a cigánysor szegények között is legszegényebb népe élte a maga életét külön a közösségtől saját törvényei szerint. [ ] Ebből a környezetből csak néhány muzsikusnak sikerült kitörnie. Ekkoriban Mihók prímás ( ) a hagyományok őrzője és folytatója. (Dr. Eősze László) A Galántai táncok Kodály remek zenekölteménye, egy régen eltemetett magyar világ alakjait idézi, de ugyanakkor világosan érezzük, hogy ezek az alakok csak most, ebben a zenei költeményben kezdik élni igazi életüket. (Tóth Aladár). A világnak már nincsen olyan jeles hangversenyterme, ahol ne szerepelnének műsoron a Galántai táncok. A Mester egyszer meg is jegyezte: [ ]beleavatkoztam a földrajztanításba - Galánta nevét megismertettem az egész világgal. Emlékére rendezik itt háromévente a magyar énekkarok és kórusok országos találkozóját. Mellszobra a városi parkban áll. A vasútállomás épületén emléktábla jelzi a család egykori lakóhelyét. A vasútállomáson minden vonatérkezéskor az Erdő mellett estvéledtem népdal kezdő dallama köszönti az utazókat. A város magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolája Kodály nevét viseli. A gimnázium dísztermében állandó kiállítási anyagként megtekinthető a Kodály Zoltán élete és munkássága című kiállítás. Illyés Gyula: Bevezetés egy Kodály-hangversenyhez Karmester, nem csak ezt a kart vezényled, jól tudod, hanem egy népet, a magyart,. mert egybe álltunk általad s az is, ki nem dalol, érzi a Lét, és a Rend szabad összhangját valahol. Osztényi Leander ( ) A festőművész Vágfarkasdon született abban a házban, amelyben az 1848/49-es szabadságharc idején Görgey tábornok főhadiszállása volt. Gimnáziumi tanulmányait Komáromban végezte. Itt találkozott Harmos Károllyal, aki tanára, első mestere és példaképe lett. Pozsonyban szerzett tanítói oklevelet, majd Negyeden és Vágfarkasdon tanított től a Sóki Református népiskola igazgató-tanítója, 1945-ben a katolikus iskolát igazgatta. A háború után a beneši dekrétumok alapján elbocsátották állásából, elvették pedagógusi diplomáját, amelyet csak 1952-ben kapott vissza. A magyar iskolák bezárása után, állástalan pedagógusként a Karlovy Vary melletti Nová Role-i porcelángyár hirdetésére elindult szerencsét próbálni. Itt Oto Tauschek tanítványa lett. Két éven keresztül tanulta a porcelánfestés műhelytitkait, hogy aztán évtizedeken keresztül maga is meghatározó egyénisége legyen a gyár porcelánfestésének és művészeti tervezésének. A porcelánfestészet mellett sokat festett vászonra is, kedvelte a portrét és az akvarellt.kiállítása régiónkban Galántán és Komáromban volt, mert mindig az övéinek hozta el munkáit, örült a tőlük jött elismerésnek. Karlovy Vary-i letelepedése után családját is magával vitte oda, ahol, mint mondta, nem a fajtája, hanem munkája alapján tisztelték és becsülték. Sohasem feledkezett meg a hazai tájakról, ahol sok barátja és tanítványa volt. Bár Osztényi Leandert híressé és elismertté művészete tette, emberi nagyságát, hajlíthatatlanságát, példaértékű magatartását néptanítóként érdemelte ki. Igazgatói állásából elbocsátva, tanítói oklevelétől megfosztva, az akkori hatalommal dacolva, újra kezdte életét. Tehetségével, szorgalmával és állhatatosságával idegenben, magyarként is elismerést vívott ki magának, családjának és a közösségnek, melyhez tartozott.

7 A táj szelleme - neves emberek 109 Janics Kálmán ( ) Az orvos, közíró és politikus Vágkirályfán született. Az orvosi diploma megszerzése után több településen körzeti orvosként dolgozott, eközben történelmi tárgyú kritikai cikkeket írt. Az 1989-es rendszerváltást követően a szlovákiai Magyar Keresztény Demokrata Mozgalom egyik megalapítója, elnöke, parlamenti képviselője. Az 1979-ben Bernben megjelent A hontalanság évei című könyvében a szlovákiai magyar kisebbség II. világháborút követő jogfosztottságának időszakát örökítette meg. Szlovák nyelven a Roky bez domoviny címen 1995-ben Budapesten is kiadták. Janics Kálmán a vágkirályfai temetőben nyugszik, mellszobra az iskola előtt áll. Jeles személyiségek, akiknek életpályája, tevékenysége kötődött a régióhoz: Lavotta János - nótaszerző, hegedűművész, Pusztafödémes Kuffner Károly - báró, gyárigazgató, Diószeg Gregorovits Lipót - katolikus pap, Jóka Kofrányi Alajos - plébános, feltaláló, Tallós Sebestyén László - plébános, országgyűlési képviselő, Galánta Boros Béla - tanító, Alsószeli Vámossy István - sebészfőorvos, Tallós Troch Pál - katolikus pap, Taksony Borsos Mihály - katolikus pap, Nagyfödémes Balogh Bálint - méhész, lapszerkesztő, Galánta Sellyei(Miskovics) József - író, Vágsellye Lőrincz Gyula - a Csemadok elnöke, Diószeg Pintér István - asztrofizikus, sarkkutató, Galánta Blaskovics József - turkológus, egyetemi tanár, Galánta Szőke Péter - újságszerkesztő, Galánta Pintér Ferenc - kórusvezető, Diószeg Szekács István - pedagógus, helytörténész, Galánta Vájlok Sándor - irodalomkritikus, Deáki Mikola Anikó - költő, Talamon Alfonz - író, Diószeg Mikó Jenő - református püspök, Farkasd Dobossy László - irodalomtörténész, szótáríró, Farkasd Noszek Ferenc - polgármester, múzeumalapító, Nagymácséd Kaszás Attila - színész, Zsigárd

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ Címer fotója SZAKÁLY Ferenc. Lantos és krónikás. Tinódi.[on-line].[idézve 2012-02-14], Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02-lantos Lant képe

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története 112 História Kiss Erika JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története A rendkívül kiterjedt, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is jelentős

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Gárdonyi Géza, (Ziegler)

Gárdonyi Géza, (Ziegler) Az Egri várban, a Fülesbástyán alussza örök álmát Gárdonyi Géza, az Egri csillagok halhatatlan szerzője. A síron ez a három szó olvasható: "Csak a teste", utalva arra, hogy szelleme alkotásaiban örökké

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő?

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya D. Jakab D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Spitzkopf Jenő? 1943 Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek 1945 Apa D. Tibor

Részletesebben

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg.

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg. REFORMÁCIÓS UTAKON Életrajza továbbra is hiányos. Wittenbergből 1550- ben tér haza. 1551. január 9-én iskolamesterré választják Besztercén. Február 7-én megjutalmazza a Tanács mert diákjaival szindarabot

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben